Click here to load reader

TROŠKOVI - · PDF fileVarijabilni troškovi mijenjaju se proporcionalno sa promjenom ... pokazatelj poslovanja transportnog preduzeća. U teretnom saobraćaju ova cijena se iskazuje:

 • View
  229

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of TROŠKOVI - · PDF fileVarijabilni troškovi mijenjaju se proporcionalno sa...

 • TROKOVI u

  transportu

 • Troenje

  Utroak

  Troak

  Klasifikacija trokova

  TROKOVI U TRANSPORTU

 • Troenje oznaava proces unitavanja

  jednih upotrebnih vrijednosti da bi se

  dobile druge upotrebne vrijednosti (po

  pravilu njihova vrijednost je vea od

  vrijednosti resursa koji su unijeti u

  proizvodnju)

  Bez troenja nema proizvodnje ili

  pruanja usluga.

  TROKOVI U TRANSPORTU

 • Utroci su fiziki iskazane koliine

  utroaka (naturalno izraeno troenje)

  Trokovi predstavljaju troenje izraeno

  novcem

  Kvantitativno trokovi su proizvod

  utroaka i njihovih cijena po jedinici

  utroka.

  TROKOVI U TRANSPORTU

 • Najei kriterijumi za klasifikaciju trokova su

  prema:

  nainu nastajanja (direktni i indirektni)

  proizvodnom obiljeju (fiksni i varijabilni)

  faktorima proizvodnje (trokovi materijala,

  radne snage, sredstava za rad)

  nainu utvrivanja (stvarni i planski)

  nosiocima (putniki, teretni i sl.)

  vidu izraavanja (naturalno i u novano)

  TROKOVI U TRANSPORTU

 • TROKOVI

  FAKTORI PROIZVODNJE

  Materijal

  Radna snaga

  Sredstva za rad

  NAIN IZRAAVANJA

  Naturalno

  Novano

  NAIN UTVRIVANJA

  Planski

  Stvarni

  NOSIOCI Teretni

  Putniki

  OBIM PROIZVODNJE

  Fiksni (stalni)

  Registracija

  Amortizacija

  Osiguranje

  Varijabilni (promjenjivi)

  Gorivo

  Gume

  Odravanje NAIN NASTANKA

  Direktni Registracija

  Gorivo

  Gume

  Odravanje

  Indirektni

  Grijanje

  PTT Voda Struja

 • TROKOVI

  OBIM PROIZVODNJE

  Fiksni (stalni)

  Registracija

  Amortizacija

  Osiguranje

  Varijabilni (promjenjivi)

  Gorivo

  Gume

  Odravanje

  NAIN NASTANKA

  Direktni

  Registracija

  Gorivo

  Gume Odravanje

  Indirektni

  Grijanje

  PTT Voda Struja

  KLASIFIKACIJA TROKOVA

 • FIKSNI TROKOVI

  Fiksni trokovi formiraju se po vremenu i ne

  zavise od obima proizvodnje (broja preenih

  kilometara).

  Ukupni i prosjeni fiksni trokovi prikazani su na

  sledeim grafikonima:

  Q

  PT

  UFT

  PFT

  Ukupni fiksni trokovi Prosjeni fiksni trokovi

  Cijena kotanja

  [ ] [ ]

  FT

  Km Km

 • Prosjeni fiksni trokovi (cijena kotanja) su fiksni trokovi po jedinici proizvoda (jednom

  kilometru,...) i dobijaju se po obrascu:

  C FT prosjeni fiksni trokovi po jednom Km

  UFT ukupni fiksni trokovi

  AK preeni kilometri (obim proizvodnje)

  FIKSNI TROKOVI

 • Varijabilni trokovi mijenjaju se proporcionalno sa promjenom

  obima proizvodnje (preenih kilometara), dok se po jedinici

  proizvoda (jednom preenom kilometru) ne mijenjaju sa

  promjenom obima proizvodnje.

  Promjenjivih trokova nema kada je obim proizvodnje jednak

  nuli tj. kada vozila ne prelaze kilometre.

  T

  Q Q

  PT

  PT

  PPT

  Ukupni varijabilni trokovi Prosjeni varijabilni trokovi

  VARIJABILNI TROKOVI

  [ ] [ ]

  Km Km

  PT

  Cijena kotanja

 • Prosjeni varijabilni trokovi su varijabilni trokovi

  po jedinici proizvoda (jednom preenom kilometru) i

  dobijaju se po obrascu:

  CPT prosjeni varijabilni trokovi (cijena kotanja)

  UPT ukupni promjenjivi trokovi

  AK preeni kilometri (obim proizvodnje)

  VARIJABILNI TROKOVI

 • Cijena kotanja prevozne usluge je vaan

  pokazatelj poslovanja transportnog preduzea.

  U teretnom saobraaju ova cijena se iskazuje:

  po jednom kilometru,

  po jednom tona-kilometru,

  po jednom auto-asu rada,

  po jednoj toni prevezene robe.

  CIJENA KOTANJA TRANSPORTNE USLUGE

 • Ova cijena se odreuje tako to se ukupni

  trokovi u posmatranom periodu (najee

  godina dana) podijele sa preenim kilometrima,

  ostvarenim transportnim radom, koliinom

  prevezene robe ili brojem auto-asova rada.

  CIJENA KOTANJA TRANSPORTNE USLUGE

  km

  eur

  AK

  TC

  tkm

  eur

  U

  TC

  t

  eur

  Q

  TC

  h

  eur

  AHr

  TC

 • PRIMJER ODREIVANJA CIJENE KOTANJA

  TRANSPORTNE USLUGE

  PT = 0,8 [ /Km]

  FT = 50 000 [ ]

  PC = 1,5 [ /Km]

  K [ Km] 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000

  PT [ ] 8000 16000 24000 32000 40000 48000 56000 64000 72000 80000 88000

  FT [ ] 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

  UT [ ] 58000 66000 74000 82000 90000 98000 106000 114000 122000 130000 138000

  Prihod [ ] 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000 165000

  Cpt [ /Km] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

  Cft [ /Km] 5.00 2.50 1.67 1.25 1.00 0.83 0.71 0.63 0.56 0.50 0.45

  C [ /Km] 5.80 3.30 2.47 2.05 1.80 1.63 1.51 1.43 1.36 1.30 1.25

 • 0

  20000

  40000

  60000

  80000

  100000

  120000

  140000

  160000

  180000

  10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000

  eur

  Km

  Trokovi transporta

  PT [ ]

  FT [ ]

  UT [ ]

  Prihod

  PRIMJER ODREIVANJA CIJENE KOTANJA

  TRANSPORTNE USLUGE

 • 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000

  eur

  Km

  Cijena kotanja transporta

  Cpt [ /Km]

  Cft [ /Km]

  C [ /Km]

  PRIMJER ODREIVANJA CIJENE KOTANJA

  TRANSPORTNE USLUGE

 • Amortizacija obuhvata fiziko i ekononomsko

  troenje (zastarijevanje) sredstva za rad.

  Predstavlja pretpostavljeni dio vrijednosti sredstava za

  rad koji je utroen u procesu proizvodnje i koji se

  ukljuuje u cijenu kotanja proizvoda.

  Utvruje se na osnovu vijeka trajanja sredstva za rad

  ili broja jedinica proizvoda koji se proizvede pomou

  tog sredstva za rad.

  Troak amortizacije vozila obraunava se na

  godinjem nivou, a moe se obraunavati i

  funkcionalna amortizacija u funkciji preenih

  kilometara ili ostvarenog transportnog rada.

  TROKOVI AMORTIZACIJE

 • Trokovi vremenske amortizacije vozila raunaju

  se po obrascu:

  gdje je:

  T godinji troak amortizacije za jedno vozilo

  Cv nabavna vrijednost vozila

  [%] stopa amortizacije vozila

  euraCv

  Ta100

  TROKOVI AMORTIZACIJE