27
Primena: Troškovi oporezivanja

Troškovi oporezivanja

  • Upload
    bmajdov

  • View
    62

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Porez, oporezivanje, troskovi

Citation preview

Page 1: Troškovi oporezivanja

Primena: Troškovi oporezivanja

Page 2: Troškovi oporezivanja

ČIST GUBITAK OD OPOREZIVANJA

• Kako porezi utiču na ekonomsku dobrobit učesnika na tržištu?

Page 3: Troškovi oporezivanja

ČIST GUBITAK OD OPOREZIVANJA

• Nije važno da li je porez na neko dobro nametnut kupcima ili prodavcima tog dobra ... u oba slučaja, cena koju plaćaju kupci raste, a cena koju dobijaju prodavci opada.

Page 4: Troškovi oporezivanja

Slika 1 Efekat poreza

veličina poreza

Koli čina 0

Cena

Cena koju plaćaju kupci

Cena koju dobijaju prodavci

Tražnja

Ponuda

Cena bez poreza

Količina bez poreza Količina sa porezom

Page 5: Troškovi oporezivanja

Kako porez utiče na učesnike na tržištu

• Porez predstavlja umetak između cene koju plaćaju kupci i cene koju primaju prodavci.

• Drugim rečima, porez na neko dobro izaziva smanjenje veličine tržišta tog dobra.

Page 6: Troškovi oporezivanja

Kako porez utiče na učesnike na tržištu

Poreski prihod T = veličina poreza Q = prodata količina dobra

T ×××× Q = ukupan poreski prihod države

Page 7: Troškovi oporezivanja

Slika 2 Poreski prihod

Poreski prihod (T x Q)

veličina poreza (T)

Prodata količina (Q)

Koli čina 0

Cena

Tražnja

Ponuda

Količina bez poreza

Količina sa porezom

Cena koju plaćaju kupci

Cena koju dobijaju prodavci

Page 8: Troškovi oporezivanja

Slika 3 Kako porez utiče na blagostanje

Copyright © 2004 South-Western

A

F

B

D

C

E

Koli čina 0

Cena

Tražnja

Ponuda

= PB

Q2

= PS

Cena koju plaćaju kupci

Cena koju dobijaju prodavci

= P1

Q1

Cena bez poreza

Page 9: Troškovi oporezivanja

Kako porez utiče na blagostanje

Bez poreza Sa porezom Promena

Potroša čev višak A + B + C A - (B + C)

Proizvo đačev višak D + E + F F - (D + E)

Poreski prihod Nema ga B + D + (B + D)

Ukupni višak A + B + C + D + E + F A + B + D + F - (C + E)

Površina C + E pokazuje pad ukupnog viška i predsta vlja čist gubitak od poreza

Page 10: Troškovi oporezivanja

Kako porez utiče na učesnike na tržištu Promene blagostanja

Čist gubitak je pad ukupnog viška koji se

javlja kao rezultat tržišnog poremećaja kao što je porez

Page 11: Troškovi oporezivanja

Čisti gubici i dobici od trgovine

Čisti gubici i dobici od trgovine

• Porezi izazivaju čist gubitak, jer

sprečavaju kupce i prodavce da ostvare deo dobitka od trgovine.

Page 12: Troškovi oporezivanja

Slika 4 Čist gubitak

Copyright © 2004 South-Western

Trošak koji snose prodavci

Vrednost koju dobru pripisuju kupci

veličina poreza

Koli čina 0

Cena

Tražnja

Ponuda Izgubljeni dobici od trgovine

Smanjenje količine zbog poreza

Cena bez poreza

Q1

PB

Q2

PS

Page 13: Troškovi oporezivanja

DETERMINANTE ČISTOG GUBITKA

• Šta određuje da li je čist gubitak od poreza veliki ili mali? – Veličina čistog gubitka zavisi od toga koliko

ponuđena i tražena količina reaguju na promenu cene...

– ...što, međutim, zavisi od cenovne elastičnosti ponude i tražnje

Page 14: Troškovi oporezivanja

Slika 5 Poremećaji usled poreza i elastičnost

Copyright © 2004 South-Western

(a) Neelasti čna ponuda

Cena

0 Koli čina

Tražnja

Ponuda

Veličina poreza

Kada je ponuda relativno neelastična čist gubitak od poreza je mali.

Page 15: Troškovi oporezivanja

Slika 5 Poremećaji usled poreza i elastičnost

Copyright © 2004 South-Western

(b) Elasti čna ponuda

Cena

0 Koli čina

Tražnja

Ponuda Veličina poreza

Kada je ponuda relativno elastična čist gubitak od poreza je veliki

Page 16: Troškovi oporezivanja

Slika 5 Poremećaji usled poreza i elastičnost

Copyright © 2004 South-Western

Tražnja

Ponuda

(c) Neelasti čna tražnja

Cena

0 Koli čina

Veličina poreza Kada je tražnja

relativno neelastična čist gubitak od poreza je mali.

Page 17: Troškovi oporezivanja

Slika 5 Poremećaji usled poreza i elastičnost

Copyright © 2004 South-Western

(d) Elasti čna tražnja

Cena

0 Koli čina

Veličina poreza

Tražnja

Ponuda

Kada je tražnja relativno elastična čist gubitak od poreza je veliki.

Page 18: Troškovi oporezivanja

DETERMINANTE ČISTOG GUBITKA

• Što je veća elastičnost ponude i tražnje: – ravnotežna količina će beležiti veći pad i – čist gubitak od poreza će biti veći

• Porez na (neobrađenu) zemlju – Savršeno neelastična ponuda izaziva da – nema čistog gubitka i – porez snose samo vlasnici zemlje

Page 19: Troškovi oporezivanja

ČIST GUBITAK I PORESKI PRIHOD PRI PROMENI POREZA

• Sa svakim povećanjem poreske stope, čist gubitak od poreza raste brže od veličine poreza.

Page 20: Troškovi oporezivanja

Slika 6 Čist gubitak i poreski prihod pri tri različite veličine poreza

Copyright © 2004 South-Western

Poreski prihod

Tražnja

Ponuda

Koli čina 0

Cena

Q1

(a) Mali porez

Čist gubitak

PB

Q2

PS

Page 21: Troškovi oporezivanja

Slika 6 Čist gubitak i poreski prihod pri tri različite veličine poreza

Copyright © 2004 South-Western

Poreski prihod

Količina 0

Cena

(b) Porez srednje veli čine

PB

Q2

PS

Ponuda

Tražnja

Q1

Čist gubitak

Page 22: Troškovi oporezivanja

Slika 6 Čist gubitak i poreski prihod pri tri različite veličine poreza

Copyright © 2004 South-Western

Por

eski

prih

od

Tražnja

Ponuda

Količina 0

Cena

Q1

(c) Veliki porez

PB

Q2

PS

Čist gubitak

Page 23: Troškovi oporezivanja

ČIST GUBITAK I PORESKI PRIHOD PRI PROMENI POREZA

• Uz mali porez poreski prihod je mali. • Sa rastom poreza i poreski prihod raste. • Ali kako se veličina poreza dalje povećava

poreski prihod opada, jer veći porez smanjuje veličinu tržišta.

Page 24: Troškovi oporezivanja

Slika 7 Kako se menjaju čist gubitak i poreski prihod s promenom veličine poreza

Copyright © 2004 South-Western

(a) Čist gubitak

Čist gubitak

0 Veličina poreza

Page 25: Troškovi oporezivanja

Slika 7 Kako se menjaju čist gubitak i poreski prihod s promenom veličine poreza

Copyright © 2004 South-Western

(b) Prihod (Laferova kriva)

Poreski prihod

0 Veličina poreza

Page 26: Troškovi oporezivanja

ČIST GUBITAK I PORESKI PRIHOD PRI PROMENI POREZA

• Kako veličina poreza raste čist gubitak od poreza se brzo povećava.

• Poreski prihod najpre raste sa veličinom poreza, ali kako porez postaje sve veći, tržište se smanjuje da poreski prihod počinje da opada.

Page 27: Troškovi oporezivanja

PRIMER IZ PRAKSE: Laferova kriva i ekonomika ponude

• Laferova kriva prikazuje odnos između poreske stope i poreskog prihoda.

• Ekonomika ponude se odnosi na stavove Regana i Lafera koji su predložili niže poreze, da će to podstaći ljude da više rade i potencijalno povećaju poreske prihode.