19
POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA Predmet: Upravljanje finansijskim odlukama i rizicima Profesor: Dr sci Sead Mušinbegovi d Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA

Predmet: Upravljanje finansijskim odlukama i rizicima

Profesor: Dr sci Sead Mušinbegovid

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

Page 2: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

• Koncept poslovne poluge

• Analiza prijelomne tačke

• Količinske prijelomne tačke i • Vrijednosne prijelomne tačke.

• Stepen poslovne poluge

• Koncept finansijske posluge

• Prijelomna tačka troškova finansiranja

• Tačka indiferencije

• Stepen finansijske poluge

• Ukupna poluga

• Stepen ukupne poluge

Sadržaj predavanja:

Page 3: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

• Poslovna poluga – egzistira uz postojanje fiksnih tročkova poslovanja preduzeda

• Fiksni troškovi – kreiraju rashode u poslovanju bez obzira na nivo poslovne aktivnosti preduzeda („početni minus“)

• Fisksni troškovi nisu vezai za nivo poslovne aktivnosti, dok varijabilni jesu

• Npr. u slučaju jednog trgovačkog centra, fiksni troškovi su:

- Troškovi energije (rashlađivanja, klimatizacije, instalacija),

- Troškovi amortizacije ili zakupa,

- Troškovi održavanja sigurnosti,

- Troškovi održavanja objekta,

- Troškovi osoblja i sl.

Koncept poslovne poluge

Page 4: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

• Varijabilni troškovi su:

- Troškovi nabave,

- Troškovi transporta roba,

- Troškovi skladištenja,

- Troškovi dodatnog osoblja,

- Troškovi logistike i sl.

• Pojedini troškovi se ne mogu precizno diferencirati, te je potrebno odrediti do kojeg nivoa su fiksni, a kada poprimaju karakter varijabilnih (npr. troškovi reklame, propagande i marketinga)

• Kada se identificiraju fiksni troškovi, oni prefstavljaju mjesečno, odnosno godišnje opteredenje na poslovni rezultat preduzeda

Koncept poslovne poluge

Page 5: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

• Osnovna karakteristika fiksnih troškova – njihov iznos se ne mijenja be obzira na nivo poslovne aktivnosti

• Efekat fiksnih troškova poslovanja, dakle, opadanje udjela fiksnih troškova prilikom rasta prodaje, predstavlja poslovnu polugu koja omogudava iznadproporcionalnu promjenu profitabilnosti u odnosu na rast poslovne aktivnosti

• Analiza fiksnih troškova preduzeda (poslovne poluge) bavi se sljededim kategorijama:

• Analiza prijelomne tačke profitabilnosti poslovanja preduzeda, odnosno količinska i vrijednosna tačka pokrida i

• Analiza osjetljivosti poslovanja (analiza stepena poslovne poluge).

Koncept poslovne poluge

Page 6: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Analiza prijelomne tačke

Prodana količina

Pri

ho

di i

tro

ško

vi

Ukupni prihodi

Ukupni troškovi

Varijabilni troškovi

Fiksni troškovi

TAČKA POKRIĆA

Page 7: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

• Fiksni troškovi – predstavljeni horizontalnom linijom

• Odnos varijabilnih troškova i prodane količine – kosom crvenom linijom

• Zbirni troškovi koji sadrže fiksne i varijabile troškove – podebljanom crvenom kosom linijom

• Ukupni prihodi - plavom krivom linijom

• Prihodi rastu vedom progresijom nego troškovi – u njihovom presjeku – PRIJELOMNA TAČKA

• Prijelomna tačka – na tom nivou poslovanja preduzede posluje bez gubitka (ali i bez dobiti)

- Ako je poslovanje na nižem nivou – preduzede trpi gubitke - Ako je poslovanje iznad te tačke – preduzede ostvaruje dobit

• Prijelomna tačka se može posmatrati sa aspekta:

• Količinske prijelomne tačke i • Vrijednosne prijelomne tačke.

Analiza prijelomne tačke

Page 8: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Količinska prijelomna tačka

Page 9: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Finansijska prijelomna tačka

Page 10: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

• Svako preduzede treba voditi računa o prijelomnoj tački

• Borba za prijelomnu tačku je borba za opstanak preduzeda

• Poslovanje iznad prijelomne tačke je borba za kvalitet i kvantitet ostvarenog poslovnog rezultata

Page 11: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Stepen poslovne poluge

Page 12: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

• Poslovna poluga vezana je za postojanje fiksnih troškova poslovanja

• Finansijska poluga – vezana je za fiksne troškove finansiranja

• Poslovna poluga nije stvar izbora

• Finansijska poluga jeste stvar izbora – preduzede može mijenjati i prilagođavati finansijsku strukturu pri tome utičudi na izloženost fiksnim finansijskim troškovima

• Efekat finansijske poluge mjeri se procentualnom promjenom zarade po jedinici uloženog kapitala, u odnosu na promjenu EBIT-a

Koncept finansijske posluge

Page 13: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Prijelomna tačka troškova finansiranja

Page 14: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Prijelomna tačka troškova finansiranja

EBIT

EPS

Dug Povl.

Obične

TP – dug TP – povl.

TP – obične

Page 15: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

• EPS de biti jednaka 0 u dvije situacije:

• Ako je EBIT = trošku finansiranja i

• Ako od EBIT-a oduzemo trošak finansiranja, a ono što preostane bude dovoljno da pokrije dividendu za povlaštene dionice.

• Krivulje koje predstavljaju trošak zaduživanja, preferencijalne dionice i obične dionice održavaju zaradu po jedinici glavnice za datu vrijednot EBIT-a

Prijelomna tačka troškova finansiranja

Page 16: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Tačka indiferencije

Page 17: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Stepen finansijske poluge

Page 18: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Ukupna poluga

Page 19: POSLOVNA I FINANSIJSKA POLUGA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/933/Bankarstvo/15_POSLOVNA_I_FINANSIJSKA... · Ukupni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni troškovi TAČKA

Hvala na pažnji!

Pitanja