OPERATIVNI TRO¥ KOVI TRETMANA Elementi varijabilnih operativnih tro¥Œkova Varijabilni operativni tro¥Œkovi

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPERATIVNI TRO¥ KOVI TRETMANA Elementi varijabilnih operativnih tro¥Œkova...

 • OPERATIVNI TROŠKOVI TRETMANA OTPADA

 • Operativni troškovi tretmana otpada

  Operativni troškovi su svi rashodi potrebni da investicija funkcioniše nakon puštanja u rad. Operativni troškovi mogu da budu:  fiksni operativni troškovi (OTfix) – ne zavise od količine

  tretiranog otpada,  varijabilni operativni troškovi (OTvar(x)) – zavise od količine

  tretiranog otpada.

  𝑂𝑇(𝑥) = 𝑂𝑇𝑓𝑖𝑥 + 𝑂𝑇𝑣𝑎𝑟(𝑥)

 • Elementi fiksnih operativnih troškova

  Za potrebe sprovođenja finansijske analize, razmatraju se sledeći

  osnovni elementi fiksnih operativnih troškova:

  • troškovi zarade (Tz) – zavise od broja zaposlenih, procenta kvalifikovane i nekvalifikovane radne snage i nivoa zarada, izraženi

  u bruto iznosima, uklјučujući porez na dohodak i doprinose za socijalno osiguranje (porez i doprinosi za socijalno osiguranje se

  eliminišu u ekonomskoj analizi)),

  • troškova održavanja objekata (Tob) i

  • troškova održavanja opreme (Too).

  𝑂𝑇𝑓𝑖𝑥 = 𝑇𝑧 + 𝑇𝑜𝑏 + 𝑇𝑜𝑜

 • Troškovi zarade

  Troškovi zarade zavise od broja zaposlenih (Bz) i nivoa zarada (Cr).

  𝑇𝑧 = 𝐵𝑧 𝐶𝑟

  Tretman otpada Broj zaposlenih (Bz) za

  tretman 100.000 t otpada

  Insineracija 25 – 40

  Anaerobna digestija 9 – 22

  Kompostiranje 10 – 20

  Separacija otpada 100 – 400

  Deponovanje 8 – 12

 • Troškovi održavanja

  Troškovi održavanja se u literaturi, u cilјu lakšeg izračunavanja, uglavnom izražavaju kao procenat investicionih troškova. • Troškovi održavanja objekata (Tob) usvajaju se kao 1%

  investicionih troškova. • Troškovi održavanja opreme (Too) usvajaju se kao 4%

  investicionih troškova.

 • Elementi varijabilnih operativnih troškova

  Varijabilni operativni troškovi (OTvar(x)) zavise od: • vrste tretmana otpada, • tipa postrojenja za tretman otpada, • vrste i elemenata sistema za kontrolu emisije gasova (kada je u

  pitanju insineracija), • važeće zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine i

  mnogih drugih faktora.

 • Elementi varijabilnih operativnih troškova

  Radi pojednostavlјenja moguće je uzeti da se varijabilni operativni troškovi (zavisno od tretmana otpada) sastoje od: • troškova nabavke hemikalija za tretman izduvnih gasova (kod

  termičkih tretmana otpada), • troškova energenata, • troškova za potrošnju vode, • troškova tretmana otpadnih voda i • troškova tretmana ostataka nakon tretmana otpada.

  Tretman otpada Funkcija varijabilnih troškova OTvar(x)

  (€/t) Količina otpada (t)

  Insineracija 𝑂𝑇𝑣𝑎𝑟 𝑥 = 184,23 𝑥 −0,168 18700 ≤ x ≤ 250000

  Anaerobna digestija 𝑂𝑇𝑣𝑎𝑟 𝑥 = 427,10 𝑥 −0,356 14000 ≤ x ≤ 61000

  Kompostiranje 𝑂𝑇𝑣𝑎𝑟 𝑥 = 116,43 𝑥 −0,225 6000 ≤ x ≤ 45000

  Separacija otpada 𝑂𝑇𝑣𝑎𝑟 𝑥 = 435,72 𝑥 −0,415 15000 ≤ x ≤ 67000

  Deponovanje 𝑂𝑇𝑣𝑎𝑟 𝑥 = 172,42 𝑥 −0,322 20000 ≤ x ≤ 500000

 • Elementi operativnih troškova

 • Operativni troškovi

  Važno je da u operativne troškove ne budu uklјučene stavke koje ne podrazumevaju odliv novčanih sredstava, a koje se koriste u finansijskim izveštajima, bilansu stanja i bilansu uspeha.

  Potrebno je izostaviti sledeće stavke:

  • Amortizaciju, pošto ne predstavlјa novčano plaćanje. Obuhvaćena je bilansom stanja i bilansom uspeha, ali ne i izveštajem o novčanim tokovima. Amortizacija ne treba da bude obuhvaćena kao operativni trošak za potrebe izračunavanja diskontovanih novačnih tokova.

  • Sve rezerve za troškove budućih zamena, pošto ne odgovaraju stvarnoj potrošnji roba i usluga.

  • Sve rezerve za nepredviđene situacije, koje treba obuhvatiti analizom rizika ali ne i figurativnim troškovima.

 • Amortizacija

  Amortizacija je vrednosno trošenje osnovnih sredstava. To je novčani iznos koji se u toku veka trajanja osnovnih sredstava obračunava i izdvaja za nadoknadu i reprodukciju (obnavlјanje) osnovnih sredstava. Nјen iznos se obračunava u prodajnu cenu gotovih proizvoda ili usluga.

  Amortizacija se koristi za konverziju kapitalnih rashoda u godišnje troškove i alokaciju troškova kapitalnih rashoda tokom veka trajanja sredstava.

  Vrsta imovine Korisni vek (godine)

  Zgrade (građevinski objekti) 15 – 76

  Transformatori 12 – 34

  Prenosni vodovi 14 – 46

  Vozila 2 – 5

  Računari i računarska oprema 3 – 4

  Kancelarijska oprema 5 – 9