33
1 KLASIFIKACIJA TROŠKOVA Mr.sc. Katarina Potnik Galić,dipl.oec. [email protected] KLASIFIKACIJA KLASIFIKACIJA TRO TRO Š Š KOVA KOVA dr. dr. sc sc . Katarina . Katarina Potnik Potnik Gali Gali ć ć , v. predava , v. predava č č kpotnikgalic kpotnikgalic @ @ vup vup .hr .hr

KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

1

KLASIFIKACIJA TROŠKOVA

Mr.sc. Katarina Potnik Galić,dipl.oec.

[email protected]

KLASIFIKACIJA KLASIFIKACIJA

TROTROŠŠKOVAKOVA

dr.dr.scsc. Katarina . Katarina PotnikPotnik GaliGalićć, v. predava, v. predavačč

kpotnikgalickpotnikgalic@@vupvup.hr.hr

Page 2: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

2

PODJELATROŠKOVA1. Prema

prirodnimsvojstvima

Troškovimaterijala

2. U odnosu napromjene u ra-zini aktivnosti

3. Premamjestima inositeljima

4. Prema mogućnostiterećenja nazalihe

5. Za potrebe usporedbe predviđanjai planiranja troškova

6. S aspektakalkulativnogobuhvata

Troškoviusluga

Troškoviosoblja

Amortizacija Nematerijalni Troškovifinanciranja

Ostalitroškovi

Fiksnitroškovi

Varijabilnitroškovi

Miješanitroškovi

Diskrecijskitroškovi

Proizvodnitroškovi

Neproizvodnitroškovi

Izravni troškovi

Neizravnitroškovi

Uskladištivi Neuskladištivi

Stvarnitroškovi

Planskitroškovi

Standardnitroškovi

Povijesni Tekući

Apsorbiranitroškovi

Neapsorbiranitroškovi

Preapsorbiranitroškovi

Page 3: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

3

PREMA PRIRODNIM VRSTAMAPREMA PRIRODNIM VRSTAMA

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

• PRIRODNE VRSTE TROŠKOVA

• TROŠKOVI STALNE IMOVINE - amortizacija, - tehničko održavanje

• MATERIJALNI TROŠKOVI - osnovi i pomoćni materijal- energija- alati- sitni inventar

• TROŠKOVI RADA - plaće i naknade plaća

Kriterij klasifikacije troškova po prirodnoj vrsti primjenjuje se za strukturu troškova koji se iskazuju u računu dobiti i gubitka.

RRIF-ov kontni plan klasificira troškove na slijedeći način:40 – materijalni troškovi41 – troškovi usluga42 – troškovi ostalih usluga43 – troškovi amortizacija44 – naknade troškova radnika i izdaci za ostala materijalna prava radnika45 – rezerviranja troškova i rizika46 – ostali troškovi poslovanja47 – troškovi osoblja (troškovi plaća i naknada plaća)48 – financijski troškovi uključeni u troškove proizvoda49 – raspored troškova

Page 4: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

4

Fiksni, varijabilni, mješoviti, diskrecijski

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

VARIJABILNIVARIJABILNIFIKSNIFIKSNI

Fiksni (nepromjenjivi, stalni)troškovi se u ukupnom iznosu

uglavnom ne mijenjaju s promjenomstupnja iskorištenja kapaciteta.

Razlikuju se:Apsolutno fiksni troškovi

Relativno fiksni troškovi

Varijabilni troškovimijenjaju se promjenom obujma poslovanja. Ukupni varijabilni troškovi rastu s porastom

iskorištenja kapaciteta. Mogu biti:a) proporcionalni varijabilni troškovi –

rastu proporcionalno s porastom iskorištenja kapacitetab) degresivni varijabilni troškovi –

rastu sporije od rasta iskorištenja kapacitetac) progresivni varijabilni troškovi –

rastu brže od rasta iskorištenja kapaciteta

UT = FT + VTUT = FT + VT

Page 5: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

5

Apsolutno fiksni troškovi - primjer

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

14,2950035

16,6750030

20,0050025

25,0050020

33,3350015

50,0050010

100,005005

PROSIJEČNI

tf=Tf / QUKUPNI

Tf

APSOLUTNO FIKSNI TROŠKOVIKOLIČINA PROIZVODA ILI USLUGA ( u tonama)

Q

Page 6: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

6

FIKSNI TROŠKOVI

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

- troškovi postojećeg kapaciteta,- obrnuto razmjerni iskorištenosti kapaciteta

Apsolutno fiksni troškovi

T

Q

Page 7: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

7

Relativno fiksni troškovi - primjer

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

47,621.0002130 tona

(zona 3.)40,001.00025

25 tona(zona 2.)

10 tona(zona 1.)

RADNI KAPACITET(u tonama)

33,331.00030

37,5075020

50,0075015

68,1875011

50,0050010

100,005005

500,005001

PROSIJEČNI

tf=Tf / QUKUPNI

Tf

RELATIVNO FIKSNI TROŠKOVIKOLIČINA PROIZVODA ILI

USLUGA ( u tonama)Q

ostaju nepromijenjeni u ukupnoj sumi samo u pojedinim zonama poslovanja

Page 8: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

8

FIKSNI TROŠKOVI

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

Relativno fiksni troškovidopunski stalni troškovi koji se povećavajui kad se povećava broj jedinica kapaciteta i kad se povećava raspoloživi kapacitet

Q

T

Page 9: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

9

Prosječni troškovi

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

PROSJEPROSJEČČNI FIKSNI TRONI FIKSNI TROŠŠKOVIKOVItroškovi po jedinici učinka

� Prosječno apsolutno fiksni troškovi tj. troškovi po jedinici učinnka smanjuju se s povećanjem iskorištenja kapaciteta.

� Prosječni se relativno fiksni troškovi, tj. oni po jedinici smanjuju s povećanjemiskorištenja kapaciteta unutar iste zone iskorištenja kapaciteta, prelaskom u višu zonuzaposlenosti naglo se povećavaju i nakon toga ponovno padaju s povećanjem iskorištenjakapaciteta u toj višoj zoni.

Q

Tt

f

f =

Ff

F

f(q)

Q

tf = prosječni stalni troškovi

Tf= ukupni stalni troškovi

Q= količina proizvoda ili usluga

Page 10: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

10

UKUPNI I PROSJEČNI TROŠKOVI

Ukupni troškovi = zbroj stalnih i promjenljivih troškovaNelinearna funkcija ukupnih troškova obuhvaća tri

zone: • Degresije• Proporcionalnosti• Progresije

Prosječni troškovi (ukupni troškovi po jedinici proizvodnje, jedinični troškovi):

.QT

t =

Page 11: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

11

Prosječni troškovi

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

Ukupni troškovi = zbroj stalnih i promjenljivih troškovaNelinearna funkcija ukupnih troškova obuhvaća tri

zone: • Degresije• Proporcionalnosti• Progresije

Prosječni troškovi (ukupni troškovi po jedinici proizvodnje, jedinični troškovi):

Page 12: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

12

Prosječni troškovi

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

PROSJEPROSJEČČNI VARIJABILNI TRONI VARIJABILNI TROŠŠKOVIKOVI - troškovi po jedinici učinka

Q

Tt v

v =

tf = prosječni varijabilni troškovi

Tf= ukupni varijabilni troškovi

Q= količina proizvoda ili usluga

Pojavljuju se tek s otpočinjanjem proizvodnje i iščezavaju s prestankom proizvodnje.

Pri svakoj promjeni opsega proizvodnje (stupnja iskorištenja kapaciteta) mijenjaju se ukupni varijabilni troškovi dok jedinični

varijabilni troškovi ostaju isti.

Page 13: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

13

Varijabilni troškovi (proporcionalni) - primjer

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

21.20060

21.00050

280040

260030

240020

220010

PROSIJEČNI

tV=TV / QUKUPNI

TV

VARIJABILNI TROŠKOVI ( u tis. kuna)KOLIČINA PROIZVODA ILI USLUGA ( u tonama)

Q

Page 14: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

14

Proporcionalni troškovi

Tv=f(y)Prosječni (po jedinici proizvodnje) su uvijek jednaki neovisno o promjeni

opsega proizvodnjeKoeficijent promjenljivosti = 1

.11 pxxTv ∗=

Tablica Tablica 44.3. Kretanje proporcionalnog promjenljivoga tro.3. Kretanje proporcionalnog promjenljivoga trošškaka

2012.000600

2010.000500

208.000400

206.000300

204.000200

202.000100

ProsječniUkupni(sati rada traktora)

Proporcionalni troškovi (u kunama)Količina učinaka

.QtpTp ∗=

Page 15: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

15

Page 16: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

16

Neproporcionalni troškovi

1. degresivni2. progresivni 3. regresivni

2,51.5001,5900600

2,41.2001,6800500

2,39201,7680400

2,26601,8540300

2,14201,9380200

2,02002,0200100

ProsječniUkupniProsječniUkupniučinaka)

Progresivni troškovi (u kunama)

Degresivni troškovi (u kunama)

Proizvodnja(količina

Page 17: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

17

Page 18: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

18

Page 19: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

19

Prosječni troškovi - primjer

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

Potrebno je utvrditi troškove po jedinici proizvoda ako se zna da je u promatranom periodu proizvedeno 180.000 jedinica istog proizvoda, a nastali troškovi iznose 5.400.000 kn

Primjer 1. Primjer 1.

Page 20: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

20

Prosječni troškovi - primjer

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

Primjer 2. Primjer 2. U proizvodnji mlijeka troškovi su iznosili kako slijedi:

troškovi materijala 100.000 kntroškovi usluga 10.000 kntrošak amortizacije 20.000 knplaće 60.000 knporezi i doprinosi 10.000 kn

Ako je u promatranom razdoblju proizvedeno 70.000 litara mlijeka, koliko iznose ukupni troškovi, a koliko prosječni trošak?

U slijedećem razdoblju proizvodnja je povećana za 10.000 litara. Zbog toga su troškovi povećani za 25.000 kn.Koliki su ukupni troškovi, a koliki je prosječni trošak dodatne proizvodnje?

Page 21: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

21

Pristojbe na isticanje tvrtke

Proporcionalna amortizacija

Troškovi investicijskog održavanja

Materijal za izradu

Zagarantirane bruto plaće radnicimau stalnom radnom odnosu

Osobni dohoci izrade

Amortizacija obračunata po funkcionalnom sistemu

Premije osiguranja,

Najamnine i zakupnine

TroškovI uprave i prodaje.

Kamate na kredite za nabavku stalnih sredstava

Pomoćni materijal i energija vezani neposredno za proizvodnju

Troškovi smještaja strojeva i uređaja

Bruto plaće sezonskih radnika

Troškova grijanja

Troškovi telefona

Troškovi goriva i maziva

Varijabilni troVarijabilni trošškovikoviFiksni troFiksni trošškovikovi

PRISTOJBE NA ISTICANJE TVRTKEPROPORCIONALNA AMORTIZACIJA

TROŠKOVI INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

ZAGARANTIRANE BRUTO PLAĆERADNICIMA U STALNOM RADNOM

ODNOSU,

PREMIJE OSIGURANJA,

NAJAMNINE I ZAKUPNINE

TROŠKOVI SMJEŠTAJA STROJEVA I UREĐAJA

BRUTO PLAĆE SEZONSKIH RADNIKA

TROŠKOVA GRIJANJA

TROŠKOVI TELEFONA

TROŠKOVI UPRAVE I PRODAJE

KAMATE NA KREDITE ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA

MATERIJAL ZA IZRADU PROIZVODA

OSOBNI DOHOCI IZRADE

AMORTIZACIJA OBRAČUNATA PO FUNKCIONALNOM SISTEMU

POMOĆNI MATERIJAL I ENERGIJA VEZANI NEPOSREDNO ZA

PROIZVODNJU

TROŠKOVI GORIVA I MAZIVA

MijeMiješšani troani trošškovikovi

Page 22: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

22

Linearna funkcija ukupnih troškova

Miješani troškoviT = tv Q + TfNa primjer: T = 2 Q + 100.000

Procjenjivanje troProcjenjivanje trošškova na temelju formule ukupnog trokova na temelju formule ukupnog trošškaka

20.000 kg

8.000 kg

IZRAČUNAVANJE PROSJEČNOG TROŠKA (T)

IZRAČUNAVANJE UKUPNOG TROŠKA (T)

OPSEG PROIZVO

DNJE

Page 23: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

23

t = 140.000/20.000 = 7,0 kn/kgT=2*20.000+100.000=140.000 kn20.000 kg

t = 116.000/8.000 = 14,5 kn/kgT=2*8.000+100.000=116.000 kn8.000 kg

Izračunavanje prosječnog troška (t)

Izračunavanje ukupnog troška (T)

Opseg proizvodnje

RJEŠENJE…

Page 24: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

24

Linearna funkcija ukupnih troLinearna funkcija ukupnih trošškovakova

Page 25: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

25

Kretanje prosjeKretanje prosječčnih tronih trošškova pri linearnoj funkciji ukupnihkova pri linearnoj funkciji ukupnihtrotrošškovakova

Page 26: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

26

MJESTO TROMJESTO TROŠŠKAKA

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA

I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

• MJESTO TROŠKA je zaokružena cjelina u kojoj ili u svezi s kojom su se javili troškovi koji se mogu evidentirati, a za koje postoji odgovornost.

•• Kriteriji raščlambe mjesta troškova:

• 1. Mjesta troškova prema kriteriju prostora obračuna (organizacijske jedinice poduzeća):

• mjesto troška skladište• mjesto troška proizvodni pogon• mjesto troška prodavaonica• mjesto troška upravna zgrada

• 2. Mjesta troškova prema funkcionalnom kriteriju (prate poslovne funkcije poduzeća):

• mjesto troška nabave• mjesto troška proizvodnje• mjesto troška prodaje• mjesto troška uprave• mjesto troška financija i računovodstva

Page 27: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

27

MJESTO TROMJESTO TROŠŠKAKA

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA

I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

• 3. Mjesta troškova prema teritorijalnom kriteriju (prate teritorijalni razmještaj organizacijskih dijelova poduzeća):

• mjesto troška Zagreb• mjesto troška Osijek• mjesto troška Rijeka

• mjesto troška Split

• 4. Mjesta troškova prema kriteriju odgovornosti (prate hijerarhijsku razinu u organizacijskoj strukturi poduzeća):

• troškovni centri odgovornosti

• prihodovni centri odgovornosti• profitni centri odgovornosti• investicijski centri odgovornosti

• Određivanje odgovornosti je u nadležnosti menadžmenta. Uloga računovodstva je da iz svog područja djelovanja prezentira pouzdane i pravovremene informacije koje su

potrebne menadžmentu za planiranje, kontrolu, komuniciranje i motiviranje zaposlenika. Taj dio računovodstva naziva se računovodstvo odgovornosti.

Page 28: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

28

RASPOREĐIVANJE NA NOSIOCE TRORASPOREĐIVANJE NA NOSIOCE TROŠŠKOVAKOVA

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA

I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

Nosioci troškova = učinci zbog kojih nastaju troškovi (proizvod, usluga)

Sa stajališta mogućnosti raspoređivanja na nosioce troška troškovi mogu biti:

DIREKTNI I INDIREKTNI TRODIREKTNI I INDIREKTNI TROŠŠKOVI KOVI

Neposredni (direktni, pojedinačni troškovi – terete nosioce troškova (neposredni materijal, bruto plaće, amortizacija ..)

Opći troškovi – ne mogu se utvrditi po nosiocima (održavanje, rasvjeta, grijanje, čišćenje, Am, bruto plaće admin. osoblja, bruto plaće rukovoditelja i stručnih lužbi)

Page 29: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

29

DIREKTNI TROŠKOVI

DODJELJIVANJE TROŠKOVA

INDIREKTNI TROŠKOVI

RASPOREĐIVANJE NA NASIOCE TROŠKOVA

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTIPREMA MJESTIMA

I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

Prirodne vrste troškova

TROŠKOVNI OBJEKT% OT

Uzročniktroškova

(cost diriver)

Alokacija troškovaprema izabranomkriteriju (sustav i

metoda obračuna)

Page 30: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

30

STVARNI I PLANSKI TROSTVARNI I PLANSKI TROŠŠKOVIKOVI

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

1. STVARNI TROŠKOVI (povijesni i tekući)

2. PLANSKI TROŠKOVI

3. STANDARDNI TROŠKOVI

4. MARGINALNI TROŠKOVI

5. PROSJEČNI TROŠKOVI

1. Stvarni troškovi su odraz stvarno nastalih trošenja u određenom razdoblju. Evidentiranje i obračun stvarnih troškova nužni su za sastavljanjemeđuobračuna i godišnjih obračuna radi utvrđivanja ostvarenog poslovnogrezultata. Evidentiranje i obračun stvarnih troškova formalizirano je u dijelu kojise odnosi na izradu bilance i računa dobiti i gubitka, a svako evidentiranje i obračun stvarnih troškova šire od zakonske obveze odraz je internih potrebapoduzeća.

2. Planski troškovi su temelj dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih planova, a najčešće se određuju na temelju stvarnih povijesnih troškova i standardnih troškova. Razlika je između stvarnih i planskih troškova u tome što planskitroškovi uzimaju u obzir i predviđanja o ponašanju troškova-

Page 31: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

31

STANDARDNI I GRANISTANDARDNI I GRANIČČNI TRONI TROŠŠKOVIKOVI

U ODNOSU NAPROMJENE U

RAZINI AKTIVNOSTI

PREMA MJESTIMA I NOSITELJIMA

PREMA MOGUĆNOSTIMA

TEREĆENJA ZALIHA

ZA POTREBEUSPOREDBE I

PLANIRANJA TROŠ.

PREMAPRIRODNIM

SVOJSTVIMA

4. Standardni troškovi su troškovi proračunati za realizacijuodređenog učinka pod «normalnim» uvjetima, tj. pod uvjetima kojise prosječno pojavljuju. Standardni se troškovi utvrđuju po jediniciodređenog učinka korištenjem znanstvenih metoda procjene i natemelju iskustvenih podataka. Oni pokazuju koliki bi trebali bitistvarni troškovi izravnog materijala, izravnog rada i režijski troškoviu normalnim uvjetima poslovanja.

5. Marginalni ili granični troškovi su troškovi posljednjeproizvedene jedinice proizvoda. Nastaju pri promjeni opsegaproizvodnje, odnosno razine aktivnosti, a utvrđuju se kao razlikadodatnih troškova po jedinici učinka.Marginalni ili granični troškovisadrže uglavnom varijabilne troškove zbog toga što se fiksni troškovi ne mijenjaju promjenom obujma proizvodnje.

Page 32: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

32

TROŠKOVI S OBZIRAOM NA UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA:

relevantni – za donošenje poslovnih odluka jer nastaju u budućnosti a povezani su s poslovnim alternativama o kojima se odlučuje.nataloženi – to su troškovi koji su već nastali (irelevantni, povijesni troškovi).oportunitetni – to su potencijalni rezultati koji bi se ostvarili primjenom alternative od koje se odustaje (što se reflektira kroz veći ili manji ostvareni trošak).kontrolabilni – podvrgnuti su sustavu kontrole što podrazumijeva i mogućnost njihovim upravljanjem. nekontrolabilni – ne postoji direktna mogućnost za njihovom kontrolom odnosno upravljanjem.diferencijalni – to su iznosi troškova koji su različiti za različite poslovne alternative.

Page 33: KLASIFIKACIJA TROŠKOVA KLASIFIKACIJA · fiksni troškovi varijabilni troškovi pristojbe na isticanje tvrtke proporcionalna amortizacija troŠkovi investicijskog odrŽavanja zagarantirane

33

HVALA NA POZORNOSTI