STUDIS - Kelompok 3.pptx

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIS - Kelompok 3.pptx

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  1/24

  Kelompok 3

  ASPEK TASAWUF ISLAM

  DISUSUN OLEH :

  AZIZA NURUL AMANAH NADIYAH HILMI

  MAYANG AYI MUHAMMAD ATHFAL

  DOSEN PEMBIMBING :SITI NADROH,M A!

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  2/24

  PETA KONSEP

  PENGERTIAN TASAWUF DAN

  TASAWUF ISLAM

  PERSAMAAN DAN PERBEDAAN THARI"AT

  TOKOH#TOKOH SUFI

  TASAWUF DALAM PANDANGAN AL#

  "URAN DAN ASSUNNAH

  $IRI UMUM TASAWUF

  ALUR A%ARAN TASAWUF

  TU%UAN TASAWUF

  MA"AMAT DALAM

  TASAWUF

  IMAMGHAZALI

  RABIYATUL ADAWIYAH

  HASAN AL BASHRI

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  3/24

  A. PENGERTIAN TASAWUF DAN TASAWUF ISLAM

  Secara Lughowi• T&'&()* +e &'&l -& . .'/.l&0 1&2! -.ko2o/&'.k&2 -e2!&2 &0l) ')4&05, 1&2! +e & /. 'ekelompok o &2! p&-& m&'& R&')l)ll&0 1&2! 0.-)p21& -..'. -e2!&2 +&21&k +e -.&m -. . -. M&'6.- -e2!&2 /)6)&2 me2!&+-.k&2 0.-)p21& )2/)k +e .+&-&0 kep&-& All&0

  Secara Istilah • T&'&()* 'e7& & .'/.l&0 /el&0 +&21&k -.*o m)l&'.k&2 p& & &0l. '&/) -&2

  l&.221& +e +e-&, 'e')&. -e2!&2 pem&0&m&2 me ek& m&'.2!#m&'.2! • Me2) )/ Al#%)0&. ., ke/.k& -. /&21& /&'&()*, .& me26&(&+: M&')k ke -&l&m

  'e!&l& +)-. 8Ak0l&k9 1&2! m)l.& -&2 kel)& -& . +)-. peke /. 1&2! e2-&05 • Me2) )/ Al#%)2&.-. I& me2-e 2.'.k&2: T&'&()* &-&l&0 mem+e '.0k&2 0&/. -& . &p& '&6& 1&2! me2!!&2!!) pe &'&&2 m&k0l)k, +e 6)&2! me2&2!!&lk&2 pe2!& )0 +)-. 1&2! &'&l 8I2'/.2k9 k./&, mem&-&mk&2 '.*&/#'.*&/ kelem&0&2 k./& 'e+&!&. m&2)'.&, me26&)0. 'e!&l& 'e )&2 0&(& 2&*'), me2-ek&/. '.*&/#'.*&/ ')7. ke o0&2.&2, +e !&2/)2! p&-& .lm)#.lm) 0&k.k&/, '.*&/ ')7. ke o0&2.&2, +e !&2/)2! p&-& .lm)#.lm) 0&k.k&/, mem&k&. +& &2! 1&2! pe2/.2! -&2 /e le+.0 kek&l, me2&+) k&2 2&'.0&/ kep&-& 'em)& o &2!, meme!&2! /e!)0 6&26. -e2!&2 All&0 -&l&m 0&l 0&k.k&/, -&2 me2!.k)/. 7o2/o0 R&')l)ll&0 -&l&m 0&l '1& .&/ 5

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  4/24

  Tasawuf ala! Pa" a"ga" Al#$ur%a" a" As#Su""ah

  D&l&m &6& &2 T&'&()*, +&21&k -.'e+)/k&2 -e2!&2 .'/.l&0 &/#/&)+&0, k0&)*, &6&;, &

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  5/24

  Q. Dalil# alil As#Su""ah

  S&m& 0&l21& -e2!&2 Al#") ;&2, A'#')22&0 +&21&k me2!)2!k&pk&2 +e ke2&&2 -e2!&2 pe .l&k) -&2 pe2!&l&m&2 /'&()* D.&2/& &21& &-&l&0 'e+&!&. +e .k)/: • A.'1&0 +e k&/&: A /.21&: A-&l&0 N&+. S&( +&2!)2 '0ol&/ m&l&mm 8=.1&m) &l#l&.l9, 'e0.2!!& +e2!k&k k&k.k21& Ak) +e k&/& kep&-&21&,;Ge &2!&2

  &p&k&0 'e+&+21&, (&0&. )/)'&2 All&0, e2!k&) 'ek)&/ /e2&!&mel&k)k&2 .2., p&-&0&l All&0 /el&0 +e 6&26. &k&2 me2!&mp)2. ke'&l&0&2m), +&.k 1&2! /e -&0)l) m&)p)2 1&2! &k&2 -&/&2! 5 Bel.&) me26&(&+, Ap&k&0 &k) /.-&k &k&2 ')k& me26&-. 'eo &2! 0&m+& All&0 1&2! +e '1)k) ; 8HR Al#B)k0& . -&2 M)'l.m9 • R&')l)ll&0 S&( +e '&+-&:

  A /.21&: Dem. All&0, &k) memo0o2 &mp)2 kep&-& All&0 -&l&m'e0& . 'em&l&m /&k k) &22! -& . /)6)0 p)l)0 k&l.5 8HR Al#B)k0& .9 • R&')l)ll&0 S&( +e '&+-&: A /.21&: Z)0)-l&0 /e 0&-&p -)2.& m&k& All&0 &k&2 me27.2/&.m) Z)0)-l&0 p&-& &p& 1&2! &-& -. /&2!&2 o &2! l&.2 m&k& me ek& &k&2 me27.2/&.m) 58HR I+2) M&6&09

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  6/24

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  7/24

  iri u!u! tasawuf

  Me2) )/ A+) Al#W&*&;Al#G0&2.m. A/#T&*/&

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  8/24

  Alur a ara" tasawuf

  > A6& &2 /&'&()* -.+e2/)k ole0 /.!& &l) pem.k. &2 Y&2! pe /&m& mem+e .k&2 !&!&'&2 +e .k)/ kep&-& /&'&()*: • A'ke/.'.'me !) )2 A &+ • Pe2!&+-.&2 /o/&l • Ke7.2/&&2 1&2! k)&/ kep&-& T)0&2 • U2!k&p&2 p)./.'

  C Al) ke-)& pem.k. &2 1&2! mem+e .k&2 ')m+&2!&2 kep&-& /&'&()* -.7. .k&2 ole0: • Ge2o'.' 'e+&!&. pe2!e/&0)&2 p&'/. • T&m'.l 7&0&1& ke!el&p&2 • Mem)6. o0 -&2 me2!)/)k m&/e . • Me2-)k)2! ke0.-)p&2 pe /&p&&2 -& .p&-& ke0.-)p&2 &k/.*

  1&2! /e .k&/

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  9/24

  3 Al) &/&) !e &k&2 ke/.!& me26el&'k&2 !&!&'&2 +e .k)/: • Me2& k&2 8F&2&;9 6&'&- • Me2.2!!.k&2 )0 • A2/.#-)2.& • A2/.#m&'1& &k&/

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  10/24

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  11/24

  C T&0&ll. A-&l&0 )p&1& ke &' me2!0.&'. +&/0.2 -e2!&2 '.*&/#'.*&/ /e p)6. -&2 m)l.&

  3 T&6&ll. Se+&!&. +)&0 -&2 )p&1& -& . /&0&ll. m&k& m)27)ll&0 k& )2.&

  T)0&2 +e )p& T&6&ll. Y&./) me26&-. /&mp&k &/&) m)27)l pe2&mp&k&2 T)0&2 -&l&m p&2-&2!&2 +&/.2 meek& 1&2! mel&k)k&2 /&k0&ll. -&2 /&0&ll.

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  12/24

  Ma a!at ala! Tasawuf M&=&m 'e .2! -.p&0&m. ole0 p& & ') 'e+&!&. /.2!k&/&2,

  1&./) /.2!k&/&2 'eo &2! 0&m+& -. 0&-&p&2 T)0&2 21& -&l&m 0&l .+&-&0 -&2 l&/.0&2#l&/.0&2 6.(& 1&2! -.l&k)k&221&

  T&0&p&2 m&=&m 1&2! -.6&l&2. k&)m ') )m)m21& /e -. . &/&' /&)+&/, (& &;,

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  13/24

  3 Z)0)- Be+e-& -e2!&2 (&&; 1&2! p&-& -&'&21& me)p&k&2 l&k)

  me26&0). 1&2! '1)+0&/ -&2 'e/.&p 1&2! 0&&m, m&k& zuhud p&-& -&'&21& &-&l&0 /.-&k /&m&k &/&) /.-&k .2!.2

  -&2 /.-&k me2!)/&m&k&2 ke'e2&2!&2 -)2.&(.

  F&k. Al#G0&

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  14/24

  J T&(&k&l T&'&()* me26&-.k&2 m&=&m /&(&kk&l 'e+&!&. (&'.l&0 &/&) 'e+&!&. /&2!!& )2/)k mem&l.2!k&2 -&2 me21)7.k&2 0&/. m&2)'.& &!& /.-&k /e .k&/ -&2 /.-&k .2!.2 -&2 mem.k.k&2 ke-)2.&&2 'e /& &p& '&6& 'el&.2 All&0

  ? R.-0o Se/el&0 me27&p&. m&=&m /&(&kk&l, 2&'.+ 0.-)p meek& +)l&/#+)l&/ -.'e&0k&2 p&-& pemel.0&&&2 -&2 &0m&/ Allo0

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  15/24

  . Persa!aa" a" PerVe aa" e"ga" Thari at

  Pe2!e/.&2 T0&.=&/

  A'&l k&/& 5T&ek&/5 -&l&m +&0&'& A&+ .&l&0 /0&.=&05 1&2! +e&/. 6&l&2, ke&-&&2, &l.&2, &/&) !&.' p&-& 'e')&/)

  T&ek&/ &-&l&0 %&l&25 1&2! -./emp)0 p&& ') -&2 -&p&/ -.!&m+&k&2 'e+&!&. 6&l&2 1&2! +ep&2!k&l -&. '1&.&/, 'e+&+ 6&l&2

  )/&m& -.'e+)/ '1&;, 'e-&2!k&2 &2&k 6&l&2 -.'e+)/ /0o.= K&/& /))2&2 .2. me2)26)kk&2 +&0(& me2))/ &2!!&p&2 p&& ') , pe2-.-.k2 m.'/.k me)p&k&2 7&+&2! -&. 6&l&2 )/&m& 1&2! /e-. . -&. 0)k)m Il&0., /emp&/ +ep.6&k +&!. 'e/.&p m)'l.m

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 3.pptx

  16/24

  A2/&& /&ek&/ -&2 /&'&()* 'e+e2&21& '&m&, /&ek&/ me)p&k&2 kel&26)/&2 -&. /&'&()* Se7&& p&k/.', /&'&()* -.l&k)k&2 'e7&&