STUDIS - Kelompok 8.pptx

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIS - Kelompok 8.pptx

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  1/28

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  2/28

  Islam Nusantara

  Pengertian Islam Nusantara

  Karakteristik Islam Nusantara

  Peran Para Ulama (Walisongo) dalam Pengembangan Islam

  Nusantara

  Praktek Islam Nusantara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

  Pro dan Kontra Islam Nusantara

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  3/28

  Pengertian Islam Nusantara

   %osiolo#is

  )sla! nusantara a'alah isla! 'istin#ti* se"a#ai hasil

  interaksi+ kontekstualisasi+ in'i#enisasi 'estrukti* 'an

  ,ernakularisasi isla! uni,ersal 'en#an realitas sosial+

   "u'aya 'an a#a!a 'i )n'onesia( )sla! nusantara yan# kaya 'en#an warisan isla! !en-a'i hara.an renaisans

   .era'a"an isla! #lo"al yan# akan "erakulturasi 'en#an

  tatanan 'unia "aru(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  4/28

   /istoris

  )sla! nusantara a'alah se"a#ai hasil i-!a 'an i-tiha'

   .ara ula!a nusantara 'ala! !elakukan istin"ath terha'a.

  al!uktasa" !in a'illatihata*shiliyah( )sla! nusantara

  a'alah i'rakul huk!i !in 'alilihi ala sa"iliru-han( )sla!

  nusantara !e!"eri karakter "er!aha" 'ala! teksteks

   .ara ula!a nusantara untuk !enya!"un#kan kita 'en#an

  tra'isi leluhur kita+ untuk 'ihor!ati+ 'an untuk kita

  tela'ani(

   iloso*is

  )sla! nusantara a'alah isla! sinkretik yan# !eru.akan

  #a"un#an nilai isla! teolo#is 'en#an nilainilai tra'isi

  lokal 3nonteolo#is4+ "u'aya 'an a'at istia'at 'i tanah air(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  5/28

  Karakteristik islam Nusantara

   Dala! konteks karakteristik isla! nusantara 'a.at 'ilih

  seti'aknya 'en#an 'ela.an iriiri !enon-ol yaitu $

  • Perta!a+ .roses .en#isla!an 'en#an ara 'a!ai !elal

  akulturasi "u'aya 'an a-aran inti isla!( Karenanya isla! 'a.

   "erke!"an# 'en#an e.at tan.a kekerasan( • Ke'ua+ .en#anut setia *aha! hlusunnah 'en#an wata

  !o'erat( )ni iri yan# !enon-ol 'ala! 'iri )sla! &usantara( /

  ini san#at "ertolak "elakan# 'en#an ara "er.ikir isla! ti!

  ten#ah(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  6/28

  • Keti#a+ .ara ula!a atau !asyarakat isla! nusantara 'ala

  !e!ilih !aha" "ukan se!"aran#an 'an asal .ilih( Masyarak

  isla! nusantara 'ala! "i'an# *iih !en#ikut salah satu !aha

  *iih yaitu hana*i+ !aliki+ sya*ii 'an han"ali( &a!un 'e!ikia yan# .alin# .o.uler 'an yan# 'ia-arkan 'an !en-a'i .iliha

  *a,orit a'alah !aha" sya*ii(

  • Kee!.at+ !ayoritas !asyarakat isla! nusantara a'ala

   .en#a!al a-aran tasawu* karena itu tarekat "erke!"an# 'en#a

  su"ur( Tokohtokoh tasawu* yan# !en-a'i .anutan antara la

  )!a! haali+ %yaikh "'ul 9a'ir :ailani+ )!a! %yaili 'a

  lain se"a#ainya(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  7/28

  • Keli!a+ 'ala! "er!asyarakat !en#uta!akan ke'a!aian+

  har!oni 'an toleran( Masyarakat isla! nusantara telah

  !en#a!alkan sika. toleran atau tasa!uh ini se"a#ai "a#ian

  'ari lan'asan a-aran isla! yan# !e!"eri ke"e"asan  "era#a!a(

  • Keena!+ a'a.tasi "u'aya seara ala!i !asyarakat isla!

  nusantara "er.an'an#an keartitan lokal ti'ak 'a.at

  'ihilan#kan sa-a+ ia .erlu 'ilestarikan se"a#ai -ati 'iri se"uah

   "an#sa sela!a ti'ak "ertentan#an 'en#an syariat 'an ini

  'i"enarkan 'aa! aluran "ahwa allah !eni.takan !anusia

  'ala! "er"a#ai suku 3o"ail4 'an "er"an#sa "an#sa

  3syuu"a4 litataara*u untuk salin# taaru* 3salin# .en#ertian4

  tentan# suku "an#sa+ tentu -u#a 'en#an "u'aya(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  8/28

  • Ketu-uh+ ,isi isla! rah!atan lilala!in !en'o!inasi .e!ikiran

  isla!an nusantara !asyarakat isla! "erusaha !en#usun# ,isi is

  raha!at lilala!in se"a#ai !isi uta!a 'la! !en#i!.le!entas a-aran isla! 'ala! kehi'u.an(

  • Ke'ela.an+ 'ala! !e!aha!i nash !en##unakan .en'ekatan lit

  'ala! hal yan# "ersi*at 9athi+ !aka .en'ekatan literal 'a

  !en##unakan nash le"ih ter*okus .a'a halhal yan# "ersi*at i"a

  !ah'hah 'an .ersoalan teolo#i( %e'an#kan 'ala! ka

  ke!asyarakatan le"ih !en##unakan .en'ekatan kontekstual(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  9/28

  Karakteristik )sla! &usantara $ iih

  1( %e!.urna

  2( Elastis

  ;( uni,ersal 'an 'ina!is

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  10/28

  Karakteristik Islam Nusantara : Teologi

   )sla! nusantara a'alah isla! 'i wilayah !elayu 3sia

  ten##ara4( Karakter 'iktrinalnya a'alah "er.aha!

  syariyah 'ari se#i kala! 3teolo#i4+ "er*ikih !aha"

  sya*ii sekai.un !eneri!a !aha" yan# lainnya 'an

  !eneri!a tasawu* !o'el )!a! haali( Lalu!en#kontraskannya 'en#an isla! ara" yan# "er.aha!

  teolo#i Muha!!a' "in "'ul =aha" 3=aha"i4 'an

   "er*iih !aha" i!a! !a' "in /a!"al yan# katanya

  san#at ri#i' 'an keras( )sla! -enis ini !enolak tasawu*

  karena 'ian##a. "anyak "i'ahnya(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  11/28

  Karakteristik Islam Nusantara : Tasau! 

  Para .en#a-ar tasawu* atau .ara su*i a'alah #uru#uru  .en#e!"ara(

  Mereka serin# kali "erhu"un#an 'en#an .er'a#an#an+

  !ereka !en#a-arkan teoso*i yan# telah "era!.ur 'en#an

  a-aran yan# su'ah 'ikenal luas !asyarakat )n'onesia(

  Den#an tasawu*+ "entuk isla! yan# 'ia-arkan ke.a'a .ara

   .enu'uk .ri"u!i !e!.unyai .ersa!aan 'en#an ala!

   .ikiran !ereka yan# se"elu!nya !e!eluk a#a!a hin'u+

  sehin##a a-aran isla! 'en#an !u'ah 'iteri!a !ereka(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  12/28

  Pe!"awa -aran )sla!'i Dunia Pe!"awa -aran

  )sla!

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  13/28

  Para &a"i 'an

  >asul

   &a"i Muha!!a' %=

  Khula*aurrasyi'in

  PEM?= :>& )%LM D) [email protected]&)

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  14/28

  Pe!"awa -aran )sla! Di )n'onesia

  Per'a#an#an

  internasional

  Para @la!a )sla! Masuk ke

  )n'onesia

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  15/28

  =ali A waliyullah $ Oran# yan# !eninti 'an 'iintai llah(

  %on#o 3-awa4 $ %e!"ilan(

   

   %unan resik 3%yeikh Maulana Malik )"rahi!4+ %unan

  !.el 3>a'en >ah!at4+ %unan iri 3>a'en Paku4+

  %unan ?onan# 3>a'en Mak'u! )"rahi!4+ %unan Dra-at

  3%yeikh %yari*u'in4+ %unan Ku'us 3%yekh :a*ar

  %ha'i4+ %unan Muria 3>a'en @!ar %ai'4+ %unan unun# :ati 3 %ayi' %yari* /i'ayatullah4+ 'an %unan

  Kali-a#a 3>a'en Mah!u' %yahi'4(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  16/28

  1( %unan Maulana Malik )"rahi!

   ?eliau telah !en-alankan 'akwah isla! 'en#an

   "i-aksana 'an 'a.at !en#a'a.tasikan .en#a-arannya

  'en#an !asyarakat sekelilin# sehin##a ra!ai rakyat

  tertarik 'en#an a#a!a "aru ini+ lalu !e!eluknya(

  ?eliau telah !e!.erkenalkan "i'an# .er'a#an#an 'an

  !elalui ini+ "eliau "er-aya !en'a.at te!.at 'ihati

  !asyarakat 'i ten#ahten#ah krisis ekono!i 'an .eran#

  sau'ara(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  17/28

  2( %unan !.el

   )a !en'a.at ha'iah "eru.a 'aerah !.el Denta 'ari ra-a

  Ma-a.ahit( Di te!.at inilah+ %unan !.el !e!"an#un 'an

  !en#e!"an#kan .on'ok .esantren+ yan# 'ikenal 'en#an

  se"utan !.el Denta( Pa'a .erten#ahan a"a' ke15 M+

   .esantren terse"ut !en-a'i .usat .en'i'ikan isla! 'i &usantara+

   "ahkan !ana ne#ara( %unan !.el .ula yan# !en#enalkan istilah “Mo Limo” (moh main, moh ngombe, moh maling, moh

  madat, moh madon)+ yaitu seruan untuk Bti'ak "er-u'i+ ti'ak

  !inu! !inu!an keras+ ti'ak !enuri+ ti'ak !en##unakan

  narkotik+ 'an ti'ak "erina(C

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  18/28

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  19/28

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  20/28

  5( %unan Kali-a#a

   )a -u#a !e!ilih kesenian 'an ke"u'ayan se"a#ai sarana

  'akwahnya+ 'ala! !elakukan #erakan 'akwahnya+ ia

  !en##unakan seni ukir+ wayan#+ #a!elan+ serta seni

  suara( ?eliaulah .eni.ta "a-u takwa+ .erayaan

   sekatenan, grebeg maulud, layang kalimasada,  lakon

  lawak  petruk    jadi raja, lanska. .usat kota "eru.a

  keraton+ alunalun 'en#an 'ua "erin#in serta !as-i'(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  21/28

  6( %unan unun# :ati

   )a !en'irikan Kesultanan ire"on yan# -u#a 'ikenal

  se"a#ai Kesultanan Pakun#wati( )a !eru.akan satu

  satunya Walisongo yan# !e!i!.in .e!erintahan(

  Dala! "er'akwah+ ia !en#anut keen'erun#an Ti!ur

  Ten#ah yan# lu#as(

 • 8/15/2019 STUDIS - Kelompok 8.pptx

  22/28

  7( %unan Dra-at

   )a !e!"erikan !ateri tauhi' 'an ai'ah 'ala!

   "er