MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

 • 8/15/2019 MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

  1/25

  MAKALAH

  “PERKEMBANGAN DAN SUMBANGAN PERADABAN

  ISLAM DI EROPA/BARAT”

  Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam

  semester dua.

  Disusun oleh :

  (Kelompok 6, Kelas Farmasi B)

   Yoga Sutrisno !"#"""""!$

  %inaldi &ur I !"#"""""'6

  Sonia arda !"#"""""!

  *inda Ma+roatul !"#"""""

  PROGRAM STUDI FARMASI

  FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

  UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)

  SYARIF HIDAYATULLAH

 • 8/15/2019 MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

  2/25

  JAKARTA

  KATA PENGANTAR

  u-i sukur kehadirat /llah S0. Yang Maha Kuasa atas

  segala limpahan %ahmat, Inaah, 0au1k dan 2inaahna

  sehingga kami dapat menelesaikan penusunan makalah ini

  dalam 3entuk maupun isina ang sangat sederhana. Semoga

  makalah ini dapat dipergunakan se3agai salah satu a4uan,

  petun-uk maupun pedoman 3agi pem3a4a dalam administrasi

  pendidikan.

  2arapan kami semoga makalah ini mem3antu menam3ah

  pengetahuan dan pengalaman 3agi para pem3a4a, sehingga

  kami dapat memper3aiki 3entuk maupun isi makalah ini

  sehingga kedepanna dapat le3ih 3aik.5leh kerena itu kami

  harapkan kepada para pem3a4a untuk mem3erikan masukan

  masukan ang 3ersi7at mem3angun untuk kesempurnaan

  makalah ini.

  #

 • 8/15/2019 MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

  3/25

  DAFTAR ISI

  Kata Pengantar.............................................................................................. 1

  Daftar Isi........................................................................................................ 2

  Bab I Pendahuluan........................................................................................ 3

  1. Latar Belakang.......................................................................3

  2. Rumusan Masalah................................................................. 5

  3. Tuuan Penulisan....................................................................5

  Bab II Isi........................................................................................................ !

  1. Masukna Islam di

  8ropa......................................................6

  2. erkem3angan olitik Islam di

  8ropa............................... #

  $. /spek /-aran Islam ang Dikem3angkan di 8ropa

  Barat............................................................................

  .......... 6 ". Pertumbuhan Tem#at Ibadah $Masid% dan #usat& #usat

  Kaian Islam di 'r(#a atau Barat)...................................... 1!

  5. Kemauan 'r(#a*Barat dan Dam#akn+a Bagi

   Dunia Islam.......................................................................... 1!

  !. ,ika# Islam dalam Menghada#i Kemauan

  'r(#a*Barat)...................................................................... 1-

  Bab III Penutu#..............................................................................................1

  1. Kesim#ulan............................................................................ 1

  Daftar Pustaka............................................................................................... 2/

  $

 • 8/15/2019 MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

  4/25

 • 8/15/2019 MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

  5/25

  BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1  Latar Belakan

  Di a9al a3ad ke Masehi, ketika &a3i Muhammad S/.

  memulai misina di negeri /ra3, seluruh pantai laut tengah

  merupakan 3agian dari dunia masarakat Kristen sepan-ang

  8ropa, /sia dan antai /7rika ;tara ditinggali penduduk ang

  3eragama Kristen dari 3er3agai sekte. 2ana ada dua agama

  lain di %oma9i < Yunani, akni Yahudi dan Mani4haeisme, ang

  3ertahan dan dianut oleh se3agian ke4il penduduk disana=>.

  Setelah 3erakhirna periode Islam klasik, setelah Islam mulai

  memasuki masa kemunduran, 8ropa 3angkit dari

  keter3elakanganna. Ke3angkitan itu 3ukan sa-a terlihat dalam

  3idang politik dengan ke3erhasilan 8ropa mengalahkan kera-aan

  Islam dan 3agian dunia lainna, tetapi terutama dalam 3idang

  ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kema-uan dalam 3idang

  inilah ang mendukung ke3erhasilan politikna. Kema-uan

  kema-uan 8ropa ini tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan

  Islam di Spanol. Dari Islam, Spanol di 8ropa 3anak menim3a

  ilmu. ada periode klasik, ketika Islam men4apai masa

  keemasanna, Spanol merupakan pusat perada3an Islam ang

  sangat penting, menaingi Baghdad di 0imur. Ketika itu, orang

  orang 8ropa Kristen 3anak 3ela-ar di perguruan tinggi Islam di

  sana. Islam men-adi [email protected] 3agi orang 8ropa. Karena itu,

  => Samsul Munir /mir, Drs., M/., Sejarah Peradaban Islam, (Aakarta:

  /m+ah, #""),  ed. , 4et.# , hlm. !.

  !

 • 8/15/2019 MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

  6/25

  kehadiran Islam di Spanol 3anak menarik perhatian para

  se-ara9an#=#>.

  ada saat periode pemerintahan /33asiah se3agai pemerintah

  pusat melemah. I3ukota negaranegara propinsi mun4ul

  menaingi Baghdad, daulahdaulah ke4il 3erlom3a untuk ma-u,

  terutama dalam 3idang perada3an dan ilmu pengetahuan. Salah

  satuna di /ndalusia (Spanol) ini, mun4ul Bani ;maah II ang

  3eri3ukota Cordoa. Di /7rika ;tara 3erdiri daulah Mura3ithun,

  kemudian daulah Mu9ahidin. Di Si4ilia ada kera-aan &ormandia,

  9alaupun 3eragama Kristen namun mereka mema-ukan

  perada3an dan ilmu pengetahuan Islam. Di Mesir mun4ul Daulah

  Fathimiah, kemudian /u3iah. Dise3elah timur kota Baghdad

  3erdiri 3ani Eha+na9iah. Kera-aankera-aan ke4il ini pada

  masana masingmasing ikut andil mema-ukan ilmu

  pengetahuan dalam Islam$=$>.

  &ama /ndalusia 3erasal dari kata Vandal, nama se3uah 3angsa

  ang menguasai Spanol se3elum 3angsa Eoth dan Islam. Ketika

  Daulat /33asiah (!"#! M) di timur men4apai pun4ak

  kema-uan ilmu pengetahuan, daulah ;maah di Spanol (!6

  "# M) dengan ;niersitas Cordoa, Eranada, dan Seilla

  men-adi ger3ang trans7ormasi kema-uan ilmu pengetahuan di

  8ropa < sementara 8ropa sendiri saat itu masih dalam masa

  kegelapan (peperangan dan kelaparan)=>. ;niersitas

  #=#> Badri Yatim, Dr., M/., Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah

  II, (Aakarta: 0. %a-a Era1ndo ersada, #""), ed. , hlm. .

  $=$> Musri7ah Sunanto, ro7., Dr., 2-., Sejarah Islam Klasik:

  Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam, (Bogor: Ken4ana, #""$), hlm.

  '#".

  => 2al ini dikemukakan oleh Christopher Da9son. *ihat 2arun

  &asution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Aakarta: ;I ress,

  '), hlm. .

  6

 • 8/15/2019 MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

  7/25

  uniersitas terse3ut men-adi sim3ol ke4emerlangan Islam ang

  mem3eri kontri3usi 3esar 3agi kema-uan 8ropa di a3ad

  pertengahan men-elang %einansan4e pada a3ad ke . Segala

  kontri3usi terse3ut men-adi mungkin di3erikan lantaran luasna

  muatan studi uniersitas terse3ut. Se3agai gam3aran,

  ;niersitas Cordoa menelenggarakan program studi

  /stronomi, Matematika, Kedokteran, 2ukum, dan 0eologi!=!>.

  Berkaitan dengan hal inilah, maka penulis mendapat kesempatan

  untuk menuliskan se4ara ringkas tentang “Islam di 

  Eropa/Barat ”   serta halhal ang 3erkaitan dengan materi

  terse3ut. Semoga isi makalah ini dapat mem3eri man7aat dan

  pengetahuan 3agi kita semua terutama tentang se-arah

  perada3an Islam di Spanol terse3ut.

  1.!  R"#"$an Ma$ala%

  G Bagaimana 4ara masuk dan 3erkem3angna islam di

  eropaH3aratH3arat

  G /pa sa-a 3entuk3entuk aspek a-aran islam ang

  dikem3angkan di eropaH3aratH3arat

  G /pa dampak kema-uan eropaH3aratH3arat 3agi dunia islam

  G Bagaimana sikap islam dalam menghadapi kema-uan

  eropaH3aratH3arat

  1.&  T"'"an Pen"l($an

  G Mengetahui 4ara masuk dan 3erkem3angna islam di

  eropaH3aratH3arat.

  G Mengetahui 3entuk3entuk aspek a-aran islam ang

  dikem3angkan di eropaH3aratH3arat.

  !=!> Busman 8dar, dkk., Sejarah Peradaban Islam, (Aakarta: ustaka

  /satruss, #""'), hlm. #.

 • 8/15/2019 MAKALAH STUDIS 2 kelompok 6 PERKEMBANGAN ISLAM DI EROPA benar.docx

  8/25

  G Mengetahui dampak kema-uan eropaH3aratH3arat 3agi

  dunia islam.

  G mengetahui sikap islam dalam menghadapi kema-uan

  eropaH3aratH3arat.

 • 8/15/2019 MAKALAH STUD

Search related