Soalan Percubaan Pt3 2015

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Soalan Percubaan Pt3 2015

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  1/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

   Jawab semua soalan

  SOALAN 1

  1(a) (i) Berikut adalah lima kad nombor

  Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil ?

  [ 2 markah ]

   Jawapan :

  (ii) Masukkan diit!diit "#$ dan % ke dalam kotak di bawah untuk menhasilkan

   &awapan terbesar bila didarabkan'

   Jawapan :

    

  [ " markah ]

  (b) ebuah kebun terdiri dari 1$ baris pokok etah' etiap baris ditanam 2* pokok'+ekebun

  menambah lai baris' Berapa &umlah pokok etah semuan,a?

    Jawapan : [ " markah ]

  1

  !" *2-.

  1

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  2/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (c) Jadual 1 (c) menun&ukkan kos percetakan kad &emputan' 

  1$* kepin kad ,an

  pertama

  2* sen per kad

  1** kepin kad seterusn,a 1$ sen per kad

  /ad!kad ,an berikut 1* sen per kad

   

  0ri memesan %.* kepin kad' itun &umlah# dalam 3M ,an diba,arn,a'

    Jawapan: [ 2 markah ]

  SOALAN 2

  2 (a) 3a&ah 2(a) menun&ukkan urutan nombor'

    3a&ah 2 (a)

    Cari nilai 4 dan ,'

    Jawapan : [ 2 markah ]

    4 5 666666666666666666 

  2

  !"-# !"1# !27# !18# w #

   

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  3/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    , 5 666666666666666666 

  (b) (i) Jadual 2(b) menun&ukkan bilanan penumpan dalam 78 buah kenderaan'

  Bilanan penumpan Bilanan kenderaan

  1 1$ 2 - " 1 7 $ $ . . 12

   Jadual 2 (b)

   

  /ira peratus kenderaan denan " atau lebih penumpan'

   Jawapan : [ 2 markah ]

    (ii) +ada tahun 2*12# sebuah s,arikat men&ual 127. tan ba&a' +ada tahun berikutn,a#

  s,arikat itu men&ual ba&a kuran 1$9'uliskan &awapan ,an palin hampir denan

  bilanan tan ba&a di&ual pada tahun 2*1"'  

   Jawapan : [ " markah ]

  "

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  4/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (c) +adankan aktor!aktor ,an munkin bai .n2 !.

   Jawapan : [ " markah ]

    SOALAN 3

   "' (a) /elaskan nombor! nombor berikut ke dalam kumpulan ,an sesuai' atu nombor boleh

  diklasi;kasikan ke dalam lebih daripada satu kumpulan'

  7

   .n !.

    n <

  n ! 1

    n

    1

  .n2 !.

      "    *    1    %    1    $    1    1    $    2 "

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  5/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  =ombor perdana >aktor bai 1$ andaan bai $

  [ " markah ]

    (b) @alam ra&ah "(b)# A ialah seitia sama kaki' DA ialah aris lurus'

    Cari nilai p'  

   Jawapan: [ " markah ]

  $

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  6/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    (c) @alam suatu pertandinan kuiE Matematik#iti mendapat 1$ markah lebih daripada

  0deeba' Jumlah markah mereka ialah .$' Jika 4 mewakili markah 0deeba#

  (i) tulis pern,ataan di atas dalam a,at matematik

  (ii) kira markah 0deeba dan markah iti

   Jawapan: [ 7 markah ]

  (i)

  (ii)

  SOALAN 4

  7'(a) 3a&ah 7 (a) menun&ukkan bulatan berpusat F' Gabelkan bahaian! bahaian bulatan

  itu'

  .

  (ii)

  (i) (iii)

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  7/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    3a&ah 7(a)

    [ " markah ]   (b) 3a&ah 7 (b) menun&ukkan sebuah sei tia bersudut teak denan luas 0 cm2

    (i) =,atakan 0 dalam sebutan p dan H (ii) Inkapkan p dalam sebutan 0 dan H'

     Jawapan : [ " markah ]

  (i)

  (ii)   (c)

   

  %

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  8/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  alman bercadan memasan &ubin pada lantai bilik tersebut'/os bai memasan &ubin lantai bai bilik tersebut ialah 3M 27 per m2 ' alman mempun,ai wan seban,ak 3M-**' 0dakah ia mencukupi'Berikan alasan anda denan peniraan' 

   Jawapan : [ 7 markah ]

   

  SOALAN 5

    $ (a) (i) +ermudahkan (a2) "

   Jawapan : [ 1 markah ]

    (ii) 3a&ah $ (a) (ii) menun&ukkan se&umlah ob&ek'

   

  8

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  9/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    Inkapkan dalam bentuk terinkas nisbah bai kepada bilanan

    Jawapan :

  [ 2 markah ]

   (b) 3a&ah $ (b) menun&ukkan sebuah penimban ,an berada dalam keadaan seimban denan

  keadaan empat bi&i bola ol di sebelah kiri dan dua bi&i bola ol dan sebonkah ka,u di

  sebelah kanan'

   

  @iberi &isim bonkah ka,u ialah . ' Jika x  mewakili &isim sebi&i bola ol# cari &isim# dalam

  # bola ol itu'

     Jawapan :

  [ " markah ]

    (c ) (i) @alam 3a&ah $ (c) (i)# F ialah pusat bulatan' +3#I dan 3I ialah aris lurus'

  -

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  10/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

   

  Cari nilai x  dan y.

    Jawapan :

  [ 2 markah ]

    x   5 6666666666666 

    y   5 6666666666666 

    (ii) @alam 3a&ah $ (c) (ii)# F ialah pusat bulatan'  ialah aris lurus'

    Cari nilai m dan n.

    Jawapan : [ 2 markah ]

    m  5 6666666666666 

    n 5 6666666666666 

  1*

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  11/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  SOALAN 6

  .' (a) =,atakan bilanan paksi simetri bai setiap polion sekata berikut'

  Poligon sekata Bilangan paksi simetri

  +entaon

  eksaon

  @ekaon

   

  [ " markah ]

    (b) 3a&ah . (b) diruan &awapan menun&ukkan sebuah heksaon sekata /GM=+' #A#

  ialah tia titik ,an bererak dalam heksaon itu'

    (i)  ialah titik ,an bererak denan keadaan &arakn,a adalah sentiasa sama dari aris /

  dan M=' @enan menunakan ab&ad pada 3a&ah .(b)# n,atakan lokus bai '   (ii) +ada 3a&ah . (b) lukis#

  (a) lokus bai titik A ,an bererak denan keadaan &arakn,a AM 5 GM(b)lokus bai titik  ,an bererak denan keadaan &arak sentiasa sama dari titik M dan titik ='

    (iii) eterusn,a# tandakan simbol kedudukan bai persilanan lokus  A dan 

    Jawapan' [ 7 markah ]

    (i)   (ii) (iii) / 

  11

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  12/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

    G +

    M =  

  3a&ah . (b) (c) /operasi ekolah Menenah entosa menumumkan kadar diKiden pada

  tahun 2*1" ialah  seban,ak -9' Ciku iEan telah melabur seban,ak 3M 2$** di koperasi itu'

  (i) Berapakah diKiden ,an diterima oleh Ciku iEan pada tahun 2*1"' (ii) +ada Januari 2*1$# Ciku iEan mendapati &umlah sahamn,a di

  koperasi men&adi 3M "*$2'Ciku iEan tidak pernah meneluarkan wan dan diKiden ,an diperolehi pada tahun 2*1"# berapa peratus diKiden ekolah Menenah entosa pada tahun 2*17?

    Jawapan' [ " markah ]

  SOALAN 

  %' (a) 3a&ah % (a) menun&ukkan suhu minimum bai sebahaian kota Lropah pada 1 @is 2*1"

  12

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  13/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

   

  (i) =,atakan suhu kota +alemo (ii) Berapakah perbeEaan suhu antara kota aria dan kota 3e,k&aKik'

     Jawapan' [ " markah ]   (i)   (ii)

  (b) 3a&ah % (b) menun&ukkan pelan sebuah taman rekreasi' a terdiri daripada 7 sukuan bulatan

  denan kebun buna di tenah!tenahn,a' Cari luas# dalam m2# kebun buna itu'

     Jawapan'

  [ 7 markah ]

  1"

    3a&ah % (b)

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  14/21

  1*

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

  (c) andakan denan N O N sama ada pern,ataan berikut betul atau salah'

  Pern!ataan Betul Sala"

  2 P k 5 2 2$* 

    7"2 saat 5 % minit "2 saat

    12'$ liter 5 12$ *** cmQ

    [ " markah ]

  SOALAN #

  8' (a) @enan menunakan pembaris dan &anka lukis saha&a# bina ra&ah di bawah bermula

  ' denan aris lurus 0B ,an diberikan di ruan &awapan

     Jawapan'

  [ $ markah ]

  17

 • 8/20/2019 Soalan Percubaan Pt3 2015

  15/21

  Peperiksaan Percubaan PT3 2015

   

  0 B

  (b) @alam 3a&ah 8 (b) +3 dan  adalah aris lurus' Cari nilai m

     Jawapan'

  [ 2 markah ]

  1$

  3a&ah 8 (b)

 • 8/20/2019 So