21
SMK TAMAN DAYA 2 PERCUBAAN PT3 TAHUN 2014 TINGKATAN TIGA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DUA JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang disediakan 2. Tulis jawapan anda diruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak NAMA : ……………………………………………………………………………………………………………………….. TINGKATAN :……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Soalan Percubaan Pt3 Pk 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

trial 2014

Citation preview

SMK TAMAN DAYA 2PERCUBAAN PT3 TAHUN 2014TINGKATAN TIGAKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN79DUA JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang disediakan2. Tulis jawapan anda diruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.3. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak NAMA

: ..

TINGKATAN:..

Angka giliran:

BAHAGIAN A [60 markah]Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.1. Tandakan (/) bagi pernyataan mengenai amalan 4M yang betul dan (x) pada yang salah di tempat yang disediakan.Membersihkan diri daripada aspek fizikal dan fikiran

Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan

Menilai tingkah laku kawan-kawan dan tempat kerja

[3 markah]2. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis jenis pengikat yang betul berdasarkan penerangan yang diberi.

PeneranganJenis Pengikat

Berfungsi untuk melekatkan dua kepingan bahan

Dapat dipasang dan ditanggalkan

Digunakan bersama-sama tukul

[3 markah]3. Pernyataan di bawah ini menerangkan tentang faktor reka bentuk.

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan:(a) Faktor reka bentuk yang berkaitan:(b) Nyatakan dua faktor reka bentuk yang lain

I. II.

[3 markah]

4. Rajah 1 menunjukkan sejenis alatan tangan dalam kerja paip.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Rajah 1Tandakan (/) pada pernyataan yang benar mengenai alatan di atas dan (x) pada pernyataan yang tidak benar.Memotong paip PVC dan paip BGMempunyai roda pemandu dan mata pemotongMempunyai bingkai yang boleh dilaraskan[3 markah]5. Rajah 4 menunjukkan suatu lukisan ortografik

Tandakan (/) pada lukisan ortografik yang betul bagi bongkah d iatas dan ( x) pada bongkah [3 markah]yang salah.

6. Berdasarkan bil elektrik dibawah , jawab soalan yang diberikutnya.

i) Berapakah unit tenaga elektrik yang digunakan ?

ii) Berapakah jumlah bayaran yang dikenakan ?

.

[3 markah]7. Rajah dibawah menunjukkan satu litar bergambar untuk satu projek elektronik

a) Bersasarkan litar bergambar diatas nyatakan 2 komponen elektronik.

.

.

b) Lukiskan simbol bagi komponen yang berlabel S.

[3 markah]

8. Berdasarkan rajah yang diberikan, nyatakan aktiviti penjagaan tanaman hiasan.

9. Nyatakan 3 jenis ruang tempat kediaman .i) iii) .iv) [3 markah]10. Rajah 6 menunjukkan peranggu meja mengikut kaum.,Nyatakan kaum yang menggunakan peranggu meja berdasarkan A, B dan C.

A

B

C

[3 markah]11. Rajah 4 menunjukkan mesin jahit

i)Nyatakan bahagian mesin jahit yang bertanda X.ii) Berdasarkan rajah diatas tuliskan nombor memasang benang atas mengikut urutan yang betul .iii) Apakah fungsi meminyak mesin jahit.

[3 markah]12. Nyatakan tiga jenis perniagaan yang memberikan perkhidmatan kepada.

i) ii) iii) [3 markah]13. Tandakan ( / ) pada keterangan yang betul tentang Akuan Bank dan tandakan (x) pada keterangan yang salah di dalam ruangan yang disediakan. Akaun BankMencatat semua penerimaan dan pembayaran dengan cekAkaun Bank didebitkan apabila menerima wangAkaun Bank dikreditkan apabila menerima wang

[3 markah]14. Nyatakan satu jenis perniagaan runcit besar-besaran dan berikan dua kelebihan perniagaan besar-besaran.

Satu jenis perniagaan runcit besar-besaran:

[1 markah]Dua kelebihan runcit besar-besaran:

i) ii)

[2 markah]Firas membeli sebuah televisyen di Kedai Elektrik Hebat. Televisyen tersebut berharga RM1 250. Beliau membayar harga tersebut dengan menggunakan wang tunai

Nyatakan cara pembayaran selain menggunakan wang tunai.

i) ii) iii) [3 markah]15. Rajah 5 menunjukan maklumat mengenai Syarikat LMN pada 30 Julai 2014.ButiranRM

Tunai5 000

Bank 30 500

Kenderaan40 000

Stok akhir7 500

Penghutang3 450

Tandakan ( / ) pada jumlah yang betul untuk aset semasa dan tandakan (x) pada jumlah yang salah di dalam ruangan yang disediakan. RM86 450

RM46 450

RM35 500

[3 markah]16. Berikut merupakan senarai dokumen urusniaga secara kredit. Susun semula

pengeluaran dokumen mengikut susunan dengan menulis 1,2, dan 3.Invois

Nota serahan

Borang pesanan

[3 markah]Azhan ingin membuat kerusi kayu. Kos-kos untuk membuat 50 buah kerusi ialah RM2 000 bahan mentah, RM500 upah pekerja dan RM30 kos overhed.

Berdasarkan maklumat di atas kirakan:i) Kos pengeluaran

[1 markah]ii) Kos Pengeluaran Seunit.

[2 markah]17. Berdasarkan jadual di bawah lukiskan simbol bagi komponen elektronik tersebut.KomponenSimbol

Perintang Boleh Laras

Kapasitor

LED

[3 markah]18. Tandakan (/) bagi pernyataan yang betul tentang peranan kerajaan untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna dan (x) pada yang salah di petak yang disediakan.

Menggubal undang-undang

Menubuhkan persatuan pengguna

Menguatkuasakan undang-undang

(3 markah)Bahagian B(40 markah)

Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan1) Rajah menunjukkan produk rekacipta yang gagal dan tidak boleh digunakan

RajahBerdasarkan Rajah 9 di atas,(a) Nyatakan sebab yang munasabah mengapa produk tersebut tidak boleh digunakan dan dipasarkan.[1 markah](b) Huraikan langkah penyelesaian untuk produk tersebut.

[3 markah](c). Jika produk diatas menggunakan kemasan syelek, Nyatakan langkah-langkah menggunakan kemasan syelek

[6 markah]Ruang Jawapan

a)Sebab yang munasabah mengapa produk tersebut tidak boleh digunakan dan dipasarkan

b)Langkah penyelesaian.

c)Langkah langkah kemasan syelek

2.Rajah 9(a) dan Rajah 9(b) menunjukkan kaedah mencabut paku dari bahan kerja dengaii menggunakan tukul kuku kambing. SHAPE \* MERGEFORMAT

Berdasarkan Rajah 9(a) dan Rajah 9(b),(a) (i) Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam mencabut paku dari bahan kerja itu.[1 markah](ii) Terangkan alasan pemilihan jawapan anda di (a) (i) dengan membuat perbandingan antara kedua-dua kaedah.[7 markah](b) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja itu di bengkel sekolah.[2 markah]Ruang Jawapan

a)i Kaedah yang betul dalam mencabut paku dari bahan kerjaa)ii Terangkan alasan pemilihan jawapan di a) i........................c)Dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja itu dibengkel sekolah3. Rajah menunjukkan aktiviti menyenggara perangkap s yang tersumbat

RajahBerdasarkan Rajah (a)iNamakan aktiviti yang perlu dilakukan untuk memulihkan sinki yang tersumbat.[1 markah](ii) Nyatakan tiga alatan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti seperti yang dinyatakan di (a)i[3 markah](b) Huraikan langkah untuk melakukan aktiviti seperti yang dinyatakan di (a) (i).[6 markah]Ruang Jawapan(a) (i) Aktiviti yang perlu dilakukan untuk memulihkan sinki yang tersumbat.(ii) Tiga alatan yang di|rlukan untuk melakukan aktiviti seperti yang dinyatakan di &) (i).

(b) Langkah untuk melakukan aktiviti seperti yang dinyatakan di (a) (i).

...........

4. Berikut adalah ringkasan maklumat perniagaan Runcit Hebat bagi bulan berakhir 30 Jun 2014BUTIRJUMLAH (RM)

Stok Awal5 700

Jualan70 000

Belian 11 200

Sewa Diterima700

Faedah Dibayar500

Stok Akhir6 000

Duti Import120

Untung bersih7 500

Tunai 5 520

Bank 14 300

Pemiutang 7 000

Kenderaan45 000

Ambilan 180

Pinjaman25 000

Modal 25 500

Berdasarkan jadual di atas sediakan:a. Akaun Perdagangan bagi Perniagaan Runcit Hebat bagi bulan berakhir 30 Jun 2014.

(5 Markah)b. Kunci kira kira bagi Perniagaan Runcit Hebat pada 30 Jun 2014(5 Markah)Ruang Jawapan

a) Penyata Pendapatanb) Kunci kira-kira ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOALAN TAMAT

Produk yang dihasilkan mestilah boleh dipasarkan.

[3 markah]

[3 markah]

[3 markah]

Kadar Tarif

200 unit pertama RM 0.218

800 unit berikutnya RM 0.258

4

2

1

3

X

1