Click here to load reader

SLUŽBENI GLASNIK OPĆ INE BANOVIĆ I

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK OPĆ INE BANOVIĆ I

sl_glasnik_OB_03_20131 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
Godina 16. Broj: 3.
Banovi i, 15.03.2013. godine

Tel. 035 743 458 Fax 035 743 458 Web: www.opcina-banovici.com.ba Adresa: Ulica Alije Dostovi a br.1, 75290 Banovi i
2 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
SADRAJ
ZAKLJUAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU OPINSKOG NAELNIKA I OPINSKOG ORGANA UPRAVE OPINE BANOVII ZA 2012. GODINU, .................................................................................................................. 4
ZAKLJUAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JU „SPORTSKO KULTURNI CENTAR“ BANOVII ZA 2012. GODINU ................................................................................................................. 5
ZAKLJUAK O USVAJANJU PLANA UPISA UENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU ................................................................................................................................................................. 6
PRIJEDLOG PLANA UPISA UENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2013/2014 GODINU ............. 7
ZAKLJUAK O USVAJANJU PLANA UPISA UENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU KOJIM JE POTREBNO DA DIREKTOR JU“MSŠ“ BANOVII ZA NAREDNU ŠKOLSKU GODINU TRAI MIŠLJENJE MENADMENTA PREDUZEA I ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ............................................................. 8
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ORGANE MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUJU OPINE BANOVII ........... 9
ODLUKAU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOENJE IZBORA ZA ORGANE MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUJU OPINE BANOVII .................................................................................................... 10
ZAKLJUAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CIJENE KOMUNALNIH USLUGA ....................................................... 11
ZAKLJUAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STIPENDIRANJU UENIKA I STUDENATA SA PODRUJA OPINE BANOVII U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2012/2013.GODINE .................................................................. 14
ODLUKAU O DOPUNI ODLUKE O GRAEVINSKOM ZEMLJIŠTU ......................................................................... 15
ODLUKA O PRENOSU PRAVA NA NEKRETNINAMA U KORIST: JP “KOMUNALNO“ D.O.O. BANOVII, JP “VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. BANOVII I JP “TOPLANA“ D.O.O.BANOVII ............................................ 16
RJEŠENJE KOJIM SE UTVRUJE PRAVO VLASNIŠTVA U KORIST HASANOVI ZEMINE ........................................ 18
RJEŠENJE O DODJELI GRAEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM KONKURSA IDRIZOVI ADELI KERI ŠUKRIJE IZ BANOVIA ........................................................................................................................................................... 20
RJEŠENJE O DODJELI GRAEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM KONKURSA IDRIZOVI NERMINU SINU MUSTAFE IZ BANOVIA ........................................................................................................................................................... 22
RJEŠENJE O UTVR IVANJU PRAVA VLASNIŠTVA U KORIST KURANOVI RASIMA IZ BANOVIA ........................ 24
RJEŠENJE O UTVR IVANJU PRAVA VLASNIŠTVA U KORIST MILIVOJEVI MIHAILA, SINA BOE IZ BANOVIA ... 26
RJEŠENJE O UTVR IVANJU PRAVA VLASNIŠTVA U KORIST MII VLADIMIRA, SIN MILANA IZ BANOVIA ....... 28
RJEŠENJE O UTVR IVANJU PRAVA VLASNIŠTVA U KORIST AHMETAŠEVI ELNUR I MERIME IZ TUZLE ............. 30
RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI MUJI KASIMU IZ BANOVIA ................................................................... 32
RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI KARI HUSI IZ TULOVIA, OPINA BANOVII .......................................... 33
RJEŠENJE O KONANOM IMENOVANJU LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE „DJEIJE OBDANIŠTE“ BANOVII ....................................................................................................................................... 34
RJEŠENJE O KONANOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ BANOVII ............................................................................................................. 35
ZAKLJUAK PO ODLUCI O FINANSIRANJU PARLAMENTARNIH GRUPA – VIJENIKIH KLUBOVA U OPINSKOM VIJEU BANOVII ................................................................................................................................................ 36
3 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
ODLUKAU O IMENOVANJU ETIKE KOMISIJE ASTI ........................................................................................... 39
ODLUKAU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODRE IVANJU I USVAJANJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPINE BANOVII ZA PERIOD 2011.-2013. GODINE BROJ: 10/01-02-248/11 OD 03.11.2011. GODINE ............ 40
ODLUKAU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIKOG PLANA GRADA BANOVIA BROJ: 01-800-409/96 OD 10.10.1996. GODINE ................................................................................ 41
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIKOG PLANA GRADA BANOVIA BROJ:01-800-409/96 OD 10.10.1996. GODINE ................................................................................. 42
ODLUKA O PROMJENI OBLIKA I POVRŠINE GRAEVINSKE PARCELE OZNAENE KATASTARSKI KAO K..BROJ: 102/5 KO OMAZII NA LOKALITETU U NASELJU OSKOVA NA KOJOJ JE IZGRAEN STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT .............................................................................................................................................................. 43
ZAKLJUAK O USVAJANJU PROSTORNOG PLANA PODRUJA POSEBNIH OBILJEJA ZAŠTIENI PEJZA „KONJUH“ 2010. – 2030.GODINA ....................................................................................................................... 45
ODLUKA O UTVR IVANJU JAVNOG INTERESA ZA PROŠIRENJE EKSPLOATACIJE UGLJA NA PK “TURIJA“ ........... 46
ODLUKU O PRISTUPANJU OSNIVANJA JAVNOG PREDUZEA CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTADOM SEPARACIJA 1 „EKO-SEP“ IVINICE .......................................................................................................................................... 48
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POTPISIVANJE UGOVORA OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEA CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM SEPARACIJA 1 „EKO-SEP“ IVINICE ...................................................................... 49
ZAKLJUAK O NEPRIHVATANJU PONUDE GLIBANOVI (PAŠAN) IBRAHIMA IZ BANOVIA ................................ 50
ZAKLJUAK KOJIM SE USVAJA IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU U OPINSKOM ORGANU DRAVNE SLUBE OPINE BANOVII ZA 2012.GODINU ................................................ 51
ZAKLJUAK PO NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREENJU I GRAENJU ............. 52
4 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP INA BANOVI I OP INSKO VIJE E Broj:10/01-02- 37/13. Datum, 28.02.2013. godine Na osnovu lana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (« Sl.novine FBiH», broj 49/06), lana 25. Statuta op ine Banovi i (« Sl.glasnik op ine Banovi i», broj 3/08,11/11), lana 96. Poslovnika op inskog vije a Banovi i (« Sl. glasnik op ine Banovi i», broj 7/06, 9/11), Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici odranoj dana 28.02.2013. godine, razmatraju i Izvještaj o radu Op inskog naelnika i op inskog organa uprave op ine Banovi i za 2012.godinu, donijelo je slijede i:
ZAKLJU AK
I
Usvaja se Izvještaj o radu Op inskog naelnika i op inskog organa uprave op ine Banovi i za 2012.godinu.
II
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u «Slubenom glasniku op ine Banovi i».
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
5 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP INA BANOVI I OP INSKO VIJE E Broj:10/01-02- 38/13. Datum, 28.02.2013.god. Na osnovu lana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (« Sl.novine FBiH», broj 49/06), lana 25. Statuta op ine Banovi i (« Sl.glasnik op ine Banovi i», broj 3/08,11/11), lana 96. Poslovnika op inskog vije a Banovi i (« Sl. glasnik op ine Banovi i», broj 7/06, 9/11), Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici odranoj dana 28.02.2013. godine, razmatraju i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Sportsko – kulturni centar“ Banovi i za 2012.godinu , donijelo je slijede i:
ZAKLJU AK
I
Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU“Sportsko – kulturni centar“Banovi i za 2012.godinu.
II
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u «Slubenom glasniku op ine Banovi i».
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
6 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP INA BANOVI I OP INSKO VIJE E Broj:10/01-02- 39/13. Datum, 28.02.2013.god. Na osnovu lana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (« Sl.novine FBiH», broj 49/06), lana 25. Statuta op ine Banovi i (« Sl.glasnik op ine Banovi i», broj 3/08,11/11), lana 96. Poslovnika op inskog vije a Banovi i (« Sl. glasnik op ine Banovi i», broj 7/06, 9/11), Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici odranoj dana 28.02.2013. godine, razmatraju i Prijedlog plana upisa uenika u prvi razred srednje škole za školsku 2013/2014.godinu, donijelo je slijede i:
ZAKLJU AK
I
Op insko vije e Banovi i usvaja Plan upisa uenika u prvi razred srednje škole za školsku 2013/2014.godinu.
II
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u «Slubenom glasniku op ine Banovi i».
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
7 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
PRIJEDLOG PLANA UPISA U ENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2013/2014 GODINU
U školskoj 2013/2014 godini planira se upisati ukupno 11.odjeljenja po 28.uenika i to: Op a gimnazija – 2 odjeljenja Tehnike škole Ekonomska škola -Ekonomski tehniar finansijsko-raunovodstveni smjer – 1 odjeljenje -Ekonomski tehniar komercijalni smjer – 1 odjeljenje Rudarsko – geološka tehnika škola Rudarski tehniar -1 odjeljenje Mašinsko tehnika škola -Mašinski tehniar za kompjutersko projektovanje – 1 odjeljenje Elektrotehnika škola -Elektrotehniar energetike – 1 odjeljenje Ukupno tehnike škole – 5 odjeljenja ___________________________________________________________________________ Strune škole -Trgovac – 1 odjeljenje -Rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa – 1 odjeljenje -Elektromehaniar – 1 odjeljenje -Zavariva + Bravar (kombinovano odjeljenje) – 1 odjeljenje ___________________________________________________________________________ Ukupno strune škole – 4 odjeljenja
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
8 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP INA BANOVI I OP INSKO VIJE E Broj:10/01-02-40/13. Datum, 28.02.2013.god. Na osnovu lana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (« Sl.novine FBiH», broj 49/06), lana 25. Statuta op ine Banovi i (« Sl.glasnik op ine Banovi i», broj 3/08,11/11), lana 96. Poslovnika op inskog vije a Banovi i (« Sl. glasnik op ine Banovi i», broj 7/06, 9/11), Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici odranoj dana 28.02.2013. godine, razmatraju i Prijedlog plana upisa uenika u prvi razred srednje škole za školsku 2013/2014.godinu, donijelo je slijede i:
ZAKLJU AK
I
Potrebno je da direktor JU“MSŠ“Banovi i za narednu školsku godinu trai mišljenje menadmenta preduze a i zavoda za zapošljavanje na podruju naše op ine sa iskazanim potrebama za kadrovima koji su deficitarni i neophodni za rad preduze a.Uz plan prijedloga za upis naredne godine dostaviti, strunoj slubi Op inskog vije a mišljenja preduze a i zavoda za zapošljavanje.
II
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u «Slubenom glasniku op ine Banovi i».
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
9 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
Na osnovu lana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH(„Slubeni glasnik FBiH“,broj:49/06), lana 25.Statuta Op ine Banovi i(„Slubeni glasnik Op ine Banovi i“,broj:3/08 i 11/11) i lana 92.Poslovnika o radu Op inskog vije a Banovi i(„Slubeni glasnik Op ine Banovi i“,broj:7/06 i 9/11),Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici Op inskog vije a Banovi i odranoj 28.02.2013. godine,donijelo je
ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA ORGANE MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRU JU OPINE BANOVII
lan 1.
Izbori za organe mjesnih zajednica na podruju op ine Banovi i odrat e se u periodu od 01.03.2013. godine do 31.03.2013. godine.
lan 2.
Za organizovanje i sprovoenje izbora iz lana 1 ove odluke,formirat e se Komisija iji e se sastav i zadaci utvrditi posebnom Odlukom koju e donijeti Op insko vije e.
lan 3.
Sredstva za organizovanje i sprovoenje izbora osigurat e se iz budeta op ine Banovi i.
lan 4.
Za sprovoenje ove Odluke odgovorni su Komisija iz lana 2. ove Odluke i sluba za op u upravu,društvene djelatnosti,BIZ i zajednike poslove.
lan 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u „Slubenom glasniku op ine Banovi i“ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP INA BANOVI I OP INSKO VIJE E Broj:10/01-02-42/13 Banovi i, 28.02.2013. godine
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
10 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP INA BANOVI I OP INSKO VIJE E Broj:10/01-02-41/13 Banovi i, 28.02.2013. godine Na osnovu lana 25. i 88.Statuta Op ine Banovi i (Slubeni Glasnik Op ine Banovi i, broj:3/08,11/11), lana 92.Poslovnika o radu Op inskog Vije a Banovi i (Slubeni Glasnik Op ine Banovi i,broj:8/06), a u vezi sa Odlukom Op inskog Vije a Banovi i o raspisivanju izbora za organe mjesne zajednice na podruju Op ine Banovi i od 28.02.2013. godine,Op insko Vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici donosi
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ORGANIZOVANJE I SPROVO ENJE IZBORA ZA ORGANE MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRU JU OPINE BANOVII
I
Ovom Odlukom imenuje se Komisija u sastavu: 1.Kazafer Be i -predsjednik 2.Šehval Lapandi -lan 3.Mirnes Softi -lan 4.Elzina Piri -lan 5.Latif Handali -lan 6.Suad Lugavi -lan 7.Ramiz Brki -lan
II
Zadatak Komisije iz take I ove Odluke je organizovanje i sprovoenje izbora a naroito: -utvrivanje kriterija i pravila za odravanje izbora za organe mjesnih zajednica, u skladu sa Zakonom i Statutom Op ine Banovi i, -odreivanja mjesta i vremena odravanja izbora, -nain voenja evidencije prisustva graana na zboru, -nain utvrivanja i proglašavanja rezultata izbora, -kao i druga pitanja u vezi sa izbornim procesom.
III
Nakon provedenih izbora Komisija je duna o obavljenom poslu sainiti izvještaj i dostaviti Op inskom vije u na potvrivanje.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom Glasniku Op ine Banovi i.
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
11 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP INA BANOVI I OP INSKO VIJE E Broj:10/01-02- 43/13. Datum, 28.02.2013. godine Na osnovu lana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (« Sl.novine FBiH», broj 49/06), lana 25. Statuta op ine Banovi i (« Sl.glasnik op ine Banovi i», broj 3/08,11/11), lana 96. Poslovnika op inskog vije a Banovi i (« Sl. glasnik op ine Banovi i», broj 7/06, 9/11), Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici odranoj dana 28.02.2013. godine, razmatraju i Zahtjev za saglasnost na cijene komunalne usluge, donijelo je slijede i:
ZAKLJU AK
I
Op insko vije e u skladu sa lanom 21. stav 6. Zakona o komunalnim djelatnostima („ Sl.novine TK“, broj: 11/05), daje saglasnost na cijene komunalnih usluga po kategorijama potrošaa.
II
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u «Slubenom glasniku op ine Banovi i».
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
12 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
a/Fizika lica
Odvoz sme a fizikim licima u MZ Grad I, Grad II, Grad III obraunava se po broju lanova u doma instvu
Red.broj
nove cijene sa PDV-om (KM/lanu)
%
1 2 3 4 5
1. Fizika lica/doma instva u MZ Grad I, Grad II i Grad III 1,71 2,05 20 %
Napomena:Obraun odvoza sme a bez obzira na broj lanova u doma instvu ne moe biti manji od 4,00 KM sa PDV-om niti moe biti ve i od 10,00 KM sa PDV-om po jednom doma instvu.
b/ Fizika lica
Odvoz sme a fizikim licima u prigradskim MZ obraunava se po doma instvu
Red.broj Kategorija korisnika
nove cijene sa PDV-om
1.
Fizika lica/doma instva u MZ: Banovi i Selo,Omazi i, Treštenica, Tulovi i, Pribitkovi i, Repnik,Grivice,Oskova i VN Makovac
6,00 7,20 20 %
2. Fizika lica/doma instva u MZ Podgorje i Strabenica 4,00 4,80 20 %
3. Fizika lica/doma instva u naseljima pod 1. i 2. – teško dostupna mjesta 3,00 3,60 20 %
4. Fizika lica/doma instva u MZ i naseljima pod 1.i 2. u kojima stanuje jedan lan 3,00 3,60 20%
Napomena: U drugom i svakom narednom objektu individualnog stanovanja cijena usluge umanjuje se korisniku za 50 %.
13 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
c/Fizika lica poduzetnici /obrtnici i pravna lica
Fizika lica poduzetnici/obrtnici i pravna lica gdje se vrši obraun odvoza sme a po m2 poslovnog prostora i radne površine (proizvodnog kruga)
Red.broj Kategorija korisnika
Cijena sa PDV-om
(KM/m2) u 2012.godini
Nove cijene sa
1. Udruenja graana i vjerske zajednice 0,13 0,16 20 %
2. Ustanove (Javne ustanove i op ina Banovi i) 0,25 0,30 20 %
3. Privreda 0,38 0,46 20 %
4.
0,38 0,46 20 %
0,50 0,60 20 %
0,76 0,91 20 %
Trgovine (maloprodajni, veleprodajni objekti, prehrambeni, mješovite robe,vo a i povr a, samoposluge, mesnice, kao i djelatnosti sline namjene) i ugostiteljski objekti (kafane, kafi i, restorani, picerije, slastiarne, ašinice, buregdinice, brza prehrana, diskonti i sl.)
0,88 1,06 20 %
14 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP INA BANOVI I OP INSKO VIJE E Broj:10/01-02- 44/13. Datum, 28.02.2013.godini Na osnovu lana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (« Sl.novine FBiH», broj 49/06), lana 25. Statuta op ine Banovi i (« Sl.glasnik op ine Banovi i», broj 3/08,11/11), lana 96. Poslovnika op inskog vije a Banovi i (« Sl. glasnik op ine Banovi i», broj 7/06, 9/11), Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici odranoj dana 28.02.2013. godine, razmatraju i davanje saglasnosti na Odluku o stipendiranju uenika i studenata sa podruja op ine Banovi i u školskoj/akademskoj 2012./2013.godini, donijelo je slijede i:
ZAKLJU AK
I
Op insko vije e daje saglasnost na Odluku o stipendiranju uenika i studenata sa podruja op ine Banovi i u školskoj/akademskoj 2012./2013.godini.
II
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u «Slubenom glasniku op ine Banovi i».
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi , s.r.
15 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
Na osnovu lana 16. 46. i 63. Zakona o graevinskom zemljištu ( Slubene novine FBiH, broj 25/03), lana 25. Statuta op ine Banovi i ( Slubeni glasnik op ine Banovi i , broj 3/08) i lana 91. Poslovnika o radu Op inskog vije a ( Slubeni glasnik op ine Banovi i , broj 7/06), Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici odranoj dana 28.02.2013. godine, donosi :
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O GRA EVINSKOM ZEMLJIŠTU
lan 1.
Ovom Odlukom vrši se dopuna Odluke o graevinskom zemljištu broj: 10/01-02-308/11 od 29.12.2011. godine.
lan 2.
U lanu 27. Odluke iza stava 1. dodaje se stav 2. i glasi: „ Pravo prvenstva za dodjelu graevinskog zemljišta za dogradnju objekata ima uesnik konkursa koji dostavi dokaz o vlasništvu postoje eg objekta koji se dograuje i ponudi najve u naknadu u odnosu na poetnu visinu naknade“. Stavovi 2. i 3. lana 27. postaju stavovi 3. i 4.
lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Slubenom glasniku op ine Banovi i“. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA BANOVII OPINSKO VIJEE Broj:10/01-02-45/13 Datum:28.02.2013. godine
PREDSJEDAVAJU I OP INSKOG VIJE A Nermin Delagi ,s.r.
16 Slubeni glasnik op ine Banovi i Godina: 16. Broj:3.
Banovi i, 15.03.2013. godine
Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slubene novine FBiH“, broj: 49/06), lana 25. Statuta op ine Banovi i („Slubeni glasnik op ine Banovi i“, broj: 3/08) i lana 91. Poslovnika o radu Op inskog vije a („Sl. glasnik op ine Banovi i“, broj 7/06), Op insko vije e Banovi i na 4. redovnoj sjednici odranoj dana 28.02.2013. godine, donosi sljede u
ODLUKU
lan 1.
Op insko vije e daje saglasnost za prenos prava na nekretninama, upisanim s pravom raspolaganja na zemljištu u korist op ine Banovi i, trajnim pravom korištenja na ime JP “Komunalac“ Banovi i i pravom raspolaganju na objektima na ime JP “Komunalac“ Banovi i kao pravnog prednika, na pravne sljednike - javna preduze a iji je osniva i vlasnik sa cjelokupnim udjelom op ina Banovi i, i to: JP “Komunalno“ d.o.o. Banovi i, JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovi i i JP “Toplana“ d.o.o. Banovi i, koja su podijeljena na tri osnovna društava na osnovu Odluke o statusnoj podjeli društva br: OPU-IP:246/10 od 02.09.2010, kako slijedi:
1. JP “Komunalno“ d.o.o. Banovi i • parcela broj 288/1 „CVJEARA“, zemljište uz privr.zgr., površine 3818 m2, poslovna zgrada u privredi
broj 1 u površini od 106 m2, pomo na zgrada u privredi broj 2 u površini od 69 m2, pomo na zgrada u privredi broj 3 u površini od 72 m2, pomo na zgrada u privredi broj 4 u površini od 64 m2, pomo na zgrada u privredi broj 5 u površini od 14 m2, pomo na zgrada u privredi broj 6 u površini od 189 m2 i pomo na zgrada u privredi broj 7 u površini od 26 m2, i
• parcela broj 288/2 „CVJEARA“, zemljište uz privredne zgrade u površini od 1311 m2, pomo na zgrada u privredi broj 1 u površini od 5 m2 i pomo na zgrada u privredi broj 2 u površini od 14 m2, obje upisane u ZKUl- KKUl broj 200, K.o. Banovi i, upisati sa sljede im pravima: pravo raspolaganja na zemljištu u…