6
REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO - POSAVSKA Ž UPANIJA GRAD SLAVONSKI BROD GRADONA Č ELNIK KLASA : 400 - 08 / 19-01 / 28 URBROJ : 2178 / 01 -07-19 ^ Slavonski Brod , 4 . travnja 2019 . : Temeljem članka 48 . Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( "Narodne novine Republike Hrvatske" br . 33 / 01 . , 60 / 01 . - vjerodostojno tuma č enje , 129 / 05 . , 109 / 07 . , 125 / 08 . , 36 / 09 . , 150 / 11 . , 144 / 12 . , 19 / 13 . , 137 / 15 . i 123 / 17 . ) i članka 47 . Statuta Grada Slavonskog Broda ( "Slu ž beni vjesnik Brodsko - posavske ž upanije " br . 6 / 09 . , 13 / 10 . i " Slu ž beni glasnik Grada Slavonskog Broda " br . 4 / 12 . , 5 / 12 . , 6 / 13 . , 5 / 14 . i 4 / 18 . ) , Gradona čelnik Grada Slavonskog Broda , nakon razmatranja na Kolegiju gradonačelnika , donosi ZAKLJU Č AK o utvrđ ivanju prijedloga Odluke o zadu ž enju Grada Slavonskog Broda za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole " Vladimir Nazor " i Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda utvrđ uje prijedlog Odluke o zadu ženju Grada Slavonskog Broda za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole " Vladimir Nazor " i upuć uje ga Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na raspravu i usvajanje . Za zakonitost i točnost : Privremena pročelnica Nikolina Bjli ć , stmč . spec. admin . publ . , f ) AZ / ec ^ Si . i c Gradona čelnik ^ { 3 ^ Mitko Duspara , dr . med . 2 1 C 7 | Dostaviti : 1 . Gradona čelnik 2 . Gradsko vije će 3 . Dosje 4. Dokumentacija 5 . Zapisnik 6 . Pismohrana

Si AZ - Slavonski Brod · 2019-04-04 · zgrade OŠ Vladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Grad Slavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjeli

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Si AZ - Slavonski Brod · 2019-04-04 · zgrade OŠ Vladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Grad Slavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjeli

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BRODGRADONAČELNIKKLASA: 400-08/19-01/28URBROJ: 2178/01-07-19^Slavonski Brod, 4. travnja 2019.

:

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodnenovine Republike Hrvatske" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 47. Statuta GradaSlavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeniglasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.), Gradonačelnik GradaSlavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju gradonačelnika, donosi

Z A K L J U Č A Ko utvrđivanju prijedloga Odluke o zaduženju Grada Slavonskog Broda

za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole "Vladimir Nazor"i

Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda utvrđuje prijedlog Odluke o zaduženju GradaSlavonskog Broda za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole "Vladimir Nazor" i upućuje gaGradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na raspravu i usvajanje.

Za zakonitost i točnost:Privremena pročelnica

Nikolina Bjlić, stmč.spec.admin.publ.,f ) AZ/ec Si.i c

— Gradonačelnik

^{3 Mitko Duspara,dr.med.2

1 C7

|Dostaviti:

1. Gradonačelnik2. Gradsko vijeće3. Dosje4. Dokumentacija5. Zapisnik6. Pismohrana

Page 2: Si AZ - Slavonski Brod · 2019-04-04 · zgrade OŠ Vladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Grad Slavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjeli

-3D

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BRODUpravni odjel za financijei računovodstvoKlasa: 400-08/19-01/28Urbroj:2178/01-08-19-3U Slavonskom Brodu, 03. travnja 2019.

UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU-ovdje-

PREDMET:Prijedlog odluke o zaduženju Grada Slavonskog Broda za „ESIFKrediti za energetsku učinkovitost" - Energetska obnova zgradeOsnovne škole Vladimir Nazor- dostavlja se

Temeljem odredbi članka 87. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15)te članka 10.točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava isuglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave i članka 36. StatutaGrada Slavonskog Broda ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 6/9,13/10 iSlužbeni glasnik grada Slavonskog Broda 4/12, 5/12 i 6/13), odluku o zaduženjudonosi predstavničko tijelo, nakon čega se Ministarstvu financija podnosi zahtjev zadobivanje suglasnosti za navedeno zaduženje.

OBRAZLOŽENJE

1. Pravni temelj za donošenje OdlukeSukladno članku 86. Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/2 i 15/) grad kao jedinicalokalne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjemvrijednosnih papira, a članak 87. istog Zakona propisuje da se može dugoročnozadužiti samo za investicije koje se financiraju iz njezina Proračuna, a koje potvrdiPredstavničko tijelo uz suglasnost Vlade/Ministarstva financija. Stavak 5. članka 88.Zakona o proračunu propisuje da zaduživanje za projekte koji se sufinanciraju izfondova Europske unije te za projekte energetske učinkovitosti u kojima sudjelujujedinice lokalne i područne samouprave ne ulazi u ukupnu godišnju obvezuzaduživanja.

1

Page 3: Si AZ - Slavonski Brod · 2019-04-04 · zgrade OŠ Vladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Grad Slavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjeli

2. Razlozi donošenja OdlukeNa natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: Energetska obnovazgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, GradSlavonski Brod se prijavio s projektom Energetska obnova zgrade Osnovne školeVladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Sukladno Odluci ovogMinistarstva, na temelju koje je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaKK.04.2.1.04.0718, Gradu Slavonskom Brodu su odobrena bespovratna sredstva uiznosu od 4.560.844,90 kn. Pomoć je planirana u Proračunu za 2019. godinu. Zaprovođenje projekta potrebno je bilo osigurati vlastita financijska sredstva u iznosu od4.326.536,60 kn, što je također bilo planirano u Proračunu za 2019. godinu.Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je za financiranje vlastite komponenteizdataka za projekte energetske učinkovitosti ponudila kredite pod vrlo povoljnimuvjetima za koje mogu poslati zahtjeve JLP(R)S koje su dobile Odluku o financiranjuodnosno sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva KK.04.2.1.04.„Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnogsektora". U projektu energetske obnove OŠ Vladimir Nazor prihvatljivi troškovi zakreditiranje iznose 4.326.536,60 kuna.Grad će pokrenuti postupak izravnog ugovaranja kredita sa HBOR-om, premauvjetima i kriterijima iz ove kreditne linije.Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje Zaključka kojim seprijedlog odluke o zaduženju upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenjeOdluke, a u svrhu ishođenja suglasnosti o zaduživanju od Ministarstva financija.

ppdodsjeka za financije:\m, mag.oec.

VoditeljiMartina Pročelnica:

Ksenija Knežević , dipl.oec.o

Dostaviti:!Naslovu3. Ured za unutarnju reviziju2. Pismohrana

2

Page 4: Si AZ - Slavonski Brod · 2019-04-04 · zgrade OŠ Vladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Grad Slavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjeli

PRIJEDLOG

Temeljem odredbi članka 87. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) tečlanka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava isuglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (NN 55/ 09 i139/10) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 6/9,13/10 i Službeni glasnik grada Slavonskog Broda 4/12, 5/12 i6/13, 5/14 i 4/18),Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je na svojojodržanoj dana

sjednici04. 2019. godine donijelo

ODLUKU O ZADUŽENJUGRADA SLAVONSKOG BRODA ZA ENERGETSKU OBNOVU

OŠ VLADIMIR NAZOR

Članak 1.

Odobrava se kreditno zaduženje Grada Slavonskog Broda podizanjem kredita kodHrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.326.536,60 kuna u sklopufinancijskog instrumenta “ESIF Krediti za energetsku učinkovitost", a za potrebefinanciranja vlastite komponente prihvatljivih izdataka za projekt Energetske obnovezgrade OŠ Vladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. GradSlavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnihsredstava broj KK.04.2.1.04.0718 sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoguređenja (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) zaenergetsku obnovu zgrade OŠ Vladimir Nazor, Slavonski Brod.

Članak 2.

Grad Slavonski Brod kreditno će se zadužiti za realizaciju investicije iz članka 1. oveOdluke kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 4.326.536,60kn pod slijedećim uvjetima:Predmet: „ESIF krediti za energetsku učinkovitost Energetska obnova

zgrade OŠ Vladimir Nazor, Franje Marinića 9, Slavonski BrodVrsta kredita: Dugoročni kredit u kunamaIznos kredita: 4.326.536,60 kunaPoček : 1 godinaRok korištenjakredita:

24 mjeseca sukcesivno, sukladno dinamici izvedenih radova

Rok i način otplatekredita:

14 godina uključujući poček uz mogućnost prijevremene otplatekredita- 156 jednakih mjesečnih rata

Dospijećel.rate: 31.01.2022. godine0,25 % godišnje, fiksna za cijelo vrijeme trajanja ugovoraKamatna stopa:

Naknada zaobradu kredita: nemaOstale naknade itroškovi banke: nema

1

Page 5: Si AZ - Slavonski Brod · 2019-04-04 · zgrade OŠ Vladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Grad Slavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjeli

Obračun i naplatakamate:

Na iskorišteni dio kredita najviše do visine redovne kamate

Osiguranje naplateobveze po kreditu:

Mjenica i/ili zadužnica

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda zatražiti će odMinistarstva financija Republike Hrvatske izdavanje suglasnosti za zaduženje.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu sa Hrvatskombankom za obnovu i razvitak po dobivenoj suglasnosti Ministarstva financijaRepublike Hrvatske i izdavanje sredstava osiguranja plaćanja odnosno mjenica i/ilizadužnica.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasnikuGrada Slavonskog Broda.

KLASA:URBROJ:

U Slavonskom Brodu travnja 2019. godine

Predsjednik Gradskog vijećaStribor Valenta

2

Page 6: Si AZ - Slavonski Brod · 2019-04-04 · zgrade OŠ Vladimir Nazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Grad Slavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjeli

Obrazloženje

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2019. godinuplanirano je kreditno zaduženje Grada Slavonskog Broda za financiranja vlastitekomponente prihvatljivih izdataka za projekt Energetske obnove zgrade OŠ VladimirNazor, na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod. Hrvatska banka za obnovu irazvitak (HBOR) je za financiranje vlastite komponente prihvatljivih izdataka zaprojekte energetske učinkovitosti ponudila kredite po vrlo povoljnim uvjetima zajedinice lokalne (regionalne) samouprave koji su dobili Odluku o financiranju izPoziva KK.04.2.1.04. „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije uzgradama javnog sektora". U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kreditaoslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno obračunavaju pri realizacijikredita.Grad Slavonski Brod je dobio Odluku odnosno potpisao Ugovor o dodjelibespovratnih sredstava broj KK.04.2.1.04.0718 sa Ministarstvom graditeljstva iprostornog uređenja (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost(PT2) za energetsku obnovu zgrade OŠ Vladimir Nazor u Slavonskom Brodu teispunjava uvjete Hrvatske banke za obnovu i razvitak za dodjelu ovog kredita.Odluka o zaduženju temelji se na odredbama članka 87. Zakona o proračunu (NN87/08,136/12 i 15/15 ) te članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja tedavanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave( NN 55/09 i 139/10).Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju kojase financira iz njenog proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo.Odluku o zaduženju donosi predstavničko tijelo, nakon čega se Ministarstvu financijapodnosi zahtjev za dobivanje suglasnosti za navedeno zaduženje.Obavezni dijelovi zahtjeva, prilozi i dokumentacija kao i način izvještavanja propisanisu Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicalokalne i područne (regionalne ) samouprave.Po dobivenoj suglasnosti Gradonačelnik sklapa Ugovor o dugoročnom zaduženju saHrvatskom bankom za obnovu i razvitak . Jedinica lokalne samouprave dužna jeizvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od danasklapanja, te tromjesečno do 10. u mjesecu izvještavati o otplati zajma za koji jedobila suglasnost.

3