28
Na temelju ćl.t.stav 2.Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine H", broj 59/96. ) i čl.28.Statuta grada ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", r.2/94. ) Gradsko vijeće na 23. sjednici od 27.4.1999.godine, donosi ODLUKU o organizaciji i načinu naplate parkiranja I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način naplate parkiranja osobnih a.nornobila na javnim parkiralištima. Organiziranje i naplata parkiranja u javnim garažama regulirat će se posebnim :: om Gradskog poglavarstva. Članak 2. Javnim parkiralištirna na kojima se obavlja naplata parkiranja smatra se javna _r metna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila koju aredbom odredi Gradsko poglavarstvo. Kontrolu parkiranja na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba pravne osobe • ·oj Gradsko poglavarstvo povjeri obavljanje tih poslova. Članak 3. Organizaciju i naplatu parkiranja na javnim površinama obavlja pravna osoba kojoj - eljem natječaja o dodjeli koncesije te poslove povjeri Gradsko poglavarstvo. Gradsko poglavarstvo može poslove iz stavka 1.ovog članka povjeriti pravnoj osobi tpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada bez natječaja. Članak4. Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno. Javna parkirališta svrstavaju se u dvije zone, tako da je prva zona najbliže središtu c a, a druga se koncentrično širi prema periferiji. Zone utvrđuje Gradsko poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za komunalni av. Članak 5. Naplata parkiranja obavljat će se u slijedećim ulicama: Šetalište braće Radić, M.Mesića, A.Starčevića, Trgu S.Miletića, Trgu I.B.Mažuranić Vesna ), P.Krešimira IV, A.Šenoe, Trgu pobjede, A.Cesarca, M.Gupca, H.Badalića, :: .Horvata, I.Gundulića, J.J.Strossmayera, A.Štampara, A.M.Reljkovića, Radnički trg, azora, Đ'Pilara, Borovska i Vukovarska. Razradu parkirališnih mjesta po pojedinim ulicama odrediti će Gradsko poglavarstvo .::-e<jbomo reguliranju prometa na cestama i ulicama Grada Slavonskog Broda. Članak 6. Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom. Javna parkirališta moraju imati oznake zone, cijene i dopuštenog trajanja parkiranja.

ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

Na temelju ćl.t.stav 2.Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novineH", broj 59/96. ) i čl.28.Statuta grada ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",r.2/94. ) Gradsko vijeće na 23. sjednici od 27.4.1999.godine, d o n o s i

ODLUKUo organizaciji i načinu naplate parkiranja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način naplate parkiranja osobnih

a.nornobila na javnim parkiralištima.Organiziranje i naplata parkiranja u javnim garažama regulirat će se posebnim

:: om Gradskog poglavarstva.

Članak 2.Javnim parkiralištirna na kojima se obavlja naplata parkiranja smatra se javna

_r metna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila kojuaredbom odredi Gradsko poglavarstvo.

Kontrolu parkiranja na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba pravne osobe• ·oj Gradsko poglavarstvo povjeri obavljanje tih poslova.

Članak 3.Organizaciju i naplatu parkiranja na javnim površinama obavlja pravna osoba kojoj

- eljem natječaja o dodjeli koncesije te poslove povjeri Gradsko poglavarstvo.Gradsko poglavarstvo može poslove iz stavka 1.ovog članka povjeriti pravnoj osobi

tpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada bez natječaja.

Članak4.Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno.Javna parkirališta svrstavaju se u dvije zone, tako da je prva zona najbliže središtu

c a, a druga se koncentrično širi prema periferiji.Zone utvrđuje Gradsko poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za komunalni

av.Članak 5.

Naplata parkiranja obavljat će se u slijedećim ulicama:Šetalište braće Radić, M.Mesića, A.Starčevića, Trgu S.Miletića, Trgu I.B.Mažuranić

Vesna ), P.Krešimira IV, A.Šenoe, Trgu pobjede, A.Cesarca, M.Gupca, H.Badalića,:: .Horvata, I.Gundulića, J.J.Strossmayera, A.Štampara, A.M.Reljkovića, Radnički trg,

azora, Đ'Pilara, Borovska i Vukovarska.Razradu parkirališnih mjesta po pojedinim ulicama odrediti će Gradsko poglavarstvo

.::-e<jbomo reguliranju prometa na cestama i ulicama Grada Slavonskog Broda.

Članak 6.Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom.Javna parkirališta moraju imati oznake zone, cijene i dopuštenog trajanja parkiranja.

Page 2: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

-2-

Članak 7.Javna parkirališta označuje pravna osoba kojoj su povjereni poslovi naplate

parkiranja uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav.Oznake za t zonu su zelene, a za II zonu žute boje.Pravna osoba iz stavka 1.ovog članka dužna je održavati i čistiti javna parkirališta

na kojima se obavlja naplata parkiranja što će se pobiliže urediti ugovorom.Nadležni odjel može rješenjem naložiti izvršenje određenih radnji u smislu

održavanja i čišćenja ukoliko pravna osoba iste ne obavlja na ugovoreni način.Poslovi održavanja mogu se obaviti samo uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela

za komunalni sustav.

II. OPĆI UVJETt UGOVORA OKORiŠTENJU PARKIRALIŠTA

Članak 8.Za parkiranje se plaća naknada: u I zoni od 7,00 do 20,00 sati, a u 1\ zoni od 7,00

do 16,00 sat. Subotom i dan uoči blagdana i državnih praznika za parkiranje se plaćanaknada: u I zoni 7,00 -16,00 sati a u II zoni od 7,00 -13,00 sati.

Naknada za parkiranje ne plaća se nedjeljom, blagdanom i u dane državnihpraznika.

Vrijeme korištenja parkirališta ograničava se na 1 sat u I zoni i 2 sata u II zoni.

Članak 9.Za naplatu parkiranja koristi se parkima karta.Na parkimoj karti su oznake Grada Slavonskog Broda i naziv koncesionara,

parkime zone, serijski i radni broj, te datum i vrijeme početka korištenja parkirališta i cijenaIzgled parkirne karte određuje koncesionar uz suglasnost Upravnog odjela za

komunalni sustav.Izgled karte može se prilagoditi automatiziranoj ili poluautomatiziranoj prodaji.Koncesionar je dužan organizirati prodaju karata na dostupan način.

Članak 10.Boja parkime karte odgovara boji oznake zone iz članka S.ove Odluke i može se

koristiti samo u odgovarajućoj zoni.

Članak 11.Cijenu parkimih karata za pojedine zone određuje Gradsko poglavarstvo.Cijena za jedan sat parkiranja određuje se tako da cijena za I zonu bude dvostruko

veća od cijene za II zonu.Za stanare ulica u kojima se naplaćuje parkiranje, te za pravne osobe koje imaju

sjedište 'utirn ulicama mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u smislu cijene i vremenekorištenja.

Članak 12.Pravilnost korištenja parkirališta isticanjem parkirne karte i vremenskog zadržavanje

kontroliraju osobe koje za to ovlasti koncesionar.

Racunalo
Highlight
Page 3: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

-3-

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućavaevidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, teispisivanje poziva za plaćanje ugovrene kazne u skladu s odredbama općih uvjeta okorištenju parkirališta propisanih ovom Odlukom.

Članak 13.Isticanjem parkime karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkimom

mjestu ako parkima karta nije istaknuta, vozač, odnosno vlasnik vozila zaključuje skorisnikom koncesije ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući opće uvjete ugovorapropisane ovom Odlukom.

Parkima karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platioodgovarajuću naknadu prema zoni parkiranja, te da se na parkiralištu zadržava u okvirudopuštenog vremena.

Ugovorom iz stavka 1.ovog članka isključuje se čuvanje vozila, te odgovomost zaoštećenje ili krađu vozila.

Članak 14.Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o korištenju parkirališta koja povlači

ugovomu kaznu ako:a) ne istakne parkimu kartu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila,b) odbije platiti parkimu kartu,c) koristi parkimu kartu koja ne odgovara zoni parkiranja,d) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja, tee) u parkimu kartu unese netočne podatke o vremenu korištenja parkiranja ili na drugi

način dovede u zabludu osobu ovlaštenu za kontrolu ( naplatu) parkiranja.

Članak 15.Za povredu odredbi iz članka 14.ove Odluke plaća se ugovoma kazna:

- u dvadeseterostrukom iznosu cijene jednog sata parkiranja za povrede iz točke a, b i e,- u peterostrukom iznosu cijene jednog sata parkiranja za povredu iz točke c,- u peterostrukom iznosu cijene jednog sata parkiranja za povredu iz točke d ako je

~ vrijeme prekoračenja do 60 minuta,- u petnaestorostrukom iznosu cijene jednog sata parkiranja za povredu iz točke d ako jevrijeme prekoračenja parkiranja više od 60 minuta.

Članak 16.Račun i nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje ovlaštena osoba za kontrolu

parkiranja, te ga na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ugovomu kaznu

u roku osam dana na način označen u nalogu.

Članak 17.Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s člankom

16.ove Odluke dužan je pored iznosa iz naloga u daljnjih osam dana platiti dodatnuugovomu kaznu u iznosu 80,00 kn, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Page 4: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

- 4-

Ako korisnik parkiranja ne plati ugovornu kaznu korisnik koncesije pokrenut će protivnjega u svoje ime i za svoj račun odgovarajući sudski postupak.

Članak 18.Korisnikorn parkirališta koji podliježe plaćanju ugovorne kazne smatra se vlasnik

vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova,prema registarskoj oznaci vozila, odnosno odgovarajućim državnim organima i tijelimadrugih država, prema registarskoj oznaci vozila.

U slučaju prisilne naplate ugovorne kazne, vlasnik vozila kojim je izvršena povredaugovornog odnosa može se osloboditi plaćanja ugovorne kazne ako koncesionaru u rokuod 8 dana dostavi podatke o osobi koja je koristila vozila, odnosno pismenu izjavu teosobe.

III. OSTALI TEHNiČKI UVJETI

Članak 19.Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila MUP-a, hitne pomoći, istražnog

suca i vatrogasna vozila.

Članak 20.Na zahtjevu stanara ili vlasnika stambenih objekata na području povijesne jezgre

Grada koji nemaju mogućnost parkiranja svojih vozila u dvorištu ili na drugom prikladnommjestu, Upravni odjel za komunalni sustav izdaje godišnju kartu za parkiranje.

Godišnja karta omogućava vremenski neograničeno parkiranje na dodjeljenom ioznačenom parkirališnom mjestu od 16,00 - 07,00 sati.

Po jednoj stambenoj jedinici moguće je rezervirati jedno parkirališno mjesto sacijenom godišnje karte od 400,00 kn uvećanom za troškove označavanja parkirališnogmjesta.

Članak 21.Godišnja karta za parkiranje ima obilježje grada-grb, registarski broj vozila, te

oznaku godine za koju se izdaje.Godišnja karta važeća je za godinu za koju je izdana.Korisnik je dužan istaknuti godišnju kartu ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.

Članak 22.Ovlaštene osobe koncesionara za kontrolu i naplatu parkiranja dužne su nositi

odoru, te 'istaknutu identifikacijsku iskaznicu na kojoj je ime grada Slavonskog Broda, grbGrada Slavonskog Broda, naziv koncesionara, fotografija, te ime i prezime djelatnika.

"Oblik, boju i druge elemente odore određuje koncesionar uz suglasnost Gradskogpoglavarstva.

-------- -

Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Page 5: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

-5-

Ćlanak 23.Iznimno od odredbi članka 16.ove Odluke koncesionar može blokirati vozilo

napravom za blokiranje kotača ili na drugi odgovarajući način ako višekratno uoči daodređene kategorije korisnika parkirališta čine povredu ugovora o korištenju parkirališta, anije se u mogućnosti naplatiti postupcima iz članka 16. i 17.ove Odluke.

Troškovi blokiranja i deblokiranja ne mogu biti veći od ugovomih kazni prema članku15., a prema određenoj povredi ugovora.

Pismena obavijest o blokiranju i naplati troškova, deblokiranju, kazni za oštećenje iliotuđenje naprave na odgovarajući način pričvršćuje se na vozilo.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ćlanak 24.Sredstva ostvarena dodjelom koncesije prihod su Proračuna grada.

Ćlanak 25.Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na korištenje rezerviranih mjesta na javnim

parkiralištima.Ćlanak 26.

Cijena godišnje karte iz članka 20.u 1999.godini, obračunat će se proporcionalnoostatku kalendarske godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ćlanak 27.Nadzor nad primjenom i provođenjem ove Odluke obavlja Upravni odjel za

komunalni sustav i Upravni odjel za zaštitu okoliša.

Ćlanak 28.Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o organizaciji i načinu

naplate parkiranja na javnim površinama ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",br.1/96. ) .

Ćlanak 29.Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku

Brodsko-posavske županije" ).

GRADSKO VIJEĆEGRADA SLAVONSKOG BRODA

Klasa: 023-01/99-01/10~Urbroj: 2178/0-1-07-99-2SlavonskiBrod, 27.travnja 1999.godine

Dostaviti:1. Župan2. Gradonačelnik, ovdje

Page 6: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

NARODNE NOVINE~~~~~IO~5 ----~ SLogiašrt;š'r;(tirtC'č'_II::....:;;;::.~~Siaossmayerova,P. Krešimira

. Budakova."_iE:-~b:::ol1'Ozadržava pravo izmjene"_E::5:.p:l~:a na linijama.~_~ri=:C::ladja u kojoj je naznačen._=-'-i=::~:walmi pravac za predložene.-=::m:::::.5I~podi ti u Upravnom odjelu za

•• _~~ ,t.odj·~jujena rok od 10 godina"_-=X2;:;:::;a ugovora o koncesiji,"~~:;;:a:50ovan.ja na javnom natječaju

. fiz.ičke osobe sa sjedištem u._ii=..fr.~ro~. koje Su i-egistrirane za .• __ ~d:.'d~.lDosti prijevoza putnika u

~_ ronudu, ponuditelji su dužni

••••_~č::l adresu txl.ditelja·.

~"=:t=~on~jaVcmju~rnrome

~_~~straciji za obavljanje djelatno-.::iIiiIi.::l!;rij- evoza putnika u cestovnom

izvoda -iz trgovačkog suda..~~) .

__ -=-=::;;::2 obavljanje djelatnosti linijskog•• 1iI!I=:~nika;· preslik - ·ovjeren·"'1IIII:!=':::;:ia'I'Il o teImi&oj sposobnosti ponu-~~~~~~w~~~u~

t •••• :z:u::;nlare se obavijati prijevoz do IS•• Ii::I:.:;o:;:::lSIti,.gradski autobusi - 8 voznih

da jedna VOZnajedinica mora_.::::.:~. uvjet da je njena maksimalna_K:JI::::a manja od 3 m (dostaviti preslike.--=== imrola vozila) - za linije 4 i Smogu_-='II::. gradski autobusi manjeg kapaciteta

izjavu o kadrovskoj sposobnostitnika s naznačenom stručnom

smatra se da ponuditelj ima pot-_'"-' •••....rovsku sposobnost ako zapošljava

O djelatnika - vozačaza iste ili slične posloveliniju iz točke l. ovog natječaja

cijenu vozne karte (cjenik - cijenae za jedan pravac na svakoj liniji).

- po zadanom itinereru iz tendera,uzme u obzir da je potrebno radnimanizirati minimalno 12 polazaka

zatim 6 polazaka dnevno za državnie minimalno 8 polazaka dnevno ne-sve od S do 23 sata za linije 1.2. -' i 6. '

~'-="" 4 i S minimalno 8 polazaka dnevno.aska dnevno za državni praznik. te

--.- - - 4 polaska dnevno nedjeljom, a sve:!3 sata.

Kako bi dokazao svoju financijsku i gospodar-sku sposobnost ponuditelj mora uz ponudupriložiti: .- obrasce BON 1 i .BON 2 odnosno odgova-rajući dokument poslovne banke (ne starijiod 6 mjeseci)- potvrdu porezne uprave o plaćenim pore·zima i doprinosima (ne smiju biti stariji od30 dana od oglašavanja poziva za nadme-tanje). .Dokazi se prilažu u izvorniku ili.ovjerenompreslikri.· ..' .1W<0 bi dokazao ~ju linancijskui gospodar-sku sposobnost ponuditelj mora udovoljitiuvjetima: .- ne smije biti u blokadi više od 30 dana u pro-teidih 6 mjeseci '. .- mora uredno podmirivati sve obveze i do-prinose.Ponuda mora sadržavati imos godišnje konce-sijske naknade Gradu Slavonskom Brodu uapsolutnom iznosu.Ponuda se podnosi za sve linije iz natječaja,V. Prava i obveze između Grada SlavonskogBroda kao davatelja koncesije i ponuditeljakoncesije regulirat rese ugovorom .VI. Posebni uvjeti koje mora ispunjavati po-nuditelj:- Poslovni ugled podnositelja ponude- sposobnost: tehnička i financijska za ostva-rivanje koncesije- povoljnost ponude za: provedbom mjeraočuvanja i zaštite okoliša (starost prijevoznihjedinica do IS godina)- raspolaganje gradskim autobusima (mini-malno 8 autobusa) - važeći podaci izprometnedozvole vozilaVII. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponudi-telja:- cijena vozne karte- koncesijska naknada- starost autobusa.VIlI. Naručitelj će isključiti nesposobnogponuditelja iz sudjelovanja u postupku natje-canja:I. ako je pokrenut stečajni postupak. osim uslučaju postojanja pravomoćnog rješenja opotvrdi stečajnog plana2. -ako je u postupku likvidacije ili je prestaoposlovati3. ako je odgovornoj osobi i pravnoj osobiponuditelja izrečena pravomoćna presuda ukaznenom postupku u proteklih,' pet godinakoja je povezana s djelatnošću

PONEDJELJAK, 25. RUJNA 2006.

4. ako može dokazati da ponuditelj zbogozbiljnog profesionalnog propusta nije ispuniosve obveze iz prethodnih ugovoraS. ako nije ispunio obvezu plaćanja svih dos-pjelih poreznih obveza i obveza za mirovinskoi zdravstveno osiguranje6. ako nije dao potrebne dokazeo sposobnostiili je dao netočne podatke ili izjaveilije prikriopodatke u svezi ii dokazima o sposobnostima ili .predmetu nabave.' .'

IX Ponude treba dostaviti il roku 30 dana odobjave u Narodnim novinama u dvostrukoj-zatvorenoj omotnici na adresu: Grad SlavonskiBrod. Vukovarska 1.35000 SlaVonskiBrod, snaznakom .Ne otvaraj -' ponuda za konceSijuza obavljanjeprijevoza'petnika«, . .X. Nepravodobno pristigle ponude, bo i'~.potpune dokumentadie, neće se razmatrati,XI; Javno' otvaranje ponuda održat će se 25:10.2006. u 12 sati uzgradi Gradskeuprave,Vukovarska 1.35000 Slavonski Brod.'XII. O rezultat~a na~ečaj; ponuditelji ćebiti pisan~ obaviješteni,XIII. Davatelj koncesije zadržava pravo prihva-tanja ili odbijanje svake ponude, poništenjanadmetanja i odbacivanja svih ponuda prijedonošenja odluke o izboru te pritom ne snosi.nikakvu odgovornost premaodbijenim po-nuditeljima.

Grad Slavonski Brod

. (2175)Na temelju članka 2. točka 2. Odluke o konce-sijama na području grada Slavonskog Broda(Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije,br.2/99) i članka 3. Odluke o organizaciji i načinunaplate parkiranja (Službeni vjesnik Brodsko--posavske županije, br. 3/99). Gradskopoglavar-stvo Grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNO NADMETANJE

za dodjelu koncesije za obavljanje poslovaorganizacije i naplate parkiranja osobnih vo-zila na javnim parkirališnim površinama.I. Pre~et nadmetanja je prikupljanje ponudaza dodjelu koncesije za obavljanje poslova or-ganizacije i naplate parkiranja osobnih vozila najavnim parkirališnim površinama na područjugrada Slavonskog Broda.Predmetna djelatnost obavljatćese sukladno od-luci o organizaciji i načinu naplate parkiranja.11.Naplata parkiranja obavljatće se na sljedećimlokacijama:

Page 7: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

PONEDJELJAK. 25, RUJNA 2006,

I. ZONA1. Trg Stjepana Miletića - predvidivo 61parki-rališno mjesto2. Parkiralište oko RK •Vesna«- predvidivo68parkirališnih mjesta3. Mesićeva ulica (u cijelosti) - predvidivo77 parkirališnih mjesta4. Šetalište braće Radić (od Skaličine do Kor-za) - predvidivo 65 parkirališnih mjesta5_Ulica ~ Krclimira IV.~ predvidiv<i63parki-rališna mjesta6. Trg pobjede - predvidivo 92 parkirališnamjesta7. Augusta Cesarca (od Trga pobjede do Gup-čeve ulice) - predvidivo 20 parkirališnihmjesta .:8. Matije Gupca (obostrano od ~ do Pi-lareve) - predvidivo 54 parkirališna mjesta9. Reljkovićeva ulica - predvidivo 36 parki-

. rališna mjesta10. Radnički trg - predvidivo 35 parkirališnamjestaIl.A. Štampara (od Strossmayerove do Zrin-ske) - predvidivo 89 parkirališnih mjesta12. Vladimira Nazora - predvidivo 30 paiki-rališnih mjesta13. Ivana Gundulića (od Zrinske do Trga J.Godlara - uključujući i parkiralište izvan kol-nika) - predvidivo 83 parkirališna mjesta14. Horvatova ulica - predvidivo54parkirališnamjesta15.Badalićevaulica - predvidivo27parl<irališnihmjesta16. Vukovarska ulica (od Borovske ulice do P.Krešimira IV.) - predvidivo 33 parkirališnamjesta17.starčevićevaulica - predvidivo46parl<irališnamjesta18. Borovska (od Vukovarske do Ulice S.Marjanovića) - predvidivo 22 parkirališnamjesta19'.Šenoina ulica - predvidivo 21 parkirališnomjesto.II. ZONAI. Parkiralište Pilareva ispred Gimnazije- predvidivo 58 parkirališnih mjesta,2, Parkiralište J, J, Strossmayer (izvan kolnika)- prcdvidivo IO~ parkirališna mjestaIII. Koncesija se daie na I:; godina.I\', Ponuda 1110ra sadrzavat i:

- naziv i točnu adresu ponuditelja- ovjerenu izjavu o nekažnjavanju odgovorneosobe ponuditelja- izvadak iz sudskog registra ili rješenje o obrtuiz kojeg je vidljivo Ja je ponuditelj regislriran7.aobavljanje poslo\'a iz predmeta nadmetanja

- ovjerenu izjavuo tehničkoj sposobnostiponu-ditelja iz kojeg je vidljiv popis opreme i uređajau vlasništvu iIi najmu ponuditelja (parkirniautornati-i ostala oprema za provodenje i nadg-ledanje naplate parkiranja)- ovjerenu izjavu o kadrovskoj sposobnosti -popis djelatnika s naznačenom stručnom spre-mom - smatra se da ponuditelj ima potrebnukadrovsku sposobnost ako zapošljavanja naj-manje 10 djelatnika- reference za iste ili slične poslove,Kako bi dokazao svoju financijsku i gospodar-

, sku sposobnost ponuditelj mora uz ponudu, priložiti:,

- obrasce BON 1 i~ON 2, odnosno odgova-rajući dokument poslovne banke " '- potvrdu porezne uprave o plaćenim pore-zima i doprinosima,Kako bi dokazao svoju financijsku i gospodar-sku 'sposobnost ponuditelj mora udovoljitisljedećim uvjetima:- ne smije, biti liblokadi više od 30 dana uproteklih 6 mjeseci- mora uredno podmirivati sve obvezei dopri-nose.Ponuda' mora sadržavati iznos mjesečnenaknade Gradu Slavonskom Brodu ,za prav.oobavljanja poslova uapsolutnom iznosu. kao iapsolutni iznos mjesečne naknade po jednomparkirališnom mjestu. (Koncesiisku naknadu fodrediti prema važećim cijenama parkiranja,i to 1. zona - 3.00kn!sat, odnosno Il. zona - 3.00kn!dva sata).V. Prava i obveze između Grada SlavonskogBroda kao davatelja usluge j ponuditelja regu-lirat će se ugovorom.'VI. Posebni uvjeti za odabir najpovoljnijegponuditelja:- poslovni ugled ponuditelja ponude- sposobnosti za obavljanje usluge - pisanidokaz o mogućnosti provođenja automatske

i naplate i SMSnaplate - garantno pismo nabav-Ijanja ili pismo namjere- povoljnost ponude (tehničke i financijske),VII. Naručitelj će isključiti nesposobnog ponu-ditelja iz sudjelovanja u postupku natjecanja:I. ako je pokrenut stečajni postupak. osim uslučaju postojanja pravornoćnog rješenja opotvrdi ~tt'Čajnog plana2, ako je LI postupku likvidacije ili je prestaoposlovati3, ako je odgovornoj osobi i pravnoj osobiponuditelja izrečena pravomoćna presuda LI

kaznenom postupku u proteklih pet godinakoja JC povezana s djelatnošću

BROJ 105

4. ako može dokazati da ponubiljnog profesionalnog propussve obveze iz prethodnih ugov5. ako nije ispunio obvezu plaćanlih poreznih obveza i obveza zazdravstveno osiguranje,6.'ako nije dao potrebne dokaze I

ili je dao netočne podatke ili izjavpodatke u svezi s dokazima o spili predmetu nabave.'VIlI. Ponude treba dostaviti u'liod dana objaveu Narodnim novtvorenoj omot:riici na adresu: GroBrod. Vukovarska 1. 35000 Sl~s naznakom ,.Neotvaraj - ponuda

~ciju naplate parkiranja«.,IX..Nepravodobno pristigle ponudpotpune dokumentacije, neće se I

Je Javno otvaranje ponuda održe10.2006. u 13 sati u zgradi Grad!Vukovarska 1. 35000 Slavonski HIXI. O rezultatima natječaja ponudJpismeno obaviješteni.XII. Davatelj koncesije zadržava Ihvaćanja iliodbijaI)je svake ponude,nadmetanja i odbacivanja svihsklapanja ugovora te pritom neodgovornost prema odbijenim

Grad Sl,av;

Klasa: UP/I-31O-17/06-01/1OUrbroj: 2176-03-01-06-7 od 22. OC

Na temelju članka 6. Pravilnika o .mineralnih sirovina (Narodne no .98). povodom zahtjeva ZadrugeEuro Mont. Donja Pušća, ZagrUred državne uprave u Sisačko-županiji. Služba za gospodarstvo,

ISPRAVAK POZIVA ZARASPRAVUobjavljenog u broju 104 od 20,kako slijedi:Ured državne uprave u Sisačko-županiji. Služba za gospodarstvojavnu raspravu za odobrenje istr -tora tehničkoga građevnog kamna području grada Gline.Javna rasprava za dodjelu istražntehničkoga građevnog kamenapodručju grada Gline bit će od .je objavljeno. 6. listopada 2006. aprostorijama Poglavarstva Grada

Ured državneSisačko-moslavačkoi

Page 8: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

rad Slavonski Brod, Vukovarska 1, ~5000 Slavonski Brod, MB 0505293,zastupan po gradonačelniku Mirku Duspara, dr. med. ( u daljnjem tekstu Davatelj koncesije)

i«BROD PARKING», vlasnici Josip Jurković i drugi, Đ.Pilara 20,' Slavonski Brod zastupan popunomoćniku Branki Nikolić ( u daljnjem tekstu Koncesionar)

zaključili su: / !e '))

()tIJ~ .UGOVOR

o koncesiji za obavljanje poslovaorganizacije i naplate parkiranja

Članak 1.Ovim Ugovorom Davatelj koncesije dodjeljuje Koncesionaru koncesiju za obavljanje poslova

organizacije i naplate parkiranja osobnih vozila na javnim površinama u gradu Slavonskom Brodu( u daljnjem tekstu koncesiju) sukladno Odluci o davanju koncesije koju je donijelo Gradsko vijećeGrada Slavonskog Broda na 19.sjednici održanoj dana 08.prosinca 2006.godine.

Članak 2.Poslovi organizacije i naplate parkiranja osobnih vozila na javnim parkirališnim površinama u

gradu Slavonskom Brodu podrazumijevaju:označavanje javnih parkirališta (parkirališnih mjesta), uz prethodnu suglasnost Upravnogodjela za komunalni sustavoznačavanje javnih parkirališnih površina postavljanjem i održavanjem horizontalnevertikalne prometne signalizacijeodržavanje javnih parkirališnih mjesta u urednom stanju ( redovito čišćenje površina)postavljanje oznake zone, cijene i dopuštenog trajanja parkiranjaizdavanje parkirne kartenaplata parkiranjapoduzimanje mjera za naplate ugovorne kazne putem ovlaštene osobe za kontroluparkiranjablokiranje vozila napravom za blokiranje kotačai drugi poslovi u cilju funkcioniranje sustava organizacije i naplate parkiranja.

Članak 3.Organizacija i naplata parkiranja osobnih vozila na javnim parkirališnim površinama u gradu

Slavonskom Brodu pravo je i dužnost Koncesionara.Koncesionaru je zabranjeno poslove organizacije i naplate parkiranja djelomično ili potpuno

povjeriti nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Članak 4.Poslovi organizacije i naplate parkiranja obavit će se na slijedećim lokacijama:

I ZONA1. Trg Stjepana Miletića2. Parkiralište oko RK «Vesna»3. Mesićeva ulica ( u cijelosti)4. Šetalište braće Radić (od Skaličine

do Korza)5. P.Krešimira IV ulica

predvidivo 61 parkirališno mjestopredvidivo 68 parkirališnih mjestapredvidivo 77 parkirališnih mjesta

predvidivo 65 parkirališnih mjestapredvidivo 63 parkirališna mjesta

Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Page 9: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

6. Trg pobjede .7. Augusta Cesarca (od Trga pobjede

do Gupčeve ulice)8. Matije Gupca (obostrano od Zrinske

do Pilareve)9. Reljkovićeva ulica10. Radnički trg11. A.Štampara (od Strossmayerove

do Zrinske)12. Vladimira Nazora13. Ivana Gundulića (od Zrinske do

Trga J.Godlara-uključujući iparkiralište izvan kolnika)

14. Horvatova ulica15. Badalićeva ulica16. Vukovarska ulica (od Borovske ulice

do P.Krešimira IV)17. Starčevićeva ulica18. Borovska (od Vukovarske do ulice

S.Marjanovića)19. Šenoina ulica20. Zajčeva ulica

predvidivo 92 parkirališna mjesta

predvidivožu parkirališnih mjesta

predvidivo 54 parkirališna mjestapredvidivo 36 parkirališna mjestapredvidivo 35 parkirališna mjesta

predvidivo 89 parkirališnih mjestapredvidivo 30 parkirališnih mjesta

predvidivo 83 parkirališna mjestapredvidivo 54 parkirališna mjestapredvidivo 27 parkirališnih mjesta

predvidivo 33 parkirališna mjestapredvidivo 46 parkirališna mjesta

predvidivo 22 parkirališna mjestapredvidivo 21 parkirališno mjestopredvidivo 16 parkirališnih mjesta

II ZONA1. Parkiralište Pilareva ispred Gimnazije predvidivo 58 parkirališnih mjesta2. Parkiralište J.J.Strossmayer (izvan kolnika) predvidivo 104 parkirališna mjesta

Članak 5.Pri obavljanju poslova organizacije i naplate parkiranja osobnih vozila Koncesionar je dužan

postupati sukladno odredbama važećih propisa o sigurnosti prometa o akata Grada Slavonskog Broda,Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja - Službeni vjesnik Brodsko-posavske županijebr.3/99; Odluka o uređenju prometa na području grada Slavonskog broda - Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br.10/98.

Poslove organizacije i naplate parkiranja osobnih vozila Koncesionar je dužan obavljati sdjelatnicima navedenim u ponudi dostavljenoj na raspisani javni natječaj za dodjelu koncesije ilinaknadno uposlenim djelatnicima Koncesionara.

Članak 6.Javnim parkirališnim površinama na kojima se obavljaju poslovi organizacije i naplate

parkiranja smatraju se javne prometne površine namijenjene isključivo za zaustavljanje i parkiranjevozila.

Javna parkirališta svrstavaju se u dvije zone:I ZONA - najbliža središtu gradaII ZONA - ostali dio grada

Članak 7.Javna parkirališta se označavaju vertikalnom prometnom signalizacijom kako slijedi:

I ZONA - zelena bojaII ZONA - žuta boja

2

Page 10: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

Članak 8.Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću

naknadu prema zoni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.Broj parkirne karte odgovara broju zone iz članka 7.ovog Ugovora i može se koristiti samo u

odgovarajućoj zoni.Na parkirnoj karti su oznake grada Slavonskog Broda i naziv koncesionara, parkirna zona,

serijski i redni broj, datum i vrijeme početka korištenja parkirališnog mjesta, te cijena.Izgled parkirne karte određuje Koncesionar uz suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav

grada Slavonskog Broda.

Članak 9.Cijenu parkirnih karata za pojedine zone određuje Gradsko poglavarstvo.O svakoj promjeni cijeni cijene parkirne karte Gradsko poglavarstvo će pravovremeno

obavijestiti koncesionara.

Članak 10.Cijena parkirne karte iznosi:

I ZONA - 3 kn po satuII ZONA - 3,00 kn za dva sata.

Članak 11.Parkirna karta odnosno naknada za parkiranje plaća se u

I ZONI - od 7,00 do 20,00 satiII ZONI - od 7,00 do 16,00 sati

Subotom i dan uoči blagdana i državnih praznika i državnih praznika parkirna karta odnosnonaknada za parkiranje plaća se u

I ZONI - od 7,00 do 16,00 satiII ZONI - od 7,00 do 13,00 sati.

Parkirna karta, odnosno naknada za parkiranje ne plaća se nedjeljom, blagdanom i u danedržavnih praznika.

Članak 12.Davatelj koncesije zadržava pravo upotrebe javnih prometnih površina za rezervirana

parkirališna mjesta, a prema Odluci o uporabi javnih prometnih površina za rezervirana parkirališnamjesta (<<Službenivjesnik Brodsko-posavske županije», br.4/99.) i ista se izuzimaju iz koncesije.

Članak 13Koncesionar je dužan na pogodan način informirati građane, odnosno korisnike parkirališnih

mjesta o sljedećem:da je obvezan koristiti parkirnu kartu koja odgovara zoni parkiranjada je parkirnu kartu dužan istaknuti ispod prednjeg vjetrobranskog staklada je nedopušteno prekoračenje dopuštenog vremena parkiranjada je zabranjeno u parkirnu kartu unositi netočne podatke o vremenu korištenja parkiranja,odnosno vršiti ispravke na parkirnoj karti ili na bilo koji drugi način u zabludu dovoditiosobu ovlaštenu za naplatu odnosno kontrolu parkiranjaposljedice zbog nepridržavanja prethodno navedenih dužnosti i obveza korisnikaparkirališnih mjesta.

3

Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Racunalo
Sticky Note
Page 11: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

Članak 14.Plaćanjem parkirne karte i isticanjem parkirne karte na vozilu odnosno zaustavljanjem vozila na

parkirališnom mjestu vozač (vlasnik) osobnog vozila zaključuje s Koncesionarom ugovor o korištenjuparkirališnog mjesta i potvrđuje prihvaćanje uvjeta ugovora propisanih ovim Ugovorom odnosnoOdlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja koje je donijelo Gradsko vijeće Grada SlavonskogBroda, a koja je objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, br.3/99.

Članak 15.Naplate parkiranja oslobođena su vozila:

MUP-a, HV-a, hitne pomoći, istražnog suca, vatrogasna vozila, financijske policije, porezneuprave, inspekcijskih službi Brodsko-posavske županije i komunalnog redarstva GradaSlavonskog broda ukoliko se zadržavaju u okviru dopuštenog parkiranja u pojedinoj zoni.

Vozila sa međunarodnom oznakom za invalide imaju besplatno parkiranje na svim parkirališnimmjestima označenim za invalide, ukoliko se u vozilu nalazi osoba koja je nositelj oznake.

Pod istim uvjetima, a u slučaju zauzetosti parkirališnih mjesta označenih za invalide, vozila sposebnom oznakom imaju besplatno parkiranje na svim parkirališnim mjestima na kojima se vršinaplata parkiranja.

Članak 16.Ovlaštene osobe koncesionara ( djelatnici koncesionara) dužni su nositi odoru na kojima se

obvezno mora nositi identifikacijska iskaznica.Na identifikacijskoj iskaznici mora biti naznačeno ime grada Slavonskog Broda, grb grada

Slavonskog Broda, naziv koncesionara, fotografija djelatnika koncesionara te njegovo ime i prezime.Oblik, boju i druge elemente odore određuje Koncesionar uz suglasnost Gradskog poglavarstva

Grada Slavonskog Broda.

Članak 17.Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od 15 (petnaest) godina.

Članak 9.Koncesionar je dužan Davatelju koncesije, Gradu Slavonskom Brodu, plaćati naknadu za

koncesiju u iznosu od74.800,00 kn

(slovima; sedamdesetčetiritisućeosamstokuna i 00 lipa).

Naknada za koncesiju plaća se mjesečno.Mjesečna koncesijska naknada po jednom parkirališnom mjestu u apsolutnom iznosu odnosi

se:- za I ZONU- za II zonu

70,00 kn/parklrallšno mjesto40,00 kn/parkirališno mjesto.

Članak 19.Naknada za koncesiju plaća se na žiro račun Grada Slavonskog Broda broj: 2484008-

1839600002, pozivom na broj vrste prihoda, 215819 - matični broj, te predstavlja prihod proračunaGrada Slavonskog Broda. ;;j--s;f'{9 - ~

Članak 20.Koncesionar je dužan naknadu za koncesiju uplaćivati do 15. dana u mjesecu za protekli

mjesec.

4

Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Page 12: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

Članak 21.Ugovorne strane suglasne su a će Koncesionar započeti s obavljanjem koncesije sa danom

01.01.2007.godine.

Članak 22.Za osiguranje plaćanja naknade za koncesiju Koncesionar je dužan Davatelju koncesije izdati

jedan od instrumenta osiguranja plaćanja.Koncesionar je dužan Davatelju koncesije izdati bjanco mjenicu ( najmanje 2) s mjeničnim

očitovanjem ovjerenim od javnog bilježnika.

Članak 23.Ugovorne strane će promijeniti iznos naknade za koncesiju u slučaju promjene broja

parkirališnih mjesta, kao i u slučaju promjene cijene parkirne karte.Svakih godinu dana ugovorne strane će razmatrati izvješće o rezultatima funkcioniranja

sustava te suglasno donijeti zaključke o mogućim izmjenama i dopunama ovog Ugovora.

Članak 24.Davatelj koncesije pridržava pravo izdavanja dozvola za raskopavanje javnih površina na

kojima je uvedena naplata, a u svrhu polaganja komunalnih instalacija, odnosno izgradnje komunalneinfrastrukture.

Davatelj koncesije dužan je obavijestiti Koncesionara u pisanom obliku o izdanim dozvolama zaraskopavanje parkirališnih mjesta.

Članak 25.Koncesionar je dužan izvršiti potpunu automatizaciju javnih površina u gradu Slavonskom

Brodu odnosno uvesti automatsku i SMS naplatu za parkirališna mjesta iz ugovora.Potpunu automatizaciju Koncesionar je dužan izvršiti do 01. 06. 2007. godine.

Članak 26.Kontrolu obavljanja poslova sukladno ovom Ugovoru kao i druge aktivnosti u svezi s poslovima

organizacije i naplate parkiranja obavljaju ovlašteni upravni odjeli i službe Davatelja koncesije.

Članak 27.Davatelj koncesije zadržava pravo raskida ovog Ugovora i prije isteka roka na koji je koncesija

dodijeljena ukoliko se Koncesionar ne pridržava odredbi ovog Ugovora.Rok za raskid ovog Ugovora je 30 dana, a obavijest o namjeri raskida ovog Ugovora Davatelj

koncesije je dužan dostaviti Koncesionaru u pisanom obliku.

Članak 28.Eventualne nesporazume i sporove koji nastanu primjenom ovog Ugovora ugovorne strane će

rješavati dogovorno mirnim putem sukladno ponašanju dobrih gospodarstvenika.Ukoliko stranke ne postignu suglasje i ne mogu dogovorno mirnim putem riješiti nastali spor,

za rješavanje istog nadležan je sud u Slavonskom Brodu.

Članak 29.Izmjene i dopune ovog Ugovora su moguće i pravovaljane su samo onda ako su sastavljene u

pisanom obliku.

5

Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Page 13: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

Članak 30.Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 01.01.2007.godine.

Članak 31.Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 ( šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana

zadržava po 3 ( tri) primjerka za svoje potrebe.

U Slavonskom Brodu,)tpJ1ncg 2006. godine.

ZA KONCESIONARA :Bla NikolićI ZAJEDNIČKI OBRT

----ROD PARKINGulasnici Josip Jurković i dru .P!lllrevlI 20, 35000 Slavonski Br:

JMBO 0104973302i24

Klasa: 340-01/06-01/293Urbroj: 2178/01-09-06-10

6

Page 14: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

"tc~..•u 'Ur'-A t-"~V,\:::'rv-..t3POC'- !. ~ -, _-" - ,\ -, ~-"_!:·,"'~I.JA

C,' - '. :;U,L

II{}j / fOV> O~ocl~rD lag to./JOY.g iJ) EJ J~ , c-

f~OIl) e)-e

t1o-(Jfec.-!CA b~ tJ,/ 'J

f0fo/Lt: /I ;}0_

Ja1U-VVv f.?'t-! n (D /v'1 V ?1[ le e- cl ~ đO,Aq/ J~ilćJ/ y1 , JO lo I

r .:l vrex? tu f c:<,c:;le ,'0 ;3- c::v- ,. i}r; G2 ;;ICAI c: ~fJ .t "'t a QO d6'./~A'(·U

~ OC-/? .,>.~ a.. /) a:.. /'0/' "i';, ~C-Cj -e'V'1CL _o·~'./ " y" cl GPc:::V '" ~ /,1'/ e ,I::' o( P 1e

J

Page 15: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

A ' '!Oie, tJ(" c7b b' <,

, / ' ./; > G / I :'" ~r r'? I[, /:-,,,./) ::..----..../J '-"" /

12- /t..- I ~ 7l.-

/j~j'/-7j ~7 "l/

I

./ I ./ I "1 ~./ VI ,7 '~

i

/ -/,- }v4 ~ 'r-ć '/' .-'-I . ~ -

>k- /J /w/~ r~ t..:") • I " 1.--

J~)-

..., ~tf ?--- ~ /hJ~ ',1

------ ...• /, /c-/

J

Page 16: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za komunalni sustavi komunalno redarstvoKLASA: 340-01114-011293URBROJ: 2178/01-09-14-1Slavonski Brod"15.05.2014.godine

BROD-PARKI GĐure Pilara 20Slavonski Brod

PREDMET: Naplata parkiranja

Dana 07.04.2014. godine u radijskoj emisiji Gradskih 60 minuta Gradonačelniku jepostavljeno pitanje "Zašto je parking za invalide poskupio, a satna karta nije?"Molimo Vas da nam hitno pošaljete cjenik svih usluga temeljem članka 9. sklopljenogugovora o koncesiji za obavljanje poslova organizacije i naplate parkiranja.

S poštovanjem,

Obradio:Ivan Cvitković, mag. ing. traff.

u~Privremeni pročelnika:

Klaudija Tolić-Popović dipl.ing.trDostaviti:

l.Naslovu2.Dosje3. ismohrana

Page 17: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

11, :1c

BROD PARKING35000 SLAVONSKI BROD, Pilereue 20

Tel.: 035/406-180Tel.: 035/406-181Fax: 035/ 406-182

OIB: 32003214762JMBG: 0104973302124

Žiro račun: 2340009-1160092032kod PBZ Slav. Brod

GRAD SLAVONSKI BRODVukovarska 135000 Slavonski Brod

Poštovani,

Upravni odjel za komunalni sustav ikomunalno redarstvo

LPredmet:

Temeljem Čl.9. Ugovora o koncesiji od 28.prosinca 2006.godine,propisano je da cijenusatnog parkiranja određuje Gradsko Poglavarstvo,a Čl. 1O.Odluke o organizaciji i načinunaplate parkiranja Grada Slavonskog Broda,satnu cijenu određuje gradonačelnik.

Gradskom Odlukom prema Čl. 1O.,predviđeno je izdavanje povlaštenih parkirnih karata zastanare i pravne osobe u smislu da se mogu uvesti povlašteni uvjeti parkiranja.Isto smo i učinili na brojne zahtjeve građana, kako stanara i uposlenika pojedinihulica,odnosno građana koji su željeli pod povlaštenim uvjetima parkirati u cijelom gradu i tointernom Odlukom o visini odnosno cijeni povlaštenih parkirnih ka-ata.

Gradskom Odlukom neka su vozila oslobođena naplate parkiranja, a između ostalog i invalidisa međunarodnom oznakom za invalide(invalidi donjih parnih ekstremiteta iznad 80%invalidnosti).

Kako je ZO Brod Parking braniteljsko poduzeće ,branitelji su željeli izaći u susret SVIMinvalidima bez obzira na stupanj invalidnosti,znači i onima bez međunarodne oznake(invalidnost od 20-80%),uz plaćanje određene naknade na godišnjem nivou.Cijena takve povlaštene invalidske parkirne karte od 01.01.2014. godine iznosi 400,00 kngodišnje(33,34 kn mjesečno ,odnosno 1,12 kn po danu).Mnogi invalidi koriste ovu povlasticu,isključivo stoga jer je ovakav vid plaćanja mnogojeftiniji od plaćanja satne parkirne karte(satna invalidska 1,12 kn,satna gradska 3,00 kn).Onaj tko ne želi ovakvu kartu iako ima pravo na nju po internoj odluci ,ni na koji način nijeod Brod Parkinga prisiljen da kupi takvu godišnju kartu.To je isključivo stvar dobre voljesvakog invalida poonaosob i njegove financijske mogućnosti da odiednom plati godišnjukartu.

Cijene od 01.01.2014. ZO Brod Parkinga:

Stanari I i II zonaUposlenici I i II zona

-100,00 kn mjesečno-100,00 kn mjesečno

Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Page 18: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

Službena vozilaSlužbena vozilaGrađaniInvalidi bez međ. oznake

-500,00 kn mjesečno cijeli grad-250,00 kn mjesečno jedna ulica-500,00 kn mjesečno cijeli grad-400,00 kn godišnje

Cjenik je u nrimieni od 01.01.2014. godineLAJt.IJNICKI OBRT

BR.D.D .PARKING . ~. .V~asruCIJOSIp Jurković idrugi Za Z B od Parking.Pilereva 20, 35000 Slavonski Brod Voditeljica poslova,Br Nikolić oec.

OIB 32003214762

U Slavonskom Brodu,16.svibnja 2014.godine

Page 19: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za komunalni sustav ikomunalno redarstvoKLASA: 340-01114-01/293URBROJ: 2178/01-09-14-02Slavonski Brod 23.05.2014.

BROD-P ARKINGĐure Pilara 20Slavonski Brod

PREDMET: Naplata parkiranja- požuruje se

Veza: aš dopis KLASA: 340-01114-011293URBROJ: 2178/01-09-14-1

Kako do sada nismo zaprimili Vaš odgovor vezan uz upit pod brojem iz veze za cjeniksvih usluga temeljem članka 9. sklopljenog ugovora o koncesiji za obavljanje poslovaorganizacije i naplate parkiranja, a koji ste zaprimili dana 16.05.2014. godine, ovim putemVas molimo da žurno postupite po predmetnom pitanju i dostavite tražene dokumente.

S poštovanjem,

Obradio:Ivan czzag. ing. traff.

.Privremena pročelnica:Klaudija Tolić opović dipl. ing.

Dostaviti:1. aslovu2. Dosje3. ismohrana

P J\~ """- ./1r ~ ~ .J~. u___....

l.).S, /\,

LlC\'~

-------

Page 20: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

BROD PARKING35000 SLAVONSKI BROD, Pilareva 20

Tel.:035/406-180Tel.:035/406-181Fax: 035/ 406-182

OIB: 32003214762JMBG: 0104973302124

Žiro račun: 2340009-1160092032kod PBZ Slav. Brod

GRAD SLAVONSK1 BRODVukovarska 135000 Slavonski Brod

Poštovani,

Upravni odjel za komunalni sustav ikomunalno redarstvo

LPredmet:

Temeljem Čl.9. Ugovora o koncesiji od 28.prosinca 2006.godine,propisano je da cijenusatnog parkiranja određuje Gradsko Poglavarstvo,a Čl.lO. Odluke' organizaciji i načinunaplate parkiranja Grada Slavonskog Broda.satnu cijenu određuje gradonačelnik.

Gradskom Odlukom prema Čl. 1O.,predviđeno je izdavanje povlaštenih parkirnih karata zastanare i pravne osobe u smislu da se mogu uvesti povlašteni uvjeti parkiranja.Isto smo i učinili na brojne zahtjeve građana,kako stanara i uposlenika pojedinihulica,odnosno građana koji su željeli pod povlaštenim uvjetima parkirati u cijelom gradu i tointernom Odlukom o visini odnosno cijeni povlaštenih parkirnih karata.

Gradskom Odlukom neka su vozila oslobođena naplate parkiranja, a između ostalog i invalidisa međunarodnom oznakom za invalide(invalidi donjih parnih ekstremiteta iznad 80%invalidnosti).

Kako je ZO Brod Parking braniteljsko poduzeće ,branitelji su željeli izaći u susret SVIMinvalidima bez obzira na stupanj invalidnosti,znači i onima bez međunarodne oznake(invalidnost od 20-80%),uz plaćanje određene naknade na godišnjer nivou.Cijena takve povlaštene invalidske parkirne karte od 01.01.2014. godine iznosi 400,00 kngodišnje(33,34 kn mjesečno ,odnosno 1,12 kn po danu).Mnogi invalidi koriste ovu povlasticu,isključivo stoga jer je ovakav vid plaćanja mnogojeftiniji od plaćanja satne parkirne karte(satna invalidska 1,12 kn,satna gradska 3,00 kn).Onaj tko ne želi ovakvu kartu iako ima pravo na nju po internoj odluci ,ni na koji način nijeod Brod Parkinga prisiljen da kupi takvu godišnju kartu.To je isključivo stvar dobre voljesvakog invalida poonaosob i njegove financijske mogućnosti da odjednom plati godišnjukartu. .

Cijene od 01.01.2014. ZO Brod Parkinga:

Stanari I i II zonaUposlenici I i II zona

-100,00 kn mjesečno-100,00 kn mjesečno

Page 21: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

Službena vozilaSlužbena vozilaGrađaniInvalidi bez međ. oznake

-500,00 kn mjesečno cijeli grad-250,00 kn mjesečno jedna ulica-500,00 kn mjesečno cijeli grad-400,00 kn godišnje

Cjenikje uPRm.t5At&\ ~~lp2014. godineBROD PARKINGvlasnici Josip Jurković idrugi Za ZO~Od Parking:PIlareva 20, 35000 Slavonski Brod Voditelj ica poslova Br ikolić oec

Cni3aPQ~l!l14762 , .

U Slavonskom Brodu,16.svibnja 2014.godine

Page 22: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

ZO BROD PARKINGPilareva 20Slavonski Brod

Na sastanku ortaka Zaj.obrta Brod Parking održanog dana 30.12.2013. godine donešenajeslijedeća:

ODLUKA

Mijenja se cijena invalidskih povlaštenih parkirnih karata i od 01.01.2014. godine iznosi400,00 kn godišnje.Cijene ostalih usluga se ne mijenjaju.

Odluka stupa na snagu 01.01.2014. i važeća je do opoziva. Ovom Odlukom mijenja sepostojeći cjenik usluga.

Sa Odlukom suglasni:

BATORI IVAN ----------------~-------GRGIĆ VESELJKO

U Slavonskom Brodu,30.prosinca 2013. godine :

Page 23: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

ZO BROD PARKING

PILAREVA 20

SLAVONSKI·· BROD

v

CJENIK POVLASTENffi PARKIRNmKARATA

.I.ST ANARl I i II zona ...................•................. 100,00 (1 ulica)

.2.UPOSLENICI I i II zona •.....•.•....•.•......•••.......•. 100,00 (1 ulica)

3.SLUŽBENA VOZILA ( tvrtke,obrti) 500,00 (grad )

4.SLUŽBENA VOZILA (tvrtke,obrti) 250,00 ( 1 ulica)

5.GRAĐANSKE OSOBE .•.............................•...... 500,00 (grad )

6.INVALIDI bez međunarodne oznake za invalide 400,00 (godišnja)

U Slavonskom Brodu, 01.01.2014.

ZAJEDNiČKI OBRTBROD PARKINIuIa1Inlci Josip Jurković J dltlglplava 20. 35000 Slavonski Brod

01832003214762

Page 24: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

- -

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za komunalni sustavi komunalno redarstvoKLASA: 340-01114-01/348URBROJ: 2178/01-09-14-01Slavonski Brod, 17.06.2014.godine

BROD-PARKINGĐure Pilara 20Slavonski Brod

PREDMET: Brod parking- očitovanje traži se

Poštovani,Dana 10.06.2014. godine pozvani ste na sastanak u gradsku upravu kako bi riješili

problem naplaćivanja godišnjih parkirnih karata građanima Slavonskog Broda na čiju smoinicijativu upravo i sazvali sastanak.

Iz vašeg dopisa od 16.05.2014. godine saznajemo da ne poštivate odredbe ugovora okoncesiji za obavljanje poslova organizacije i naplate parkiranja zbog čega ste na sastanku ibili upozoreni te zamoljeni da poštivate odredbe ugovora o koncesiji za obavljanje poslovaorganizacije i naplate parkiranja.

Cilj nam je riješiti problem koji se pojavio zbog nepoštivanja Gradskih i ugovornihobveza. Stoga Vas molimo da se još jednom očitujete o ovom problemu kako bi na mirannačin riješili predmetni problem.

Privitak:Prigovor stranke Ladišić Antun, Podvinjska 35, Slavonski Brod.Prigovor stranke Radoš Ante, Bračka 7, Slavonski Brod.

S poštovanjem,

Obradio:Ivan C~ing. traff

Dostaviti:l.NaslovuJ.,E>osje(V'ismohrana

;v J.. ~ ~ c:>~~' L-..a j '7 ~ v-<)-----,

L~ ,c. . L./"lt .

Lt~v

Privremeni pročelnika:Klaudija TOli(,-POPOViĆ,dipl.ing.

fv.p

Page 25: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

ODVJETNICA MIRA BULJANUred: Vukovarska 3, 35 000 Slavonski Brod, Hrvatska

TeIIJax:0351444-753, 448-395e-mail: [email protected]

GRAD SLAVONSKI BRODUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVEVukovarska 1

35 000 Slavonski Brod

"l':~UHL\"K"" '1iH-'~ ~'"'~~ 'tt;·-,,u.:.l..l ~}S' -'lVi$i{/\..::{..I;·'''I.NU",

~"':....)", .,,\I;\":;~:...l { .•..•;~~.. ..~ "I·d. \,:~':'-::, ; '. l--:-."~.~~ :, :i.l.. ,"I, ~~~.•..(. -~..~: :~.: :.;~.:..\.~-'''':~\'~jl:.•.~~.,..." •.V.Q

PREDMET: Odgovor na Vaš dopis od 17.lipnja12()14~g~··"·-t:·OT'~:at101r--"'--"'-<--,KLASA. 340-01/14-01/348 }-- ~'-~~:~':",'.~::.'- ....<>< ••• ~ ~_""'A '~ ..' ~~------i• I '(.~"'>., '.' . ",:" 'H ~ ..,'.", I "3

URBROJ: 2178/0 1-09-14-0 1 C?S?~,1\'1~~'~\\~'l;6···--·',_.----l-" D~' I~

1""--"'" ";~'·;I\.i - '--~I~;",tj.Zajednički obrt Brod Parking VI. Josip Jurković i dr. iz Slavonskog Broda,

Pilareva 20. zastupan po generalnom punomoćniku Miri Buljan, odvjetnici izSlavonskog Broda, Vukovarska 3, očituje se na Vaš dopis pod gore navedenim brojemod dana 17.lipnja 2014.g. kako slijedi:

1. Grad Slavonski Brod kao davatelj koncesije zaključio je Ugovor o koncesiji zaobavljanje poslova organizacije i naplate parkiranja sa obrtom Brod parking vlasnikaJosipa Jurković i dr. kao koncesionaru dana 28. prosinca 2006.g. te je temeljemčlanka 15. Ugovora o koncesiji ista koncesija dodijeljena na vrijeme od 15 godina.

2. Temeljem članka 9. Ugovora o koncesiji utvrđeno je da cijenu parkimih karata zapojedine zone ( I. i II. zona) određuje Gradsko poglavarstvo, a temeljem članka 10. ičlanka 11. Ugovora utvrđene su cijene parkimih karata za I. zonu u visinu od 3,00 kunapo satu, a za II. zonu 3,00 kuna za dva sata, te vrijeme plaćanja parkiranja.

3. Temeljem članka 15. Ug<;>vorao koncesiji utvrđeno je koja su vozilaoslobođena naplate parkinga, te što se tiče vozila invalida stavkom 2. istoga člankanavedeno je:

"Vozila sa međunarodnom oznakom za invalide imaju besplatno parkiranje na svimmjestima označenim za invalide, ukoliko se u vozilu nalazi osoba koja je nositeljoznake.

Pod istim uvjetima, u slučaju zauzetosti parkirališnih mjesta označenih za invalide,vozila sa posebnom oznakom imaju besplatno parkiranje na svim parkirališnimmjestima na kojima se vrši naplata parkinga."

Page 26: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

-Na temelju navedenog članka isključivo se radi o INVALIDIMA SAMEĐUNARODNOM OZNAKOM koje oznake izdaje Ured državne uprave uBrodsko-posavskoj županiji.

-Dakle, ostali invalidi koji nemaju međunarodnu oznaku nisu Odlukom grada bilioslobođeni plaćanja korištenja usluge parkirališta.

4. S obzirom da je zajednički obrt Brod parking vl. Josipa Jurković i dr. osnovan odčlanova obrta koji su hrvatski branitelji, isti su još 2004.g. donijeliOdluku o povlaštenim cijenama parkirnih karata za ostale invalide i to sa cijenom kojase plaća u godišnjem iznosu.

Navedenom Odlukom o povlaštenim cijenama parkirnih karata utvrđene su cijenepovlaštenih karata i za uposlenike i stanare u dijelu ulice gdje rade ili stanuju umjesečnom iznosu, te za područje cijelog grada, jer se za isto pokazao interes, a sve uskladu u dogovoru sa ovlaštenim predstavnicima Grada Slavonskog Broda u vrijemedonošenja ove odluke.

Posebno ističemo da je ovakav način naplate prvenstveno išao na štetu nositeljakoncesije dakle Zajedničkog obrta Brod Parking ,jer je na taj način povlaštenimkartama naplata znatno manja, ali u korist ostalih kategorija invalida i građana koji supo svom osobnom izboru mogli kupiti povlaštenu kartu.

Zajednički obrt Brod parkingje svojim odlukama u prethodnom periodu povećavaocijene godišnje povlaštene karte, te ista sada iznosi 400,00 kuna godišnje, ali invalidi sastupnjem invalidnosti od 20% do 80% mogu parkirati bez vremenskog ograničenja nasvim parkirnim mjestima, u obje zone.

Posebno treba navesti da za invalide koji plate godišnju kartu od 400,00 kunamjesečno ista iznosi 33,34 kune mjesečno, odnosno 1,12 kn po danu, a s obzirom da senaplata vrši 11 sati dnevno parkirna karta za 1 sat iznosi 10 lipa (dok je za 1 satparkiranja u 1. zoni 3 kune za ostale građane ).

5. Dakle, ostali korisnici povlaštenih karata plaćaju mjesečnu kartu napr. stanari I i IIzone 100,00 kuna mjesečno, te godišnje na taj način vrše uplatu iznosaod 1.200,00 kuna samo za ulicu u kojoj rade ili žive,a iznos naknade za invalide jošuvijek je 3 puta manji od godišnjeg iznosa koji plaćaju invalidi,s tim da se njihovpopust odnosi na cijelo gradsko područje,dakle neovisno o području gdje žive ilikoriste parkirališno mjesto.

6. Posebno navodim da Zajednički obrt Brod parking gore navedenom odlukom nijeprekršio odredbe Ugovora o koncesiji, s obzirom da temeljem članka 9. plaća naknaduza koncesiju prema utvrđenom broju parkirališnih mjesta, te se isti iznos ne umanjujezbog korištenja povlaštenih mjesečnih i godišnjih karata, te povlaštene karte direktnoidu na teret Zajedničkog obrta Brod parking.

2

Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Racunalo
Highlight
Page 27: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

7. Nadalje iz Vašeg dopisa od 17. lipnja 2014.g. nije vidljivo koju odredbu Ugovora okoncesiji je moja stranka prekršila ili kako navodi "nije poštivala" jer Zajednički obrtBrod parking u cijelosti postupa po odredbama Ugovora o koncesiji,

te sada temeljem Vašeg naloga ili protivljenja sa Odlukom koja ide u korist građana,može staviti van snage Odluku od dana 31. prosinca 2003.g. kojom utvrđenepovlaštene parkirne karte, a podredno i posljednju Odluku od 30. prosinca 2013.g.,te na taj način dovesti sve invalide, stanare, uposlene i tvrtke u situaciju da plaćajuparkiranje po cijeni sata parkirne karte, sve u skladu sa Odlukom o organiziranju inačinu naplate parkinga (Službeni vjesnik broj 16/2009).

Stoga predlažem da točno navedete koje su odredbe Ugovora koncesiji koji jezaključen između ugovornih strana prekršene od strane moje stranke,da predložitenačin određivanja povlaštenih parkirnih karata,sve radi zajedničkog rješenja ovogaproblema.

Za Zajednički obrtgeneralni punomoćnik

RODPARKINGira Buljan,odvjetnica

I Ct rn

~, \. ll{ODU Slavonskom Brodu, 26.lipnja 2014.g.

J

3

Racunalo
Highlight
Page 28: ODLUKU - SBplus.hr, Slavonski Brod

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za komunalni sustavi komunalno redarstvoKLASA: 340-01114-01/348URBROJ: 2178/01-09-14-05Slavonski Brod,22.08.2014.godine

Odvjetnica Mira BuljanVukovarska 3

35000 Slavonski Brod

PREDMET: Odgovor-dostavlja se-

Poštovani,

Dana 10. lipnja 2014. godine, sa Brod Parkingom, održan je sastanak u Gradskojupravi na kojem nije vođen zapisnik. Voditeljica poslova Brod Parkinga Branka Nikolić isti jenapustila i tražila od Grada da se pismeno obrati koncesionaru za nastalu problematiku.

Napominjemo da od dana sklapanja ugovora do danas Brod Parking nije tražio daGradonačelnik donese zaključak o korištenju povlaštenih mjesečnih i godišnjih parkimihkarata i cijene istih.

Stoga tražimo da se poštiva članak 9. ugovora o koncesiji za obavljanje poslovaorganizacije i naplate parkiranja i primjenjuju ugovorne cijene parkimih karata.

S poštovanjem,

Obradio:Ivan Cvitković, mag. ing. traff.uzkDostaviti:

l.Naslovu2.Dosje3.Pismohrana

'7 eJ \._ ĐfrCUUStJvW) __\ [tI ~ f\

~U:~8- 'k>t~_~~tW(>'

Racunalo
Highlight