17
12.10.2010. 1 SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod Slavonski Brod Pula , 4. listopad,20100. Srednja škola M.A.Reljković Srednja škola M.A.Reljković Bili smo škola sa : Bili smo škola sa : Nastavom u 3 smjene Školskim satom 40 minuta Svim radnim subotama Imali smo : Kalijeve peći Školsko igralište –zemlja Nismo imali: Dvoranu za TiZK Adekvatni školski i sanitarni prostor Nastavnu opremu Stručne nastavnike TRENDOVI S KOJIMA SMO SE SUOČAVALI… Nemotivirani učenici i nastavnici Sve je više učenika s posebnim potrebama. Učenici imaju obiteljskih problema. Učenici su često prepušteni ulici. Velika izloženost sredstvima ovisnosti. Razni oblici nasilja su sve prisutniji.

SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

1

SREDNJA ŠKOLA M.A.ReljkovićSREDNJA ŠKOLA M.A.ReljkovićSlavonski BrodSlavonski Brod

Pula , 4. listopad,2010 0.

Srednja škola M.A.ReljkovićSrednja škola M.A.Reljković

Bili smo škola sa :Bili smo škola sa :� Nastavom u 3 smjene � Školskim satom 40 minuta� Svim radnim subotama Imali smo :� Kalijeve peći� Školsko igralište –zemlja Nismo imali:� Dvoranu za TiZK� Adekvatni školski i sanitarni prostor� Nastavnu opremu� Stručne nastavnike

TRENDOVI S KOJIMA SMO SE SUOČAVALI…

Nemotivirani učenici i nastavniciSve je više učenika s posebnim

potrebama.

Učenici imaju obiteljskih problema.Učenici su često prepušteni ulici.

Velika izloženost sredstvima ovisnosti.

Razni oblici nasilja su sve prisutniji.

Page 2: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

2

TRENDOVI S KOJIMA SMO SE SUOČAVALI …

Protiv promjena Protiv promjena –– zadržavanje zadržavanje postojećeg stanja.postojećeg stanja.

Slaba i nedovoljna samoSlaba i nedovoljna samo--edukacija edukacija

Ne prihvaćanje timskoga rada …Ne prihvaćanje timskoga rada …

POTREBA ZA PROMJENAMA!POTREBA ZA PROMJENAMA!

1.ORGANIZIRALI TIM ZA RAZVOJ 1.ORGANIZIRALI TIM ZA RAZVOJ ŠKOLEŠKOLE

2.UKLJUČILI U RAD TIMA 2.UKLJUČILI U RAD TIMA SURADNIKE IZVAN ŠKOLESURADNIKE IZVAN ŠKOLE

3.NAPRAVILI PROJEKT RAZVOJA 3.NAPRAVILI PROJEKT RAZVOJA ŠKOLEŠKOLE

OKOLINA U KOJOJ ŠKOLA DJELUJE

DANAS

NAPRAVILI PROGRAM RAZVOJA ŠKOLE I

GOSPODARSKU OPRAVDANOST Profil Sred išn ja i Is to čna (Pa no nsk a) Hrvat ska

30,46%

31,80%

31,60%

18,21%

32,03%

41,82%

32,04%

20,50%

16,37%

53,94%

25,24%

15,96%

25,03%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Stanov niš tvo

Stanovniš tv o mlađe od 15 god.

Stanov niš tvo s tari je od 65 god.

Os obe s a visok om naobrazbom

Nez aposleni

Dugotrajno nez aposleni

Koris nic i naknade za

nezapos lene

BDP

Regis trir ane tv rtke

Zapos leni u pol jopriv redi

Zaposleni u industri j i

Zapos leni u s ektor u priv atne

us luge

Zapos leni u jav nom s ek toru

SWOT ANALIZA

S NAGE SLABOSTI

� Prometni terminali � Prometna povezanost s

velik im centrima u okruženju � Razgranata željeznička

mreža � Zračna luka Osijek

� Spremnost za razvijanje poduzetničke infrastrukture

� Tr adicija obrtništva i industr ije

� Prepoznati i kva litetn o

iskorišteni prirodni resursi

� Upravljanje prirodnim,

kulturnim i povijes nim

vrijedno sti ma � Gospodarenje šumama

� Prekogranična suradnja � Državne pot icajne mjere

� N ezadovoljav ajuća poduzetnička infrastr uktur a � N iska razina ulaganja u istraživanje i r azv oj

� U ska gospodars ka s truktura

/pol joprivreda/

� N edovoljno korištenje razvojnih pot icajnih mjera � N eumreženost poslovnih subjekata � N edostatno inv est ir anje lokalnih poduzetnika u

r azv oj gospodar stva regije � N iska akumulat iv nost lokalnih poduzetnika

� N edovoljno r azv ijena sposobnost privlačenja v anjskih ulagača

� N ezadovoljav ajuće obr azovanje za poslovni sektor /v isoko obrazovanje, informatička pismenost , str ani jezici/

� N iska razina kvalitete življenja � N eujednačena kvaliteta cestovne i željezničke

infrastr uktur e regije � Komunalna infrastr uktur a – slabiji životni uv jet i

� Nepovezanost poljoprivre de i turizma

� N ezadovoljav ajuće gospodar enje otpadom � N edovoljno r azv ijena ekološka osv iještenost � N edovoljno r azv ijeni kapacitet i lok alne i

r egionalne samoupr ave � N edovoljno korištenje obnovljivih izv or a energije

� N epostojanje regionalnog branda

PRILI KE P RIJE TNJE

� Geopro me tni po loža j � Plovnost rijeka i kanala

� Koridori X, V C i VII

� Bogata prirodna

osnovi ca i ne iskorišteni

poljoprivredni potenci jali

� Bogata prirodna, kultur na i pov ijesna baština

� Obnovljiv i izvori energije � EU fondov i

� Veliki nenaseljeni pr ostor

� Posljedice rata /minirana i minski sumnjiva područja/

� N er iješeni imovinsko-pr av ni odnosi /usitnjenost

posjeda/ � N epovoljna demografska kretanja

� Viso ka s topa nezaposl enosti

� N edostatna potražnja za uslugama zračnog pr ometa

� Sv i oblici onečišćenja

� E lementarne nepogode

20% 20% POMAŽEPOMAŽEkod doga đanja

20% 20% NE ZNANE ZNA da se nešto dogodilo

50% 50% GLEDAGLEDA

kako se stvari doga đaju

Je li ovo tvoja škola?

10% 10% POKREĆE POKREĆE doga đanj a

Page 3: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

3

Koja je NAŠA školaKoja je NAŠA škola??PITALI SMO NAŠE PROFESOREPITALI SMO NAŠE PROFESORE

Stati čna1. Formalni oblik rada Nove idejeNove ideje

Dobar timski Dobar timski

radrad

Dobri rezultati Dobri rezultati

2.Slaba motivacija3.Manjkava organizacija

4. Slabi rezultati rada

PREPREKA

OpuštenOpušten & & inovativaninovativan

ZabavaZabava & & druženjedruženjePOZVALI -Uključi se !

10% 10% POKREĆE POKREĆE doga đanj a

20% 20% POMAŽEPOMAŽE

kod doga đanj a

50% 50% GLEDAGLEDA

kako se stvari doga đaju

20% 20% NE ZNANE ZNA da se nešto dogodilo

ŠKOLSKI KURIKULUM ŠKOLSKI KURIKULUM

ŠKOLSKI TIM POSTAVLJA OKVIR ZA RAD I RAZVOJ ŠKOLE,

U skladu s tim, mlade osobe bi trebale postati:uspješni učenici

samopouzdani pojedinci

odgovorni građani

POČELI MJENJATI MATERIJALNE UVJETE RADA

Napravljeni suvremeni laboratoriji

Asfaltirane površine oko škole i igrališta za TiZK

Napravljena sportska dvorana sa dva teniska terena

Opremljene škole informatičkom opremom

POČELI MJENJATI MATERIJALNE

UVJETEAV – tehnika u cijelom školskom prostoru.

Informatizacija učioničkog prostora.

Adaptacija učioničkog prostora.

Dogradnja školske zgrade.

Opremanje suvremenom opremom

školski praktikumi na otvorenom

POČELI MJENJATI PROGRAME

RADA

Uvedena nova zanimanja.

Organizirano obrazovanje odraslih.

Organizirana potrebna prekvalifikacija.

Uvedeno redovno osposobljavanje.

Page 4: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

4

PROMJENE U ORGANIZACIJI

NASTAVENova organizacija nastavnog procesa

– bolja iskorištenost praktikuma i laboratorija

Svaki učenik dobiva svoje radno mjesto u praktikumu, laboratoriju,,,,,

Svaki učenik preuzima konkretne obaveze u svome praktikumu,,,,,

UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-

OBRAZOVNOG PROCESA …

Zajednica učenja u školi za sve nastavnikeNapredovanje nastavnika,

Suvremena nastava – inovacije u nastavi

Uključivanje učenika u natjecanja – rezultati,

Proces vrednovanja i samovrednovanja svih subjekata u školi kontinuirano !

UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-

OBRAZOVNOG PROCESA

Realizirali projekt suradnje s lokalnom zajednicom ,

Educirali timove za rad na projektima,

Uspostavili međunarodnu suradnju –škole partneri u Europi,

Škola uspostavlja vezu sa Škola uspostavlja vezu sa potrebama gospodarstva…potrebama gospodarstva…

SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆ

Mijenja se oblik rada ,sa predavačke nastave ,prelazi se postepeno na povezivanje praktičnog i teorijskog znanja ,učenik se UKLJUČUJE u aktivnost.

Za takav oblik rada smo napravili školske praktikume:

SPECIJALIZIRANI PRAKTIKUM SPECIJALIZIRANI PRAKTIKUM ZA VOĆARSTVOZA VOĆARSTVO

Page 5: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

5

PRAKTIKUM ,VOĆNJAK ZA PRAKTIKUM ,VOĆNJAK ZA BOBIČASTO VOĆEBOBIČASTO VOĆE

SPECIJALIZIRANI RATARSKI SPECIJALIZIRANI RATARSKI PRAKTIKUM PRAKTIKUM

SPECIJALIZIRANI RATARSKI PRAKTIKUM

SPECIJALIZIRANI PRAKTIKUM ZA SPECIJALIZIRANI PRAKTIKUM ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJUPOLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

UČIONICE ZA NASTAVU KEMIJE I UČIONICE ZA NASTAVU KEMIJE I SRODNIH PREDMETASRODNIH PREDMETA

, UUČIONICE ZA UČIONICE ZA MIKROPROPAGACIJUMIKROPROPAGACIJU

Page 6: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

6

UČIONICA ZA UČIONICA ZA PREHRAMBENE PREDMETE PREHRAMBENE PREDMETE

PRAKTIKUM ZA CVJEĆARSTVOPRAKTIKUM ZA CVJEĆARSTVO

UČIONICA ZA UČIONICA ZA DENDROLOGIJUDENDROLOGIJU� Dendrološki praktikum

UČIONICA ZA UČIONICA ZA DENDROLOGIJUDENDROLOGIJU

� Rasadničarski

UČIONICA ZA UČIONICA ZA VINOGRADARSTVOVINOGRADARSTVO

� Vinogradarski praktikum

UČIONICA ZA ŠUMARSKE STRUČNE PREDMETE

Page 7: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

7

UČIONICE ZA UČIONICE ZA VETERINARSTVOVETERINARSTVO

� Veterinarstvo

◦ Dijagnostika Hematološki analizator

Ultrazvuk

Trihineloskop

UČIONICA ZA VETERINUUČIONICA ZA VETERINU

� Veterinarski praktikum:

SPECIJALIZIRANE UČIONICE SPECIJALIZIRANE UČIONICE --PRAKTIKUMIPRAKTIKUMI

� Kemijsko-prehrambeni

STANICA I DRUGA OPREMA ZA STANICA I DRUGA OPREMA ZA NASTAVU GEODEZIJE NASTAVU GEODEZIJE

Stvorili uvjete za vertikalnu Stvorili uvjete za vertikalnu prohodnost naših učenika u školiprohodnost naših učenika u školi

Više obrazovanje:Stručni dodiplomski studij

hortikultura

Uključili učenike i studente Uključili učenike i studente u u projekte.projekte...

Page 8: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

8

Njegujemo tradiciju i običaje kroz školske aktivnosti

NAPRAVILI SVE PREDRADNJE NAPRAVILI SVE PREDRADNJE DA SE IZGRADI NOVA ŠKOLADA SE IZGRADI NOVA ŠKOLA

REALIZIRALI PROJEKT DOGRADNJE ŠKOLE

PRIPREMAMO SE ZA PRIPREMAMO SE ZA NATJECANJANATJECANJA

Napravili Napravili projekatprojekat školskog školskog arboretumaarboretuma

Realizirali projekt školskog vrta Realizirali projekt školskog vrta

Page 9: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

9

Novi školski voćnjak danasNovi školski voćnjak danas--jabuka jabuka 12 hektara12 hektara

Realizirali projekt praktikum iz Realizirali projekt praktikum iz vinogradarstva vinogradarstva

Vrtlarski iCvijećarski praktikum

Uspješno realizirali projekt Uspješno realizirali projekt kloniranja biljaka kloniranja biljaka

Realizirali projekt suvremene mehanizacije

Nova mehanizacija se koristi za nastavu ,

proizvodnju i iznajmljujemo uz naknadu OPG-u

Page 10: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

10

Uključujemo učenike u zahtjevna natjecanja

Škola je opremljena suvremenom opremom potrebnom za :-nastavu, -znanstvena istraživanja,-proizvodnju iz područja poljoprivr.-šumarstva ,-veterinarstva , -kemijske tehnologije , -ekologije ,-prehrane i geodezije.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI : ŠKOLSKI

DVOPREGŠKOLSKI TAMBURAŠI

POTIČEMO RAD ŠKOLSKIH

SLOBODNIH AKTIVNOSTI

ORGANIZIRAMO IZLOŽBU ORGANIZIRAMO IZLOŽBU NAJBOLJIH KONJA LIPICANACANAJBOLJIH KONJA LIPICANACA

Page 11: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

11

SUDJELUJEMO NA MEĐUNARODNIM SUDJELUJEMO NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA I IZLOŽBAMASAJMOVIMA I IZLOŽBAMA

UZGOJILI ŠKOLSKU ERGELU KONJA UZGOJILI ŠKOLSKU ERGELU KONJA LIPICANACALIPICANACA

ŠKOLSKI FIJAKER ŠKOLSKI FIJAKER --REKREACIJAREKREACIJAORGANIZIRAMO DRŽAVNO ORGANIZIRAMO DRŽAVNO NATJECANJE U VOŽNJI DVOPREGANATJECANJE U VOŽNJI DVOPREGA

ORGANIZIRAMO CJELOŽIVOTNO UČENJE

ORGANIZIRAMO MEĐUNARODNU ORGANIZIRAMO MEĐUNARODNU IZLOŽBA PASAIZLOŽBA PASA

Page 12: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

12

PHARE 2005 67

Primijer programa :Primijer programa :

Osposobljavanja za jednostavna zanimanja u srednjoj školi M.A.Reljković u Slav. Brodu.

INTENZIVNI UZGOJKUPINEŽELITE LI POSTATI UZGAJIVA Č KUPINAa nezaposleni ste dulje od godinu dana?ŠTO VAM TREBA•objedinjen 1 hektar zemlje pogodne za uzgoj kupina u obiteljskom vlasni štvu•vremena i volje da nau čite sve o uzgoju kupina •želja da osigurate bolje prihode va šoj obiteljiŠTO ĆETE DOBITI•besplatni sustav za navodnjavanje 'kap po kap'•besplatnu edukaciju o uzgoju kupina•besplatnu tehni čku pomo ć u izradi poslovnog plana•organizirani otkup kupina ŠTO ĆETE NAUČITI•kako biti USPJE ŠAN poduzetnik u poljoprivredi•kako KORISTITI POTICAJE i druge pogodnosti vezane uz uzgoj

ORGANIZIRAMO OBRAZOVANJE ODRASLIH ,Uzgajivači bobičastog voća

ORGANIZIRAMO OBRAZOVANJE ODRASLIH,Uzgajivači bobičastog voća

ORGANIZIRAMO OBRAZOVANJE ORGANIZIRAMO OBRAZOVANJE ODRASLIH,Cvjećari aranžeriODRASLIH,Cvjećari aranžeri

ORGANIZIRAMO OBRAZOVANJE ORGANIZIRAMO OBRAZOVANJE ODRASLIH,Cvjećari aranžeriODRASLIH,Cvjećari aranžeri

Page 13: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

13

SPECIJALIZIRANE UČIONICE ZA SPECIJALIZIRANE UČIONICE ZA UZGOJ POVRĆA U UZGOJ POVRĆA U ZATVORENOM PROSTORUZATVORENOM PROSTORU

Sredstva opremanja škole realizirana su kroz -predpristupni fond EU -CARDS 2004.-Sredstva Brodsko posavske županije,-Ministarstva znanosti i obrazovanja ,-Ministarstva poljoprivrede ,-Vlastitim prihodima, -donacijama ,-pomoći roditelja

::

Danas u školi radi oko 106 zaposlenika, obrazujemo 964 učenika u 32 razredna odjela redovne nastave.Nastava se izvodi iz područja ;poljoprivrede,strojarstva,šumarstva,veterinarstva,kemijske tehnologijeekologije,prehrane ,geodezije

Srednja škola M.A.Reljković

U prostorima škole danas organiziramo edukativne,gospodarske i znanstvene susrete.

Međunarodne gospodarske sajmove imeđužupanijske stočarske izložbe.

Ovaj oblik rada značajno utječe na kvaliteturada škole.

UČIMO UČENIKE KAKO ORGANIZIRATI

SAJMOVE

Page 14: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

14

ORGANIZIRAMO SA ŽUPANIJOM ORGANIZIRAMO SA ŽUPANIJOM MEĐUŽUPANIJSKE I MEĐUŽUPANIJSKE I MEĐUNARODNE MEĐUNARODNE SAJMOVE SAJMOVE

Stočarska izložba –povezivanje gospodarstva i škole od 1998.

PREDSTAVLJANJE ŠKOLSKIH PREDSTAVLJANJE ŠKOLSKIH PROIZVODAPROIZVODA

ORGANIZIRAMO STOČARSKI

SAJAM

SUDJELOVALI U OSNOVANJU ŠUMARSKE

OLIMPIJADE S ŠKOLAMA IZ EU

BILI SMO DOMAĆINI I BILI SMO DOMAĆINI I ORGANIZATORI ŠUMARSKE ORGANIZATORI ŠUMARSKE OLIMPIJADEOLIMPIJADE

NASTOJIMO BITI ŠKOLA NASTOJIMO BITI ŠKOLA KOJA…KOJA…Ima ugodnu i poticajnu razrednusredinuOd učenika zahtjevamo da rade isključivo nešto korisno

Od učenika uvijek zahtjevamoda rade najbolje što mogu

Od učenika zahtjevamoda ocjenjuju i poboljšavaju svoj rad

Page 15: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

15

NAŠA ŠKOLA DANASNAŠA ŠKOLA DANAS

Mi smo škola koja ima svoju osobnost

Naš rad obilježen je nastojanjima, zalaganjem i trudom da školu učinimo privlačnim mjestom gdje će učenici rado dolaziti i učiti.

NAŠA ŠKOLA DANASNAŠA ŠKOLA DANAS

Surađujemo i razvijamo partnerske odnose s drugim školama izvan granica naše zemlje,

NASTAVNIK jeNASTAVNIK jeKRVOTOK KRVOTOK

PROMJENAPROMJENAnaše školenaše škole!!

“TEAM BUILDING ŠKOLE”“TEAM BUILDING ŠKOLE”

UČINKOVITOST ŠKOLEUČINKOVITOST ŠKOLE

Naša škola ima jasnu VIZIJU o tome što želi postići i ima jasno definirane ciljeve.

Kolektiv često diskutira o temeljnim vrijednostima naše škole ,kao i o jakim i slabim stranama.

Razumjevanje vizije i ciljeva jasno je svim zaposlenicima ,iako ih još svi zaposlenici ne prihvaćaju kao svoje.

ŠKOLA SUTRA

Page 16: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

16

Za naraštaje koji dolaze, nastojat ćemo biti škola koja će svoj rad temeljiti na istraživanjuiz područja poljoprivrede, šumarstva, veterine, kemijske tehnologije, ekologije , prehrane i geodezije.

Koristiti ćemo mrežno učenje .

Pokušati eksperimentalnu metodu – škola bez kazni.

Naše obrazovne i odgojne zadatke ostvariti ćemo kroz razne timske oblike rada aktivno, permanentno u čenje.

Centar za biotehnologiju i Centar za biotehnologiju i razvoj biotehnologijerazvoj biotehnologije

Novi projekt škole

NOVI PROJEKT ŠKOLENOVI PROJEKT ŠKOLE--UČIONICE ZA UČIONICE ZA SOČARSTVO SOČARSTVO --PLANPLAN

• Govedarstvo i proizvodnja mlijeka

Page 17: SREDNJA ŠKOLA M.A.Reljković Slavonski Brod

12.10.2010.

17

CILJ ŠKOLECILJ ŠKOLE

� Biti škola kao servis i podrška gospodarstvu Brodsko- posavske županije i R H iz područja rada ove škole

Hvala na pažnji !

Vlado Prskalo