95

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Page 2: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA ......................................................................................... 4 1.1. POVRŠINA ............................................................................................................................................ 4 1.2. BROJ STANOVNIKA ................................................................................................................................. 4 1.3. NASELJENA MJESTA ............................................................................................................................... 6 1.4. PRAVNE OSOBE U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA ........................................................................................ 6 1.5. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA ...... 8 1.6. PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA ................................................................................................................. 8 1.7. PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI ....................................................................... 10 1.8. PREGLED TURISTIČKIH NASELJA .............................................................................................................. 14 1.9. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ...................... 15 1.10. PLINOVODNE MREŽE, NAFTOVODI I PRODUKTOVODI ................................................................................ 18 1.11. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA, EKSPLOZIVNIH

TVARI I DRUGIH OPASNIH TVARI ................................................................................................................... 19 1.12. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA I PROFESIONALNIH

VATROGASNIH POSTROJBA ........................................................................................................................... 29 1.13. PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJA SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE POŽARA ......................... 30 1.14. PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA ............... 31 1.15. PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA STALNO ILI POVREMENO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA ...................................... 32 1.16. PREGLED POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA ................................................................................................. 34 1.17. PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA PO VRSTI, STAROSTI, ZAPALJIVOSTI I IZGRAĐENOSTI PROTUPOŽARNIH PUTOVA I

PROSJEKA U ŠUMAMA ................................................................................................................................. 35 1.18. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA I ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA KOJI SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM

VOZILIMA .................................................................................................................................................. 36 1.19. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA I ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA

GAŠENJE POŽARA ....................................................................................................................................... 36 1.20. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA ........................................ 37 2. PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA 1. I 2. KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA ...........................................................................................................................40 3. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA ................................................................41 3.1. MAKRO PODJELA NA POŽARNE SEKTORE I ZONE, GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI I FIZIČKA STRUKTURA GRAĐEVINA ....... 41 3.2. GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI I FIZIČKA STRUKTURA GRAĐEVINA ........................................................................ 41 3.3. ETAŽNOST GRAĐEVINA I PRISTUPNOST PROMETNICA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE I GAŠENJA .............................. 43 3.4. STAROST GRAĐEVINA I POTENCIJALNIM OPASNOSTIMA ZA IZAZIVANJE POŽARA ............................................... 43 3.5. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA I UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN

INDUSTRIJSKIH ZONA ................................................................................................................................... 44 3.6. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINA ISTIH NAMJENA NA ODREĐENIM PODRUČJIMA 44 3.7. IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA ................................................................ 44 3.8. IZVEDENA DISTRIBUTIVNA MREŽA ENERGENATA ........................................................................................ 45 3.9. STANJE PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA.................... 49 3.10. UZROCI NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA, NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA, BROJU

PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA ........................................................................... 49 4. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU MJERU .............................................................................................................................50 4.1. VATROGASNA DRUŠTVA I POSTROJBE ...................................................................................................... 50 4.2. ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA UČINKOVITO GAŠENJE POŽARA ....................................... 50 4.3. IZRAČUN ELEMENATA ZA GAŠENJE POŽARA .............................................................................................. 51 4.3.1. Općenito ....................................................................................................................... 51

Page 3: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

4.3.2. Određivanje broja operativnih vatrogasaca ................................................................ 55 4.4. ORGANIZACIJSKE MJERE ....................................................................................................................... 78 4.5. ODREĐIVANJE BROJA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI .................................................................. 78 4.6. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA .................................................................................................................. 86 4.7. ODLAGALIŠTA OTPADA – DEPONIJ .......................................................................................................... 86 4.8. MJERE ZAŠTITE ŠUMA I OTVORENIH PROSTORA OD POŽARA ........................................................................ 87 4.8.1. Šumske površine ........................................................................................................... 87 4.8.2. Čišćenje cesta i pruga od raslinja ................................................................................. 88 4.9. URBANISTIČKE MJERE ZAŠTITE ............................................................................................................... 88 4.10. MJERE ZAŠTITE U PROMETU ................................................................................................................ 88 4.11. INDUSTRIJA ...................................................................................................................................... 88 4.12. PRISTUPNI PUTOVI ............................................................................................................................. 88 4.13. NOSIVOST VATROGASNIH PRISTUPA ...................................................................................................... 89 4.14. UVJETI KORIŠTENJA VATROGASNIH PRISTUPA ......................................................................................... 89 4.15. VATROGASNI PRILAZI ......................................................................................................................... 89 4.16. POVRŠINE ZA OPERATIVNI RAD VATROGASNIH VOZILA .............................................................................. 89 4.17. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U PRIJENOSU I DISTRIBUCIJI ELEKTRIČNE ENERGIJE ............................................. 90 4.17.1. Prijenos i distribucija ..................................................................................................... 90 4.18. ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI I POSTROJENJA ......................................................................................... 90 4.18.1. Elektroinstalacije 0,4 kV ............................................................................................... 91 4.19. INSTALACIJE ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJA .................................................................................... 91 4.19.1. Zaštita objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja ................................................. 91 4.19.2. Održavanje .................................................................................................................... 91 4.20. OSVJETLJAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA .................................................................................. 91 4.21. MJERE ZA OSIGURANJE VODE ZA GAŠENJE .............................................................................................. 92 4.21.1. Tlak ............................................................................................................................... 92 4.21.2. Minimalne količine vode za gašenje ............................................................................. 92 4.21.3. Hidrantska mreža ......................................................................................................... 92 5. ZAKLJUČAK ..................................................................................................................92 6. POPIS KORIŠTENIH PROPISA I LITERATURE ...................................................................94 7. NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI ....................................................................................95

Page 4: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

1.

1.1. Površina

-

- -

- Grad Slavonski Brod graniči sa Općinama: Bebrina, Sibinj, Podcrkavlje, Bukovlje, Gornja Vrba i Klakar.

Grafički prikaz 1: Geografski položaj Grada Slavonskog Broda

1.2. Broj stanovnika

Slavonski Brod je teritorijalno organiziran u 16 mjesnih odbra i prema popisu stanovnika grada 2011. g. ima 59.141 stanovnika. • Brodski Varoš, • Podvinje, • Brodsko Vinogorje, • Zrinski – Frankopan, • Josip Rimac, • Mali Pariz, • Dr. Ante Starčević, • Kolonija, • Budainka, • Jelas, • Plavo Polje, • Antun Mihanović, • Centar, • J. J. Strossmayer, • Lutvinka, • A. Hebrang.

Page 5: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Prosječna gustoća naseljenosti prostora Grada 2011. godine je iznosila stanovnika po 1 km². Prostor Grada Slavonskog Broda spada u gusto naseljen prostor Brodsko – posavske Županije jer prosječna gustoća naseljenosti prostora županije 2011. godine je iznosila 77,6 stanovnika po 1 km².

Grafički prikaz 2: Geografski položaj mjesnih odbora Grada Slavonskog Broda

Page 6: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

1.3. Naseljena mjesta

Područje lokalne samouprave Grada čine Grad Slavonski Brod i dva naselja, a to su:

Tablica 1: Popis naseljenih mjesta sa brojem stanovnika

Naselje Broj stanovnika

Brodski Varoš 2035

Slavonski Brod 53531

Podvinje 3575

UKUPNO: 59 141

1.4. Pravne osobe u gospodarstvu po vrstama

Tablica 2: Broj poduzetnika u Slavonskom Brodu prema djelatnostima u 2010. i 2011. godini

Redni broj

Djelatnost 2010.g. 2011.g. Udio u ukupnom broju u 2011.g.

1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 14 18 2,29 %

2. Rudarstvo i vađenje 3 1 0,13 %

3. Prerađivačka industrija 144 137 17,41 %

4. Opskrba elek. energijom, parom i klimatizacija 3 7 0,89 %

5. Opskrba vodom i uklanjanje otpadnih voda 3 4 0,51 %

6. Građevinarstvo 119 112 14,23 %

7. Trgovina 209 226 28,72 %

8. Djelatnost pružanja smještaja i usluge hranom 26 29 3,68 %

9. Prijevoz i skladištenje 34 39 4,96 %

10. Informiranje i komunikacije 29 27 3,43 %

11. Financijske djelatnosti i osiguranja 2 2 0,25 %

12. Poslovanje nekretninama 5 6 0,76 %

13. Stručne znanstvene i tehničke djelatnosti 117 111 14,1 %

14. Administrativne i pom. uslužne djelatnosti 16 15 1,91 %

15. Javna uprava i obrana, socijalno osiguranje 0 0 0,00 %

16. Obrazovanje 10 11 1,40 %

17. Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11 13 1,65 %

18. Umjetnost, zabava, rekreacija 6 5 0,64 %

19. Ostale uslužne djelatnosti 20 24 3,05 %

UKUPNO 771 787 100,00 %

Page 7: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Mali poduzetnici čine 97,20% svih poduzetnika Slavonskog Broda. U 2011. godini oni su zapošljavali 4.842 djelatnika, odnosno 49,65% ukupno zaposlenih u gospodarstvu u Slavonskom Brodu. Srednji poduzetnici čine 2,29% sektora poduzetništva u Slavonskom Brodu. Oni zapošljavaju 2.307 djelatnika. U Slavonskom Brodu postoje ukupno četiri velika poduzetnika i oni čine udio od 0,51% u svim poduzetnicima toga grada. Veliki poduzetnici zapošljavaju 2.603 djelatnika, odnosno 26,69% ukupno zaposlenih u poduzetništvu u Slavonskom Brodu.

Tablica 3: Pregled poduzetnika po veličini i broju zaposlenih

Opis Broj poduzeća % Broj zaposlenih %

Mali poduzetnici 765 97,20 4842 49,65

Srednji poduzetnici 18 2,29 2307 23,66

Veliki poduzetnici 4 0,51 2603 26,69

UKUPNO: 787 100,00 9752 100,00

Na dan 12.08.2015. godine broj aktivnih obrta na području grada Slavonskog Broda je 1.885 obrta prema Obrtnom registru Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Tablica 4: Struktura obrta u Brodsko-posavskoj županiji prema branšama

Branša Broj obrta Postotak

Proizvodni obrti 325 14,5 %

Uslužni obrti 591 32,6

Ugostiteljstvo i turizam 220 13,3

Trgovina 287 17,9

Prijevoz 223 10,1

Poljodjelstvo i ribarstvo 124 6,8

Frizeri i kozmetičari 115 4,8

UKUPNO: 1885

Promatrajući po djelatnostima najveći izvoznik je prerađivačka industrija s 95,12% ukupnog izvoza, slijede trgovina (tekstil, drvo i građevinski materijal) s 2,3% i poljoprivreda s 1,63 % dok na ostale djelatnosti otpada 0,95% ukupnog izvoza. Unutar prerađivačke industrije najveći izvoznici su: proizvodnja metalnih proizvoda (39,84% ukupnog izvoza), prerada drva i proizvoda od drva (15,49%), proizvodnja metala (12,37%), proizvodnja pića (7,33%), proizvodnja strojeva i uređaja (6,83%), proizvodnja motornih vozila (4,6%), proizvodnja kemijskih proizvoda (3,24%), proizvodnja namještaja (2,45%).

Page 8: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Tablica 5: Najveći izvoznici Slavonskog Broda

Naziv Djelatnost

1. AE&E Đuro Đaković TEP d.d. Metaloprerađivačka industrija

2. Saint Jean Industries d.o.o. Proizvodnja metala

3. Bilfinger Montaža Đuro Đaković d.d. Metaloprerađivačka industrija

4. Slavonija DI d.o.o. Drvoprerađivačka industrija

5. Đuro Đaković kompenzatori d.o.o. Metaloprerađivačka industrija

6. Hlad d.o.o. Prehrambena industrija

7. Đuro Đaković Alatnica d.o.o. Metaloprerađivačka industrija

1.5. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za

nastajanje i širenje požara

Na području Grada Slavonskog Broda ima nekoliko pravnih osoba glede povećane opasnosti

za nastajanje i širenje požara, a opasnost je povezana s njihovom temeljnom djelatnosti kao

što je distribucija i prodaja naftnih derivata i plina, proizvodnja i prerada drveta, proizvodnja

i skladištenje namještaja.

Tablica 6: Popis pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara

Red. Broj Naziv gospodarskog subjekta

1. PROPLIN d.o.o. Zagreb, DC Slavonski Brod

2. JANAF d.d., Terminal Slavonski Brod i pripadajuća trasa naftovoda

3. INA d.d. Zagreb, Skladište Bjeliš, Industrijska zona b.b. - Slavonski Brod

4. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Pogon transporta plina Slavonija Donji Miholjac mjerno redukcijska stanica Slavonski Brod i pripadajuća trasa plinovoda

5. ĐURO ĐAKOVIĆ, Specijalna vozila d.o.o., Slavonski Brod

6. NAFTA PROMET d.o.o., Skladište naftnih derivata, Vinogradska bb, Sl. Brod

7. HLAD d.o.o. Industrijska zona Bjeliš, F. Filipovića 59F, Slavonski Brod

8. SLAVONIJA DI d.o.o. – Slavonski Brod

9. SUPERNOVA – trgovački centar, Slavonski Brod, Osječka 284

10. COLOSEUM G.C. – trgovački centar, Slavonski Brod, Josipa Rimca

11. Ustanova za gospodarenje sportskim objektima-Sportska dvorana Vijuš SB

12. Ustanova za gospodarenje sportskim objektima-gradski bazeni - Vijuš SB

1.6. Pregled industrijskih zona

U svrhu poticanja ulaganja i pružanja potpore gospodarstvenicima u pokretanju i širenju poslovanja, Grad Slavonski Brod osnovao je sljedeće poduzetničke zone na području grada: Gospodarska zona Bjeliš Lokacija zone se nalazi manjim dijelom sjeverno i većim dijelom južno od ul. Ferde Filipovića, površina zone iznosi 236.500 m2. Zona će biti potpuno urbanistički razrađena i opremljena cjelokupnom komunalnom infrastrukturom potrebnom za neometano poslovanje različitih gospodarskih subjekata na njenom području. Dosad su u infrastrukturu uložena znatna

Page 9: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

sredstva od strane Grada i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te je zona u završnoj fazi opremanja infrastrukturom. Gospodarska zona Bjeliš se nalazi u blizini već postojeće cestovne industrijske prometnice i željezničkog industrijskog kolosijeka. U blizini ove lokacije se gradi lučko pristanište na rijeci Savi, a planirana je i međudržavna prometnica s novim graničnim prijelazom sa Bosnom i Hercegovinom. Uz izgradnju gospodarskih objekata u zoni je predviđena i izgradnja novog, modernog poduzetničkog inkubatora, kao i budućeg Centra kompetencija za biomasu. Zona malog gospodarstva Kolonija Zona malog gospodarstva Kolonija izgrađena je na površini od 32.764 m2 koje je Generalnim urbanističkim planom grada Slavonskog Broda namijenjeno za izgradnju gospodarskih objekata pretežno industrijske namjene. Lokacija ove zone je iznimno povoljna; nalazi se neposredno uz gradske prometnice, te je u neposrednoj blizini auto-ceste, željeznice, riječne luke i graničnog prijelaza s Bosnom i Hercegovinom. Zona Kolonija je locirana u samom Slavonskom Brodu, koji je potencijalno veliko tržište s izuzetnim zemljopisnim položajem. Lokalitet Zone malog gospodarstva uz samu granicu s Slobodnom zonom Đuro Đaković i Industrijskom zonom Đuro Đaković pruža niz pogodnosti za uspješnu poslovnu suradnju gospodarskih subjekata s njihovog područja sa susjednim subjektima. Zona je prema Urbanističkom planu uređenja i izrađenom investicijskom elaboratu potpuno razrađena i opremljena komunalnom i ostalom infrastrukturom potrebnom za neometano poslovanje različitih gospodarskih subjekata u suvremenim uvjetima poslovanja. Zona Kolonija je popunjena u cijelosti. Zastupljene djelatnosti su: proizvodnja namještaja, strojeva te elektroničke opreme; prerada i promet sekundarnih sirovina, a prevladava metaloprerađivački sektor. Slobodna zona Đuro Đaković Slobodna zona Đuro Đaković u Slavonskom Brodu jedna je od četrnaest slobodnih zona u Hrvatskoj. Slobodna zona Đuro Đaković organizirana je na ukupnoj površini od 286.703 m2, od čega se 265.703 m2 nalazi u Industrijskoj zoni Đuro Đaković, a preostalih 21.000 m2 Industrijskoj zoni Bjeliš-zapad. Slobodna zona se nalazi unutar Industrijske zone Đuro Đaković kako bi se unaprijedili poslovni uvjeti za tvrtke koje su u njoj već aktivne, te kako bi se, što je najvažnije, osigurali uvjeti poslovanja privlačni za nove ulagače. Osim carinskih, poreznih i drugih olakšica koje omogućuju država i lokalna vlast, ova zona pruža i druge prednosti: razvijena infrastruktura, obučena radna snaga, dobre mogućnosti kooperacije, itd. Slobodna zona Đuro Đaković smještena je u blizini autoceste, izravno povezana industrijskim kolosijekom s međunarodnim željezničkim pravcem, udaljena oko 1 kilometar od državne granice s Bosnom i Hercegovinom, te nekoliko kilometara od riječne luke. 40-ak korisnika Slobodne zone ukupno zapošljava oko 1.000 radnika. Zonom upravlja tvrtka Slobodna zona

Page 10: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Đuro Đaković d.o.o. čiji su osnivači Đuro Đaković Holding d.d., Brodsko-posavska županija i Grad Slavonski Brod. Industrijska zona Đuro Đaković prostire se na površini od približno 1.000.000 m2 i zapošljava

oko 4.200 radnika iz proizvodnog i prerađivačkog sektora.

1.7. Pregled cestovnih i željezničkih prometnica po vrsti

Prometnice

CESTOVNE PROMETNICE

Najznačajniji cestovni pravac koji prolazi kroz prostor Slavonskog Broda je Autocesta A3 Zagreb - Lipovac u X. europskom koridoru. Navedeni longitudinalni pravac (u smjeru istok-zapad) presijeca državna cesta D53 (GP D. Miholjac – Našice – GP Slavonski Brod). Na tom je pravcu izgrađen i novi most preko Save koji je bio srušen za vrijeme rata. Najvažnije prometnice na području grada Slavonskog Broda su: Autoceste:

A3 – autocesta Zagreb – GP Lipovac (10,2 km),

Državne ceste:

D 53 - Našice - GP Slavonski Brod,

D 423 - Slavonski Brod istok (A3),

D 525 – Slavonski Brod zapad (A3) – D53,

Županijske ceste :

Ž 4205 - Brodski Stupnik,

Ž 4202 - Stupnički kuti - Bebrina - Banovci - Šumeće - Zbjeg – Slav. Brod (D53),

Ž 4208 - D53 - Zagrebačka ulica od sjeverne vezne ceste ul. P. Svačića,

Ž 4209 - Ž 4208 (Svačićeva ulica) - aerodrom Jelas,

Ž 4210 - Slavonski Brod (Ž4205 - ul. Petra Krešimira IV – Strossmayerova ul. – Ruščica),

Ž 4211-D 423 (Zrinska ulica),

Ž 4213 – D 514 – Ž 4202,

Ž 4214 - Ž 4210 - robni terminal Bjeliš.

– -–

– – ––

-

Page 11: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

-

Mostovi, vijadukti i tuneli

Mostovi: most preko rijeke Save (D53),

most preko Glogovice u Vrazovoj ulici,

most preko Glogovice u Strossmayerovoj ulici (Ž4210),

most preko Glogovice u Osječkoj ulici (Ž4211),

most preko Glogovice u Željezničkoj ulici,

most preko Glogovice – Sjeverna vezna cesta,

most preko Glogovice – Dudinjak,

most preko ILK Kumičićeva – Sv. Antuna,

most preko ILK Vinogradska ulica,

most preko ILK Zagrebačka ulica,

most preko ILK Sjeverna vezna cesta,

most preko ILK Sjeverna vezna cesta - Marinci,

most preko ILK Sjeverna vezna cesta – Zapadna vezna cesta,

most preko Mrsunje – Stjepana Radića

most preko Mrsunje – Sv. Franje,

most preko potoka Janiševac – ulica M. Grkovića,

most preko potoka Janiševac – ulica Hrvatskih boraca,

most preko potoka Janiševac – Sjeverna vezna cesta,

most preko potoka Čaplja – Vinogorska ulica

Podvožnjaci Na području Grada već postoje tri cestovna podvožnjaka:

jedan u km 220+234, (ulica Eugena Kumičića),

drugi u km 221+578 (Zagrebačka ulica)

treći u km 223+651 (Sjeverna vezna cesta).

U izgradnji je podvožnjak ispod magistralne željezničke pruge u Osječkoj ulici. Nadvožnjaci Na području Grada postoje 5 cestovna i 3 pješačka nadvožnjaka preko autoceste A3:

na 215+500 km ( ul. Marinci – Bosutska ) – cestovni nadvožnjak

na 215+300 km ( ul. Zlatka Balokovića – Vinogradska ul. ) – pješački nadvožnjak

na 217 km ( Vinogorska ul. – Sjeverna vezna cesta ) – cestovni nadvožnjak

Page 12: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

na 218 km ( Podvinjska ul. – ul. Sv. Antuna ) – pješački nadvožnjak

na 218+500 km ( D53 ) – cestovni nadvožnjak

na 220+800 km ( ul. Josipa Kozarca – Osječka ul. ) – pješački nadvožnjak

na 221+300 km ( ul. Josipa Kozarca – Sjeverna vezna cesta ) – cestovni nadvožnjak

na 221+900 km ( čvor Slavonski Brod istok ) – cestovni nadvožnjak

ŽELJEZNIČKE PROMETNICE

Područjem Grada Slavonski Brod danas prolazi željeznička pruga Savski Marof (državna granica) - Zagreb - Novska - Tovarnik (državna granica), Odlukom Vlade Republike Hrvatske, temeljem Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu, željeznička pruga Savski Marof (državna granica) - Zagreb - Novska - Tovarnik državna granica razvrstana je u magistralne željezničke pruge sa oznakom MG - 2. Pruga služi za mješoviti promet, putničkih i teretnih vlakova. Unutar prostora grada Slavonskog Broda nalazi se 7,34 km pruge (od km 217+200 do km 224+540). Dionica pruge na kojoj je lociran Grad Slavonski Brod je dvokolosječna pruga elektrificirana monofaznim sustavom 25 kV 50 Hz. Današnje građevinske karakteristike dvokolosječne elektrificirane pruge su:

radijusi horizontalnih lukova od 925 - 15000 m,

uzdužni nagib nivelete pruge od 0 do 4,75 %0,

dozvoljeno opterećenje masom od 220 kN po osovini te dopuštena masa po dužnom

metru pruge od 8,4 kN

Takve vrlo povoljne građevinske karakteristike pruge, osiguranje vožnje uz dobru opremljenost relejnim automatskim signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, uz kontaktnu mrežu, dozvoljavaju prolaz vlakova na području Grada Slavonski Brod brzinom od 160 km /sat. Nedostatak je modernih tehničko visoko opremljenih putničkih vlakova i suvremenih teretnih vagona koji bi povećali prijevozne mogućnosti i eksploatacijske uvjete. Dva su sporna željeznička cestovna prijelaza u nivou. Jedan je u km 218+987 (Osječka cesta) koji je osiguran svjetlosnim, zvučni signalima, polubranicima i čuvarom, ali je predviđen za ukidanje, te industrijski kolosijek za potrebe industrije Đuro Đaković, kolosijeci za Remont i proizvodnju željezničkih vozila, kolosijek Poduzeća za ceste, kolosijeci različite namjene za potrebe Hrvatskih željeznica (diesel depo vuče vlakova, skladište elektrotehničkih poslova, kolosijeci Sekcije za održavanje pruge, kolosijek sa kolosječnom vagom), kolosijek za Industrijsku zonu Bjeliš (skladišta goriva INA, Hladnjača, Silosi, Drvna industrija Slavonija i Luka Slavonski Brod), a ukinuti su i demontirani kolosijeci Drvne industrije Slavonija na istočnom izlazu iz kolodvora. Od prometnih mjesta na postojećoj pruzi u granicama Grada samo je jedan kolodvor, Slavonski Brod na kojem se korisna duljina kolosijeka u putničkom dijelu kreće od 230 - 610 m i od 600 do 900 m u teretnom dijelu kolodvora. Grad Slavonski Brod nema niti jedno stajalište. Na kolodvoru Slavonski Brod izgrađeni su peroni, bočni uz kolodvorsku zgradu dužine 330 m i otočni između 5 i 6 kolosijeka dužine 400 m dok im je visina 35 cm iznad

Page 13: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

gornjeg ruba tračnice. Oba imaju nadstrešnice i povezani su pothodnikom, a prilaz putnika je omogućen stubištima. Problem je samo prilaz hendikepiranim osobama. U km 220+871 i 220+606 dva su mjesta unutar kolodvora uređena kao prijelaz u nivou tračnica preko pet kolosijeka za službene potrebe. RIJEČNE PROMETNICE Stvaranjem suverene Republike Hrvatske rijeka Sava je postala međudržavna rijeka. Uporaba riječnog puta pretpostavlja uređenje korita, otklanjanje ratnih oštećenja i reguliranje statusa graničnih rijeka. Prema postojećim karakteristikama plovnog puta rijeka Sava je u rangu II. i III. Klase plovnosti. Postojeća dubina plovnog puta h = 2,2 m ispod niske plovidbene razine iako je na

ponekim plićacima svega 0.80 m kod niske plovidbene razine.

Uspostava kvalitetnog teretnog prometa rijekom Savom vezana je u velikoj mjeri za planirano građenje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava (VKDS). Kako su uvjeti gradnje ovog kanala vrlo složeni potrebno je dinamiku korištenja plovnog puta Savom uskladiti s realizacijom ovog zahvata te stvarnim interesima uređenja ovog međunarodnog plovnog puta. Na prostoru od rkm 353+000 do rkm 363+900 smješteni su: Slavonski Brod – pristanište za opće namjene, pristanište za mala plovila i putničke Brodove te carina i MUP, pristanište za

sidrenje i vezivanje plutajućih objekata i pristanište za plovila “Brodske posavine”. Luka Brod je i druga najvažnija riječna luka u državi i najveća na rijeci Savi (u izgradnji je suvremena lučka infrastruktura s predviđenim godišnjim kapacitetom od 1.500.000 tona). Luka Brod s širinom od 125 metara vertikalne obale bit će u mogućnosti podnijeti utovar i istovar tereta teškog i 320 tona, a prostirat će se na oko 800 tisuća četvornih metara. Luka će s autocestom biti povezana pomoću prilaznih cesta. Već postoji pruga koja povezuje Luku sa željezničkim kolodvorom u dužini cca 5 km. U budućnosti prethodi izgradnja željezničkog kolosijeka u lučkom području Luke Brod dužine cca 3 km, koji je prijeko potreban za manipulaciju tereta u luci, te izgradnja cestovne infrastrukture dužine cca 5,5 km u lučkom području Luke Brod. Na području Luke Brod do sada je izgrađeno 125 metara vertikalne obale, betonski plato od 3.000 m2 sa strujom i telefonom, 75 metara kamene obalo-utvrde, sanirana je željeznička pruga do Luke, izgrađena je moderna cesta do Luke i uređene su makadamske ceste, očišćeno je korito Save, riješeni su imovinsko-pravni odnosi, te je otkupljeno zemljište.

- -

Page 14: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

- -

1.8. Pregled turističkih naselja

Područje Grada, kao i šireg područja (bivše općine Slavonski Brod), kao dio kontinentalnog turističkog prostora Republike Hrvatske, poznato je kontinentalno turističko područje s dugom tradicijom, koje je svoj razvoj temeljilo na valorizaciji prirodnih potencijala prostora, kulturno povijesnoj baštini, geoprometnom položaju, turističko-ugostiteljskim sadržajima.

Tablica 7: Pregled smještajnih kapaciteta

Općina/Grad objekt Kapaciteti smještaja

Broj ležaja Pomoćni ležaji

Slavonski Brod

Hotel Savus 30 4

Hotel Art 60

Hotel Central 30 2

Hotel Zovko 50

Hostel Levicki 10 5

Pansion Antonio 39 8

Pansion Garten 35 10

Pansion Sočković 28

Pansion Dankić 33 7

Prenoćište Moto klub Brod 13 0

Prenoćište i restoran Jelen 7 0

Prenoćište Grozd 8 8

Prenoćište Lotos 11 5

Rezidencija Uno 19 0

Apartman Korzo 6 4

Sobe Marija Mirković 13 2

Sobe Opačak 12 1

Sobe Mikulić 4 0

Sobe Magnus 16 4

Page 15: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Sobe Tonkić 11 3

Postolar Beri 8 0

Prenoćište Zvjezdane noći 60 0

Apartman Mia 5 4

Apartman Široka 2 2

1.9. Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne

energije

Grad Slavonski Brod napaja se iz dvije napojne točke tj. dvije trafostanice naponskog nivoa 110/35 kV a to su:

TS 110/35/10 kV Slavonski Brod 1 – Podvinje (2 x 40 MVA)

TS 110/35 /10 kV Slavonski Brod 2 – Bjeliš (1 x 20 MVA + 1 x 8 MVA).

Uže područje grada napaja se iz TS 35/10 kV Brod 3 (2 x 8 MVA), koja se posredno dvostruko i dvostrano napaja iz napojnih točaka:

Konzum TS 35/10 kV Brod 3 tj. uže područje grada, moguće je kompletno prekopčati

preko 10 kV mreže, na susjedne TS 35/10 kV Brod 1 i TS 35/10 kV Brod 2, te dio na TS

110/35/10 kV Bjeliš.

Šire područje grada napaja se iz:

TS 35/10 kV Brod 1 [4 x 8 MVA (2 x 8 MVA „Đuro Đaković“)]

TS 35/10 kV Brod 2 (2 x 8 MVA).

TS 110/35 kV Podvinje i dvostrano posredno iz obje TS 110/35 kV Podvinje i Bjeliš. TS 35/10 kV Brod 2 se dvostruko neposredno i dvostrano posredno i neposredno napaja iz napojnih točaka. Šire podruje grada moguće je napojiti i iz susjednih distribucijskih područja preko područnih trafostanica i to:

sjeverno područje grada posredno preko TS 35/10 kV Brodsko Brdo i TS 35/10 kV

Požega 1 iz TS 110/35 kV Požega 2

Zapadno područje grada posredno preko TS 35/10 kV Sibinj, Rasklopišta 35 kV

Brodski Stupnik, TS 35/10 kV Oriovac i TS 35/10 kV Batrina iz TS 110/35 kV Nova

Gradiška

Istočno područje grada posredno preko TS 35/10 kV Trnjani i TS 110/35/10 kV Donji

Andrijevci iz TS 110/35/10 kV Đakovo 2

Page 16: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Budainka, Brodski Varoš, Kolonija, Mali Pariz, Naselje Zrinski Frankpan, Naselje

Glogovica 1 i 2, Solarno naselje, Klis, Osječka ulica, Jelas, ulica Stjepana Radića.

Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda, Đuro Đaković, Radio Brod,

Radio Slavonija, Crpna stanica Mrsunja, Pro-plin, HV poligon Jelas, HŽ, Kolektor Jelas.

Bjeliš, Mikrorajon, Naselje Matije Ivanića, Naselje A. Hebranga, Lutvinka, Poloj.

INA trgovina, INA Ruščica, Vindon, Kolektor Poloj, Slavonija DI.

Centar grada do pruge Mali Pariz, do pruge Osječka ulica i sve do Mikrorajona i

Jelasa.

MUP, Komunalac, Sve banke, FINA, Vodovod – crpilište Jelas, Gradsko poglavarstvo,

Županija i ured državne uprave, Hrvatske vode, Dom umirovljenika, Tvrđava Brod,

Općinski sud, Državno odvjetništvo, Opća bolnica, Državna uprava za zaštitu i

spašavanje, Hrvatski telekom i Hrvatska pošta.

Brodsko Vinogorje, Podvinje i sva naselja sjeverno, ulica Sv. Antuna sjeverni dio,

ulica Vinkovačkih žrtava, ulica Cvjete Zuzorić, ulica Joakima Stulija, ulica Vida

Benošića, ulica G. Čevapovića.

MUP Podvinje, HV Podvinje, Plinska stanica Podvinje – Trešnjica, INA Marsonija,

odašiljač Košarevac.

Preko ove trafostanice napaja se grad Slavonski Brod osim Mikrorajona i

jugoistočnog dijela grada.

Page 17: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Svi potrošači u gradu Slavonskom Brodu i Hrvatske željeznice.

Preko ove trafostanice napaja se Mikrorajon i jugoistočnog dio grada.

Silos na Bjelišu, Hladnjača, Vindon, Velekem, RTC.

Elektroenergetski vodovi na području grada su:

0,4 kV 421 km KM 40 km ZM,

10 kV 100 km KDV 20 km ZDV,

35 kV 13 km KDV 18 km ZDV

U elektro-energetskom sustavu na području grada nalazi se slijedeće trafostanice:

Trafo stanica 35/10 kV BROD I instalirane snage 2 x 8 MVA,

Trafo stanica 35/10 kV BROD II instalirane snage 2 x 8 MVA,

Trafo stanica 35/10 kV BROD III instalirane snage 2 x 8 MVA,

Trafo stanica 35/10 kV BRODSKO BRODO instalirane snage 2 x 4 MVA,

Trafo stanica 110/35/10 kV SLAVONSKI BROD 1 – PODVINJE,

Trafo stanica 110/35/10 kV SLAVONSKI BROD 2 – BJELIŠ.

Transformatorskih stanica 10/0,4 kV ima ukupno 157 komada. Trafostanice u Slavonskom Brodu povezane su 110 kV nadzemnim dalekovodima iz pravca N. Gradiške, Požege i dva iz pravca Đakova, te jedan za BiH koji je za vrijeme rata prekinut, a sada rekonstruiran. Na području Županije postoje još objekti na 110 kV naponskoj razini. To su dva 110 kV dalekovoda od TS Brod do elektrovučne postaje u Novoj Kapeli (osnovno sredstvo HŽ-a) te jedna interpolirana elektrovučna postaja u dalekovod Đakovo-Slavonski Brod (osnovno sredstvo HŽ-a). Distribucijska je mreža izgrađena na podzemnim ili nadzemnim vodovima na 35 kV nivou. Predviđena je slijedeća izgradnja u proizvodnji i prijenosu: - termo-elektrana-toplana (TE-TO) u Slavonskom Brodu 2, -nadzemni dalekovod 2 x 110 kV, TE-TO – TS Slavonski Brod 2, - TS Slavonski Brod 3 110/x kV, nadzemni dalekovod 2 x 110 kV, TS Slavonski Brod 1 - TS Slavonski Brod 3.

Page 18: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Predviđena izgradnja u razvoju distribucijske mreže je nadzemni dalekovod 35 kV, TS Slavonski Brod 2 – TS JANAF. GUP-om se preuzima obveza iz PPŽ-a i PPUG-a ograničenja korištenja prostora građenja u koridorima postojećih i planiranih dalekovoda.

Na zapadnom dijelu grada na području Jelasa gdje se predviđa znatnija izgradnja poslovnih sadržaja predviđa se nova TS 110/20 kV.

1.10. Plinovodne mreže, naftovodi i produktovodi

Područjem grada Slavonskog Broda prolazi Jadranski naftovod, magistralni plinovod, a planirane su i trase novog naftovoda i međunarodnog naftovoda u istom koridoru. Postojeći sustav za transport nafte obuhvaća naftovod Beničanci – Ruščica 12 ¾" i otpremnu stanicu Ruščica. Jadranski naftovod (JANAF) obuhvaća dionice Slavonski Brod – Sotin 26" i Slavonski Brod-Bosanski Brod 26". Trenutno egzistira i nekoliko dionica cjevovoda koji su umrtvljeni i čekaju svoje aktiviranje:

JANAF – Slobodnica – rafinerija Bosanski Brod 28" i dio starog produktovoda Bosanski

Brod-Opatovac 16" od rafinerije do naselja Gromačnik.

mreže magistralnog transporta zemnog plina i opskrbe mreže BiH. Planirani magistralni naftovod Novska – Slavonski Brod bi prikupljao naftu iz slavonskih polja i transportirao do naftovoda u Posavini. Trasa je položena u širem koridoru auto-ceste uz već postojeće naftovode i plinovode. Na lokaciji prespojne postaje JANAF, zapadno od sela Zadubravlje planira se izgradnja terminala Slavonski Brod – JANAF sa skladišnim prostorom za naftu kapaciteta 70.000 m3. Koridor međunarodnog i magistralnog naftovoda je širine 60 m, a unutar koridora je zabranjena bilo kakva izgradnja bez suglasnosti vlasnika naftovoda. Minimalna udaljenost objekata od međunarodnih i magistralnih plinovoda i naftovoda je 5 m od ruba cestovnog pojasa županijskih i lokalnih cesta, 10 m od ruba cestovnog pojasa državnih cesta, 20 m od ruba cestovnog pojasa autocesta i željeznica, i 10 m od nožice reguliranog vodotoka i kanala. Plinoopskrba Sustav za opskrbu zemnim plinom sastoji se od magistralnog plinovoda Slavonski Brod- Vinkovci i mjerno-redukcijske postaje Slavonski Brod. Magistralni planirani plinovodi su:

Kutina – Slavonski Brod,

Slavonski Brod – Vinkovci,

Slavonski Brod – Beničanci,

Slavonski Brod – Bosanski Brod.

Slavonski Brod – Beničanci koji su 70 (75) barski. Trasa magistralnog plinovoda na pravcu

Page 19: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Kutina – Slavonski Brod –Vinkovci slijedi trasu državne ceste D4. Distribucija za područje Slavonskog Broda vrši se preko mjerno-redukcijske stanice MRS Slavonski Brod kapaciteta 58.200 m3/h, te izlaznog tlaka od 30 i 12 bara. Iz MRS Slavonski Brod planirana je opskrba stare MRS Slavonski Brod 30 barskim VT plinovodom profila F 150 mm, te napajanje putem 12-barskih plinovoda redukcijskih stanica RS Brodski Varoš (4.500 m3/h) i RS Podvinje (7.000 m3/h). Osnovni dio tlaka u distribucijskoj mreži je 4 bara. Izuzetak su naselja koja se napajaju s RS Slobodnica, Brodski Varoš, Glogovica i „Đuro Đaković” - Slavonski Brod čiji tlak iznosi 3 bara. Područje grada Slavonski Brod pokriveno j niskotlačnim razvodom (100 mbar) preko redukcijskih stanica „Slavonija”, „Kralj Tomislav”, „A. Hebrang” i „Glogovica”.

1.11. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih

tekućina, plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari

1. PROPLIN D.O.O., KUMIČIĆEVA 151 – SLAVONSKI BROD Skladište UNP-a Slavonski Brod, u vlasništvu tvrtke INA d.d. nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Grada Slavonskog Broda u industrijskoj zoni, u ulici Eugena Kumičića br.151 na površini od 26.768 m2 . Prilaz je osiguran iz Kumičićeve ulice asfaltiranom cestom širine 6 m. Smještaj postrojenja unutar Grada s obzirom na namjenu prostora prikazan je na grafičkom prikazu 2.

Grafički prikaz 2

Page 20: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Grafički prikaz 3 prikazuje mikrolokaciju skladišta.

Grafički prikaz 3

Zona ugroženosti uslijed eksplozije UNP-a za najgori mogući slučaj bila bi 1025 m i zahvatila bi veći dio poslovne zone „Đuro Đaković“, mjerno redukcijsku stanicu „Plinacro“, veći broj obiteljskih kuća u Mjesnom odboru „Zrinski-Frankopan“ i „Mali Pariz“ te dio obiteljskih kuća u Mjesnom odboru „Kolonija“. 2. JANAF D.D., NAFTOVOD U BLIZINI SLAVONSKOG BRODA U razmatranje je uzeta dionica koja je najbliža naseljenom području grada Slavonskog Broda i zona ugroženosti od pojave otrovnog plina SO2 - iznosila bi 558 m te bi ugrozila obiteljske

objekte u Mjesnom odboru „Zrinski-Frankopan“ te autocestu A3. 3. PLINACRO D.O.O., MRS, Zona ugroženosti uslijed eksplozije zemnog plina za najgori mogući slučaj bila bi 370 m i zahvatila bi veći dio poslovne zone „Đuro Đaković“, punionicu UNP-a od „Proplina“ i manji broj obiteljskih kuća u ulici E. Kumičića. 4. SPECIJALNA VOZILA D.O.O., M. BUDAKA 1 – SLAVONSKI BROD Zona ugroženosti uslijed eksplozije UNP-a za najgori mogući slučaj kada bi u akcidentu sudjelovao i spremnik kisika bila bi 500 m i zahvatila bi veći dio poslovne zone „Đuro

Page 21: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Đaković“, stanicu za tehnički pregled, benzinsku postaju, magistralnu željezničku prugu, obiteljske kuće i dio naselja Plavo polje.

5. NAFTA PROMET D.O.O., VINOGRADSKA BB Zona ugroženosti uslijed pojave otrovnih produkata gorenja (najopasniji SO2) zahvatila bi 30-tak obiteljskih kuća, dio poslovne zone „Đuro Đaković“, stanicu za tehnički pregled, benzinsku postaju, magistralnu željezničku prugu. 6. BROD-PLIN D.O.O., KOTLOVNICA SLAVONIJA I Zona ugroženosti uslijed pojave otrovnih produkata gorenja (najopasniji SO2) zahvatila bi autobusni i željeznički kolodvor, gimnaziju „Matija Mesić“ te druge javne, stambene i poslovne građevine u krugu 500 m. 7. HLADNJAČA TVRTKE HLAD d.o.o. NA BJELIŠU Zona ugroženosti od oblaka plinovitog amonijaka iznosi 5,5 km, a broj ugroženih osoba ovisi dali će oblak se usmjeriti prema gradskom ili ruralnom području. 8. TERMINAL SLAVONSKI BROD d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod

Tablica 8: Popis gospodarskih subjekata koji postupaju s opasnim tvarima

Red. broj

Gospodarski subjekt Vrsta opasne tvari

Količina opasne tvari (t)

Indeks opasn.

Vrsta opasnosti Način skladištenja

1

Brodska posavina d.d. Šetalište braće Radić 22,Slavonski Brod (mehanička radionica)

Diesel 10 D=2 istjecanje, požar nadzemni spremnik s tankvanom

Loživo ulje EL 20 D=2 istjecanje, požar nadzemni spremnik s tankvanom ili autocisterna

2

Dom zdravlja Slavonski Brod Borovska 7,Slavonski Brod

Loživo ulje EL 40 D=2 istjecanje,požar podzemni spremnik

3

Đuro Đaković Bešavne boce d.d. Dr. M. Budaka 1, Slav.Brod

Ukapljeni naftni plin

3,8 D=3 požar, eksplozija

2x1,9t nadzemni spremnici

4

Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. Dr. M. Budaka 1 Slavonski Brod

Loživo EL 18 D=2 istjecanje,požar nadzemni spremnik

Ukapljeni naftni plin

1 D=3 požar, eksplozija

nadzemni spremnik

Kisik (ukapljeni)

1 D=2

požar u kontaktu s organskim tvarima

baterija boca

5

Đuro Đaković Energetika i infrastruktura Dr. M. Budaka 1, Slav.Brod

Loživo ulje teško

200 D=3 istjecanje,požar 2 nadzemna spremnika (100 t)

Loživo ulje EL 130 D=3 istjecanje,požar 2x50 t spremnici

2x50 t spremnici (zajednička tankvana) 1x30 t

Page 22: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

6

Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o.,Dr. M. Budaka 1 Slavonski Brod

Ukapljeni naftni plin

3,8 D=3 požar, eksplozija

2x1,9 t nadzemni spremnici

7

Đuro Đaković Specijalna vozila d.o.o. – Dr. M. Budaka 1 Slavonski Brod

Ukapljeni naftni plin

2 D=3 požar, eksplozija

nadzemni spremnik

Kisik (ukapljeni)

3,7 D=3

požar (u slučaju istovremenog akcidenta s postrojenja UNP-a)

nadzemni spremnik

Ukapljeni naftni plin

6,8 D=4 požar, eksplozija

autocisterna

8

PETROL benzinska Postaja, Vinogradska b.b. Slavonski Brod

Benzin normal 91

8 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

Podzemni spremnici

Benzin super 98

30 D=2

Eurosuper 95 38 D=2

Diesel gorivo 40 D=2

Eurodiesel 40 D=2

Ukapljeni naftni plin

3 D=4 požar, eksplozija

Podzemni spremnik

9

INA d.d. Zagreb Benzinska postaja Marsonija-jug Slavonski Brod

Diesel 40

istjecanje,požar, eksplozija

podzemni spremnici dvostjeni

Bezolovni benzin 95

40 D=2

Bezolovni benzin 98

40 D=2

Motorni benzin 98

20 D=2

Eurodisel 20 D=2

Bezolovni benzin 95

16 D=2

Diesel 24 D=2

Ukapljeni naftni plin

2 x 3 D=4 požar, eksplozija

Podzemni spremnik

10

INA d.d. Zagreb Benzinska postaja Marsonija-sjever Slavonski Brod

Bezolovni benzin 98

38 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

podzemni spremnici dvostjeni

Motorni benzin 98

20 D=2

Eurodiesel 20 D=2

Bezolovni benzin 95

38 D=2

Diesel 40 D=2

11

BP TIFON SLAVONSKI BROD Zapadna vezna cesta Slavonski Brod

Diesel 40 istjecanje,požar, eksplozija

podzemni spremnici dvostjeni

Bezolovni benzin 95

40 D=2

Bezolovni benzin 98

40 D=2

Motorni 20 D=2

Page 23: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

benzin 98

Eurodisel 20 D=2

Bezolovni benzin 95

16 D=2

Diesel 24 D=2

Ukapljeni naftni plin

3 D=4 nadzemni spremnik

12

INA d.d. Zagreb Benzinska postaja Osječka b.b. Slavonski Brod

Motorni benzin 98

15 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

podzemni spremnici jednostjeni

Bezolovni benzin 95

15 D=2

Eurodiesel 16 D=2

Diesel 16 D=2

Ukapljeni naftni plin

3 D=4 požar, eksplozija

Podzemni spremnik

13

INA d.d. Zagreb Benzinska postaja Ul. Đ. Pilara b.b. Slavonski Brod

Loživo ulje EL 16 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

podzemni spremnici jednostjeni

Loživo ulje EL 16 D=2

Eurodiesel 16 D=2

14

INA d.d. Zagreb Skladište Bjeliš Industrijska zona b.b. Slavonski Brod

Diesel 80

Diesel 80 D=3

Diesel 80 D=3

Diesel 80 D=3

Loživo ulje EL 80 D=3

Loživo ulje EL 80 D=3

Loživo ulje EL 80 D=3

Loživo ulje EL 80 D=3

Loživo ulje EL 80 D=3

Loživo ulje EL 40 D=3

Diesel-plavi 40 D=3

Diesel 40 D=3

15

INA d.d. Zagreb Benzinska postaja J.J. Strossmayera b.b. Slavonski Brod

Bezolovni benzin 98

18 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

podzemni spremnici jednostjeni

Bezolovni benzin 95

18 D=2

Motorni benzin 95

23 D=2

Diesel 20 D=2

Eurodiesel 20 D=2

16 INA d.d. Zagreb BP Ul. Petra Svačića bb Slavonski Brod

Eurodiesel 40 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

podzemni spremnici jednostjeni

Bezolovni benzin 95

38 D=2

Diesel 24 D=2

Bezolovni benzin 98

15 D=2

Ukapljeni naftni plin

100 boca

D=3 poseban objekt, boce do 10 kg

Eurosuper 95 15 D=2

Diesel 24 D=2

Page 24: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Diesel-plavi 16 D=2

Loživo ulje EL 40 D=2

17

NAFTA PROMET d.o.o. Skladište naftnih derivata, Vinogradska bb, Slavonski Brod

Benzin 95 80.000 D=5 istjecanje, požar, eksplozija

podzemni spremnik ili autocisterna

Benzin super 98

80.000 D=5 podzemni spremnik ili autocisterna

Bezolovni benzin 98

80.000 D=5 podzemni spremnik ili autocisterna

Diesel 82.000 D=5 podzemni spremnik ili autocisterna

Eurodiesel 82.000 D=5 podzemni spremnik ili autocisterna

18

NAFTA PROMET d.o.o. Braće Crljen 15, Slavonski Brod (benzinska postaja)

Benzin normal 91

8.000 D=5

istjecanje, požar, eksplozija

podzemni spremnik s dvostrukom stijenkom ili autocisterna

Benzin 95 24.000 D=5

podzemni spremnik s dvostrukom stjenkom ili autocisterna

Benzin super 98

16.000 D=5

podzemni spremnik s dvostrukom stjenkom ili autocisterna

19

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Sl. Brod

Loživo ulje 75 D=3 istjecanje, požar nadzemni spremnik s tankvanom

Kisik (ukapljeni)

5 D=3 požar u kontaktu s organskim tvari.

nadzemni spremnik

20

Osnovna škola "Hugo Badalić" Borovska 8 Slavonski Brod

Loživo ulje lako

2x16 D=2 Istjecanje,požar podzemni spremnik

21

Osnovna škola "Hugo Badalić" Jelas,Franje Kuhača bb Slavonski Brod

Loživo ulje EL 20 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

22

Poduzeće za ceste d.o.o. N. Zrinskoga 115, Slav. Brod (niskogradnja, asfaltiranje cesta)

Ukapljeni naftni plin

4,8 D=3 istjecanje, požar nadzemni spremnik

Diesel 9,3 D=2 istjecanje, požar spremnik

Bitumen za asfalt

38 D=2 požar, toksični plinovi

3 spremnika

Loživo ulje 9,3 D=2 istjecanje, požar spremnik

23

Prijevoznički obrt Jurišić Požeška cesta b.b. Slav.Brod (benzinska postaja)

Bezolovni benzin 95

8 D=2 istjecanje, požar,eksplozija

podzemni spremnici

Bezolovni benzin 98

8 D=2

Page 25: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Diesel 28 D=2

Eurodiesel 28 D=2

Loživo ulje EL 16 D=2

24

Proplin d.o.o. Zagreb DC Slavonski Brod Kumičićeva 151 Slavonski Brod (skladištenje i distribucija plina)

Ukapljeni naft. plin

45 D=4 požar, eksplozija

2x45t

Ukapljeni naft. plin

67 D=4 Nadzem. spremnici 2x67t

Ukapljeni naft. plin

45 D=4 vagon cisterna

Ukapljeni naft. plin

18 D=4 autocisterna

Ukapljeni naft. plin

5 D=4 autocisterna

Ukapljeni naft. plin

20 D=4 plina u bocama (7,5, 10 i 35 kg)

Acetilen 0,6 D=3 skladište plina u 96 boca po 6,3 kg

25

Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o. Dr. M. Budaka 1 Slavonski Brod

Loživo ulje EL 23,3 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

Ukapljeni naft. plin

2x2 D=3 požar,eksplozija Nadzemni spremnici

Acetilen 0,203 D=3 požar, eksplozija

14 boca od 6 kg 3 boce od 9 kg

26 Slavonija DI I.G. Kovačića 27 Slavonski Brod

Diesel 8,5 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

Toplina d.o.o. M. Gupca 42 Slavonski Brod

27

Kotlovnica Slavonija I

Loživo ulje sre. 572 D=4 istjecanje, požar nadzemni spremnik

Loživo ulje sre. 372 D=3 nadzemni spremnik

Loživo ulje EL 69 D=3 istjecanje nadzemni spremnik

28

Kotlovnica Mikrorajon Loživo ulje sre. 70 D=3 istjecanje, požar podzemni spremnik

29 Kotlovnica-Jelas Loživo ulje lak. 38 D=2 istjecanje, požar nadzemni spremnik

30 Kotlovnica K. Tomislav Loživo ulje sre. 70 D=3 istjecanje, požar podzemni spremnik

Loživo ulje lak. 38 D=2 požar,eksplozija podzemni spremnik

31 Kotlovnica Prijevoz Loživo ulje lak. 35 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

Page 26: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

32 Kotlovnica-Centar Loživo ulje sre. 53 D=3 istjecanje, požar podzemni spremnik

33 Kotlovnica I.B. Mažuranić Loživo ulje lak. 7 D=2 istjecanje, požar nadzemni spremnik

34 Kotlovnica Lutvinka Loživo ulje lak. 54 D=3 istjecanje, požar podzemni spremnik

35 Kotlovnica Lutvinka Loživo ulje lak. 15 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

36 Kotlovnica Vatrenka Loživo ulje EL 12 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

37 Kotlovnica Badalićeva Loživo ulje lak. 35 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

38 Kotlovnica Gajeva Loživo ulje EL 12 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

39 Kotlovnica Cipelarski trg Loživo ulje EL 40 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

40 Kotlovnica Zrinska Loživo ulje EL 34 D=2 istjecanje, požar podzemni spremnik

41 Kotlovnica Gupčeva Loživo ulje EL 5 D=2 istjecanje, požar nadzemni spremnik

42 Hrvatske pošte d.d SPSlav.Brod,Trg pobjede 2, Slavonski Brod

Loživo ulje EL 16 D=2

istjecanje,požar, eksplozija

podzemni, metalni spremnik

43 BPŽ -zgrada županijske uprave, P. Krešimira IV. Sl. Brod

Loživo ulje EL 86 D=2

istjecanje, požar, eksplozija

ukopani,metalni spremnici

44 Zgrada «Projekt biroa» Trg pobjede 26a, Sl. Brod

Loživo ulje EL 8,6

45

Komunalac d.o.o. S.pl. Horvata 38, Sl. Brod

RJ Zelenilo i čistoća Groblje

Loživo ulje EL 5,7

D=2 istjecanje, požar 2 nadzemna spremnika

RJ Tržnica Diesel 19 D=2 istjecanje, požar ukopani spremnik

Loživo ulje EL 10,8 D=2 istjecanje, požar ukopani spremnik

46

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb,Tehnička jedinica održ. Slav. Brod

Eurodiesel 17,2 i 8,5

D=2 istjecanje, požar, eksplozija

podzemni spremnici

Loživo ulje EL 21,5 D=2

Loživo ulje EL 21,5 D=2

47

Đuro Đaković Montaža d.d. Dr. M. Budaka 1, Slavonski Brod

Loživo ulje EL 100

D=3 požar, eksplozija

nadzemni spremnici

Termanol 15

Acetilen 0,234

Kisik 0,558 D=2

Butan 0,35

48

Đuro Đaković montaža, održavanje i usluge d.o.o. Dr. M. Budaka 1, Slavonski Brod

Vrlo zapaljive tvari (R12)- razne tvari

0,125

D=2 požar, eksplozija

skladište

Acetilen 0,048

Page 27: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

49

ZOVKO – Zagreb d.o.o. Benzinska postaja i Hotel Zovko, Slavonski Brod na lokaciji Gromačnik

Eurodiesel

29,4

D=2

istjecanje, požar Podzemni spremnici

Diesel 29,4

Super 95 29,4

Eurosuper 95 29,4

Plavi diesel 29,4

Loživo ulje EL 29,4 i 16,8

UNP 2 x 4,1

D=3

požar,eksplozija Nadzemni spremnici

UNP 50 boca

- poseban objekt, boce od 10 kg

50

PETROL benzinska postaja, Osječka 180 Slavonski Brod

Benzin normal 91

8 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

Podzemni spremnici

Benzin super 98 30 D=2

Eurosuper 95 38 D=2

Diesel gorivo 40 D=2

Eurodiesel 40 D=2

Ukapljeni naftni plin

3 D=4 požar, eksplozija

Podzemni spremnik

51

AG trade d.o.o. Benzinska postaja, E. Kumičića 118 Slavonski Brod

Benzin 91 8 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

Podzemni spremnici

Benzin super 98 30 D=2

Eurosuper 95 38 D=2

Diesel gorivo 40 D=2

Eurodiesel 40 D=2

Autoplin 5 D=4 požar, eksplozija

nadzemni spremnik

52

AG trade d.o.o. Benzinska postaja, Sjeverna vezna cesta bb Slavonski Brod

Benzin 91 8 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

Podzemni spremnici

Benzin super 98 30 D=2

Eurosuper 95 38 D=2

Diesel gorivo 40 D=2

Eurodiesel 40 D=2

Ukapljeni naftni plin

3 D=4 požar, eksplozija

Podzemni spremnik

53

AG trade d.o.o. Benzinska postaja, Vinkovačkih žrtava 43 Slavonski Brod

Benzin 91 8 D=2 istjecanje,požar, eksplozija

Podzemni spremnici

Benzin super 98 30 D=2

Eurosuper 95 38 D=2

Diesel gorivo 40 D=2

Eurodiesel 40 D=2

Ukapljeni naftni plin

3 D=4 požar, eksplozija

Podzemni spremnik

54

Messer d.o.o

Kisik 12 t D=3 požar Nadzemni spremnik

Acetilen 800 kg D=4 požar,eksplozija boce

CO2 28 t D=5 istjecanje Nadzemni spremnik

Page 28: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Veće količine zapaljivih plinova i tekućina, eksplozivnih i drugih opasnih tvari uskladištene su u i u građevinama i građevinskim prostorima u industrijskim zonama:

Tablica 9: Industrijska zona „Bjeliš“

Lokacija Vrsta tvari Količina Vrsta spremnika Klasa požara

SLAVONIJA DI

boja na nitro osnovi 3000 kg nadzemno skladište B

lakovi i nitro razrjeđivači 2000 kg nadzemno skladište B

mineralna ulja 1000 kg nadzemno skladište B

dizel gorivo D2 50 000 kg podzemni spremnik B

mazut 50 000 kg nadzemni spremnik B

INA d.d. Skladište naftnih

derivata

motorni benzin MB 300 m3 podzemni spremnik B

bezolovni benzin MB 9 100 m3 podzemni spremnik B

diesel gorivo 450 m3 podzemni spremnik B

ulje ekstra lako 350 m3 podzemni spremnik B

masti za podmazivanje 400 kg nadzemno skladište B

motorna ulja i ulja za

podmazivanje 100 kg

nadzemno skladište B

parafin 700 kg nadzemno skladište B

petrolej 50 m3

podzemni spremnik B

VELEKEM

boje i lakovi 900 kg nadzemno skladište B

razrjeđivači 800 kg nadzemno skladište B

VINDIJA d.o.o.

ulje ekstra lako 4,5 m3

nadzemni spremnik B

amonijak 1,5 m3

nadzemni spremnik C

HLAD d.o.o.

amonijak 105 m3

nadzemni spremnici C

propan – butan 60 m3

nadzemni spremnik C

Tablica 10:Industrijska zona „Đuro Đaković“

Lokacija Vrsta tvari Količina Vrsta spremnika Klasa požara

ĐURO ĐAKOVIĆ

Diesel gorivo D2 640 m3 nadzemni spremnik B

Propan –butan 120 m3 nadzemni spremnik C

Ulje ekstra lako 130 m3 nadzemni spremnik B

Mazut 200 m3 nadzemni spremnik B

CROATIA PLIN

Kisik 12 000 kg nadzemni spremnik C

Ugljik dioksid 28 000 kg nadzemni spremnik C

Acetilen 800 kg boce C

CRO plin Propan – butan 500 m3

nadzemni spremnik C

REMONT

Ulje ekstra lako 20 m3

nadzemni spremnik B

Propan – butan 2,5 m3

nadzemni spremnik C

Acetilen 252 kg boce C

AVON Mazut 80 m3

nadzemni spremnik B

Tablica 11:Industrijska zona Osječka, Sjeverna vezna cesta

Lokacija Vrsta tvari Količina Vrsta spremnika Klasa požara

SITOLOR MEDIUS

Popilacetat 800 kg pakirana roba B

Benzin 500 l pakirana roba B

Butildiglikol 700 l pakirana roba B

Uljni sintetski razrjeđivač 500 l pakirana roba B

Terpentinsko ulje 180 l pakirana roba B

Etilni alkohol 180 l pakirana roba B

Metilni alkohol 180l pakirana roba B

Isophoron 180 l pakirana roba B

Page 29: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Tablica 12: Vodovod d.o.o.

Lokacija Vrsta tvari Količina Vrsta spremnika Klasa požara VODOVOD d.o.o. Klor 2000 kg Nadzemni spremnik C

1.12. Pregled Vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih

vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojba

Tablica 13: Materijalno-tehnička oprema JVP Grada Slavonskog Broda

-

Tip vozila Namjena vozila Karakteristike vozila

Mercedes Atego Navalno vatrogasno vozilo Volumen spremnika za vodu 2500 litara Volumen spremnika za pjenilo 400 litara

Mercedes Atego Navalno vatrogasno vozilo Volumen spremnika za vodu 3500 litara Volumen spremnika za pjenilo 400 litara

MAN Navalno vatrogasno vozilo Volumen spremnika za vodu 2500 litara, Volumen spremnika za pjenilo 200 litara

Mercedes Atego Vatrogasna autocisterna Volumen spremnika za vodu 6000 litara

Mercedes Actros Vatrogasna autocisterna Volumen spremnika za vodu 10 000 litara, Volumen spremnika za pjenilo 500 litara

Mercedes Atego Vatrogasne autoljestve Visine 32 m

Mercedes Atego Veliko tehničko vozilo

TAM 110 Vozilo za gašenje šumskih požara Volumen spremnika za vodu 1500 litara

Mitsubishi Malo tehničko vozilo Volumen spremnika za vodu 300 litara Volumen spremnika za pjenilo 20 litara

Citroen Jumper Putničko kombi vozilo Sjedala 8 + 1

VW T5 Teretno kombi vozilo Sjedala 1 + 2

Škoda Superb Zapovjedno vozilo

Napomena: JVP-a Grada Slavonskog Broda je opremljena vatrogasnom opremom sukladno člancima 40. i 41. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43 / 95).

Tablica 14: Materijalno-tehnička oprema DVD Slavonski Brod

-

Tip vozila Namjena vozila Karakteristike vozila

VW Kombi vatrogasno vozilo 8 + 1

TAM 5500 Navalno vatrogasno vozilo Volumen spremnika za vodu 2 500 litara

TAM 110 – T10 Vatrogasna autocisterna Volumen spremnika za vodu 5 000 litara

Napomena: DVD Slavonski Brod nema operativnu postrojbu i sukladno tome nema obvezu posjedovati opremu sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43 / 95).

Page 30: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

1.13. Pregled prirodnih izvorišta vode koja se mogu upotrebljavati za gašenje

požara

Od vodnih površina na prostoru grada Slavonskog Brod zastupljeni su: veliki vodotoci, manji vodotoci, potoci, potoci bujičari i melioracijski kanali. Cjelokupni prostor grada Slavonskog Broda pripada vodnom području sliva Save. Unutar ovog prostora definirane su manje cjeline slivna područja. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju slivnih područja utvrđeno je slivno područje Brodska Posavina, kojem u cijelosti pripadaju vode grada Slavonskog Broda. Vode na području Grada Slavonskog Broda su:

rijeka Sava,

rječica Mrsunja,

potok Glogovica,

istočni lateralni kanal,

potoci bujičari na južnim obroncima Dilja.

Dužina rijeke Save kroz područje grada je cca. 15 km (od ušća Istočnog lateralnog kanala u rijeku Savu 371+400 do 386+000 crpne stanice CS Migalovci). Rijeka Sava je u sadašnjim uvjetima plovna od Brčkog do Slavonskog Broda (144 km) III. Klase, a od Slavonskog Broda do Zagreba (287 km) II. klase. U budućnosti Sava bi u dijelu Brodsko-posavske županije trebala biti u IV. klasi, a u konačnici u Vb klasi plovnog puta.

Sava ima tipični kišno-snježni režim koji karakterizira glavni maksimum u ožujku, a sekundarni u prosincu. Glavni se minimum, jako izražen, javlja u kolovozu, a sekundarni vrlo slabo izražen, u siječnju. Veličine mjesečnih koeficijenata varijacije Cv za Savu u Slavonskom Brodu kreću se, izražene pokretnim prosjecima, između 0,37 (za veljaču) i 0,57 (za rujan), dok su koeficijenti asimetrije između 0,13 (za veljaču) i 1,90 (za kolovoz). Ovo govori o specifičnosti protoka i znatnim odstupanjima od prosječnih veličina. Potok Glogovica Glogovica je najveća pritoka lateralnom kanalu Jelas polja s gotovo podjednakom površinom sliva. Najveći je vodotok koji se sliva s južnih padina Dilj Gore u Brodsko Posavlje. Veličina sliva iznosi 90,50 km , dužina toka Glogovice iznosi oko 20 km. Najviša točka sliva je 471

m.n.m., a najniža na samom ušću iznosi 95 m.n.m. Zbog učestalih poplava i velikih šteta kao na poljoprivrednim, tako i na gospodarskim objektima, hidrotehnički zahvati na tom vodotoku počeli su još davane 1820. godine. Stara Glogovica bila je pritoka vodotoka Mrsunja i protjecala je zapadnim dijelom grada Broda, od Podvinjske ulice, preko željezničke stanice, područja tvrđave “Brod” do ušća u Mrsunju.

Page 31: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Istočni lateralni kanal (ILK) Jelas polja Istočni lateralni kanal Jelas polja brani prostor grada Broda od brdskih voda sa južnih obronaka Dilj Gore. Položaj je od zapada, od naselja Brodski Stupnik, prema istoku, gdje kod Slavonskog Broda prima svoju najveću pritoku, vodotok Glogovica, nakon čega skreće prema jugu, te se ulijeva u rijeku Savu. U branjenom području nalazi se naselje Slobodnica i grad Slavonski Brod. Branjenim područjem prolazi i autocesta Zagreb - Lipovac i željeznička pruga Zagreb - Vinkovci. Dio ILK Jelas polja, od ušća u rijeku Savu, do spoja sa Glogovicom, branjen je od velikih voda 100-godišnjeg povratnog perioda obostranim popratnim nasipima. Uzvodno od spoja, nasipi su izgrađeni samo sa južne strane, ali sa prekidima na mjestima na kojima su izgrađeni mostovi i prijelazi.

Kanal Mrsunja Najniži dio Jelas polja uključen je u sliv Mrsunje. Osim nizinskog dijela koji je dominantan, ovom slivu pripadaju i nešto viši tereni oko autoceste i iznad njega. Glavni sabirni kanal u slivu Mrsunja na prostoru grada je kanal Lokvanj. Kanal Mrsunja završava kod postojeće crpne stanice i ustave Mrsunja. Ova CS kapaciteta od 8 m3/s moći će u potpunosti zadovoljiti potrebe pripadajućeg sliva. Maksimalni dotok 5-godišnje velike vode iznosi Q = 11,4 m3/s. Kanalska mreža je dimenzionirana kako bi se mogao instalirati bilo koji od sustava odvodnje (drenaža i slično). No na području Grada ipak ne postoje uređena prirodna izvorišta vode koja bi vatrogasne

postrojbe mogle koristiti za opskrbu vodom za gašenje požara, jer površinski vodeni tokovi

ne udovoljavaju hidrološkim karakteristikama, ponajprije se to odnosi na volumni protok

vode kojim raspolažu, te na maksimalni i minimalni nivo vode u različitim godišnjim dobima,

na zaleđivanje izvorišta i vodenih tokova, odnosno na najniže zabilježene temperature i na

moguće stvaranje nanosa, odnosno mijenjanje oblika korita vodenih tokova, te izrađenih

pristupa za vatrogasna vozila.

1.14. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske

hidrantske mreže za gašenje požara

Kao izvor vode koristi se vodocrpilište Jelas zapadno od gradskog središta Slavonskog Broda s aktivnih 8 bunara kapaciteta 350 l/s. U vodocrpilištu Jelas danas se zahvaća cca 250 l/s, a maksimalni kapaciteti se procjenjuju na 330 l/s (najpovoljnije procjene do 350 l/s). Spojnim cjevovodima od bunara "sirova" voda se dovodi do uređaja za kondicioniranje pitke vode (Tvornice vode), gdje se tehnološkim postupkom prerađuje u zakonom predviđene uvijete za pitku vodu. Projektirana količina prerade vode cca: 330 l/s. Prosječna radna količina prerade vode cca: 220 l/s. Maksimalna količina prerade vode cca: 370 l/s.

Page 32: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Vodocrpilište „JELAS“ vodom snabdijeva grad Slavonski Brod i prigradska naselja: Ruščica, Klakar, Donja Vrba, Bukovlje, Tomica, Rastušje, Grabarje, Podcrkavlje, Glogovica, Gromačnik, Slobodnica, Sibinj, Gornji Andrijevci, Stari Slatinik, Brodski Stupnik, Oriovac, Slavonski Kobaš, Stupnički Kuti, Bebrina, Banovci, Dubočac, Šumeće, Zbjeg, Kaniža, Ciglenik, Bečic, Živike, Pričac. Distribucija pitke vode se vrši sa dva Magistralna cjevovoda DN 400 od Crpilišta "JELAS" do vodospreme (bazena Brodsko brdo) volumena 2 x 1440 m3 vode, odakle se gravitacijom pod

tlakom od 5 bara raspoređuje po distribucionim cjevovodima manjih profila od DN 300 do DN 100. Cjevovodi su izgrađeni od: Čeličnih, PVC, Ductile, Salonit, PHD cijevi zavisno od godine postavljanja.

Tablica 15: Naselja u kojima je izgrađena vanjska hidrantska mreža

Naselje

Brodski Varoš

Slavonski Brod

Podvinje

1.15. Pregled građevina u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj osoba

Tablica 16: Objekti u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj ljudi

Objekt

Predškolski odgoj

„Dječji vrtići“ Slavonski Brod, 7 objekata u Slavonskom Brodu

„Dječji vrtić Lira“ Slavonski Brod, J.Kozarca 31 - privatni

„Dječji vrtić i jaslice Lucija“ - Julija Domca bb, 35000 Slavonski Brod - u vlasništvu crkve

Zlatni cekin, Slavonski Brod, 1 objekt u Slavonskom Brodu

Osnovno,srednje školsko i visoko obrazovanje

OŠ Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brod

OŠ Đuro Pilar, Slavonski Brod

OŠ Blaž Tadijanović, Slavonski Brod

OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod

OŠ Bogoslav Šulek, Slavonski Brod

OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod

OŠ Vladimir Nazor, Slavonski Brod

OŠ Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod

OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod

11. Osnovna Škola, Slavonski Brod

Osnovna glazbena škola Antun Mihanović, Slavonski Brod

Srednja škola Marija Antun Reljković, Slavonski Brod

Obrtnička škola, Slavonski Brod

Industrijska škola, Slavonski Brod

Klasična gimnazija fra Marijan Lanosović Slavonski Brod

Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod

Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod

Page 33: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod

Srednja glazbena škola Antun Mihanović, Slavonski Brod

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Slavonski Brod

Učiteljski studij, I. Gundulića

Veleučilište, Slavonski Brod

Studentski dom, Slavonski Brod

Objekti zdravstva

Opća bolnica Dr. J. Benčević, Slavonski Brod

Dom zdravlja Plavo polje, Slavonski Brod

Dom zdravlja Đuro Đaković, Slavonski Brod

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Objekti socijalne skrbi

Dom za djecu i mladež, Slavonski Brod

Dom umirovljenika, Slavonski Brod

Kazališta i kina Kazališno-koncertna dvorana I. B. Mažuranić, Slavonski Brod

Kino dvorana Hrvatski dom, Slavonski Brod

Hoteli i prenoćišta

Hotel Savus, Slavonski Brod

Pansion Antonio, Slavonski Brod

Pansion Garten, Slavonski Brod

Pansion Sočković, Slavonski Brod

Pansion Dankić, Restoran Signum, Slavonski Brod

Prenoćište Moto klub Brod, Slavonski Brod

Hotel Central, Slavonski Brod

Prenoćište Zvjezdane noći, Restoran

Sportski objekti

Sportska dvorana Brod, Slavonski Brod

Sportska dvorana Vijuš, Slavonski Brod

Sportska dvorana Sokol, Slavonski Brod

Sportski centar Klasije, Slavonski Brod

Stadion kod Save, Slavonski Brod

Stadion Stanko Vlajinić-Dida, Slavonski Brod

Gradski Bazeni – Slavonski brod

Objekti za opskrbu stanovništva

Trgovački centar „Merkator-H“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Billa“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Konzum“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Kaufland“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Plodine“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Interšpar“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Velpro“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Bauwelt“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Lidl“, Slavonski Brod

Trgovački centar „Colloseum“, Slavonski Brod

Objekti državne Uprave, regionalne i lokalne samouprave

Ministarstvo financija, Slavonski Brod

Ministarstvo pomorstva,prometa i veza, Uprava za sigurnost plovidbe

Ministarstvo unutarnjih poslova

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Upravna zgrada Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

Gradska uprava, Slavonski Brod

Objekti Pravosuđa

Općinski sud, Slavonski Brod

Županijski sud

Trgovački sud

Prekršajni sud

Općinsko državno odvjetništvo

Financijske Zavod za platni promet, Slavonski Brod

Page 34: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

institucije Croatia osiguranje, Slavonski Brod

Banka Brod d.d.,, Slavonski Brod

Banka Kovanica d.d.,, Slavonski Brod

Credo banka d.d., Slavonski Brod

Croatia banka d.d.,, Slavonski Brod

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. – Slavonski Brod

Privredna banka d.d.,, Slavonski Brod

1.16. Pregled poljoprivrednih površina

Prema podacima Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Slavonski Brod, struktura poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

Tablica 17

Red. broj Grad Slav. Brod oznaka Ukupno ha

1 Poljoprivredne površine P 789,3

1.1 Osobito vrijedno obradivo tlo P1 42,2

1.2 Vrijedno obradivo tlo P2 48,2

1,3 Ostala obradiva tla P3 727,1

2 Šumske površine Š 791,20

2.1 Gospodarske Š1

2.2 Zaštićene šume Š2 221

2.3 Posebne namjene Š3

3 Ostale poljoprivredne i šumske površine PŠ 613,1

Grafički prikaz 4

42.2 48.2

727.1

221

613.1

Površina

Osobito vrijedno obradivo tlo

Vrijedno obradivo tlo

Ostala obradiva tla

Gospodarske

Zaštićene šume

Posebne namjene

Page 35: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Na prostoru Grada Slavonskog Broda ne postoje veće poljoprivredne površine, uglavnom se

radi o manjim parcelama na rubnim dijelovima grada od kojih većinu čine voćnjaci i vinogradi

u brdskom dijelu grada.

1.17. Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti

protupožarnih putova i prosjeka u šumama

Grad Slavonski Brod je prema svome administrativnom području smješten na prostoru od 88,5 do 250,0 m.n.m. s tim da se najveći dio grada nalazi na prostoru visine 90,0 do 100,0 m.n.m. 88,5 do 250,0 m.n.m. Na prostoru Slavonskog Broda spajaju se dvije prostorne cjeline: širi prigorski pojas i nizinski prostor uz Savu. Veći južni dio gradskog prostora pripada nizinskom prostoru uz Savu, a manji sjeverni širem prigorskom pojasu. Na sjeveru u zaleđu nalazi se Dilj-gora s najvišim vrhom od 461 m. Prigorski prostori pružaju se sve do grada. Prigorski dio brežuljkastog reljefa blago je nagnut prema jugu. Većinom šumskih površina gospodare Hrvatske šume – Uprava šuma Nova Gradiška – Šumarija Slavonski Brod koja upravlja Gospodarskom jedinicom Južni Dilj i Mrsunjski lug – Migalovci. Hrvatske šume d.o.o. u svom gospodarenju rukovode se svim načelima dobrog gospodarenja, koje će dugoročno donijeti korist društvu i okolišu u kojem djeluju. Slijedom navedenog uvažavaju se sugestije lokalne zajednice, koje su u skladu s Zakonom o šumama i drugim podzakonskim aktima koji propisuju gospodarenje šumama i šumskim zemljištima te propisanim ciljevima gospodarenja kojima se trajno povećava stabilnost, kvaliteta i vrijednost šuma. Osnovni podaci gospodarske jedinice Južni Dilj prikazani su u tablici:

Tablica 18

Osnovni podaci gospodarske jedinice Mrsunjski lug - Migalovci prikazani su u tablici

Tablica 19

Page 36: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Šumske površine kojima gospodare Hrvatske šume u ove dvije gospodarske jedinice su pokrivene listopadnim drvećem, kao što je: hrast kitnjak, cer, medunac, bukva, grab, bagrem, joha, jasen, brijest, topola i trešnja. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Nova Gradiška, Šumarija Slavonski Brod je sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara koja su tiskana u Pravilniku o zaštiti šuma od požara ( NN 33/14) odredila stupanj opasnosti od nastanka šumskog požara za šumske površine kojima gospodari. Od ukupnih šumskih površina kojima gospodare Hrvatske šume u ove dvije gospodarske jedinice i šuma u privatnom vlasništvu na području Grada Slavonskog Broda je 791,20 ha pod šumskim površinama. Otvorenost ove gospodarske jedinice iznosi 9,5 km/1000 ha.. U narednom razdoblju planira se izgraditi 10,78 km prometnica pa će otvorenost iznositi 11,4 km/1000 ha. Na području Grada Slavonskog Broda u privatnom vlasništvu prevladavaju listopadne šume, viši brdski predjeli i niži dijelovi Dilj gore pokriveni su šumama medunca i drugih hrastova s cerom i grabom, dok je na najvišim predjelima šuma bukve.

1.18. Pregled naselja, kvartova, ulica i značajnijih građevina koji su

nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima

Na području Grada Slavonskog Broda u nekim dijelovima Mjesnih odbora Brodsko vinogorje i Podvinje postoje problemi za pristup vatrogasnim vozilima u zimskom periodu radi brdskog terena, no svakako treba istaći problem starog urbanog središta grada u kojemu su većina objekata zaštićeni spomenici kulture, te pristup vatrogasne tehnike istima. Poseban problem je naselje Andrija Hebrang gdje je pristup vanjskoj fasadi zgrada u blokovima onemogućen visokim drvećem, a prolaz unutar bloka onemogućen nepropisno parkiranim automobilima. Jedan od gorućih problema je i Opća bolnica Dr Josip Benčević u čijem je prostoru onemogućen pristup vatrogasnoj tehnici radi nepravilno dimenzioniranih unutarnjih putova, te visokog drveća uz fasadu zgrade koje onemogućava rad vatrogasnih vozila za gašenje i spašavanje s visine, a i površine za operativni rad vatrogasnih vozila nisu sukladne Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

1.19. Pregled naselja, kvartova, ulica i značajnijih građevina u kojima nema

dovoljno sredstava za gašenje požara

U odnosu na raspoložive količine vode, na području Grada Slavonskog Broda u ovom trenutku ima dovoljnih količina vode za potrebe gašenja požara, koristi se javna vodoopskrbna mreža. U nekim dijelovima naselja Brodsko vinogorje i Podvinje nije izgrađena javna vodoopskrbna mreža, ali količina vode za potrebe gašenja požara je osigurana i na mjesto požarišta se dovozi vatrogasnim vozilima.

Page 37: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

1.20. Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara

U međunarodnom telekomunikacijskom prometu Slavonski Brod je „čvor u sustavu prijenosa” na postojećem radio-relejnom koridoru i spojen s magistralnim TK kablovima na

glavnom smjeru te sa magistralnim TK kablovima na alternativnim smjerovima (Županja, Donji Miholjac, BiH). Magistralni svjetlovod Zagreb - Sl. Brod - Županja izgrađenom je dijelom sjeverno, a dijelom južno uz koridor Županijske ceste, paralelne s autocestom Zagreb - Lipovac. Magistralni koaksijalni kabel izgrađen je prije Domovinskog rata, jednim dijelom južno, a dijelom sjeverno uz koridor autoceste Zagreb - Lipovac. Veze između UPS-a i TC–a su digitalne. Digitalizacija komutacijskih čvorišta i modernizacija mreže omogućuje uvođenje novih telekomunikacijskih usluga – osnovnog i širokopojasnog ISDN-a, odnosno postizanje većih brzina za veće korisnike. TELEFONSKA MREŽA U telekomunikacijskom sustavu županija predstavlja županijsko područje, koje je podijeljeno na manja prometna područja – pristupna područja. Županijsko područje obuhvaća korisničke uređaje i aparate, telefonske centrale (pristupne i tranzitne) i sustave prijenosa za

povezivanje korisnika i centrale i centrala međusobno, na svom području. Na području Brodsko posavske županije postoje dvije tranzitne centrale (TC), u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, koje su ujedno i pristupne centrale, s više udaljenih pretplatničkih stupnjeva (UPS-ova). Na području Grada Slavonskog Broda nalazi se tranzitna centrala (TC) koja je ujedno i pristupna centrala s više udaljenih pretplatničkih stupnjeva (UPS-a). Sa centralama u Novoj Gradiški, te Osijeku i Đakovu TC je povezan svjetlovodnim kabelima. Na području grada je

izgrađeno jedanaest izdvojenih pretplatničkih stupnjeva.

Tranzitno pristupno područje tranzitne centrale u Slavonskom Brodu istovjetno je s bivšom općinom Slavonski Brod i ima više izdvojenih stupnjeva. Na području grada, odnosno na područjukoje je obuhvaćeno GUP-om, osim tranzitno pristupne centrale izgrađeno je jedanaest izdvojenih pretplatničkih stupnjeva. Lokacije UPS-ova su: Naselje Jelas, Naselje Budainka, Brodsko Vinogorje, Kolonija, Naselje Zrinski - Frankopan, Naselje Glogovica, Podvinje, Naselje Šestinac, Osječka ulica, Naselje Andrija Hebrang, Mikrorajon i Šestinac. Veze između UPS-ova i tranzitne centrale su digitalne, kao što su centrale digitalne. Prijenosni putovi su svjetlovodni kabeli, položeni u kanalizaciju. Veze s drugom tranzitnom

centralom u županiji, koja se nalazi u Novoj Gradiški, kao i s međunarodnim centralama II kategorije u Osijeku i Đakovu, su također ostvarene preko svjetlovodnih kabela. Korisnički aparati i uređaji za sada su na centralu i UPS-ove vezani bakarnim vodičima ili malokanalnim digitalnim sustavima. Jaki korisnici telekomunikacijskih usluga, odnosno oni koji imaju i digitalne kućne telefonske centrale, vezani su na pristupni centralu u Slavonskom Brodu preko svjetlovodnih kabela i digitalnih višekanalnih uređaja, što im daje veće mogućnosti u komuniciranju.

Page 38: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

POŠTANSKI I TT PROMET Telegrafski promet odvija se preko krajnje centrale u Zagrebu. U budućnosti će telegrafska mreža nestati kao posebna mreža, a njenu ulogu će preuzeti digitalna mreža integriranih službi (ISDN) i mreže velikih brzina. Središte pošta Slavonski Brod ustrojeno je kao jedinica Hrvatske pošte, dioničko društvo Zagreb. U Slavonskom Brodu su osnovane dvije operativne jedinice za koordinaciju i nadzor, a to su: OJKN Slavonski Brod i OJKN Poštansko središte 35200 Slavonski Brod. Operativne jedinice u svom sastavu imaju slijedeće poštanske urede OJKN Slavonski Brod:

PU s dostavnim područjem 35105 Slavonski Brod;

PU bez dostavnog područja 35101 Slavonski Brod,

35102 Slavonski Brod, 35103 Slavonski Brod,

35104 Slavonski Brod, 35106 Slavonski Brod i

Posebne jedinice - 35004 Brzojavni ured Slavonski Brod.

neophodna su proširenja poštanskih kapaciteta. Pojavila se potreba za otvaranjem novih PU (bez dostavnog područja) u gradu Slavonskom Brodu (istok i zapad). Planira se proširenje i adaptacija prostora za PU 35105 Slavonski Brod i PU 35104 Slavonski Brod (za preseljenje). RADIO I TV Prostor Brodsko-posavske županije pokriven je između ostalog i RTV signalom preko mreže postojećih objekata za emitiranje RTV programa. Na području Slavonskog Broda nalaze se:

Slavonski Brod - K-48,

HTV-3 - 91,3

HR-1, -105,1,

HR-2 -107,

RTL,

NOVA.

1.1. PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI

POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA

Prema podatcima Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda zadnjih deset godina na području Grada Slavonskog Broda i prigradskih naselja dogodilo se 3019 požara. Od ukupnog broja požara, najveći broj je požara otvorenog prostora, a nakon toka požara dimnjaka, manje je požara na građevinama, dok je broj požara na prometnim sredstvima malen. Požari na otvorenom prostoru odnose se uglavnom na požare izazvane nekontroliranim ili nedovoljno kontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim površinama.

Page 39: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Grafički prikaz 5: Broj požara u zadnjih deset godina

Pregled intervencija po danima u tjednu

– –

Grafički prikaz 6: Broj požara u zadnjih deset godina po danima u tjednu

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

492

241

313

249 255

370

301

365

166

267

050

100150200250300350400450500

402

489

427 380

448 446 427

Page 40: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

2.

Na području općine Grada Slavonskog Broda nekoliko pravnih osoba razvrstanih je u 2.

kategoriju ugroženosti od požara.

Pravne osobe (objekti i otvoreni prostori) koje su razvrstane u I ili II kategoriju ugroženosti od požara dužne su temeljem članka 7. Zakona o zaštiti od požara izraditi procjenu ugroženosti od požara, a temeljem nje i plan zaštite od požara.

Tablica 20: Tvrtke koje imaju razdrađen plan zaštite od požara

Redni broj Naziv tvrtke Adresa Kategorija

1. Slavonija DI Slavonski Brod, Svetog Lovre 75 II A

2. PRO Plin Slavonski Brod, Kumičićeva 151 II A

3. Terminal Slavonski Brod d.o.o. Slavonski Brod, Budakova 1 II A

4. Supernova Slavonski Brod, Osječka 284 II B

5.

Ustanova za gospodarenje sportskim objektima-Sportska dvorana Vijuš SB

Slavonski Brod, Stanka Vraza 2

II A

6. Coloseum G.C. SB Slavonski Brod, Josipa Rimca II B

Page 41: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

3.

3.1. Makro podjela na požarne sektore i zone, gustoća izgrađenosti i fizička

struktura građevina

Obzirom na geografski smještaj Grada Slavonskog Broda, te na činjenicu da u sjedištu Javne Vatrogasne Postrojbe Grada Slavonskog Broda postoji stalno vatrogasno dežurstvo, područje Grada Slavonskog Broda može se svesti na jedan požarni sektor.

3.2. Gustoća izgrađenosti i fizička struktura građevina

-

Page 42: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

-

Page 43: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

3.3. Etažnost građevina i pristupnost prometnica glede akcije evakuacije i

gašenja

Gustoća izgrađenosti/naseljenosti unutar požarnog područja je različita.

stanovnika po 1 km²

3.4. Starost građevina i potencijalnim opasnostima za izazivanje požara

Na području središnjeg naselja Grada, prisutna je niska (do 22 m visine) i visoka (iznad 22 m visine) gradnja. U ruralnom naselju prisutni su samostojeći građevinski objekti – obiteljske kuće, izvedene u etaži prizemlja te prizemlja i kata s ili bez uređenog potkrovlja, odnosno s ili bez izgrađene podrumske etaže. Ovaj način gradnje prisutan je i na širem prostoru središnjeg gradskog naselja Slavonski Brod. Unutar središnjeg naselja građevinski objekti izvedeni su u etažama: podruma (Po), prizemlje P, razizemlja R, katova K. Među višekatnim zgradama (iznad 3 kata) najzastupljenije su četvero i petero etažne zgrade, odnosno četverokatnice tipa R+P+4K i peterokatnice R+P+5K. Industrijski objekti pretežno su izvedeni u etaži prizemlja (hale), odnosno do 2 kata. Naselja Grada međusobno su povezana dobrom mrežom cestovnih asfaltiranih prometnica, čime se osiguravaju i dobri preduvjeti za brze pristupe vatrogasnim vozilima do pojedinih područja naseljenosti. Pristupi građevinama unutar naselja ruralnog tipa nisu posebno problematični, ali određeni problemi postoje kod pristupa pojedinim građevinama unutar urbanog naselja Slavonski Brod. Naime – kod gradnje višekatnih stambenih objekata nije se pridavalo dovoljno pozornosti vatrogasnim prilazima i površinama za operativni rad, pa su slobodne površine oko zgrada većinom pretvorene u otvorene parkirališne prostore zauzete vozilima, čime se onemogućava brz i siguran prilaz vatrogasnih vozila u neposrednu blizinu visoke građevine, a još manje mogućnost pripreme vatrogasnih vozila (parkiranje, sidrenja), za uporabu vatrogasnih ljestvi i druge opreme potrebne u intervencijama, evakuaciji i spašavanju, te samog gašenja požara na ovakvim građevinama.

Page 44: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Slobodne zelene površine oko katnica nisu odgovarajuće za operativno djelovanje vatrogasne tehnike (pogotovo u kišnim razdobljima), jer ne osiguravaju dodatnu nosivost za sigurnu uporabu vatrogasnih vozila i tehnike koja mora iznositi minimalno 100 kN.

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slučajevima ima nepravilnog izvođenja

dimnjaka u vidu ugrađenih drvenih elemenata krovišta u stijenu dimnjaka, što u slučaju

zapaljenja čađe u dimnjaku redovito dovodi do širenja požara na krovnu konstrukciju.

Grad Slavonski Brod kao jedinica lokalne samouprave dodijelio je koncesiju za obavljanje

dimnjačarskih poslova.

3.5. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i

ugrožavanju građevina izvan industrijskih zona

Gospodarska zona Bjeliš

Zona malog gospodarstva Kolonija

Slobodna zona Đuro Đaković

3.6. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevina istih namjena

na određenim područjima

3.7. Izvorišta vode i hidrantska instalacija za gašenje požara

Kao izvor vode koristi se vodocrpilište Jelas zapadno od gradskog središta Slavonskog Broda s aktivnih 8 bunara kapaciteta 350 l/s. U vodocrpilištu Jelas danas se zahvaća cca 250 l/s, a maksimalni kapaciteti se procjenjuju na 330 l/s (najpovoljnije procjene do 350 l/s).

Page 45: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

3.8. Izvedena distributivna mreža energenata

PREGLED ELEKTROELERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Elektroenergetski vodovi na području grada su:

0,4 kV 421 km KM 40 km ZM,

10 kV 100 km KDV 20 km ZDV,

35 kV 13 km KDV 18 km ZDV

U elektro-energetskom sustavu na području grada nalazi se slijedeće trafostanice:

Trafo stanica 35/10 kV BROD I instalirane snage 2 x 8 MVA,

Trafo stanica 35/10 kV BROD II instalirane snage 2 x 8 MVA,

Trafo stanica 35/10 kV BROD III instalirane snage 2 x 8 MVA,

Trafo stanica 35/10 kV BRODSKO BRODO instalirane snage 2 x 4 MVA,

Trafo stanica 110/35/10 kV SLAVONSKI BROD 1 – PODVINJE,

Trafo stanica 110/35/10 kV SLAVONSKI BROD 2 – BJELIŠ.

Transformatorskih stanica 10/0,4 kV ima ukupno 157 komada.

Page 46: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Trafostanice u Slavonskom Brodu povezane su 110 kV nadzemnim dalekovodima iz pravca Nove Gradiške, Požege i dva iz pravca Đakova, te jedan za BiH koji je za vrijeme rata prekinut, a sada rekonstruiran. Na području Županije postoje još objekti na 110 kV naponskoj razini. To su dva 110 kV dalekovoda od TS Brod do elektrovučne postaje u Novoj Kapeli (osnovno sredstvo HŽ-a) te jedna interpolirana elektrovučna postaja u dalekovod Đakovo-Slavonski Brod (osnovno sredstvo HŽ-a). Distribucijska je mreža izgrađena na podzemnim ili nadzemnim vodovima na 35 kV nivou. Predviđena je slijedeća izgradnja u proizvodnji i prijenosu: - termo-elektrana-toplana (TE-TO) u Slavonskom Brodu2, -nadzemni dalekovod 2 x 110 kV, TE-TO – TS Slavonski Brod 2, - TS Slavonski Brod 3 110/x kV, nadzemni dalekovod 2 x 110 kV, TS Slavonski Brod 1 - TS Slavonski Brod 3. Grad Slavonski Brod napaja se iz dvije napojne točke tj. dvije trafostanice naponskog nivoa 110/35 kV a to su TS 110/35/10 kV Slavonski Brod 1 – Podvinje (2 x 40 MVA) i TS 110/35 /10 Slavonski Brod 2 – Bjeliš (1 x 20 MVA + 1 x 8 MVA). Uže područje grada napaja se iz TS 35/10 kV Brod 3 (2 x 8 MVA), koja se posredno dvostruko i dvostrano napaja iz napojnih točaka. Konzum TS 35/10 kV Brod 3 tj. uže područje grada, moguće je kompletno prekopčati preko 10 kV mreže, na susjedne TS 35/10 kV Brod 1 i TS 35/10 kV Brod 2, te dio na TS 110/35/10 kV Bjeliš. Šire područje grada napaja se iz TS 35/10 kV Brod 1 [4 x 8 MVA (2 x 8 MVA „Đuro Đaković“)] i TS 35/10 kV Brod 2 (2 x 8 MVA). TS 35/10 kV Brod1 napaja se dvostruko neposredno iz TS 110/35 kV Podvinje i dvostrano posredno iz obje TS 110/35 kV Podvinje i Bjeliš. TS 35/10 kV Brod 2 se dvostruko neposredno i dvostrano posredno i neposredno napaja iz napojnih točaka. Šire podruje grada moguće je napojiti i iz susjednih distribucijskih područja preko područnih trafostanica i to:

sjeverno područje grada posredno preko TS 35/10 kV Brodsko Brdo i TS 35/10 kV

Požega 1 iz TS 110/35 kV Požega 2,

Zapadno područje grada posredno preko TS 35/10 kV Sibinj, Rasklopišta 35 kV

Brodski Stupnik, TS 35/10 kV Oriovac i TS 35/10 kV Batrina iz TS 110/35 kV Nova

Gradiška,

Istočno područje grada posredno preko TS 35/10 kV Trnjani i TS 110/35/10 kV Donji

Andrijevci iz TS 110/35/10 kV Đakovo 2

Trafo stanica 35/10 kV BROD I napaja slijedeće područje:

Budainka, Brodski Varoš, Kolonija, Mali Pariz, Naselje Zrinski Frankpan, Naselje

Glogovica 1 i 2, Solarno naselje, Klis, Osječka ulica, Jelas, ulica Stjepana Radića.

Page 47: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Važniji potrošači koji se napajaju preko trafo stanice BROD I su:

Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda,

Đuro Đaković,

Radio Brod,

Radio Slavonija,

Crpna stanica Mrsunja,

Pro-plin,

HV poligon Jelas,

HŽ,

Kolektor Jelas.

Trafo stanica 35/10 kV BROD II napaja slijedeće područje:

Bjeliš,

Mikrorajon,

Naselje Matije Ivanića,

Naselje A. Hebranga,

Lutvinka,

Poloj.

Važniji potrošači koji se napajaju preko trafo stanice BROD I su:

INA trgovina,

INA Ruščica,

Vindon,

Kolektor Poloj,

Slavonija DI.

Trafo stanica 35/10 kV BROD III napaja slijedeće područje:

Centar grada do pruge Mali Pariz,

do pruge Osječka ulica

i sve do Mikrorajona i Jelasa.

Važniji potrošači koji se napajaju preko trafo stanice BROD I su:

MUP,

Komunalac,

Sve banke,

FINA,

Vodovod – crpilište Jelas,

Gradsko poglavarstvo,

Županija i ured državne uprave,

Hrvatske vode,

Dom umirovljenika,

Page 48: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Tvrđava Brod,

Općinski sud,

Državno odvjetništvo,

Opća bolnica,

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Hrvatski telekom

i Hrvatska pošta.

Trafo stanica 35/10 kV BRODSKO BRDO napaja slijedeće područje:

Brodsko Vinogorje,

Podvinje

i sva neselja sjeverno,

ulica Sv. Antuna sjeverni dio,

ulica Vinkovačkih žrtava,

ulica Cvjete Zuzorić,

ulica Joakima Stulija,

ulica Vida Benošića,

ulica G. Čevapovića.

Važniji potrošači koji se napajaju preko trafo stanice BROD I su:

MUP Podvinje,

HV Podinje,

Plinska stanica Podvinje – Trešnjica,

INA Marsonija,

odašiljač Košarevac.

Trafo stanica 110/35/10 kV SLAVONSKI BROD 1 napaja slijedeće područje:

Preko ove trafostanice napaja se grad Slavonski Brod osim Mikrorajona i

jugoistočnog dijela grada.

Važniji potrošači koji se napajaju preko trafo stanice BROD I su:

Svi potrošači u gradu Slavonskom Brodu i Hrvatske željeznice.

Trafo stanica 110/35/10 kV SLAVONSKI BROD 2 napaja slijedeće područje:

Preko ove trafostanice napaja se Mikrorajon i jugoistočnog dio grada.

Važniji potrošači koji se napajaju preko trafo stanice BROD I su:

Silos na Bjelišu,

Hladnjača,

Vindon,

Velekem,

RTC.

Page 49: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

tako da se opskrba električnom energijom potrošača na području grada Slavonskog Broda ostvaruje se isključivo iz elektroenergetske mreže Republike Hrvatske.

3.9. Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim

površinama

Obzirom da se radi o šumskim površinama koje su ispresijecane mnogim putovima koji služe kao prosjeke, kao i činjenici da se radi o šumama male opasnosti za nastanak i širenje požara, može se zaključiti da e stanje po pitanju šumskih prosjeka zadovoljavajuće. Jedini zadatak u budućnosti bi bio uredno održavanje postojećih prosjeka i putova. U svezi poljoprivrednih površina može se reći da prevladavaju parcele sa raznim kulturama. Na području Grada ne postoje veća poljoprivredna dobra i nema velikih parcela pod jednom kulturom. U takvim okolnostima može se očekivati požar u pravilu na jednoj do dvije susjedne parcele ( npr. ako su obje pod jarim usjevima), te se iz tog razloga može zaključiti da nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite od požara.

3.10. Uzroci nastajanja i širenja požara, na već evidentiranim požarima tijekom zadnjih 10 godina, broju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba

--

Budući da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati nastanak požara, a vezani su na direktnu ili indirektnu ljudsku radnju, može preventivno djelovati, lako se može zaključiti da bi se i ukupan broj požara na području Grada Slavonskog Broda mogao smanjiti boljom edukacijom građana i većom pažnjom svakog pojedinca.

Page 50: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

4.

4.1. Vatrogasna društva i postrojbe

JVP Grada Slavonskog Broda- čija je postrojba središnja postrojba sa područjem djelovanja za

cijeli Grad Slavonski Brod.

DVD Slavonski Brod

-

4.2. Određivanje potrebnog broja vatrogasaca za učinkovito gašenje požara

Određivanje broja vatrogasaca potrebnih za gašenje požara može se provesti i odrediti na nekoliko načina, a temelji se na taktici gašenja požara i važećim hrvatskim propisima i pravilima tehničke struke, te analizom statističkih pokazatelja broja događaja razvrstanih po vrsti događaja za razdoblje od proteklih 10 godina.

Page 51: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

4.3. Izračun elemenata za gašenje požara

4.3.1.

-

Tablica 21

-

- -

- -

-

- -

Kako ukupnu otpornost građevine na požar određuje konstrukcija najslabije vatrootpornosti, a s obzirom na način izvedbe i korištene materijale, ugrubo se može reći da građevinski

Page 52: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

objekti na području Grada Slavonskog Broda odgovaraju slijedećim stupnjevima otpornosti prema požaru:

Tablica 22: Vrste građevine prema stupnju otpornosti prema požaru

VRSTA GRAĐEVINE STUPANJ OTPORNOSTI PREMA POŽARU Obiteljske kuće mali – srednji Dvorišni gospodarski objekti Bezotpornosti – mali Javni objekti mali – srednji – veliki Privredni, industrijski objekti bez otpornosti mali – srednji-veliki

U cilju sprječavanja širenja požara, potrebno je voditi računa da se u fizičkoj strukturi građevina, ovisno o prisutnim požarnim opterećenjima, koriste materijali dostatnog stupnja otpornosti prema požaru, da se vodoravno i okomito širenje požara sprječava ugradnjom odgovarajućih građevinskih barijera (parapeti, istake i sl.), te izvođenjem požarnih sektora (protupožarni zidovi), da se vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivih materijala, a otvori na fasadama manjih površina ili površina odgovarajuće otpornosti na požar, itd. Da bi građevina kao cjelina odgovarala određenom stupnju otpornosti prema požaru, pojedine konstrukcije unutar, odnosno na granici požarnog sektora (požarni sektor-prostorna jedinica dijela građevine ili čitave građevine koja se samostalno tretira s obzirom na tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara) moraju udovoljiti slijedećim vrijednostima:

Tablica 23

Vrsta građevinske

konstrukcije Položaj

Stupanj otpornosti prema požaru (minuta)

I II III IV V

bez

otporn.

mala

otporn.

srednja

otporn.

veća

otporn.

velika

otporn.

nosivi zidovi

nosivi stupovi

nosive grede

-

30

60

120

180

međukatne konstrukcije - 15 30 60 120

krovni pokrivač - 15 30 45 60

nenosivi

pregradni i

fasadni zidovi

-

15

15

15

30

konstrukcija

evakuacijskog

puta

15

30

60

120

180

zidovi 60 60 90 120 180

međuetažne konstrukcije 30 30 60 90 120

otvori 30 30 60 60 90

Najmanje količine vode koje se za gašenje požara moraju osigurati hidrantskom mrežom, određuje se temeljem broja stanovnika i broja istovremeno očekivanih požara unutar naselja, prema slijedećoj tablici:

Page 53: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Tablica 24

Specifično požarno

opterećenje u MJ/m

2, do

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2

do 100

101 do 300

301 do 500

501 do 1000

1001 do 3000

3001 do 5000

5001 do 10000

više od 10000

200 600 600 600 600 600 600 600 900

500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Tablica 25

Stupanj otpornosti objekta prema požaru

Kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara

do 3000

3001 do 5000

5001 do 20000

20001 do 50000

50001 do 200000

200000 do 400000

više od 400000

V i IV K4, K5 10 10 10 10 15 20 25

V i IV K1, K2, K3 10 10 15 20 30 35 - III K4, K5 10 10 15 25 - - -

III K3 10 15 20 30 - - -

I i II K4, K5 10 15 20 30 - - - I i II K3 15 20 25 - - - -

Page 54: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Tablica 26: Pregled karakteristika - PVC

Kalorična vrijednost 13,6 - 46 (21 prosjek) MJ/kg

Izolacijski otpor 109 - 1012 Ωm

Dielektrična čvrstoća 60 – 70 kV/mm

Toplinska postojanost do 90ºC

Brzina izgaranja 0,87 kg/m2 min

Teoretska specifična toplina koja se oslobađa u požaru 11,66 – 40 MJ/m2 min

Klasa požara prema HRN Z.C0.003 A

Kategorija opasnosti Fx III C Fu

Prilikom gorenja oslobađa se gusti dim i otrovni plinovi.

Sredstvo za gašenje raspršena voda

Sredstva za gašenje pod naponom: Prah; CO2; halon

Tablica 27: Pregled karakteristika - papir

t e m p e r a t u r a s a m o z a p a l j e n j a 1 8 0 – 2 5 0 C

b r z i n a i z g a r a n j a 0 , 3 3 k g / m2

m i n

d o n j a k a l o r i č n a m o ć 1 6 , 4 M J / k g

t e o r e t s k a s p e c i f i č n a t o p l i n a p o ž a r a 4,42 MJ/m2 min

k l a s a o p a s n o s t i p r e m a H R N Z . C 0 . 0 0 5 F x I I I C

k l a s a p o ž a r a p r e m a H R N Z . C 0 . 0 0 3 A

s r e d s t v o z a g a š e n j e VODA, PRAH abc

Tablica 28: Pregled karakteristika - drvo

t e m p e r a t u r a s a m o z a p a l j e n j a Meko drvo: 310 - 350

Tvrdo drvo: 350 – 410 C

b r z i n a i z g a r a n j a m e k o g d r v a u k o m a d u 1 , 1 1 k g / m2

m i n

b r z i n a i z g a r a n j a m e k o g d r v a u d a s k a m a 1 - 4 k g / m2

m i n

d o n j a k a l o r i č n a m o ć 1 6 M J / k g

t e o r e t s k a s p e c i f i č n a t o p l i n a p o ž a r a 1 7 , 7 6 M J / m2

m i n

Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 F x I V C

Klasa požara prema HRN Z.C0.003 A

S r e d s t v o z a g a š e n j e v o d a , p r a h a b c

Page 55: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Tablica 29: Pregled karakteristika tkanina (pamuk, svila, lan i umjetna vlakna)

T e m p e r a t u r a s a m o z a p a l j e n j a 5 0 0 C

B r z i n a i z g a r a n j a 0,54 kg/m2 min

D o n j a k a l o r i č n a m o ć 1 7 M J / k g

T e o r e t s k a s p e c i f i č n a t o p l i n a p o ž a r a 9,18 MJ/m2 min

Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 F x I I I C

Klasa požara prema HRN Z.C0.003 A

S r e d s t v o z a g a š e n j e v o d a , p r a h a b c

Tablica 30: Pregled karakteristika benzin

V r s t a o p a s n e t v a r i z a p a l j i v a t e k u ć i n a

T e m p e r a t u r a p l a m i š t a 2 1 d o – 1 8 ° C

T e m p e r a t u r a s a m o u p a l e 3 7 0 – 4 5 6 ° C

T e m p e r a t u r a p l a m e n a 1200 °C

G r a n i c a e k s p l o z i v n o s t i 0 , 8 – 7 , 4 v o l %

K a l o r i č n a v r i j e d n o s t 4 2 M J / k G

B r z i n a i z g a r a n j a 2 0 – 3 0 c m / h

K l a s a p o ž a r a B

Sredstvo za gašenje p j e n a , p r a h

Tablica 31: Pregled karakteristika Diesel gorivo

V r s t a o p a s n e t v a r i z a p a l j i v a t e k u ć i n a

T e m p e r a t u r a p l a m i š t a 5 5 ° C

T e m p e r a t u r a s a m o u p a l e 2 2 0 ° C

T e m p e r a t u r a p l a m e n a 1000 °C

G r a n i c a e k s p l o z i v n o s t i 0,6 – 6,5 vol%

K a l o r i č n a v r i j e d n o s t 4 2 M J / K g

B r z i n a i z g a r a n j a 1 0 – 1 4 c m / h

K l a s a p o ž a r a B

Sredstvo za gašenje p j e n a , p r a h

4.3.2.

Proračuni za slučaj požara stambene i poslovne građevine u kojima prevladavaju zapaljive tvari klase požara A U ovom požarnom području najnepovoljniji slučaj požara je stambena zgrada tipa P+10 kod koje je krovište ravno, izrađeno od negorivog materijala. Na rubnom području Grada Slavonskog Broda kao i ruralnim sredinama navedenih općina najnepovoljniji slučaj požara je stambena zgrada (P+1 ili P+2) sa krovom i stropom izgrađenim od drveta (gorivog materijala, klase požara A). U ovom dijelu proračuna, napravit će se proračun za najnepovoljnije slučajeve u ovom požarnom području, te za druge manje nepovoljne slučajeve požara na stambenim zgradama i u industriji, i to:

Page 56: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

A) STAMBENE I POSLOVNE ZGRADE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA

požar stambene zgrade P+10 sa ravnim krovom

požar stambene zgrade P+5 sa ravnim krovom

požar stambene zgrade P+2+potkrovlje djelomično uređeno

požar stambene zgrade P+1+potkrovlje djelomično uređeno

požar stare stambene zgrade u naselju Kolonija P+1 bez uređenog potkrovlja

požar poslovne i stambene zgrade u staroj gradskoj jezgri P+1 ili P+2 bez uređenog potkrovlja

B) INDUSTRIJSKA ZONA

požar skladišta poluproizvoda Slavonija DI d.o.o. C) TEHNIČKE INTERVENCIJE

tehnička intervencija pri prometnoj nezgodi Na ovom požarnom području mogu se očekivati požari otvorenog prostora (livade, šikare i sl.) čija je vrijednost mala ili zanemarena, brzina širenja požara je također mala, te ova vrsta požara nije mjerodavna za određivanje broja vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi na ovom požarnom području, te se za ovu vrstu požara neće raditi proračun. A) STAMBENE I POSLOVNE ZGRADE NA PODRUČJU GRADA A1) PRORAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA STAMBENU ZGRADU P+10 RAVNI KROV BEZ UREĐENOG POTKROVLJA Uz slijedeće parametre:

zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, parketu, kao imobilno požarno opterećenje te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje čiji su sastavni dijelovi papir, proizvodi od papira, plastika i platno

prostor koji gori je deveta etaža u kojoj se nalazi više stanova, a isti nisu požarno odvojeni. Cijela građevina je 34 x 17 m, podijeljena na dva stubišta koja su odvojena punim zidom vatrootpornosti od 120 min., a površina jednog stubišta koje može biti zahvaćeno je A=289 m2.

kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda

predviđeni početak gašenja požara od izlaska Javne vatrogasne postrojbe iz kruga kreće se unutar 15 minuta

Stvarno vrijeme intervencije (tin) čine:

*vrijeme izlaska postrojbe (oko 1 min.)

*vrijeme dolaska postrojne do građevine (udaljenost od 3 km uz prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe za 4,5 min

*prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (1 min)

Page 57: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

*povlačenje pruge na 9-ti kat (2,5 min)

*priprema za početak gašenja (1 min.) tin iznosi 10 min

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) koje uz nepovoljan slučaj da nema nikoga u stanu na 9 katu 3-5 min i vrijeme intervencije (tin) = 10 min) U konkretnom slučaju tu=tuo + tin iznosi 14 min.

požar se širi linijski, a linija širenja požara u stambenim objektima iznosi 0,5 – 0,8 m/min (prosjek 0,65) dok brzina izgaranja gorive tvari u stanu iznosi 0,75 kg/m2 min

toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5, MJ/kg

teoretska specifična toplina požara je 10,88 MJ/m2 min

qvode = MJ/kg - latentna moć vode Ulazni parametri u proračun:

A = 289 m2 tu = 14 min V1 = 0,65 m/min Viz = 0,75 kg/m2 min q = 14,5 MJ/kg u = 30% (20%)

qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moć vode Površina zahvaćena požarom r = t x V (udaljenost od centra požara) r = 14 x 0,65 = 9,1 m (udaljenost od centra požara koje je nastalo gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na požar) A = r2 x 3,14 A = 9,1 x 3,14 = 260 m2 A = 260 m2 Prema ovom proračunu unutar 14 minuta od nastanka požara oko 90 % tlocrtne površine etaže bile bi zahvaćene, a u tom vremenu bi izgorjelo oko 13 % gorivih tvari u stanovima. Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu jedne minute u 14-toj minutu od nastanka požara je:

m = A x V iz

m = 260 x 0,75

m = 105 kg/min Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 14-oj minuti je:

Page 58: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Q = m + q

Q = 195 x 14,5 = 2.828 MJ/u 14-toj minuti Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara stana na 9. katu stambene građevine, provest će se za slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode.

Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 30 % (20%) je:

Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je: qrm = qvode x u = 2,2 MJ/kg x 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg

Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30 % (20%) na požar da bi se ugasio je: V1 vode = Q/qrm =2,828 (MJ/u 14-toj min) 0,66 (0,44) (MJ/kg) =4.284 (6.427) lit. Ako se požar gasi sa dvije mlaznice kapaciteta 200l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja trajalo bi 10,7 (16) minuta od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 14 minuta od nastanka požara. Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 10,7 (16) min. i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 14 minuta iznosi 24,7 (31 min.). Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 400 MJ/m2), isti bi trajao oko 36 minuta, tada bi izgorjela sva goriva tvar u stanu i požar bi se počeo širiti na ostale etaže. Predviđenim načinom gašenja ovog požara, uspjelo bi se spasiti oko 51% stambene površine na 9-om katu građevine. Obzirom na činjenicu da će ostati oko 51% ne izgorenih gorivih tvari u stanovima na 9-om katu stambene građevine, može se smatrati da bi ovakva intervencija bila zadovoljavajuća.

Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju, požar se gasi s dvije mlaznice za raspršenu vodu, iskoristivosti od 20-30 %, a svaku mlaznicu poslužuju dva vatrogasca. Iz ovog proizlazi da su za gašenje ovog požara potrebna 4 vatrogasca kojima se dodaju 2 vozača vatrogasnih vozila, koji moraju upravljati sa radom motora prilikom gašenja i ne mogu napustiti vozilo. Dakle, za gašenje požara na ovoj stambenoj zgradi potrebno je šest vatrogasaca. Kako se radi o zgradi koja ima deset katova i ukupne visine oko 30 m, požar se mora gasiti sa dvije navale iz stubišta, jer JVP Grada Slavonskog Broda nema auto ljestvu koja može dosegnuti do devetog kata, te se ne može izvesti vanjska navala sa jednim mlazom. Jedan

Page 59: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

manji dio stanara zatražiti će pomoć radi gušenja dimom na balkonu stana ili na otvorenom prozoru odakle bi ih trebalo evakuirati. Kako JVP Grada Slavonskog Broda ne raspolaže auto ljestvama potrebne dužine ljestvenika (45 m), za evakuaciju osoba iz gornjeg kata (10.), za vrijeme gašenja požara moraju se dodatno angažirati dva do tri vatrogasca koji bi uz uređaje za zaštitu dišnih organa (boce s kisikom ili komprimiranim zrakom) spašavali stanare s balkona na etaži iznad 9. kata. Trenutno raspoloživa ljestva ima dužinu ljestvenika 30 m i može dosegnuti do šestog ili iznimno sedmog kata ove zgrade, što ovisi o raspoloživoj operativnoj površini, odnosno parkiranim automobilima. Za gašenje ovog požara JVP Grada Slavonskog Broda treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

navalno vozilo Mercedes Atego, 2.500 litara vode i 400 litara pjenila, kapacitet pumpe 30/10, visokotlačni sklop, caffs uređaj i 4 komada univerzalne mlaznice

auto cisterna Mercedes Atego sa 6.000 litara vode, kapacitet pumpe 32/8 i 2 mlaznice

auto ljestvom Mercedes Atego dužine ljestvenika 32 m Za ovaj slučaj požara JVP treba uputiti ukupno deset vatrogasaca:

4 na gašenju,

3 na spašavanju,

2 u zgradi,

1 na ljestvama,

3 vozača na gašenju požara na 9. katu stambene građevine, klasa požara A.

A2) PRORAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA STAMBENU ZGRADU P+5 RAVNI KROV BEZ UREĐENOG POTKROVLJA

Uz slijedeće pretpostavke: Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u prozorima, vratima, parketu kao i imobilno požarno opterećenje te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, čiji je sastavni dio papir, proizvodi od papira, plastika i platno. Prostor koji gori je stambeni prostor objekta, veličine 60 x 30 m, koji je podijeljen na četiri ulaza te odvojen vatrootpornim pregradnim zidovima između susjednih stubišta. Prostor koji se predviđa da će gorjeti je središnje najveće stubište površine A=600 m2. Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda Predviđeni početak gašenja požara od izlaska JVP Grada Slavonskog Broda i kruga, kreće se oko 15 minuta.

Page 60: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Stvarno vrijeme intervencije (tin) čine:

*vrijeme izlaska postrojbe (oko 1 minuta)

*vrijeme dolaska postrojbe do građevine (udaljenost od 2 km uz prosječnu brzinu od 40 km/h, prijeđe za 3 minute)

*prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (1 minuta)

*povlačenje pruge na 5. kat (1,5 minute)

*priprema za početak gašenja (1 minuta) tin iznosi 7,5 minuta

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) koje uz nepovoljan slučaj da nema nikoga u stanu je 3-5 minuta od vremena opažanja i vrijeme intervencije (tin = 7,5 minuta) U konkretnom slučaju tu=tuo + tin iznosi 11,5 minuta Požar se širi linijski, a linija širenja požara u stambenim objektima iznosi 0,65 m/min dok brzina izgaranja gorive tvari u stanu iznosi 0,75 kg/m2 min Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5 MJ/kg Teoretska specifična toplina požara je 10,88 MJ/m2 min qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moć vode Ulazni parametri u proračunu:

A = 600 m2 t = 11,5 min V1 = 0,65 m/min Viz = 0,75 kg/m2 min q = 14,5 MJ/kg u = 30 % (20%) qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moć vode

Površina zahvaćena požarom

r = t x V1 (udaljenost od centra požara)

r = 11,5 x 0,65 = 7,5 m (udaljenost od centra požara koja je nastala gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na požar)

A = r2 x 3,14

A = 7,52 x 3,14 = 177 m2

A = 177 m2 (600 m2) Prema ovom proračunu unutar 11,5 minuta od nastanka požara oko 29,5% tlocrtne površine stambenog prostora najvećeg stubišta zgrade bilo bi zahvaćeno požarom.

Page 61: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu jedne minute u 11,5-toj minuti od nastanka požara je:

m = A x Viz

m = 177 x 0,75

m = 133 kg/min Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 11,5-toj minuti je:

Q = m x q

Q = 133 x 14,5 =1.929 MJ/u 11,5-toj minuti Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara stambene zgrade, provest će se za slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru. Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznic s raspršenim mlazom iskoristivosti 30 % (20%) je: Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je:

qrm=qvode x u = 2,2 MJ/kg x 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) da bi se ugasio požar je:

V1=Q/qrm=1.929 (MJ/u 11,5-toj min) 0,66 (0,44) (MJ/kg) =2.923 (4.384) l Ako se požar gasi sa dvije mlaznice kapaciteta 200 l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja bilo bi 7,3 (10,9) minuta od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 11,5 minuta od nastanka požara. Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 6,3 (9,5) minuta i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 11,5 minuta, iznosi 18,8 (22,4) minute. Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 400 MJ/m2), isti bi trajao oko 42 minute i u tom roku bi izgorjela cijela stambena površina na 5. katu. Predviđenim načinom gašenja ovog požara uspjelo bi se spasiti oko 84% stambene površine na 5. katu građevine. Obzirom na činjenicu da požar neće prijeći na drugu stambenu građevinsku cjelinu (drugo stubište) te da se neće proširiti na niže etaže, može se smatrati da bi ovakva intervencija bila zadovoljavajuća. Određivanje broja vatrogasca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode. Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju gasimo s dvije mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti 20-30%, a svaku mlaznicu poslužuju dva vatrogasca. Iz ovog

Page 62: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

proizlazi da za gašenje ovog požara treba 4 vatrogasca kojima se dodaje 1 vozač vatrogasnog vozila koji mora upravljati radom motora prilikom gašenja i ne može napustiti vozilo. Dakle, za gašenje požara na ovoj stambenoj zgradi potrebno je ukupno pet vatrogasaca. Kako se radi o zgradi koja ima 5 katova i ukupne visine oko 15 m, ovaj požar se mora gasiti sa dvije navale iz stubišta dok se obavlja evakuacija (spašavanje) pomoću auto ljestava osoba koje se nisu mogle evakuirati zbog dima i zatražile su pomoć na balkonu stana ili na otvorenom prozoru. Nakon evakuacije osoba, može se nastaviti sa gašenjem uz pomoć auto ljestve, jednim mlazom raspršenom vodom. U konkretnom slučaju požara na 5-om katu, spašavanje ljudi izvodilo bi se stubištem u prvoj fazi požara dok vatrogasci ne dođu na mjesto gašenja. Osobe koje se ne bi uspjele evakuirati sa 5-og kata i nižih katova, mogu se evakuirati pomoću auto ljestve za što su potrebna dva vatrogasca, a samo gašenje požara bi počelo sa dva mlaza iz stubišta. Za gašenje ovog požara Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

navalno vozilo Mercedes Atego, 2.500 litara vode i 400 litara pjenila, kapacitet pumpe 30/10,visokotlačni sklop,caffs uređaj i 4 komada univerzalne mlaznice

auto cisterna Mercedes Atego sa 6.000 litara vode, kapacitet pumpe 32/8 i 2 mlaznice

auto ljestva Mercedes Atego dužine ljestvenika 32 m Za ovaj slučaj požara JVP treba uputiti ukupno osam vatrogasaca (3 vozača, 5 vatrogasaca).

A3) PRORAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA STAMBENU ZGRADU P+2 S DJELOMIČNO UREĐENIM POTKROVLJEM Uz slijedeće pretpostavke Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u krovnoj konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje te u namještaju, vratima, parketu kao mobilno požarno opterećenje, čiji su sastavni dijelovi papir, plastika, platno i proizvodi od papira. Prostor koji gori je drugi kat (stambeni prostor) zajedno sa krovištem stambenog objekta veličine 12 x 12 m, odnosno površine A=144 m2

Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda. Predviđeni početak gašenja požara od izlaska JVP iz kruga kreće se unutar 15 minuta, stvarno vrijeme intervencije (tin) čine:

*vrijeme izlaska postrojbe (oko 1 minuta)

*vrijeme dolaska postrojbe do građevine (udaljenost od 1,5 m uz prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe za 2,3 minute)

*prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (1 minuta)

Page 63: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

*povlačenje pruge na 2. kat (0,5 min)

*priprema za početak gašenja (1 minuta) tin iznosi 5,8 minuta Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) koje uz nepovoljan slučaj da nema nikoga u stanu je 3-5 minuta i vrijeme intervencije (tin=5,8 min). U konkretnom slučaju tu=tuo+tin iznosi 9,8 min

Požar se širi linijski, a linija širenja požara u stambenim objektima iznosi 0,65 m/min, dok brzina izgaranja gorive tvari u stanu iznosi 0,75 kg/m2 min, dok požar krovišta se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/min uz brzinu izgaranja drvene mase od 1,11 kg/m2 min. Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5 MJ/kg Toplinska vrijednost kod izgaranja drvene mase krovišta je 16 MJ/kg Teoretska specifična toplina požara stana je 10,88 MJ/m2 min Teoretska specifična toplina požara krovišta je 17,76 MJ/m2 min qvode = 2,2, MJ/kg - latentna moć vode Ulazni parametri u proračunu

A = 144 m2 tu = 9,8 min V1 = 0,65 m/min Viz = 0,75 kg/m2 min q = 14,5 MJ/kg u = 30 % (20%) qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moć vode

Površina zahvaćena požarom

r = t x V1 (udaljenost od centra požara)

r = 9,8 x 0,65 = 6,37 m (udaljenost od centra požara koji je nastao gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na požar)

A = r2 x 3,14

A = 3,372 x 3,14 = 127 m2

A = 127 m2 Prema ovom proračunu u 9,8-oj minuti od nastanka požara, oko 88% tlocrtne površine stambenog prostora na drugoj etaži bilo bi zahvaćeno požarom, požar bi se počeo širiti na krovište i djelomično potkrovlje.

Page 64: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu od 1 minute u 9,8-oj od nastanka požara je:

m = A x Viz

m = 127 x 0,75

m = 95 kg/min Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 9,8-oj minuti je:

proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara stana na drugoj etaži stambene zgrade (u naselju Plavo polje) provest će se za slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru.

Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 30 % (20%) je: Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je:

qrm = qvode x u = 2,2 MJ/kg x 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da bi se ugasio, je:

V1 vode =Qqrm =1.378 (MJ/u 9,8-oj min)/0,66 (0,44) (MJ/kg) =2.088 (3.132) 1 Ako se požar gasi sa dvije mlaznice kapaciteta 200 l/min te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%), vrijeme gašenja bilo bi 5,2 (7,8) min od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 9,8 min od nastanka požara. Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 5,2 (7,8) min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 9,8 min iznosi 15 (17,6) min i zadovoljava zahtjeve učinkovitosti gašenja požara. Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 1.400 MJ/m2), isti bi trajao oko 72 minute i u tom roku bi izgorjela sva goriva tvar u stanovima na 2. katu; strop, potkrovlje i krovište. Predviđenim načinom gašenja ovog požara uspjelo bi se spasiti oko 84% gorive tvari u stambenoj zgradi (u jednom stubištu), te se požar ne bi proširio na ostale etaže zgrade uz neznatno proširenje na djelomično uređeno potkrovlje. Predviđenim načinom gašenja u stanovima (uz požarno opterećenje od 400 MJ/m2 spasilo bi se oko 61% gorive tvari stambene jedinice, te se ovakva intervencija može smatrati učinkovitom. Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode.

Page 65: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju gasimo sa dvije mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti od 20-30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog proizlazi da za gašenje ovog požara treba 4 vatrogasca kojima se dodaje 1 vozač vatrogasnog vozila, koji mora upravljati radom motora prilikom gašenja i ne može napustiti vozilo. Dakle, za gašenje požara klase A na drugom katu stambenog prostora potrebno je ukupno pet vatrogasaca. Kako se radi o zgradi u naselju Plavo polje, gdje se ne može za eventualnu nadopunu vodom vatrogasnog vozila koristiti vanjska hidrantska mreža, potrebno je na ovaj požar poslati još i auto cisternu. Za gašenje ovog požara JVP Grada Slavonskog Broda, treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

navalno vozilo Mercedes Atego, 2.500 litara vode i 400 litara pjenila, kapacitet pumpe 30/10, visokotlačni sklop,caffs uređaj i 4 komada univerzalne mlaznice

auto cisterna Mercedes Atego sa 6.000 litara vode, kapacitet pumpe 32/8 i 2 mlaznice

Za ovaj slučaj požara JVP treba uputiti ukupno šest vatrogasaca (od kojih 2 moraju biti vozači, 4 vatrogasci).

A4) PRORAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA STAMBENU ZGRADU P+1 SA DJELOMIČNO UREĐENIM POTKROVLJEM I STARIM TIPOM GRADNJE U NASELJU PLAVO POLJE

Uz slijedeće pretpostavke: Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u stanu (prozori i vrata) te krovnoj i stropnoj konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje, čiji su sastavni dijelovi papir, proizvodi od papira, plastika i platno. Prostor koji gori je prizemlje i prvi kat (stambeni prostor) jer su zajedno spojeni drvenim stubištem, a krovište će zahvatiti tek ako intervencija vatrogasaca bude duga. Stambeni objekt je veličine 20 x 7 m, odnosno površine A= 140 m2. Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda. Predviđeni početak gašenja požara od izlaska JVP iz kruga kreće se unutar 15 minuta. Stvarno vrijeme intervencije (tin) čine:

*vrijeme izlaska postrojne (oko 1 min)

*vrijeme dolaska postrojbe do građevine (udaljenost od 1,5 km uz prosječnu brzinu od 40 km/h, prijeđe za 2,3 min)

*prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (1 min)

Page 66: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

*povlačenje pruge na drugi kat (0,35 min)

*priprema za početak gašenja (1 min) tin iznosi 5,65 min

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) koje uz nepovoljan slučaj, da nema nikoga u stanu je 3-5 minuta i vrijeme intervencije (tin =5,65 min) U konkretnom slučaju tu=tuo+tin iznosi 9,65 minuta. Požar se širi linijski, a linija širenja požara u stambenim objektima iznosi 0,65 m/min, dok brzina izgaranja gorive stvari u stanu iznosi 0,75 kg/m2, dok se požar krovišta širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1 m/min uz brzinu izgaranja drvene mase od 1,11 kg/m2 min. Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5 MJ/kg Toplinska vrijednost kod izgaranja drvene mase krovišta je 16 MJ/kg Teoretska specifična toplina požara stana je 10,88 MJ/m2 min Teoretska specifična toplina požara krovišta je 17,76 MJ/m2 min qvode=2,2 MJ/kg - latentna moć vode Ulazni parametri u proračun

A = 140 m2 tu = 9,65 min V1 = 0,65 m/min Viz = 0,75 kg/m2 min q = 14,5 KJ/kg u = 30 % (20%) qvode = 2,2 KJ/kg - latentna moć vode

Površina zahvaćena požarom r = t x V1 (udaljenost od centra požara) r = 9,65 x 0,65 = 6,3 m (udaljenost od centra požara koje je nastalo gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na požar) A = r2 x 3,14 A = 6,32 x 3,14 = 125 m2 A = 125 m2

Prema ovom proračunu unutar 9,65-oj minuti od nastanka požara bilo bi zahvaćeno oko 90% stambene površine u prizemlju i prvoj etaži.

Page 67: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu jedne minute u 9,65-oj minuti od nastanka požara je:

m= A x Viz

m= 125 x 0,75 m= 94 kg/min

Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 9,65-oj minuti je: Q = m x q Q = 94 x 14,5 = 1.363 MJ/ u 9,65-oj minuti

Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara stana stambene zgrade u naselju Plavo polje, provest će se za slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru kod gašenja ovog tipa požara.

Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) je:

Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je:

qrm = qvode x u =2,2 MJ/kg x 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg

Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da bi se ugasio, je:

V1 vode = Q/qrm=1.363 (MJ/u 9,65-oj min) 0,66 (0,44) (MJ/kg)=2.065(3.097) 1

Ako se požar gasi s dvije mlaznice kapaciteta 200 l/min te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%), vrijeme gašenja trajalo bi 5,2 (7,8) minuta, od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 9,65 minuta od nastanka požara. Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 5,2 (7,8/min) i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 9,65 minuta, iznosi 15 (17,6) minuta te zadovoljava zahtjeve učinkovitosti gašenja požara. Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 1.800 MJ/m2), koje je znatno veće zbog drvenog stubišta koje spaja prizemlje i prvi kat, isti bi trajao oko 98 minuta i u tom roku bi izgorjela sva goriva tvar u stanovima u prizemlju i prvom katu, strop, potkrovlje i krovište. Predviđenim načinom gašenja (uz požarno opterećenje stambenog prostora od 700 MJ/m2, koje je povećano zbog ugrađenog drvenog stubišta), spasilo bi se oko 85% gorive tvari u ovoj stambenoj jedinici (prizemlje i prvi kat) te se požar ne bi proširio na krovnu konstrukciju zgrade. Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju, gasimo sa dvije mlaznice za

Page 68: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

raspršenu vodu iskoristivosti od 20-30%, a svaki mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog proizlazi da su za gašenje ovog požara potrebna 4 vatrogasca, kojima se dodaje 1 vozač vatrogasnog vozila koji mora upravljati radom motora prilikom gašenja i ne može napustiti vozilo. Dakle, za gašenje požara klase A na prvom katu stambenog prostora potrebno je ukupno pet vatrogasaca. Za gašenje ovog požara JVP Grada Slavonskog Broda treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

navalno vozilo Mercedes, 2.500 litara vode i 400 litara pjenila, kapacitet pumpe 30/10, visokotlačni sklop, caffs uređaj i 4 komada univerzalne mlaznice

Za ovaj slučaj požara JVP treba uputiti ukupno pet vatrogasaca ( od kojih je 1 vozač, 4 vatrogasca).

A5) PRORAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA STAMBENU ZGRADU P+1 BEZ UREĐENOG POTKROVLJA I STARIM TIPOM GRADNJE U NASELJU KOLONIJA

Uz slijedeće pretpostavke:

Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u stanu (prozori i vrata), te krovnoj i stropnoj konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje, te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje čiji su sastavni dijelovi papir, proizvodi od papira, plastika i platno. Prostor koji gori je prvi kat (stambeni prostor) zajedno sa stropom stambenog objekta veličine 20 x 12 m, odnosno površine A=240 m2. Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda. Predviđeni početak gašenja požara od izlaska JVP Grada Slavonskog Broda iz kruga kreće se unutar 15 minuta. Stvarno vrijeme intervencije (tin) čine:

*vrijeme izlaska postrojbe (oko 1 min)

*vrijeme dolaska postrojbe do građevine (udaljenost od 1,3 km uz prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe za 2,0 min)

*prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (1 min)

*povlačenje pruge na prvi kat (0,25 min)

*priprema za početak gašenja (1 min) tin iznosi 5,25 min

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja /tu/ koje uz nepovoljan slučaj da nema nikoga u stanu je 3-5 min i vrijeme intervencije (tin = 5,25 min). U konkretnom slučaju tu= tuo + tin iznosi 9,25 min

Page 69: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Požar se širi linijski, a linija širenja požara u stambenim objektima iznosi 0,65 m/min, dok brzina izgaranja gorive tvari u stanu iznosi 0,75 kg/m2 min. Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 14,5 MJ/kg Teoretska specifična toplina požara stana je 10,88 MJ/m2 min 17,76 MJ/m2 min

qvode =2,2 MJ/kg - latentna moć vode Ulazni parametri u proračun

A = 140 m2 tu = 9,25 min V1 = 0,65 m/min Viz = 0,75 kg/m2 min q = 14,5 MJ/kg u = 30% (20%) qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moć vode

Površina zahvaćena požarom

r = t x V1 (udaljenost od centra požara) r = 9,25 x 0,65 = 6,01 m (udaljenost od centra požara koje je nastalo gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na požar) A = r2 X 3,14 A = 6,01 2 x 3,14 = 113,m2 A = 113 m2

Prema ovom proračunu u 9,25-oj minuti od nastanka požara, bilo bi zahvaćeno oko 47% stambene površine na prvoj etaži, a požar se ne bi počeo širiti na krovište. Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu 1 minute u 9,25-oj minuti od nastanka požara je:

m = A x Viz

m = 113 x 0,75

m = 85 kg/min Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 9,25-oj minuti je:

Q = m x q Q = 85 x 14,5 =1.233 MJ/ u 9,25-oj minuti

Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara stana stambene zgrade u naselju Kolonija izraditi će se za slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru kod gašenja ovog tipa požara. Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) je:

Page 70: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je:

qrm = qvode x u = 2,2 MJ/kg x 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da bi se ugasio je:

Vl vode = Q/qrm =1.233 (MJ/u 9,25-oj min) 0,66 80,44) (MJ/kg) =1.868 (2.803) 1 Ako se požar gasi sa 2 mlaznice kapaciteta 200 l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja trajalo bi 4,7 (7,1) min, od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 9,25 minuta od nastanka požara. Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 4,7 (7,1) min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 9,25 min iznosi 14 (16,4) min i zadovoljava zahtjeve učinkovitosti gašenja požara. Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 1.400 MJ/m2), isti bi trajao oko 80 min, tada bi izgorjela sva goriva tvar u stanovima na prvom katu, strop, potkrovlje i krovište. Predviđenim načinom gašenja ovoga požara, spasilo bi se oko 90% gorive tvari u ovoj stambenoj zgradi (jedno stubište), te se požar ne bi širio na krovište ove stambene zgrade u naselju Kolonija. Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaji. U konkretnom slučaju gasimo sa 2 mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti od 20-30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog proizlazi da za gašenje ovog požara treba 4 vatrogasca kojima se dodaje 1 vozač vatrogasnog vozila koji mora upravljati sa radom motora prilikom gašenja i ne može napustiti vozilo. Dakle, za gašenje požara klase A, na prvom katu stambenog prostora potrebno je ukupno pet vatrogasaca. Za gašenje ovog požara JVP Grada Slavonskog Broda treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

navalno vozilo Mercedes, 2.500 litara vode i 400 litara pjenila, kapacitet pumpe 30/10, visokotlačni sklop, caffs uređaj i 4 komada univerzalne mlaznice

Za ovaj slučaj požara JVP treba uputiti ukupno pet vatrogasaca (od kojih 1 mora biti vozač, 4 vatrogasca)

Page 71: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

A6) PRORAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA POŽAR ZGRADE P +1 SA STARIM TIPOM GRADNJE U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI (OBITELJSKA KUĆA BRLIĆ) SPOMENIK KULTURE

Uz slijedeće pretpostavke: Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u poslovnom prostoru (prozori, vrata, drveni pod), te krovnoj i stropnoj konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje, te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, čiji su sastavni dijelovi papir, proizvodi od papira, plastika, platno i arhivska građa. Prostor koji gori je krovište poslovnog objekta veličine 29 x 14 m, odnosno površina A= 406 m2. Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda Predviđeni početak gašenja požara od izlaska JVP iz kruga kreće se unutar 15 minuta. Stvarno vrijeme intervencije (tin) čine:

*vrijeme izlaska postrojbe (oko 1 min)

*vrijeme dolaska postrojbe do građevine (udaljenost od 3,5 km uz prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe za 5,25 min)

*prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (1 min)

*povlačenje pruge na prvi kat (0,25 min

*priprema za početak gašenja (1 min) tin iznosi 8,5 min

Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) koje uz nepovoljan slučaj da nema nikoga u stanu je 3-5 min i vrijeme intervencije (tin=8,5 min) U konkretnom slučaju tu=tuo+tin iznosi 12,5 min Požar se širi linijski a linija širenja požara u poslovnim objektima iznosi 0,9-1,2 m/min (prosjek 1,15), dok brzina izgaranja gorive tvari u poslovnom prostoru iznosi 1,0 kg/m2 min. Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u poslovnom prostoru je 16 MJ/kg Teoretska specifična toplina požara poslovnog prostora je 16 MJ/m2 min

qvode =2,2 MJ/kg - latentna moć vode Ulazni parametri u proračun

A = 406 m2 tu = 12,5 min V1 = 1,15 m/min Viz = 1,0 kg/m2 min Q = 16 MJ/kg

Page 72: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

u = 30% (20%) qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moć vode

Površina zahvaćena požarom

r = t x V1 (udaljenost od centra požara) r =12,5 x 1,15 = 14,38 m (udaljenost od centra požara koje je nastalo gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na požar) A = r2 x 3,14 A = 14,38 2 x 3,14 = 649 m2 A = 649 m2

Prema ovom proračunu, unutar 12,5 minuta od nastanka požara bilo bi zahvaćeno oko 100% poslovne građevine. Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu 1 minute u 12,5-oj min od nastanka požara je:

m = A x Viz

m = 649 x 1,0

m = 649 kg/min Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 8,5-oj minuti je:

Q = m x q Q = 649 x 16 = 6.496 MJ/u 12,5-oj minuti

Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara krovišta poslovne zgrade i staroj gradskoj jezgri provesti će se za slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru kod gašenja ovog tipa požara.

Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) je: Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je:

qrm = qvode x u = 2,2 MJ/kg x 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg

Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da bi se ugasio je:

V1 vode = Q/q = 6.496 (MJ/min u 12,5-oj min) /o.66 (0,44) (MJ/kg) =9.842 (14,736)l

Ovaj požar se treba gasiti sa najmanje 4 mlaznice kapaciteta 200 l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%), vrijeme gašenja trajalo bi 12,3 (18,45) min od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 12,5 min od nastanka požara. Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom) od 12,3 (18,45) min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 12,5 min iznosi 24,8 (37,3) min i zadovoljava zahtjeve učinkovitosti gašenja požara.

Page 73: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 1.800 MJ/m2), isti bi trajao oko 68 minuta u kom roku bi izgorio prvi kat sa prizemljem i krovište sa stropom zadnjeg kata. Predviđenim načinom gašenja ovog požara, spasilo bi se oko 64% gorive tvari u prizemlju i na katu, te drvne mase krovišta i stropa, tj. požar se ne bi proširio na ostale etaže zgrade. Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja požara krutihtvari pri korištenju raspršenog mlaza vode Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju gasimo sa 4 mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti od 20-30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog proizlazi da za gašenje onog požara treba 8 vatrogasaca kojima se dodaje 2 vozača vatrogasnog vozila koji moraju upravljati sa radom motora prilikom gašenja i ne može napustiti vozilo. Dakle, za gašenje požara klase A na P+1 poslovne građevine potrebno je ukupno deset vatrogasaca. Kako se radi o zgradi u staroj gradskoj jezgri, gdje krovišta nisu međusobno odvojena požarnim zidom, postoji mogućnost prebacivanja požara na drugo krovište. Ovakav požar mora se gasiti sa jednim mlazom sa vanjske strane upotrebom vatrogasne ljestve, kako bi spriječilo prenošenje požara. Za ovakav način gašenja potrebno se odlučiti kako bi se požar zbog kasne dojave počeo širiti na krovište. Za gašenje ovog požara Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

navalno vozilo Mercedes Atego, 2.500 litara vode i 400 litara pjenila, kapacitet pumpe 30/10, visokotlačni sklop, caffs uređaj i 4 komada univerzalne mlaznice

auto cisterna Mercedes Actros sa 10.000 litara vode, kapacitet pumpe 32/8 i 2 mlaznice

auto ljestva Mercedes Atego dužine ljestvenika 32m Za ovaj slučaj požara vatrogasna postrojba treba uputiti ukupno jedanaest vatrogasaca (3 vozača, 8 vatrogasca). Dopunjavanje dodatne količine vode, može se obaviti iz vanjske hidrantske mreže koja se nalazi u blizini ove građevine.

Page 74: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

B) INDUSTRIJSKA ZONA

B1) PRORAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA POŽAR SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA (FURNIRA) U „SLAVONIJA DI“ U INDUSTRIJSKOJ ZONI «BJELIŠ»

Zapaljiva tvar je skladišni furnir u količini od 640 t kao mobilno požarno opterećenje. Imobilnog požarnog opterećenja nema jer je građevina sagrađena od ne gorivog materijala vatrootpornog 90 minuta. Prostor koji gori je skladište poluproizvoda, veličine 80 x 40 m, odnosno A=3.600 m2. Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda. Predviđeni početak gašenja požara od izlaska JVP-e iz kruga kreće se unutar 15 minuta. Stvarno vrijeme intervencije (tin) čine:

*vrijeme izlaska postrojbe (oko 1 min)

vrijeme dolaska postrojbe do građevine (udaljenost od 7 km uz prosječnu brzinu od 40 km/h prijeđe za 10,5 min

prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (1 min)

priprema za početak gašenja (1 min) tin iznosi 13,5 min Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) koje uz nepovoljan slučaj nema nikoga u stanu je 3-5 min (prosječno 4 min) vrijeme intervencije (tin = 13,5 min) U konkretnom slučaju tu = tuo + tin iznosi 17,5 min Požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 1-1,6 m/min (1,3) dok brzina izgaranja furnira složenog na palete iznosi 0,84 kg/m2 min Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari (furnira) je 17 MJ/kg Teoretska specifična toplina požara je 14,28 MJ/m2 min

qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moć vode Ulazni parametri u proračun:

A =3.600 m2

tu = 17,5 min

V1 = 1,3 m/min

Viz = 0,84 kg/m2 min

q = 17 MJ/kg

u = 30% (20%)

qvode = 2,2 MJ/kg - latentna moć vode

Page 75: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Površina zahvaćena požarom:

r = t x V1 (udaljenost od centra požara)

r = 17,5 x 1,3 = 22,75 m (udaljenost od centra požara koje je nastalo gorenjem u vremenu dolaska vatrogasaca na požar)

A=r2 x 3,14

A=22,75 2 x 3,14 =1.626 m2

A=1.626 m2 Prema ovom proračunu unutar 17,5-oj minuti od nastanka požara bila bi zahvaćeno 45% površine skladišta požarom. Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu jedne minute u 17,5-oj minuti od nastanka požara je:

m = A x Viz

m =1.626 x 0,84

m =1.366 kg/min

Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 17,5-oj minuti je:

Q = m x q

Q = 1.366 x 17 =23.222 MJ/ u 17,5-oj minuti Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara skladišta poluproizvoda u «Slavonija DI», računa se za slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru kod gašenja ovog tipa požara. Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) je: Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je:

qrm = qvode x u = 2,2 MJ/kg x 0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da bi se ugasio je:

V1 vode = Q/qrm =23.222 (MJ/u 17,5-oj min) /0,66 (0,44) (MJ/kg) =35185 (52.777)l Zbog velike zahvaćene površine i zbog velikog požarnog opterećenja ovaj požar se treba gasiti sa 3 mlaznice kapaciteta 400 l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja trajalo bi 29,33 (44) min od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 17,5 min od nastanka požara. Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 29,32 (44) min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 17,5 min iznosi 46,8 (73,32) min. Do početka gašenja ovog požara izgorjet će oko 5% gorive mase u skladištu, a požarom će biti zahvaćeno 45% ukupne površine skladišta.

Page 76: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Ako se ovaj požar ne ugasi (uz specifično požarno opterećenje od 3.022 MJ/m2), isti bi trajao oko 125 min, u tom roku bi izgorjela sva uskladištena roba. Predviđenim načinom gašenja ovog požara spasilo bi se oko 67% ukupno uskladištene robe u skladištu. Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za opisani slučaj gašenja požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju gasimo sa 3 mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti sa 20-30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog proizlazi da za gašenje ovoga požara treba 6 vatrogasca kojima se dodaju 2 vozača vatrogasnog vozila koji moraju upravljati sa radom motora prilikom gašenja i ne mogu napustiti vozilo. Dakle, za gašenje požara skladišta poluproizvoda (furnira) koji se nalaze u skladištu potrebno je ukupno osam vatrogasaca. Međutim, kako se radi o velikoj količini vode potrebna za gašenje, a koja se može dopunjavati iz vanjske hidrantske mreže, na ovaj požar potrebno je kao sigurnost uputiti još 1 auto cisternu, što povećava broj vatrogasaca za 1 vozača, te je za ovaj požar potrebno angažirati devet vatrogasaca. Za gašenje ovoga požara JVP-a treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

navalno vozilo Mercedes Atego, 2.500 litara vode i 400 litara pjenila, kapacitet pumpe 30/10, visokotlačni sklop, caffs uređaj i 4 komada univerzalne mlaznice

auto cisterna Mercedes Atego sa 6.000 litara vode, kapacitet pumpe 32/8 i 2 mlaznice

auto cisterna Mercedes Actros sa 10.000 litara vode, kapacitet pumpe 40/10 i 2 mlaznice

Dopuna vode može se obavljati iz hidrantske mreže koja se nalazi u neposrednoj blizini skladišta. Za ovaj slučaj požara JVP-a Grada Slavonskog Broda, treba uputiti ukupno devet vatrogasaca (3 vozača, 6 vatrogasaca).

Page 77: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

C) TEHNIČKE INTERVENCIJE

C1) PRORAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA OBAVLJANJE TEHNIČKE INTERVENCIJE NA CESTAMA

Predmet tehničke intervencije je prometna nezgoda na cesti u kojoj je potrebno obaviti spašavanje unesrećenih osoba iz karamboliranog automobila pomoću uređaja za rezanje i razvaljivanje. Za obavljanje ove tehničke intervencije Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda treba na mjesto događaja doći sa slijedećim vozilom:

veliko tehničko vozilo, Mercedes Atego Prema ovim pretpostavkama, JVP-a treba uputiti ukupno tri vatrogasca na tehničku intervenciju prometne nesreće (1 vozač, 2 vatrogasca).

R E K A P I T U L A C I J A U cilju boljeg pregleda potrebnog broja vatrogasaca ga gašenje požara na pojedinim karakterističnim građevinama na požarnom području Grada Slavonskog Broda, napraviti će se tablični prikaz dobivenih rezultata u tablici:

Tablica 32

VRSTA GRAĐEVINE Broj mlaznica

Broj vatrogasaca

Broj vozača

Ukupno vatrogasaca

Navalno ili kombinirano

Auto cisterna

Auto ljestva

P+10 bez uređenog potkrovlja

2 7 3 10 da Da da

P+5 bez uređenog potkrovlja

2 5 2 7 da Ne da

P+2 sa uređenim potkrovljem

2 4 2 6 da Da ne

P+1 sa uređenim potkrovljem

2 4 1 5 da Ne ne

P+1 bez uređenog potkrovlja

2 4 1 5 da Ne ne

P+1 obiteljska kuća Brlić

4 8 3 11 da Da da

Slavonija DI skladište 3 6 3 9 da 2 x da ne

Tehnička intervencija u prometu

- 2 1 3 tehničko - -

Navedeni broj vatrogasaca za intervenciju unutar požarnog područja Grada Slavonskog Broda mora se osigurati isključivo iz JVP- Grada Slavonskog Broda jer, DVD-o Slavonski Brod nema utvrđen broj operativnih vatrogasaca, te se na njega ne može računati kao na pripravnu postrojbu za gašenje požara u industriji i stambenim građevinama na ovom području. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slavonski Brod, može djelovati kao društvo koje neće biti utvrđeno Planom zaštite od požara.

Page 78: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

4.4. Organizacijske mjere

Imajući u vidu površinu područja koje pripada gradu Slavonskom Brodu, broj stanovnika, industrijsku razvijenost, stanje i veličinu poljoprivrednih i šumskih površina, veličinu i tip građevina, broj požara nastalih u zadnjih 10 godina, kao i druge podatke iz ove procjene predlaže se Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda određivanje središnje vatrogasne postrojbe. Za središnju postrojbu odrediti Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Slavonskog Broda sa 50 vatrogasaca, zapovjednik i zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe (52 vatrogasca – VP vrsta 4) koji zadovoljavaju sve odredbe propisane člankom 21. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10 ), a vatrogasnu postrojbu DVD-a Slavonski Brod pod ostale postrojbe koja nema utvrđen broj operativnih vatrogasaca.

4.5. Određivanje broja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi

Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda

DVD Slavonski Brod

Sukladno čl. 19 Pravilnika o organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94), te čl. 3 Zakona o vatrogastvu(NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10 ) Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda planom će biti utvrđena kao središnja postrojba sa područjem odgovornosti za područje cijelog Grada Slavonskog Broda, a DVD-o Slavonski Brod planom će biti utvrđeno pod ostale postrojbe koja nema utvrđen broj operativnih vatrogasaca.

Tablica 33

Vrsta vatrogasnog vozila komada

Zapovjedno vatrogasno vozilo 1

Navalno vatrogasno vozilo 2

Vatrogasno vozilo za tehničke intervencije 1

Vatrogasno vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m 1

Vatrogasna autocisterna 2

Vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom 1

Vatrogasno vozilo za gašenje prahom 1

Vatrogasno vozilo za manje tehničke intervencije 1

Zglobna hidraulična platforma 1

Vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara i raslinja

Page 79: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Navedena vozila moraju biti opremljena slijedećom vatrogasnom opremom :

A) NAVALNO VOZILO:

mlaznica univerzalna 52mm kom. 3

mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

mlaznica za vodenu maglu kom. I

radiostanica prijenosna kom. 2

radiostanica mobilna kom. 1

reflektor (na vozilu) kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

ventil za ograničenje tlaka kom. 1

zaštitne rukavice-kožne para 3

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka 1.)

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)

oprema i sredstva za gašenje požara pjenom (članak 50.,točka 4.)

oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50.,točka 5.)

razvalni alat i oprema (članak 50.,točka 7.)

električarski alat (članak 50.,točka 8.)

alat (članak 50.,točka 11.)

oprema za spašavanje (članak 50.,točka 12.)

B) AUTOCISTERNA

lopata pobirača kom. 1

mlaznica univerzalna 52mm kom. 2

mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

pijuk-obični kom. 1

prijenosna uronjiva pumpa s vodenom turbinom kom. 1

radiostanica prijenosna kom. 1

radiostanica ugradbena kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom. 1

uže penjačko kom. 1

zaštitne rukavice-kožne par 1

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka I.)

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)

Page 80: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50.,točka 5.)

C) VOZILO ZA GAŠENJE VODOM I PJENOM:

bacač za vodu i pjenu (na vozilu) kom. 1

mlaznica univerzalna 52mm kom. 1

mlaznica univerzalna 75mm kom. I

mlaznica za srednje tešku pjenu kom. I

mlaznica za tešku pjenu kom. 2

radiostanica prijenosna kom. 1

radiostanica ugradbena kom. 1

reflektor (na vozilu) kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-S" kom. 1

uže penjačko kom. 1

zaštitne rukavice kožne par 1

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka l.)

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)

oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50:,točka 5.)

D) AUTOMOBILSKA LJESTVA:

cijev tlačna 52 mm kom. 4

cijev tlačna 75 mm kom. 3

mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

nosila sklopiva kom. 1

plinska maska s obrazinom i kombiniranim filtrom kom. 2

prijelaznica 75/52 mm kom. 2

radiostanica prijenosna kom. 2

radiostanica ugradbena kom. l

razdjelnica trodijelna kom. I

reflektor (na vozilu) kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. I

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5". kom. 1

uže penjačko kom. 2

zaštitne rukavice-kožne par 1

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50. točka 2)

oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50., točka 5)

E) VOZILO ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE

Page 81: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

dimovuk s potrebnim priborom komplet 1

dizalica 15t kom. 1

dizalica 8t kom. 1

generator za proizvodnju električne struje komplet 1

hidrauličke škare za rezanje,širenje i razvlačenje s potrebnim priborom komplet 1

ključ za lift kom. 1

komplet za pružanje prve pomoći komplet I

ljestva mornarska kom. 1

motorna pila kom. 1

nosila sklopiva kom: 1

oprema za uzemljenje (po potrebi) komplet 1

otvarač brave (različiti) kom. 20

plinska maska s obrazinom i kombiniranim filtrom kom. 2

potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kablom kom. 1

produžni kabel za električnu struju dužine 25m,220V kom. 2

produžni kabel za električnu struju dužine 25m,380V kom. 1

radiostanica prijenosna kom. 2

radiostanica ugradbena kom. 1

reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom. 2

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom i "C02-5". kom. 1

uže penjačko kom. 2

uže čelično za vodu s ušicom (različitih dužina i promjera) kom. 3

vodilica željezna za vuču (dužine 2 m) ' kom. I

zaštitne rukavice-gumirane (tanke) para 3

zaštitne rukavice-gumirane para 2

zaštitne rukavice-kožne para 2

oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50., točka 5.)

razvalni alat i oprema (članak 50., točka 7.)

električarski alat (članak 50., točka 8.)

mehaničarski alat i oprema (članak 50., točka 9.)

tehnička oprema za označavanje i promet (članak 50., točka 10.)

alat (članak 50., točka 11.)

G) ZAPOVJEDNO VOZILO

megafon kom. 1

radiostanica prijenosna kom. 1

radiostanica ugradbena kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

H) VOZILO ZA GAŠENJE PRAHOM:

bacač praha (na vozilu) - kom. 1

Page 82: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

cijev tlačna-gumirana (na vitlu) - kom. 2

mlaznica univerzalna 52mm - kom. 1

mlaznica za prah ("pištolj" mlaznica) -kom. 2

radiostanica prijenosna - kom. 1

radiostanica ugradbena - kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi - kom. 1

zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano - komplet 2

I) HIDRAULIČKA PLATFORMA

cijev tlačna 52mm kom. 4

cijev tlačna 75mm kom. 3

mlaznica univerzalna 52mm kom. 2

mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

nosila sklopiva kom. 1

plinska maska s obrazinom i kombiniranim filtrom kom. 2

prijelaznica 75/52mm kom. 2

radiostanica prijenosna kom. 2

radiostanica ugradbena ' kom. 1

razdjelnica trodijelna kom. 1

reflektor (na vozilu) kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

uže penjačko kom. 2

zaštitne rukavice-kožne par 1

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže

oprema za zaštitu organa za disanje

J) VOZILO ZA MANJE TEHNIČKE INTERVENCIJE I GAŠENJE

dizalica 8 t kom. 1

generator za proizvodnju električne struje - komplet 1

ključ za lift kom. 1

komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

ljestva kukača kom. 1

metlanica kom. 2

motorna pila kom. 1

otvarač brave (različiti) kom. 20

radiostanica prijenosna kom. 2

radiostanica ugradbena kom. 1

reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-S" kom. l

Page 83: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

uže čelično za vuču s ušicom kom. 1

uže penjačko kom. 1

univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta komplet I

zaštitne rukavice-kožne para 3

oprema za zaštitu organa za disanje

oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku

razvalni alat i oprema

električarski alat

tehnička oprema za označavanje i promet

alat

K) VOZILO ZA GAŠENJE POŽARA, ŠUMA I RASLINJA

cijev tlačna gumirana (na vitlu) kom. 1

metlanica kom. 4

mlaznica pištolj" kom. 1

mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

motorna pila kom. 2

radiostanica prijenosna kom. 1

radiostanica ugradbena kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 4

zaštitne rukavice-kožne par 1

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže

vatrogasna armatura i tlačne cijevi

alat

Minimum tehničke opreme i sredstava, koje treba posjedovati dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrđena planom zaštite od požara u skladištu, čini:

čizme gumene-niske pari 5

čizme gumene-visoke pari 5

cijev tlačna 52 mm kom. 12

cijev tlačna 75 mm kom. 12.

ljestva kukača kom. I

ljestva mornarska kom. l

ljestva prislanjača kom. 1

međumješalica kom. 1

metlanica: kom. 4

mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

Page 84: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

mlaznica univerzalna 15 mm kom. 1

motorna pila kom. 1

nosila sklopiva kom. 2

plinska maska s obrazinom i kombiniranim filtrom ili izolacijski aparat s pričuvnom bocom kom. 20

podvezica za cijev kom. 4

posuda s pjenilom 20litara kom. 3

potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom kom. 1

potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom kom. 1

prijelaznica 110/75mm kom: 1

prijelaznica 75/52mm kom. 2

punjač za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1

punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom. 1

razdjelnica trodijelna kom. 1

ručna akumulatorska svjetiljka u "5" izvedbi kom. 2

ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom.. 2

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 4

ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2

uže penjačko kom. 2

univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta komplet 1

zaštitne rukavice-gumirane pari 5

zaštitne rukavice-kožne pari 5

alat (članak 50.,točka 11.) Vatrogasne postrojbe ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društva, koje planom zaštite od požara Grada Slavonskog Broda nisu utvrđena središnjim društvom, za obavljanje vatrogasne djelatnosti mora imati najmanje sslijedeću opremu i sredstva za rad:

vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu,

komplet za pružanje prve medicinske pomoći,

ljestvu prislanjaču ili sastavljaču,

tri metlanice,

tri univerzalne mlaznice O 52 mm,

dvije univerzalne mlaznice O 75 mm,

pijuk za sijeno,

ručnu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi,

vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«,

vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO2 – 5«,

dva vatrogasna aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača),

aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača),

dva penjačka užeta,

pet pari zaštitnih kožnih rukavica,

devet tlačnih cijevi O 52 mm,

pet tlačnih cijevi O 75 mm,

Page 85: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

dvije prijelaznice 110/75 mm,

dvije prijelaznice 75/52 mm,

šest usisnih cijevi O 110 mm,

dva ključa za cijevi,

usisnu sitku110 mm,

dva užeta za usisne cijevi,

hidrantski nastavak,

ključ za nadzemni hidrant,

ključ za podzemni hidrant,

trodijelnu razdjelnicu,

sabirnicu – sakupljač 2 × 75/110,

ublaživač reakcije mlaza,

dvije podvezice za cijevi. Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo mora imati prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu. Sukladno pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ( NN 31/11.) pripadnici vatrogasne postrojbe prilikom obavljanja određenih vrsta vatrogasnih intervencija trebaju posjedovati slijedeću opremu :

zaštitna odjeća za vatrogasce,

zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,

zaštitna vatrogasna potkapa,

obuća za vatrogasce,

zaštitne vatrogasne rukavice,

zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,

zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,

maska za cijelo lice,

polumaska ili četvrtmaska,

zaštitni pojas za vatrogasce,

zaštitne vatrogasne naočale,

rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.

Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga Pravilnika je:

osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine,

osobna zaštitna oprema protiv pada s visine,

naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine,

spasilačka oprema,

samostalni ronilački uređaji,

ronilačka odijela,

reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara,

Page 86: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce,

odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama,

vatrogasna užad,

naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave),

filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica,

filtarska polumaska za zaštitu od čestica,

rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama,

zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru,

ribarske čizme,

kišno odijelo Te drugu osobnu opremu :

prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,

osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije,

detektor radioaktivnog zračenja,

protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka,

baterijska svjetiljka,

torba s kompletom za pružanje prve pomoći.

4.6. Sustav za dojavu požara

Sustav za dojavu požara funkcionira na način da dojave o potrebama za vatrogasnu intervenciju dolaze na telefon 193, 112 (u Županijski centar 112 Slavonski Brod, DUZS područni ured Slavonski Brod) koji automatski poziv prosljeđuje u operativno dežurstvo u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Slavonskog Broda.

4.7. Odlagališta otpada – deponij

Komunalac d.o.o. provodi na području grada organizirano sakupljanje i zbrinjavanje: Komunalnog otpada i otpada nastalog u procesu proizvodnje sličnog komunalnom otpadu; Zelenog otpada nastalog košnjom trave, obrezivanjem drveća, uređivanjem vrtova, čišćenjem groblja, tržnice, itd.; Uličnog otpada nastalog čišćenjem ulica (djelatnošću RJ «Zelenilo i čistoća»). Glomazni otpad prikuplja se organizirano dva puta godišnje (proljeće i jesen) u akciji «Volim svoj grad», ali se i izdvaja iz komunalnog otpada i privremeno pohranjuje na odlagalištu gdje ga preša i odvozi poduzeće «Reciklaža Vukovar». Građevinski otpad dovozi se na odlagalište gdje se upotrebljava za prekrivanje deponiranog otpada. Redovitim odvozom otpada obuhvaćeno je 17.287 kućanstava površine 1.436.302m2 te 1584 pravnih osoba površine 455.875m2.

Page 87: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Temeljem Odluke o komunalnom redu otpad se odvozi jedan puta tjedno. Odvoz otpada vrši se kamionima autosmećarima i to na način da je grad podijeljen na 20 približno jednakih terena. Prikupljeni otpad deponira se na gradskom odlagalištu Vijuš-jug u iskopanu kazetu i prekriva inertnim materijalom. Ulazak na odlagalište je kontroliran, svaki se evidentira, vizualno pregleda dovezeni otpad i usmjerava na mjesto predviđeno za istovar.

4.8. Mjere zaštite šuma i otvorenih prostora od požara 4.8.1. Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko uzgojne radove te uklanjati lakozapaljiv materijal. U periodima kad vlažnost zraka u šumskim predjelima padne ispod 25% potrebno je ograničiti sve djelatnosti u šumi i pojačati nadzor nad zadržavanjem i kretanjem u šumi. Šumarija Slavonski Brod dužna je osigurati sukladno svojim planovima redovnu ophodnju i motrenje na ugroženim šumskim površinama i pružiti pomoć u gašenju. Kako bi se spriječio nastanak i širenje požara na šumskim površinama pravne osobe koje gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu dužni su, prema odredbama Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 26/03), učiniti:

prilikom prijama u službu ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo, upoznati djelatnike s opasnostima od požara na tom radnom mjestu i osposobiti ih za provođenje mjera zaštite od požara, rukovanje sredstvima za dojavu i gašenje požara te za vođenje o tome potrebne evidencije,

provoditi promidžbu radi upoznavanja pučanstva i turista, a posebice školske djece za sto bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u sprečavanju nastanka šumskih požara.

pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužne su:

a) - b)

c)

Page 88: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

4.8.2. "Hrvatske ceste" i županijska uprava za ceste moraju učinkovito održavati pojaseve uz ceste čistim i urednim što znači da na tim površinama moraju kositi i nisko raslinje i isto odvoziti. Isto moraju činiti i "Hrvatske željeznice" na površinama uz prugu.

4.9. Urbanističke mjere zaštite

Ograničiti visinu izgrađenosti u pojedinim urbanim cjelinama na maksimalno 15 m od puta za intervenciju do poda etaža sa prostorima za boravak Ijudi. Radi nesmetanog pristupa ugroženim objektima Grada, poduzeti potrebite mjere za održavanje prometnica i javnih površina prohodnima.

Sve gorive dijelove stropnih i krovnih konstrukcija te pregradnih zidova i stubišta u starim dijelovima naselja tokom rekonstrukcija i adaptacija zamijeniti negorivim dijelovima vatrootpornosti barem 60 min.

Sve važnije javne objekte na području Grada projektirati s potrebnim instalacijama za dojavu požara i gašenje požara.

Urbanističkim planovima riješiti pristupe do objekata te izbjegavati zatvorene blokove.

4.10. Mjere zaštite u prometu

Prometnice je potrebno obilježiti znakovima opasnosti i upozorenja te znakovima koji upućuju na ograničavanje brzine kretanja motornih vozila.

U okviru tvrtki koje obavljaju prijevoz opasnih tvari na odgovarajući način osposobiti vozače za prijevoz opasnih tvari. postupke u slučaju nesreće i o mjerama sigurnosti u prometu.

4.11. Industrija Razmještaj pojedinih industrijskih objekata potrebno je osigurati u skladu s urbanističkim planovima vodeći računa o požarnim opasnostima u pogonima, požarnom opterećenju te o vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata.

4.12. Pristupni putovi

kolnika javnih prometnica;

kolnika pristupnih putova do građevine;

kolnika prolaza kroz građevinu;

građevina (rampi, ploča uzdignutih pješačkih trgova uz građevinu, površine nižih dograđenih dijelova građevina uz vise građevine i sl.);

pločnika i trgova predviđenih za pješake i

sve ostale površine na terenu čija nosivost omogućuje prolaz i rad vatrogasnih vozila

Page 89: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

4.13. Nosivost vatrogasnih pristupa Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene za korištenje kao vatrogasni pristup. treba biti takva da može podnijeti osovinski pritisak od 100 kN.

4.14. Uvjeti korištenja vatrogasnih pristupa

Da bi se vatrogasni pristupi mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je:

da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehničke prakse;

da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike;

da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila;

da budu stalno prohodni po svojoj punoj širini;

da omogućuju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed i

da slijepi vatrogasni pristup duži od 100 m mora na svom kraju imati okretišta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

4.15. Vatrogasni prilazi

Ravni vatrogasni prilaz za jednosmjerno kretanje vatrogasnog vozila treba biti širine najmanje 3 m.

Kad se kao vatrogasni prilaz koristi kolni prolaz kroz građevinu, tada on mora biti u pravcu, a njegov slobodan profil treba iznositi najmanje 3 x 4 m, a postojeći najmanje 3 x 3,80 m.

Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu u pravilu ne smije prelaziti 12% nagiba. Prijelaz iz uspona u pad ih obrnuto treba se izvesti okomitom krivinom, čiji radijus mora iznositi u pravilu najmanje 15 m.

Stuba na vatrogasnom prilazu ne smije imati veću visinu od 8 cm. - Međusobna udaljenost stuba mora iznositi najmanje 10 m.

4.16. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s vanjskim zidovima građevine, treba biti najmanje:

5,5 m za građevine visine do 40 m i

7,0 m za građevine visine iznad 40 m. Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski

zid građevine, treba biti najmanje 5,5 m, a njena dužina minimalno 11 m, a udaljenost od

zida najviše 1 m.

Page 90: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevine tj. od vanjskih

zidova građevina može iznositi najviše

12 m za građevine visine do 16 m i

6 m za građevine više od 16 m

Površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenim

maksimalnim nagibom od 10% u bilo kojem smjeru površine

4.17. Mjere zaštite od požara u prijenosu i distribuciji električne energije

4.17.1.

U sklopu redovitog pregleda i održavanja naročitu pažnju treba voditi o sljedećem:

dotrajalosti pojedinih stupova;

kvaliteti ukapanja drvenih stupova (ne stavljaju se više)

kvaliteti i podešenosti zaštite vodova;

stanju izolatora odvodnika prenapona i vodiča;

zategnutosti vodiča u pojedinim rasponima;

održavanju trasa dalekovoda Prilikom rekonstrukcije odnosno sanacije dalekovodne mreže preporuča se:

izvršiti zamjenu dotrajalih stupova, posebno drvenih u 10 kV mreži, odgovarajućim kvalitetnim stupovima

zračnu 10 kV mrežu prema mogućnostima i tehničko ekonomskoj opravdanosti zamijeniti kabelskom

4.18. Elektroenergetski objekti i postrojenja

U sklopu redovitog održavanja provoditi sljedeće radnje:

provjeriti funkcionalnost i ispravnost svih upravljačkih i signalnih strujnih krugova i opreme;

zamijeniti neispravnu. oštećenu ili dotrajalu opremu, naprave i uređaje

i podesiti zaštitnu opremu i provjeriti funkcionalnost iste Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja potrebno je:

koristiti negorive i samogasive materijale;

vršiti pregrađivanje kabelskih kanala na prijelazima između pojedinih požarnih sektora odgovarajućim vatrootpornim materijalima;

izbjegavati postavljanje transformatorskih stanica u objekte druge namjene i

izvršiti odvajanje visokonaponskog od niskonaponskog dijela trafostanice

Page 91: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

4.18.1. U sklopu izvođenja, korištenja i održavanja potrebno je:

Prilikom projektiranja i izvođenja električne instalacije naročito treba voditi računa o sljedećem:

na prijelazima između različitih požarnih sektora predvidjeti pregrađivanje, brtvljenje vodova i kabela odgovarajućim vatrootpornim sredstvima;

električnu instalaciju opreme i uređaja koji moraju ispravno funkcionirati i u slučaju požara (napajanje protupožarnih pumpi, dizala, protupanične rasvjete i dr.) potrebno je izvesti naročito kvalitetno i s materijalima otpornim na visoke temperature. Za ove uređaje potrebno je predvidjeti rezervne izvore napajanja;

usponske vodove u većim i značajnijim objektima preporučuje se voditi u zasebnim vertikalnim vatrootpornim instalacijskim šahtovima i energetskim kanalima i sva predviđena oprema mora zadovoljiti obzirom na djelovanje vanjskih utjecaja (vlaga, prašina. blizina izvora topline, mogućnost stvaranja eksplozivne atmosfere).

4.19. Instalacije za zaštitu od djelovanja munja 4.19.1. Zaštita objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja na području Grada Đakova obavlja se gromobranskom instalacijom izvedenom na principu Faradayevog kaveza. 4.19.2. U sklopu redovitog održavanja potrebno je vršiti zakonom propisane periodične preglede i ispitivanja, dobivene rezultate uvoditi u za to predviđenu dokumentaciju te vršiti zamjenu oštećene i neispravne instalacije.

4.20. Osvjetljavanje evakuacijskih putova i izlaza Evakuacijske putove i izlaze potrebno je osvijetliti svjetiljkama panik rasvjete.

Page 92: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

Panik rasvjetu potrebno je izvoditi sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijama sa specifičnim uvjetima ("SI. list" br. 68/85).

4.21. Mjere za osiguranje vode za gašenje

4.21.1.

U cjevovodu za vodu opće potrošnje i vatrogasnu vodu treba osigurati tlak od najmanje 5

bara.

4.21.2.

Na području na kojemu živi do 51 000 do 100 000stanovnika, za potrebe gašenja jednog

požara bez obzira na otpornost objekata, potrebno je osigurati količinu vode od minimalno

35 I/s.

4.21.3.

Pri projektiranju budućih trasa vodovoda potrebno je planirati izgradnju nadzemne

hidrantske mreže. a za veće građevine vanjsku i unutarnju mrežu s ormarima u kojima se

nalazi oprema. Za postojeću hidrantsku mrežu potrebno je napraviti kartu kako bi se znalo

gdje se hidranti nalaze. Hidrante koji su pokriveni zemljom, asfaltom ili su zarasli u korov

potrebno je dovesti u ispravno stanje i iste označiti.

5.

Na temelju prikaza postojećeg stanja, obrade podataka, izračuna potrebnog broja vatrogasaca i predloženih organizacijskih i tehničkih mjera, mogu se izvesti slijedeći zaključci: Trenutna razina stanja zaštite od požara na području Grada Slavonskog Broda ne može se ocijeniti zadovoljavajućim i to iz razloga:

nedostatne količine i tlaka vode u hidrantskoj mreži u rubnim naseljima Grada Slavonskog Broda

neispravne hidrantske mreže u objektima kolektivnog stanovanja sa više etaža u centru grada

neizgrađenost pristupnih putova izvorištima vode

zakrčenost pristupa vatrogasnim vozilima građevinama u užem centru grada kao i unutrašnjosti zatvorenih blok naselja

Sa pravnim osobama, čije su građevine razvrstane u II kategoriju ugroženosti, potrebno je sačiniti odgovarajući pravni akt kojim se reguliraju odnosi na vatrogasnoj intervenciji na

Page 93: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

građevinama u vlasništvu te pravne osobe, te se trebaju definirati kojim snagama i vozilima JVP-a Grada Slavonskog Broda će intervenirati na njihove građevine. U Gradu Slavonskom Brodu, može se organizirati primjerena zaštita od požara, uz uvjet provedbe navedenih organizacijskih i tehničkih mjera, te otklanjanja svih navedenih nedostataka koji mogu utjecati na nastanak i širenje požara. Područje Grada Slavonskog Broda i prigradska naselja predstavljaju jednu požarnu zonu iz čijeg se centra može intervenirati u propisanom roku do najudaljenijih naseljenih točaka računajući od vremena dojave do početka vatrogasne intervencije. Područje Grada Slavonskog Broda sa prigradskim naseljima ima javnu vatrogasnu postrojbu i jedno dobrovoljno vatrogasno društvo, sa dovoljnim brojem njihovih operativnih članova i tehnike za potpunu autonomnost u gašenju požara na svom području.

-

Sve pripadnike središnje vatrogasne postrojbe potrebno je opremiti sukladno pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije pripadnici vatrogasne postrojbe (NN 31/11). Za područje koje administrativno pripada Gradu Slavonskom Brodu potrebno je donijeti Plan zaštite od požara, na temelju ove Procjene ugroženosti i pozitivnih propisa iz područja Zaštite od požara i vatrogastva, provedbom kojega će se osigurati odgovarajuća razina zaštite od požara.

Page 94: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

6.

Zakon o zaštiti na radu ("NN" br. 71/14, 118/14 )

Zakon o zaštiti od požara ("NN" br. 92/10)

Zakon o vatrogastvu ("NN" br. 139/04.; 174 /04.; 38/09. i 80/10. )

Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)

Zakon o gradnji (Nar. nov., br.153/13)

Zakon o zaštiti okoliša ("NN" br. 80/13)

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ("NN" br. 108/95. I 56/10.)

Zakon o prijevozu opasnih tvari ("NN" br. 79/07. )

Zakon o šumama ("NN" br.

140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12,148/13, 94/14.)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" br. 39/13)

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("NN" br.

35/94.; 110/05. I 28/10. )

Pravilnik o planu zaštite od požara ("NN" br. 51/12.)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("NN" br. 35/94 ; 55/94.i 142/03)

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije

ugroženosti od požara ("NN" br. 62/ 94 i 32/97)

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (“NN” 93/08.)

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("NN" br. 08/06)

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

("NN" br. 56/12 )

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („NN 87/08“ )

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i

uređaja ("NN" br. 146/05)

Pravilnik o osnovama organ. vatrogasnih postrojbi na teritoriji RH ("NN" br. 61 /94).

Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("NN" br.

43/95).

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ( NN 31 /11.)

Pravilnik o zaštiti šuma od požara ( NN 33/2014. )

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom ("NN" br. 123/1997,112/2001 i 23/2007).

Z. Šmejkal: "Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara", Zagreb 1991. god.

S. Marjanovic, G. Spehar: "Vatrogasna taktika i taktičke vježbe"

S. Marjanovic: "Protupožarna preventiva"

Drugi zakonski i podzakonski propisi, te odluke i drugi propisi doneseni su po tijelima

lokalne uprave i samouprave.

Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 1216

obrazloženje

Page 95: Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod · Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod 1. 1.1. Površina-- - - Grad Slavonski rod graniči sa Općinama: ebrina,

Procjena ugroženosti od požara Grad Slavonski Brod

7.

-