Sezonski radovi

Embed Size (px)

Text of Sezonski radovi

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  1/14

  SEZONSKI RADOVI NA

  PPELINJAKU

  Zoran Stanimirovi, Dragan

  irkovi

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  2/14

  JANUAR

  Obezbediti mir na pelinjaku;

  Obilaziti pelinjak i videti da li je stanje normalno;

  Kad pone otapanje snega treba oistiti leta da ne bi dolo dozamrzavanja i uguenja pela:

  Ako nastupi neki lep i topao dan i pele ponu da izlaze naproisni izlet, tada ispred konica treba staviti slamu,kukuruzovinu, kartonsku hartiju ili drugi suvi materijal, kako

  pele ne bi padale na sneg i stradale;

  Zatititi pelinjak od ptica: una, detli, senica i dr.

  Pomoi pelinja drutva koja nemaju dovoljnu koliinu hrane.

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  3/14

  FEBRUARObezbediti mir na pelinjaku;Ne dozvoliti zamrzavanje snega na letu;Kontrolisati zdravstveno stanje pela;Procenjivati jainu drutva na osnovu izleta pela na lepom i

  toplom danu;Ne otvarati konice iz iste radoznalosti, ve samo ako se za toukae potreba;Pelinjim drutvima sa nedovoljno hrane pomoi dodavanjem

  hrane (meda u sau ili pogaa).Spreiti pojavu grabei;Oistiti podnjae od prljavtine i uginulih pela i dezinfikovati ihna plamenu - opaljivaem;

  Uginule pele i ostalu prljavtinu sa podnjaa spaliti.Zameniti utopljavajui materijal ako je ovlaio;Drutva sa trutovima sanirati zamenom stare matice mladom izrezerve ili ga pripojiti drugom jakom drutvu.Preduzimati i druge mere za koje se proceni da su potrebne.

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  4/14

  MART

  Izvriti prvi proleni pregled svih pelinjih drutava i utvrditi:koliinu hrane, zdravstveno stanje, kvalitet matice, koliinu ikvalitet legla, kvalitet saa i drugo;

  Otkloniti nedostatke utvrdjene prvim prolenim pregledomunetim u belenicu;

  Kontrolisati ili spaljivati mrtve pele i trunje;Izvriti proleno tretiranje protiv varoe;Preduzeti mere leenja ako se pojavi nozemoza kod pela;Poeti sa stimulativnim prehranjivanjem;

  U drugoj polobini meseca, ako je vreme toplo i stabilno, poeti sapostepenim odzimljavanjem

  Postaviti i urediti higijensko pojilo

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  5/14

  APRIL

  Izvriti detaljan pregled pelinjih drutava poetkom meseca ako to nijeuradjeno u drugoj polovini m arta;Pratiti stanje i razvoj svojih pela blagovremeno vriti proirenje gnezda;Otklapati sae sa starim medom u cilju oslobadjanja prostora i

  stimulisanja matice za leenje;Oduzimati okvire sa vikom cvetnog praha za vreme cvetanja voa iuvati ga kao rezervu;Sakupljati cvetni prah hvataima;

  Preduzimati mere za odravanje radnog raspoloenja i spreavanjepojave rojevnog nagona;Ukoliko dodje do prekida pae ili pogoranja vremenskih prilika trebanastaviti stimulativno prihranjivanje;

  Koristiti vonu pau za izgradnju novog saa dodavanjem satnih osnova;Spajati slaba drutva sa jaim;Kontrolisti zdravstveno stanje pela i legla i po potrebi preduzimatiodgovarajue mere;Sprovoditi bioloku borbu protiv varoe upotrebom okvira gradjevnjaka;Stalno odravati pojilo u ispravnom stanju.

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  6/14

  MAJ

  Ouvanje stvorenog radnog raspoloenja kod pela merama kojima sespreava pojava rojevnog nagona a to su:a) dobra ventilacijab) pravovremeno proirenje prostora u konicic) zamena starih matica mladimd) dodavanje satnih osnova na izgradnjue) zaseniti one konice koje su i suvie izloene suncu if) kod izrazito jakih drutava oduzimanje i po nekog rama sa zatvorenim

  leglom i dodavanjenekom slabijem drutvu a na mesto oduzetog rama stavlja se ram sa

  satnomosnovom

  Ako iz nekih razloga nije u aprilu izvreno pripajanje slabih drutavajaim i izjednaavanje pelinjih drutava, to treba, bez odlaganjaobaviti odmah na poetku ovog meseca;im zabeli sae u ploditu ili zabele prvi cvetovi bagrema treba poeti sa

  dodavanjem medita;

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  7/14

  MAJ

  irom otvoriti sva leta - donja i gornja;Razmacima okvira u meditu radi produbljenja elija ionemoguavanja matica da ih zalee;

  Ograniavanje rada maticama radi dobijanja veeg prinosa umedu;Dodavanje satnih osnova na izgradnju;im pele ispune preko polovinu dodatog medita odmah mutreba dodati sledee medite;Ne otvarati konice u toku dana da se ne ometa rad pela.

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  8/14

  JUNSkidanje medita i cedjenje (centrifugiranje) meda;

  Pri oduzimanju meda treba biti umeren i pelama ostaviti najmanje 10 kgjer "med na medu raa";Medita skidati ujutru i iscedjena vraati uvee;Ne ostavljati med da se ohladi jer se tee centrifugira;

  Med treba uvati u istim sudovima - higijena meda;Odravanje pelinjih drutava u jakom stanju i radnom raspoloenju zanaredne pae.Proizvodnja i zamena matica;

  Umnoavanje pelinjih drutava;Stvaranje pomonih drutava i nukleusa;Nega rojeva;Obezbedjenje i uvanje saa sa poklopljenim medom za zimsku rezervu;Konzervacija polena u sau za zimu;Proirenje ventilacije ako nastupe visoke temperature;Stimulativno prihranjivanje suvim eerom;Odravanje pojila u ispravnom stanju;Tretiranje timolom protiv varoe;

  I dalje koristitiokvire graevnjake za bioloko suzbijanje varoe.

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  9/14

  Proirenje ventilacije ako nastupe visoke temperature;Stimulativno prihranjivanje suvim eerom;Odravanje pojila u ispravnom stanju;Tretiranje timolom protiv varoe;I dalje koristitiokvire graevnjake za bioloko suzbijanje varoe.

  JUL

  Zatita od visokih temperatura;a) stavljanje iane mree umesto unutranjeg pokrivaa (mrana

  ventilacija);b) gde nema iane mree, ukloniti unutranji pokriva i osloboditipelama slobodan ulaz u zbeg a unutranji pokriva staviti preko zbega;c) pomicati gornja tela unazad kod LR i Fararovih konica a medita kod

  Dadanblatovih, kako bi se otvorio novi prostor za provetravanje;d) ako su konice izloene suncu treba ih zaseniti stavljanjem sena ili zelenetrave preko krovova;Redovno kontrolisati ispravnost pojila;Proizvodnja i zamena matica;

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  10/14

  Stvaranje novih rojeva (rojevi, pomona drutva, nukleusi, oplodnjaci);

  Nega mladih rojeva;Zatita od pojave grabei;Dodavanje eera u kristalu radi prehrani pela i stimulacije matice;Preduzimati mere protiv varoe koja u ovom mesecu dostie maksimum usvom razvoju;Seoba pela lipovu i suncokretovu pau;Borba protiv osa i strljenova.

  AVGUST

  Detaljan pregled svih drutava radi utvrdjivanja:a) zdravstveno stanje pela i legla,b) kvaliteta matice i legla,

  c) kvaliteta saa id) koliine i kvaliteta hrane.Zatita od visoke temperature;Saniranje oslabelih drutava;

  Suzbijanje zaraznih bolesti pela i legla (nozema, varoa, trule i dr.)

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  11/14

  Nega rojeva;

  Zamena starih i nekvalitetnih matica mladom i kvalitetnim; ukloniti staroi neispravno sae iz konica;Rasporediti sae u konici na nain kako pelama najvie odgovara zanormalan rad i formiranje zimskog gnezda;Poeti sa intenzivnijem prihranjivanjem pela kako bi se do kraja mesecaobezbedile zimske rezerve. Hranu davati samo u vee da se nebi izazvaograbe. eer u kristalu treba i dalje davati;Zatita od osica i strljanova;Zatita saa od voskovog moljca;

  Odravanje pojila.

  SEPTEMBAR

  Zavriti eventualno proputene poslove iz avgusta;Utvrditi koliinu hrane u konicama i hitno dopuniti zalihe potrebne zazimu;Nastaviti stimulativno prihranjivanje;

  Nastaviti borbu sa osama i strljanima;

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  12/14

  Postaviti eljeve na leta konica radi zatita od mieva;

  Zatiti sae od voskovog moljca,Pripojiti slaba drutva jakim ako su zdrava;

  Kontrolisati ispravnost pojila.

  OKTOBAR

  Na poetku meseca obaviti eventualno proputene poslove iz prethodnogmeseca;

  Tretirati pele protiv varoe;Obnoiti i pojaati postolja;Izvriti popravke oteenih krovova;Farbanje konica;

  Popravka ograde oko pelinjaka;Podesiti konice tako da se voda sliva preko leta napolje;Proveriti uskladiteno sae da nije napadnuto od moljca;Obezbediti mir na pelinjaku.

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  13/14

  NOVEMBAR

  Izvriti utopljavanje pelinjih drutava;

  Proveriti kao funkcionie ventilacija;

  Zatititi pele od vetrova;

  Obezbediti mir na pelinjaku;

  istiti leta od mrtvih pela;

  Proveriti da li su konice uspeno zatiene od mieva i da li uneku nije uao mi;

  Zatititi pele od ptica, naroito od una i detlia.

 • 8/2/2019 Sezonski radovi

  14/14

  DECEMBAR

  Povremeno obilaziti pelinjak i vriti proveru stanja;

  Uklanjati vlaan sneg i mrtve pele sa leta.

  Ako je sneg rastresit - nije vlaan - ne treba ga uklanjati.

  Proveravati ventilaciju i zatitu od mieva;

  Nastaviti zatitu od ptica;

  Pomou gumenog creva posluati zvuk p

  ela u klubetu, procenitistanje i po potrebi ukazati pomo;

  Sreivati i vriti popravke pelarskog pribora i alata.