of 17 /17
OPCA BOLNTCA PULA Broj: {f,+a I tS U Puli, 26.05.Z)l\.godine PREDMET: Poziv za dostavu ponude za predmet nabave ,,Grailevinsko obrtniiki radovi na objektima Opde bolnice Pulaoo -Dostavlja se- PoStovani, Opda bolnica Pula kao Naruditelj ovim putem pozivaVas da dostavite ponudu za navedeni predmet nabave. U privitku, dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno iskljudenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost te tehnidka i strudna sposobnost. VaSu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 10.06.2015.godine do 12:00 sati na adresu: Aldo Negri 6 preporudenom po5tom ili osobnom dostavom. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznadeno: - naziv i adresa naruditelja, - naziv i adresa ponuditelja, - naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, - naznaka,,ne otvaraj '0. Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu. S po5tovanjem, Sana v{ \l ra upraviteljica doc.dr. rena Hrsti6, dr.med. Privitak: - Opis predmeta nabave - Popis dokumenata kojima se dokazuje ponuditelja i kojima se dokazuje pravna sposobnost. Dostaviti: da ne postoje razlozi za obvezno iskljudenje i poslovna sposobnost te tehnidka i strudna 1. naslor,rr, uz dostavnicu ili putem telefaksa ili putem elektronidke po5te 2. pismohrana i**rCr?> ,! a Q.r*-g

Q.r*-g - obpula.hr‘evinsko-obrtnički-radovi.pdf · tesarski radovi, izolaterski radovi, krovopokrivački radovi, zidarski radovi, prijenosi i prijevozi. Sukladno troškovniku predmeta

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Q.r*-g - obpula.hr‘evinsko-obrtnički-radovi.pdf · tesarski radovi, izolaterski radovi,...

 • OPCA BOLNTCA PULA

  Broj: {f,+a I tS

  U Puli, 26.05.Z)l\.godine

  PREDMET: Poziv za dostavu ponude za predmet nabave ,,Grailevinsko obrtniiki radovina objektima Opde bolnice Pulaoo

  -Dostavlja se-PoStovani,

  Opda bolnica Pula kao Naruditelj ovim putem pozivaVas da dostavite ponudu za navedenipredmet nabave.

  U privitku, dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje trebate dostavitiu svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno iskljudenje Vas kaoponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost te tehnidka i strudnasposobnost.

  VaSu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 10.06.2015.godine do 12:00 sati na adresu:Aldo Negri 6 preporudenom po5tom ili osobnom dostavom.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznadeno:- naziv i adresa naruditelja,- naziv i adresa ponuditelja,- naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,- naznaka,,ne otvaraj '0.Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu.

  S po5tovanjem,Sanav{\l

  ra upraviteljica

  doc.dr. rena Hrsti6, dr.med.

  Privitak:- Opis predmeta nabave- Popis dokumenata kojima se dokazujeponuditelja i kojima se dokazuje pravnasposobnost.

  Dostaviti:

  da ne postoje razlozi za obvezno iskljudenjei poslovna sposobnost te tehnidka i strudna

  1. naslor,rr, uz dostavnicu ili putem telefaksa ili putem elektronidke po5te2. pismohrana

  i**rCr?>

  ,! a

  Q.r*-g

 • 2

  OPĆA BOLNICA PULA

  Povjerenstvo za provedbu postupaka javne nabave

  Zagrebačka 30

  52100 Pula

  OIB 16089706543

  Datum: .05.2015.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi na objektima Opće bolnice Pula

  CPV: 45400000-1

  Predmet nabave su građevinsko obrtnički radovi na održavanju objekata Naručitelja na

  lokaciji A.Negri 6 i Zagrebačka 30.

  Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

  Sukladno troškovniku predmeta nabave za jednogodišnje razdoblje u građevinske radove

  spadaju: rušenja, demontaža, skidanje, zemljane radove, armirački radovi, betonski radovi,

  tesarski radovi, izolaterski radovi, krovopokrivački radovi, zidarski radovi, prijenosi i

  prijevozi.

  Sukladno troškovniku predmeta nabave za jednogodišnje razdoblje u obrtničke radove

  spadaju: stolarski radovi, bravarski radovi, keramičarski radovi, parketarski radovi, podarski

  radovi, soboslikarski i ličilački radovi, staklarski radovi, zidovi i stropovi od gipskartonskih

  ploča, aluminijska bravarija i ostalo

  Građevinsko obrtnički radovi izvršavaju se putem redovnog i interventnog održavanja.

  Redovno održavanje objekata je izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na objektima

  naručitelja temeljen potrebama naručitelja i njegovim prioritetima, a sve sukladno troškovniku

  predmeta nabave.

  Svakom pisanom narudžbenicom definira se rok početka i rok završetka izvođenja radova

  redovnog održavanja.

  Interventno održavanje objekata je izvođenje građevinsko obrtničkih radova radi otklanjanja

  uzoraka potrebe za hitnom intervencijom i uspostavljanja funkcionalno ispravnog stanja,

  istovjetnog stanju prije nastanka potrebe za intervencijom, u minimalnom vremenu i uz

  minimalan utjecaj na poslovanje naručitelja. Započinje temeljem prijave hitne intervencije

  putem telefona i faxa ili e-maila. Otklanjanje uzroka hitnih intervencija mora biti u najkraćem

  mogućem roku i to odmah, a najkasnije u roku od 8 sati od odaziva na poziv naručitelja za

  otklanjanje uzroka hitnih intervencija

  Svakom pisanom narudžbenicom za interventno održavanje naručitelj daje svoju suglasnost

  za izvođenjem radova.

  2. UVJETI NABAVE

  2.1. Procijenjena vrijednost: 250.000,00 kn bez PDV-a,

 • 3

  2.2. Navedena ponuda odnosi se na obje lokacije Zagrebačka 30 i A.Negri 6. Nuditi se mora

  cjelokupan predmet nabave.

  2.3. Način plaćanja: U roku od 30 dana od ispostavljanja računa.

  2.4. Valjanost ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

  2.5. Cijena ponude je nepromijenjena za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Sve cijene u ponudi

  (jedinične i ukupna) izražavaju se u kunama.

  Ponuditelji su obvezni ispuniti Troškovnik, koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje,

  na način da nude jediničnu cijenu te ukupnu cijenu za svaku stavku.

  Cijena ponude je cijena za cjelokupan predmet nabave (za sve stavke Troškovnika), bez

  poreza na dodanu vrijednost i upisuje se brojkama u Troškovnik i u Ponudbeni list. U cijenu

  ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

  Porez na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno iza cijene ponude u Ponudbenom listu.

  Ukupna cijena ponude je cijena ponude uvećana za porez na dodanu vrijednost i upisuje se

  brojkama u Ponudbeni list.

  Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen

  poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene

  ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu

  predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za

  upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

  2.6. Kriterij za odabir je najniža cijena

  2.7. Popis gospodarskih subjekata sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj

  90/2011, 83/13 i 143/14)

  Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13) izjavljujemo da su

  gospodarski subjekti s kojima Opća bolnica Pula kao javni naručitelj ne smije sklapati

  ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi čl.13. Zakona slijedeći:

  Rima d.o.o., Rijeka, Photenet d.o.o., Rijeka, ELBA Elektromaterijal – trgovački obrt, ELBA

  Projekt d.o.o., Adriatic yacht charter d.o.o.

  Dokazi sposobnosti ponuditelja:

  3. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE

  3. Razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave i dokumentacija kojom

  ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

  3.1.Obvezni razlozi isključenja ponuditelja

  Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave na

  temelju članka 67. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11; 83/13; 143/13)

  1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog

  subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za

  odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države

  čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

  a) prijevara (čl.236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje

  mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju

  (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine

  (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba

 • 4

  položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak

  293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za

  trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog

  djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

  b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom

  poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje

  mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela

  (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti

  državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak

  347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („NN, br. 110/97., 27/98., 50/00.,

  129/00., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za

  sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje

  gospodarskog subjekta. Izjava na smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka

  postupka javne nabave. Predložak izjave za slučaj kad je ponuditelj sa sjedištem u Republici

  Hrvatskoj, a osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja državljanin Republike

  Hrvatske nalazi se u prilogu 2 ove dokumentacije.

  2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

  zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda

  plaćanja navedenih obveza (na primjer ako je u postupku predstečajne nagodbe).

  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za

  sudjelovanje dostavlja:

  2.1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od

  dana početka postupka javne nabave, ili

  2. 2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,

  ako se ne izdaje potvrda iz točke 2.1 ovoga stavka, ili

  2. 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za

  zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili

  nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s

  ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana

  početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje

  potvrda iz točke 2.1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.2.

  3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz prethodnih točaka (1. i 2.)

  U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama

  gospodarskih subjekata iz ove točke javni naručitelj će se obratiti nadležnim tijelima radi

  dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu

  sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj će zatražiti suradnju nadležnih vlasti

  U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti nekažnjavanja i plaćanja poreza i doprinosa utvrđuje

  se pojedinačno za svakog člana zajednice, kao i za podisporučitelje.

 • 5

  U slučaju zajednice ponuditelja članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno

  dokazati da ne postoje razlozi isključenja pod točkom 1. i 2. ove Dokumentacije za

  nadmetanje.

  4. Ostali razlozi za isključenje natjecatelja ili ponuditelja: Naručitelj ne koristi ostale razloge za isključenje natjecatelja ili ponuditelja.

  5. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti

  5.1. Radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti Izvod iz

  poslovnog, sudskog (trgovački), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim

  ponuditelj dokazuje da je upisan u registar za djelatnosti predmetne nabave.

  Izvod iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg

  registra ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka

  javne nabave.

  Ponuditelj je sposoban ukoliko priloži valjani izvod ili izjavu, te ako je registriran za

  obavljanje traženih poslova.

  U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju

  sposobnost iz ove točke.

  5.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju sposobnost:

  5.2.1. Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započet postupak javne nabave i

  tijekom pet godina koje prethode toj godini.

  Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge

  ugovorne strane.

  Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge

  ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

  Ukoliko javni naručitelj utvrdi da je to potrebno, može izravno od druge ugovorne strane

  zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

  Potvrdama izdanim ili potpisanim od strane naručitelja u smislu odredaba Zakona o javnoj

  nabavi, o uredno izvršenim ugovorima uz dokaz da su potvrde zatražene, ponuditelj mora

  dostaviti minimalno jedan ugovor koji se odnosu na izvršenje istih ili sličnih poslova u visini

  od 100.000,00 kn.

  Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke:

  - naziv i sjedište ugovornih strana

  - predmet ugovora

  - vrijednost ugovora

  - vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora

  - navod da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

 • 6

  5.2.2. Svaki ponuditelj mora dostaviti uvjerenje o položenom ispitu zaštite na radu svih

  zaposlenika koji će izvršavati predmet nabave i prvoj pomoći izdane od ovlaštene ustanove za

  izdavanje certifikata.

  5.2.3. Svaki ponuditelj mora dostaviti Izjavu o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja

  je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora

  6. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE I JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE

  UGOVORA

  6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

  Ponuditelj je obvezan u okviru ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od

  10.000,00 kuna u obliku solemnizirane bjanko zadužnice ili zadužnice. Rok važenja jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.

  Jamstvo za ozbiljnost ponude može potpisati osoba ovlaštena za zastupanje, ali i osoba koja

  ima specijalnu punomoć za potpisivanje istog (kao dokaz priložiti navedenu punomoć

  potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje društva.

  Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija

  mora biti s vanjske strane zalijepljena i označena rednim brojem stranice na način kao i sve

  stranice ponude.

  Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale stranice ponude.

  Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju:

  1. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o

  javnoj nabavi,

  2. da ne potpiše ugovor o javnoj nabavi radova

  3. da ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 4. dostave neistinitih podataka u smislu članka 67. stavak 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN

  90/11, 83/13, 143/13)

  5. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti

  Sukladno čl.77. st.6. Zakona, neposredno nakon završetka postupka javne nabave, naručitelj je

  obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, a presliku jamstva pohraniti sukladno

  čl.104. Zakona.

  Ponuditelj može umjesto solemnizirane bjanko zadužnice ili zadužnice dati novčani polog u traženom

  iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa IBAN RH7024070001118000035,

  model 00, u pozivu na broj upisati OIB ponuditelja i evidencijski broj 25/15 BN. Dokaz o uplati

  novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

  6.2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora Jamstvo za uredno izvršenje ugovora iznosi 10% od vrijednosti ugovora u obliku solemnizirane

  bjanko zadužnice. Solemnizirana bjanko zadužnica naplatit će se u slučaju povrede ugovornih odnosa.

  7. SADRŽAJ PONUDE

  -Ponudbeni list popunjen i ovjeren od odgovorne osobe ponuditelja

  -Troškovnik popunjen i potpisan od strane ponuditelja

  -Tražene dokaze o sposobnosti ponuditelja

  -Jamstvo za ozbiljnost ponude

  -Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

 • 7

  Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva kao dokaze sposobnosti ponuditelji mogu dostaviti u

  neovjerenoj preslici. Naručitelj može naknadno tražiti iste ovjerene.

  8. ROK I MJESTO DOSTAVE PONUDE

  Ponuditelj je obvezan izraditi ponudu u pismenom obliku, na hrvatskom jeziku, latiničnim

  pismom, a cijena ponude izražava se u kunama.

  Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj

  stranica ponude.

  Ponuda mora biti uvezena u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poleđini, na način koji

  onemogućava naknadno umetanje ili vađenje listova ili dijelova ponude.

  Ponuditelj je dužan ponuditi predmet nabave i ostalo kako je traženo ovom dokumentacijom.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i

  adresom ponuditelja, s naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom „ne

  otvaraj“.

  Ponude se upisuju u upisnik o zaprimanju ponuda naručitelja, prema redoslijedu zaprimanja.

  Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda.

  Na omotnicama ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme prema redoslijedu

  zaprimanja.

  Ponude treba dostaviti najkasnije do 10.06.2015. godine do 12,00 sati na adresu: Opća bolnica

  Pula, Aldo Negri 6, Uruđbeni ured Opće bolnice Pula, s naznakom „Građevinsko obrtnički

  radovi na objektima Opće bolnice Pula- Ne otvaraj!” i adresom ponuditelja bez obzira na

  način dostave.

  Ponude će biti otvorene u nazočnosti ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja na dan

  10.06.2015. u 12,00 sati u Sali ravnateljstva Opće bolnice Pula, Uprava.

  Ponuda se dostavlja na izvornoj dokumentaciji.

  Alternativna ponuda nije dozvoljena.

  Nije dozvoljena dostava ponuda elektroničkim putem.

  Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju

  neotvorene.

  8. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

  Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet

  nabave iz ovog Poziva za dostavu ponuda.

  Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti ponuditelju najkasnije u roku od

  30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

  9. OSTALO

  Za postupak nabave kontakt osoba je Tomislav Uravić, dipl.oec, tel: 052/376-414,

  fax:052/376-412, mail: [email protected], a za tehničku specifikaciju predmeta

  nabave kontakt osoba je Valter Gržanić, dipl.ing., tel.br.:052/376505

  email:[email protected]

  10. PROVJERA PONUDITELJA, POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE

  DOKUMENATA I ELEMENATA PONUDE

  Sukladno čl. 92. Zakona, u postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj može pozvati

  ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem sukladno člancima 67. do 74. ovog Zakona,

  u vezi s dokumentima traženim u ovoj Dokumentacije za nadmetanje, uklone pogreške,

  nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

 • 8

  Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni,

  nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.

  Javni naručitelj će ponuditeljima dati rok od pet dana da pojasne ili upotpune dokumente koje

  su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati sukladno traženom u

  Dokumentaciji za nadmetanje.

  Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima sukladno člancima 67. do 74. ovog

  Zakona, traženim u Dokumentaciji za nadmetanje ne smatra se izmjenom ponude.

  Javni naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku 5 (pet) dana od dana primitka zahtjeva

  pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave.

  Pojašnjenje ponude neće rezultirati izmjenom ponude.

  Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o

  odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti

  ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti

  okvirni sporazum zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata

  koji su traženi točkama 3. i 4. Dokumentacije za nadmetanje.

  Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili

  ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

  Za potrebe dostavljanja dokumenata iz prethodnog stavka, ponuditelju će se dati rok od 5

  (pet) dana od dana dostave zahtjeva.

  Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim

  neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno

  starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je

  javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.

  Ako najpovoljniji gospodarski subjekti u ostavljenom roku ne dostave sve tražene izvornike

  ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokažu da i dalje ispunjavaju uvjete koje je odredio

  javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu

  ponudu. U tom slučaju javni naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za

  odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je

  ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

  Ponuditelj nije obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike, ukoliko su isti već dostavljeni u drugom postupku javne nabave kod istog javnog naručitelja i udovoljavaju uvjetima.

  Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti podatak o evidencijskom broju te nazivu

  provedenog postupka javne nabave kod naručitelja u kojem je ponuditelj u svojoj ponudi

  dostavio izvornike ili ovjerene preslike svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi,

  ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi u ovom postupku javne nabave, a koje izdaju nadležna

  tijela, kako bi naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda mogao utvrditi da li dokumenti

  dostavljeni u tom postupku javne nabave, udovoljavaju uvjetima koje je naručitelj

  Dokumentacijom za nadmetanje odredio u ovom postupku javne nabave.

 • 9

  Prilog 1.

  PONUDBENI LIST

  Javni naručitelj:Opća bolnica Pula

  Sjedište: Pula, Zagrebačka 30

  OIB: 16089706543

  Predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi na objektima Opće bolnice Pula

  Ponuda broj:___________________ datum ponude:__________________

  Naziv tvrtke:_____________________________________________________

  Sjedište: ________________________________________________________

  Adresa:_________________________________________________________

  OIB: ___________________________________________________________

  Broj računa:_____________________________________________________

  Tel./fax: ________________________________________________________

  Adresa za dostavu pošte:____________________________________________

  Ovlaštena osoba za zastupanje tvrtke:

  ________________________________________________________________

  Osoba za kontakte: ________________________________________________

  E-mail: _________________________________________________________

  Ponuditelj u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

  Zajednica ponuditelja- DA NE

  Podizvoditelji-u slučaju davanja dijela ugovora u podugovor DA NE

  Zajednica ponuditelja- u slučaju postojanja zajednice ponuditelja ispuniti dodatak I

  Podizvoditelji-u slučaju davanja dijela ugovora u podugovor popuniti dodatak II

  Dio ugovora koji se daje u podugovor:_________________________________

  ________________________________________________________________

 • 10

  Cijena ponude:

  Ukupna cijena iskazana je u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne

  troškove i popust, ali ne i porez na dodanu vrijednost koji se iskazuje posebno.

  Ukupno cijena: _________________________ kn bez PDV-a

  Iznos PDV-a: ___________________ kn

  Ukupno cijena ponude: __________________________ kn s PDV-om

  (Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu,

  na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na

  mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa

  PDV-a ostavlja se prazno)

  2.3. Plaćanje radova obavit će se temeljem zaključenog ugovora (narudžbenice) o radovima, u

  roku od _________ dana od dana ispostavljanja računa, na žiro račun broj:

  _________________________________________________________, kod poslovne banke:

  ___________________________________________________________________

  2.4. Obvezujemo se izvršiti radove javnom naručitelju prema traženoj kvaliteti te u potpunosti

  poštivati pozitivne propise Republike Hrvatske koji se odnose na navedeni predmet nabave.

  2.5. Rok valjanosti ponude:______________________________________

  2.6. Popis dokumentacije priložene ponudi:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  U _______________, _____________ god.

  Ponuditelj:

  M. P.

  _____________________________________

  (upisati funkciju, ime i prezime ovlaštene osobe )

 • 11

  Dodatak I Ponudbenom listu: Podaci o zajednici ponuditelja - popuniti za svakog člana

  zajednice ponuditelja, priložiti samo u slučaju ponude zajednice ponuditelja

  Naziv i sjedište ponuditelja:___________________________________________

  Adresa ponuditelja:_________________________________________________

  OIB ponuditelja:____________________________________________________

  IBAN:____________________________ Otvoren kod:_____________________

  Ponuditelj u sustavu PDV-a(DA/NE):____________________________________

  Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________

  Adresa elektroničke pošte:____________________________________________

  Kontakt osoba ponuditelja:____________________________________________

  Broj telefona:_______________________________________________________

  Broj faksa:_________________________________________________________

  Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (predmet, količina,

  vrijednost i postotni dio)

  _____________________________________________________________

  Naziv i sjedište ponuditelja:_____________________________________

  Adresa ponuditelja:____________________________________________

  OIB ponuditelja:______________________________________________

  IBAN:___________________ Otvoren kod:_________________________

  Ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE):______________________________

  Adresa za dostavu pošte:________________________________________

  Adresa elektroničke pošte:_______________________________________

  Kontakt osoba ponuditelja:_______________________________________

  Broj telefona:__________________________________________________

  Broj faksa:____________________________________________________

 • 12

  Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (predmet, količina,

  vrijednost i postotni dio)

  _____________________________________________________________

  Naziv i sjedište ponuditelja:_____________________________________

  Adresa ponuditelja:____________________________________________

  OIB ponuditelja:______________________________________________

  IBAN:_____________________ Otvoren kod:_______________________

  Ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE):______________________________

  Adresa za dostavu pošte:________________________________________

  Adresa elektroničke pošte:_______________________________________

  Kontakt osoba ponuditelja:_______________________________________

  Broj telefona:__________________________________________________

  Broj faksa:____________________________________________________

  Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (predmet, količina,

  vrijednost i postotni dio)

  _____________________________________________________________

  Predmet nabave:

  Grupa:

  Cijena ponude bez PDV-a:

  Iznos PDV-a:

  Cijena ponude s PDV-om:

  Rok valjanosti ponude: dana

  Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:

  __________________________________________________________

 • 13

  Podaci o nositelju zajedničke ponude:

  Naziv i sjedište ponuditelja/nositeljazajedničkeponude:

  ____________________________________________________________

  OIB:_________________________________________________________

  Adresa:______________________________________________________

  Telefon/telefaks:_______________________________________________

  E-mail:_______________________________________________________

  Žiro račun:____________________________________________________

  Ime i prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora:

  _____________________________________________________________

  Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_____________________________

  Potpis ovlaštene osobe nositelja ponude:

  _______________________

  Potpis članova zajednice ponuditelja:

  ______________ ____________________

  __________________

  Za potpis ponude ovlašćujemo:

  ___________________________________________________________

  (ime i prezime,osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje zahtjeva i ponude)

  Ukoliko nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave naša ponuda bude

  odabrana kao najpovoljnija, za potpis i ovjeru ugovora ovlašćujemo:

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (ime i prezime,osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora)

  Mjesto i datum:

 • 14

  Dodatak II Ponudbenom listu: Podaci o podizvoditeljima

  (priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi ustupa podizvoditeljima)

  Podaci o podizvoditelju:

  Ime:_____________________________________

  Tvrtka:____________________________________________

  Skraćena tvrtka:____________________________________

  OIB:______________________________________________

  IBAN:_____________________ Otvoren kod:_______________________

  Popis radova koje će isporučivati:

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________

  Predmet nabave:

  Grupa:

  Cijena ponude bez PDV-a:_______________________

  Iznos PDV-a:______________________________

  Cijena ponude s PDV-om:_____________________

  Rok valjanosti ponude: __________________ dana

  Mjesto isporuke:________________________________

  Ponuditelj(potpis):_________________

  Napomena: Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja

 • 15

  Prilog 2.

  IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

  kojom ja ________________________________________________________________

  (ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

  iz ________________________________________________________________

  (mjesto i adresa stanovanja)

  izjavljujem da ja kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja

  ___________________________________________________________________

  (naziv i sjedište ponuditelja)

  kao ni ponuditelj

  nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih dijela:

  a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita

  u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak

  253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),

  subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti

  (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje

  mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem

  (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu

  zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

  b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju

  (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u

  gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak

  333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne

  vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i

  davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,

  50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,

  77/11. i 143/12.).

  U _________________, __________________ 2015. godine.

  M.P. _______________________________

  potpis osobe po zakonu ovlaštene

  za zastupanje ponuditelja

 • 16

  Prilog 3. IZJAVE PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH

  UVJETA

  1. Izjavljujemo da smo razumjeli sve uvjete i odredbe iz ove Dokumentacije za nadmetanje,

  da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju

  smo naveli u ponudi.

  …………………………………

  Datum, potpis i pečat Ponuditelja/nositelja ponude

  2. Izjavljujemo da ćemo u roku iz zahtjeva Javnog naručitelja dostaviti pisano objašnjenje i

  analizu svoje ponude radi otklanjanja eventualnih sumnji u mogućnost izvršenja ugovora,

  ukoliko je cijena naše ponude neuobičajeno niska za ponuđenu uslugu.

  …………………………………

  Datum, potpis i pečat Ponuditelja/nositelja ponude

  3. Izjavljujemo da ćemo u zakonskom roku dopisom izvijestiti Javnog naručitelja o

  prihvaćanju ili neprihvaćanju ispravaka ponude nakon utvrđene računske pogreške.

  …………………………………

  Datum, potpis i pečat Ponuditelja/nositelja ponude

  4. Izjavljujemo da smo upoznati s činjenicom da procijenjena vrijednost radova iznosi

  250.000,00 kn.

  .………………………………

  Datum, potpis i pečat Ponuditelja/nositelja ponude

  5. Izjavljujemo da ćemo u roku od 8 (osam) dana od potpisa ugovora o javnoj nabavi dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu u visini 10% od vrijednosti ugovora kao jamstvo za uredno izvršenje

  ugovora.

  .………………………………

  Datum, potpis i pečat Ponuditelja/nositelja ponude

 • 17

  Prilog 4.

  Opća bolnica Pula

  Zagrebačka 30

  52100 Pula

  Tehnička specifikacija-Troškovnik

  IMG_20150526_0002Poziv za dostavu ponud- Građevinsko obrtnički radovi(2)