155
ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun judeţul Neamţ; Având în vedere adresa nr. 170 din 21.01.2015 a S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun prin care se solicită aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. şi avizul nr. 2 din 15.01.2015 Consiliului Judeţean Neamţ - Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism, pentru documentaţia P.U.Z. , precum şi avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 47 din 15.05.2014 a Primarului Comunei Alexandru cel Bun. În baza art. 32 din Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Examinând raportul de specialitate a compartimentului urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 515 din 21.01.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 418 din 21.01.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (5), litera c) precum şi ale art. 45 (1) şi (2), litera e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ultarioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Consilierul cu urbanismul şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului va urmării ducerea la îndeplinire a prevederilor P.U.Z. şi a avizelor, păstrând dosarul, conexat la P.U.G.- ul şi R.L.U. ul comunei. Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 1 din 30.01.2015

ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

  • Upload
    hathuy

  • View
    264

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMÂNIA JUDETUL NEAMT

COMUNA ALEXANDRU CEL BUN CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul

Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun judeţul Neamţ; Având în vedere adresa nr. 170 din 21.01.2015 a S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. - asociat unic

Comuna Alexandru cel Bun prin care se solicită aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L. şi avizul nr. 2 din 15.01.2015 Consiliului Judeţean Neamţ - Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism, pentru documentaţia P.U.Z. , precum şi avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 47 din 15.05.2014 a Primarului Comunei Alexandru cel Bun.

În baza art. 32 din Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând raportul de specialitate a compartimentului urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 515 din 21.01.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 418 din 21.01.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (5), litera c) precum şi ale art. 45 (1) şi (2), litera e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ultarioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

AFERENT P.U.Z. pentru obiectivul „DEZMEMBRARE TEREN ŞI PARCELARE ÎN 10 LOTURI CONSTRUIBILE” din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ - beneficiar S.C. "SERV COM ALBUN" S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Consilierul cu urbanismul şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului va urmării ducerea la îndeplinire a prevederilor P.U.Z. şi a avizelor, păstrând dosarul, conexat la P.U.G.- ul şi R.L.U. ul comunei.

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 1 din 30.01.2015

Page 2: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unei locuinţe cu chirie din fondul locativ al comunei familiei Pădure Nicolae-Ciprian şi Pădure Lorena, domiciliaţi în comuna Alexandru cel Bun , satul

Vaduri, Judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul se specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Compartimentul asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 605 din 23.01.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 604 din 23.01.2015 şi avizul comun al comisilor de specialitate a Consiliului local;

Vărînd Procesul cerbal nr. 611 din 23.01.2015 a comisiei sociale de analiză.

In baza prevederilor art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 , privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 114/1996, - legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (6) lit. e) şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se repartizează familiei Pădure Nicolae-Ciprian şi Pădure Lorena, cu domiciliul în comuna Alexandru cel Bun , satul Vaduri, Judeţul Neamţ apartamentul 5 din Bloc 3 situat în comuna Alexandru cel Bun , satul vaduri , str. Mierlei nr. 6 Judeţul Neamţ , pentru închiriere, din fondul locativ de stat, aflat în administrarea S.C. LOCATIVSERV SRL Piatra Neamţ . Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 2 din 30.01.2015

Page 3: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind modificarea titlului de proprietate nr. 72/79 din 4 noiembrie 1991

privind de Cozonac Ana Floarea

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul se specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 606 din 23.01.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 607 din 23.01.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor art. 36 alin. (3), (4) şi (6 din Legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (2) lit. c) şi ale art. 45 (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea titlului de proprietate nr. 72/79 din 4 noiembrie 1991 privind pe Cozonac Ana-Floarea astfel: titulari ai titlului – Cozonac Ana-Floarea, din comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara Judeţul Neamţ şi Cruşitu Vasile –Puiu din Piatra Neamţ Str. M. Eminescu nr. 3 Bl. D 4 apt. 34 , suprafaţa atribuită – 637 mp, în cote egale de ½, având categorii de folosinţă - curţi şi construcţii, situat în intravilanul satului Bistriţa, având vecini: la nord – Budescu Maria NCP 865 şi Vatavu Laura NCP 2632, la sud – str. Mioriţei, la est – Nastasia Petru şi la vest - Vatavu Laura NCP 2632.

Terenul este aferent casei cumpărate cu contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4002 din 6 octombrie 1980 şi trecut în proprietatea statului în baza deciziei nr. 13 din 25.02.1981 a Biroului executiv al Consiliului popular al comunei Viişoara şi se identifică prin planul de situaţie, anexă la prezenta hotărâre.

Titlul nr. 72/80 din 4.11.1991 titular Cruşitu Vasile –Puiu îşi pierde valabilitatea , urmare comasării terenului într-un singur titlul şi va fi retras.

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 3 din 30.01.2015

Page 4: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 a secretarul comunei

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; In baza art. 107 alin.(2) lit. „d” din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; Văzând referatul de aprobare nr. 608 din 23.01.2015, raportul de specialitate nr. 609 din

23.01.2015 precum şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local; În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. 9 şi ale art.45 (1) din Legea administraţiei publice

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de evaluare a performanţelor profesionale pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 a domnului Frăsinariu Emil, secretarului comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Propunerea de evaluare aprobată prin art. 1 a prezentei hotărârii va fi înaintată primarului comunei în vederea întocmirii Raportului final de evaluare.

Art. 3. Secretarul comunei v-a comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 4 din 30.01.2015

Page 5: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ;

In baza prevederilor art. 26 alin (2¹) şi (4) din Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186 din 29.12.2014 precum şi ale Ordinului Nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu modificările şi completările ulterioare; Examinând raportul biroului contabilitate nr.1312 din 06.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun ;

Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre a primarului comunei nr.1316 din 06.02.2015 şi avizele comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul centralizat a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă secţiunea de funcţionare a bugetul local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ pe anul 2015, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă secţiunea de dezvoltare a bugetul local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ pe anul 2015, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă secţiunea de funcţionare bugetul centralizat a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Page 6: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

2

Art. 6 Se aprobă secţiunea de dezvoltare a bugetul local centralizat a activităţilor

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă programul de investiţii, dotări ţi sursele de finanţare conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă anexa la bugetul local privind numărul de personal, permenent/ temporar şi fondul de salarii pe anul 2015, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 5 din 10.02.2015

Page 7: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN BIROUL CONTABILITATE

Nr. 1317 din 06.02.2015

ANUNŢ

SE SUPUNE DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN ,PE ANUL 2015 . PÂNĂ LA DATA DE 10.02.2015 ,ORELE 12,00 PERSOANELE INTERESATE VOPR PUTEA DEPUNE ÎN SCRIS PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

PRIMAR

Ion Rotaru

Page 8: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE

privind suspendarea dării în folosinţă gratuită către Mânăstirea Bisericani a terenului în suprafaţă de 528 mp

pe perioada realizării obiectivului de investiţii ”Consolidarea şi Reabilitarea Bisericii ”Buna Vestire” a Mânăstirii Bisericani” prin Compania Naţională de Investiţii de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Publice

Consiliul l ocal al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamt:

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 1893/24.02.2015, raportul biroului contabilitate la proiectul de hotărâre privind suspendarea dării în folosinţă gratuită către Mânăstirea Bisericani a terenului în suprafaţă de 528 mp pe perioada realizării obiectivului de investiţii ”Consolidarea şi Reabilitarea Bisericii ”Buna Vestire” a Mânăstirii Bisericani” prin Compania Naţională de

Investiţii de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1894/25.02.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

ln temeiul prevederilor art. 874 din LEGE Nr. 287 din 17 iulie 2009 *** Republicată , privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (l)şi(3) din Legea administraţiei publice locale , nr. 215/2015, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.l. Se suspendă darea în folosinţă gratuită către Mănăstirii Bisericani prin HCL 26/30.04.2008 a suprafeţei de 528 mp teren de categoria curţi-construcţii aferent Bisericii "Bu na Vestire'', care aparţin domeniului public al comunei, pe perioada realizării obiectivului de investiții ”Consolidarea și Reabilitarea Bisericii ”Buna Vestire” a Mânăstirii Bisericani” prin Compania Națională de Investiții de către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice.

Art. 2. După finalizarea obiectivului de investiții ”Consolidarea și Reabilitarea Bisericii ”Buna Vestire” a Mânăstirii Bisericani” prin Compania Națională de Investiții de către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, se reia darea în folosință gratuită Mânăstirii Bisericani a suprafeţei de 528 mp teren de categoria curţi-construcţii aferent Bisericii "Buna Vestire'', care aparţin domeniului public al comunei.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Claudiu Pârjolea

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr . 6 din 25.02.2015

Page 9: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de

investiţii „Consolidare si Reabilitare a Bisericii „BUNA VESTIRE” a MĂNĂSTIRII BISERICANI”

Consiliul l ocal al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamt:

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 1895/24.02.2015,

raportul biroului contabilitate la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare si Reabilitare a Bisericii „BUNA VESTIRE” a MĂNĂSTIRII BISERICANI” nr. 1896/25.02.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu prevederile : - Ordonanta Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii“C.N.I.” S.A;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (l)şi(3) din Legea administraţiei publice locale , nr. 215/2015, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului teren, situat in comuna Alexandru cel Bun si aflat in administrarea Consiliului local al Comunei Alexandru cel Bun, in suprafata de 528 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.50108, nr. topo 50108, liber de orice sarcini, pe perioada realizarii de catre CNI a obiectivului de investiţii „Consolidare si Reabilitare a Bisericii „BUNA VESTIRE” a MĂNĂSTIRII BISERICANI”

Art.2. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al Comunei Alexandru Cel Bun pentru : - Lucrari de sistematizare pe verticala a amplasamentului; - Racorduri la utilitati (electrica, apa,canal,gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc); - Intretinerea si exploatarea obiectivului de investitii. Art. 3. Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun, se obliga sa asigure, in condiţiile legii,

suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea şantierului;

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Claudiu Pârjolea

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr . 7 din 25.02.2015

Page 10: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun;

Având în vedere încetarea de drept, a mandatului de consilier local şi vacantarea postului de consilier local constatate prin Hotărârea Consiliului local nr. 97 din 11.12.2014 ;

Tinînd cont de adresa nr. 04 din 16.02.2015 a Partidului Poporului – Dan Diaconescu, prin care se comunică că pe locul vacant de consilier, urmare încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Diaconu Ioan-Ovidiu se susţine vconsilierul supleant Cozonac Ioan .

Văzând procesul verbal al comisiei de validare, înregistrat sub nr. 1550 din 16.02. 2015 şi rezultatul votului deschis al consilierilor prezenţi la şedinţă, consemnat în procesul verbal al şedinţei consiliului local;

In baza dispoziţiilor art. 96 alin.9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată; În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se validează mandatul de consilier în Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun a domnului Cozonac Ioan, candidat pe lista P.P.-D.D. la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant prin hotărârea Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 97 din 11.12.2014.

Art. 2. Domnului Cozonac Ioan va fi membră în cadrul Comisiei juridice, de disciplină, activităţi social-culturale şi culte.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 8 din 27.02.2015 Emil Frăsinariu

Page 11: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind asocierea Comunei Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru

cel Bun, cu Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor lucrări interes public la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Examinînd referatul de aprobare al primarului comunei nr. 1488 din 16.02.2015 şi

raportul de specialitate nr. 1487 din 16.02.2015 a şefului Biroului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi văzând avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (7) lit. c) şi ale art. 45 (1)şi (2) litera f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă asocierea Comunei Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun, cu Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în vederea realizării următoarelor lucrări la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, corp D axul 7-14: - Construcţii – tâmplărie PVC 64.050 lei inclusiv TVA

- Instalaţii de încălzire 64.250 lei inclusiv TVA - Instalaţii sanitare - hidranţi. 14.000 lei inclusiv TVA - Instalaţii de oxigen 40.800 lei inclusiv TVA - Instalaţii electrice 161.500 lei inclusiv TVA - Construcţii cabinete(gresie şi fanianţă 5.400 lei inclusiv TVA Total 350.ooo lei inclusiv TVA

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Alexandru cel Bun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului, Instituţiei Prefectului - Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi autorităţilor şi/sau persoanelor interesate, urmând a o aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 9 din 27.02.2015 Emil Frăsinariu

Page 12: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015, nr.1769 din 20.02.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 1486 din 16.02.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 49* alin. 10 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Claudiu Pârjolea

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 10 din 27.02.2015 Emil Frăsinariu

Page 13: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului anual al bugetului activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii , inregistrat la 31.12.2014, al Comunei Alexandru cel Bun , Judeţul

Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul biroului contabilitate privind repartizarea excedentului anual bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial dinvenituri proprii si subventii , inregistrat la 31.12.2014, al Comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ nr. 1635 din 18.02.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 1484 din 14.02.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata si reactualizata, Leg11 nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare , Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014 aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1780/19.12.2014;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea excedentului anual al bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subvenţii , înregistrat la 31.12.2014, al Comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de spacialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 11 din 27.02.2015 Emil Frăsinariu

Page 14: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 363 mp teren (358mp extindere şi 5mp branşament)

aparţinând domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrărilor de ” Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă" pe strada Plopuşor, satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ „

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând cererea înregistrată la nr. 1778 din 23.02.2015, prin care dl. Cernat Valeriu solicită aprobarea

ocupării temporare a suprafeţei de 363mp teren din zona străzii Plopuşor, satul Bistriţa, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor de ”Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă din PEHD", strada Plopuşor, satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, teren identificat prin planul de situaţie anexă la cererea sus menţionată;

In baza prevederilor Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare (art. 138 alin.(2) litera d);

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 1778 din 23.02.2015, raportul de specialitate nr. 1778 din 23.02.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Se aprobă ocuparea temporară a suprafeţei de 363 mp teren (358mp extindere şi 5mp branşament)

aparţinând domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrărilor de ” Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă" pe strada Plopuşor, satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ „ , pe durata excutării lucrărilor.

Terenul se identificat prin planul de situaţie anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Predarea –primirea terenului se face cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor pe bază de proces verbal ,

iar reprimirea se face în termen de 10 zile de la data recepţiei lucrărilor, la forma iniţială şi cu inlăturarea urmelor de şantier.

Nerespectarea destinaţiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare şi terenul se restituie în forma anterioară.

Art. 2. Primarul comunei şi consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului răspund de ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Claudiu Pârjolea

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 12 din 27.02.2015 Emil Frăsinariu

Page 15: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizre a comunei Alexandru cel Bun, Judeţul

Neamţ

Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile art. 31^ 1 din Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare precum, ale Ordinului nr. 112/2007 pentru aprobarea Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor a A.N.R.S.C.U.P. şi ale art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune a serviciilor publice;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 1370 din 12.02.2015, raportul de specialitate nr. 1370 din 12.02.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul art. 36 alin.(6), lit. (a) ,pct.14 precum şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se deleagă gestiunea Serviciului de salubrizare a comunei Alexandru cel Bun, către S.C. DIANA SERVICE . cu sediul în comuna Dumbrava Roşie str. Crângului nr. 29 , Judeţul Neamţ, pe perioadă determinată , de la semnarea contractului până la data cînd devine operaţional respectiv data implementarii Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt” de către Consiliul Judetean Neamt.

(2) Se aprobă contractul - cadru de prestare a serviciului de salubrizare privind delegarea gestiunii serviciului de la alin. (1), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se mandatează domnul Rotaru Ion , primarzul comunei, să semneze, în numele şi pe seama

Comunei Alexandru cel Bun, contractul de delegare a gestiunii serviciului de la alin. (1). Art. 2 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 13 din 27.02.2015 Emil Frăsinariu

Page 16: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor aflate în domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în anul 2015

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002, ale Hotărârii Guvernului

României nr. 940 din 29 august 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002, ale Ordinului 226/235 din 28 martie 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, al Ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, comun cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Hotărârii de Guvern nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 78 din 4 februarie 2015, ale Ordinului nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi ale Ordinului nr. 407/2051 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

Văzând raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilot aflate în domeniul public al comunei Alexandru cel Bun în anul 2014, nr. 1471 din 13.02.2015, referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 1471 din 13.02.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; În temeiul dispoziţiilor art. 36(5), litera “a” şi ale art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se stabileşte următoarea destinaţie a suprafeţelor de pajişti comunale şi obligaţia de a asigura o încărcătură minimă de animale la păşunat pe ha de 0,30 UVM pe toată durata perioadei de păşunat, în condiţii climatice normale: Nr. Denumirea trupului de păşune Supraf. Destinată păşunatului:

Page 17: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

crt. –ha- 1. Agîrcia 30 bovine 2. Lunca Bistriţei 29,1 bovine şi ovine/caprine 3. Scăricica Văcărie 27,4 bovine şi ovine/caprine 4. Malici 90,5 bovine şi ovine/caprine 5. Cojoceni 51,9 ovine/caprine 6. Lunca Secu 5,5 bovine 7. Cetăţuia 20,2 bovine 8. Plopuşor 13,7 bovine şi ovine/caprine 9. Căpriana 15 bovine 10. Ţinta 5,4 bovine 11. Gloduri 35,7 ovine/caprine 12. Valea Mică 56,6 ovine/caprine 13. Valea Mare 115,2 bovine şi ovine/caprine 14. Piciorul Petru Vodă 8,4 ovine/caprine

Art. - Se stabileşte volumul de lucrări de curăţiri curente şi întreţinere a păşunilor ce urmează a fi executate de către deţinătorii de animale, prin muncă contributivă, după cum

urmează : - pentru o bovină adultă la păşunat - 1 zile de muncă - pentru 5 ovine sau caprine - 1 zi de muncă Contravaloarea unei zile de muncă neefectuată se stabileşte în sumă de 60 lei.

Art. 3- Recepţia lucrărilor de curăţire şi întreţinere a păjiştilor, realizate prin muncă contributivă a deţinătorilor de animale se face pe bază de proces verbal de recepţie de către următoarea comisie: - Lazarov Valeriu, viceprimar, preşedintele comisiei -Boacăş Mihai , preşedintele Asociaţiei Crestătorilor de Animale „ZOOFERM ALBUN” - Vicovanu Camelia, consilier UAT din aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun, ing. îmbunătăţiri funciare. - Popovici Ecaterina-Viorica,magaziner din aparatul de specialitate al primarului. - responsabilul trupului de păşune.

Art. 4- sociaţia Crestătorilor de Animale „ZOOFERM ALBUN” cu sediul în comuna Alexandru cel Bun satul Viişoara , str. Cuza Vodă nr. 48 Judeţul Neamţ va întocmi câte un planul pentru fiecare trup de păşune care va cuprinde lucrările de întreţinere referitoare la : distrugerea muşutoaielor, curăţarea de pietre, mărăcini şi vegetaţie arbustiferă nevaloroasă, combaterea buruienilor , executarea lucrărilor de desecare şi defrişare de arboret.

Art. 5- Intreaga sumă acordată sub formă de subvenţii va fi folosită pentru lucrări de îmbunătăţire şi întreţinere a pajiştilor aflate în domeniul public al comunei, conform AMENAJAMENTULUI PAJIŞTILOR COMUNALE, în vigoare

Art. 6 - AMENAJAMENTUL PASTORAL, ediţia 2007 va fi actualizat , până la data de 1.11. 2015 în baza Hotărârii Guvernului nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru

Page 18: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 14 din 27.02.2015

Page 19: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificata prin H.G. nr. 742/2014;; Examinând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 1390 din 25.02.2015 a Primarului comunei Alexandru cel Bun; Văzând raportul de specialitate nr. 1466 din 25.02.2915 al compartimentul de specialitate, H.C.L. al Comunei Farcașa nr.38/20.10.2014 precum şi avizul comisiei de specialitate;

In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art.115, alin1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă aderarea comunei Farcaşa la Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” (2) Se aprobă majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

„AQUA NEAMT , la suma de 27.500 lei. Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Localal comunei Alexandru cel Bun nr. 8 din 19.02.2009 privind participarea comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Localal comunei Alexandru cel Bun nr. 8 din 19.02.2009 privind participarea comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul

Page 20: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se imputerniceşte domnul Lazarov Valeriu, viceprimarul comunei Alexandru cel Bun , cetăţean romîn născut la data de 28.02.1960, domiciliat în comuna Alexandru cel Bun, satul Bistriţa, str. Magnoliei nr. 16 , judeţul Neamţ posesorul CI seria NT nr. 576060 să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun actele adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre Art. 6. Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Claudiu Pârjolea CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 15 din 27.02.2015

Page 21: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Anexa 2 la Hotărârea Nr. 15 din 27.02.2015

ACT ADIŢIONAL

LA STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„AQUA NEAMŢ”

Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMŢ, întruniţi în Adunarea Generală din data de ........... în baza Hotărârilor nr. ..................... din data de ............................., aprobate în Adunarea Generală a Asociaţiei, şi ale Hotărârilor de Consiliu Judeţean şi respectiv Local ale unităţilor administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei, și pentru îndeplinirea deplinei conformităţi cu prevederile H.G. nr. 855/2008, modificată prin H.G. nr. 742/2014, am hotărât modificarea Statutului Asociaţiei după cum urmează:

1. La Capitolul I - ASOCIAŢII: La partea întroductivă, ca urmare a aderării unei noi unități administativ teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, se va completa cu următorul membru : „Comuna Farcașa, prin Consiliul Local al Comunei Farcașa, reprezentat de dl.

Gheorghiu Cristinel-Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 20.10.2014.”

2. La Capitolul III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

La art. 6. alin.(2), Patrimoniul Asociaţiei va deveni 27.500 RON, prin contribuţia în numerar a noului asociat, comuna Farcașa, cu suma de 500 lei.

3. La Capitolul V – ORGANELE ASOCIAŢIEI La art.14 alin.5, ca urmare a aderării unei noi unități adminstrativ teritoriale, componenţa Adunării Generale se completează cu următorul membru al Adunării Generale:

- “ Dl. Gheorghiu Cristinel-Vasile numit de Consiliul Local al Comunei Farcașa.”

Celelalte articole ale Statutului Asociaţiei rămân neschimbate. Prezentul act adiţional modifică în mod corespunzător statutul asociaţiei, anexându-se la

acesta.

ASOCIAŢII

Page 22: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Anexa 1 la Hotărârea

Nr. 15 din 27.02.2015

ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA NEAMŢ” (CADRU)

Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, întruniţi în Adunarea Generală din data de ................. , în baza Hotărârilor nr. ...............din data de ............................., aprobate în Adunarea Generală a Asociaţiei şi ale Hotărârilor de Consiliu Judeţean şi respectiv Local ale unităţilor administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei, am hotărât modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei, după cum urmează:

4. La Capitolul I - ASOCIAŢII: La partea întroductivă, ca urmare a aderării unei noi unități administativ teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, se va completa cu următorul membru : „Comuna Farcașa, prin Consiliul Local al Comunei Farcașa, reprezentat de dl. Gheorghiu Cristinel-Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 20.10.2014.”

2. La Capitolul VI – PATRIMONIUL INIŢIAL La art. 5, Patrimoniul Asociaţiei va deveni 27.500 RON, prin contribuţia în numerar a noului asociat, comuna Farcașa, cu suma de 500 lei. 3. La Capitolul VII – ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL La art. 8, ca urmare a aderării unei noi unități adminstrativ teritoriale, componenţa Adunării Generale se completează cu următorul membru al Adunării Generale:

— “ Dl. Gheorghiu Cristinel-Vasile numit de Consiliul Local al Comunei Farcașa.”

Celelalte articole ale Actului Constitutiv al Asociaţiei rămân neschimbate. Prezentul act adiţional modifică în mod corespunzător actul constitutiv al asociaţiei, anexându-se la acesta.

Page 23: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Nr. 16 din 27.02.2015 de scanat

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Dispoziţiei Primarului nr. 38 din 17.03.2015 privind modificarea

bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul de specialitate a Biroului financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale pentru aprobarea Dispoziţiei Primarului nr. 38 din 17.03.2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ nr. 2697 din 20.03.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 2698 din 20.05.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 19 alin. 2 şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Dispoziţia Primarului nr. 38 din 17.03.2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 17 din 25.03.2015 Emil Frăsinariu

Page 24: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA la Hotararea nr. 17

Din 25.03.2015 ROMANIA JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT PE ANUL 2015

A.VENITURI Cap. 11.02.02 LEI TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor -hotarari judecatoresti pentru plata salariilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat - se diminuiaza trim II 2015 cu suma de 103 000 - se majoreaza trim I 2015 cu suma de 103 000 B.CHELTUIELI Cap. 65.02.10 Invatamant –cheltuieli de personal - se diminuiaza trim II 2014 cu suma de 103 000 - se majoreaza trim I 2014 cu suma de 103 000

Page 25: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii nr. 50 din 26.06.2014 , privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în Consiliul etic din cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 146 din 11.02.2015 pentru aprobarea

compenenţei şi atrubuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor a Ministerului Sănătăţii.

In baza prevederilor art. 64 şi ale art. 65 din Legea nr.24/2000, Republicată , privind normele de tehnică legislatică pentru elaborarea actelor. Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 2699 din 20.03.2015, raportul de specialitate nr. 2700 din 20.03.2015 şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (9) şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1 Se abrogă Hotărârea nr. 50 din 26.06.2014 , privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în Consiliul etic din cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.

Art. 2 Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 18 din 25.03.2015

Page 26: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Statului de personal, pentru

aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun şi ale serviciilor publice de sub autoritatea primarului, începând cu 01.01.2015

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ;

Având vedere prevederile art. 2 alin 3, art. 107 și ale art. 111 din Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2) , cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând referatul compartimentului de specialitate nr. 1193 din 03.02.2015, nota de fundamentare a primarului comunei nr. 1194 din 03.02.2015, avizul A.N.F.P nr. 6494/2015,înregistrat la primăria comunei Alexandru cel Bun cu nr. 2171din 05.03.2015 şi avizul comisiei de specialitate;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (3) lit. “b” si ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se aprobă Organigrama, Statul de funcții si Statul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru Cel Bun şi ale serviciilor publice de sub autoritatea primarului conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integranta din prezenta hotărâre, începând cu 01.01.2015.

Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 19 din 25.03.2015

Page 27: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind atribuirea suprafeţei de 500 mp teren, pentru construirea unei locuinţe tânărului Balan Vasile-Lucian , în temeiul Legii nr. 15 din 9 ianuarie 2003, cu modificările şi

completările ulterioare Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ; Examinând cererea înregistrată la nr. 7079/2014 din 08.08.2014 a tânărului Balan Vasile-

Lucian, în temeiul Legii nr. 15 din 9 ianuarie 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;

Văzând referatul de aprobare al primarului comunei nr. 2704 din 20.03.2015, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 2705 din 20.03.2015,, precum şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

In baza prevederilor Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (2) ,lit. ,,c,, şi ale art. 45 (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, tânărului Balan

Vasile-Lucian, din comuna Alexandru cel Bun , satul Agârcia, str.Teiului nr. 1, Judeţul Neamţ, un lot de casă, în suprafaţă de 500 mp, situat în satul Agârcia, avînd următoarele vecinătăţi: la nord – NCP 32945, la sud – drum public , la est – NCP 53087 – Balan şi la vest – Parohia Agârcia C.F. nr. 53257 pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în baza şi în condiţiile impuse de Legea nr. 15/ 9 ianuarie 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală republicată. Lotul este identificat prin Cartea funciară nr. 53257 şi planul de amplasare şi delimitare, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Consilierul cu urbanismul şi amenajarea teritoriului va lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 20 din 25.03.2015 Emil Frăsinariu

Page 28: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri privind organizarea şi funcţionarea S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 3022 din 31.03.2015, raportul de specialitate nr. 3023 din 31.05.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor Actului Constitutiv al societăţii întocmit în baza Hotărârii Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 76 din 14.11.2008;

Văzând cererea domnului Zaharia Ioan- Emil înregistrată la nr. 2975 din 31.03.2015 prin care solicită să fie prelungit mandatul de administrator la S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului local nr. 26 din 25.04.2013, cu modificările ulterioare; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (3) lit. ,,c,, şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se prelungeşte mandatul de administrator al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L a domnul Zaharia Ioan-Emil , CNP 1730124270621, până la data îndeplinirilor de constituire a consiliului de administraţie a a S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L – asociată unic Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliului local dar nu mai târziu de 30 iunie 2015.

Art. 2 Reprezentanţi Consiliului local care îndeplinesc atribuţiile asociatului unic( adunării generale) – ale Comunei Alexandru cel Bun , vor actualiza Contract de management conform prevederilor legale şi vor stabili obiectivele şi criteriile de performanţă în termen de 10 zile.

Art. 3. Compartimentul de resurse umane a societăţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 21 din 31.03.2015 Emil Frăsinariu

Page 29: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 nr. 3243 din 06.04.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 3246 din 06.04.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 22 din 10.04.2015 Emil Frăsinariu

Page 30: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA

la Hotararea nr.22 din 10.04.2015 ROMANIA JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

PRIVIND RECTIFICAREA

BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT

PE ANUL 2015

A.VENITURI 1.Se majoreaza veniturile din bugetul 02 cu suma de 111 000 lei astfel : 1. -Cap. 04.02.01. LEI Sume defalcate din impozitul pe venit 60 000 lei impozit din salarii) -Cap.43.02.21-Subventii de la alte admninistratii Subventii primite de la Agentia Nationala de

Cadastru si Pubicitate Imobiliara 51 000 lei B.CHELTUIELI 2.Se majoreaza cheltuielile din bugetul 02 cu suma de 111 000 lei astfel : - Cap.51.02.20- Adminitratie publica Alte cheluieli de intretinere si functionare 60 000 lei LEI Cap.70.02.20-Gospodarie comunala Cheltuieli privind iventarierea terenurilor 51 000 lei

Page 31: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L.

pe anul 2015

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul biroului contabilitate pe proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. ,pe anul 2015 nr. 3140 din 06.04.2015, nota de fundamentare întocmită de administratorul şi contabilul şef al societăţii , hotărârea reprezentanţilor Consiliului local pentru conducerea operativă a societăţii , care îndeplinesc unele atribuţii AGA ale asociatului unic – comuna Alexandru cel Bun – prin Consiliul local şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentrru anul 2015;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (2) lit. b), (9) şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. pe anul 2015, conform anexelor 1- 4, 6 , 10, 12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi conducerea S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 23 din 10.04.2015 Emil Frăsinariu

Page 32: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 10 loturi teren situate în satul

Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând studiu de oportunitate nr. 1 din 9.04.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic -

Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ prin care propune aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 10 loturi teren situate în satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 .

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 3357 din 09.04.2015, raportul de specialitate nr. 3358 din 09.04.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 8”9 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă Studiu de oportunitate nr. 1 din 9.04.2015 S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat

unic - Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 10 loturi teren situate în satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Raportul de evaluare efecuat de Biroul Individual Evaluări - Berariu Mihai nr. 207/2015, conform anexei 2 la prezenta hătărâre.

Art. 3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 10 loturi teren situate în satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun.

Terenul se identificat prin cadastrele anexate la prezenta hotărâre. Art. 4. Preţul vânzării de pornire a licitaţiei este cel prevăzut în Raportului de evaluare aprobat prin art.

2 din prezenta hotărâre. Art. 5. Se Caietul de sarcini privind vînzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de

10 loturi teren situate în satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 , conform anexei 3 la prezenta hotărâre

Art. 4. Se imputerniceşte administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL să îndeplinească toate procedurile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Nr. 24 din 10.04.2015 Emil Frăsinariu

Page 33: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Dispoziţiei Primarului nr. 51 din 23.04.2015 privind modificarea

bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul de specialitate a Biroului financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale pentru aprobarea Dispoziţiei Primarului nr. 51 din 23.04.2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ nr. 3705 din 23.05.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 3704 din 23.04.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 19 alin. 2 şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Dispoziţia Primarului nr. 51 din 23.04.2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015, al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 25 din 25.03.2015 Emil Frăsinariu

Page 34: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul

Neamţ şi a contului de execuţie a bugetelor speciale ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2014.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ;

Examinând raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ şi a contului de execuţie a bugetelor speciale ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2014 nr. 3636 din 22.04.2015; Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre a primarului comunei nr. 3706 din 23.04.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 57 alin. 1) şi 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1 Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ, pe anul 2014, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contul de execuţie a a bugetelor speciale ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2014, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate, o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi publicare pe pagina de internet a UAT.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 26 din 25.03.2015 Emil Frăsinariu

Page 35: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 47 mp teren aparţinând domeniului public al comunei,

pentru realizarea lucrărilor de ” Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă" pe strada Crişului, nr. 1, satul Viişoara , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ „

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând cererea înregistrată la nr. 3484 din 17.04.2015, prin care dl. Ursache Mihai solicită aprobarea

ocupării temporare a suprafeţei de 47mp teren din zona străzii Crişului, comuna Alexandru cel Bun, satul Bistriţa Judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor de ”Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă din PE", strada Crişului, satul Viişoara , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, teren identificat prin planul de situaţie anexă la cererea sus menţionată;

In baza prevederilor Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare (art. 138 alin.(2) litera d);

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 3605 din 21.04.2015, raportul de specialitate nr. 3484 din 17.04.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Se aprobă ocuparea temporară a suprafeţei de 47mp teren din zona străzii Crişului, comuna Alexandru cel Bun, satul Bistriţa Judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor de ”Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă din PE", strada Crişului, satul Viişoara , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, pe durata excutării lucrărilor.

Terenul se identificat prin planul de situaţie anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Predarea –primirea terenului se face cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor pe bază de proces verbal ,

iar reprimirea se face în termen de 10 zile de la data recepţiei lucrărilor, la forma iniţială şi cu inlăturarea urmelor de şantier.

Nerespectarea destinaţiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare şi terenul se restituie în forma anterioară.

Art. 2. Primarul comunei şi consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului răspund de ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 27 din 30.04.2015 Emil Frăsinariu

Page 36: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor economici. celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor pentru gospodărirea

comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ în baza Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun judeţul Neamţ; În temeiul art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea

localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002; Examinând raportul de specialitate a consilierului primarului nr. 3725 din 24.04.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primar ului comunei nr. 3726 din 14.03.2014 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 (6), lit.„a” punctul 14. şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanţa 21/2002 privind gospodărirea

localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002, se vor tipări şi afişa un număr de 50 publicaţii care să cuprindă obligaţiile cetăţenilor din comună sau celor care deţin terenuri sau construcţii pe raza comunei. Răspunde : Lazarov Valeriu, viceprimarul comunei. Termen : 11.05.2015. Art.2. Se va comunica, prin adresă, la instituţiile publice, agenţii economici şi celorlalte persoane juridice de pe raza comunei obligaţiile ce le au potrivit art . 9 din Ordonanţa 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. Răspunde: Viceprimarul comunei Termen: 11.05.2015.

Page 37: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

2 Art. 3 . Se va efectua un control privind menţinerea în condiţii igienice a surselor de apă

de folosinţă publică, în baza prevederilor Legii nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, urmărindu-se următoarele obiective:

- sursele de apă trebuie amplasate şi construite, astfel încât să fie protejate de orice sursă de poluare;

- instituirea şi respectarea perimetrelor de protecţie sanitară a surselor de apă; - fântânile trebuie să aibă pereţii amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară,

trebuie prevăzute cu ghizduri cu o înălţime de 70-100 deasupra solului şi 60 de cm sub nivelul acestuia, să aibă capac şi acoperiş, iar modul de scoatere a apei să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea apei. Dezinfecţia fântânilor se face cu substanţe clorigene care trebuie să aibă specificat clorul activ şi în prezenţa unui cadru medical de la cabinetele din comună.

Răspunde: Viceprimarul comunei şi şeful S.V.S.U. al comunei Alexandru cel Bun Termen: 25 mai 2015 Art. 4 . Se interzice păşunatul animalelor pe zonele drumurilor judeţene, naţional şi a străzilor principale din comună. Terenurile din zonele drumurilor şi străzilor vor fi repartizate pentru recoltarea furajelor şi menţinerea curăţeniei , cetăţenilor interesaţi. Răspunde: Viceprimarul comunei Termen: permanent Art. 5. Vor fi somate toate persoane fizice şi persoane juridice, deţinătorii de construcţii insalubre şi care prezintă pericol de prăbuşire, să le demoleze şi să înlăture toate materialele rezultate din demolare, redând terenul circuitului agricol. Răspunde : Consilierul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Termen : 29.05.2015 Art. 6 . Vor fi identificaţi toţi cetăţenii care nu au construite fose septice corespunzătoare şi deversează ape uzate în şanţurile drumurilor, pe terenuri din zona drumurilor sau în albiile pâraielor luându-se măsurile ferme pentru respectarea normele legale din legislaţia privind protecţia mediului şi din domeniul igienico-sanitar. Răspunde : Consilier, împuternicit cu probleme de mediu. Termen: 30 mai 2015 Art. 7 . Va fi întocmit un program, cu termene şi sarcini concrete, privind repararea drumurilor şi străzilor, săparea şi amenajarea şanţurilor şi rigolelor, decolmatarea rigolelor existente pentru asigurarea scurgerii apelor, repararea podeţelor, repararea băncilor din locurile publice şi curăţarea principalelor cursuri de apă, care va fi aprobat de primarul comunei. Răspunde : Viceprimarul comunei. Termen : 10.05. 2015. Art. 8 . Vor fi montate plăcuţe avertizoare de interzicerea depozitării deşeurilor în zone adiacente cursurilor de apă sau pe malurile lacurilor, precum şi în locurile unde de depozitează necontrolat deşeuri menajere.

Răspunde : Viceprimarul comunei. Termen : 10 mai 2015

3

Page 38: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art. 9 . Toate monumentele istorice, religioase sau culturale de pe teritoriul comunei vor fi

inventariate , cu descriere semnificaţiei lor şi deţinătorul, şi se vor stabili măsuri pentru păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea lor, după caz.

Răspunde : Consilierul cu urbanismul şi amenajarea teritoriului. Termen : 1 iulie 2015. Art. 10. Vor fi întreţinute în perfectă stare de curăţenie toate staţiile de autobuz, pe toate traseele de pe raza comunei , fiind îndepărtate de pe pereţi acestora toate afişele indiferent de tip acestora şi interzicerea aplicarea afişelor pe copertinele din staţii.

Răspunde : Viceprimarul comunei. Termen : permanent. Art. 11. Vor fi curăţate şi salubrizate digurile şi malurile lacurilor din comună, malurile şi cursurile apelor pâraielor Valea Mare, Agîrcia, Secu-Vaduri, Malici, Popeni, Rusului, Viilor, Plopuşorul şi fosta albie a râului Bistriţa, folosindu-se munca contributivă a beneficiarilor Legii nr. 416/2001.

Răspunde : consilier împuternicit cu probleme de mediu. Termen: 1iunie 2015, menţinerea curăţeniei permanent. Art. 12. Primarul comunei va stabili locurile de depozitare a pământului şi a deşeurilor materialelor de construcţie nepoluante rezultate în timpul realizării construcţiilor noi, reparaţiilor şi demolărilor , urmărindu-se asanarea terenurilor virane şi le va comunica beneficiarilor de autorizaţii de construire sau demolare printr-o anexă la autorizaţia de construire / demolare. Răspunde: Consilierul UAT

Termen: la data emiteri autorizaţiei şi la data finalizării lucrărilor.

Art. 13. Vor fi efectuate controale la agenţii economici care produc deşeuri poluante, privind respectarea programului de depozitare şi neutralizare impus de Agenţia de protecţia mediului, pentru prevenirea poluărilor accidentale de mediu, prin programul de monitorizare.

Răspunde : Seful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Alexandru cel Bun.

Termen: 1.06.2015

Art. 14. Se va interveni la Secţia de Drumuri Naţionale – Piatra Neamţ şi la Direcţia de Drumuri Judeţene din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ pentru repararea drumurilor naţionale respectiv drumurilor judeţene, curăţarea acostamentelor de materiale antiderapante şi tăierea copacilor care prezintă pericol de prăbuşire, sau care împiedică desfăşurarea normală a traficului cu autocamioane cu gabarit mare. Răspunde : Consilierul U.A.T. Termen : 10.05.2015.

4

Page 39: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art. 15. Verificare şi stabilirea măsurilor prevăzute de HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase, a tuturor agenţilor economici de pe raza comunei care au ca obiect de activitate procesul de obţinere a materialelor lemnoase.

Răspunde : Apetrei Lucian –Ioan , şef SVSU – Alexandru cel Bun Termen : 20-25 mai 2015 Verificarea I şi 21-25.10.2015 Verificarea II. Art. 16. Se va actualiza registrul local al spaţiilor verzi din comuna Alexandru cel Bun conform prevederilor Legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

Răspunde : Consilier cu urbanismul şi amenajarea teritoriului. Termen : 1. 07.2015. Art. 17. Vor fi montate semne de circulaţie pe drumul comunal şi pe străzile din comună, precum şi indicatoare cu denumirea satelor.

Răspunde : Viceprimarul comunei. Termen : 20.05.2015. Art. 18. Vor fi reamenajate toate panourile de afişaj publicitar şi va fi interzisă lipirea de afişe în locuri neautorizate, luându-se măsuri ferme de sancţionare.

Răspunde : Viceprimarul comunei. Termen : 20 mai 2015, apoi permanent.

Art. 19. S.C.SERV COM ALBUN S.R.L. va lua măsurile legale pentru încheierea contractelor pentru cotectarea şi transportul deşeurile menajere cu cel puţin 80 % din gospodăriile populaţiei şi 95% din agenţii economici.

Răspunde : Director executiv al societăţii. Termen : 1 iulie 2015.

Art. 20. . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 28 din 30.04.2015 Emil Frăsinariu

Page 40: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 nr. 3728 din 24.04.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 3727 din 24.04.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 29 din 30.04.2015 Emil Frăsinariu

Page 41: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA la Hotararea nr. 29 din 30.04.2015 ROMANIA JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

PRIVIND MODIDICAREA

BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT

PE ANUL 2015 A.VENITURI 1.Se majoreaza veniturile din bugetul 02 cu suma de 7 544 000 lei astfel : -Cap. 04.02.01. LEI Sume defalcate din impozitul pe venit 280 000 lei ( impozit din salarii) -Cap.42.02.65 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală Drumuri publice 1 882 000 lei -Cap.43.02.20 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati Apa si canalizare 5 382 000 lei B.CHELTUIELI 2.Se majoreaza cheltuielile din bugetul 02 cu suma de 7 544 000 lei astfel : -Cap.74.02.71-Cheltuieli de capital Protectia mediului Apa canalizare Bisericani 5 652 000 lei -Cap.74.02.71-Cheltuieli de capital Modernizare Str.Caisilor si Zarzarilor 1 892 000 lei

Page 42: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE

privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei nr.3729 din 24.04.2015 la

proiectul de hotărâre, raportul de specialitate nr. 3730 din 24.04.2015 al Compartimentul Urbanism şi Organizarea Teritoriului al Compartimentul Urbanism şi Organizarea Teritoriului şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 litera c), ale art. 121 precum şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ” , conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul se identificat prin planurile de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va

aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Nr. 30 din 30.04.2015 Emil Frăsinariu

Page 43: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L.- asociat unic Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local pe anul 2014.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ;

Examinând raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L.- asociat unic Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local pe anul 2014 nr. 3636 din 24.04.2015; Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre a primarului comunei nr. 3706 din 24.04.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 111,în coroborare cu art. 196^1 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republ;icat[ / Legea societ[‚ilor, cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare.

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SERV COM ALBUN S.R.L.- asociat unic Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local pe anul 2014, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate, o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi publicare pe pagina de internet a UAT.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 31 din 30.04.2015 Emil Frăsinariu

Page 44: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ; Examinând raportul Biroului contabilitate privind modificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 nr. 4803 din 22.05.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 4803 din 22.05.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă modificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 32 din 28.05.2015

Page 45: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL şi Listei de repartizare a

locuinţelor ANL, pentru locuinţele disponibile. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând procesul verbal nr. 3684 din 15.05.2015 a Comisiei sociale pentru analiza cererilor privind repartizarea locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii şi anexele acestuia; In baza prevederilor art. 15 alin. 1-3 şi alin. 7 din Hotărârea nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. Examinând raportul de specialitate nr. 3684 din 22.05.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 3684 din 22.05.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) litera e) şi ale art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art. 1. Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL disponibile, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor ANL disponibile, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, precum şi la repartizarea locuinţelor se vor adresa primarului , în termen de 7 zile de la afişarea hotărârii. Art. 4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 33 din 28.05.2015

Page 46: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 44mp(39mp extindere şi 5mp branşament) teren aparţinând domeniului public al comunei, pentru realizarea lucrărilor de ” Extindere conductă şi branşament gaze naturale

presiune redusă" pe strada Malici, satul Vădurele , comuna Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ „

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând cererea înregistrată la nr. 4689 din 19.05.2015, prin care "ANTREPRIZA REPER

CONSTRUCT" S.R.L. solicită aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 44mp teren din zona străzii Malici, comuna Alexandru cel Bun, satul Vădurele, judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor de ”Extindere conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă" (strada Malici), intravilan comuna Alexandru cel Bun, sat Vădurele, Judeţul Neamţ, teren identificat prin planul de situaţie anexă la cererea sus menţionată;

In baza prevederilor Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare (art. 138 alin.(2) litera d);

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 4689 din 19.05.2015, raportul de specialitate nr. 4689 din 19.05.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Se aprobă ocuparea temporară a suprafeţei de 44mp teren din zona străzii Malici, comuna

Alexandru cel Bun, satul Vădurele, judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor de ”Extindere conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă" (strada Malici), intravilan comuna Alexandru cel Bun, sat Vădurele, Judeţul Neamţ , pe durata excutării lucrărilor. Terenul se identificat prin planul de situaţie anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Predarea –primirea terenului se face cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor pe bază de proces verbal , iar reprimirea se face în termen de 10 zile de la data recepţiei lucrărilor, la forma iniţială şi cu inlăturarea urmelor de şantier. Nerespectarea destinaţiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare şi terenul se restituie în forma anterioară. Art. 2. Primarul comunei şi consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului răspund de ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la

sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 34 din 28.05.2015

Page 47: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 200 mp teren aparţinând domeniului public al comunei,

pentru realizarea lucrărilor de ” Extindere reţea gaze naturale presiune redusă" pe strada Agudului, satul Vaduri , comuna Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ „

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând cererea înregistrată la nr. 4630 din 19.05.2015, prin care "ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT" S.R.L. solicită aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 200 mp teren din zona străzii Agudului, comuna Alexandru cel Bun, satul Bistriţa Judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor de ”Extindere conductă şi 13 branşamente gaze naturale presiune redusă din PE+PRM (străzile Agudului şi Trestiei), intravilan comuna Alexandru cel Bun, sat Vaduri, Judeţul Neamţ, teren identificat prin planul de situaţie anexă la cererea sus menţionată; In baza prevederilor Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare (art. 138 alin.(2) litera d); Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 4630 din 19.05.2015, raportul de specialitate nr. 4630 din 19.05.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă ocuparea temporară a suprafeţei de 200 mp teren din zona străzii Agudului, comuna Alexandru cel Bun, satul Bistriţa Judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor de ”Extindere conductă şi 13 branşamente gaze naturale presiune redusă din PE+PRM (străzile Agudului şi Trestiei), intravilan comuna Alexandru cel Bun, sat Vaduri, Judeţul Neamţ , pe durata executării lucrărilor. Terenul se identificat prin planul de situaţie anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Predarea –primirea terenului se face cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor pe bază de proces verbal , iar reprimirea se face în termen de 10 zile de la data recepţiei lucrărilor, la forma iniţială şi cu înlăturarea urmelor de şantier. Nerespectarea destinaţiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare şi terenul se restituie în forma anterioară. Art. 2. Primarul comunei şi consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului răspund de ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Sorin-Dănuţ Lupu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 35 din 28.05.2015

Page 48: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind confirmarea angajamentului Comunei Alexandru cel Bun de asumare a termenelor furnizate pentru

proiectul de “Asistenta Tehnica pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare si a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în judeţul Neamţ in perioada 2014 – 2020”

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu

modificările şi completările ulterioare, republicată, care se completează cu Normele procedurale referitoare la OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 4685 din 22.05.2015 a Primarului comunei Alexandru cel Bun; Văzând raportul de specialitate nr. 4703 din 22.05.2015 al compartimentul de specialitate, In temeiul dispoziţiilor prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. d,e,f, alin. 6, lit. a, pct. 9 si 14, alin. 7, lit. a si c, art. 45, alin. 2, lit. a si d si ale art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se confirma angajamentul Comunei Alexandru cel Bun cu privire la asumarea termenelor furnizate pentru proiectul de “Asistenta Tehnica pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare si a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judeţul Neamţ in perioada 2014 – 2020”, si anume: - luna martie 2016- finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul regional “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014–2020” luna aprilie 2016 - finalizarea Aplicatiei de Finantare aferenta proiectului regional “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014 – 2020” luna aprilie 2017 - finalizarea Documentatiei de atribuire pentru contractele de lucrari din cadrul proiectului regional “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Neamt in perioada 2014 – 2020” Art. 2. Primarul comunei Alexandru cel Bun prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 36 din 28.05.2015

Page 49: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 885 mp teren situate în satul

Viişoara,comuna Alexandru cel Bun , strada Lalelelor nr. 33 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând studiu de oportunitate nr. 30 din22.05.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic -

Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ prin care propune aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 885 mp teren situate în satul Viişoara,comuna Alexandru cel Bun , strada Lalelelor nr. 33.

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 5044 din 25.05.2015, raportul de specialitate nr. 5045 din 25.05.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă Studiu de oportunitate nr. 30 din 22.05.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat

unic - Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 885 mp teren situate în satul Viişoara,comuna Alexandru cel Bun , strada Lalelelor nr. 33, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Raportul de evaluare efectuat de Biroul Individual Evaluări - Berariu Mihai nr. 211/2015, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 885 mp teren situate în satul Viişoara,comuna Alexandru cel Bun , strada Lalelelor nr. 33 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun.

Terenul se identificat prin cadastru anexat la prezenta hotărâre. Art. 4. Preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzare este cel prevăzut în Raportului de evaluare aprobat

prin art. 2 din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă Caietul de sarcini privind vînzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei

de 885 mp teren situate în satul Viişoara,comuna Alexandru cel Bun , strada Lalelelor nr. 33, conform anexei 3 la prezenta hotărâre

Art. 4. Se imputerniceşte administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL să îndeplinească toate procedurile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 37 din 28.05.2015

Page 50: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a două construcţii , respectiv „STAŢIA

HIDROFOARE” şi „REZERVOR APĂ” situate în satul Vădurele strada Făbricuţei nr. 22 ,comuna Alexandru cel Bun de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local

al comunei Alexandru cel Bun

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând studiu de oportunitate nr. 32 din 22.05.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic -

Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ prin care propune aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a a două construcţii , respectiv „STAŢIA HIDROFOARE” şi „REZERVOR APĂ” situate în satul Vădurele strada Făbricuţiei nr. 22 ,comuna Alexandru cel Bun

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 5046 din 25.05.2015, raportul de specialitate nr. 5047 din 25.05.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă Studiu de oportunitate nr. 32 din 22.05.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judeţul Neamţ privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a două construcţii , respectiv „STAŢIA HIDROFOARE” şi „REZERVOR APĂ” situate în satul Vădurele, strada Făbricuţei nr. 22, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Raportul de evaluare efectuat de Biroul Individual Evaluări - Berariu Mihai nr. 210/2015, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a două construcţii , respectiv „STAŢIA HIDROFOARE” şi „REZERVOR APĂ” situate în satul Vădurele, strada Făbricuţei nr. 22 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun.

Construcţiile se identificat prin cadastru anexat la prezenta hotărâre. Art. 4. Preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzare este cel prevăzut în Raportului de evaluare aprobat

prin art. 2 din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a două

construcţii , respectiv „STAŢIA HIDROFOARE” şi „REZERVOR APĂ” situate în satul Vădurele strada Făbricuţei nr. 22, conform anexei 3 la prezenta hotărâre

Art. 4. Se împuterniceşte administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL să îndeplinească toate procedurile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sorin-Dănuţ Lupu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 38 din 28.05.2015

Page 51: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Nr. 39 din 28.05.2015 DE SCANAT

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii” C.N.I.” SA, a amplasamentului şi construcţiei Aşezământului cultural

din satul Vădurele Comuna Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ”

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei nr. 5102 din 26.05.2015 , raportul de specialitate nr. 5605 din 09.06.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a consiliului local;

In conformitate cu prevederile:

- Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I. „ S.A. ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) punct. 4. şi alin. (9), precum şi ale art. 45 (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Publice prin Compania Naţională de Investiţii” C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a

Page 52: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

amplasamentului şi construcţiei „Aşezământului cultural din satul Vădurele , Comuna Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ” situat în comuna Alexandru cel Bun , satul Vădurele str. Independenţei nr. 15 şi aflat în administrarea Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun , în suprafaţă construită de 470 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 1366 mp identificat potrivit Cărţii Funciare nr. 53907, nr. topo 1097 şi nr. topo 1097 C 1 , liber de orice sarcini, în vederea şi pentru perioada realizării de către „C.N.I. –S.A. a obiectivului de investiţii “ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ”.

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentaţiei urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţii (electrică, apă , canal, gaze sau alt tip de combustibil utilizat , etc. ).

Art. 4. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafaţa de teren necesară pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

Art. 5. Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de comuna Alexandru cel Bun în valoarea prevăzută în lista surselor de finanţare , conform prevederilor legale.

Art. 6. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, se obligă ca după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat , că menţină destinaţia acesteia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 7. Primarul comunei Alexandru cel Bun şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 8. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 40 din 10.06.2015

Page 53: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea D.A.L.I.- DOCUMENTAŢIE DE AVERTIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii “

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ”

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei nr. 5608 din 09.06.2015 , raportul de specialitate nr. 5609 din 09.06.2015 şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

Văzând referatul nr. 5102 din 26.05.2015 a compartimentului de achiziţii publice din aparatul de specialitate al primarului;

In conformitate cu prevederile:

- Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I. „ S.A. ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) punct. 4. şi alin. 4 litera d) precum şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1. Se aprobă D.A.L.I.- DOCUMENTAŢIE DE AVERTIZARE A LUCRĂRILOR

DE INTERVENŢIE şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii “ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ” conform anexei la prezenta hotărâre

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 41 din 10.06.2015

Page 54: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii de teren, de categoria drum, oferită de S.C.Rosim Prod SRL

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ;

Văzând cererea nr. 28 din 05.06.2015 înregistrată la nr. 5575 din 09.06.2015, prin care S.C. Rosim Prod SRL, oferă spre donaţie comunei Alexandru cel Bun suprafaţa de 528 mp teren , avînd categoria de folosinţă drum, pentru a fi amenajat şi modernizat ca drum public. Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 5610 din 09.06.2015, raportul de specialitate nr. 5611 din 09.06.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată precum şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 121 alin. 3 , ale art. 36 (6) ,lit. ,,a” punctul 13 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ acceptă donaţia oferită de către S.C. Rosim Prod SRL -J 27/1793/1994 cu sediul în comuna Alexandru cel Bun Judetul Neamţ constând în suprafaţa de 528 mp teren, având categoria de folosinţă drum, identificat prin Nr. cadastral 53919, anexa 1 la prezenta hotărâre

Terenul donat intră în domeniul public al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ , având categoria de folosinţă „ drum public”.

Art. 2. Aprobă raportul de evaluare nr. 212/2015 privind suprafaţa de 528 mp teren, având categoria de folosinţă drum, identificat prin Nr. cadastral 53919, întocmită de Birou Individual Evaluări Berariu Mihai, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Rotaru Ion , primarul comunei Alexandru cel Bun să semneze contractul de donaţie şi documentele de înscriere în cartea funciară.

Art. 4. Compartimentul contabilitate va efectua toate operaţiunile ce decurg din prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 42 din 10.06.2015

Page 55: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a suprafeţei de 58 mp teren având categoria de folosinţă drum de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local

al comunei Alexandru cel Bun către SC. AQUA PARK BLUE EDEN S.A.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ;

Văzând adresa 37 din 05.06.2015 înregistrată la nr. 5576 din 09.06.2015, prin care S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun prin care solicită aprobarea vânzării directe a suprafeţei de 58 mp teren având categoria de folosinţă drum către SC. AQUA PARK BLUE EDEN S.A. pentru amenajarea drumului dintre proprietatea societăţii şi drumul public .

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 5612 din 09.06.2015, raportul de specialitate nr. 5613 din 09.06.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun;

In temeiul dispoziţii lor art. 36 (3) ,lit. ,,c” şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea directe a suprafeţei de 58 mp teren având categoria de folosinţă drum de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun către SC. AQUA PARK BLUE EDEN S.A. pentru amenajarea căii de acces la drumul public.Terenul se identifică prin documentaţia cadastrală nr. 51577, anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă raportul de evaluare nr. 216/2015 privind suprafaţa de 58 mp teren, având categoria de folosinţă drum, identificat prin Nr. cadastral 51577, întocmită de Birou Individual Evaluări Berariu Mihai, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Zaharia Ioan –Emil administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL să semneze contractul de vânzare cumpărare şi documentele de înscriere în cartea funciară.

Art. 4. Compartimentul contabilitate va efectua toate operaţiunile ce decurg din prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu Nr. 43 din 10.06.2015

Page 56: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 29 loturi teren situate în satul

Scăricica punctul numit „Parchet” de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând adresa nr. 35 din 05.06.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna

Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ prin care solicită aprobarea vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 29 loturi teren situate în satul Scăricica punctul numit „Parchet”

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 5614 din 9.06.2015, raportul de specialitate nr. 5615 din 09.06.2015 şi avizul comisiei comun al comisieilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 8”9 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare efecuat de Biroul Individual Evaluări - Berariu Mihai nr. 185/2014, conform anexei 1 la prezenta hătărâre.

Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 29 loturi teren situate în satul Scăricica punctul numit „Parchet” de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun.

Terenul se identificat prin cadastrele anexate la prezenta hotărâre. Art. 3. Preşul vânzării este de 19,61 lei/mp (4,39 euro/mp), conform Raportului de evaluare

aprobat la art. 1. Art. 4. Se împuterniceşte administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL să întocmească caietul

de sarcini pentru licitaţie , instrucţiuni pentru ofertanţi şi să îndeplinească toate procedurile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 44 din 10.06.2015

Page 57: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 10 loturi teren situate în satul

Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând studiu de oportunitate nr. 34 din 05.06.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic -

Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ prin care propune aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 10 loturi teren situate în satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 .

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 5616 din 09.06.2015, raportul de specialitate nr. 5617 din 09.06.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 8”9 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă Studiu de oportunitate nr. 34 din 05.06.2015 S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 10 loturi teren situate în satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Raportul de evaluare efecuat de Biroul Individual Evaluări - Berariu Mihai nr. 215/2015, conform anexei 2 la prezenta hătărâre.

Art. 3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui număr de 10 loturi teren situate în satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun.

Terenul se identificat prin cadastrele anexate la prezenta hotărâre. Art. 4. Preţul vânzării de pornire a licitaţiei este de 8,10 euro/mp fiind prevăzut în Raportului de

evaluare aprobat prin art. 2 din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă Caietul de sarcini privind vînzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui

număr de 10 loturi teren situate în satul Vădurele,comuna Alexandru cel Bun , strada Făbricuţei nr. 22 , conform anexei 3 la prezenta hotărâre

Art. 6. Se imputerniceşte administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL să îndeplinească toate procedurile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 45 din 10.06.2015

Page 58: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE

privind aprobarea vânzării directe a suprafeţei de 81 mp teren situat în intravilanul satului Vaduri, către domnul Hulpoi Marinel, domiciliat în comuna Alexandru cel Bun , satul Vaduri strada Bisericii nr. 7 ,

judeţul Neamţ.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând cererea înregistrată la nr. 5048 din 25.05.2015 a domnului Hulpoi Marinel, domiciliat

în comuna Alexandru cel Bun , satul Vaduri strada Bisericii nr. 7 , judeţul Neamţ , prin care solicită aprobarea cumpărării suprafeţei de 81 mp teren identificat prin cartea funciară nr. 53897, teren aferent construcţii lor ce le deţine în proprietate, în care depozitează lemne de foc pentru apartamentul proprietate a sa din blocul nr. 12 sc. A ataj I apt. 3 şi care are sursă de încălzire sobe cu lemne. Magazia este cu peretele pe linia de hotar şi streaşina este pe terenul învecinat de 81 mp.

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei nr. 5618 din 09.06.2015 la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate nr. 5619 din 09.06.2015 al consilierului primarului şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţii lor art. 36 alin. 2 litera c), ale art. 123 (3) precum şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare nr. 217/215 pentru suprafaţa de 81mp teren identificat cu CF 53897 întocmit de Biroul individual de evaluări –Berariu Mihai, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă vânzarea directă a suprafeţei de 81 mp teren aferent construcţiilor identificat prin CF nr. 53897către domnul Hulpoi Marinel, domiciliat în comuna Alexandru cel Bun ,satul Vaduri strada Bisericii nr.7,judeţul Neamţ.Preţul de vânzare este de 3.324 lei.

Se imputerniceşte domnul Rotaru Ion , primarul comunei să semneze contractul de vânzare cumpărare şi toate documentele necesare la Notarul Public.

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 46 din 10.06.2015

Page 59: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Alexandru cel Bun la majorarea capitalului social al SC

TROLEIBUZUL SA

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ; Având în vedere adresa numărul 375/18.06.2015, înregistrată la Comuna Alexandru cel

Bun sub numărul 6302 din 25.06.2015, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” a solicitat iniţierea unui proiect de hotărâre având ca scop participarea Comunei Alexandru cel Bun, în calitate de coacţionar, la majorarea capitalului social al SC TROLEIBUZUL SA; Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 6302 din 25.06.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

- raportul se specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Biroul Contabilitate şi Consilierul primarului nr. 6303 din 25.06.2015, prin care s-a propus aprobarea participării Comunei Alexandru cel Bun, alături de localităţile partenere, la majorarea capitalului social al SC TROLEIBUZUL SA cu un număr de 2.000 acţiuni, cu valoarea nominală de 5 lei / acţiune, în vederea constituirii operatorului regional pentru asigurarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Ţinând cot de prevederile: - art. 2 litera (h), art. 10, art. 29, art. 30 alin.(5) şi art. 31 alin.1 lit. (b) din Legea nr.

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4, art. 16 alin. 5, art. 27 alin.1 şi art. 30 alin.2 lit. (b) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,;

- Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative , actualizată;

- Art. 4 litera (l) din Normele cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 263/2007;

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători ;

- Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată şi actualizată; - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională a administraţiei publice, republicată;

Page 60: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

2.

In temeiul dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin.(2) litera (a) coroborat cu alin. 3 litera (c) şi alin. 6 lit. (a) punctul 14 , ale art. 45 alin. 1 şi 2 litera (f) , şi art. 115 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Alexandru cel Bun, în calitate de coacţionar, la majorarea capitalului social al SC TROLEIBUZUL SA, cu sediul în Comuna Dumbrava Roşie, str. Strămutaţi nr. 21 Bis, jud. Neamţ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ cu nr. J27/691/1995, (avand capital social subscris si vărsat integral format dintr-un număr de 594.967 acţiuni cu valoare nominala de 5 lei/acţiune) prin vărsarea de numerar, în valoare 10.000 lei.

Art. 2. Aportul în numerar reprezintă contravaloarea unui număr de 2.000 acţiuni, reprezentând 0,336% din capitalul social al SC TROLEIBUZUL SA, cu participarea la beneficii şi pierderi.

Art. 3. Se numeşte Domnul Rotaru Ion, cetăţean român, domiciliat în comuna Alexandru cel Bun, având CNP 1520128270613, născut la data de 28.01.1952, posesor al carnetului de identitate seria NT numărul 631914, în vederea reprezentării Comunei Alexandru cel Bun, în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii TROLEIBUZUL SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet , se afişează la sediul primăriei şi se comunică următoarelor instituţii: - Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ; - Primarul Comunei Alexandru cel Bun; - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” şi SC TROLEIBUZUL SA; - Biroului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 47 din 30.06.2015

Page 61: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării suprafeţei de 2481 mp , identificat cu nr. cadastral 51492,

în două loturi

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul se specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 6048 din 18.06.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 6047 din 18.06.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 88 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele cadastrale şi cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700 / 9.07.2014 a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară precum şi a Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

In temeiul dispoziţii lor art. 36 (2) lit. c) şi ale art. 45 (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea suprafeţei de 2481 mp teren identificat prin nr. cadastral 51492 în două loturi , astfel:

Lotul nr. 1 - suprafaţa de 1584 mp teren de categoria curţi şi construcţii identificat prin nr. cadastral 53910

Lotul nr. 2 - suprafaţa de 897 mp teren de categoria curţi şi construcţii identificat prin nr. cadastral 53911

Terenul este identificat prin planurile de amplasare şi delimitare anexate la prezenta hotărâre.

Art. 2 . Consilierul cu urbanismul şi amenajarea teritoriului va lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 48 din 30.06.2015

Page 62: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 85 din 30.10.2014 a Consiliului local al

comunei Alexandru cel Bun, privind modificarea titlului de proprietate nr. 72/147/eliberat în anul 1991 pentru doamna Mirea Florica

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul se specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 6048 din 18.06.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 6047 din 18.06.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 36 alin. (3), (4) şi (6 din Legea nr.1/1991 privind fondul Funciar, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (2) lit. c) şi ale art. 45 (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 85 din 30.10.2014 a Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun, privind modificarea titlului de proprietate nr. 72/147/eliberat în anul 1991 pentru doamna Mirea Florica, urmând a avea următorul conţinut:

„Se aprobă modificarea titlului de proprietate nr. 72/147/eliberat în anul 1991 pentru doamna Mirea Florica astfel: titularul titlului: Mirea Gheorghe şi Mirea Florica suprafaţa atribuită – 1725 mp, situat în intravilanul satului Bistriţa, având vecini: la nord - domeniul public al comunei Alexandru cel Bun –păşune comunală , la sud - str. Zarzărilor , la est - Andrieş Mihai şi la vest - Dogariu Gheorghe.

Terenul este aferent casei cumpărate cu contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3189 din 19 aprilie 1989 la Notariatul de Stat Judeţean Neamţ şi se identifică prin planul de situaţie, anexă la prezenta hotărâre.”

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 49 din 30.06.2015

Page 63: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț, prin Consiliul Local al Comunei

Alexandru cel Bun, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociația DRUMURILE BISTRIȚEI, în scopul accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4

din PNDR 2014 – 2020. Având în vedere:

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020; - Referatul de aprobare privind aprobarea aderării Comunei Alexandru cel Bun, județul

Neamț , la teritoriul LEADER reprezentat de Asociația „DRUMURILE BISTRIȚEI”, în scopul accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020, înregistrată sub nr. 6300 din 25.06.2015;

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Alexandru cel Bun, înregistrat cu nr. 6301 din 25.06.2015;

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al Comunei Alexandru cel Bun;

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

- În baza prevederilor art.11, art.36, alineatul(2), lit. e, alin. 7, lit. a) şi lit. c), art. 45, alineatul(2), lit. f), art.115, alineatul(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă aderarea Comunei Alexandru cel Bun prin Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociația „DRUMURILE BISTRIȚEI” și nu vom adera la un alt parteneriat care va implementa o Strategie de

Dezvoltare Locală cu finanțare PNDR 2014 – 2020;

(2) Unitatea administrativ – teritorială, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun se asociază teritoriului LEADER reprezentat de Asociația „DRUMURILE

Page 64: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

BISTRIȚEI” în vederea rezolvării în comun a unor probleme identificate în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).

2.

Art.2. Se mandatează domnul ROTARU ION, având funcția de primar, cetățean român,

născut la data de 28.01.1952 în comuna Viișoara, jud. Neamț, domiciliat în sat Viișoara, comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamț, posesor al C.I. seria NT, nr.631914, eliberată de SPCLEP P. Neamț la data de 30.05.2012, să semneze angajamentul de parteneriat care va fi anexă la prezenta hotărâre și documentaţia necesară cu privire la accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020 de către Asociația „DRUMURILE BISTRIȚEI” și să reprezinte Consiliul Local și Comuna Alexandru cel Bun în relația cu Asociația „DRUMURILE BISTRIȚEI”;

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Alexandru cel Bun, domnul ROTARU ION.

Art.4. Hotărârea se comunică: Instituției Prefectului Județului Neamț și la autoritățile şi persoanele interesate şi se afişează la sediul Primăriei comunei Alexandru cel Bun prin grija secretarului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 50 din 30.06.2015

Page 65: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special in vederea aprobării preturilor/tarifelor pentru

serviciul de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeteana Apa Serv S.A

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Avand in vedere : - Adresa nr.171 DIN 22.06.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA

NEAMT” Potrivit prevederilor :

- Art. 8 alin. 3 lit k, art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.12 alin.1 lit. i, art. 34 alin. 5 din Legea nr. 241/2006 privind serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

− Art.16 alin. 3 lit.d, art. 17 lit. c pct. 2, art. 20 alin. 3 şi art. 21 alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA NEAMT”;

− Art. 3 alin. 5 lit. d, art.16 alin.11, art.17 alin3 , art.18 alin.11 si art. 36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.28/10.08.2009 – Dispozitii Generale, cu modificarile si completarile ulterioare.

− Avizul ANRSC nr. 314549/16.06.2015 Examinând raportul se specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Biroul contabilitate şi consilierujl promarului nr. 6223 din 24.06.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 6278 din 25.06.2015 şi avizul comun al comisilor de specialitate a Consiliului local;

In temeiul dispoziţiilor art.10 , ale art. 36 (1) şi (2) lit. c) în coroborare cu alin. 6 lit. a) punctual 14 şi ale art. 45 (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se imputernicește domnul Lazarov Valeriu , in calitate de viceprimar al comunei Alexandru cel Bun , reprezentant al Comunei Alexandru cel Bun ,cetăţean român, nascut la data de 28 .02.1960 în localitatea Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ, domiciliat

2.

Page 66: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

în Comuna Alexandru cel Bun satul Bistriţa str. Magnoliei nr. , posesor/posesoare al CI seria NT, nr. 576060, eliberat de SPCLEP Piatra Neamţ , cu mandat special să voteze in Adunarea Generala a Asociaților, in numele si pe seama Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun preţurile/tarifele propuse de Operatorul regional Compania Judeţeana Apa Serv S.A., pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare.

Art. 2 In situatia in care reprezentantul Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun .desemnat la art. 1 de mai sus, se afla in imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului local vor fi reprezentate de domnul Rotaru Ion , in calitate de primar , cetăţean roman, născut la data de 28.01.1952 în comuna Viișoara, jud. Neamț, domiciliat în sat Viișoara, comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamț, posesor al C.I. seria NT, nr.631914, eliberată de SPCLEP P. Neamț la data de 30.05.2012

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 51 din 30.06.2015

Page 67: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 61,2 mp teren aparţinând domeniului public

al comunei, zona de protecţie şi terasamentul străzii. Begoniei, din satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun pentru realizarea lucrărilor de ” Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de

apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ – proiect finanţat POS Mediu” de către SC OCIDE CONSTRUCCION S.A. Sucursala Piatra Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ;

Văzând adresa nr. NT 4344 din 25.06.2015 a SC OCIDE CONSTRUCCION S.A. Sucursala Piatra Neamţ prin care solicită aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 61,2 mp teren aparţinând domeniului public al comunei, zona de protecţie şi terasamentul străzii. Begoniei, din satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun pentru realizarea lucrărilor de ” Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ – proiect finanţat POS Mediu” teren identificat prin planul de situaţie anexă la adresa sus menţionată;

In baza prevederilor Legii nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 6304 din 25.06.2015, raportul de specialitate nr. 6305 din 25.06.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Se aprobă ocuparea temporară a suprafeţei de 61,2 mp teren aparţinând domeniului public al comunei, zona de protecţie şi terasamentul străzii. Begoniei, din satul Bistriţa , comuna Alexandru cel Bun pentru realizarea lucrărilor de ” Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ – proiect finanţat POS Mediu” de către SC OCIDE CONSTRUCCION S.A. Sucursala Piatra Neamţ , pe durata executării lucrărilor respectiv 06.07.2015- 27.07.2015. Terenul se identificat prin planul de situaţie anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.

Page 68: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Predarea –primirea terenului se face cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor pe bază de

proces verbal , iar reprimirea se face în termen de 10 zile de la data recepţiei lucrărilor, SC OCIDE CONSTRUCCION S.A. va lua următoarele măsuri: - semnalizarea şi protecţia corespunzătoare , pe tim de zi şi de noapte a şantierului în

lucru; - refacerea carosabilului şi a zonei drumului la forma iniţială ; - reducerea la minimum a timpului de blocare a circulaţiei; - protejarea branţamentelor individuale la reţelele utilitare existente şi a reţelelor publice

de utilităţi Nerespectarea destinaţiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare şi terenul se

restituie în forma anterioară. Art. 2. Primarul comunei şi consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al

primarului răspund de ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 52 din 30.06.2015

Page 69: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „ SERV COM

ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările

ulterioare

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere: Referatul de aprobare a primarului comunei nr. 6306 din 25.06.2015 privind

numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Raportul de specialitate a Birului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 6307 din 25.06.2015 la proiectul de hotărâre;

Hotărârii Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 26 din 25.04.2013,privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun cu modificările ulterioare;

In conformitate cu: Prevederile Cap.III – „ Societăţi Comerciale” art. 2 pct.2 lit. (b) , art. 29 alin. (3) şi ale art.

60 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale modificările ulterioare,

Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Actului constituiv al societăţii cu privire la mandatul Consiliului de administraţie , reprezentanţi mandataţii.

Avizul comisieilor de specialitate ale consiliului local; Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi lit. d), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215, privind

administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispoziţiilor ale art. 45 (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art.1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza propunerilor S.C. NOVA CONT SRL Piatra Neamţ urmare selecţiei prealabile a candidaţii lor pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ se aprobă:

2.

Page 70: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Consiliului de administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic

Comuna Alexandru cel Bun este format din 5 membrii, în următoarea componenţă: - Dascălu Constantin-Sebastian , preşedinte , cetăţean român, domiciliat în Piatra neamţ ,

str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 1 Bl. D2 sc. A et. 1 ap. 7 CNP 1710225270584 - Tanasache Carmen , membru, cetăţean român, domiciliată în comuna Alexandru cel Bun

, satul Vădurele , Judeţul Neamţ CNP 2670124270582 - Popovici Elena , membru , cetăţean român, domiciliată în comuna Alexandru cel Bun , satul Vădurele ,str. Secu nr. 19, Judeţul Neamţ CNP 2700513270684 - Mazilu Maria-Adriana , membru, cetăţean român, domiciliată în Piatra Neamţ , str. Progresului nr. 40 bl. D 12 apt. 23 , Judeţul Neamţ CNP 2820109270026 - Zaharia Ioan-Emil, membru, cetăţean român, domiciliată în Piatra Neamţ , str. Independenţei nr. 3 bl. K8 sc. A at. 1 apt. 6, Judeţul Neamţ CNP 1730124270621 (2) Mandatul Consiliului de Administraţie este de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) In termen de 90 zile de la data numirii, Consiliul de Administraţie va elabora şi prezenta spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului , pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractele de mandat.

Art. 2 Consiliul de Administraţie va desemna directorul/administratorul S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale modificările ulterioare.

Art. 3 (1) Actul Constitutiv al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun se modifică în mod corespunzător, conform prevederilor prezentei hotărâri

(2) Se împuterniceşte domnul Rotaru Ion , primarul comunei pentru a semna Actul Constitutiv actualizat, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se insărcinează primarul comunei , Consiliul de Administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun şi administratorul societăţii. Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 53 din 30.06.2015

Page 71: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri privind organizarea şi funcţionarea S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 6308 din 25.06.2015, raportul de specialitate nr. 6309 din 25.06.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor Actului Constitutiv al societăţii întocmit în baza Hotărârii Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 76 din 14.11.2008;

Văzând cererea domnului Zaharia Ioan- Emil înregistrată la nr. 6245 din 25.06.2015 prin care solicită să fie prelungit mandatul de administrator la S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului local nr. 26 din 25.04.2013, cu modificările ulterioare; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (3) lit. ,,c,, şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se prelungeşte mandatul de administrator al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L a domnul Zaharia Ioan-Emil , CNP 1730124270621, până la data numirii de către Cconsiliul de administraţie a a S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L – asociată unic Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliului local , a administratorului societăţii în baza procedurii prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 , cu modificările şi completările ulterioare dar nu mai târziu de 31 august 2015.

Art. 2 Consiliul de administraţie va lua măsurile ce se impun pentru îndeplinirea procedurii de numire a administratorului S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L conform prevederilor OUG nr. 109/2011 , cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Persoana împuternicită cu activitatea de resurse umane din cadrul societăţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 54 din 30.06.2015

Page 72: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ, prin virări de credite. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ; Examinând raportul Biroului contabilitate privind modificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 prin virări de credite nr. 6764 din 07.07.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 6748 din 07.07.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ,prin virări de credite. conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 55 din 30.06.2015

Page 73: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA la Hotararea nr.55

din 30.06.2015 ROMANIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT PE ANUL 2015

A.VENITURI Cap. 11.02.02 LEI TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor - pentru drepturile salariile si contributiile acestora din unitatile de invatamant preuniversitar de stat - se diminuiaza trim IV 2015 cu suma de 15 000 - se majoreaza trim II 2015 cu suma de 15 000 B.CHELTUIELI Cap. 65.02.10 Invatamant –cheltuieli de personal - se diminuiaza trim IV 2015 cu suma de 15 000 - se majoreaza trim II 2015 cu suma de 15 000

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a suprafeţei de 1157 mp teren situat în comuna Alexandru cel Bun ,

satul Vădurele , de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun către S.C. AQUA PARK BLUE EDEN S.A. cu sediul în com. Alexandru cel Bun , satul Viişoara , Judeţul Neamţ , unde acţionar este şi

S.C. SERVCOM ALBUN- SRL

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând adresa nr. 65 din 07.07.2015 a S.C. AQUA PARK BLUE EDEN S.A. cu sediul

în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara prin care ne solicită cumpărarea directă a suprafeţei de 1157 mp teren situat în comuna Alexandru cel Bun , satul Vădurele pentru extinderea clădirii destinată parcului de distracţie.

Page 74: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

In conformitate cu art. 15 lit. e) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 2600 din 14.03.2012, raportul de specialitate nr. 2601 din 14.03.2012 şi avizul comisiei comun al comisieilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 8”9 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare efecuat de Biroul Individual Evaluări - Berariu Mihai nr. 219/2015, conform anexei 1 la prezenta hătărâre.

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a suprafeţei de 1157 mp teren situat în comuna Alexandru cel Bun , satul Vădurele , de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun către S.C. AQUA PARK BLUE EDEN S.A. cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara , Judeţul Neamţ , unde acţionar este şi S.C. SERV COM ALBUN- SRL.

Terenul se identificat prin cadastrul nr. nr. 51716, anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Predarea –primirea terenului pe bază de proces verbal. Nerespectarea destinaţiei terenului duce la rezilierea contractului de vânzare. Art. 3. Preşul vânzării este de 42.032 lei, conform Raportului de evaluare aprobat la art. 1.

2. Art. 4. Se imputerniceşte domnul Zaharia Ioan –Emil , administratorul societăţii SC

SERV COM ALBUN SRL să îndeplinească toate procedurile şi documentele necesare şi să semneze la Notarul public contractul de vânzare cumpărare.

Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 56 din 10.07.2015

Page 75: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificata prin H.G. nr. 742/2014;; Examinând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 7390 din 24.07.2015 a Primarului comunei Alexandru cel Bun; Văzând raportul de specialitate nr. 7391 din 24.07.2915 al compartimentul de specialitate, H.C.L. al Comunei Crăcăoani nr.28/13.07.2015 precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art. 115, alin1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă aderarea comunei Crăcăoani la Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” (2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara

„AQUA NEAMT , la suma de 28.000 lei. Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun nr. 8 din 19.02.2009 privind participarea comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, cu modificările si completările ulterioare,conform Actului Adiţional prevăzut in anexa nr. 1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Localal comunei Alexandru cel Bun nr. 8 din 19.02.2009 privind participarea comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Page 76: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

2

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei

Alexandru cel Bun în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 2 si 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuterniceşte domnul Lazarov Valeriu, viceprimarul comunei Alexandru cel Bun , cetăţean român născut la data de 28.02.1960, domiciliat în comuna Alexandru cel Bun, satul Bistriţa, str. Magnoliei nr. 16 , judeţul Neamţ posesorul CI seria NT nr. 576060 să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun actele adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre Art. 6. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 57 din 30.07.2015

Page 77: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Anexa 1 la Hotărârea

Nr. 57 din 30.07.2015

ACT ADIŢIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„AQUA NEAMŢ”(CADRU) Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, întruniţi în Adunarea Generală din data de ................. , în baza Hotărârilor nr. ...............din data de ............................., aprobate în Adunarea Generală a Asociaţiei şi ale Hotărârilor de Consiliu Judeţean şi respectiv Local ale unităţilor administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei, am hotărât modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei, după cum urmează:

5. La Capitolul I - ASOCIAŢII: La partea întroductivă, ca urmare a aderării unei noi unități administativ teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, se va completa cu următorul membru : „Comuna Crăcăoani, prin Consiliul Local al Comunei Crăcăoani, reprezentat de dl.

Amarinei Gheorghe în calitate de angajat în cadrul Primăriei, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 13.07.2015.”

2. La Capitolul VI – PATRIMONIUL INIŢIAL La art. 5, Patrimoniul Asociaţiei va deveni 28.000 RON, prin contribuţia în numerar a noului asociat, comuna Crăcăoani, cu suma de 500 lei. 3. La Capitolul VII – ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL La art. 8, ca urmare a aderării unei noi unități adminstrativ teritoriale, componenţa Adunării Generale se completează cu următorul membru al Adunării Generale:

— “ Dl. Amarinei Gheorghe numit de Consiliul Local al Comunei Crăcăoani.” Celelalte articole ale Actului Constitutiv al Asociaţiei rămân neschimbate. Prezentul act adiţional modifică în mod corespunzător actul constitutiv al asociaţiei, anexându-se la acesta.

Page 78: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ASOCIAŢII

Judeţul Neamţ, Prin Dl. Bourceanu Adrian [semnătura] Municipiul Piatra-Neamţ, Prin Dl. Timaru Neculai(Chitic Dragoș) [semnătura] Municipiul Roman, Prin Dl. Bojescu Ovidiu [semnătura] Oraşul Bicaz, Prin Dl. Luca Vasile [semnătura] Oraşul Tîrgu Neamţ, Prin Dl. Apopei Vasile [semnătura] Oraşul Roznov, Prin Dl. Ciubotaru Ionel [semnătura] Comuna Agapia, Prin Dl. Zamă Cristian [semnătura] Comuna Dobreni, Prin Dl. Ceauşu Dan [semnătura] Comuna Dochia, Prin Dl. Ciubotaru Iulian Gheorghe [semnătura] Comuna Dumbrava Roşie, Prin Dl. Grădinaru Ioan [semnătura] Comuna Girov, Prin Dl. Olaru Vasile [semnătura] Comuna Gîrcina, Prin D-na Balan Lazăr Aurora [semnătura] Comuna Grumăzeşti, Prin Dl. Matasă Constantin [semnătura] Comuna Hangu, Prin Dl. Lupu Gavril [semnătura] Comuna Horia, Prin Dl. Baciu Vasile [semnătura] Comuna Săbăoani, Prin D-na Dascălu Valeria [semnătura]

Comuna Alexandru cel Bun, Prin Dl. Lazarov Valeriu [semnătura] Comuna Bălţăteşti, Prin Dl. Mihut Nicolae-Ciprian [semnătura] Comuna Bîra, Prin Dl. Petraru Dănuţ [semnătura] Comuna Bîrgăuani, Prin Dl. Dumitruţ Neculai [semnătura] Comuna Bodeşti, Prin Dl. Macovei Ioan [semnătura] Comuna Borca, Prin Dl. Niţă Geo Ovidiu [semnătura] Comuna Cordun, Prin Dl. Macovei Sorin-Pavel [semnătura] Comuna Mărgineni, Prin D-na Nedelcu Ileana [semnătura] Comuna Păstrăveni, Prin Dl. Chirila Constantin [semnătura] Comuna Pîngăraţi, Prin Dl. Creţu Vasile [semnătura] Comuna Pipirig, Prin D-na Zabulic Marijana [semnătura] Comuna Podoleni, Prin Dl. Grasu Adrian-Nicolae [semnătura] Comuna Poiana Teiului, Prin Dl. Bîia Petru [semnătura] Comuna Răuceşti, Prin Dl. Andrei Ilie [semnătura] Comuna Ruginoasa, Prin Dl. Chirilă Nicu [semnătura] Comuna Dragomireşti Prin Dl. Aprofirei Lucian-Gheorghe [semnătura]

Page 79: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Comuna Săvineşti, Prin Dl. Horciu Daniel [semnătura] Comuna Ştefan cel Mare, Prin Dl. Ouatu Sorin [semnătura] Comuna Taşca, Prin Dl. Drăgan Alexandru [semnătura] Comuna Vînători Neamţ, Prin D-na Petrariu Maria [semnătura] Comuna Zăneşti, Prin Dl. Ciocoiu Gheorghe [semnătura] Comuna Brusturi Prin Dl. Lozonschi Daniel [semnătura] Comuna Urecheni Prin Dl. Axinte Ovidiu [semnătura] Comuna Războieni Prin Dl. Baesu Vasile [semnătura] Comuna Țibucani Prin Dl. Acatrinei Sergiu

[semnătura]

Comuna Tămăşeni Prin Dl. Andrici Ironim [semnătura] Comuna Bicazu Ardelean Prin Dl. Bîrsan Constantin-Ioan [semnătura] Comuna Costişa Prin Dl. Berbecariu Dumitru-Dorel [semnătura] Comuna Piatra Şoimului Prin Dl. Hodor Andrei-Dragoş [semnătura] Comuna Romani Prin Dl. Ciobanu Manole [semnătura] Comuna Tarcău Prin Dl. Găină Iulian [semnătura] Comuna Tupilați Prin Dl. Gherghel Petru [semnătura] Comuna Dămuc Prin Dl. Covasan Anton [semnătura]

Comuna Crăcăoani

Prin Dl. Amarinei Gheorghe

[semnătura]

Page 80: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Anexa 2 la Hotărârea

Nr. 57 din 30.07.2015

ACT ADIŢIONAL LA STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„AQUA NEAMŢ” (CADRU)

Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMŢ, întruniţi în Adunarea Generală din data de ........... în baza Hotărârilor nr. ..................... din data de ............................., aprobate în Adunarea Generală a Asociaţiei, şi ale Hotărârilor de Consiliu Judeţean şi respectiv Local ale unităţilor administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei, am hotărât modificarea Statutului Asociaţiei după cum urmează:

6. La Capitolul I - ASOCIAŢII: La partea întroductivă, ca urmare a aderării unei noi unități administativ teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, se va completa cu următorul membru : „Comuna Crăcăoani, prin Consiliul Local al Comunei Crăcăoani, reprezentat de dl.

Amarinei Gheorghe în calitate de angajat în cadrul Primăriei, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 13.07.2015.”

7. La Capitolul III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI La art. 6. alin.(2), Patrimoniul Asociaţiei va deveni 28.000 RON, prin contribuţia în numerar a noului asociat, comuna Crăcăoani, cu suma de 500 lei

8. La Capitolul V – ORGANELE ASOCIAŢIEI La art.14 alin.5, ca urmare a aderării unei noi unități adminstrativ teritoriale, componenţa Adunării Generale se completează cu următorul membru al Adunării Generale:

- “ Dl. Amarinei Gheorghe numit de Consiliul Local al Comunei Crăcăoani.” Celelalte articole ale Statutului Asociaţiei rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional modifică în mod corespunzător statutul asociaţiei, anexându-se la acesta.

ASOCIAŢII

Page 81: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Judeţul Neamţ, Prin Dl. Bourceanu Adrian [semnătura] Municipiul Piatra-Neamţ, Prin Dl. Timaru Neculai(Chitic Dragoș) [semnătura] Municipiul Roman, Prin Dl. Bojescu Ovidiu [semnătura] Oraşul Bicaz, Prin Dl. Luca Vasile [semnătura] Oraşul Tîrgu Neamţ, Prin Dl. Apopei Vasile [semnătura] Oraşul Roznov, Prin Dl. Ciubotaru Ionel [semnătura] Comuna Agapia, Prin Dl. Zamă Cristian [semnătura] Comuna Dobreni, Prin Dl. Ceauşu Dan [semnătura] Comuna Dochia, Prin Dl. Ciubotaru Iulian Gheorghe [semnătura] Comuna Dumbrava Roşie, Prin Dl. Grădinaru Ioan [semnătura] Comuna Girov, Prin Dl. Olaru Vasile [semnătura] Comuna Gîrcina, Prin D-na Balan Lazăr Aurora [semnătura] Comuna Grumăzeşti, Prin Dl. Matasă Constantin [semnătura] Comuna Hangu, Prin Dl. Lupu Gavril [semnătura] Comuna Horia, Prin Dl. Baciu Vasile [semnătura] Comuna Săbăoani, Prin D-na Dascălu Valeria [semnătura] Comuna Săvineşti, Prin Dl. Horciu Daniel [semnătura]

Comuna Alexandru cel Bun, Prin Dl. Lazarov Valeriu [semnătura] Comuna Bălţăteşti, Prin Dl. Mihut Nicolae-Ciprian [semnătura] Comuna Bîra, Prin Dl. Petraru Dănuţ [semnătura] Comuna Bîrgăuani, Prin Dl. Dumitruţ Neculai [semnătura] Comuna Bodeşti, Prin Dl. Macovei Ioan [semnătura] Comuna Borca, Prin Dl. Niţă Geo Ovidiu [semnătura] Comuna Cordun, Prin Dl. Macovei Sorin-Pavel [semnătura] Comuna Mărgineni, Prin D-na Nedelcu Ileana [semnătura] Comuna Păstrăveni, Prin Dl. Chirila Constantin [semnătura] Comuna Pîngăraţi, Prin Dl. Creţu Vasile [semnătura] Comuna Pipirig, Prin D-na Zabulic Marijana [semnătura] Comuna Podoleni, Prin Dl. Grasu Adrian-Nicolae [semnătura] Comuna Poiana Teiului, Prin Dl. Bîia Petru [semnătura] Comuna Răuceşti, Prin Dl. Andrei Ilie [semnătura] Comuna Ruginoasa, Prin Dl. Chirilă Nicu [semnătura] Comuna Dragomireşti Prin Dl. Aprofirei Lucian-Gheorghe [semnătura] Comuna Tămăşeni Prin Dl. Andrici Ironim [semnătura]

Page 82: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Comuna Ştefan cel Mare, Prin Dl. Ouatu Sorin [semnătura] Comuna Taşca, Prin Dl. Drăgan Alexandru [semnătura] Comuna Vînători Neamţ, Prin D-na Petrariu Maria [semnătura] Comuna Zăneşti, Prin Dl. Ciocoiu Gheorghe [semnătura] Comuna Brusturi Prin Dl. Lozonschi Daniel [semnătura] Comuna Urecheni Prin Dl. Axinte Ovidiu [semnătura] Comuna Războieni Prin Dl. Baesu Vasile [semnătura] Comuna Țibucani Prin Dl. Acatrinei Sergiu

[semnătura]

Comuna Bicazu Ardelean Prin Dl. Bîrsan Constantin-Ioan [semnătura] Comuna Costişa Prin Dl. Berbecariu Dumitru-Dorel [semnătura] Comuna Piatra Şoimului Prin Dl. Hodor Andrei-Dragoş [semnătura] Comuna Romani Prin Dl. Ciobanu Manole [semnătura] Comuna Tarcău Prin Dl. Găină Iulian [semnătura] Comuna Tupilați Prin Dl. Gherghel Petru [semnătura] Comuna Dămuc Prin Dl. Covasan Anton [semnătura]

Comuna Crăcăoani

Prin Dl. Amarinei Gheorghe

[semnătura]

Page 83: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, în vederea

montării de centrale termice pe gaze, pe cheltuială proprie, de către unii chiriaşi ai apartamentelor din blocul ANL – Vaduri.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ; Examinând raportul nr. 7392 din 24.07.2015 al Biroului financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului la proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, în vederea montării de centrale termice, pe cheltuială proprie, de către unii chiriaşi ai apartamentelor din blocul ANL – Vaduri , referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 7393 din 24.07.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor Legii nr 114/1996 - Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (2) lit. c) , alin. (6) lit. a) punctul 17. şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă montarea centralelor termice pe gaze, pe cheltuială proprie, de către chiriaşii din blocul ANL - Vaduri , nominalizaţi în tabelul anexă , care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art. 2. Primarul comunei şi Biroului financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 58 din 30.07.2015

Page 84: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Anexa la Hotararea Consiliului Local

Nr…….din…………….

TABEL NOMINAL

cuprinzand chiriasii apartamentelor din blocul ANL Vaduri care solicita acord pentru montarea centralelor termice pe gaze

pe cheltuiala proprie

Nr. ctr.

Numele si prenumele titularului contractului de inchiriere(solicitant acord)

Nr. si data cererii

1. Catana Costel Eugen 1746/20.02.2015 2. Zaharia Roxana 6937/14.07.2015 3. Apostoaie Raluca Maria 6965/14.07.2015 4. Miron Maria Cristina 7011/15.07.2015 5. Iordachi Geanina Alexandrina 7006/15.07.2015 6. Hlihor Andreea 7058/16.07.2015 7. Pavel Raluca Elena 7069/16.07.2015 8. Cotumbeanu Marius Nicolae 7267/22.07.2015 9. Diaconu Mihai Marian 7389/24.07.2015

10 . Sarbu Roxana Gabriela 7490/29.07.2015 Primar, Inspector in Ion ROTARU gestionarea patrioniului, Lupu Rodica

Page 85: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMÂNIA JUDETUL NEAMT

COMUNA ALEXANDRU CEL BUN CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „PARCELARE ŞI DEZMEMBRARE TEREN INTRAVILAN, IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE

INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, SATUL SCĂRICICA, STR. SCĂRICICA, NR. 70 COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, JUDEŢUL NEAMŢ" -

BENEFICIAR S.C. "RELAX IMAGINE" S.R.L.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun judeţul Neamţ; Având în vedere adresa nr. 2633 din 18.03.2015 a S.C. "RELAX IMAGINE" S.R.L. prin

Dan Florea, arhitect proiectant, care se solicită aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „PARCELARE ŞI DEZMEMBRARE TEREN INTRAVILAN, IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, SATUL SCĂRICICA, STR. SCĂRICICA, NR. 70 COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, JUDEŢUL NEAMŢ" - BENEFICIAR S.C. "RELAX IMAGINE" şi Certificatul de urbanism nr. 4 din 21.01.2014, prelungit la data de 07.01.2015, emis de către Primarul comunei Alexandru cel Bun, prin care solicită aprobarea P.U.Z. , Avizul de oportunitate nr. 10 din 22.07.2015 al Structurii Arhitectului Şef şi Avizul nr. 5 din 11.03.2015 a Consiliului Judeţean Neamţ - Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism, pentru documentaţia P.U.Z. precum şi avizele solicitate prin certificatulde urbanism;

În baza art. 32 din Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând raportul de specialitate a compartimentului urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 7395 din 24.07.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 7394 din 24.07.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (5), litera c) precum şi ale art. 45 (1) şi (2), litera e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „PARCELARE

ŞI DEZMEMBRARE TEREN INTRAVILAN, IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M,

Page 86: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

2.

SATUL SCĂRICICA, STR. SCĂRICICA, NR. 70 COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, JUDEŢUL NEAMŢ" - BENEFICIAR S.C. "RELAX IMAGINE" S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Consilierul cu urbanismul şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului va urmării ducerea la îndeplinire a prevederilor P.U.Z. şi a avizelor, păstrând dosarul, conexat la P.U.G.- ul şi R.L.U-ul comunei.

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 59 din 30.07.2015

Page 87: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE

privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei nr.7398 din 24.07.2015 la

proiectul de hotărâre, raportul de specialitate nr.7399 din 24.07.2015 al Compartimentul Urbanism şi Organizarea Teritoriului al Compartimentul Urbanism şi Organizarea Teritoriului şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 litera c), ale art. 121 precum şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al

comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ” , conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul se identificat prin planurile de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va

aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 60 din 30.07.2015

Page 88: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA 1 LA

HOTĂRÎREA NR. 60 din 30.07.2015 ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

INVENTAR

parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun Nr. crt.

Denumirea bunului Elemente de identificare

1. Teren din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun, categoria – curţu şi construcţii- situat în intravilanul satului Bisericani în suprafaţă de 659 mp

Suprafaţa de 659 mp , cu vecinătăţi: la nord – domeiul privat al comunei şi str.Fermei la sud - domeniul public al comunei la est – domeniul public al comunei la vest - ROMSILVA –O.S. Vaduri

COMISIA DE INVENTARIERE VICEPRIMAR MAGAZINER CONSILIER UAT Lazarov Valeriu Viorica Popovici Camelia Vicovanu

Page 89: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr. 26 din 30.04.2008 privind darea în folosinţă gratuită Mănăstirii Bisericani, a suprafeţei de 528 mp teren de categoria curţi –construcţii aferent Bisericii „Buna Vestire” pe durata de 49 ani.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei nr.7400 din 24.07.2015 la

proiectul de hotărâre, raportul de specialitate nr.7401 din 24.07.2015 al Compartimentul Urbanism şi Organizarea Teritoriului al Compartimentul Urbanism şi Organizarea Teritoriului şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 litera c), ale art. 121 precum şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârii Consiliului local nr. 26 din 30.04.2008 privind darea în folosinţă gratuită Mănăstirii Bisericani, a suprafeţei de 528 mp teren de categoria curţi –construcţii aferent Bisericii „Buna Vestire” pe durata de 49 ani.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun , în domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun a suprafeţei de 528 mp teren de categoria curţi-construcţii aferent Bisericii „Buna Vestire” identificat prin CF nr. 50108 şi punerea la dispoziţia Comisei locale de stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru a fi atribuit în proprietate Mănăstirii Bisericani.

Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 61 din 30.07.2015

Page 90: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 34980 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin Cf 50847, 22453 şi 50841 de către S.C. SERV COM ALBUN

SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând adresa nr. 49 din 29.07.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic -

Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ prin care solicită aprobarea vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a a suprafeţei de 34980 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin Cf 50847, 22453 şi 50841

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 7507 din 29.07.2015, raportul de specialitate nr. 7508 din 29.07.2015 şi avizul comisiei comun al comisieilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 8”9 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare efecuat de Biroul Individual Evaluări - Berariu Mihai nr. 1220/2015, conform anexei 1 la prezenta hătărâre.

Art. 2. Se aprobă studiu de oportunitate nr. 48/29.07.2015 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 34.980 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin Cf 50847, 22453 şi 50841 întocmit de S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun conform anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 34980 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin Cf 50847, 22453 şi 50841 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Terenul se identificat prin cadastrele anexate la prezenta hotărâre. Art. 4. Preţul vânzării , de pornire a licitaţiei este de 1.011.675 lei (6,55 euro/mp),

conform Raportului de evaluare aprobat la art. 1. Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu

strigare a suprafeţei de 34.980 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin Cf 50847, 22453 şi 50841 întocmit de S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, conform anexa 3 la prezenta hotărâre.

2.

Page 91: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art. 6. Se împuterniceşte administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL să întocmească,

instrucţiuni pentru ofertanţi şi să îndeplinească toate procedurile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Art.7 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 62 din 30.07.2015

Page 92: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 415 mp pentru extinderea de reţea şi ocuparea definitivă a suprafeţelor de 15,21 mp şi de 3,90 mp pentru construcţiile aferente, din domeniului public al comunei, zonă

străzii Podişului, pentru realizarea obiectivului „STAŢIE DE POMPARE ŞI EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ, în satul Bistriţa , strada Podişului, comuna Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ „

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând cererea înregistrată la nr. 7273 din 22.07.2015, prin care "C.J. APA SERV" S.A. solicită

aprobarea privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 415 mp pentru extinderea de reţea şi ocuparea definitivă a suprafeţelor de 15,21 mp şi de 3,90 mp pentru construcţiile aferente din domeniului public al comunei, zonă strada Podişului pentru realizarea obiectivului „STAŢIE DE POMPARE ŞI EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ, în satul Bistriţa , strada Podişului, comuna Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ „ teren identificat prin planul de situaţie anexă la cererea sus menţionată;

In baza art. 11 şi art. 12 (1) litera a) dinLegea servicului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 , republicată ; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 7544 din 30.07. 2015, raportul de specialitate nr. 7545 din 30.07.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Se aprobă ocuparea temporare a suprafeţei de 415 mp pentru extinderea de reţea şi ocuparea

definitivă a suprafeţelor de 15,21 mp şi de 3,90 mp pentru construcţiile aferente din domeniului public al comunei, zonă strada Podişului pentru realizarea obiectivului „STAŢIE DE POMPARE ŞI EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ, în satul Bistriţa , strada Podişului, comuna Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ. Terenul se identificat prin planul de situaţie anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Predarea –primirea terenului se face cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor pe bază de proces verbal, executantului lucrărilor , iar reprimirea se face în termen de 10 zile de la data recepţiei lucrărilor, la forma iniţială şi cu inlăturarea urmelor de şantier.

Nerespectarea destinaţiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare şi terenul se restituie în forma anterioară.

Art. 2. Primarul comunei şi consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului răspund de ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 63 din 30.07.2015

Page 93: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 nr. 8200 din 18.08.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 8314 din 21.08.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 19. alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , ale Legii nr. 186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015 şi ale Ordonanţei nr. 20 din 28 iulie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin

afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 64 din 27.08.2015

Page 94: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA la Hotararea nr.64 Din 27.08.2015

ROMANIA JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT PE ANUL 2015

A.VENITURI 1.Se majoreaza veniturile din bugetul local 02 cu suma de 669 000 lei astfel : -Cap. 04.02. se diminuiaza cu suma 88 000 lei Sume defalcate din impozitul pe venit Cap.04.02.01 Sume defalcate din impozitul pe venit din impozit din salarii se diminuiaza 160 160 lei Cap.04.02.01 Sume defalcate din impozitul pe venit din echilibrarea bugetelor localese majoreaza 72 160 lei -Cap.11.02.02. Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 73 000 lei -Cap.11.02.06. Sume defalcate din TVA pentru pentru echilibrarea Bugetelor locale 111 840 lei - Cap.42.02.65. Finantarea programului national de dezvoltare locala 500 000 lei . 2.Se majoreaza veniturile din bugetul 10 cu suma de 227 000 lei astfel : -Cap.33.10.21. venituri din contracte cu CAS Neamt 227 000lei B.CHELTUIELI 2.Se majoreaza cheltuielile din bugetul 02 cu suma de 669 000 lei astfel : Cap.51.02.10-autoritati publice –cheltuieli de personal 78 000 lei Cap.51.02.51-autoritati publice –tansferuri 20 000 lei Cap.61.02.10-aparar civila –cheltuieli de personal 2 000 lei Cap.65.02.10-Ivatamant preuniversitar-chelt.personal 73 000lei Cap.65.02.20-Ivatamant preuniversitar-prest.serv.mat 50 000lei Cap.65.02.71-Ivatamant preuniversitar-dotari 30 000lei Cap.66.02.71-Sanatate – Active nefinanciare Lucrari investitii Spital Bisericani 31 000lei Cap.67.02.59 Cultura, recreere si religie Alte cheltuieli si serv.culturale Sarbarire familii 50 ani casatorie 10 000lei Cap. 68.02.10-salarii asistenti perosonali pers.handicap 6 000lei Cap.84.02.20 –Drumuri -reparatii drumuri comunale 69 000lei

Page 95: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Cap.84.02.71-Drumur-Cheltuieli de capital Lucrari modernizare DC 132 DN 15 Vaduri-Agarcia 300 000lei 4.Se majoreaza veniturile din bugetul 10 cu suma de 227 000 lei astfel : -Cap.66.10.10-sanatate-cheltuieli de perosonal 227 000lei

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, în vederea montării de centrale

termice pe gaze, pe cheltuială proprie, de către unii chiriaşi ai apartamentelor din blocul ANL – Vaduri.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând raportul nr. 8317 din 21.08.2015 al Biroului financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului la proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, în vederea montării de centrale termice, pe cheltuială proprie, de către unii chiriaşi ai apartamentelor din blocul ANL – Vaduri , referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 8232 din 20.08.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor Legii nr 114/1996 - Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (2) lit. c) , alin. (6) lit. a) punctul 17. şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă montarea centralelor termice pe gaze, pe cheltuială proprie, de către chiriaşii din blocul ANL - Vaduri , nominalizaţi în tabelul anexă , care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art. 2. Primarul comunei şi Biroului financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 65 din 27.08.2015

Page 96: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Anexa la

Hotărârea Consiliului Local Nr. 65 din 27.08.2015

TABEL NOMINAL cuprinzând chiriaşii apartamentelor din blocul ANL Vaduri

care solicita acord pentru montarea centralelor termice pe gaze pe cheltuiala proprie

Nr. ctr.

Numele si prenumele titularului contractului de inchiriere(solicitant acord)

Nr. si data cererii

1. MANCAS IONELA 7573/31.07.2015 2. TACU SIMONA ELENA 7639/03.08.2015 3. POPA ROTARIU DORINA MIHAELA 7640/03.08.2015 4. MANOLE CRISTINA 7245/07.08.2015 5. LUPU IULIAN CONSTANTIN 7364/12.08.2015 6. ZAHARIA CLAUDIU 7374/12.08.2015

Primar, Inspector cu Ion ROTARU gestionarea patrioniului, Lupu Rodica

Page 97: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui actului adiţional la contractul de concesiune

nr. 2548 /P din 15.09.2004 privind Cabinetul medical individual - Medic de familie Călin Ana - Nicoleta

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun ,Judeţul Neamţ; În baza prevederilor pct. 3 şi pct. 4 şi din contractul de concesiune nr. 2548P/15.09.2004

privind Cabinetul medical individual – medic de familie Călin Ana-Nicoleta; Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului

Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea modelului – cadru al contractului de concesiune, încheiat în temeiul H.G.R. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

Văzând referatul de aprobare a primarului comunei nr. 8319 din 21.08.2015, raportul la proiectul de hotărâre nr. 8320 din 21.08.2015, precum şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) litera „a” punctul 3. precum şi ale art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare nr. 113/21.08.2015 întocmit de SC EVAL CONSULTING SRL , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Actul adiţional la contractul de concesiune nr. 2548 /P din 15.09.2004 privind Cabinetul medical individual – Medic de familie Călin Ana -Nicoleta, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Biroul contabilitate va efectua operaţiunile financiar – contabile ce se impun, în vederea duceri la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

Art. 4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 66 din 27.08.2015 ANEXA 2 la Hotărârea nr. 66 din 27.08.2015 a Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun

Page 98: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ACT ADITIONAL LA CONTRACT DE CONCESIUNE

nr. 2548/P din 15.09.2004 1. Părţile contractante 1.1. Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun satul Viişoara Strada Cuza Vodă nr. 48, reprezentat prin Ion Rotaru , având funcţia de primar, în calitate de concedent, şi 1.2. Călin Ana - Nicoleta domiciliat în comuna Alexandru cel Bun , satul Bistriţa, CNP 2550821270659 medicul titular al cabinetului medical individual, cu sediul social în comuna Alexandru cel Bun ,satul Viişoara str. Cuza Vodă nr. 38, înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale Neamţ sub nr. 627004 din 24.08.1999, cod fiscal 2550821270659 având contul RO34BTRL 02801202366146XX deschis la BANCA TRANSILVANIA S.A. Filiala Piatra Neamţ, în calitate de concesionar, cu convenit următoarele :

1. Privind termenul concesiunii: Durata concesiunii de prelungeşte cu 5 ani , respectiv de la 15 septembrie 2015 până la 15 septembrie

2020 2. Privind redevenţa :

Începând cu anul 2016 redevenţa pentru exploatarea spaţiului, în care funcţionează Cabinetul medical individual – Medic de familie Călin Ana Nicoleta situat în comuna Alexandru cel Bun ,satul Viişoara str. Cuza Vodă nr. 38, fost nr. 16 , compus din:

Nr. crt.

Descrierea spaţilui şi date de identificare a terenului Cotă parte

Suprafaţa construită

mp

Teren

mp 1 Cabinet medical Et. 1 NCN 2253-C1-U1 45 77,39 2 Sală de tratamente Parter NCN 2253-C1-U3 25 45,42 3 Cota parte din casa scărilor, et. 1 şi teren aferent NCN 2253-C1-U5 1/3 7 13,40 4 Cota parte din casa scărilor şi hol , parter şi teren aferent NCN 2253-C1-

U1 1/3 9 14,76

5 TOTAL 87 150,97 se stabileşte în sumă de 155 EURO/an respectiv echivalentul în lei la data plăţii.

Redevenţa poate fi negociată anual în cursul lunii ianuarie , pornind de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptată.

Plata redevenţei se face în cursul trimestrului I a fiecărui an, pentru anul în curs. Celelelte prevederi din contract nu se modifică.

Concedent, Concesionar, PRIMAR MEDIC

Ion Rotaru Ana-Călin Nicoleta

Page 99: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL şi Listei de repartizare a locuinţelor

ANL, pentru locuinţele disponibile.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând procesul verbal nr. 8312 din 21.08.2015 a Comisiei sociale pentru analiza cererilor privind

repartizarea locuinţelor ANL pentru tineri, destinate închirierii şi anexele acestuia;

In baza prevederilor art. 15 alin. 1-3 şi alin. 7 din Hotărârea nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. Examinând raportul de specialitate nr.8322 din 21.08.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 8321 din 21.08.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) litera e) şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art. 1. Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL disponibile, conform anexei 1 care

face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor ANL disponibile, conform anexei 2 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, precum şi la repartizarea locuinţelor se vor adresa primarului , în termen de 7 zile de la afişarea hotărârii.

Art. 4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. Iniţiator

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 67 din 27.08.2015

Page 100: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE

privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei nr. 8323 din 21.08.2015 la proiectul de

hotărâre, raportul de specialitate nr. 8323 din 21.08.2015 al Compartimentul Urbanism şi Organizarea Teritoriului şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 litera c), ale art. 121 precum şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ” , conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul se identificat prin planurile de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la

cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 68 din 27.08.2015

Page 101: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA 1 LA

HOTĂRÎREA NR.68 din 27.08.2015 ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

INVENTAR

parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun Nr. crt.

Denumirea bunului Elemente de identificare

1. Teren din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun situat în intravilanul satului Bisericani în suprafaţă de 2303 mp

Suprafaţa de 2303 mp , cu vecinătăţi: la nord – O.S.Vaduri la sud – domeniul public şi domeniul privat al comunei la est – O.S.Vaduri şi domeniul privat al comunei la vest - domeniul public şi domeniul privat al comunei

COMISIA DE INVENTARIERE VICEPRIMAR MAGAZINER CONSILIER UAT Lazarov Valeriu Viorica Popovici Camelia Vicovanu

Page 102: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE pentru completarea alin. (2) art. 1 din Hotărârea Consiliului local al comunei

Alexandru cel Bun nr. 53 din 30.06.2015 ,privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru

cel Bun, judeţul Neamţ în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere: Referatul de aprobare a primarului comunei nr. 8324 din 21.08.2015 privind completarea

alin. (2) art. 1 din HCL nr. 53/30.06.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

Raportul de specialitate a Birului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 8324 din 21.08.2015 la proiectul de hotărâre;

In conformitate cu: Prevederile Cap.III – „ Societăţi Comerciale” art. 2 pct. 2 lit. (b) , art. 29 alin. (3) şi ale art. 60 dinO.U.G.

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale modificările ulterioare, Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; Prevederile Actului constitutiv al societăţii cu privire la mandatul Consiliului de administraţie ,

reprezentanţi mandataţii. Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi lit. d), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215, privind administraţia publică

locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispoziţiilor ale art. 45 (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art.1 Alin. 2 art. 1 din Hotărârea Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 53 din 30.06.2015 ,privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare se completează , urmând a avea următorul conţinut:

2.

Page 103: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

(2) „ Mandatul Consiliului de Administraţie este de 4 ani, respectiv perioada 01.07.2015 până la data de 1.07.2019. Puterile membrilor Consiliului de administraţie sunt egale” Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin

afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 69 din 27.08.2015

Page 104: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a membrilor Consiliului de

Administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere: Referatul de aprobare a primarului comunei nr. 8325 din 21.08.2015 privind stabilirea

indemnizaţiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ;

Raportul de specialitate a Birului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 8325 din 21.08.2015 la proiectul de hotărâre;

In conformitate cu: Prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice , cu

modificările şi completările ulterioare, Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Avizul comisiei de specialitate ale consiliului local; Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi lit. d), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215, privind administraţia publică

locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispoziţiilor ale art. 45 (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art.1 Pentru activitatea depusă în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. „ SERV COM ALBUN” S.R.L. - asociat unic Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, membrii Consiliului de Administraţie beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară în cuantum de 290 lei brut. Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 70 din 27.08.2015

Page 105: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANI A

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia

Naţională pentru Locuinţe.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere: Referatul de aprobare a primarului comunei nr. 8326 din 21.08.2015 privind aprobarea

Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe; Raportul de specialitate a Birului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.

8326 din 21.08.2015 la proiectul de hotărâre; In conformitate cu:

- Legea nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; - H.G. nr.962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; - Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările şi completările ulterioare; -Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice; -Legea nr.85/1992, modificată prin Legea nr.244/2011privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (4) lit. c) şi alin 6 lit. a) pct. 2 şi ale art. 45 (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Aprobă Regulamentul de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform anexei , care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 71 din 27.08.2015

Page 106: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA Anexă la HCL JUDEŢUL NEAMŢ nr. ……. din 27.08.2015 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

REGULAMENT DE VÂNZARE A LOCUINŢELOR CONSTRUITE PRIN

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea cadrului general şi a procedurii privind vânzarea locuinţelor construite prin A.N.L. aflate pe raza comunei Alexandru cel Bun.

Art.2. Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile legale in domeniu, dupa cum urmeaza: - Legea nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; - H.G. nr.962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; - Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările şi completările ulterioare; -Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice; -Legea nr.85/1992, modificată prin Legea nr.244/2011privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ; -Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: - locuinte construite prin A.N.L.– locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile Legii nr.152/1998 – privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac obiectul proprietatii private a statului si sunt administrate de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ- teritoriale in care acestea sunt amplasate ( art.8 alin.2 din legea nr. 152/1998, republicata); -solicitant– persoana fizica, titulara contractului de inchiriere si/sau persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii;

2.

- amortizare (A) – valoarea calculata in conformitate cu prevederile art.10,alin.2, lit. d din legea nr 152/1998, republicata – privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3471/2008, de la data punerii in functiune a locuintei A.N.L. pana la momentul vanzarii acesteia, iar perioada de amortizare este calculata conform anexei 16 din H.G. 962/2001; -data punerii in functiune a locuintelor A.N.L.- data incheierii Protocolului de Predare-Primire intre Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun si Agentia Nationala pentru Locuinte. -comision (C) – venit la bugetul local al comunei Alexandru cel Bun, reprezentand 1% din valoarea de vanzare a locuintei, suma ce se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul de vanzare al acesteia (art. 10 alin. 2, lit. d din legea 152/1998, republicata); -valoarea de inlocuire (Vi) – valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se

Page 107: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte (art. 10 alin. 2, lit. d din legea 152/1998,republicata ) ; - valoarea de vanzare a locuintei pentru tineri destinată închirierii (Vv) - valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize ( casa scarii, spatiu tehnic – centralele termice), diminuata cu amortizare a calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia (art. 10 alin. 2, lit. d din legea nr. 152/1998, republicata); - pretul de vanzare al locuintei (Pv) – la valoarea de vanzare calculata alineatului preced ent, se adauga comisionul de 1% din valoarea de vanzare a locuintei (art.10, alin. 2, lit.d din legea nr. 152/1998,republicata); - venitul familiei - venitul mediu pe membru de familie la data vânzării,al titularului contractului de închiriere a locuinţei, care să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie (art.10, alin. 2, lit. g din Legea nr. 152/1998, republicata); - locuinta– constructie fara teren.

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINTELOR CONS TRUITE PRINA.N.L.

Art.4. Locuinţele construite prin A.N.L. reprezintă locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3), din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Art.5. Locuinţele prevazute la art.4, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere si/ sau către persoanele în beneficiul cărora s-a continuat închirierea, în condiţiile legii, numai la solicitarea acestora.

3.

Art.6. Vânzarea acestor locuinţe se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.85/1992, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat coroborate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţio nale pentru Locuinţe.

Art.7. Vânzarea locuinţelor construite prin A.N.L. se realizează la solicitarea persoanelor menţionate la art.5 după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

Art.8. Vanzarea menţionată va face obiectul Contractului de Vânzare –Cumpărare , conform modelului – cadru prevăzut în anexa la prezentul Regulament.

Art.9. (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condiţiile art.8, alin. (3), din Legea nr. 152/1998, republicata, se vând solicitanţilor care îndeplinesc la data formularii cererii de cumpărare următoarele condiţii obligatorii: - titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia nu deţin o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă; - venitul mediu brut pe membru de familie, la data vânzării, al titularului contractului de inchiriere, să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. -titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii; - contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare precum şi la data vânzării; -să nu aibă debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie şi întreţinere.

Art.10. (1) Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează decătre autorităţile administraţiei publice locale şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectiva, inclusiv cotele

Page 108: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia.

Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe.

(2) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat,Vi/mp/an,astfel calculată se stabileşte anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administratiei publice.

4

(3) In cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in pretul

locuintelor.Centralele termice rămân în administrarea Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le deservesc. Valoarea de vânzare a locuinţei se determină după formula : Vv = Vi/mp/an x Sconstruita efectiv – ASconstruita efectiv = S construita a locuintei (Sc) + Cota parte indiviza (Cpi)

(4) Preţul de vânzare a locuinţei se compune din valoarea de vânzare a locuinţei la care se adaugă un comision de 1% din aceasta, acesta determinându-se după formula: Pv = Vv + C C = Vv x 1%

(5) Preţul de vânzare al locuinţei se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare cumpărare, din sursele proprii ale solicitantului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

(6) În cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare, plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% se face la data încheierii contractului de vânzare în forma autentificată, iar ratele lunare se pot achita astfel:

- în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%;

- în maximum 20 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%;

- în maximum 25 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul brut pe economie.

(7) Ratele lunare cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabilă la data încheierii contractului de vânzare cumpărare la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat şi rămâne neschimbată pe întreaga perioadă a contractului.

Art.11. In vederea determinarii preturilor de vanzare a locuintelor tip ANL din comuna Alexandru cel Bun va fi constituita o comisie potrivit Dispozitiei Primarului privind determinarea preturilor de vanzare a locuintelor tip ANL formata din specialisti avand cunostinte in domeniul legislatiei locative si domeniul legislatiei financiare.

Art.12. Locuintele construite prin A.N.L. nu pot face obiect ul unor acte de dispozitie intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna in cartea funciara concomitent cu inscrierea dreptului de proprietate in conditiile legii.

Art.13. Prin exceptie de la prevederile art.12, locuintele pot face obiectul unor garantii reale imobiliare, constituite in favoarea institutiilor de credit, care finanteaza

5.

Page 109: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

achizitia acestor locuinte, institutii definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006,

actualizata- privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Institutiile de credit, mentionate mai sus, vor putea valorifica locuintele si anterior expirarii termenului de 5 ani prevazuti la art.11, pe calea executarii silite, in conditiile legii, in cazul neindeplinirii obliga tiilor din contractele de credit de catre proprietarii imobilului.

Art.14. Contractul de vânzare cu plata în rate lunare va prevede următoarele: a) transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege; b) până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori în administrarea unor unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora; c) cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadenţă. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de plată, datorează majorări de întârziere. În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată; d) posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale; e) în cazul rezilierii contractului, în temeiul literei c), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se venituri la ANL şi urmând regimul prevăzut la lit.c).

Art.15. Se atribuie cumpărătorului în folosinţă, cu titlu gratuit, de către Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun a terenul aferent locuinţei, pe durata existenţei const rucţiei.

CAPITOLUL III - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE Art.16. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor A.N.L. sunt destinate, exclusiv finanţării construcţiei de

locuinţe. Art.17.(1) Sumele reprezentând valoarea de vânzare a locuinţelor A.N.L. se încasează iniţial în contul

Primăriei comunei Alexandru cel Bun, apoi se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în vederea finanţării programului de locuinţe pentru tineri.

(2) Sumele reprezentând comisionul de 1% aplicat valorii de vânzare a locuinţelor A.N.L. se încasează şi se constituie venit al bugetului local al comunei Alexandru cel Bun.

Art.18. Modalitatea de stabilire a preţului de vânzare pentru locuinţe ANL respectiv pentru cota parte de teren aferentă acestora precum şi cea de virare a sumelor încasate cu

6

titlu de ,, valoare de vânzare” va fi supusă controlului financiar preventiv prin persoană desemnată din cadrul Biroului financiar,contabilitate, impozite şi taxe locale şi gestionarea patrimoniului.

Art.19. Auditarea modului de stabilire a preţului de vânzare pentru locuinţe A.N.L. respectiv pentru cota parte de teren aferentă acestora, precum şi cea de virare a sumelor încasate cu titlul de ,, valoare de vânzare “ va fi realizată de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Alexandru cel Bun.

Art.20. Autoritatea publica locala, prin Biroul financiar, contabilitate, impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului, va comunica, lunar - pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioara, Agentiei Nationale pentru Locuinte, situatia privind sumele incasate/virate reprezentand valorile de vanzare ale locuintelor ANL, in vederea conducerii evidentelor prevazute de Legea nr.152/1998 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Page 110: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art.21. Contractele de vanzare- cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea 152/1998- privind infiintarea Agentiei Nation ale pentru Locuinte, Legea 85/1992, modificată, Legeanr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt lovite de nulitate absoluta.

Art.22. Constatarea abaterilor prevazute la art.19, respective sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii inscrisurilor si restabilirea situatiei anterioare, se realizeaza prin grija prefectilor.

Art.23. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de vânzare a locuinţelor ANL, se va transmite de către solicitanţi/cumpărători, sub formă de document scris, înregistrat la registratura Primăriei comunei Alexandru cel Bun. Dovada comunicării o va reprezenta confirmarea de primire semnată şi ştampilată, în cazul expedierii prin poşta, respectiva documentaţie stampilată/datată in cazul depunerii la registratura institutiei, situata in comuna Alexandru cel Bun , strada Cuza Vodă nr. 48.

Art.24.Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare.

Page 111: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei locala pentru stabilirea dreptului de

proprietate privata asupra terenurilor Alexandru cel Bun a unor terenuri

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere: Referatul de aprobare a primarului comunei nr. 8131 din 18.08.2015 privind punerea la

dispoziţia Comisiei locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Alexandru cel Bun a unor terenuri;

Raportul de specialitate a Birului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 8131 din 18.08.2015 la proiectul de hotărâre;

In baza prevederilor art. 27 alin. 2 ¹ din Legea nr. 18/1991, privind Fondul Funciar , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (9) şi ale art. 45 (3) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art.1 Se aprobă punerea la dispoziţia Comisiei locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Alexandru cel Bun a următoarelor suprafeţe de teren : - suprafaţa de 1187 mp teren identificat astfel : 528 mp teren categoria de folosinţă – curţi şi construcţii , nr. cadastral 50108 şi 659 mp teren categoria curţi şi construcţii , nr. cadastral 54527, conform documentaţiilor anexe

- suprafaţa de 11.222 mp teren identificat prin planul topografic anexat, având categoria de folosinţă „cimitir”

Art. 2. Pentru terenul descris la art. 1 se pune la dispoziţia şi pus la dispoziţia Comisiei locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Alexandru cel Bun în vederea emiterii titlului de proprietate Mănăstirii Bisericani în temeiul art. 27 alin. 2 ¹ din Legea nr. 18/1991, privind Fondul Funciar , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 72 din 27.08.2015

Page 112: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, a masei lemnoase provenită din accidentale

şi tăieri de igienă de pe păşunile şi pădurile comunale din comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ .

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; In baza Ordinului 264/1999 a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pentru aprobarea

Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional, Ordinului 1540/2011 a M.M.P. pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos şi H.G. nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici;

Văzând referatul de aprobare al primarului comunei nr. 8327 din 21.08.2015, referatul specialitate nr. 8327 din 21.08.2015, precum şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 123 (1) şi (2) , art. 36 alin. (2) litera c) . , alin (6) litera a) punctul 18. şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, a masei lemnoase provenită din

accidentale şi tăieri de igienă de pe păşunile şi pădurile comunale din comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, în cantitate de 335 mc, la preţul de pornire a licitaţiei de 34.000 lei, conform listei partizilor scoase la licitaţie în bloc , conform anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, a masei lemnoase provenită din accidentale şi tăieri de igienă de pe păşunile comunale Malici , partida 2245 –u.a. 2 D în cantitate de 60 mc, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.700 lei, conform A.P.V. nr. 2245 anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Data licitaţiilor se stabileşte 01.10.2015, orele 13,00.

Art. 4. Se aprobă caietul de sarcini privind desfăşurarea licitaţiei în vederea atribuirii contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior, anexa 3 la prezenta hotărâre

Art. 5. Se aprobă modelul de contract de furnizare a masei lemnoase pe picior, anexa 4 la prezenta hotărâre.

2.

Art. 6. Împuterniceşte pe domnul Rotaru Ion , să numească comisia de licitaţie şi să îndeplinească prin aparatul de specialitate , toate procedurile privind publicitatea, organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, încheierea contractului de furnizare a masei lemnoase şi derularea acestuia.

Page 113: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art. 7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 73 din 27.08.2015

Page 114: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 221/2015 pentru Scoala, Grădiniţa, anexele şi terenul aferent din satul Viişoara şi aprobarea studiului de oportunitate în vedere închirierii spaţiilor din Grădiniţa Viişoara, magaziei pentru lemne , a grupului sanitar şi terenului aferent, ca bunuri excedentare procesului de învăţământ preuniversitar de stat.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere: Referatul de aprobare a primarului comunei nr. 8318 din 21.08.2015 la proiectul de hotărâre privind

aprobarea Raportului de evaluare nr. 221/2015 pentru Scoala, Grădiniţa, anexele şi terenul aferent din satul Viişoara şi aprobarea studiului de oportunitate în vedere închirierii spaţiilor din Grădiniţa Viişoara, magaziei pentru lemne , a grupului sanitar şi terenului aferent, ca bunuri excedentare procesului de învăţământ preuniversitar de stat.

Raportul de specialitate a Birului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 8318 din 21.08.2015 la proiectul de hotărâre;

Avizul comisiei de specialitate a consiliului local In baza prevederilor art. 1777-1835 din Codul Civil republicat , ale art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998

privind bunurile proprietate publică şi ale Legii nr. 82/1991 , Legea contabilităţii; În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (9) , art. 123 şi ale art. 45 (3) din Legea administraţiei

publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art.1 Se aprobă Raportul de evaluare nr. 221/2015 pentru Scoala, Grădiniţa, anexele şi terenul aferent din satul Viişoara conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. se aprobă Studiul de oportunitate în vedere închirierii spaţiilor din Grădiniţa Viişoara, magaziei pentru lemne , a grupului sanitar şi terenului aferent, ca bunuri excedentare procesului de învăţământ preuniversitar de stat , conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu vor întocmi documentaţia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea spaţiului prevăzut în art. 2. Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu Nr. 74 din 27.08.2015

Page 115: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.74 din 27.08.2015

STUDIU DE OPORTUNITATE privind închirierea prin licitaţie publica deschisă cu ofertă în plic , a unor spaţii din domeniul public al comunei, situate in satul Viişoara, strada Tipografului nr. 36, comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ , proprietatea Comunei Alexandru cel

Bun , cu destinaţia sediu agenţi economici AUGUST 2015

1 1. PREZENTAREA GENERALA A BUNULUI CARE SE ÎNCHIRIAZĂ A) SCOALA VIISOARA

CAP. I CONTEXUL NATURAL SI SOCIO –ECONOMIC AL ZONEI 1.1 Localizare, delimitare, accesibilitate

Scoala Viisoara este situata in comuna Alexandru Cel Bun, sat Viisoara si se invecineaza cu :

- la Nord - zona de protectie CFR (linia Bicaz-Piatra Neamt)

- la Sud – drum satesc

- la Est – proprietatile Lupu Maria, Nistor Haralambie si Stefan-Stefanescu Ionel

- la Vest – drum satesc

Terenul apartinand Scolii Viisoara este in suprafata de 6505 mp din care 2261 mp fanete,

2732 mp curti constructii, 1512 mp teren arabil, conform documentatieie cadastrale anexate.

Pe aceste suprafete exista :

- o cladire construita din lemn cu fundatie din beton, cu sarpanta din lemn acoperita cu

placi de azbociment, compusa din 3 sali,cu suprafata de 345 mp;

- o cladire din lemn, fundatie din beton, sarpanta din lemn acoperita cu placi de

azbociment, compusa din 2 sali de clasa si hol de primire cu suprafata de 102 mp (Locuinta

invatatorului);

- o magazie construita din lemn, acoperita cu tigla cu suprafata de 20 mp

Page 116: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

- un grup sanitar exterior construit din lemn cu suprafata de 5 mp.

Accesul catre aceasta unitate scolara se poate face de pe drumul satesc aflat in sudul proprietatii.

1.2 Cadrul socio –economic al zonei

Vatra satului Viişoara are o forma deosebita fata de celelalte sate, fiind mai nou aparut între 1879-1881.

Ocupa partea centrala a comunei, în apropierea râului Bistrita, pe

2

DN15 Piatra Neamt – Bicaz, având o forma regulata si o retea stradala regulata. Fiind o zona relativ slab

populata si cu populatie preponderent de varsta a treia, numarul de scolari si prescolari este redus, fapt

demonstrat si de incetarea activitatii didactice a scolii in anul 2001.

CAP. II ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

2.1 Elemente de infrastructura

Scoala este racordata la reteaua de electricitate a furnizorului E-ON Moldova, si la reteaua de apa

potabila a operaturului din zonă C.J. Apa Serv Neamţ .

Nu este racordata la sistemul de canalizare , nefiind disponibil un asemenea sistem centralizat in zona

respectiva.

2.2 Structuri si constructii existente

- Constructie din lemn cu suprafata de 345 mp (cladire scoala)

Este o constructie ridicata in anul 1927, pe o fundatie din beton, cu pereti din lemn, tencuita si varuita. Fiind o constructie atat de veche exista numeroase crapaturi in tencuiala si zone mari in care tencuiala este cazuta din cauza infiltratiilor. Se poate observa structura de lemn, acoperita cu material de umplutura-lut

Page 117: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Fig. 1

3

Exista pe tavane mai multe zone in care s-a infiltrat apa de pe urma precipitatiilor, acoperisul din azbociment

fiind intr-o stare de degradare vizibila (Fig. 2 si 3).

Page 118: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Fig. 2 Fig. 3

In perioada cat a functionat scoala, incalzirea in unitatea scolara se facea prin arderea lemnului in sobe.

Din cauza uzurii inaintate si a miscarilor terenului , sobele s-au deteriorat si inclinat vizibil fata de pozitia lor

initiala, iar cosurile de fum sunt in stare avansata de degradare cu inclinare periculoasa, putand sa se prabuseasca

in orice moment (Fig. 4 si 5)

4.

Fig. 4 Fig.5

Existenta acoperisului de azbociment trebuie sa ne ingrijoreze, existand legislatie in vigoare (Hotararea

de guvern 124/2003 ce reglementeaza activitatile de comercializare si utilizare a azbestului in scopul protejarii

cetatenilor de efectele nocive ale acestui material si modificarea legii, HG 734/2006, stipuleaza ca acolo unde

sunt in uz, placile de azbociment vor trebui inlocuite dupa expirarea ciclului de utilizare ) care ne obliga la

inlocuirea acestui material de acoperire presupus cancerigen (Fig. 6).

Page 119: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Fig.6

Gradul mare de uzura se poate vedea si in alte parti ale cladirii (Fig. 7 si 8)

Fig. 7 Fig. 8

- Constructie din lemn cu suprafata de 102 mp (Casa invatatorului)

Este o constructie ridicata in anul 1927, pe o fundatie din beton, cu pereti din lemn, tencuita si varuita. Datorita nefolosirii acestei cladiri, exista numeroase bucati de tencuiala desprinse din zidurile cladirii, grinzile de sustinere a acoperisului sunt deplasate si posibil putrezite, acoperisul este din azbociment si ar trebui inlocuit (Fig. 9).

Page 120: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Fig. 9

6

Structura de lemn ce sustine acoperisul este putrezita pe alocuri, deplasata si curbata din cauza infiltratiilor de apa (Fig. 10)

Fig. 10

- Magazie cu suprafata de 20 mp

Constructie anexa, construita pe structura de lemn , pereti din placaj (portiuni melaminate), cu stare

avansata de degradare, acoperis din azbociment.

Fiind o constructie anexa nefolosita, se afla intr-un grad avansat de uzura, fiind construita de la inceput

din materiale putin durabile (pereti pal meleminat subtire), nu prezinta nici o garantie asupra integritatii sale (Fig.

11).

Page 121: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Fig. 11

- Grup sanitar 5mp

Este o constructie simpla din scandura de lemn, asigurand un minim de intimitate pentru nevoile fiziologice ale elevilor. In nici un caz un asemenea grup sanitar nu este la nivelul secolului XXI, utilitatile si nivelul sanitar fiind la aproape nule. Un asemenea grup sanitar risca sa provoace probleme atat ca nivel al civilizatiei, cat si prin infiltratii toxice la nivelul panzei freatice superficiale.

2.3 Alternative existente

Pentru toti copii din zona scolii Viisoara exista alternativa deplasarii la scoala Bistrita

(aproximativ 1km) unde sunt conditii propice desfasurarii activitatilor didactice. Conditiile

sanitare , precum si facilitatile scolare sunt incomparabil mai bune, iar deplasarea catre scoala

din Bistrita putandu-se face in conditii de siguranta rutiera. Din aceste motive si in conditiile

prezentate, Scoala Viisoara nu mai functioneaza din anul scolar 2001-2002.

2.4 Factori de risc

Cladirile existente si denumite generic “Scoala Viisoara” au un grad avansat de degradare, chiar daca s-

au mai facut lucrari de igienizare (pereti varuiti) in perioada anilor ‘80 . Din 2001, anul incetarii activitatii

didactice, sporadic s-au mai desfasurat in localul scolii activitati economice (atelier tamplarie, tesatorie etc), dar

nici unul din cei care au desfasurat activitatile descrise nu au investit in reparatii ale constructiilor.

Infiltratiile de apa in tavane, ca urmare a acoperisului de azbociment deteriorat, izolarea termica

necorespunzatoare a peretilor datorita fisurilor si portiunilor insemnate de tencuiala desprinse de

pe ziduri, precum si fisurile la nivelul temeliei, duc la degradarea continua a structurilor.

Page 122: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Pericolul reprezentat de factorii naturali trebuiesc luati in calcul existand riscul ca in cazul

ploilor sa apara infiltratii suplimentare in tavanele incaperilor si riscul caderii bucatilor de

tencuiala, putand provoca accidente cu consecinte nedorite.

Este posibil ca si structura de lemn sa nu fie in cea mai buna stare , ca urmare a infiltratiilor de apa, existand

riscul de a fi in pericol integritatea cladirii la un seism de magnitudine mai

puternica. La fel, acoperisul cu invelitoare din azbociment (material ce trebuie inlocuit conform legislatiei in

vigoare) nu mai asigura acoperirea eficienta a cladirii, existand numeroase infiltratii ale apelor pluviale.

Pentru clădirile prezentate mai sus Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis avizul conform nr. 31511/22.11.2010 pentru demolarea acestora, urmând a se construi case pentru specialişti prin Programul renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti, din care 5 locuinţe se vor pune la dispoziţia cadrelor didactice din comună , dar acest program nu a mai fost derulat . Spaţiile ce pot fi închiriate independent pentru sedii de firme:

- Spaţiu în suprafaţă utilă de 30,80 mp( o încăpere) , magazia de lemne Sc 20 mp şi acces la grupul sanitar Sc 5 mp.

- Spaţiul compus din 4 încăperi, astfel : cameră Su – 15,60 mp

cameră Su – 14,82 mp hol Su - 11,31 mp magazie Su – 7,11 mp şi acces la grupul sanitar Sc 5 mp .

2. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU CARE JUSTIFICĂ ACORDAREA INCHIRIERII

2.1 Motivele de ordin economic Inchirierea spaţiilor cu destinaţia de sedii de societăţi comerciale, constituie o sursă permanentă şi sigură de venituri pentru bugetul local. Chiria obţinută prin închiriere se face venit la bugetul local al comunei Alexandru cel Bun. Potenţialii ofertanţi pentru închirierea spaţiului pentru sediu vor amenaja spaţiile pentru buna desfăşurare a activităţii. În concluzie prin închirierea spaţiilor cu destinaţia de sediu de firmă, se vor elimina cheltuielile nerentabile pentru funcţionare, reamenajare, utilităţi şi întreţinere şi va permite, în subsidiar, obţinerea unor venituri la bugetul local al comunei Alexandru cel Bun. 2.2-Financiar Chiria se va stabili printr-un raport de evaluare a chiriei minime de la care porneşte licitaţia publică deschisă. 2.3 Social În contextul recesiunii economice, închirierea pare a fi cea mai bună formă pentru stimularea sectorului privat, care tinde să creeze noi locuri de muncă pentru personalul din comună. 2.4 Mediu Din punct de vedere a mediului, prin închirierea cabinetului se contribuie la o mai bună salubrizare a spaţiului.

9

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei oferit.

Page 123: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Chiria stabilită în urma licitaţiei organizate se va specifica în contractul încheiat, urmând a se achita la termenele convenite de părţile semnatare a contractului şi stipulate în contractul de închiriere. 4 MODALITATEA DE ACORDARE A ÎNCHIRIERI

În vederea atribuirii spaţului vacant şi pentru asigurarea transparenţei şi a unui tratament egal a tuturor solicitanţilor, este necesară organizarea unei licitaţii publice Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi.

În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile în cadrul celei dea doua licitaţii publice, proprietarul va decide iniţierea procedurii de negociere directă.

Atribuirea contractelor de închiriere pentru spaţiile mai sus menţionate este necesară pentru exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a spaţiilor .

Holul de la intrare Su - 11,31 mp şi încăperea Su - 30,80 mp vor fi puse la dispoziţia primăriei pentru organizarea şi desfăşurării alegerilor electorale sau pentru referendum pe o perioadă de 5 zile în perioadele cuprinse în graficul de desfăşurare a alegerilor sau referendumurilor. 5 DURATA ESTIMATA A INCHIRIERI Durata închirieri este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu cel mult jumătate din perioada iniţială. 6 Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere Termenul preconizat pentru realizarea procedurii de închiriere este de cel mult 30 zile de la depunerea documentaţiei de închiriere.

Pentru motive de interes major al proprietarului contractul poate fi încetat ţi

înainte de expirare.

PRIMAR ŞEF BIROU CONTABILITATE

Ion Rotaru Constantin Robu

10

Page 124: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă

pentru perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2015

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9 alin. (1) – (3) din „Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. 1/25.01.2013; Văzând raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 8316 din 21.08.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 8315 din 21.08.2015 şi avizul comisiei de specialitate al consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 41 şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţiai publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se alege preşedinte de şedinţă pentru perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2015 doamna Jitianu Mariana. Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel Călugăru

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 75 din 27.08.2015

Page 125: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ,

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ; Examinând raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 nr. 8608 din 01.09.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 8711 din 01.09.2015 şi avizul comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor art. 19. alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , ale Legii nr. 186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015 şi ale Ordonanţei nr. 20 din 28 iulie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 76 din 03.09.2015

Page 126: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea eşalonării plăţilor pentru vânzarea directă a suprafeţei de 1157 mp teren situat în comuna Alexandru cel Bun , satul Vădurele , de către S.C. SERV COM

ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun către S.C. AQUA PARK BLUE EDEN S.A. cu sediul în com.

Alexandru cel Bun , satul Viişoara , Judeţul Neamţ , unde acţionar este şi S.C. SERVCOM ALBUN- SRL

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând adresa nr. 8223 din 19.07.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic -

Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun prin care se solicită eşalonarea plăţilor reprezentând C/V suprafeţei de 1157 mp teren pentru care a fost aprobată vânzarea directă de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun , către S.C. AQUA PARK BLUE EDEN S.A. cu sediul în com. Alexandru cel Bun , satul Viişoara , Judeţul Neamţ prin HCL nr. 56/10.07.2015:

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 8633 din 31.08.2015, raportul de specialitate nr. 8634 din 31.08.2015 şi avizul comisiei comun al comisieilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 8”9 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările

ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă eşalonarea plăţilor pentru vânzarea directă a suprafeţei de 1157 mp teren situat în comuna Alexandru cel Bun , satul Vădurele , de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic - Comuna Alexandru cel Bun , prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun către S.C. AQUA PARK BLUE EDEN S.A. cu sediul în com. Alexandru cel Bun , satul Viişoara , Judeţul Neamţ , unde acţionar este şi S.C. SERVCOM ALBUN- SRL, astfel :

- 5.000 lei şi TVA aferent preţului vânzării, achitate anterior autentificării contractului de vânzare cumpărare;

- 37.032 lei va fi achitată până la data de 10.12.2015 , la care se adaugă rata dobânzii de referinţă a BNR calculată lunar şi aplicată la suma rămasă de achitat .

Art. 2. Dacă suma de 37.092 lei nu va fi achitată până la data de 10.12.2015 se vor percepe penalităţi de întârziere de 0,1 / pe zi întârziere până la data de 10.02 2016.

Neexecutarea obligaţiei, după această dată atrage rezoluţiunea de drept a contractului de vânzare cumpărare.

Page 127: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 77 din 03.09.2015

Page 128: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 121/2015 întocmit de S.C. EVAL CONSULTING SRL , a

caietului de sarcini pentru licitaţie deschisă cu oferta în plic pentru închirierea unor spaţii pentru sedii societăţi comercial spaţiul fostei Grădiniţa Viişoara, magaziei pentru lemne , a grupului sanitar, ca bunuri excedentare procesului de învăţământ preuniversitar de stat.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere:

Referatul de aprobare a primarului comunei nr. 8664 din 01.09.2015 la proiectul de hotărâre aprobarea Raportului de evaluare nr. 121/2015 întocmit de S.C. EVAL CONSULTING SRL , a caietului de sarcini pentru licitaţie deschisă cu oferta în plic pentru închirierea unor spaţii pentru sedii societăţi comercial spaţiul fostei Grădiniţa Viişoara, magaziei pentru lemne , a grupului sanitar, ca bunuri excedentare procesului de învăţământ preuniversitar de stat. Raportul de specialitate a Birului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.

8665 din 01.09.2015 la proiectul de hotărâre; Avizul comisiei de specialitate a consiliului local In baza prevederilor art. 1777-1835 din Codul Civil republicat , ale art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998

privind bunurile proprietate publică şi ale Legii nr. 82/1991 , Legea contabilităţii; În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (9) , art. 123 şi ale art. 45 (3) din Legea administraţiei

publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art.1 Se aprobă Raportului de evaluare nr. 121/2015 întocmit de S.C. EVAL CONSULTING SRL , pentru stabilirea preţului pe mp , de pornire a licitaţiei pentru închiriere , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitaţie deschisă cu ofertă în plic pentru spaţiu în suprafaţă de 50,8 mp din care cameră de Su 30,8 mp şi magazie Su- 20 mp şi acces la grupul sanitar conform anexei 2 la prezenta hotărâre

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitaţie deschisă cu ofertă în plic pentru spaţiu în suprafaţă de 48,84 mp . din care , 2 camere , hol şi magazie şi acces la grupul sanitar conform anexei 3 la prezenta hotărâre

Art. 3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu vor răspunde de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice conform prevederilor legale. Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 78 din 03.09.2015

Page 129: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun,

Judeţul Neamţ,

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ; Examinând raportul Biroului contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun , pe anul 2015 nr. 9278 din 18.09.2015, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a primarului comunei nr. 9305 din 18.09.2015 şi avizul

comun a comisiilor de specialitate a Consiliului local; In baza prevederilor art. 19. alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , ale Legii nr. 186 din 29.12.2014, privind bugetului de stat pe anul 2015 şi ale Ordinului M.S. nr. 1043/16.07.2014, privind

aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public si adresa nr. 7888/11.09.205 trimisa de Directia de Sanatate Publica Neamt, conform O.M.S nr.1030/2015- privind alocarea prin transfer de capital din Bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

In temeiul dispoziţiilor art. 36 (4) lit. a). şi ale art. 45 (1) şi (2) litera a). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015 al comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Primarul comunei şi şeful Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin

afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 79 din 21.09.2015

Page 130: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA la Hotararea nr. 79 din 21.09.2015

ROMANIA JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN, JUDETUL NEAMT PE ANUL 2015

A.VENITURI 1. Se majoreaza veniturile din bugetul 02 cu suma de 1 983 000 lei astfel : -Cap. 04.02.01. LEI Sume defalcate din impozitul pe venit 15 000 impozit din salarii --Cap.37.02.01 Donatii si sponsorizari 1 238 000 -Cap.37.02.50 Alte transferuri voluntare 730 000 Ministerul Sanatatii 2.Se majoreaza veniturile din bugetul 10 cu suma de 1 471 000 lei astfel : Cap. 33.10 1 463 000 lei Venituri din prestari servicii si ale activitati -Se majoreaza veniturile :

Cap.33.10.21-venituri din contracte CAS Neamt 1 543 000 lei Cap.33.10.50-alte venituri din prestari servici 65 000 lei -Se diminuieaza veniturile :

Cap.33.10.30-venituri din contracte DSP Neamt 145 000 lei Cap.37.10 Venituri din donatii si sponsorizari 8 000 lei B.CHELTUIELI LEI 3.Se majoreaza cheltuielile din bugetul 02 cu suma de 745 000 lei astfel : LEI Cap.66.02.71-Sanatate – Active nefinanciare 745 000 Lucrari investitii Spital Bisericani Cap.66.02.30-Sanatate – Dotari 1 238 000 Aparatura medicala si echipamente spital 4.Se majoreaza cheltuielile din bugetul 10 cu suma de 1471 000 lei astfel : Cap.66.10.20-Sanatate Materiale si prestari servicii spital Bisericani 1 471 000 lei .

Page 131: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a comunei

Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ nr. 2016 din 02.03.2015 încheiat între Comuna Alexandru cel Bun şi S.C. DIANA SERVICE SRL

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

In baza prevederilor capitolul VIII art. 20 lit.g) din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ nr. 2016 din 02.03.2015 încheiat între Comuna Alexandru cel Bun şi S.C. DIANA SERVICE SRL. Văzând adresa nr. 153 din 17.09.2015 a S.C. DIANA SERVICE SRL, cu sediul în comuna Dumbrava Roşie str. Crângului nr. 29, Judetul Neamţ, prin care solicită rezilierea contractului motivat de faptul că îşi încetează activitatea de salubrizare.

Examinând raportul de necesitate nr. 9285 din 18.09.2015 întocmit de Biroul Contabilitate şi Compartimentul agricultură, cadastru şi mediu din aparatul de specialitate al primarului, referatul de aprobare a primarului comunei nr. 9306 din 18.09.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; In temeiul dispoziţiilor art. 36 (2) litera a punctul 14) şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 . Se aprobă rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ nr. 2016 din 02.03.2015 încheiat între Comuna Alexandru cel Bun şi S.C. DIANA SERVICE SRL începând cu data de 1.10.2015, cu acordul

părţilor. Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 80 din 21.09.2015

Page 132: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii Serviciului de salubrizre a comunei Alexandru cel Bun, Judeţul

Neamţ

Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile art. 31^ 1 din Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare precum, ale Ordinului nr. 112/2007 pentru aprobarea Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor a A.N.R.S.C.U.P. şi ale art. 19 şi 122 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune a serviciilor publice;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 9308 din 18.09.2015, raportul de specialitate nr. 9307 din 18.09.2015 şi avizul comun al comisilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul art. 36 alin.(6), lit. (a) ,pct.14 precum şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE Art. 1 (1) Se deleagă gestiunea Serviciului de salubrizare a comunei Alexandru cel Bun, către

Societatea Comercială S.C. AGMADY S.R.L., cu sediul principal în sat Durau, comuna Ceahlau, judetul Neamt, inregistrata la Oficiul registrul comertului sub nr. J27/608/2004, CUI 16363789, cont RO66TREZ4945069XXX000982, deschis la Trezoreria Bicaz, reprezentată prin Pancu Ioan, având funcţia de administrator, pe perioadă determinată , de la semnarea contractului până la data când devine operaţional respectiv data implementarii Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt” Zona I Piastra Neamt de către Consiliul Judetean Neamt.

(2) Se aprobă contractul - cadru de prestare a serviciului de salubrizare privind delegarea gestiunii serviciului de la alin. (1), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se mandatează domnul Rotaru Ion , primarzul comunei, să semneze, în numele şi pe seama Comunei Alexandru cel Bun, contractul de delegare a gestiunii serviciului de la alin. (1).

Art. 2 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţi lor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 81 din 21.09.2015

Page 133: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Anexă la HCL nr. 81 din 21.09.2015

CONTRACT- CADRU

de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamt nr.____________ / ______________

CAPITOLUL I

Pãrţi contractante: Comuna Alexandru cel Bun , reprezentata prin Primaria comunei Alexandru cel Bun cu sediul în loc. Alexandru cel Bun , jud Neamt , tel/ fax 0233.241018, cod de înregistrare fiscală nr.2613036,cont IBAN:…..…………………………………, deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, reprezentat prin Rotaru Ion, pe de o parte, în calitate de delegatar, Şi Societatea Comercială S.C. AGMADY S.R.L., cu sediul principal în satul Durău, comuna Ceahlău, judetul Neamt, inregistrata la Oficiul registrul comertului sub nr. J27/608/2004, CUI 16363789, cont RO66TREZ4945069XXX000982, deschis la Trezoreria Bicaz, reprezentată prin Pancu Ioan, având funcţia de administrator, în calitate de delegat, în temeiul OG. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare şi al H.C.L. nr. ……/………………… de aprobare a achizitiei, au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAPITOLUL II Obiectul contractului de delegare a gestiunii

Art. 1. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii constã în dreptul şi obligaţia de a furniza/presta serviciul de salubrizare în comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamt . Delegarea serviciilor are exclusivitate pe durata contractului şi se referă la: -activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori. Art. 2. - Obiectivele delegatarului sunt: a) îmbunãtaţirea condiţiilor de viaţa ale utilizatorilor prin promovarea calitaţii şi eficienţei acestor servicii; b) dezvoltarea durabilã a serviciilor; c) protecţia mediului înconjurãtor.

Art. 3. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt urmãtoarele:

a) bunuri de retur, sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii

Page 134: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

obiectivelor delegãrii şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bunã stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în mãsura în care acesta din urma îşi manifestã intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plaţii unei compensaţii, în condiţiile legii; c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rãmân în proprietatea delegatului(bunuri date in comodat, sau ramase neamortizate pe perioada delegarii). CAPITOLUL III Dispoziţii generale

Art. 4. - Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii urmãtoarele: a)oferta privind furnizarea / prestarea serviciului ; b) graficul de colectare si transport ; c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publicã sau privatã a unitaţilor dministrativ-teritoriale, aferente serviciului ( daca este cazul ) ; d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevãzute la lit. c) ( daca este cazul ) . CAPITOLUL IV Durata contractului Art. 5. – Durata pentru care se deleaga serviciul public de salubrizare cuprinzand activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori din comuna Alexandru cel Bun este determinată de la data semnării prezentului contract până la data la care devine operaţional respectiv data implementarii Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt” de către Consiliul Judetean Neamt.

CAPITOLUL V Drepturile pãrţilor Drepturile delegatului Art. 8. - Delegatul are urmãtoarele drepturi: a) sã exploateze în mod direct, pe riscul şi pe rãspunderea sa, bunurile, activitaţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii; b) sã încaseze contravaloarea serviciului/activitaţii prestat/prestate; c) sa incaseze contravaloarea serviciiilor efectuate. d) de a sista, reduce sau întrerupe prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea administraţiei publice locale, sau de catre clienti, conform legislaţiei în vigoare; e) sã iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificãrii reglementãrilor, condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia precum şi în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; f) sã aplice tariful aprobat conform ofertei ;

Page 135: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

g) de a ajusta, sau modifica tariful în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie, sau a modificarii conditiilor contractuale . h) la exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale al comunei Alexandru cel Bun . i) sã solicite ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor, conform legislatiei in vigoare. j) la prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii. Drepturile delegatarului Art. 9. - Delegatarul are urmãtoarele drepturi:

a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotãrilor existentei; b) de a corela cu programele de dezvoltare economico - socialã a localitaţilor şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrãrilor de investiţii în scopul realizãrii acestora într-o conceptie unitarã; c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotãrilor publice aferente serviciilor publice delegate; d) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnzat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului. e) să invite operatorul pentru audieri, în vederea medierii divergenţelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor f) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de salubrizare şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat g) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate; h) de a finanţa realizarea de lucrãri necesare serviciilor publice delegate; i) de a inspecta bunurile, activitaţile şi serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfãcut interesul public; de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilã a delegatului; j) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectã obligaţiile asumate prin contractul de delegare, conform prevederolor legale.

CAPITOLUL VI Obligaţiile pãrţilor

Obligaţiile delegatului Art. 10. - Delegatul are urmãtoarele obligaţii: a) sã obţinã de la autoritaţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestãrii/furnizãrii serviciului/activitaţii delegate; b) sã respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii; c) sã furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi sã asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;

Page 136: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

d) sã aplice metode performante de management care sã conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare; e) sã fundamenteze şi sã supunã aprobãrii preţurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegatã; f) sã nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegãrii, g) sã ia toate mãsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, sã nu fie afectatã capacitatea delegatarului de a realiza serviciul; h) sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii; i) sã restituie bunurile de retur, în deplinã proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii; j) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majorã, delegatul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii activitaţii în condiţiile stipulate în contract, pânã la preluarea acesteia de cãtre delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile; k) sã notifice cauzele de naturã sã conducã la reducerea activitaţii şi mãsurile ce se impun pentru asigurarea continuitaţii activitaţii; l) sã ia mãsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncã şi normele de protecţie a muncii; m) sã predea la încheierea contractului toatã documentaţia tehnico-economicã referitoare la serviciul gestionat; n) sã depoziteze deseurile in depozite legal autorizate; o) sã respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activitaţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţa în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.) p) în cazul în care delegatul sesizeazã existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de naturã sã conducã la imposibilitatea realizãrii activitaţii ori serviciului public, va notifica de îndatã acest fapt autoritaţii publice, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitaţii activitaţii sau serviciului public; r) sã menţinã, dupã caz, un numãr suficient de angajaţi proprii permanenţi, conform politicii de menţinere, recalificare şi protecţie socialã; s) colectarea şi transportul deşeurilor se va realiza astfel, ca să nu producă poluări în interiorul sau exteriorul clădirilor.

Obligaţiile delegatarului Art. 11. - Delegatarul are urmãtoarele obligaţii: a) sã predea delegatului la data intrãrii în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente întregii activitaţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bazã de proces verbal de predare-preluare; b) sã notifice pãrţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea, sau modificarea prezentului contract de delegare; c) sã faciliteze delegatului autorizarea lucrãrilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare; d) sã îşi asume pe perioada derulãrii contractului de delegare toate responsabilitaţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

Page 137: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

e) să aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, determinate în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., în termen de cel mult 30 de zile de la solicitarea concesionarului; f) sã ia toate mãsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât sã se pãstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat; g) sã nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; h) sã nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afarã de cazurile prevãzute expres de lege; i) sã notifice delegatului apariţia oricãror împrejurãri de naturã sã aducã atingere drepturilor acestuia; j) să nu autorizere alte firme, persoane fizice sau juridice, cu transportul deşeurilor menajere, asimilabile sau reciclabile, pe durata valabilităţii prezentului contract. k) să asigure acces la punctele de precolectare amenajate sau neamenajate pe raza comunei, indiferent de anotimp.In cazul locatiilor care nu pot fi accesate de catre utilajele Delegatarului, pubelelele vor fi amplasate in punctele cele mai apropiate de drumul principal. l) să colecteze contravaloarea prestaţiei efectuate în beneficiul intregii comunităţi şi să achite până la data scadenţei facturile referitoare la aceste servicii, emise de Delegat, astfel incat delegatul sa recupereze integral contravaloarea serviciului contractat prin prezentul contract.

CAPITOLUL VII Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora

Art. 12. – În conformitate cu oferta de preţ prezentata tarifele practicate vor fi:

Tarif pentru colectarea si transportul deseurilor menajere este de 42 lei fara TVA pe MC colectat (necompactat).

Art. 13. Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specificã serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale. Art. 14. Ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor sunt supuse aprobării Consiliului Local Alexandru cel Bun . Art. 15. Facturile pentru serviciile furnizate/prestate se emit cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Art. 16 Termenul scadent pentru plata facturilor este de 30 zile lucrătoare de la data emiterii facturii Art. 17. Neachitarea facturii de către Delegatar atrage penalităţi de întârziere de 0,1 % din prima zi dupa data scadentei, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. Art. 18. Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, Delegatul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă. Art. 19. Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la data efectuării plăţii. Cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de Delegatar.

Page 138: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

CAPITOLUL VIII Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 20. - Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteazã în urmãtoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacã pãrţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; b) în cazul în care interesul naţional o impune, prin denunţarea unilateralã de cãtre delegatar, cu plata unei despãgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; c) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi, prin reziliere urmand o perioada de preaviz de 60 zile calendaristice, cu plata unei despãgubiri în sarcina pãrţii în culpã; d) la dispariţia, dintr-o cauzã de forţa majorã, a sistemului sau în cazul imposibilitaţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fãrã plata unei despãgubiri; e) în cazul falimentului delegatului; f) la intrarea in vigoare a sistemului operational Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Neamt; g) prin acordul scris al ambelor parti.

CAPITOLUL IX Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual Art. 21. Părţile se obligă la menţinerea echilibrului contractual, sau în cazul modificărilor semnificative, la renegocierea contractului, avand la baza principiul echitabilităţii.

CAPITOLUL X Forţa majorã Art. 22. - Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total ori parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã. Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi în termen în maximum 24 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui. Dacã în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

CAPITOLUL XI Administrarea patrimoniului public şi privat Art. 23. Bunurile utilizate in serviciul public, predarea-preluarea acestora, investitiile se realizează conform legilor in vigoare.

CAPITOLUL XII Rãspunderea contractualã

Page 139: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art. 24. - Nerespectarea doveditã de cãtre pãrţile contractante a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage rãspunderea contractualã a pãrţii în culpã. Pãrţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalitaţile pentru neîndeplinirea fiecãreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL XIII Litigii Art. 25. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecãtoreşti competente, potrivit legii.

Art. 26. - Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.

Prezentul contract de delegare a gestiunii intrã în vigoare la data semnãrii lui şi a fost încheiat în 3 exemplare.

Delegatar, Delegat,

SC AGMADY SRL Primăria Alexandru cel Bun Administrator

Primar

Ion Rotaru Ioan Pancu

Page 140: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Statului de personal, pentru

aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru cel Bun şi ale serviciilor publice de sub autoritatea primarului, începând cu 01.10.2015

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ;

Având în vedere prevederile:

- art. 2 alin 3, art. 107 și ale art. 111 din Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2) , cu modificările şi completările ulterioare;

- LEGII-CADRU nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Cap. XIII – Aparatul permenent al consiliului local , din REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun , aprobat prin H.C.L. nr. 1 din 25.01.2013.

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată,

- Adresa nr. 10.882 din 20.08.2015 a Instituţiei Prefectului - Judeţului Neamţ; - Avizul ANFP nr. 6494/2015 privind funcţiile publice din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei;

Văzând referatul de aprobare al primarului nr. 9439 din 22.09.2015, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 9440 din 22.09.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 (3) lit. “b” si ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E: Art. 1 Se aprobă Organigrama, Statul de funcții si Statul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru Cel Bun şi ale serviciilor publice de sub autoritatea primarului conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integranta din prezenta hotărâre, începând cu 01.10.2015.

Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Nr.82 din 30.09.2015 Emil Frăsinariu ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ

Page 141: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 62 din

30.907.2015 ,privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 34980 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin Cf 50847, 22453 şi 50841 de către S.C. SERV

COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr.

9312 din 18.09.2015, raportul de specialitate nr. 9313 din 18.09.2015 şi avizul comisiei comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun nr. 62 din 30.907.2015 , privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 34980 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin Cf 50847, 22453 şi 50841 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr.83 din 30.09.2015

Page 142: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 10.368 mp teren situate

în satul Vădurele , identificat prin CF 50847 şi CF 50841 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel

Bun

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând adresa nr. 70 din 25.09.2015 a S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic -

Comuna Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Viişoara strada Cuza Vodă nr. 38 , Judetul Neamţ prin care solicită aprobarea vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a a suprafeţei de 10.368 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin CF 50847 şi CF 50841.

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 9622 din 25.09.2015, raportul de specialitate nr. 9623 din 25.09.2015 şi avizul comisiei comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 8”9 litera c. şi alin. 5 litera b. şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare efecuat de Biroul Individual Evaluări - Berariu Mihai nr. 222/2015, conform anexei 1 la prezenta hătărâre.

Art. 2. Se aprobă studiu de oportunitate nr. 71/25.09.2015 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 10.368 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin CF 50847 şi CF 50841 întocmit de S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun conform anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 10.368 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin CF 50847 şi CF 50841 de către S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun

Terenul se identificat prin cadastrele anexate la prezenta hotărâre. Art. 4. Preţul de pornire a licitaţiei , pentru vânzare este de 299.858 lei (6,55 euro/mp),

conform Raportului de evaluare aprobat la art. 1. Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu

strigare a suprafeţei de 10.368 mp teren situate în satul Vădurele , identificat prin CF 50847 şi CF 50841 întocmit de S.C. SERV COM ALBUN SRL – asociat unic-Comuna Alexandru cel Bun, conform anexa 3 la prezenta hotărâre.

2.

Page 143: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art. 6. Se împuterniceşte administratorul S.C. SERV COM ALBUN SRL să întocmească,

instrucţiuni pentru ofertanţi şi să îndeplinească toate procedurile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Art.7 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr.84 din 30.09.2015

Page 144: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun nr. 78

din 03.09.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 121/2015 întocmit de S.C. EVAL CONSULTING SRL , a caietului de sarcini pentru licitaţie deschisă cu oferta în

plic pentru închirierea unor spaţii pentru sedii societăţi comercial spaţiul fostei Grădiniţa Viişoara, magaziei pentru lemne , a grupului sanitar, ca bunuri excedentare procesului de

învăţământ preuniversitar de stat.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ;

Având în vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Neamţ inregistrata sub nr. 11.202 din 16.09.2015, cu privire la nelegalitatea adoptarii Hotararii Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun nr. 78 din 03.09.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 121/2015 întocmit de S.C. EVAL CONSULTING SRL , a caietului de sarcini pentru licitaţie deschisă cu oferta în plic pentru închirierea unor spaţii pentru sedii societăţi comercial spaţiul fostei Grădiniţa Viişoara, magaziei pentru lemne , a grupului sanitar, ca bunuri excedentare procesului de învăţământ preuniversitar de stat, motivată de lipsa avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale;

Văzând referatul de aprobare al primarului nr. 9357 din 21.09.2015, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 9322 din 21.09.2015 şi avizul comun al comisiilor de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R A S T E: Art. 1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revoca Hotărârea Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun nr. 78 din 03.09.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 121/2015 întocmit de S.C. EVAL CONSULTING SRL , a caietului de sarcini pentru licitaţie deschisă cu oferta în plic pentru închirierea unor spaţii pentru sedii societăţi comercial spaţiul fostei Grădiniţa Viişoara, magaziei pentru lemne , a grupului sanitar, ca bunuri excedentare procesului de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 85 din 30.09.2015 Emil Frăsinariu

Page 145: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA

JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÎRE

privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , judeţul Neamţ.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei nr. 9283 din 18.09.2015 la

proiectul de hotărâre, raportul de specialitate nr. 9284 din 18.09.2015 al Compartimentul Urbanism şi Organizarea Teritoriului şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 litera c), ale art. 121 precum şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ” , conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul se identificat prin planurile de situaţie anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre. Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va

aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 86 din 30.09.2015 Emil Frăsinariu

Page 146: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR.86 din 30.09.2015

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

INVENTAR

parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun

Nr. crt.

Denumirea bunului Elemente de identificare

1. Teren din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun situat în intravilanul satului Vaduri – lotul 1 , în suprafaţă de 500 mp

Suprafaţa de 500 mp , cu vecinătăţi: la nord – Zona D.N. 15 Piatra Neamţ-Bicaz la sud – str. Cantonului la est –Soroceanu Ioan la vest - domeniul privat al comunei lotul 2

2. Teren din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun situat în intravilanul satului Vaduri – lotul 2 , în suprafaţă de 500 mp

Suprafaţa de 500 mp , cu vecinătăţi: la nord – Zona D.N. 15 Piatra Neamţ-Bicaz la sud – str. Cantonului la est – domeniul privat al comunei lotul 1 la vest - domeniul privat al comunei lotul 3

3. Teren din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun situat în intravilanul satului Vaduri – lotul 3 , în suprafaţă de 500 mp

Suprafaţa de 500 mp , cu vecinătăţi: la nord – Zona D.N. 15 Piatra Neamţ-Bicaz la sud – str. Cantonului la est – domeniul privat al comunei lotul 2 la vest - domeniul privat al comunei lotul 4

4. Teren din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun situat în intravilanul satului Vaduri – lotul 4 , în suprafaţă de 500 mp

Suprafaţa de 500 mp , cu vecinătăţi: la nord – Zona D.N. 15 Piatra Neamţ-Bicaz la sud – str. Cantonului la est – domeniul privat al comunei lotul 3 la vest - domeniul privat al comunei lotul 5

5. Teren din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun situat în intravilanul satului Vaduri – lotul 5 , în suprafaţă de 500 mp

Suprafaţa de 500 mp , cu vecinătăţi: la nord – Zona D.N. 15 Piatra Neamţ-Bicaz la sud – str. Cantonului la est – domeniul privat al comunei lotul 4 la vest - str. Cantonului

Page 147: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

6. Teren din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun situat în intravilanul satului Vaduri, în suprafaţă de 446 mp

Suprafaţa de 446 mp , cu vecinătăţi: la nord – NCP 3014 la sud – str. Barajului la est – NCP 1366 ; Bratinca Maria; domeniul privat al comunei la vest – Nistor Constantin şi domeniul privat al comunei

COMISIA DE INVENTARIERE VICEPRIMAR MAGAZINER CONSILIER UAT Lazarov Valeriu Viorica Popovici Camelia Vicovanu

Page 148: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun în

Consiliul de administraţie al Scolii gimnaziale Vaduri, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Vaduri, strada Ştefan cel Mare nr. 42, Judeţul Neamţ.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; În baza prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale ,cu

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 alin. (1) litera b) din METODOLOGIE-CADRU de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 a Ministerului Educaţiei Naţionale;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 9624 din 25.09.2015, raportul de specialitate nr. 9624 din 25.09.2015 şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local; În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. „b” şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1 – Se desemnează reprezentanţii Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun în

Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Vaduri, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun , satul Vaduri, strada Stefan cel Mare nr. 42, Judeţul Neamţ, pentru anul şcolar 2015-2016, astfel:

Domnul Ghiurcă Ioan, consilier local,

Domnul Pârjolea Claudiu, consilier local.

Art. 2 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Nr. 87 din 30.09.2015 Emil Frăsinariu

Page 149: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de 45 mp( 43 mp extindere reţea şi 2 mp branşament gaze naturale) teren din zona străzii Macului, satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor ”Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă din PE" pe strada Macului, satul Vaduri , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ „

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; Văzând cererea înregistrată la nr. 9617 din 25.09.2015, prin care dl. CĂLIN IOAN

solicită aprobarea ocupării temporare a suprafeţei de mp( 43 mp extindere reţea şi 2 mp branşament) teren din zona străzii Macului, sat Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, Viişoara, judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor ”Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă din PE", strada Macului, satul Vaduri , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ, teren identificat prin planul de situaţie anexă la cererea sus menţionată , precum şi Certificatul de urbanism nr. 102 din 06.08.2015, emis de către Primăria comunei Alexandru cel Bun a avizelor şi acordurilor privind utilităţile rurale şi infrastructura, solicitate prin acesta ( APA-SERV, ROMTELECOM şi E.ON DISTRIBUŢIE);

În baza prevederilor Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare (art. 138 alin.(2) litera d); Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 9550 din 25.09.2015, raportul de specialitate nr. 9617 din 25.09.2015 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 şi ale art. 45 (1)şi (3) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1 Se aprobă ocuparea temporară a suprafeţei de 45 mp( 43 mp extindere reţea şi 2 mp branşament gaze naturale) teren din zona străzii Macului, satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, pentru realizarea lucrărilor ”Extindere reţea şi branşament gaze naturale presiune redusă din PE" pe strada Macului, satul Vaduri , comuna Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ „ pe durata executării lucrărilor. Terenul se identificat prin planul de situaţie anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Predarea –primirea terenului se face cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor pe bază de proces verbal , iar reprimirea se face în termen de 10 zile de la data recepţiei lucrărilor, la forma iniţială şi cu înlăturarea urmelor de şantier.

2

Page 150: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Nerespectarea destinaţiei terenului atrage pierderea dreptului de ocupare şi terenul se

restituie în forma anterioară. Art. 2. Primarul comunei şi consilierul UAT din cadrul aparatului de specialitate al

primarului răspund de ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr.88 din 30.09.2015

Page 151: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului de

Pneumoftiziologie Bisericani

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ; In baza prevederilor art. 186 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere referatul de aprobare întocmit de un grup de consilieri nr.9314 din 18.09.2015, raportul de specialitate nr. 9315 din 18.09.2015 şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 6 litera a) punctul 3 şi ale art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE: Art. 1 Se eliberează din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de

Pneumoftiziologie Bisericani domnul Ouatu Neculai, consilier local, economist, reprezentant al Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun

Art. 2. Se numeşte în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani doamna Apetrei Carmen- Gianina, consilier local, reprezentant al Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL COMUNEI,

Emil Frăsinariu

Nr. 89 din 30.09.2015

Page 152: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului Comunei Alexandru cel Bun în Adunarea Generala a

Acţionarilor, a S.C. TROLEIBUZUL SA

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ; Examinând:

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de un grup de consilieri nr. 9303 din 18.09.2015:

- raportul se specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Comunei Alexandru cel Bun în Adunarea Generala a Acţionarilor, a S.C. TROLEIBUZUL SA întocmit de Biroul Contabilitate şi Consilierul primarului nr. 9304 din 18.09.2015:

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Ţinând cont de prevederile: - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările

ulterioare,; - Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative , actualizată;

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători ;

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată şi actualizată; - Actul Constitutiv , actualizat a S.C. TROLEIBUZUL SA , Statutul societăţii şi

Certificatul Constatator nr. 19258/27.08.2015

In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) litera (a) coroborat cu alin. 3 litera (c) şi alin. 6 lit. (a) punctul 14 , ale art. 37, ale art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se numeşte, începând cu data de 01.10.2015, domnul Ouatu Neculai, consilier local, cetăţean român, născut la data de 10.10.1951 în comuna Bahna, Judeţul Neamţ domiciliat în comuna Alexandru cel Bun , satul Bistriţa str. Mănăstirii nr. 43 judeţul Neamţ, reprezentant al Comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ în Adunarea Generală

2.

Page 153: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

a Acţionarilor la SC TROLEIBUZUL SA, cu sediul în Comuna Dumbrava Roşie, str.

Strămutaţi nr. 21 Bis, jud. Neamţ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ cu nr. J27/691/1995.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet , se afişează la sediul primăriei şi se comunică următoarelor instituţii şi persoane interesate: - Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ; - Primarul Comunei Alexandru cel Bun; - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS şi SC TROLEIBUZUL SA; - Domnului Ouatu Neculai - Biroului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 90 din 30.09.2015

Page 154: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU CEL BUN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Companiei Judeţene „ APA SERV” S.A. NEAMŢ,

pentru asociatul - Comuna Alexandru cel Bun, Judeţul Neamţ.

Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun , Judeţul Neamţ;

Examinând:

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de un grup de consilieri nr. 9310 din 18.09.2015:

- raportul se specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Comunei Alexandru cel Bun în Adunarea Generala a Acţionarilor, a Companiei Judeţene „ APA SERV” S.A. NEAMŢ,întocmit de Biroul Contabilitate şi Consilierul primarului nr. 9311 din 18.09.2015: - avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Ţinând cont de prevederile: - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată şi actualizată; - Actul Constitutiv , actualizat a Companiei Judeţene „ APA SERV” S.A. NEAMŢ şi

Statutul societăţii; In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) litera (a) coroborat cu alin. 3 litera (c) şi alin. 6 lit. (a)

punctul 14 , ale art. 37, ale art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se revocă domnul Lupu Sorin -Dănuţ, consilier local, din calitatea de reprezentant

al Comunei Alexandru cel Bun în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Companiei Judeţene „ APA SERV” S.A. NEAMŢ, începând cu data de 01.10.2015

Art. 2. Se împuterniceşte domnul Cernat Cezar, consilier local, cetăţean român, născut la data de 08.12.1977 în Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ domiciliat în comuna Alexandru cel Bun , satul Bistriţa str. Plopuşor nr. 31 judeţul Neamţ, reprezentant al Comunei Alexandru cel Bun Judeţul Neamţ, în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Companiei Judeţene „ APA SERV” S.A. NEAMŢ, începând cu data de 01.10.2015.

2.

Page 155: ROMÂNIA JUDETUL NEAMT COMUNA ALEXANDRU CEL BUN

Art. 3. Se împuterniceşte domnul Cernat Cezar, reprezentantul comunei Alexandru cel

Bun, Judeţul Neamţ, în Adunarea Generală a Acţionarilor, a Companiei Judeţene „ APA SERV” S.A. NEAMŢ, să îndeplinească procedurile legale de semnare a actului adiţional de modificare a documentelor statutare ale Asociaţiei.

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariana Jitianu CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI, Emil Frăsinariu

Nr. 91 din 30.09.2015