16
DISPOZITIA plivind constituirea Comisiei de Disciprina a functiohariror pubrici din aparatul de specialitate al primarulfii Iulian G5.ini, primarul comunei Tarcdu, judeful \eam{; In confounitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 188i199g privini Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile ar1. 1, afi. 2, art, 3 fi art. 4,"$t. n, afi. 12 si art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 134412007 privind normele de organizare !i fun"iioou.. a comisiilor de disciplina, cu modificarile 9i completarile ulterioare; _ Tinand seama de prevederile Hotararii w. 46129.01.2016 Cofisiliului Local Tarcdu privind aprobarea organigramei qi a Statului de funclii pentru aparatul de spefialitate aI primarului comunei Tarcdu.pentru anul 2016, precum qi de Regulamentul de organizare li functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tarcdu; ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA TARCAU PRIMAR Luand in considerare: - r'eferatul compartimentului de specialitat e nr. 1329116,02.2017 ind necesitatea constituirii comisiei de disciplind gi desemnarea unui numfu. de doi membri gi doi membri suplearli pe o perioadd; membrilor titulari, perioadd de trei ani 9i a unui secretar titular 9i un secretar supleant pe - nota primarului comunei Tarcdu nr. I525/23,02.201j privind d membrilor supleanti, secretarului titular 9i a secretarului supleant ai Cr - procesul verbal nr. 1526/23.02.2017 incheiat in gedinla funclionaril privind desemnarea membrului titular fi a membrului supleant ai Co - procesul verbal nr. 1536123.02.2017 privind alegerea pregedintelui primdriei comunei Tarcdu; In temeiul prevederilor arr. 63 alin. (5) lit. e) i art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, complet4rile ulterioare; DISPUN: Art.1 (1) Se gonstituie Comisia de Disciplind a functionaril de specialitate a primarului comunei Tarcdu, in 1 . Juncu Gheorghe - secretar comund; 2. Cirlig Ana-Laura - consilier principal; 3. Munteanu Elena - consilier suoerior: publici din cadrul instituliei ei de Disciplina; ei de disciplind din cadnrl roborat cu arl. 115 alin. cata, cu modificarile publici din cadnrl aparatului componenla: activitatea in cazul absenlei, suspendarii inainte de a membrului titular (t) 51 Art.2 (2) Se numesc membri supleanli a membrilor prevazui la alin. (1) in urmdtoarrea ordine: 1. Pintilie Constantin - consilier suoerior: 2. Baciu Mioara - consilier suoerioi: 3. Zait Nicoleta - consilier principal; din Comisia de disciplind (3) Membrul supleant iqi desfhgoard mandatului sau incetdrii mandatul corespunzator. (1) Se desemneazd ca secretar a1 Comisiei de Disci referent superior; doamna Cojocariu Mariana - (2) Se desemneazd ga secretar supleant al secretarului al Comisiei de Disciplind prevdzut la alin. (1) doamna Grasu Liliana - referent asi (3) In cazul in care sscretarul titular al Comisiei de lind desemnat potrivit alin. (i) se afla in imposibilitate de a-si indeplini atri secretarul supleant. acestea sunt indeplinite de

ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA TARCAU PRIMAR … 50_2017.pdf · JUDETUL NEAMT COMUNA TARCAU PRIMAR Luand in considerare: - r'eferatul compartimentului de specialitat e nr. 1329116,02.2017

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

DISPOZITIAplivind constituirea Comisiei de Disciprina a functiohariror pubrici

din aparatul de specialitate al primarulfii

Iulian G5.ini, primarul comunei Tarcdu, judeful \eam{;In confounitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 188i199g privini Statutul functionarilorpublici, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile ar1. 1, afi. 2, art, 3 fi art. 4,"$t. n, afi. 12 si art. 16 dinHotararea Guvernului nr. 134412007 privind normele de organizare !i fun"iioou.. a comisiilor dedisciplina, cu modificarile 9i completarile ulterioare;

_ Tinand seama de prevederile Hotararii w. 46129.01.2016 Cofisiliului Local Tarcdu privindaprobarea organigramei qi a Statului de funclii pentru aparatul de spefialitate aI primarului comuneiTarcdu.pentru anul 2016, precum qi de Regulamentul de organizare li functionare al aparatului despecialitate al Primarului comunei Tarcdu;

ROMANIAJUDETUL NEAMTCOMUNA TARCAU

PRIMAR

Luand in considerare:- r'eferatul compartimentului de specialitat e nr. 1329116,02.2017 ind necesitatea constituiriicomisiei de disciplind gi desemnarea unui numfu. de doi membri gi doi membri suplearli pe o

perioadd;membrilor titulari,

perioadd de trei ani 9i a unui secretar titular 9i un secretar supleant pe- nota primarului comunei Tarcdu nr. I525/23,02.201j privind dmembrilor supleanti, secretarului titular 9i a secretarului supleant ai Cr- procesul verbal nr. 1526/23.02.2017 incheiat in gedinla funclionarilprivind desemnarea membrului titular fi a membrului supleant ai Co- procesul verbal nr. 1536123.02.2017 privind alegerea pregedinteluiprimdriei comunei Tarcdu;

In temeiul prevederilor arr. 63 alin. (5) lit. e) i art. 68 alin. (1)lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,complet4rile ulterioare;

DISPUN:Art.1 (1) Se gonstituie Comisia de Disciplind a functionaril

de specialitate a primarului comunei Tarcdu, in1 . Juncu Gheorghe - secretar comund;2. Cirlig Ana-Laura - consilier principal;3. Munteanu Elena - consilier suoerior:

publici din cadrul institulieiei de Disciplina;

ei de disciplind din cadnrl

roborat cu arl. 115 alin.cata, cu modificarile

publici din cadnrl aparatuluicomponenla:

activitatea in cazul absenlei, suspendariiinainte de a membrului titular

(t)51

Art.2

(2) Se numesc membri supleanli a membrilorprevazui la alin. (1) in urmdtoarrea ordine:1. Pintilie Constantin - consilier suoerior:2. Baciu Mioara - consilier suoerioi:3. Zait Nicoleta - consilier principal;

din Comisia de disciplind

(3) Membrul supleant iqi desfhgoardmandatului sau incetdrii mandatulcorespunzator.(1) Se desemneazd ca secretar a1 Comisiei de Discireferent superior;

doamna Cojocariu Mariana -(2) Se desemneazd ga secretar supleant al secretarului al Comisiei de Disciplindprevdzut la alin. (1) doamna Grasu Liliana - referent asi(3) In cazul in care sscretarul titular al Comisiei de lind desemnat potrivitalin. (i) se afla in imposibilitate de a-si indeplini atrisecretarul supleant.

acestea sunt indeplinite de

Art' 3 Mandatul membrilor titulari, supleanti, secretarului titular si secretarului supleant ai

. comisiei de Disciplind este de 3 ani, cu posibilitatea rei noirii mandatului.

Art.4 Pregedintele comisiei de disciplina ales prin votul secqet al membrilor titulari, dintreace$tla, este domnul Juncu Gheorghe secretar al comurbi.

Art.5 Competentele, atributiile si activitatea comisiei cle disciplina sunt cele prevdzute laafi. 9, atl, 1 0, art. 1 9 - 25 din Hotdrdrea Guvemului nr . 1 .i44/2001 privind normele cleorganizale gi funclionare a comisiilor de disciplind, otr modificdrile 9i completdrileulterioare.

Art. 6. Regulamentul de Organizare gi Funclionare a ComisiPublici este prevdzut in a:rexa la prezenta dispozitie.

Art. 7 (1) Impotriva prezentei dispozitii se poate face plAngzile de la data comunicarii, in conformitate cunr. 554/2004 legea contenciosului administrativ, cuulterioare;(2) Instanla competentd pentru solutionarea contestatiprevederile art. 11 din Legea nr. 554/2004 \espa c

de Disciplind a Funclionarilor

prealabila in termen de 30 dee aft. J din Legea

modificarile fi completariie

formulatd in conformitate cuosului administrativ, cr-r

dispozilii autoritdlilor,publicd prin afi9aj.

modificdrile fi completdrile ulterioare, este Tribunalul eam!;

Alt.8 Secretarul comunei va asigura comunicareainstitujiilor qi persoanelor interesate qi o va aduce la

xr. fO

PRIMAR,

24.03.2011

ROMANIAJUDETUL NEAMTCOMUNA TARCAU

REGULAMENT DE ORGAN]ZARE SI FUNCTIA COMISIE DE DISC]PLINA

A FUNCJIONARILOR PUBLICI $I PERSONALULUI CODIN CADRUL PRIMARIEI Comunei TARCA

Notal Prezentul regulament adocumentate in HOTARAREA 1344functionare a comisiilor de disciplinE,

Principii generaleArt. 1. Comisia de disciplina este o structura deliberativa, faraindependenta in exercitarea atributiilor ce-i revin, care are com- de a analiza faptele functionarilor publici sesizate ca abateri d

Anexd Ia

Dispozitia nr. 50 I Z+A3.20&

plinare;- de a propune modul de solutionare, prin individualizarea nctiunii disciplinareaplicabile sau clasarea sesizarii, dupa caz.Art. 2. Activitatea Comisiei de disciplina din cadrul primarieibaza urmatoarele principii:a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezumanevlnovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;b) garantarea dreptului la aparare, conform careia se

asistat de un aparator sau de a fi reprezentat pe parcursut padministrativa;c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia Comisiei de dfara lntarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilorsi a regulilor prevazute de Legea nr. 1BB/1999 privind Statutulrepubllcata, cu modiflcarile si completarile ulterioare, si de1.34412007 privind Normele de organizare si functionare am0dificArile si completarile ulterioare;d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatiipozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fai

e) proportiona litatea, conform careia trebuie respectat ungravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acdisciplinara propusa sa fie aplicata;f) legalitatea sanctiunii, conform careia Comisiasanctiunile discipllnare prevazute de leqe si culege;g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentruaplica decat o singura sanctiune disciplinara;

fost elaborat in confo itate cu cerintele/37.10.2007 privind no de organizare sicu modificirile gi compl e ulterioare.

juridica,

ca fu I public este

plina de a procedanelor implicate

nctionarilor publici,rarea Guvernuiui nr.

or de disciplina, cu

lor aflatecare are legatura

pecu

raport corect intresi sanctiunea

de disciplina nu poate propune decatrespectarea enelor prevazute de

recunoaste dreptulfunctionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in ^^ ^i ,J^ ^ r:

rii de cercetare

abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata Comisia de disci

o abatere d plinara nu se poate

Capitolul 1: Constituirea si componentaArt, 3. Comisia de disciplina functioneazaComunei TARCAU.Art. 4, Membrii Comisiei de disciplina:

disciplina areComisiei de

comisiei de d linain baza dis i emise de Primarul

, functionari publici

sau functionarii

secret.desemnat cate un

4.3. Al treilea membru este desemnat, de Sindicatul Admi Publice Locale aComunei Tarc5u sau de majoritatea functionarilor publici din cadrul PrimarieiComunei Tarcdu, in cazul in care sindicatul nu estepublici din cadrul Primariei nu suntorganizati in sindicat.4.4. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin4^5. Pentru fiecare membru titular al Comisiei de disciplinamembru supleant,4.6. Membrul supleant isi desfasoara activitatea In a membrului titular

4.l.Cornisia de disciplina are in componenta 3 membri titudeJinitivi numiti in functia publica pe perioada nedeterminata.4.2, Doi membri sunt desemnati de primarul Comunei Tarcbu.

corespunzator din Comisia de disciplina.n al suspendarii mandatului membruluin cand mandatul acestuia a incetathotarari.4.7. Membrii titulari si membrii supleanti ai Comisiei de diperioada de 3 an!, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.4.8. Poate fi desemnat membru in comisia de disciplina fuindeplineste urmatoarele conditii:a) are o buna reputatie profesionala si o conduitafunctiei publice;b) are studii superioare;

in urmatoarele cazuri:titular corespunzator,inainte de termen, i conditiile prezentei

lina se numesc pe o

narul public care

in exercitarea

1 1.).studii juridice sau

inu exista cel putin, in Comisia de

c) este functionar public definitiv, numit pe perioada nedetermind) nu se afla in cazurile de incompatibilitate prevazute la alin. (44.9, Cei putin unul dintre membrii comisiei de disciplinaadministrative.4.10. Prin exceptie de la prevederile alin. (4.9), in situatia inun functionar public care are studii juridice sau adminidisciplina poate fi desemnat membru unul dintre functionarii publici incadrati pefunctil publice din clasele I sau, dupa caz, aII-a.4'11. Nu poate fi desemnat ca membru in comisia de disciplinia functionarul publiccare se afla in urmatoarele cazuri de incom patibilitate:a) este sot/ ruda sau afrn, pana Ia gradur ar patrurea incrusiv, crl, persoanere care aucompetenta legala de a numi membrii in comisia de disciplina, cL persoanele.ur. u,competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara sau cu ceit{lti functionari publicidesemnati membri in comisie;b) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara aplicfta nu a fost radrara,conform legii.4'12. Membrii Comisiei de disciplina isi exercita mandatul de jaldata emiterii actuluiadministrativ de constituire a Comisiei de disciplina pana la data expirarii Jurateracestuia sau inainte de termen, in conditiile prezentei hotarari.

temporar functia care implica competenta legala de a numi nti in comisiade disciplina ori de a aplica sanctiunea disciplinara, pe perioada numirii

4.13. Cu 30 de zile inainte de data expirarii duratei mandatuluidisciplina, Primaria Comunei Tarcdu are obligatia initierii proceComisiei de disciplina al carei mandat urmeaza a intra inprezentulul Regulament.4.14. Mandatul de membru al Comisiei de disciplina se suspena) sotul, ruda sau afinul sau, pana la gradul ai patrulea incl

administrativa in cauza;f) se afla in una dintre situatiile de conflict de interesecercetarea administrativa in cauza;

pentru perioada concediurui, deregarii, detasarii sau suspendarii raporturui ilserviciu, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;c) comisia de discipllna a primit o sesizare din partea sau cu privire la un functionarpublic cu care membrul comisiei de disciprina este sot, ruda sa! afin, pana ii fruorral patrulea inclusiv, pentru cercetarea administrativa in cauza;d) s-a pronuntat in orice mod cu privire la fapta sesizata cd abatere disciplinaraanterior propunerii comisiei de disciplina pentru solutionIrea caurei, oeurrucercetarea administrativa in cauza;

:):..,::::i.::"9:r:':l::. a primir o sesizare indreprata imporriva sa, penrru cercerarea

rilor Comisiei deurilor de constituire avigoare, in conditiile

in cazul in care:

/ exercita cu caracter

alin.4.l,B, pentru

mult 60 de zile

temporare in cadrul autoritatii sau institutiei publice in care'isi desfasouiu u.tiuiioruufunctionarul public care are calitatea de membru in comisia J. ;ir.ipli..,- ;;;",cercetarea administrativa in cauza ;b) este in concediu de odihna, medical sau art concediu, este deregat ori detasat in

:i9::l .Fl :rjoritati sau institutii pubtice sau este suspenddt din funcria pubtica,

g) solicita motivat suspendarea sa pentru o perioada deconsecutive, pentru perioada solicitata.4.15. In caz de suspendare a mandatului unui membru alsedtntele se desfasoara cu participarea membrului supleant cc

alin. (4.14) lit. a)-f) are obligatia de a solicita suspendarea manicunostinta de existenta vreuneia dintre acestei situatii. Sus

existenta uneia dintre situatiile prevazute la alin. (4.14) lit. a;_q.4.17. Cererea de suspendare se face numai in scris, cu mention

isiei de disciplina,punzator.

4.16. Membrul comisiei de disciplina care se afla in una dintre le prevazute laui de indata ce ia

membrului comisiei de disciplina poate fi solicitata de orrcemandatului

care sesrzeaza

care se solicita suspendarea, si se inainteaza comisiei deprobele doveditoare ale sustinerilor care fac obiectul cererii.

perioadei pentruplina, impreuna cu

4.18. Presedintele comisiei de disciplina are obligatia de a convbca ceilalti membri aicomisiei de disciplina pentru intocmirea unui raport. Raportul domisiei J. oiil,prinu

d) membrului supleant, in cazul in care acesta va face pafte din lcomisia de disciplinape durata suspendarii titularului.4.19' In situatia in care mandatul membrului care are calitadga de presedinte al

se intocmeste in lipsa membrului care face obiectul cererii de suspendare, cumentionarea expresa a perioadei pentru care se suspenda hrandatui membrutuicomisiei de disciplina, si se comunrca:a) persoanei prin al carei act administrativ s-a constituit comisia fe disciplina;b) membrului comisiei de disciplina care a facut obiectul cererii dB suspendare;c) persoanei care a solicitat suspendarea, daca este alta decat cea prevazuta la lit.o);

Comisiei de disciplina se suspenda, pentru perioada susbendarii manJaiurui

titularului, presedintele comisiei de disciplina se alege prin vot $ecret, dintre membriiacesteia.4.20. lvembrii si secretarul comisiei de disciplina se afla in cofiflict de interese dacase afla in una dintre urmatoarele situatii:a) au relatii cu caracter patrimonial cu functionarul public a dgrui fapta sesizata caabatere disciplinara este cercetata;b) interesele patrimoniale personale, ale sotului, sotieiinfluenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea atribdtiilor coreipunzatoarecare ii revin potrivit prezentei hotarari;c) se afla in raporturi ierarhice directe cu functionarul public a sesizata caabatere disciplinara este cercetata;d) se afla in relatil de prietenie sau dusmanie cu functionarul pLlblic a carui fapta estesesizata ca abatere disciplinara;e) ori de cate ori considera ca integritatea, obiectivitatea si im fia rtialitatea proceduriidiscipllnare pot fi afectate.4.2r. La prima sedinta a comisiei de disciplina, pentru analilarea oricarei sesizariadresate acesteia, membrii si secretarul comisiei de disciplifia au obligatia de adepune o Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in niciunul dinire cazurileprevazute la alin. (4.1B).4.22. In situatia in care conflictul de interese intervine pe parcuilsul proceduriidisciplinare, membrii si secretarul Comisiei au obligatia de a :

- solicita suspendarea mandatului in conditiile prevazute la alin.4.23. Declaratiile se pastreaza de catre secretarul comisiei.alin. (4.19) si (4.20) constituie abatere disciplinara.

e) atunci cand se afla in concediu medical sau alt concediu, esin cadrul altei autoritati sau institutii publice ori este suspendat

numeste ca membru titular membrul supleant corespuprocedura pentru desemnarea unui alt membru supleant.

actualiza declaratia prevazuta la alin. (4.19)

4.26. Membrul Comisiei de disciplina care se afja in una dintrealin. (4.22) lit. b)-e) are obligatia de a aduce la cunostinta Comde dlsciplina, prin cerere formulata in scris, existentamandatului,4.27. Incetarea mandatului membrului comisiei de disciolinaonce persoana care sesizeaza existenta situatiei prevazute

4,1.4) rit.tcarea

f).dispozitiilor

4.24. Mandatul de membru al Comisiei de disciplina inceteaza:a) la data expirarii perioadei pentru care a fost desemnat in cob) la data transferului in cadrul unei alte autoritati sau institutiic) la data mutarii in cadrul unei structuri fara personalitate juinstitutiei publice;d) la data la care a intervenit o situatie de incompatibilitate la alin. (4.11);

isia deublice;dica a

disciplina;

.autoritatii sau

o perioada mai mare de 6luni consecutivetf) la data incetarii raportului de serviciu;g) Ia data solicitata de functionarul public, prin cerere scrisarenuntarea la calitatea de membru in comisia de disciplina.4.25. In caz de incetare a mandatului unui membru al Com

delegat ori detasatn functia publica pe

, cu privire Ia

de disciplina, sesi se demareaza

e prevazute t-to

de incetare

fi soiicitata de

Cererea de incetare se face in scris si se inainteaza comisieialin. (4.22) lit. d).disciplina, impreunaLcu orice probe doveditoare ale sustinerilor care fac obiectul

4.28. Presedintele comisiei de disciplina convoaca ceilalti m ri ai comisiei dedisciplina pentru intocmirea unui raport. Raportul Comisiei de plina se intocmeste

ln lipsa membrului care face obiectul cererii de incet;comisiei de disciprina si se comunica, 're

a maldatului de membru ai

a) persoanei prin al carei act administrativ s-a constituit comisid de disciplina;b) membrului comisiei de disciplina care a facut obiectul cererii de incetare; '

c) persoanei care a solicitat incetarea mandatului de mel-nbru al comisiei dedisciplina, daca este alta decat cea prevazuta Ia lit. b);d) membrului supleant, in cazul in care a fost numit in corlnisia de disciplina catitular.Art. 5: Presedintele Comisiei de disciplina5.1, Presedintele comisiei de disciplina este ales prin votul secrQt al membrilortitulari, dintre acestia,5'2. In situatia in care nu se poate intruni majoritatea, es{e ales ca presedintememDrur care are cea mai mare vechime in specialitate juridica sau, in cazul incare acesta nu exista, membrul care are cea mai mare vechime in functia publica.Art. 6. Secretariatul Comisiei de disciplina6.1. Comisia de disciplina are :

- un secretar titu lar- un secretar supleant,numiti de Primarul comunei rarcbu pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoiriimandatului.6.2. secretarul titular al comisiei de disciplina si secretarul supieant nu sunt membriai Comisiei de disciplina.Capitolul 2 : Competentele Comisiei de disciplinaArt. 66.1. comisia de disciplina competenta sa desfagoare procedurf disciplinara este ceaconstituita in cadrul Primariei rarcdu si are conferite drepturile lAqale de aanaliza cazuriie de disciplina ale functionarilor publici si ale persdialului contractuat.6.2' Comisia de disciplina analizeaza abaterile disciplinare la d[ta savar5irii faptelorsesizate.

unii disciplinarepersoanet care are

c0mpetenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare ta tul inaintarii acestuirap0rt.Capltolul 3: AtrlbutiiA. Atributiile Comisiei de disciplinaArt. 7. Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:a) atributii administrative;b) atributii functionale.Art. B. Comisia de disciplina are urmatoarele atributii admia) alege presedintele Comisiei de disciplina, in conditiile HG nr. .34412007, cumodificarile si completarile ulterioare;b) primeste sesizarile si toate documentele care ii sunt adinregistrate de secretarul Comisiei de disciplina;

dupa ce au fost

c) intocmeste procese-verbale, in conditiile HG nr. 1.344 cu modificarile si

cu modificarile si

completarile ulterioare;

6.3. Comisia de disciplina inainteaza Raportul de propunere aaplicabile sau, dupa caz, Raportul de clasare a sesizarii

d) intocmeste rapoate, in conditiile HG nr. L34412007,completarile ulterioare;e) intocmeste orice alte inscrisuri, in conditiile HG nr. 1344120completarile u jterioare.Art. 9. Comisia de disciplina are urmatoarele atributii functionale

7, cu modificarile si

a) efectueaza procedura de cercetare administrativa a faptei sesizate ca abateredisciplinara;b) propune sanctiunea disciprinara-,apricabira sau, oupa cqz, propune crasareasesizarii, in conditiire HG nr" r.34412007, cu modificarire si comltetirite urterioure,.,votul majoritatii membrilor comisiei.B. Atributiile Presedintelui Comisiei de disciplinaArt. 10' Presedintere comisiei de disciprina are urmatoarere atributii principare:a) stabileste locur, data siora cand au roc sedintele comisieio.loii.i'p-rinii-

-b) conduce sedintele Comisiei de disciplina;

:l:!iigffi:4il::[Tf: ;;frfif1ffi1;'l' 'a si a secretarurrji acesteia;

- Consiliului Local al Comunei TARCAU.- altor autoritati sau institutii publice.- orlcarei alte persoane fizice sau iuridice.C. Atributiile Secretarului Comisiei de disciplinaArt. 11. Secretarul Comisiel de disciplina aie urmatoarete atria) primeste si inregistreaza in registrul de evidenta sestzareafunctionarului public, precum si toate documentele adresateb) inainteaza presedintelui Comisiei de disciplina sesizarea, in mum 3 zileIucratoare de la data inregistrarii acesteia in reqistrul dedisciplina;cJ co.nvoaca/ la cererea presedintelui Comisiei de disciplina, rii Comisieide discipllna, functionarul public a carui fapta formeaza obi dosarului, persoanacare a facut sesizarea si persoanele cared) redacteaza si semneaza, alaturipresedintele acesteia, procesele-verbalee) redacteaza si semneaza, alaturi

urmeaza sa fie audiatede membrii Comisieiale sedintelor Comisieide membrii Comisiei

i principale:Ia fapta

isiei de disciplina;

al Comisiei de

de disciplina si dedisciplina;

disciplina si deinainteaza Primarului

cran necesare

toate sesizarilea cauzelor aflate

de disciplina

u poate participae cu cel putin 24asura de inlocuire a

de prezentare prinlegale.

m si intocmireagrija secretarului

rea materialelor se

presedintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplina si leComunei TarcSu;f) tine evidentele sesizarilor si ale rapoartelor si efectueaza alte I

in vederea desfasurarii activitatii Comisiei de disciolina:g) asigura transmiterea corespondentei Comisiei de disciplina.Art. 12. Secretarul Comisiei de disciplina are obligatia sa inprimite, in ordinea cronologica a sosirii, in Registiul de evrcrolul Comisiei de disciplina si sa le prezinte presedinteluitermen de maximum 24 de ore de ia data inreoistrarii.Aft. 13. In cazul in care din motive obiective secretarut titulardesfasurarea lucrarilor, acesta are obligatia sa anunte presedinlore inainte de inceperea sedintelor, care va dispune de indataacestuia cu secretarul supleant,Art. 14. Presedintele Comisiei de disciplina fixeaza termenurrezolutie scrisa, astfel incat sa fie asigurata respectarea termenelArt. 15. Procedura de citare in fata Comisiei de disciplina,intregii corespondente a Comisiei de disciplina se indeplinesccomisiei.Art. 16. Convocarea membrilor Comisiei de disciplina si distribfac prin grija secretarului Comisiei de disciplina.Art. 17.

pein

ta

de

17.1. i\4embrii titulari ai Comisiei de disciplina care din motive o nu pot

particlpa la sedinta sunt obligati sa anunte presedintete conore inainte de desfasurarea lucrarilor.17,,2. In aceasta situatie, presedintele Comisiei de discip

cu cel putin 24 de

va lua masura de

se considera

u,

Comisiei de d ina si este inaintatade maximum 3 zile lucratoare de la

enul primei sedinterilor.

fapta

toarele elemente:functia detinuta de

nei juridice, precum

sesizata ca abaterecare isi desfasoarapublice i

oata

prevazuta ti+ ^\.rl. o )l

de identificaresesizate ca abateri

tn

inlocuire a acestora cu membrii supleanti. In cazul in care din motive obiectivepresedintele Comisiei de disciplina nu poate participa Ia sedi acesta va fi inlocuitde membrul supleant corespunzator, presedintele urmano a ales prin secretdintre membrii comisiei.Capiiolul 4. Sesizarea Comisiei de disciplinaArt. 18.18.1. Comisia de disciplina poate fi sesizata de oricevatamata prin fapta unui functionar public.18.2. Sesizarea se depune la Registratura primariei Comunei Ta

fivot

18.3. Sesizarea este transmisa secretarului Comisiei de d plina in termen demaximum 3 zile lucratoare.18.4. Sesizarea este inregistrata de secretarulpresedintelui Comisiei de disciplina in termendata inregistrarii.18,5. Presedintele comisiei de disciplina fixeaza cu celeritatea comisiei de disciplina si va dispune, prin adresa, convocareaArt. 19.19.1. Sesizarea este formulata in scris si trebuie sa cuprinda urra) numele, prenumele, domiciliul sau, dupa caz, locul oe muncapersoana care a formulat sesizarea ori denumirea si sediulsi numele si functia reprezentantului legal;b) numele si prenumele functionarului public a caruidisciplinara si denumirea autoritatii sau a institutieiactivitatea;c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii sid) prezentarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;e) adresa de corespondenta, daca este alta decat ceaf) data;g) semnatura. .

19.2. Sesizarea este depusa in termen de maximum 1 an si 6 lu de la data savarsiriifaptei sesizate ca abatere disciplinara si trebuie insotita, atuncieste posibil, de inscrisurile care o sustin.19.3. In situatia in care persoana care formuleaza sestzarea nu noaste informatlileprevazute la alin. (1) lit. b), sesizarea poate sa cuprinda alte ela functionarului public/persoa nei contractuale ale carui fapte sdisciplinqre.Art. 20.20,1. Prima sedinta a Comisiei de disciplina se desfasoara penrrua) verificarea respectarii termenului de depunere a sesizarii;b) identificarea oblectului sesizarii si stabilirea competentei dec) verificarea elementelor constitutive ale sesizarii.20.2. Sesizarea se claseaza, intocmindu-se in acest sens un raa) nu a fost depusa in termenul prevazut la art.20.2:

functionarul public nu poate fi identificat pe baza erconformitate cu alin.20.3 ;

b) nu contine elementele constitutive prevazute la a1in.20.1, lit. )-c) si f)-g) sautelor furnizate

administrativa si s-a propus aplicarea unei sanctiuni disciplinaclasarea sesizarii,20.3, In situatia in care obiectul sesizarii nu se ctrcu e sferei legale de

c) priveste acelasi functionar public/persoana contractuala siIn aceleasi circumstante pentru care s_a desfasurat p

competenta a Comisiei de disciplina, aceasta transmite :disciplina competente si comunica persoanei care a formulacompetentei. Comunicarea este efectuata printr-o adresa sede ceilalti membri ai comisiei de disciplina, precum si oe secre20.4. Daca exista mai multe sesizari cu acelasi obiectpublic/persoane contractuale, acestea se conerxeaza.20.5. Comisia de disciplina incepe procedura de cercetaresesizarile care nu au fost clasate in conditiile prrevazute la alin.20.6. Presedintele comisiei de disciplina stabileste data

doi membricadrul Pri

abatere

fapta savarsitade cercetare

Comisiei desesizarea declinareaata de presedinte siI acesteia,aceluiasi functionar

ministrativa pentru

locul desfasurariia functionarului

si a persoanei

lui public/persoanei

contractualepersonat sau

u/ oupa cazlariei (acolo undelinara isi desfasura

urmatoarei sedinte si dispune convocarea membrilopublic/persoanei contractuale a carui fapta a fost sesizata,care a formulat sesizarea.Capitolul 5. Procedura de cerectare administrativa

21.1. Procedura cercetaril administrative este obligatorie pentru aplicarea sanctiunilordisciplinare prevazute ra aft.77 arin. (3) rit. b)-e) lin Legea nr. l8B/I999, repubricatasi in cazuj in care sanctiunea disciplinara prevazuta ti a*. li uiin. ijl f ii.-uj cinacelasi act normativ a fost contestata ra conducatorur aut{ritatii iiu insiiiutieipublice.

Art. 21,

21.2. Procedura cercetarii administrative consta in:a) audierea persoanei care a formulat sesizarea si a functicontractuale a carui fapta a fost sesizata ca abatere discipli , a a ltor persoanecare pot oferi informatii cu privire la solutionarea cazului sau a persoanelordesemnate sa efectueze cercetarea disciplinara in conditiile la aft. 23;b)..administrarea probelor propuse de parti, precum si, daca este cazul, a celorsolicitate de comisia de disciplina;c) dezbaterea cazului.21.3. Pe parcursul cercetarii administrative, sedintele comisiei disciplina,respectiv sedintele persoanelor desemnate sa efectueze administratlva in

disciplinara.

u cu acordul scris alsesizata ca abatere

21.4. Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public/

conditiile prevazute la art. 23 sunt publice numai la solicitareafunctionarului public/persoanei contractuale a carui fapta a fr

a carui fapta a fost sesizata, pot pafticipa la cercetarea adminpot fl

_asistate ori reprezentate de avocati, in conditiile prevazure e lege.Art.22.22.1. Comisia de disciplina poate desemna unul saupoate solicita compartimentului de control dinfunctionarul public a carui fapta a fost sesizata caactivitatea la data savarsirii faptei :

- sa efectueze cercetari administrative potrivit22.2.lit. a) si b)- sa prezinte un raport care sa cuprinda :- rezultatele activitatii de cercerare.- documentele care au stat la baza intocmirii raportului.

22.2' solicitarea de efectuare a cercetarii administraiive este transmrsacompartimentului de control, conform prevederilor alin. 23.1. , dupa aprobarea decatre Primar.22'3. rn cazul in care compartimentul de control se afla ln subordinea sau rncoordonarea functionarului public/persoa nei contractuale a carfui fapta este sesizataOri nu exista un compartiment cu atributii de contror, efeciuarea cercetariiadministrative poate fi delegata compartimentului de control dirjr cadrul autoritatii sauinstitutiei publice ierarhic superioare.22.4. rn situatiile prevazute Ia alin. 22.1. si 22.3, comisia de difciplina intocmeste unproces"verbal care cuprinde urmatoarele date si informatii:a) numarul de inregistrare al sesizarii pentru care se deleaga competenta cercetariiadministrative;b) persoana care a formulat sesizarea si persoana impotriva cfreia a fost formulatasesizarea;c) persoa na/persoa nele sau compartimentul catre carec0mpe[enta:d) limltele delegarli de competenta;

face delegarea de

| ) uoLal

Itatele activitatii delui;

m si a secretarului.pronunta pe baza

raportului inaintat de persoanele desemnate sa efectueze rea administrativa,

e) termenul stabilit pentru prezentarea raportului cuprinzandcercetare, si a documentelor care au stat la baza intocmirii ra

g) semnatura presedintelui si a celorlalti membri ai comisiei,Art. 23. In situatia in care comisia de disciplina nu se

poate dlspune efectuarea sau poate efectua cercetari suplirArt. 24. Lucrarile fiecarei sedinte a comisiei de disciplinaproces-verbal semnat de:- presedintele comisiei de disciplina;- ceilalti membri ai comisiei- secretarul comisiei.Capitolul 6. Convocarea membrilor comisiei de disciplinaurmeaza a fi audiateArt. 25.25.1. Convocarea membrilor comisiei de disciplina sau a pers(efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la aprin adresa, de catre secretarul comisiei de disciplina, la soacesteia.

electronica. Dovezile de comunicare sunt depuse la dosarulcaz de evaluat.Art. 26.26.1. Convocarea persoanelor care urmeaza a fi audiate, pentrufata cornislei de disciplina sau in fata persoanelor desemnate saadministrativa in conditiile prevazute la art. 2.,1", este efectuata

25.2. Comunicarea adresei este efectuata personal, pe de semnatura deprimire, prin scrisoare recomandata cu confirmare de ori ire sau prin posta

comisiei de disciplina, prin citatie.26.2. Citatia este individuala sisanctiunea nulitatii:a) numarul de inregistrare si datab) numele, prenumele, domiciliulsi calitatea ori functia celui citat.

cuprinde urmatoarele el

emiterii;sau sediul institutiei unde

intr-un

a persoanelor care

nelor desemnate sa23. este efectuata

citarea presedintelui

s al respectivului

rezentarea incercetarea

e catre presedintele

constitutive, sub

ra activitatea

c) numarul si data inregistrarii la comisia de disciplina a s{sizarii aflate pe rolulcomisiei de disciplina;d) Iocul, data si ora organizarii sedintei;e) numele, prenumele si semnatura presedintelui comisiei de dibciolina"Art. 27.27.1. comunicarea citatiei si a tuturor actelc,r de procedura egte efectuata de catresecretarul comisiei de disciprina, personar, prin semnatura de primire, sau prrnscrisoare recomandata cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare suntdepuse la dosarul cazului de evaluat,27,2. comunicarea citatiei si a tuturor actelor de procbdura prin scrisoarerecomandata este efectuata la domiciliul sau resedinta a celui litat sau la adresa decorespondenta. schimbarea domiciliului uneia dintre pafti in timpul cercetariiadministrative, sub sanctiunea neluarii ei in seama, trebuie sa fle adusa la cunoitintacomisiei de disciplina.27 .3. Daca persoana citata refuza sa primeasca citatia sau sd semneze dovada deprimire este obligatorie incheierea unui proces-verbal, respdnsabilitatea revenindsecretarului comisiei.27.4. Citatia se considera comunicata partilor si in cazul in care destinatarul a refuzatpnmrrea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a o , desi exista dovadaavizarii sale.27.5. Citatia, sub sanctiunea nulitatii, va fi comunicata celuilucratoare inaintea termenului stabilit.27.6. Prezenta persoanei citate in fata comisiei de disciomandatar, acopera orice vicii de procedura.

cu cel putin 5 zile

, personal sau prin

Art. 2B.28.1. Citatia pentru audierea functionaruluifapta face obiectul sesizarii este transmisa de- un exemplar al sesizarii,

public/persoanei

- copii ale inscrisurilor depuse de catre persoana care a formu sesizarea/ dupa caz.sa si a inscrisurilorc poate sa formuleze

o intampinare care sa cuprinda :

28.2. Dupa primirea citatiei, a sesizarii indreptate impotrivacepuse de persoana care a formulat sesizarea, functionarul pub

- raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale sesizarii,- mijloacele de proba prin care intelege sa se apere.28"3. Se considera mijloace de proba inscrisurlle si martorii.Art. 29. Persoana care a formulat sesizarea si functionarul publ a carui fapta a fost

sa se desfasoare sisesizata pot cere in scris ca procedura de cercetare adminin llpsa, pe baza actelor de la dosar, cu exceptia termenelor staCapitolul 7. AudiereaArt. 30.

lite pentru audlere.

30.1.. Persoana care a formulat sesizarea se audiaza I oL

SE

Iui

de functionarulpublic/persoana contractuala a carui fapta a fost sesizata ca a disciplinara. Lasolicitarea uneia dintre pafti si cu acordul celeilalte, audi poate realiza in

public/persoa neiprezenta persoanei care a formulat sesizarea si a functionacontractuale a carui fa pta a fost sesizata.30.2. Audierea este consemnata de secretarul comisiei intr-un verbal distinct,care contine ;

- intrebarile formulate de membrii comisiei dedesemnate sa efectueze cercetarea administiativa in- raspunsurile persoanei audiate.

disciplina

secretarul comicontractuale a caruirmpreuna cu :

persoanelela art.22 ;conditiile

sau ce

30.3. Procesele-verbale de audiere sunt semnate pe fiecpre paqina de toatepersoanere prezente la audieri. Adaugarile, stersaturile sau s{nimoaiite aduse sunt:9mnate in acelasi mod,, sub sanctiunea de a nu fi luate in seanha.30.4- In timpul audieril persoana care a formulat sesizarea si iunctionarul pubhc acarui fapta este cercetata au obrigatia de a propune mijroacerf ;; prffi p."JJi* r.consr0era necesare.30,5, Daca persoanele audiate nu vor sau nu pot sa semneze,mentiona acest lucru in procesul-verba l,

I comisiei va

rea cercetarii

pana ta caremai putea fisa efectueze

mai tarziu de

30.6. Refuzul persoanelor legal citate de a st: prezenta la a este mentionat de

30.7. In procesul,verbal este consemnat in mod obligatoriumijloacele de proba care nu au fost solicitelte in tinrpur auinvocate in fata comisiei de disciplina sau a persoanelor dcercetarea administrativa in conditiile prevazuie la arL. 22,termenul limita la care comisia de discipfina aciministreaza pro30,8. Termenul prevazut la alin. 30.7, este comunicat :- functionarului public/persoana contractuala a carui fapra a- persoanei care a formulat sesizarea.Capitolul B" Administrarea probelor

putea fi invocate in fata comisiei de disciplina sau a persefectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la aArt. 32. Administrarea probelor presupune analizarea proraudierii de catre persoana care a formul;rt sesizarea sipubllc/persoana contractuala a carui fapta es;te cercetata,care comisia de disciplina le considera necesare.Art. 33. Audierea martorilor este efectuata cu respectarea pre,Art, 34, Comisia de disciplina are obligatia de a asigurapersoanej care a formulat sesizarea si al functionarului public/a carui fapta a fost sesizata la documentele utilizate in sau rrcomisiei de disciplina privind fapta sesizata ca abatere disciplArt. 35.35.1. In cazul in care exista indicii ca functionarul public/pecarui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinaia poateadministrativa, secretarul comisiei de disciplina intocmeste unde mutare temporara a acestuia in cadrul altui compartiment

secretarul comsiei in procesul-verbal siadmlnlstrative.

nu impiedica

Primariei si/sau de interzicere a accesului acestuia la

raportului, asupra masurilor dispuse.Art. 36. In cazul in care sunt indicii ca fapta savarsita dec0ntractuala poate angaja raspunderea civila, copresedintele comisiei de disciplina, in colaborare cu membrii

enul

naternu

Art.31. Mijloacele de proba care nu au fost solicitate in co le art. 30 nu vor mair desemnate sa

))propuse in timpulcatre functionarul

m si a probelor pe

sesizata,

erilor art. 23.neingradit al

nei contractualedin activitatea

na contractuala a

uenta cercetareaport de propunere

sau altei structuri acare pot influenta

al acestuia.mpetente sa aplicecercetata/ care aree de la data primirii

rul public/persoananala sau penala,

cercetarea sau, dupa caz, de suspendare a raportului de serviciu35.2. Rapoftul este inaintat de secretarul comsiei persoanei csanctiunea disciplinara functionarului public a carui fapta erobligatia de a instiinta comisia de disciplina, in termen de 10

obligatia de a lua masurile legale ce se impun in vederea sesizariCapitolul 9. Dezbaterea cazului

acestei comisii, areorganelor abilitate.

Art. 37. Dezbaterea cazului este efectuata de catre comisiaurmatoarelor documente:

disciplina pe baza

a) procesele-verbale de sedinta;b) procesele-verba le de audiere a persoanei care afunctionarului public a carui fapta a fosL sesizata ca abarerec) probele administrate;d) raportul persoanelor desemnate sa efectueze cercetaconditiile prevazute la art. 23, daca s-a dispus efectuarea prcadministrativa.

ulat sesizarea si aplinara;

administrativa inurilor de cercetare

77 alin. (3) lit., republicata,

abateri disciplinare.functionarului

38.1. Comisia de disciplina poate propune, in urma dezbateriia) aplicarea uneia dintre sanctiunile discipiinare prevazute la aa)-e) din Legea nr. 1BB/1999 privind Staiutul funclionarilor puin cazul in care s-a dovedit savarsirea unei abateri disciplinare;b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirnra savarsirea unei38.2. La individualizarea sanctiunii clisciplinare aptt(public/persoanei contractuale comisia de disciplina tine cont de:a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;c) gradul de vinovatie;d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare:e) conduita functionarului public;

contractuale, care nu au fost radiate in conditiile prevazute de I

3p 3 In situatia in care, prin aceeasi sesizat.e, se semnateazabateri disciplinare savarsite de acelasi funciionar public/comisia de disciplina propune, in urma cercetarii adminissingure sanctiuni disciplinare, cu luarea in consideraredlsciplinare.38.4. In cazul in care comisia de disciplina propune aplicareaprevazute ta art.77 alin. (3) lit, b)-d) din Legea nr. 1BB/1999,propune si durata acestora si, dupa caz, procentul dedimlnuare a drepturilor salariale, respectiv treapta saua se aplica sanctiunea retroqradarii.

Art. 38.

persoanei care a formulat sesizarea.Art. 40.40.1, in termen de 5administrative conform

bile

f) existenta unor antecedente disciplinare ale functi lui public/persoanei

Capitolul 10. Finalizarea procedurii de cercetare administrativaArt. 39.39.1. Procedura de cercetare administrativa se finalizeaza:a) Ia inchiderea dezbaterii cazului:b) in termen de 3 luni de la data incetarii rapofturilor de senpublic/persoanei contractuale a carui fapta a iost sesizata ca aexceptia situatiei prevazute la lit c), in masura in care functifapta a fost cercetata nu redobandeste calitatea de functircontractuala in aceasta perioada;c) la data decesului functionarului public.39.2. In situatiile prevazute la a|in.39.1. lit. b) si c) sesizarea ec0misiei intocmind un Raport care se inainteaza persoanadministrativ s-a constituit comisia de disciplina si care se comun

zile lucratoare de la dataprevederilor aft. 38 alin. 1.

mai multe fapte cana contractuala,, aplicarea unei

tuturor abaterilor

unilor disciplinarelicata, aceasta va

functia care urmeaza

u ale functionaruluidisciplinara, cu

I public a caruir public/persoana

clasata, secretarulprin al carei act

finalizarii rocedurii cercetariilit. a), tarul comisiei de

:iilf.|;?.i:,:,ilH,;..un raport cu privire ta sesizarea in cduza, care sa conrine

a,1 numarul si data de inregistrare ale sesizarii;b) numere compret si functia detinuta de iunctionarur pubriq a carui fapta a fost

;::';1n,.:".i?i,:?;1,disciprinara' p'u"' ii io'iartimentL'lr in care acesta isi

cJ numete complet si domiciliul persoanei care a forrlocul de munca si runctia- oetinuta de aceasta;

nulat sesizarea sau, dupa caz,

d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a i:ircumstanteror in pare a fost savarsita;e) probele administrate;f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabilaciasare a,uilJiii; '"

vv"ulru'r!:'(r urrLrPrrrrdrd tjprrcdDlld sau' duqa caz, propunerea de

g.; motivarea propunerii;h) numele complet si semnaturile presedintelui si ale celorlaltidisciplina, precum si ale secretarului acesteia;i) data intocmirii raportului.40,2..Propunerea prevazuta la a|in.40.1, lit. f) se formuleazavoturi.

embri ai comisiei de

baza majoritatii de

opinia separata,

persoanei care arenei care a formulat

Membrul comisiei care are o alta parere isi redacteaza sicu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.40'3' Raportur comisiei de disciprina este alus 6 cunostinta

emite ^actul

administrativ de sancfionare.

competenta -legala de aplicare a sanctiunii disciplinare,

sesizarea sj functionarului public a carui fapta u f;;i;;;uiu.Capitolul 10 Apticarea gi contestarea ,un.iirnii OirJpfinur..Art.41.

1.,11:I,.ruT.n de 10 zite catendaristice de ta dara primirii poftuluidisciplinS, persoana care are competenla legald de a aplica unea

comisiei dedisciplinard

1,t^.^1: Il^ :,.r.:l in_ca re p."oi nu-'.ir* Jre competenla resat-

crsctprtnara aplica o alt: sanctiune dec6t cea propusd deaceasta are obligafia de a motiva aceastd decizie.41.3. Sub sancliunea nulitblii absolute, actul aclministrativ demod obligatoriu urmatoarele informatii:a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinarE;b) temeiul legal in baza cdruia se aplicd sancgiu-rieu Oii.ipfinura;c) motivul pentru care a fost apricatd o arg sanctiuni dec6t ceade disciplinS, in situafia prev5zutb la alin. 4L.2;

:i I:T:l!t in care sancliunea disciptinar5 poate fi contestatb;e) tnstanta competentd la care poate fi contestat actul admindispus sanc[iunea disciplinard.41.4. La actul administrativ de sanclionare prev5zut la alin.

aplica sanctiuneasia de disciplinS,

onare cuprinde in

propusA de comisia

pnn care sa

|gryr1ut comisiei de disciptinb, sub sanigiunea r.irf iUiii absotute.41.3. este anexat

41,5. Actul adminjstrativ de sanclionare 'ertu

io,iruniia, o" I comisieiin termen de maximum 5 zite catendari;ti;;6;;;ilarea rerm uluiprevdzut la alin. 41.1.1a) compartimentului de resurse umane din cadrr,rl primariei;

ll:::y:' q. oisciptin: care a eraborar si tru*rir;;pil;i;:l l:l".Ji: l1iyl,1i

pu bt i c/ pe rsoa nei contractua I e a cb rui fa ptdabatere disciplinarS;c) persoanei care a formulat sesizarea.

a fost sesizat5 ca

unea disciplinarbadministrativ