3
Aviz toate comisiile Proiect nr. 14 ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ CONSILIUL LOGAL HoTARARE privind aprubarea sulariilor de bazd afercntefuncliil-or tlin catlrulfamiliei ocupalionule,u4rlministralie,,, utilizatetn aputatul de specialitule al Primsrului , tn serviciile publice de interes locul,'piecum qi'tn cabinetul primarului Consiliul Local al oraqului Bicaz,jud. Neam{; in conformitate cu prevr;derile art.3 alin. 1 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.I99l1997; In conformitate cu preverlerile ar1. 1 1 din Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 201 7 privind salarizarea personalplui plStit din fonduri puhlice; In conformitate cu prevederile aft. 4, alin.(l), arl. 36, alin (1), alin (2) lit. a) gi alin. (9) din Legea nr. 21512001privind administralia public[ locald republicata, cu modificdrile gi cornpl"iaiit" ulterioare; Ydzand expulterea de motive a primarului oraqului Bicaz, domnul Nicolab Sdligean; AnalizAnd Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului, inregistrat sub nr.532 din 16.01.2018; AnalizAnd procesul * verbal incheiat in urma consultSrii cu reprezentanlii funclionarilor publici qi ai salarialilor contractuali din aparatul de specialitate al Primarului qi serviciile aflate in subordinea Consiliului Local inregistrat sub nr. I 3 5 3 9 din 21 .IZ.Z\lj ; JinAnd cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; In temeiul afi. 45 alin(l) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modifi c[rile qi completdrile ulterioare HOTARASTE: Art.l. incepAnd cu luna ianuarie 2018 se aprobb coeficienlii qi salariile debazdaferente func{iilor pnblice din cadrul familiei ocupafionale,,Administrafie",utilizate in aparatul de specialitate al primarului gi serviciile publice de interes local, potrivit anexei nr. 1. Art.Z.Incep6nd cu luna ianuarie 2018 se aprobd coeficienfii Ei salariile debazd, aferente funcliilor contractuale din cadrul familiei or:upationale,,Administrafie",utilizate in aparatul de specialitate al primarului, serviciilor publice de interes local precum ;i cabinetul primarului, potrivit anexeinr.i. Art.3. In cazul rnodificdrii salariului debazd. minim brut pe lard. garantat in plat6, salariile debazit aferente funcfiilor publice Ei contractuale prevdzute la art.1 gi 2 se vor modifica in mod corespunzitor, prin dispozilie a Primarului ora;ului. Art.A. Orice prevedere contrar6 prezentei hotdr6ri iqi inceteazd aplicabilitatea. Art.5. Prirnarul oragului Bicaz prin compartimentele de specialitate va duce la indeplilire prevederile prezentei hotdrdri. Art.6. Prin grija secretarului oragului hotdrArea se va comunica persoanelor gi autorit6tilor interesate. INITIATOR Primar - Nicolae SAt ACnan Red./procesat S,lS.L. I ex. Dos: I / A /4 (Serlinle Consiliul Loc,rl)

Aviz Proiect ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ … fileAviz toate comisiile Proiect nr. 14 ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ CONSILIUL LOGAL HoTARARE privind aprubarea sulariilor

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aviz Proiect ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ … fileAviz toate comisiile Proiect nr. 14 ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ CONSILIUL LOGAL HoTARARE privind aprubarea sulariilor

Aviz toate comisiileProiect nr. 14

ROMANIAJUDETUL NEAMToRA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOGAL

HoTARAREprivind aprubarea sulariilor de bazd afercntefuncliil-or tlin catlrulfamiliei ocupalionule,u4rlministralie,,, utilizatetn

aputatul de specialitule al Primsrului , tn serviciile publice de interes locul,'piecum qi'tn cabinetul primarului

Consiliul Local al oraqului Bicaz,jud. Neam{;in conformitate cu prevr;derile art.3 alin. 1 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.I99l1997;In conformitate cu preverlerile ar1. 1 1 din Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 201 7 privind salarizarea

personalplui plStit din fonduri puhlice;In conformitate cu prevederile aft. 4, alin.(l), arl. 36, alin (1), alin (2) lit. a) gi alin. (9) din Legea nr.

21512001privind administralia public[ locald republicata, cu modificdrile gi cornpl"iaiit" ulterioare;Ydzand expulterea de motive a primarului oraqului Bicaz, domnul Nicolab Sdligean;AnalizAnd Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului, inregistrat sub

nr.532 din 16.01.2018;AnalizAnd procesul * verbal incheiat in urma consultSrii cu reprezentanlii funclionarilor publici qi ai

salarialilor contractuali din aparatul de specialitate al Primarului qi serviciile aflate in subordinea ConsiliuluiLocal inregistrat sub nr. I 3 5 3 9 din 21 .IZ.Z\lj ;

JinAnd cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;In temeiul afi. 45 alin(l) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu

modifi c[rile qi completdrile ulterioare

HOTARASTE:

Art.l. incepAnd cu luna ianuarie 2018 se aprobb coeficienlii qi salariile debazdaferente func{iilorpnblice din cadrul familiei ocupafionale,,Administrafie",utilizate in aparatul de specialitate al primarului giserviciile publice de interes local, potrivit anexei nr. 1.

Art.Z.Incep6nd cu luna ianuarie 2018 se aprobd coeficienfii Ei salariile debazd, aferente funcliilorcontractuale din cadrul familiei or:upationale,,Administrafie",utilizate in aparatul de specialitate al primarului,serviciilor publice de interes local precum ;i cabinetul primarului, potrivit anexeinr.i.

Art.3. In cazul rnodificdrii salariului debazd. minim brut pe lard. garantat in plat6, salariile debazitaferente funcfiilor publice Ei contractuale prevdzute la art.1 gi 2 se vor modifica in mod corespunzitor, prindispozilie a Primarului ora;ului.

Art.A. Orice prevedere contrar6 prezentei hotdr6ri iqi inceteazd aplicabilitatea.Art.5. Prirnarul oragului Bicaz prin compartimentele de specialitate va duce la indeplilire prevederile

prezentei hotdrdri.Art.6. Prin grija secretarului oragului hotdrArea se va comunica persoanelor gi autorit6tilor interesate.

INITIATORPrimar - Nicolae SAt ACnan

Red./procesat S,lS.L.I ex. Dos: I / A /4 (Serlinle Consiliul Loc,rl)

Page 2: Aviz Proiect ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ … fileAviz toate comisiile Proiect nr. 14 ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ CONSILIUL LOGAL HoTARARE privind aprubarea sulariilor

UJ

Nr

Qz

N o o : o a j* = 'c:, Q o o

n o ono =

^aa -a o1

loo 0)

c)*6

fr o

C :,

xoo

:ax

=

ii*.x

!Dg

6

0) c ;a:

,6 g c

o U) o 3 -

qo qo =.-

:)Q

(n0)

OJ: <q

ot'

o- :, OJ

CD

-

T o ':J,

OJ

n c z n '= c r c) m

o o) J

o) a (t'

CO

:, 5 0. p

a - o tr,

o 0)

0) a a o =

o :ta ! o :,

o q c 0) :)

a a CD :f

f. J o. 0)

a r: (D

A) q'. a o

! ::. a, 00

a C o

a(a a =

=

a 6 Ua a U

a a Ua a (f

aa

aU

)a

aa

a

?2,

o-:

N)

NN

)i^

l.rN

)J

- N)o)

,N.F

lv'N

.5 A

0Jo

U.

0Jo

N)

\l

s \ N

.s *-l

A \ 55 '-l J

's -l \.s --

l'F 6

.5 co

(Jr

N)

ah f\) \an J -{

('t

-.1

ah .N

\ -.1

3 OJ

OJ

OJ o- o OJ N 0J(

C^) N) 3

.F J a 1'

\aa

l

.tr,

t\) (Jl

A,s N

)J J

JA

J .J

an \N .F a r'\

s .FJ

s 5U

I -\| \

ts

.s .N ('l

.5 .5.F .5 ! co

5 N)

N)

CN (t) \

(x \ A

('r.5

('l ,s N)

cn

(n (n J

rn ! -.1

a !'l \l -{

(JI

co N)

(t Ct)

N

m \,F

^5 \ NJ

s(J

| sah ,A

A N\

ah an af\

an --l

rf\ \|

\ \rh

m \| afi

m t\),F ra

)

w

\ !

'5 --l .F (I

A J a.)

fFr

at\

\ rn\ (/

)tv

N)

N)

N)

f\)t\) an th

F

co.F an A

.5 .AN

)\|

N)

A \an an an

A'A

,5(J

l

c m .--{ C - z m

N jr .(./) m n v1 rn I z c.) z -{ F

( n z -.{ .; ,D I I

z -{ !r iF

QS

L^)N

FT

o ;q)!

a-ec

)jjx

l;i{o

9qq"

o*_

,*.v

JlJL

*:.)

N-O

A-'

H'*

oF=

o ru

rD

:'

+:c

rr-c

nrO

J:0J

;N:"

:o)

I uc

[],

rD a"

6-6 frD

PX

.DLN

t9m

-ol

LJl*

--*A

+a:

+0J

, C

,.,

i. C

.<l*

1':

or

O^.

d

=>

.+

<

oJ_

.r,5

a=d

5rD

o){'

e4 :o-r

D- P

Ciln

oo-

iioor

D-=

aev- lu

A

JraD

sOJ

Q

; o

':l',

6 ru

*

OJ

\*

- I

4

=c

oJu5

:f<_=

,cla

D

ka J6:

- I

o)

u 5

Sun

i O

!L?r

<Lr

lx

=_r

o :zl

rD=

.a)

o.iff

o P

.ii

6!v

aP

n-J.

-rlf

!

'- \

r

L/r

<

il'

* rD

rD,

P'F

d l.,

r'3L,

F:tf

roJ(

Y\

\ \

6,

tat

3=o-

JLtT

1_-J

'-J.o

0J >

ni

Ort

-Ioq

3"'

OJf

uax

6il-

.oJA O

J,4C i:' qJ

1.9

0J(

u 0.h

NO

J(6 oc

)r

:J-

JP vu O-

\o:J

)c'

)A

J(

\S".

Page 3: Aviz Proiect ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ … fileAviz toate comisiile Proiect nr. 14 ROMANIA JUDETUL NEAMT oRA$UL BTCAZ CONSILIUL LOGAL HoTARARE privind aprubarea sulariilor

T1 r z (-)

'q n Hrl

'5Z

r - * z'

.(^

) il'

:

'JF

lu5 }>

'*

.1r tr

f.J ln OJ

0., :, rD al m 'J'

nl (l)(

'iJ .D :l C^

t

::: o

rD

x 5 o x rv

:0<

il

FN

'a1

,,

ll

z'fr

z

L-n4

'U

(J1

:

_ttt: s<

:

*{n:

d- -L

6 OJ fr OJ a_ fD

iv .D rD -+ C :1 r') ':t, l o -l 5 a) {: - .D f,o1 rl C

). l

o?l

'!l I

orl

ol '" l

rDl

nl :. I

5t rul

url

() O :) [L (: O (D - rD n c () f. - c).

() o !. fa.

!-D rD f) J = rD :) 3 C :) - O

J :l ; rD 3 ?<.

:J

e* o.t

FE

rrt

-b,

xF

'G

tvx* Z

S

t!

c)to

!co

(nU

JN

Jnv *:

17

:v > C :l C) ;i- a) 'a :f (D n !u.

:5 O {1) .+

:> c :) c) C)

C)

q) :; :* C)

OJ

'*1 )i. )

t: l(c l-* IF tv i- I I I 1- i

L ldi li JC) fb ,-

IO .

Yl:J

;lffi

PL;

, 6 a

I j I I I

() (u 0 aD'

_*1 3 $) () 0) IJ C) :) fl)

).n

Qq }6'

<(D

OID

:1$

.:' r

-*(/

) l

\u-n

l'-

rD

v,

CD

(D

JO 'o--

1

,a (D

t,ta

;it ll

: E

r :{

irgH

Eil*

1ei?

iiql;

;-gl

ig

E: s

1fi.

la lc0

tr t>.

ln l*. lc ,a (D ; fD c) "4 CD

] I I I I I

T 1 fl il

a) CD ry c: U :

*}.

O.

(D ry c :l

-N

> c)

>> >! c)

S c)C

(r)

/-1

7U

,/C

r)n

> N) j

x:s

Sa

(no

a

6< ;o

N)

:"tt

J "+\ ('

J +\

cnC

DC

Do) .N

o) CX

;.. (r|

N ,s (/J \) O)

-!,r qr C)

N)

f\) .$N cr

i\) D

\, \ (.'.l

N(O

!D NA

m

'-,U

OF

',og,

AJO

J :) f:l \) JI -'l

N) [,

N\ f\)

i\) N)

N)

l'v N) ()

\) A t\r! t\)

t O C N

N)

@

(,J fv N)

N)

(f () ()G

)

C]

(o

C,J O)

O-) t\)

co OI

(^)

(o CD \

o l,o

l^-

iN)

l-NE

in lu

('r Cl)

O)

l(rl

^l0r

u) l;

ioJ

l-qJ

lo-

itr,

lN I oj

l

NJ l\) ,l:

NJ

N) ()

N) A

\) co

N)

C)

I\J l'\)

-t\

m a*)

N'

((-

\) \l c) 9_ N) m A \)

o-)

! ! (,_.

1

.A cf,A N

)o'

)(t

l

,A (Jl

A (x (oA <l \

N CD

f\)r\

J (lJ f\) cn

N' .5

N)

(O !

N]

('l co

N)

-.J

N)

co f\) (Ir

l'\)

"{\

(>N

)co N

J

(, LrJ

A.

O") co

(o :-:

+\

('] (o

A .+\

OJ N

+\ (, cl I N O

T

A \ N \J O N)

.t\ \| I \l :A)

N) \)

N (o c.rl

\ g o')

C)

N

6 CD \)

f\) N)

CD -a N) \l

I\J ,fr ^. *: N)

Ut

N)

i\) (n C^) \) rv (x (- ()l

t\) a a \) CD (tr

N)

o')

l'\)

N]

N)

CD @ @

N) ! q, f\) \l a-)

N)

(O \) (o o)

N) () o) (I)

l\) (O, )

(^) ! c)

(rJ

V l)(J

.r o) .l\

CN \) .s

c)(^

) A(.

rl (o

co (oc,

)-_

l

'5 N)

o)

.|\ ,A ,5 CC

)N \

Alc

trco

l c)

Jlr-

(olo

o

ur () C)

UI

--l

o)

o) (n N

s

Nlx

l(,

iut

\j I cl

)lll

oL

N)

o) CD

N) \ \|

N \ () (,N

)oo (, C

)

t\) N C)

-o \J C

'(t

N c) C)

(()

A C)

CD

,A \l

.s OT

oJ C)

Al('

l(O

ll\)

Aln

rcl

l (t

r

(n (, N) c)

(Jl

@

rJl