25
ROMANIA JUDETUL NEAMT COMI]NA ION CREANGA CONSILIUL LOCAL TIOTARAREA NR. 62 DIN 28.10.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprictatea publica si p vata a comunei Ion Creanga, judetul Neamt, Consiliul local al comunei Io Creanga, jud. Neamt ; Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al prirnarului , avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Ion Creanga si avizul secretarului comunei pe proiectul de hotarare . Luand in considerarc adresa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii inregistrata la nr. 6555 din 02.10.2013 . Avand in veder€ prevederile cuprinse in art.6, alin.(3), (5) si art. 13 din Legea nr. 154/2012 privind reginul infrastructure retelelor de cornunicatii electronice; Vazan d prevederile aft. 5 1 , alin.(2) din Ordonanata de Urgenta nr. 43 / I 99? , republicata , privind reginul drumurilor, prevederile Legii nr.571/2003,privind Codul fiscala cu modificarile si completarile ulierioare si O.G. nr. 92l 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat si actualizat. In conlormitate cu prevederile Legii nr.50/1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii . repubiicata. ln temeiulprevederilor Legii nr.52l2003 privind transparenta decizionala in ad'ninistratia publica . completata. Luand actde avizul favorabilala comisiilor de specialitate ale Consiliului local; ln temeiul art. 10,art.36,alin.(2),lit."c"siart.45,aklin.(2),lit."c"din Legeanr'215/2001 ,^ adlninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare : HOTARASTE I At.t.l. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a conunei lon Creangar judetul Neamt de catre furnizorii de retele de comunicatiielectronice. Art.2. Incepand cu datade I noiembrie 2013 , furnizoriide retele de comunicatii electronice r vor achita uD pret reprezontand contravaloarea dreptuluide folosinta asupra terenului ocupatcu retele de comunicatii electronice, dupa cum umeaza : a) Pentru retele subterane = 3 lei/ml/an. b) Pentru rctele supraterane = 3 lei/ml/an. Aft.3. Pretul prevazut in prezenta hotararc se va achita in baza unui contract incheiat iD forma autentica . intre comuna lon Creanga , in calitato d e titular al dreptului de proprietate publica sau prilata si fiecare fuuizor de retele de comunicatii electronice, pe baza procesului verbal incheiat inttre padi prin care se confirma lungimea retelei de comunicatii electroDice Sumele incasate se vor face venit la bugetul local.

ROMANIA JUDETUL NEAMT CREANGA CONSILIUL LOCAL · Ion Creanga, judetul Neamt, Consiliul local al comunei Io Creanga, jud. Neamt ; Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate

  • Upload
    others

  • View
    83

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ROMANIAJUDETUL NEAMT

COMI]NA ION CREANGACONSILIUL LOCAL

TIOTARAREANR. 62 DIN 28.10.2013

privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces

al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprictatea publica si p vata a comunei

Ion Creanga, judetul Neamt,

Consiliul local al comunei Io Creanga, jud. Neamt ;

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate

al prirnarului , avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Ion Creanga si

avizul secretarului comunei pe proiectul de hotarare .

Luand in considerarc adresa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in

Comunicatii inregistrata la nr. 6555 din 02.10.2013 .

Avand in veder€ prevederile cuprinse in art.6, alin.(3), (5) si art. 13 din Legea nr. 154/2012

privind reginul infrastructure retelelor de cornunicatii electronice;

Vazan d prevederile aft. 5 1 , alin.(2) din Ordonanata de Urgenta nr. 43 / I 99? , republicata , privind

reginul drumurilor, prevederile Legii nr.571/2003,privind Codul fiscala cu modificarile si

completarile ulierioare si O.G. nr. 92l 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat si

actualizat.

In conlormitate cu prevederile Legii nr.50/1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii . repubiicata.

ln temeiulprevederilor Legii nr.52l2003 privind transparenta decizionala in ad'ninistratia

publica . completata.

Luand actde avizul favorabilala comisiilor de specialitate ale Consiliului local;ln temeiul art. 10,art.36,alin.(2),lit."c"siart.45,aklin.(2),lit."c"din Legeanr'215/2001 ,^adlninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare :

HOTARASTE I

At.t.l. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a

conunei lon Creangar judetul Neamt de catre furnizorii de retele de comunicatiielectronice.

Art.2. Incepand cu datade I noiembrie 2013 , furnizoriide retele de comunicatii electronice r vor

achita uD pret reprezontand contravaloarea dreptuluide folosinta asupra terenului ocupatcu

retele de comunicatii electronice, dupa cum umeaza :

a) Pentru retele subterane = 3 lei/ml/an.

b) Pentru rctele supraterane = 3 lei/ml/an.

Aft.3. Pretul prevazut in prezenta hotararc se va achita in baza unui contract incheiat iD forma

autentica . intre comuna lon Creanga , in calitato d e titular al dreptului de proprietate publica sau

prilata si fiecare fuuizor de retele de comunicatii electronice, pe baza procesului verbal

incheiat inttre padi prin care se confirma lungimea retelei de comunicatii electroDice Sumele

incasate se vor face venit la bugetul local.

-02-

Art.4 Pentru contractele ce s€ vor incheia, precum si pentru actele aditionale la contractele

initiale, plata se efectueaza integml pentru anul in cursin termen de 30 ziledela semiarea

conlracrelor. respecti\ a aclelor adilionale

Art. 5 In cazul neachitarii la termenele stabilite , se vor percepe majorari de intarziere . Nivelul

majorarii de intarziere este de 2yo din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in

termeD .calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziuaimediat urmatoare

termeDulujde scadenta si para la data stiDgerii sumei datorate iiclusiv.

Art. 6 In contractul incheiat intre parti vor fi precizate toate conditiile de exercitare a dreptului

de acces alfurnizorilorde retele de comunicatii electrotlice pe prcprietatea publica si privata a

comunei lon Creangn, inclusiv contravaloarea dreptului de folosinta asupra imobilului , precun si

despagubirile datorate pentru eventual€le prcjudicii cauzate prin efectuarea lucrarilor ' Prevedetile

prez€ntei hotarari nu se aplicarctelelor de telecomunicatii electronice apatinand Serviciului de

Telecomunicatii Speciale.

Art. 7 ir cazul in cale , pe parcurstLl derularii contractolui , intervin schimbari care conduc la

rnodificarea pretului datorat sau a lunginrii de retea,paftile vor proceda la actualizarea clauzelor

contractuale, prin incheierea de acte aditionale in forma autenticala contractele initiale.

Art. 8 Nerespectarea prevederilor privind anrplasarea , intletinelea , utilizarea, inlocuirea siu

mutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, inc)usiv suporturjle si celelato

componente necesare sustinerii acestora , precum si a punctelor terminale utilizate pentrD furnizarea

serviciilor d€ comunicaiii electronice , se sanctioneaza coDfom prevederilor Irgii nr' 50 / 1991 ,

republicata si aciualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si,r celorlalte

prevedcri legalecu aplicabilitate in materie.

Art.9 Se aproba Regulamentul privind coDdit;ile in care se rcalizeaza accesul pe proprietatea publica

sau plivala a comulei lol1 Crcanga in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de

comunicatii elecironice sau a elementelor de infiastructura necesare sustinerii acestora, modul de

utilizarc padajata a elementelor de infrastructura, ptecum si masuile privild construirea retelelor de

comunicatii electronice, prezentat in anexa la prezenta .

Art. 10 Viceprimarul comunei impreuna cu contabilul primariei vor aduce la indeplinire

prevederile prezentei

Art. 11 Secretarul cornunei va comunica prezenta institutiilor si percoanelor interesate

PRESEDINTE DE

CONSILIER

CoDtmsemneaza ptr. Legalitate

SECRETAR

NITA MIHAELA

SEDINTA

cruREA roAlu4z ,i(\)

Anexa la H.C.L. nr. 62 din 28.10.2013

REGULAMENTprivind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau p vata a

comunei Ion Crcanga in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de

comudcatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinedi acestom,

modul de utilizarc partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind

constuirea retelelor de comunicatii electronice

Avand in vedere prevede le Legii nr. 154 din 28 septemb e 2012 privind regimul

inftastructu i retelelor de comunicatii electronice, precizam urmatoarele :

CAPITOLUL I:Dreptul de acces De DroprietatiArt.l.alin.(l) Fumizorii de retele publice de comunicatii electronice, autorizati in conditiile

legislatiei din domeniul comunicatiilor electrcoice, au dreptul de acces pe proprietatea publica

sau pdvata a comunei Ion Creanga in conditiile prezentr-rlui Regulament.

alin.(2) Persoanele care flunizeaza exclusiv pentu nevoi proprii retelele de comunicatii

electronice, cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia comunicatiilor electronice, au

dreptul de acces pe proprietatea publica a comunei Ion Cleanga , in conditiile prezentului

regulament.

alin.(3) Dreptul de acces pe proprietatile prevazute la alin.(l) si(2) asupra unor unor imobile

proprietate publica sau privata este drept de seNitute, care se exercita in conditiile logii cu

respectarea principiului minimei atingeri aduse propdetatii.

alin.(4) Dreptul de acces pe o proprietate privata si conditiile tealizarii accesului, se negociaza

de catre partile in cauza.

Art.2, Furnizorii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe

proprietati pe deasupra./idsatr/sub inobilele proprietate public a/p vat a a comuneilon

Crcanga, inclusiv drumuri, poduri, stalpi, paduri, terenud agricole, in conditiile prezentului

regulament, daca sunt iDdeplinite in mod cnmilativ urmatoarele conditii:

a).exercitiul acestui drcpt nu conhavile uzului sau interesului public caruia ii sunt destinate

inrobilele in cauza;

b).efectuarea lucrarilor in cauzal este de natura sa contavina celintelor specihce deurbanism,

de ameuajare a teritorilui sau privind calitatea in constructii on celor pdvind plotectia

medi lui, a sanatatii, apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, pe cale trebuie sa le

rcspecte activitatile ce se desfasoam pe deasupraTirJsau/sub imobilele in cauza

Art.3.alin.(l) Fumizoii de retele publice de comunicatii electrcnice beneflciaza de dreptr de

acces pe proprietati pe deasupra./in/sau/sub imobilele proprietate pdvata a comttnei, daca sunt

indeplinire cumulatir urmatoarele condiliil

a).dreptul de folosinta asupra imobilelor in cauza nu ar fi afectat sau ar fi al'ectat intr-o masum

neseminiticativa pdn efectuarea acestor lucrari.

b).daca un alt fr-rrnizor de retele de comunicatii electronice, autorizat in conditiile legislatiei

din domeniul comunicatiilor electonice, a efectuat deja lucrari de acces pe proprietati pe

deasupra/in/sau/sub ilnobilele in cauza, dreptul de folosinta asupra imobilelor nu ar fi afectat

in rnod pemanent de o restrangere suplimentam priD efectua.rea unor noi asemenea lucrari;

c).efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati nu este de natura sa contravina cerintelor

specifice de urbanism, de amenajare a teritodului sau privind calitatea in constuctii ori celor

privind protectia mediului, a sanatatii sau a ordinii publice, pe carc trebuie sa le respecte

activilatile ce se desfasoara pe deasupra./irlsai-r-/sub imobilele in cauza;

d). sa existe acordul titularului dreptului de proprietate privata asupla imobilului afectat de a

incheia un contract, prin care sa se stabileasca conditiile de exercitare a dreptului de acces pe

prcprietatea sa pdvata sau, in cazul refuzului, sa existe o hotarare j LLdecato reasca irevocabila,

care sa tina loc de contract intre pafii.alil.(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul dreptului de acces in spatiile allate inproprietate indiviza din cladirile cu mai multe locuinte, itclusiv in ceea ce priveste fixarearetelelor de comunicatii electronice sau a unor elenente de infiastructura necesare sustinerii

acestora pe zidurile od terasele acestor cladiri.Art.,l.alin.(l) Auto tatea administrativa publica locala care exercita dreptul de administrare

asupra imobilelor proprietate publica sau privata a comunei , va publica, pe pagina proprie de

intemet, si prin afisarea in locuri vizibile, la sediul Primariei, in termen de 30 de zile de la

data plimirii primei cereri in vederea exercitarii dreptului de acces Ia un anun t imobilproplietate publica/privata, conditiile in care se realizeaza dreptul de acces la acest imobil si

docunentele pe care solicitantul unneaza sa le prezinte.

alin.(2) Publicatia prevazuta la alin. (l ) va cuprinde eel putir:a) Colsiliul Local al comunei lon Creanga administrator al proprietatii publice si/sau private

a comunei , avand sediul in sat IoD Creaiga , comuna Ion Creanga , str. Lc.Brateanu , Dr.

105 , j udetul N€amt , primeste cererile de acces pentru proprietatea publica sau privata a

conunei pentru amplasarea de cate furaizori a retelelor de comunicatii electronice;

b) lmobilele pe care se pot instala stalpii si retelele de comunicatii electronice sunt lbmatedin terenul afercnt trotuarelor, strazilor, parcul comunei, in imobilele institutiilor publice sau

in imobile proprietate privata a comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;

alin.(3) Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprielatea publica sau

privata a comunei sunt de 3 lei /mVan.

- Tarit'ele maxime au fost stabilite cu respectarea unnatoarelor principii:

a) sa ficjustificate si proportionale cu afectarea imobilului respectiv- trotuarele, strazile,

terenurile, cladirile din proprietatea publica,iprivala a orasului;

b) sa acopere doar prejudiciile directe si cede cauzate p n efectuarea lucmrilor, precurn si

prin existenta si fuDctionarea elementelor de inliastructura ale retelelor de comurricatii

electruniee care lac obieclul aceslor lucrari;

c) sa aiba in vederc, atunci cand este cazul, plusul de valoare adus inobilului respectiv, prin

instalarea retelelor de comunicatii eleclonice sau a elenentelor de infrastructura necesare

sustineriiacestora.

alin.(4) Limitarile tebnice cu privire la exercitarea dreptr ui de acces, care rezulta dincaracteristicile de uz sau intercs public / privat ale imobilului vor fl stabilite prin Ceftificatul

de urbanism in functie de amplasamentul elementelor de infrastuctura necesale sustinerii a

retelelor de comunicatii electronice, cu respectare prevederilor PUG - comuna lon Creanga .

aiin.(5) Pfocedr.ua detaliata ce trebuie indeplinila de solicitartii dreptului de acces, pe

proprietatea publica sau privata a comunei inclusiv odce conditii legate de documentele ce

trebuie prezentate de acesta:

a) sa prezinte documente de identificare, societate (agent ecoDomic), copie CUI si certificat de

imegistrarc si certificat coNtatator de la Oficiul Registrului Conrertului, in copii certificate

pentru conformitate cu originalul;b) sa prezinte actul de identitate al administratorului sau iDputernicitului legal (copie

certiticata);c) sa prezinte imputemicire ca reprezinta societatea (in original).

alin.(6) Autoiitatea publica locala-Consiliul Local al comunei Ion Creanga , prin aparatL

propriu de specialitate al primarului, nu poate stabili impozite, taxe, tadfe sau alte sume

suplimentare fata de sumele ce rezulta din contracteLe incheiate in conditiile prezentului

regulament de catre parti, pentru ocupalea si folosinta imobilelor proprietate publica/ p vata

a comunei de catre fumizorii de retele de comunicatii electmnice.

alii.(7) Conditiile stabilite in vederea exercitarii dreptului de acces potrivit prezentului

regulament respecta principiul transpareDtei si obiectivitatii si vor fi nediscriminatorii fata dc

loli fumizorii de retcle de comunicalii eleclronice.

Art.5. O copie a publicatiei cuprinzand conditiile de acces stabilite in conformitate cu

prevederile prezentului reguLament, plecun si a o caor modihcari sau completari ale acsstor

collditii va fi transmisa Autoritatii NatioDale pentru Admidstrare si ReglemeDtare inComunicatii, denumita in continuare ANCOM, de catre Primaria comunei lon Creanga .

Art.6.alirl.(1). In vederea exercitadi dreptului de acces pe proprietatea publica./privata,

soiicitanlul va trimite o cerere la titularul dreptului de adrninistrare - Consiliul Local alcomunei lon Creanga, asupra imobilului respectiv, insotita de toate documentele solicitate.

Corsiliul Local lon Creanga, prin aparatul de spccialitate al Prinarului- CompaftimentulUrbanism, va retile cererea spre solutionare.

a1in.(2). Cererea de acces va contine informatii cu privire la:

a) datele de identificare si de contact ale f'urnizorului de retele de comunicatii electronice care

intentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe ploprietatea pub lie a./plivata a orasului (vezi

documenle prevazute la art.4. alin.5);b) zoDa in care se intentioneaza sa se realizeze dreptul de acces pe prcprietatea publjca/privata

a cornunei {ex. Plal de situatie )c) h-rcrarile ce urmeaza a fi efectuate (vezi Memoriu de prezentare)

d) scopul solicitarii dreptului de acces in zona respectiva (scris in Menoriu de prezentare si incerere- adresa de solicitare a accesului pe proprietatea publica);

e) dumta estimativa a realizarii lucrarilor. cu duata nentinerii retelelor.

alin.(3). 'fitularul dreptului de administrare - Consiliul LocaLalcomunei Ion Creanga prin

aparatul de specialitate al prinalului - Compaftimentul Urbanism, va analiza mdeplinirea

corditiilor de acces prevazute la art. 4 si va comunica solicitantului solutia motivata, intermen de cel n1ult 30 de zile de la data primirii cererii si a documentelor care atesta

indeplinirea conditiilor de acces.

alin.(4). Prima cerere transmisa titularului dreptului de administrare - Consiliul Local al

comunei lon Creanga , in vederea exercitarii accesului pe proprietatea publica,/privata a

corDunei! se analizeaza de catre aparatul de specialitate al primarului - Comparlimentul

Urbanism, in termen de i0 de zile de la data publicarii conditiilor de acces, in conformitate

cu prevederile art, 4 alin. (l) - (3), fara a depasi 60 de zile de la data tlansmite(ii cererii

initialc.alin.(i). Cererea va contine eel putin elementele prevazute la alin. (2).

alir.(6). Cererile transmise titularulLLi dreptului de administrare - Consiliului Local al

conunci lon Creanga , in vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica,/privata

a conunei, se analizeaza de cahe aparatul de speciclitate al primarului - Compartimentul

Ulbanism, pe baza principiilor tansparentei, obiectivitatii, proportionalitatii sinediscriminarii.

alin.(7). ln cazul transmiterii unei cereri iuconplete, se va solicita completarea acesteia

in cel rrrult l0 zile de la primirea cererii, tem,eIrul prevazut la alin. (4) sau (5) prelungildu-se

in mod corespunzator cu iltervalul de timp in care solicitantul va conlpleta cererea.

alin.(8), Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar m cazuli objective si temeinic

justificate. Motivele care au detenninat respingerea cererii se conurica solicitantului.

alin.(g). Refizul acordarii dreptului de acces poate fi atacat de catte solicitant direct la

in.tanta eompelentc. in conditiile ar. 12.

Art.7.alin.(l). In zonele in care exista anumite restrictii, stabilite conform prevederilor unor

acte nonnative (vezi PUG si RLU sau zona de siguranta DN-urilor sau alte reglen€ntad

legale), cu privire la executarea lucrarilor de acces pe proprietatea publica/privata a comulei,astfel sau alte elemente ale retelelor de comunicatii electronice sau alte elemente de

infiastructuF necesare sustineii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de iDfraslructura

deja instalate, indiferent daca sunt asociate sau nu unei retele de comunicatii electronice, vor

fi utilizate in mod partajat, in confonnitate cu prevederile alt. 18- 19.

alin.(2). ln masura in care conditiile stabilite conform prevederilor al.t. 4 nu sunt jndeplinite.

iar in zona respectiva sunt instalale alte elemente de infrastructura, titularul dreptuluide administrare - Consiliul Local al comunei Ion Creanga, prin aparatul de specialitate al

primarului - Compartimentul Urbanism, il va informa pe solicitant, in vederea utilizariipar talrte a elementelor de infras!rucrura.

alirr.(l). Solicitantul se poate adresa persoarlei care detine sau controleaza aceste elemente si,

daca este cazul, ANCOM, in corfomitate cLr prevederile art. l8- 19.

alin.(4). Titularul dreptului de ad inistrare - Consiliul Local al comunei lon Creanga, asupra

imobilelor proprietate publica-/privata a comunei poate solicita fumizorilor de retele de

conunicatii electronice includerea in contracte a unor clauze care limiteaza exercitarea

dreptului de acces in anunite zone, astfel incat sa nu fie afectata realizarea altor proiecte dc

utilitate publica.

alin.(5). Clauzele stabilite in confonnitate cu prevedelile alin. (4) nu vor afectafunctionalitatea

elementelor de infrastructura si a rctelelor de comunicatii electronice si vor fi obiective,nediscriD natorii, propoltionale si justificate.

Art.8.alin.(l). Este interzisa acordarea sau menti[erea unor drepturi speciale ori exclusive iD

ceea ce priveste instalarea sau furnizarea de retele de comunicalii electronice, inclusiv cu

p|ivir'e la instalarea unor elemente de infrastructum asociata retelelor de comunicatiielectronice.

alin.(2). ln cazul proiectglor de iNtalare de infrastructura realizate cu pa iciparea sau

sprijinul autoritatii administatiei publice locale - Consiliul Local al comunei Ion Creanga,

sau finantate, total ori partial, din fonduri publice, fumizorii de retele de comunicatiielectlonice beneficiaza de acces deschis la aceasta inflastructura peltru o perioada de eel

putin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscrirninarii, proportionalitatii si obiectivitatii.alin.(3). Conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul la irfrashuctura al

fumizorilor de retele de comunicatii electronice in cazul prevazr.tt la alin. (2) se stabilesc cu

avizul conform al ANCOM.

alin.(4). lDstituirea unor drepturi speciale sau exclusive in ceea ce priveste iDstalarea o

furnizarea de rctele de comunicatii electronice sau implementarea unor proiecte de instalare

de infrastructura, in conditiile alin. (2), in lipsa avizului conform al ANCOM prevazut la alin.

(3), poate fi atacata de orice persoana interesata la instanta de contencios administrativ

competenta.

Art.9. Daca Autodtatea de Administrate Publica locala - Consiliul local al comunei lon

CreaDga exercita dreptul de proprietate exclusiva sau controlul asupra unor fumizori de retele

publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate

publicului, aceasta are obligatia de a realiza o separare st rcturala a activitatilor asociate cu

exercitarea drepturilor de proprietate sail control de activitatile asociate crl acordarea dreptltlui

de acces pe proprietate publica,/p vata, in conformitate cu prevederile prezentuluiRegularueit.

Art.lo .alin.(l). ln vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea privata a comunei, in

conditiile art. 3, solicitantul va transmits titularului dreptului de proprietate sau de

adnrinistrare, dupa caz, o solicitare privind incheierea unui contract. Solicitarea se va trimite

reconandata, cu confirmare de prin'ire sau va fi inregistrata diregt la Registratura Prinariei.

alin.(2). Solicitarea va contine in n1od obligatoriu umatoarele elemente:

a) dalele de identificare si de contact ale furnizorului de retele publice de comunicatiielectronice carc intentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe proprietatea privata (vezi

documentele prevazute la art.4 alin.5 lit. a);

b) elementele de retea si de infiastructum ce unneaza a fi amplasate pe respectiva prop etate

(Plan de situatie);

c) duEta estimativa a realizarii lucrarilor si durata nentinerii acestora (Durata estimatiaa a

lucnrilor si durata mentinerii lucmrilor va fi scrisa in Memoriu de prezentare si ir cererea -

adresa de solicitare a acordului de acces pe proprietatea privata a comulei);d) conditiile in care se vor realiza interventiile solicitantului pe proprietatea publica,/pdvata,

pentru intretinerea si reparatia elementelor de retea si de irfrastructuE ca urmeaza a fiamplasate (Memoriu Jurtificativ de prezentarea interventiei ce umeaza a se realiza, avizavaplobat. dupa caz, de cate proprietar/ administrator/ Consiliul Local al comluei IoD Creanga /Primar').

alin.(3). Atunci cand sunt mdeplinite conditiile prevazute la alt. 3 alin. (1), titularuldreptului de proprietate sau de administrarc mr se poate opune exercitarii dreptului de acces

decat din motive temeinic justificate, chiar daca exista conventie contrara.

alin.(,1). ln cazul imobilelor proprietate privata a comunei Ion Creanga date in concesiune

ori inchiriate, dispozitiile prezentului articol se aplica tilularilor dreptului de concesiune sau

de inchiriere numai atunci ctnd responsabilitatea acordarii dreptului de acces revine acestom,

conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de inchiriere, dupa caz.

Art. ll .alin.(l). Tituladi dreptului instituit in conditiile afi. I sau 2, isi pot exercita dreplul de

acces pe proprietatea privata a comunei numai dupa incheierea unui contract, cu titularLll

dreptLrlui de administrare - Consiliul Local al comunei lon Creanga, reprezentat prin Primar,

asupra imobilului respectiv sau, in cazul imobilelor propdetate publica, cu tihLlarul dreptuluide administrare- Consiliul Local al comunei lon Creanga, reprezentat prin Primar, dupa caz,

prid care se stabilesc conditiile de exercitarc a acestui drept, iar in cazul prevazut la art. 3

aiin. (2), dupa model prezentat in anexa nr. I la Regulament.alin.(2). ln cazul exercitarii dreptului de acces pe ploprietatea publica sau privata a

comunci - Consiliul Local al comunei Ion Creanga . reprezentat p n Primar, poate incheia un

contract cu titularii drephllui de concesiune, de inchiriere dupa caz. numai atunci cand accasta

posibilitate este prevazuta in mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de

concesiune, inchiriere.

alin.(3). Conditiile stabilite prin contractul incheiat trebuie sa fie nediscrimiDatorii fata

de loti furnizorii de retele de comunicatii electronice.

alin.(.1). Daca in urma n€gocierii intr-un contract se ofera conditii mai favorabile unui

funizor de rctele de corauuicatii electronice, inclusiv in ceea ce pliveste tarifirl, decat cele

plevazute in conditiile publicate in conformitate cu dispozitiile art. 4 sau prevazute incontractele incheiate cu alti furnizori de retele de comunicatii electronice, atunci aceste

coDditii vor fi oferite tuturor celorlalti furnizo , pe baze nedisc minatorii.

alir1.(5). In termen de 15 zile de la data incheierii contractului in vederea exercitariidrcptului de acces pe proplietatea publica, tilularul dreptului de administrare - Corrsiliul Local

al conunei Ion Creanga , prin aparatul de specialitate al primarului - Companimentul

Urbanism, titularul dreptului de concesiuie, de inchiriere sau folosinta, dupa caz, are obligatia

de a publica acest contract pe pagina sa de intenet.aliD.(6). Fumizorii de retele de comunicatii electronice care exercita dreptul de acces pe

propdetatea publica au obligatia de a transmite o copis de pe aceste contracte ANCOM, care

,re ohligatia de a o pune la dispozilia oricarei persoane inleresate.

alin.(7). Contractul incheiat in conditiile prezentului Regulament trebuie sa prevada cel

puliD:

a) zonele in care este permis accesul, netodele de lucru ce urmeaza a fi utilizate si conditiilcefective, inclusiv temenul, in care titularul drcptului de acces poate realiza lucrari de

insulare. intretinerc, inlocuire sau mutarc a retelelor de comunicatii electronice ori a

elementelor de infrastructura. ilclusiv lucrari de reparatii cu camcter de urgeDta;

b) conditiile in care propdetarul sau detinatorul imobilului poate efectua lucra ce ar afecta

accesul la retelele de comunicatii elechonice oi la eiemgntele de infraslLuctun necesarc

suslinerii acestora sau buna lor intrctinere ori care ar necesita mutarea lor;

c) modalitatile si termenele de informare intre parti cn privire la realizarea unor lucrad pe

imobilul proprietate publica sau p vata pe care se exercita dreptul de acces;

d) pretul sau ta ful datorat penhu exercitarea dreptului de acces, reprezentand contnvaloaLea

folosintei si despagubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrarilor.alin.(8). Contractul incheiat in conditiile prezentului RegulameDt, inscris in cartea

funciara a imobilului pe care se exercita dreptul de acces, este opozabil oricaruititular al unuidrept leal asupra imobilului respectiv, detinatorului cu orice alt titlu, precum si dobanditorilorimobilului.aliD.(9). Clauzele incluse in contracte ce interzic utilizarea pa ajata a infrastructurii scu

prevad drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de retele de

coDrunicatii electronice pe un irnobil proprietate publica ori prcprietate privata a comunei sunt

nule de drept.

alin.(lO). Contractul de acces pe proprietatea pdvata a comunei iD vederea instalarii,

inlretinerii. inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice ori a elementelor

dc infrastructura necesare suslirerii acestola este anexa la Regulameut si face parle dinacesla

Art.l2.alin.(1). In situatia in care contractul prevazut i anexa la prezeDtul Regulament nu se

poate incheia in termen de doua luni de la data primirii solicitarii de incheiere a contractului

de acces pe proprietatea pdvata a comunei sau a cercrii de exercitare a dreptului de acces pe

proplictatea publica ori in cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivitprevederilor art. 6, oricare dintre palti se poate adlesa instantei competente.

alin.(2). ln c^zul in care cercrea este gasita intemeiata, instanra poate pronunta o hotarare care

tine loc de contact intre parti.

alin.(3). Judecarea litigiilor se face de urgenta si cu precadere.

alin.(4). flohrareajudecatoreasca pronuntata de ir$tanta ca unnare a unei cercri inaintate in

conditiile prevededlor alin. (l) poate fi atacata cu recu$.

alin.(5). In cazul in care dreptul de acces se exercita asupm ul1ui imobil propietate publica. in

telmen de 15 zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii, titularul dreptului de

adrninistrare asupra imobilului- teren si/sau constructii - Consiliul Local al comunei Ion

Creanga , prin aparatul de specialitate al primarului - Compartimentul Urbanism, arc obligatia

de a o faoc pub)ica pe pagina sa de intemet.

alin.(6). Fumizorii de retele de comunicatii electronice care exercita dreptul de acces

pe proprietatea publica au obligatia de a trausmite o copie de pe aceasta holarare ANCOM, ctr

obligatia acesteia de a o pune la dispozitia oricalei persoane irteresate.

aliD.(7). llotararii j udecatoresti care tine loc de coDtract intre parti, in confou't'itate cu

prevederile alin. (2), li sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. I I alin. (8).

Art.13.alin.(l). Persoanele irnputernicite de furnizorii de retele de comunicatii electronice sa

efectueze lucrari de acces pe proprietati sau sa desfasoarc activitati de studiu ori dc proiectare

in vedelca efectuarii acestor lucrari au dreptul de acces nunrai in masura in cale este neccsar

penhu indeplinirea atributiilor de serviciu, pe baza unei imputemiciri scrise din partea

fumizorilor in cauza, cu acordul titularului drcptului de proprietate, de administrare,

concesiune o inchiriere, dupa caz.

alin.(2). Exercitarea dreptului pr€vazut la alin. (1) se poate realiza numai dupa

transmiterea unei notificari cu cel putin doua zile lucratoare in avans, titularului dreptului de

proprietate, de administrarc, concesiune ori inchiriere, dupa caz asupra imobilului. cu exceplia

cazului in care este necesaru efectuarea unor lucrari de reparatii cu camcter de urgenta.

alin.(3). 'titulaml dreptului de administrare - Consiliul Local al cotnlurei lon Creanga , nu

are dreptul de a refuza accesul persoanelor prevazute la alin. (l) in cazul in care acesta se

realizeaza in conditiile stabilite printr-un contract mcheiat potrivit prevededlor art. 1 I sau prin

hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 12.

alin.(4). ln lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotarare j udecatol easca. ln caz

de urgenta, instanta poate dispune accesul pe cale de ordonarta presedintiala.

alin.(5), In cazul in care se impr.ue efectuarea unor lucrari de intretinere sau de repamtii

cu caracter de ugenta pentru prevenirea sau mlaturarea consecintelor generate de producerea

unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrari de intretinere od

de reparatii impuse de asigumrea continuitatii furnizarii retelelor si serviciilor de cornunicatii

electro ce, persoanele irnputenicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza

unei notificari comunicate titularului dreptului de administrare, Consiliul Local al comunei

Ion Creanga , asupra imobilului respectiv.

Modalitatile de transmitere a notificarii sunt stabilite prin contractul prevazut la art. 11 sau

prin hotararea judecatoreasca prevazuta la art. I 2.

Art.ld.alin.(l). Dreptul instituit in conditiile art. l1 sau 12 nu afecteaza existenta dreptului de

proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului rcspectiv ori asupra infrastructrrii

utilizate partaiat sau asupra retelelor de co unicatii electrorice ori a elernentelor de

inftastructura necesarg sustine i acestora.

alin.(2). Exercitarea dreptului instituit in conditiile art. I I sau 12 nu va cauza schimbarca

destinatiei imobilului respectiv si va afecta cat mai putin utilizarea acestuia de catre

titularnl dreptului de folosinta.alin,(3). Fumizorul de retele de comunicatii eleclronice are obligatia de a rcaduce instarea initiala proprietatea afect4ta de realizarea lucrariloi de acces pe proprietati sau. prjn

acordul partilor, poate compensa titularului drepn ui de de administrare - Consiliul l-ocal al

comunei Ion Creanga, cheltuielile determinate de aducerea in starea initiala a proprietatii

afectate.

Art.ls. ln cazul in carc anumite lucrari efectuate in exercitarea dreptului de acces pe

proprietati sunt afectate de Iucrari de interes naiioDal sau de interes local de utilitate publica sc

va aplica procedura de expropriere, in conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentu

cauza de utilitate publica, republicata.

Art.l6.alin.(l). Titularul drept! ui instituit in conditiile art. 1l sau l2 poate solicita tihrlarului

dreptLrlui de administrare Consiliul Local al comunei Gorgota, in situatia in care nu exists o

solutie alternativa, taierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei

mediului, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza

sau ar ingreuna efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati. Aceste opemtiuni se vor realiza

pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despagubiri, in conditiile art. 1l alin. (7) lit.

d). alin.(2). Daca, in termen de 45 de zile de laprimirea solicitarii, titulaml dreptului de

administrare, Consiliul Local al comunei Ion Creanga, nu efectueaza operatiunile prevazute

Ia alin. (1), furnizorul de retele de comunicatii electronice poate realiza aceste operatiuni,

dupa transmiterea unei notificari cu cel putin doua zile lucratoare in avaDs

Alill,(3). Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor realiza ilttr-o maniera care sa afecteze cat

mai putin aspectul exterior al proprietatii si mediul inconjurator.

Art.l7.alin.(l). Titulalul dreptului instituit in conditiile art. 11 sau l2 are obligatia sa reaseze

elernentele retelelor de comunicatii electronice ori elementele de infrastructura necesare

sustinedi acestom, irl cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, caid aceasta reasezare

esle necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrad de catre titularuldreplului de administrare Consiliul Local al comunei Gorgota, in conditiile couvenite princoltractul incheiat potrivit prevederilor aft. l1 sau prill hotaraleajudecatoleascaptonuntata i11

conditiile art. 12.

Alin.(2).Cand reasezarea elementglor retelelor de comunicatii electronice sall aelemcntelor de infrastructura necesare sustinerii acestora este necesara pentru ef'ecluarea unorlucrari dc catre alte persoane decat titularul drcptului de administrare-Consiliul Local alcourunei Ion Creanga sau de folosinta - P mar.ia comunei Ion Cteanga, dupa caz, cheltuielilevor fi suportate de catre acestea, daca prin contractul prevazut la art. I I ori prin hotarareajudecotorcasca prevazuta la art. 12 nu s-a stabilit altfel.

CAPITOLUL II:Uailizarca Dartaiata a infrastructuriiArt.l8.alin.(l). Fumizorii de retele de comunicatii electronice au dreplul de a negocia cu

persoanele care detin sau controleaza glenente de infrastructura acorduri de utilizare partajata

a inflastrLlcturii.

Alin.(2). In cazul in care nu se ajunge la un acord in termen de doua luni de la data

primirii unei solicitari ferme de negociere sau in cazul rel'uzului de negociere, oricare dintrepafti se poate adresa ANCOM.Art.19.alin-(1). In cazul prevazut la art. 18 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiuluiploportionalitatii, poate impuue unei persoa:re care dgtine sau controleaza elemente de

iniiastruotura obligatia de a permite unui fumizor de retele de comunicatii electronicc

utilizarea acestor elemente, inclusiv cladiri ori intrari in cladiri, cablaje din cladiri, piioni,anlene. turnuri si alte constructii de sustinere, canale, conducte, camere de \,izitarc si cabinete,prccun si elemente de retea pasive, il vederea instalarji, intretinerii, inlocuirii sau mutaliiretclelor de comunicatii electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere telinic si

fezabil economic.

Alin.(2). Obligatia de utilizare partajata a infrastructudi prevazuta la alin. (l ) poate fiimpusa atunci cand este necesar in vederea protectiei mediului, a igienei si a sanatatii publice

sau a ordilii publice ori atulci caud este necesar pentru indeplinirea unor cerinte specifice de

ulbarrisnr sau de amenajere a teritoriului.Alin.(3). h cazul in care impune unei persoane care detiDe sau controleaza elemente ale

inirastructurii obligatia prevazr.rta la alin. (1), ANCOM stabileste si conditiile in care se

rcalizeaz,a Dlilizarca partaiata a infrastructrrii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.

CAPITOLUL III:DisDozitii Drivind autorizarea construirii retclelor de comunicatii €lectroniceArt.20.alin.(l). La realizarea planudlor de amenajare a teritoriului, a lucrarilor de construire,

repararc, modemizare, reabilitare sau extindere a drunurilor ori a retelelor de utilitati publice

se va avca in vedere necasitatea instalarii de retele de comunicatii electronice.

Alin.(2). Incazul realizarii lucrarilor prevazute la alin. (l) asupra unor {mobile prop etatc

publica sar.r privata, autoritatea administrativa publica locala care elibereaza autorizatiide coDstluire ori care coordoDeaza realizarea respectivelor lucrari- Primaria comunei IonCreanga - va publica anunturi privind inregistrarea unei cereri de eliberare a autorizatiei de

construire pentu lucrarile prevazute la alin. (l) sau privind realizarea altor categorii de

lucrari- in termen de l0 zile de Ia data inresistrarii cererii ori de la data la care autoitate

admi[istratiei publice locale - Primaria comunei Ion Creanga , cunoaste despre realizarea

respectivelor lucrari, astfel meat sa existe posibilitatea realizarii coordonate a unor lucmd de

instalare, intretinere, inlocuire sau mutare a ret€lelor de comunicatii electronice ori a

elementelor de infrastructum necesare sustine i acestora. in conditiile prezentului

Regulament.

Alin.(3). Anuntul va fi publicat pe pagina de internet a Primariei comunei lon Creanga, de

catre aparatul de specialitate al primarului- Compartimentul Urbanism, \'a ti afisat, in locurivizibile, la sediul Primariei si va cuprinde informatii cu privire la zona in care urmeaza a firealizate lucmrile prevazute la alin. (l), precum si data estimativa a mceperii lucrarilor.

Alin.(4). Daca f'umizorii de retele publice de comunicatii nu opteaza pentlu realizarea

coo(donata a lucrarilor de acces pe proprietatea publica./privata a orasului in acelasi fimp cu

lucrarile de construire, reparare, modemizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a

retelelor de utilitati publice, potrivit prevederilor plezentuh.ri articol, auto tatea administratiei

publice locale Consiliul Local al comunei lon Creanga a poate stabili conditii restrictive peDku

acordarca autorizatiilor de coistluire in zona respectiva, pentru o pcrioada de eel nult 2 ani, in caz!1

lucmrilor prevazute la alin. ( l) anuntate in conditiile pr€zenlului articol cu ccl putin 6 luni in ava s.

Ar1.2l.aliD.(l). In cuprinsul proiectelor pentru autorizarea si realizarea lucrarilor de

constructs se vor prevedea trasee s;stematizate pentru instalarea de retele de comunicatii

electronice,

AIin.(2). Autorizarea Iucrarilor de irfiastructura a retelelor publice de comunicatii

electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrari, respectiv proieclarea si

realizarea traseelor sistematizate ale retelelor de comuDicatii oieclronice se vor face pe baza normelor

tehnice specifice ce vor fi aprobate prin Hotarare a Guvernului Romaniei.

Alin.(3). Normele tehnice prevazute laalin. (2) vorcup.inde si vor stabili caracterisdcile co$tructive,capacitatea minima Decesar a fi asigurata de traseele corespunzatoare

diferitelor categorii de lucmri de constructs, zonele de protectie pentru anumite elemente ale

relelelor de comunicatii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare sustinerii acestora,

procedura de emitere a avizului tehnic care atesta conformitatea cir aceste norme, aviz necesar in

vederea emiterii autorizatiei de construire, precum si categoriile de avize si acorduri solicitate peltru

autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatiielectronice.

Art.22.alin.(l). Lucmrile de acces pe proprietati se pot efectua numai cu respectarea prevederilor

Iegalee referitoare la:

a) amplas6rea, proiectarea, autorizarea executarii, executarea, utilizarea si postutilizarea

corslrucliilor;b) prciectarea si amplasarea constructiilor si a iDstalatiilor in zona drumurilor, p€ poduri, pasaje, irl

zona de protectie a navigatiei;

c)couditiile de amplasare a lucrarilor tehDico-edilitare si a staplilor peutru instalatii in zona

drumurilofld)calitatea in construedl;e)proteclia mediLrlui;

f)protectia muncii

h)protejarea monumentelor istorice.

Alir.(2).lD masura in care in anumite zone s-a instituit un regim de protecti€ prin

planurile de amenajare a teritoriului si prin docurmretatii de urbanism ir) ceea ce priveste

realizarea unor lucrari de flcces pe proprietati, precu l si in cazul zonelor supuse unui regirn

spccial. conform prevederilor legale, exercitarea dreptuluide acces nu se poate realiza decat dupa

obtinerea acordului ol€anismelor competente.

Alin.(3).Obtinerea aviz€lor sau a autorizatiilor necesare incumba persoane care solicila

exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajata a infrastructurii, dupa caz-

Art.23.aliD.(l). In zona drutrurilor nu pot fi realizate lucrari de acces pe proprietaticare :

a)restrang ampriza drumurilor, dupa efectuarea lucmrilor;

b)stanjenesc circulatia autovehicolelor;

cjpericliteaza sigurantu circulatiei, inclusiv prin reducerea vizibilitatii;

uii.ir).o"r"t"tJa" "otounicatie

electronice subterane vor fi instalate in rigole' canale de cabluri

special anlenajale sau prin galerii de cabluri

if ir.itl.Er.""*tf a".eteie de comunicatii electronice vapune la dispozitia pe$oanelor care

efectueaza l,rcrari in zona de protectie toate informatiile necesare' astfel incat sa se evite producerea

unor daune retelei de comunicatie electronice'

ANEXA NR. 1 LA RECULAMENT

Nr

CONTRACT

din

penfu constituire a dreptului de servitute pentru realizatea accesului pe proprietatea

publica/privata in vederea instaldrii, intrelinerii, inlocuirii sau mutdrii reielelor de comunicaliielectroDice sau a elementelor de infrastructura Decesare suslinerii acestora

1. Pa4ile contractante

intre:Consiliul Local al Comunei lon Creanga , cu sediul in sat Ion Crcanga , comuna IonCreanga , str. l.C.Brateanu . ff. 105 . jud.Neamt, cod fiscal nr. 2613753 reprczentat de

primar Ing. Prichici Petrica, respectiv contabil sef -in calitate de titularal dreptului de administrare asupra imobilului - stalpi de

proprietatea comunei Ion Creanga, delumit in continuare ,,ADMINISTRATOR",

$i

cu sediul social/domiciliul ilr(localitatea) , str. nr. , bloc ,scara, etaj , apa(ament , j udet/sector , ,i egistrata la OficiulRcgistrului Come4ului sub nr. din / / , cod fiscal nr. din , reprezentatA de . cu funclia de . incalitate de fumizor autorizat de relele publice de comunicalii electronice, in condiliilelegislaliei din domeniul comunicaliilor electronice, deDumit(d) in continuare "OPERATOR".Avand in vedere ce:

- OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de relele publice de cornunica{ii

eleclronice nr. din data de / / / , ce ii conferd dreptul de a negocia gi inclreia contracte de acces

pc proprietatea publica./privata io vederea instaldrii, intrelinerii, inlocuirii sau mutarii relelelor

publice de comunicalii electronice sau a elemeltelor de inliastructule necesare susliDerii

acestora, gi cd

- ADMINTSTRATORUL face dovada calitdlii sale de titular al dreptului de administrare

asupla imobilului - st,ilpi de iluminat public (pdn umitoarele documeDte doveditoare):

- ADMINISTRATORUL este de acord cu incheierea prezeutului Contract, prin care se

stabilesc condiliile de exercitare a dreptului de acces asupra irnobilului prevdzut la art. 3.1.

Pa4ile au convenit de comuD acord asupra termenilor ti condiliilor Contractuhi. Contractul

este incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastrr-rcntrii

relelelor de comunica{ii electronice, ale Ordonanlei de u.genld a Guvernului ff. I l112011

privind comunicaliile electrodce, aprobatd, cu modificari $i completari, prin Legea nr,

140/2012, ale Codului Civil, precum 9i ale oricdror altor acte nomative care sunt incidenle in

materie.

2. - Definilii2.1. Acces pe Foprietatea privatd reprezintd accesul pe, deasupla, in sau sub imobile aflate inproplietate private, in scopul instaldrii, intrelinelii, inlocuirii $i mutdrii relelelor publicc de

comunicalii electronice sau elementelor de infmslructur; necesare suslinerii acestora.

2.2. Infrastructura leprezirte constlucliile amplasate pe, deasupra, in sau sub terenuri, clddirisaLL alte structuri aflate pe proprietate privatd, care pot fi utilizate pent(r instalarea relelelor de

comunicalii elgctronice, inclusiv canalele, conductele, stdlpii sau pilonii.2.3. Relea de comunicajii electrorice reprezind sistemele de tansmisie $i, acolo unde este

cazul. echipamentele de comutare sau rutare fi alte resurse, inclusiv elenentele de relea care

nu sunt aclive, care pennit transpoflul semnalelor prin cablu, p n unde ladio, prin mijloaceoptice ori alte mijloace electromagnetice, incluzdnd relelele de comunicalii electronice prinsatelit. relelele tereste fixe, cu comutare de citcuite $i cu comutare de pachete, inclusivinternet, $i mobile, rclelele electrice, in mesura in care sunt utilizate pentru tmnsn terea de

semnale de comunicafii electronice, relelele utilizate pentru transmisia serviciilor de prograneaudiovizuale Si relelele de televiziune prin cablu, indiferelt de tipul de iDfomaiie transmisa.

2.4. Relea publica de comunicatii electronice leprczintd o relea de comunicalii electrouicecare este utilizata, in integime sau in principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaliieleclronice destinate publicului.2.5. Serviciu de comunicafii electronice destinate publicului reprezintd un serviciu decomunicalii electronice furnizat, de regultr, cu titlu onelos, exclusiv sau irl principal, unot terlepeNoane.

2,6. lurnizor de re1ele de comunicalii electronice reprezintd o persoanA a cirei activitate

coDsrd, in tot sau h parte, in furnizarea unei rglele de con]unicalii electronice in condiliileregimului de autorizare generald. .

3. - Obiectul CoDtractului

3.1. ADN4INISTRATORUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces asupra imobilului aflat

iD adrrinjstrarea sa situat, pe strbzi din oraful Talmaciu (vezi anexa I la prezenta), in favoarea

OPERATORULUI, in vederea instaldrii, intrelinerii, inlocuirii sau mutlrii uqnetoarelor

elemcnte de retea publica de comunicalii electronice sau elemente de infrastructura ncoesire

susf iuerii acesteia, adice:

(Titlul lucr.trilor)

3.2. Dreptul de acces previzut Ia alt. 3.1. este un drept de servitule, carc se exercitA incondiliile legii, cu respectalea principiului miDimei atingeri aduse propdetelii.

3.3. Accesul se acordl incepand cu data de _ / _ / , pe toatd durata Contractu]ui.

3.4. Supr8felele de teren/construclie asupra carora se exerciti drcpt! de acces surlt

umitoarcle: - (Stelpi retea electrica de iluminat (lmp/stalp x nr.stalpi= ^mp )) S totala= mp

(Relca publica (0,5 mp x lturgime retea: ^mp/retea)) S totala geiremla : nrp

3.5. Dreptul de acces, in infelesul prezentului Coutract, include posibiljtatea de e avea liber

acces $i la facilitafle imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precun dreptul de servitute

de tlecere ii/sau dreptul de instalare a liniei subterane gi/sau aerieue de alinentare cu energie

electricd, precum $i dreptul de a obline toate avizele li auto zaliile necesare, in vederea

inslaldrii, inhelinerii, inlocuirii sau mutirii elementelor de refele publice de comuDicalii

clectronice sau a elementelor de ilfrastructuri necesare sus{inerii acestola, prevdzute Ia alt3.1., in confomitate cu interesele OPERATORULUI.3.6 Iostalarea, intrelinerea, inlocuirea sau mutarca elenentelor de retele publice de

comunicalii electronice sau a elementelor de infrastructurd necesare suslinerii acestora sc va

realiza pe baza de documentalie (proiect) avizat si autorizat in condiliile Legii nr.50/1991

republicata, modificata si completata privind ,,Autorizarea lucrdrilor de construcfii".

3.7. Durata estimative a executarii lucrdrilor de instalare, intretinere, inlocuire sau mutarc a

elemenlelor de rc1ele publice de comunica;ii electronice sau a elementelor de infrastructurd

necasare suslinerii acestora va fi stabilita prin autorizalia de construire, iar durata menlinerii

instalaliilor pe suportul infrastructurii publice/private proprietatea ora$ului, est€ de ani de la

data notificArii inceperii lucrdrilor, in conformitate cu prevederile art. 3-6.

3.8. Metodele de lucrLl ce urmeazd a fi utilizate pentru realizarea lucrdrilor de acces pe

proprietate, condiliile ef€ctive, precum ti utilajele folosite sunt stabilite prin Proiectul de

Execufie (PE), cu Caietele de Sarcini (CS) si detaliile de execulie (DDE) din care a fostextrasa D.T.A.C (Documentalie Tehnica pentru Autorizafie de Construire).

3.9.'in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii elementelor de rc1ea publicd de

comunicafii electronice sau elementelor de infrastructurd necesarc suslinedi acestora,

OPER-{TORUL va efectua ufnlatoarele lucrdri:a) conform planificdrii OPERATORULUI, IucrArile de instalare, inlocuire sau mutare a

elemenlelor de relele publice de comunicalii electronice sau a elementelor de infrastructurA

necesare suslinerii acestom, suDt cele stabilite si aprobale prin autolizatia de construire

oblinuti legal de la autoritatea publica competenta.

b) periodic, lucrdri de intrelinere $i reparatii a elementelor de relele publice de comunicaliieleclonice sau a elementelor de inlrastructure necesare suslinerii acestora, se vor efectua,

dupa caz cu sau farir autorizalie de construire dar obligatoriu pe baza unui avizlacord sau

autorizalia emisa de cdtre autoritatea publica locala, ADMINISTRATOR penfu imobilul -$alpi de iluminat si instalatie de comunicalii electronice de pe ace;tia, la car€ se intervilre.c) iD c,rz de necesitate, lucrdri de reparatii cu caracter de urgenltr, vor putea fi incepute dar cu

condilia comuniclrii acestora cdtre Auto tatea publica locala - ADMINISTRATOR, in cel

mult,l8 de ore de la data producerii avariei si cu respectarea/incadrarea iD conditiilo previzute

de arr, 3.9 lit. (b).

ln cazul in care lucrdrile cu caracter de urgenta se produc p9 instalaliile apa4inend altuidelindtor/proprietar, atunci remedierea acestora nu se va putea face decat dupa obtinerea

acordului definatorului legal al instalaliei construcliei respective.

4. Dreptulile 9i obligaliile Par{ilor4.1. ADMINISTRATORUL are urnatoarele drepturi:

a) in cazul in care accesul este constitrlit cu titlu oneros, si incaseze tariful datorat pentru

exercitiuea de citre OPERATOR a dreptului de acces, sumi care include atat contravaloarea

folosinlei, cat ii,ln masua in care se produc prejudicii prin efectuarea Jucrdrilor. gi

despSgubirea aferenU^;

b) si beneficieze de repunerea in starea iniliald a imobilului al'ectat de realizarea lucrdrilor de

acces sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea in starea iniliala a

respectivului imobil;c) sI fic notincat pdn intemediul peNoanei care exercid dreptul de folosinla asupra

inrobilului sau, in lipsa acesteia, personal, cu cel pulin doue zile lucretoare io avans cu privire

la accesL pe$oanelor imputenicite de OPERATOR penlu efectuarea lucrdrilor previzute Ia

all. 3.9. sau pentru desJi$urarea u]1or activitAli de studiu ori de proiectare in vederea efectudrii

accstor lucrari, cu exceplia cazului in care este necesare efectuarea unor lucrari de reparalii cu

caracter de urgenfd;d) sa 1lc notificat, prin intennediul persoanei care exercitd dreptul de folosinlA asupra

inobilului sau, in lipsa acesleia, personal, cu privire la accesul persoanelor imputemicite de

OPERATOR pentru efectuarea unor lucdri de intrelinere sau de reparalii cu caracter de

urgenld pentu prevenirea sau inldturarea coNeciDlelor generate dc producerea unei calamitef

naturale ori a unui sinistm deosebit de grav sau a unor lucrari de iotrelinere oi de reparalii

impuse de asigumrea continuitatii fiimizdrii reFlelor $i serviciilor de comunicalii electronice;

e) sd ii fie afectat intr-o mesure nesemnificativA drcptul de proprietate/folosinlagratLliri,/illchi ere/concesiune/administrare asupra imobilului care face obiectul drepttllui de

acces:

f) sA solicite mutarea in cadrul aceleiati proprietA[i a elementelor de relea de comunjcalii€lectol ce sau a elementelor de infrastructurd necesare suslinedi acesteia, in mdsum in careaceasta este necesard pentru executarea unot lucrdri sau edificarea unor constructii;g) la incetarea prezentului contract se obiind dreptul de proprietate/folosinfA asupra

eventualclor imbundtAliri aduse terenului de cAtre OPERATOR in perioada de derulare aprezentului contract !i care conduc la cre$terea calitdtii agdcole $i/sau la consoiidareaterenului.

4.2. ADMINISTRATORUL are urmitoarele obligalii:a) sd asigure accesul Ia termenele convenite de Pdrli $i in zonele stabilite Ia art. 3.4., inclusivprin eliminarea acelor imprejurfui care ar putea impiedica exercitarea dreptului de acces inbune conditii, astfel:

i. sd garanteze liberul acces la imobil, in rnaxim zile lucretoare de la primilea unei notificdridin paflea OPERATORULUI, pentu persoanele desemnate de OPERATOR ill vederea

efectlLArii mdsuretorilor pentru intocmirea proiectului de lucrtui;ii. sd garanteze liberul acces, in maxim zile lucrdtoare de Ia primirea unei notific5ri din partea

OPERATORULUI, pentru persoanele desellulate de OPERATOR Si pentru toate materialele,

udlajele 5i instalaliile necesare atat la executarea lucr6rilor de conshuclii Si arnenajAri, cat li a

luordlilor de asamblare, instalare, modificare, operare, intrelinere li reparare a relelelorpublice de comunica{ii electronice sau a elementelor de infrastructurd necesare suslineriiacestora, a$a cum au fost descdse la art. 3,1.;

^ in cazul conrmctelor incheiate cu titlu gratuit se vor mentiona doar despagubirile aferente

prejudiciilorcauzate prin efectuarea lucrdrilor, in nasurain care acestea se produc.

iii. si pund la dispozilia OPERATORULUI toate informatiile Decesare legate de existenla

unor eventuale restricfii asupra utilizerii imobilului, impuse de un te4, in cazul in care acestea

exislai.

b) sd asigure, intr-o manierd care sd afecteze cAt mai putin aspectul exterior al proprietAii fimediul inconjurdtor, tiierea arborilor sau arbuftilor, plecum fi a ranrurilol ori ddtrcinilol care

iDgreuneaze sau ar ingreuna efecluarea lucrtu ilor de acces, la solicitarea in scr is a

OPERATORULUI, pe cheltuiala OPEIIATORULUI pi cu acordarea unei despdgubiri

confom'l art. 6.2., in situalia in care nu existd o solulie altemativd, cu respectarea prevederilor

legale din domeniul protectiei mediului;c) sd semneze Procesul verbal de incepere a lucrd lor in ziua inceperii lucririlort in cadrul

Proccsului verbal se vor menliona starca fizicd a imobih-rlui, dotdrile li utiliElile de care

acesla beneliciaza in monentul inceperii luc$rilor;d) sd efectueze reparaliile necesare asupra imobilului pe toata durata Contractului, cu exceptria

celor cauzate de exelcitarea dreptului de acces;

e) sd se ablind de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinta impiedicarca sau

Iimitarea exerciterii de catre OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectulprezcntLllui Contract;

0 sd nu instaleze iD incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub inobilul respectiv echipamente

tehnice care ar putea se afecteze buna fuuclionare a relelei OPERATORULUI, fare acordul

scris al acestuia;

g) si lisprlndd pentru evictiunea totald sau pa4iald $i pentru viciile ascunse ale imobilului

care impiedica exercitarea in bune condilii a dreptului de acces;

h) sa nu pretinda !i sA nu primeasca niciun drept in legdtura cu activitatea de afaceri a

OPERATORULUI, altul decat dreptul de a primi plAlile prevlzute in prezentul Contract;

i) se despagubeascr, OPERATORUL in cazul in car.e, in exploatarea elementelor de relelepublice de comunicalii electronice sau de infrastructure amplasate pe, deasupra, in sau snbimobil, apar defecliuni telinice din culpa ADMINISTRATORULUI;j) sd permitd in c€l mai scurt timp accesul persoanelor imputemicite de OPERATOR, pe baza

unei notillcEri comunicate telefonic pelsoanei car.e exercitd dreptul de lblosinld asupraimobilului sau, in lipsa acesteia, ADMINISTRATORULUI, in cazul in caLe se ir]tpLrnc

efecluarea unor lucrAri de intrelinere sau de reparalii cu caracter de urgenli pentru prevenireasau inlatuarea consecinjelor generate de producerea unei calamitdli naturale ori a unuisinistru deosebit de grav sau a.unor lucfiri de inbefinere sau de reparafii impuse de asigurarea

continuitAlii nimizarii relelelor gi serviciilor de comunicafii electronice;k) sa acode fi OPERATORULUI eventualele condilii mai favorabile, jnclusiv re1'eritoare la1arif. in ceea ce privegte exercitarea dreptului de acces pe proprietAli, stabilite de

ADMINISTRATOR in favoarea unor te4i furnizori de relele publice de comlLnicaliielectronice prin contractele incheiate cu ace$tia;I) si punA la dispozilia OPERATORULUI toate documentele recesare pentru inscriereadreptului constituit prin prezentul contract in cartea funciard a imobilului gi pentru oblinereaavizelorautorizaliilor necesare pentru efectufea lucrarilor;nt in situalii justiflcate de necesitatea efectuArii unor lucrAri asupm imobilului ce ar afectarelelelc de comunicalii electronice sau elementele de inftastructurd necesare suslineriiacesloru, sau buna lorintrelinere ori care ar necesita mutarea lor sa notifice, in scris,OPEIIATORULUI aceasG intenjie, cu cel pulin ... zile lucrdtoare inainte de data planificatd a

inceperii lLrcrdrilor; pd4ile, de comun acord vor lua o decizie cu pr.ivire la noui anrplasamelttn) si asigure exwcitarea dreptului de acces in condilii la fel de comode pentru OPERATOR incazul in care, in-vederea construcliei de clddiri sau realizdrii de lucrdri,: soliciti reafezarea.relelelor de comunicalii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustineriiacestora, notificand in acest sens OPERATORUL conform lit. m);o) sd permitd ca lucririle efectuate in zona de proteclie a releiei Operatorului se se tealizeze inprezenla reprezentanlilor acestuia.

4.3. OPERATORUL are umAtoarele drepturila) sd beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construclia prevazutA la art. 3.1., in condiliileLegii ru. 1542012 9i ale prezentului contract;

b) si irnputerniceascd persoane carc sd efectueze lucreri de acces, inclusiv cele cu camcter de

urgel)ld. sau sA desfa$oare activite! de studiu ori de proiectare in vederea efectudrii acestol'

lucrari: aceste persoane au dreptul de acces numai in misura iD care este necesar pentru

indepliDitea atribuliilor de serviciu, pe baza uDei imputernicir.i scrise din partea

OPEMTORULUI 9i cu acordtrl persoanei care exercitd dreptul de folosiDle asupm inrobiluluisau, in lipsa acesteia, cu acordul ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptuhli de acces se

lealizeazd cu rcspectarca clauzelor privind notificarea, previzute la art. 9. c) sd realizeze, dupttEnsmiterea unei notificari cu cel pulin doud zile lucrdtoare in avans, operafiunile previzutela a . .1.2. lit. b), dact in tennen de 45 de zile de la primirea solicitdrii din parrea

OPEIiATORULUI, ADMINISTRATORUL nu efectueazi aceste operatiuni. Operaliunile se

vor realiza inh-o maniere care si afecteze cat mai pulin aspectul exterior alproprieldlii $i mediul inconjuldtor.d) sa iDcheie acordu de utilizare partajatd a infrastructudi (instalate conform prezentl uiConlmcl) cu alti fuurizrri autorizali de relele publice de comunicalii electronice;

e) str solicite ca lucrdrile efectuate iD zona de proteclie a lefelei sale sA se realizezo i[ prezerlareprczentanlilor sdi;.f) si bencficieze de garanlia impotriva odctuei evictriuni totale sau pa4iale;

g) sd fie notificat despre intenlia ADMINISTRATORULUI de a efectua lucreri asupra

imobilului ce ar afecta rclelele de comunicalii electrcnice sau elementele de infrastructurd

necesare sllslinerii acestora, sau buna lor intlelinere ori care al necesita mutarea lor, cu cel

pulin ... zile lucrdtoare inainte de data planificate pentru inceperea lucrd lor.

4.4. OPERATORUL are urmetoarele obligalii:a) poarta rdspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe intreaga

perioade cortractualtr;b) se notifice persoanei cale exercitd dreptul de folosinla asupm imobilului sau, in lipsa

acesteia ADMINISTRATORULUI, cu cel pu{in doud zile luclitoare in avaDs, cu plivire la

exercitarea dreptului de acces de cetre persoanele imputemicite de OPERATOR, cu exceplia

cazului in carc este necesard efectuarea unor lucriri de reparalii cu caracter de urgenti, caz iD

cale rotificarea se va face telefonic in condiliile stabilite p n prezentul conhacti

c) sd seDneze Procesul verbal de incepere a lucririlor in ziua iDceperii lucrerilor;

d) sd ob!in5 avizele/auto zaliile necesare pentru realizarea lucrdrilor;

e) sd elcctueze lucririle de acces pe, deasupra, in sau sub imobilul ce face obiectul prezentului

Co[tract cu respectalea cerinlelor specillce de urbanism, de amenajare a teritoriului sau

privind calitatea in constructii ori a celor privind proteclia mediului, a igienei 9i sandtdlii

publice. a muncii, a ordinii pr-rblice qi sigurantei nalionale;

0 sd suporte in inhegime cheltuielile legate de indeplinirea formalitalilor necesare pentru Tinscrierea dreptului constituit prin prezentul contract in caftea funciarl a imobilului;

g) sa supone in intregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea,

intrelincrea $i repararea relelelor publice de comunicalii electronice sau elementelor de

irfrastNctura necesare suslinerii acestora, ala cunl au fost descrise mai sus:

h) sd pliteasce suma reprezentand contravaloarea dreptului de acces in condiliile stabilite prin

prezerlul Coltract, suma care include atet contravaloarea folosinlei, cat li, in nasura in care

se produc prejudicii prin efectuarea lucrArilor, despdgubirea aferent6;

i) sA rea$eze elemeDtele relelelor de comunicalii elcchonice saLl elemcnlele de infraslructuril

necesarc suslinedi acestora, in cadrul aceleiali proprietdli, pe cheltuiala proprie, cdnd aceasti

reageza|e este solicitatd de ADMINTISTRATOR peDtru coDstruclia de clidiri sau pentru

efectualea de lucrdri, in condiliile convenite prin prezentul Contract. Cend reaiezarea

elenrentelor retelelor de comunicatrii €lecftonice sau a elementelor de infrastructurd destinate

susliuerii acestom este necesartr pentlu efectuarea unor lucrari de cdtre alte persoane decat

ADI4INISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;

j) sd puni la dispozilia persoaoelor cale electueazd lucrdri in zona de proteclie a propriei

relele toatc informaliile necesare, astfel incat sd se evite producerea unor daune relelei de

con'lur'ricalii electlonice;

k) sd Nspecte normele ti standard€le tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra,

i sau sub irnobilul ce face obiectul prezeitului Contract;

l) sa Du afecteze, decet cel mult intr-o mdsurA nesemnjficadvA, dreptul de folosinld asupra

imobilului in cauzi prin efectuarea lucrerilor de acces sau, in cazul in care au ibst deja

el'ectuatc lucreri de acces asupra aceluia$i imobil de cifte un alt furnizor de relele publice de

comunicalii electronice, sd nu afecteze in mod permanent dreptul de folosintd asupra

imobilului. printr-o restrAlgere suplinentard determinate de efectLralea unot noi asenlcrlel

lucliri:m) plin cxercilarea dreptului de acces prcvtrzut la art. 3 1 , OPERATORUL nu va cauza

schinlbiu ea destinaliei imobilului;

n) de a readuce in starea iniiiald proprietatea afectatd de realizarea lucririlor de acces pe

proprietdli sau, prin acordul PA4ilor, de a compensa ADMINISTRATORULUI cheltuielile

detenninale de aducerea in starea iniliald a prop etelii afectate;

o) sa lbloseasce suprafelele de tererl/construcliile afectate de exercitarea dreptului de servitute

in scopul pentru care s-a incheiat prezentol contract;p) sA restitLlie suprafala de teren/construclie Ia sfirginl perioadei prevdzute in prezeltulContract.

5. Intrarea in vigoarc. Durata. Modificarea gi incetarea Contractului5.1. Prezenhrl Conhact intrd in vigoare la data semntuii de cltre pd4i.5.2. Lucrdfile prevdzute la art. 3.9 se executi de Ia data semnerii de c5tre ptr4i a Procesuluiverbal de incepere a lucrlrilor.5.3. Dleptul de servitute care face obiectul prezentului Confact se instituie pe o perioadi de

..- aui sau pe toati durata de existenla a retelelor de comunicalii elechonice sau elementelor de

infrastlucturd prcvdzute la art. 3,1.

^ in cazl oortractelor incheiate cu titlu gatuit se vor menliona doar despegubirile afereDte, inmdsura incarc accstea se produc.

5.4. Pi4ilc convin ca modificarile in Contract se se facl doar in urma unui acord scds, printr-un Act rdilional la prezenlul Conrract.' I

5.5. CoDlractul inceteazi prin acordul de voinli al P*!ilor, prin disparilia imobilului, laexpirarca perioadei prevdzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru Deexecutarea

obligaliilol sau in condifiile prevdzute la art. 5.6. o la art. 8.3-

5.6. OPDRATORUL poate solicita incetarea Contractului, plin transmiterea cdtre

ADMINISTRATOR a unei notificiri cu cel pulin 2 luni iDainte, intr-una din situaliileufmetoarc:

a) utilizarea elementelor de relea sau de infrastructura instalate devine imposibild, oneroasa

sau mai putilr perfomantd decat a fost prevdzut inilial;b) se modilicd arhitecnrra relelei publice de comunicalii electronice a OPERATORULUI, iarelementele de relea instalate nu mai corespund noii arhilecturi:c) autorizaliile necesare desfE$urarii activitetii OPERATORULUI nu por fi oblinute.6. Tarifare

6.1. P5{ile au convenit ca OPEMTORUL si pldteascd sunu de reprezentand contravaloarea

dreptuhri dc acces stabilit conform art. 3.1.

6.2. in situafia in care, cu ocazia efectuerii lucrarilor prevezute la art. 3.9. se produc pagube

mateliale ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va pl6ti acestuia, ca pafie a tarifulu;conveliit, o despAgubire calculatA avand in vedere urmdtoarele criterii:- catcgoria de folosinld $i suprafala de teren afectatA cu ocazia efectuarii lucrdrilor;

- tipurile de culturi si plantalii afectate de lucrdri;- categoria construcliei (construclii de cladiri sau construclii inginere$ti) ti suprafala

construitd afecmta cu ocazia efectudrii lucririlor;- activita4ile restanse cu ocazia efectudrii lucrdrilor;- gmdul de uzura d imobilului.

6.3. Plata sumei prevdzute la art. 6.1. se datoreazA de la momentul semntuii de citre pd4i a

Procesuiui verbal de incepere a lucrErilor.

6.4. Plala se va face lunar/trinestriavanual in contul ADMINISTRATORULUI, nr.

I_l l_l ll_U I_l l_LI_I=l I_l I_l I_l I_I deschis Ia_ sau Ia caseria Primiriei Oraqului

Murfadar.

6.5. in cazul in care OPERATORUL nu achitd sumele datorate in temeiul prezentuhli contact

la termenele prevazute la art. 6.4., acesta datoreazd ADMINISTRATORULUI penalitali in

valoare dc 0,1 % dio suma datorata p e zi de ir:l]|a,rziere.

6.6. OPERATORUL nu poate fi obligat sa pldteasctr taxele ti impozitele legale aferente

imobilLrlui ce face obieclul prezentului contract.

7. Cesiunea dreptului

7.1. OPERATORUL poate ceda drcptul de accas prevazut la ad. 3.1. unui alt fumizor de

relele publice de comunicatii electrolice, autorizat in condiliile legislaliei din domeniul

comunicaliilor electronice, cu condilia notificirii ADMINISTRATORULUI si a efectuairii

inscrierii in cafiea funciard.

7.2. OPERATORUL ramane dator faF de ADMINISTRATOR numai penfu obligafiile

n6scute inainte de cesiune. Pdntr la notificarea cesiunii, OPERATORUL ti cesionarul respu[d

solidar pentru indeplinirea tuturor obligafiilor falA de ADMINISTRATOR.8. Folla Drajora

8.1. Niciuna dintre Pe4i nu rdspunde de neexecutarea la termen li/sau executarea in mod

necorespunztrtor - totalA sau pa4iah - a oricirei obligalii care ii revine in baza prezentului

Contract. dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliei respective a fost

cauzatA de tbqa majord a$a cum este definitd de lege.

8.2. Paltea ciue invoca fo4a majora este obligatd se notifice celeilahe PtuIi in termen de 30

zile lucI.litoare producerea evenimentul,ri qi sd ia toate masurile posibile in vederea limitariiconsecinlelor lui. AceastA nodficare va fi confirmad ulterior, sub sancfiunea neluirii inconsidemre, prin dovada eliberati de Camera de Comerf gi Industrie sau de alt organism

abilitat.

8.3. Dacd aceste imprejurari $i consecintele lor dureaza mai nruit de ..- de zile lucretoare,

fiecarc pa c poate renula la executarea contractului pe n1ai depafe, fara ca vteuna dintrc ele

sd prctitdd daune-interese.

9. Notil'icdri9,1. ill accepliunea Pi4ilor, orice notificare in scris adresatd de una dintre acestea celeilalte

este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevdzuta de prezentul articol.

9.2. irl cazul in care notificarea se transmite prin pott5, se va utiliza un serviciu poital cu

conlirurue dc primire pi se considerd primitd de destinatar la data menlionata pe fo nularul

tipizat de confirmare de primire.

9.3. in cazul in care se impune efectuarea unor lucrfui de intrelinere sau de reparalii cu

cancter dc urgenti, notificarea telefonica va fi conlirmate ulbrior in maxin doud zile

lucdtoare prin email, fax sau pottd.

9.4. Daci sc tdmite prin fax, notificarea se considera primith in prima zi lucrdtoare dupa cea

iD calc u fost expediatd.

9.5. Cornuuicdrile de rutina se pot efectua $i prin e-mail.

9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Pt4i, necesare in derularea acestui

Conract suDt prevazute maijos. in cazul modificdrii acestor informalii. Partea in cauza este

obligati-r sd notifica cealaltd Parte cat mai curAnd posibil, sub sancliunea consideririi valabile

colrrunici'rrii transmise la vechiul punct de contact.

Pentru

ADM]NIS'IRATORPersoaDe dc contact:

Telelorl:Faxl

E-mail:10. Litigiiln cazul in cdre rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabih, orice litigiu

decurgfrLrd clin sau in legAtua cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretalea,

execut{rea ori desfiinlarea lui, se va solutiona de cdtre instanlele j udecatore $tj competenle.

1 l. Clatlzc linale

PentNOPERATOR

Persoane de contact:

Telefon:,Fax:

E-mail:

I l l. Contractul se va lnscde de cttre OPERATOR in cartea funciard a imobilului asupE

cAruia se exerciti dreptul de acces li este opozabil oricalui titular al unui drept real asupra

imobilului respectiv, d€linatorului cu orice alt titlu, precum qi dobdnditorilor imobilului.11.2. in cazul in carc Pa4ile i9i incalci obligaliile ce le revin potrivit prezentului contract,

neexercitarca de Partea care suferd weun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai

sau pdn echivalent banesc a obligaliei respective nu insearma cd ea a rcnunlat la acest drept

al sdu.

1 1.3. Prezcrllul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integrantA din cup nsul s5u,

reprezirti vointa pd4ilor qi inldturi orice altli intelegere verbala dintre acestea, anterioare sau

ulterioari ilcheie i sale.

Prezeltul Contract a fost incheiat iD forme autenticd, intr-un numer de 3 exemplare originale,cate Lulul pentru fiecarc peJl:e, aslizi /...1

SEMNATUI{IPROPRI El'AR,/COMODATAR/LOCATARJ

OPERATORCONCESIONAWADMINISTRATOR

Anexe la Contract

Anexa I - Adul dov€ditor al catitalii de PROPNETAR asupra/al imobilului (in cazul

ADMINISTRATORULUI trebuie menlionat[ expres posiblitatea acestora de a incheia acte

juridice de

natura celor care fac obiectul dreptului de acces)

Anexa 2 - Ceiificatul-Tip nI. / al OPERATORULUIAnexa 3 - Schip de amplasare a elementelor de refea de comunicalii electronice ii a

elementelol de

infrasuucturd asociate acestor4 dupa caz.

Anexa 4 - Planul cadastral al imobilului, dupa caz.

Anexa 5 - [xtrasul de Cade Funciari eliberat de .., sub nr. .,,, dupa caz.

Anexa 6 - Certificatul fiscal nr. din data -, emis de Circumsariptia

Financiala u si/sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Come4ului,

ROMANIAJUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGACONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR. 63 DIN 28.10.2013

privind aprobarea destina(i€i volunlului de masg lemnoasiipentru exploatare in Nnul20l3 ,

din fondul forestier proprietatea comunei Ion Creanga , cuprins pc razr Ocolului Silvic Roman.

Consiliul local al comunei lon Creanga,jud. Neamt;AvArrd iD vedere:

- Referatul nr.6736 din 08.10.2013 a donDului viceprimar al coDtunei Petrache cabriel ;- Explner€a de Dotive nr. 6737 din 08.10.2013 a primalului contunei Iol1 Creanga .

- Prevederile art.l0, alin.2 Iitera,,a" 9i litera ,,b", llrt.59 aliD.(l ) Si alin.(2) , art.62 ,atin.(2) din Legea

nr.4612008, priviDd Codul Silvic prin care eslc reglementar regimul silvic $i administrarea fonduluiforcslier.cu modillcarile $i collrpler,rile ullerioare;- Prevederile amenajaneitului silvic al p:rdurilor proprietatea corrunei Ion Crcanga care

reglementeaza posibilitatea totald pentru rccoltarea masei lemnoase pe natura de produse $i suprafelelede parcunj anual cu tdieri, cuprinse p€ raza O.S.Roman :

- Autorizatia de exploatare nr. 21 din 10.10.2013

- Cortractulde prestariservic;i nr.6813dirrll.l0.2013cuS.CDor;nForestSRL- Prevederile art.4 ,l;t."b", art.6, pct.l 4 din Legea nr. 5212003, privind iransparenla decizionala inadninistmlia publica;- Prcvederile art.5 alir (1) lit. ,,a" din Legea nr.544/2001, priviDd liberul acces la infoflnafiile de

interes publici

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

in tenreiul prevederilor art.36, a'in.( 2) , litera,,c", alin. (5) litera "b", art.45 alin.(l ), alin.(5) Si

art.l 15, ali'r. ( 1) litera,,b", alin.( 3, 5, 6,7\ di'I. Legea 21512001, privind administralia publica locala,

republicalA. cu Drodificirile si completdrile ulterioare:

HOTARASTE :

Art.l.alin (1) Se aprobd exploatarea masei lemnoase din partid 603601 , proprietatea Comunei

Ion Creanga din UP Vll / ua 58A %. avand un volum brut de 178 mc pe o suprafata de 2,00 ha si

un nunrar de434de arbori d€stinat productiei anului2013 confionn contracfului de fumizare a

masei lenrnoase pe picior, cuprins pe mza Ocolului Silvic Ronran . pentru ,, lemn de foc,,petinpul sezonului rece.

AIin. (2) Repartizarea cotelor de tiiele $i valorificarca masei lemnoase pe picior previzutl la

alnr.(l),vafi pentru nevoile proprii 178 mc, astf€l : pentru scolile din comuDa Ion Creanga

canlitalea de 120 mc si primarie 5E mc.

Art.2. Cu ducerea la indepliDire a prevederilor prezentei lrotir6ri se irrcredir4eaza Viceprimarul

conunei Ion Creanga

Art.3. Prezenta se comunica prin grija s€crelarul comunei instituliilor , autoritalilor si persoan€lor

interesale.

PRLSEDINTE DE SEDINTA,

.,:;ii'',fi" o/r4.''Contrasenneaza ptr. Legalitate

SECRETARNITA MIHAELA

CT
Replace
CT
Replace
CT
Replace
CT
Replace

ROMANIAJUDETUL NEAN4T

COMUNA ION CREANGACONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR. 64 DIN 28.10.2013

Privind aprobarca executiei bugetului propriu al comunei lon Creanga pe

trimestrul III- 2013, pe cele doua sectiuni.

Consiliul local al comunei Ion Creanga,jud. Neamt;In conformitate cu prevederile art. 20 , alin.( l) , lit.'t" si ale Sectiunii \r.4,art.49,

alin.(I2), respective art.57,alin.(l) din Legea nr.27312006 privind finalele publiceIocale . cu modificdrile qi completarile ulterioare ; ale Legii nr 5 din 2I.02.2013 a

bugetului de stat pe anul20l3 cu modificarile si completarile ulterioare qi ale Legiicontabilitatii nr.82l 1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.Examinand referatul compartimentului de specialitate al primarului comunei iuegistrat la

nr.6969din18.10.2013si expunerea de motive a primarului comunei avand nrdeinregistrare 6970 din 16.10.2013 prin care propune aprcbarea executiei bugetare abugetului prop ual comunei Ion Creanga pe trimestrul III- 2013, pe cele doua sectiuni,Tinaud seama de H.C-L. nr, 18/08.04.2013 privind aprobarea bugetului local pentru anul

2013. cu modificarile si completarile ulterioare.Luand act de avizul favorabil al coDrisiilor de specialitate ale Consiliului local.

In terneiul dispozitiilor art.36 alin(2) lit."b"si ale alin.(4) , lit."a'ale art.45,alin(2),lit"a" si

ale a .I 15 alin (1) , Iit."b" din Legea adminisbaliei publice locale nr.2l5l2001 ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare:

I'IOTARASTE:

Art. 1 Se aprobi executia bugetului propriu al comunei Ion Creanga pe trin]. III ,

2013 . conform anexei la prezenta .

Art 2 Secretarul comunei va comunica prezenta instituliilor si persoanelor

interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA TcoNsrLrER a M4.r,

CII IR I'-A IOAN .'

Contmsemneaza ptr. Legalitate

SECRETAR

NITA MIHAELA

CT
Strikeout

Exacutle buge! local

SPECIFICATIE 2013 la 9 luni 9luni %

0 1 l 4 4/3.

SECTIUNEA OE FUNCTIONARE,VENITURI

lmpoz( tr.nsferul proprietanlor imobiliare 03.02.18 29,000 23.000 9,123 J9 67

,c;il$*;ffdffiffiffiigb$i.ifllqi ;,i .- 7l5,ON :r,58161? 81.3S

cote defal. din imp.pe venit 04 02 01 145,000 145,000 129,547 89.34

Sume din .imp.venit echilibrare 04.02.04 s70,000 570,000 452,070 79 31

tuh oa::, .: 4,:{{lE:tX}0 398,000 242,€96 60.98

lmpozit $i taxa pe cladiri PF/PJ 07.02 01. 102,000 99,00c 53,215 53 75

lmpozit p. terenuri PF/PJ /EXTRAVILAN 07.02.02. 289,000 294,000 189,481 64.45

llc impozite si t8xe pc proprietate 07 02.50 25,000 0 0 000

srirncrilo&liiil$idlilgf,t"4rli)}rlritsrrii:iiilill +,,ti': ! x,,r "1r02,r,i., LI r.8t5,o0n 100.0s

Sume delTVA pt.ch desccntra 1102.02 1,841,000 1,258,000 1,259,000 100.08

Sume def.TVA pt.echil.B.L 11.02.06 739,000 s86,000 586,000 100 00'" 58J5

I mp. mijl. lransport 16.02.02 110,000 98,000 56,114

Atd'ii'i:iq8i!Dd$!l$!b.!,:'q',.r"'i},..ri;it'.'1si*\d&;i]**;ll';1i,;:,: i8,t2;;1lj i:i l r"'rril6;bDbll'2tioto '151;951 r92.41

Alte nnpozite ti tde 18 02.50 36,000 27,000 51,951 192.41

u.irldti$ikiff S6lfi[6l,Iit{tlite{ 1t}ilhi]*i*Si*$.iiiL'a!l1 '-.i:';2t .r.. 24JlD! . rei|,n 100.54

vdrir!ri din concesiuni l0 02 05 28 o00l 24,000 24,729 100.54

lr:2t l9;297 .104.63

venit.din prestari de servicii 33.02 08 38,000 28,000 104 63

l4iol,l| ,:l a,00! 4989 124.73

Tde exlrqjudiciare de timbre 34 02 02 5,000 4,000 4,989 72413

35:02ji1"r .l:lLi ;':. t3liO00lji - t02;00.0 ,.i2t 62! 27.09

Vcnrt.din amenzi si alte sanct 35.02 01 131,000 102,000 )7,62q t? 09

6fr;ffiFffiB!:l.*i,:rir:i .,l,rijjr,:']ii.:..lltjjJaii.i:,i.llii:* -": . 8t,o0( .3&663 44.44

36.02.06 87,000 E7,000 34,935 40 16

va's SF pt. financ.SD 37.02.03 .r49,000 l60,o0c -380,500 105.69

SF 37.02.04 449,000 360,000 380,50C 105.69

ii: r.:100ilncei.itln'dffiIfi tiltlirb\ltlGlnlri*i$4ffi iliilt:i]dniri'i :;ri i

100.00Sunc excedent BL Ptr.frnant SD 40.02.14 270,000 270,000 270,000

.":r.1; i ', .. 1d2.02 ... 1941b0! , .-l20;0m :rtoli,iagl s6.02

s--iu. ti' irrcat,l.e tcm"" "arUu,'i

2.02 31 | 169,000 ro4,o0ol 85,43€ 82 15

r r-"'" bu8.t"r{" 'f-snlare6 sarrsrlui l'2 0? 41 I 25 000 21,0001 17.79 84 72

;;i*rr"n;i,Btdiii6dftrhtSjiierhd"..l','1.;'ll&,. .i'. 51.01 :f, .801 57.8,00! ;"509.8!61 70.75

5102.10 354.10t 252,000 230,7201 99 69

b)Bunuri sl seNicii 51.02.20 448.90t 126 000 234,598] 53 S8

6to2 - .7itobol, 18!00 36,162 46.36-,rri..*,rtd.il {l&iaiiihftIthalr,,,,r.;f.,li''"''I6102 10 28,0001 28,n00 9,0911 32 4

I

b)8!nurisiservicii 6102.10 s0,0001 s0,000 27,A1t 54 14

65.02 t70a.o00 1.402,000 1,356,064 96,72

65 02.10 1,522,000 1,292,000 1,286,6r9 99.58

c)Ahe cheltuieli(bursg)

65.02.20 t66,000 100,000 59,445 59 45

65.02.59 20,000 10,000 10,000 100 00

66.02:,. 'ls,000 21,O00 17/598 83.80c*;r :-S;:lii*,#$t4:Ki":n,,ii".n d:lir I i::.:i'li,i;.:i . ' ...

66 02.10 2s,000 ?1,000 17,598 83.80

66 0l ?l 0 0 0 000

67,02 .$4;0m rnAoo! 76.566 70.89

13,926 69 63a)chehuieli (

b)Bunurisis

67 02 10 24,000 2Lr,U0U

67 02 20 20,000 18,000 1,64r) 911

teli 67 02 59 50,000 70,000 s9,000 84 2q

,::::AslBqry

a)chelt

Dr,lnli."...ri .'"'.r. ,'::l l . 68.02 48t,! 3oG,@! ::.230395 75.29

6S 02 10 I 116,000 91,000 82,104 90 22

68 02 57 | 165,000 215,000 148,791 69.?1

CT
Strikeout

70,02 2 67.01

70 02 20 216,000 186,000 124,635 67 01Protgctleihqdldlul:{..,..... _ ...( r t4.o2 106{x)0 84d00 i. as_696 54,40a )Sunuri sj servicil 74 A) )O 106,000 84,000 45,696 54 40

lElEi.lri4th1$ft i.Fj,ni$r-,'i;:it:*.f l#i.Sdi?*iisir, 84.02 . 60,000 30,000 16,926 56.42a)Bunurisl seNicii 84.02.20 I ' .i. ,,, 6O.m0 . 30,txt0 . 16;926 56.{2

SP€CIFICATIE 201:t 9luni0 I 2 3 413

ssenullE lioEoEz 00.01 .. ,719,000 t30.fl)c .7t0,500 100.07l.Varsaminte din sectiun€a de funcionar€ 37 02 04 449,000 360,000 380,500 105 69

40 02 14 270,000 270 000 270,000 100.00I Modcrnizare sal vromanesc 42 02 51 0 100,000 100,000 100 00

SPECIFICATIE 2013 la 9lunlr€alhat ln

9luni %

0 l 7 4/3,

sEcnuNEA]DEDtll-o.lfiAn&CliErlulEuilrijjf$iri.:. .oD.ol. : 9:0lrlt,1 ,.t3c000,j rti6;14 s3.99

CHELTUITTI DE CAPITAL 70 719,000 730.(x)0 716,52n 98.15

Aul or.tatr publice si actiunr externe-Chelt.de cap't al 51 02 7l 2t,000 23,000 6,484 28 19

Cultura-recreere si religie{heltuieli de capital 67 02 71 2,000 2,000 2,000 100 00

Sanatate-actlve nefinanclare 66.02.71 0 l6u,000 162,000 100.00

Transporturi-Cheltuieli de capital 632,O00 543,000 543,019 100 00

Ex€cutla bu8€tulul actlvltatllor finantate lnte8rallau partlnldin venituri proprii

SURSA 2013 la 9lonl 9luni

0 1 3 4 4/3

rEcdr.ll'ltAubuvolTaRfivEt$runru 50.10: . tr4.D00 329.000 0 0.00

l.Excedent 2012 99 10 97 74,000 74,000 0 000

2 subvenhi penrrL instrtutti pubfi(e Chert d€ (rprrdl 4310 09 300,000 0 0

i$,s,;.ilairi,l : , '. 15:10. . i i. ii 45,000 .4s,0m ilj:ri.0.910 21.02

1.Dive15e venituri 36.10 45,000 45,000 9,910 ,2.Or

sEcnurtlEAioEllrNcnoilAhEloEt rdiii;r*: 67t10 lrs,0O0 25,000 1,90,0 7.60

.)Cheltuieli de personal 67 10 10 1,900 1,900 1,900 100

b )Bunuri si servicii 67 10 20 43,100 34,000 0 0

CT
Strikeout
CT
Replace
CT
Replace