of 25 /25
ROMANIA JUDETUL NEAMT COMI]NA ION CREANGA CONSILIUL LOCAL TIOTARAREA NR. 62 DIN 28.10.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprictatea publica si p vata a comunei Ion Creanga, judetul Neamt, Consiliul local al comunei Io Creanga, jud. Neamt ; Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al prirnarului , avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Ion Creanga si avizul secretarului comunei pe proiectul de hotarare . Luand in considerarc adresa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii inregistrata la nr. 6555 din 02.10.2013 . Avand in veder€ prevederile cuprinse in art.6, alin.(3), (5) si art. 13 din Legea nr. 154/2012 privind reginul infrastructure retelelor de cornunicatii electronice; Vazan d prevederile aft. 5 1 , alin.(2) din Ordonanata de Urgenta nr. 43 / I 99? , republicata , privind reginul drumurilor, prevederile Legii nr.571/2003,privind Codul fiscala cu modificarile si completarile ulierioare si O.G. nr. 92l 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat si actualizat. In conlormitate cu prevederile Legii nr.50/1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii . repubiicata. ln temeiulprevederilor Legii nr.52l2003 privind transparenta decizionala in ad'ninistratia publica . completata. Luand actde avizul favorabilala comisiilor de specialitate ale Consiliului local; ln temeiul art. 10,art.36,alin.(2),lit."c"siart.45,aklin.(2),lit."c"din Legeanr'215/2001 ,^ adlninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare : HOTARASTE I At.t.l. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a conunei lon Creangar judetul Neamt de catre furnizorii de retele de comunicatiielectronice. Art.2. Incepand cu datade I noiembrie 2013 , furnizoriide retele de comunicatii electronice r vor achita uD pret reprezontand contravaloarea dreptuluide folosinta asupra terenului ocupatcu retele de comunicatii electronice, dupa cum umeaza : a) Pentru retele subterane = 3 lei/ml/an. b) Pentru rctele supraterane = 3 lei/ml/an. Aft.3. Pretul prevazut in prezenta hotararc se va achita in baza unui contract incheiat iD forma autentica . intre comuna lon Creanga , in calitato d e titular al dreptului de proprietate publica sau prilata si fiecare fuuizor de retele de comunicatii electronice, pe baza procesului verbal incheiat inttre padi prin care se confirma lungimea retelei de comunicatii electroDice Sumele incasate se vor face venit la bugetul local.

ROMANIA JUDETUL NEAMT CREANGA CONSILIUL LOCAL · Ion Creanga, judetul Neamt, Consiliul local al comunei Io Creanga, jud. Neamt ; Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate

 • Author
  others

 • View
  57

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETUL NEAMT CREANGA CONSILIUL LOCAL · Ion Creanga, judetul Neamt, Consiliul local al...

 • ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMI]NA ION CREANGACONSILIUL LOCAL

  TIOTARAREANR. 62 DIN 28.10.2013

  privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de accesal furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprictatea publica si p vata a comunei

  Ion Creanga, judetul Neamt,

  Consiliul local al comunei Io Creanga, jud. Neamt ;Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate

  al prirnarului , avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Ion Creanga siavizul secretarului comunei pe proiectul de hotarare .Luand in considerarc adresa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in

  Comunicatii inregistrata la nr. 6555 din 02.10.2013 .Avand in veder€ prevederile cuprinse in art.6, alin.(3), (5) si art. 13 din Legea nr. 154/2012

  privind reginul infrastructure retelelor de cornunicatii electronice;Vazan d prevederile aft. 5 1 , alin.(2) din Ordonanata de Urgenta nr. 43 / I 99? , republicata , privind

  reginul drumurilor, prevederile Legii nr.571/2003,privind Codul fiscala cu modificarile sicompletarile ulierioare si O.G. nr. 92l 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat siactualizat.

  In conlormitate cu prevederile Legii nr.50/1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor deconstructii . repubiicata.

  ln temeiulprevederilor Legii nr.52l2003 privind transparenta decizionala in ad'ninistratiapublica . completata.

  Luand actde avizul favorabilala comisiilor de specialitate ale Consiliului local;ln temeiul art. 10,art.36,alin.(2),lit."c"siart.45,aklin.(2),lit."c"din Legeanr'215/2001 ,^adlninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare :

  HOTARASTE I

  At.t.l. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a

  conunei lon Creangar judetul Neamt de catre furnizorii de retele de comunicatiielectronice.

  Art.2. Incepand cu datade I noiembrie 2013 , furnizoriide retele de comunicatii electronice r vorachita uD pret reprezontand contravaloarea dreptuluide folosinta asupra terenului ocupatcuretele de comunicatii electronice, dupa cum umeaza :

  a) Pentru retele subterane = 3 lei/ml/an.b) Pentru rctele supraterane = 3 lei/ml/an.

  Aft.3. Pretul prevazut in prezenta hotararc se va achita in baza unui contract incheiat iD formaautentica . intre comuna lon Creanga , in calitato d e titular al dreptului de proprietate publica sauprilata si fiecare fuuizor de retele de comunicatii electronice, pe baza procesului verbalincheiat inttre padi prin care se confirma lungimea retelei de comunicatii electroDice Sumeleincasate se vor face venit la bugetul local.

 • -02-

  Art.4 Pentru contractele ce s€ vor incheia, precum si pentru actele aditionale la contracteleinitiale, plata se efectueaza integml pentru anul in cursin termen de 30 ziledela semiareaconlracrelor. respecti\ a aclelor adilionale

  Art. 5 In cazul neachitarii la termenele stabilite , se vor percepe majorari de intarziere . Nivelulmajorarii de intarziere este de 2yo din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate intermeD .calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziuaimediat urmatoaretermeDulujde scadenta si para la data stiDgerii sumei datorate iiclusiv.

  Art. 6 In contractul incheiat intre parti vor fi precizate toate conditiile de exercitare a dreptuluide acces alfurnizorilorde retele de comunicatii electrotlice pe prcprietatea publica si privata a

  comunei lon Creangn, inclusiv contravaloarea dreptului de folosinta asupra imobilului , precun si

  despagubirile datorate pentru eventual€le prcjudicii cauzate prin efectuarea lucrarilor ' Prevedetileprez€ntei hotarari nu se aplicarctelelor de telecomunicatii electronice apatinand Serviciului de

  Telecomunicatii Speciale.

  Art. 7 ir cazul in cale , pe parcurstLl derularii contractolui , intervin schimbari care conduc larnodificarea pretului datorat sau a lunginrii de retea,paftile vor proceda la actualizarea clauzelorcontractuale, prin incheierea de acte aditionale in forma autenticala contractele initiale.

  Art. 8 Nerespectarea prevederilor privind anrplasarea , intletinelea , utilizarea, inlocuirea siumutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, inc)usiv suporturjle si celelato

  componente necesare sustinerii acestora , precum si a punctelor terminale utilizate pentrD furnizarea

  serviciilor d€ comunicaiii electronice , se sanctioneaza coDfom prevederilor Irgii nr' 50 / 1991 ,republicata si aciualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si,r celorlalteprevedcri legalecu aplicabilitate in materie.

  Art.9 Se aproba Regulamentul privind coDdit;ile in care se rcalizeaza accesul pe proprietatea publicasau plivala a comulei lol1 Crcanga in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de

  comunicatii elecironice sau a elementelor de infiastructura necesare sustinerii acestora, modul de

  utilizarc padajata a elementelor de infrastructura, ptecum si masuile privild construirea retelelor de

  comunicatii electronice, prezentat in anexa la prezenta .

  Art. 10 Viceprimarul comunei impreuna cu contabilul primariei vor aduce la indeplinireprevederile prezentei

  Art. 11 Secretarul cornunei va comunica prezenta institutiilor si percoanelor interesate

  PRESEDINTE DECONSILIER

  CoDtmsemneaza ptr. Legalitate

  SECRETAR

  NITA MIHAELA

  SEDINTA

  cruREA roAlu4z ,i(\)

 • Anexa la H.C.L. nr. 62 din 28.10.2013

  REGULAMENTprivind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau p vata a

  comunei Ion Crcanga in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor decomudcatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinedi acestom,

  modul de utilizarc partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind

  constuirea retelelor de comunicatii electronice

  Avand in vedere prevede le Legii nr. 154 din 28 septemb e 2012 privind regimul

  inftastructu i retelelor de comunicatii electronice, precizam urmatoarele :

  CAPITOLUL I:Dreptul de acces De DroprietatiArt.l.alin.(l) Fumizorii de retele publice de comunicatii electronice, autorizati in conditiilelegislatiei din domeniul comunicatiilor electrcoice, au dreptul de acces pe proprietatea publica

  sau pdvata a comunei Ion Creanga in conditiile prezentr-rlui Regulament.

  alin.(2) Persoanele care flunizeaza exclusiv pentu nevoi proprii retelele de comunicatii

  electronice, cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia comunicatiilor electronice, au

  dreptul de acces pe proprietatea publica a comunei Ion Cleanga , in conditiile prezentuluiregulament.

  alin.(3) Dreptul de acces pe proprietatile prevazute la alin.(l) si(2) asupra unor unor imobile

  proprietate publica sau privata este drept de seNitute, care se exercita in conditiile logii cu

  respectarea principiului minimei atingeri aduse propdetatii.

  alin.(4) Dreptul de acces pe o proprietate privata si conditiile tealizarii accesului, se negociaza

  de catre partile in cauza.

  Art.2, Furnizorii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe

  proprietati pe deasupra./idsatr/sub inobilele proprietate public a/p vat a a comuneilonCrcanga, inclusiv drumuri, poduri, stalpi, paduri, terenud agricole, in conditiile prezentului

  regulament, daca sunt iDdeplinite in mod cnmilativ urmatoarele conditii:a).exercitiul acestui drcpt nu conhavile uzului sau interesului public caruia ii sunt destinateinrobilele in cauza;

  b).efectuarea lucrarilor in cauzal este de natura sa contavina celintelor specihce deurbanism,

  de ameuajare a teritorilui sau privind calitatea in constructii on celor pdvind plotectia

  medi lui, a sanatatii, apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, pe cale trebuie sa le

  rcspecte activitatile ce se desfasoam pe deasupraTirJsau/sub imobilele in cauza

  Art.3.alin.(l) Fumizoii de retele publice de comunicatii electrcnice beneflciaza de dreptr de

  acces pe proprietati pe deasupra./in/sau/sub imobilele proprietate pdvata a comttnei, daca sunt

  indeplinire cumulatir urmatoarele condiliil

  a).dreptul de folosinta asupra imobilelor in cauza nu ar fi afectat sau ar fi al'ectat intr-o masum

  neseminiticativa pdn efectuarea acestor lucrari.b).daca un alt fr-rrnizor de retele de comunicatii electronice, autorizat in conditiile legislatiei

  din domeniul comunicatiilor electonice, a efectuat deja lucrari de acces pe proprietati pe

  deasupra/in/sau/sub ilnobilele in cauza, dreptul de folosinta asupra imobilelor nu ar fi afectat

  in rnod pemanent de o restrangere suplimentam priD efectua.rea unor noi asemenea lucrari;

  c).efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati nu este de natura sa contravina cerintelor

  specifice de urbanism, de amenajare a teritodului sau privind calitatea in constuctii ori celor

 • privind protectia mediului, a sanatatii sau a ordinii publice, pe carc trebuie sa le respecteactivilatile ce se desfasoara pe deasupra./irlsai-r-/sub imobilele in cauza;

  d). sa existe acordul titularului dreptului de proprietate privata asupla imobilului afectat de aincheia un contract, prin care sa se stabileasca conditiile de exercitare a dreptului de acces pe

  prcprietatea sa pdvata sau, in cazul refuzului, sa existe o hotarare j LLdecato reasca irevocabila,

  care sa tina loc de contract intre pafii.alil.(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul dreptului de acces in spatiile allate inproprietate indiviza din cladirile cu mai multe locuinte, itclusiv in ceea ce priveste fixarearetelelor de comunicatii electronice sau a unor elenente de infiastructura necesare sustinerii

  acestora pe zidurile od terasele acestor cladiri.Art.,l.alin.(l) Auto tatea administrativa publica locala care exercita dreptul de administrareasupra imobilelor proprietate publica sau privata a comunei , va publica, pe pagina proprie de

  intemet, si prin afisarea in locuri vizibile, la sediul Primariei, in termen de 30 de zile de ladata plimirii primei cereri in vederea exercitarii dreptului de acces Ia un anun t imobilproplietate publica/privata, conditiile in care se realizeaza dreptul de acces la acest imobil sidocunentele pe care solicitantul unneaza sa le prezinte.

  alin.(2) Publicatia prevazuta la alin. (l ) va cuprinde eel putir:a) Colsiliul Local al comunei lon Creanga administrator al proprietatii publice si/sau privatea comunei , avand sediul in sat IoD Creaiga , comuna Ion Creanga , str. Lc.Brateanu , Dr.105 , j udetul N€amt , primeste cererile de acces pentru proprietatea publica sau privata a

  conunei pentru amplasarea de cate furaizori a retelelor de comunicatii electronice;

  b) lmobilele pe care se pot instala stalpii si retelele de comunicatii electronice sunt lbmatedin terenul afercnt trotuarelor, strazilor, parcul comunei, in imobilele institutiilor publice sauin imobile proprietate privata a comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;alin.(3) Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprielatea publica sau

  privata a comunei sunt de 3 lei /mVan.

  - Tarit'ele maxime au fost stabilite cu respectarea unnatoarelor principii:

  a) sa ficjustificate si proportionale cu afectarea imobilului respectiv- trotuarele, strazile,

  terenurile, cladirile din proprietatea publica,iprivala a orasului;

  b) sa acopere doar prejudiciile directe si cede cauzate p n efectuarea lucmrilor, precurn siprin existenta si fuDctionarea elementelor de inliastructura ale retelelor de comurricatii

  electruniee care lac obieclul aceslor lucrari;

  c) sa aiba in vederc, atunci cand este cazul, plusul de valoare adus inobilului respectiv, prininstalarea retelelor de comunicatii eleclonice sau a elenentelor de infrastructura necesare

  sustineriiacestora.

  alin.(4) Limitarile tebnice cu privire la exercitarea dreptr ui de acces, care rezulta dincaracteristicile de uz sau intercs public / privat ale imobilului vor fl stabilite prin Ceftificatulde urbanism in functie de amplasamentul elementelor de infrastuctura necesale sustinerii a

  retelelor de comunicatii electronice, cu respectare prevederilor PUG - comuna lon Creanga .

  aiin.(5) Pfocedr.ua detaliata ce trebuie indeplinila de solicitartii dreptului de acces, peproprietatea publica sau privata a comunei inclusiv odce conditii legate de documentele cetrebuie prezentate de acesta:a) sa prezinte documente de identificare, societate (agent ecoDomic), copie CUI si certificat de

  imegistrarc si certificat coNtatator de la Oficiul Registrului Conrertului, in copii certificate

  pentru conformitate cu originalul;b) sa prezinte actul de identitate al administratorului sau iDputernicitului legal (copie

  certiticata);c) sa prezinte imputemicire ca reprezinta societatea (in original).

  alin.(6) Autoiitatea publica locala-Consiliul Local al comunei Ion Creanga , prin aparatL

 • propriu de specialitate al primarului, nu poate stabili impozite, taxe, tadfe sau alte sumesuplimentare fata de sumele ce rezulta din contracteLe incheiate in conditiile prezentuluiregulament de catre parti, pentru ocupalea si folosinta imobilelor proprietate publica/ p vataa comunei de catre fumizorii de retele de comunicatii electmnice.alii.(7) Conditiile stabilite in vederea exercitarii dreptului de acces potrivit prezentuluiregulament respecta principiul transpareDtei si obiectivitatii si vor fi nediscriminatorii fata dcloli fumizorii de retcle de comunicalii eleclronice.Art.5. O copie a publicatiei cuprinzand conditiile de acces stabilite in conformitate cuprevederile prezentului reguLament, plecun si a o caor modihcari sau completari ale acsstorcollditii va fi transmisa Autoritatii NatioDale pentru Admidstrare si ReglemeDtare inComunicatii, denumita in continuare ANCOM, de catre Primaria comunei lon Creanga .Art.6.alirl.(1). In vederea exercitadi dreptului de acces pe proprietatea publica./privata,soiicitanlul va trimite o cerere la titularul dreptului de adrninistrare - Consiliul Local alcomunei lon Creanga, asupra imobilului respectiv, insotita de toate documentele solicitate.Corsiliul Local lon Creanga, prin aparatul de spccialitate al Prinarului- CompaftimentulUrbanism, va retile cererea spre solutionare.a1in.(2). Cererea de acces va contine informatii cu privire la:a) datele de identificare si de contact ale f'urnizorului de retele de comunicatii electronice careintentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe ploprietatea pub lie a./plivata a orasului (vezi

  documenle prevazute la art.4. alin.5);b) zoDa in care se intentioneaza sa se realizeze dreptul de acces pe prcprietatea publjca/privata

  a cornunei {ex. Plal de situatie )c) h-rcrarile ce urmeaza a fi efectuate (vezi Memoriu de prezentare)d) scopul solicitarii dreptului de acces in zona respectiva (scris in Menoriu de prezentare si incerere- adresa de solicitare a accesului pe proprietatea publica);

  e) dumta estimativa a realizarii lucrarilor. cu duata nentinerii retelelor.alin.(3). 'fitularul dreptului de administrare - Consiliul LocaLalcomunei Ion Creanga prinaparatul de specialitate al prinalului - Compaftimentul Urbanism, va analiza mdeplinireacorditiilor de acces prevazute la art. 4 si va comunica solicitantului solutia motivata, intermen de cel n1ult 30 de zile de la data primirii cererii si a documentelor care atestaindeplinirea conditiilor de acces.alin.(4). Prima cerere transmisa titularului dreptului de administrare - Consiliul Local alcomunei lon Creanga , in vederea exercitarii accesului pe proprietatea publica,/privata a

  corDunei! se analizeaza de catre aparatul de specialitate al primarului - ComparlimentulUrbanism, in termen de i0 de zile de la data publicarii conditiilor de acces, in conformitatecu prevederile art, 4 alin. (l) - (3), fara a depasi 60 de zile de la data tlansmite(ii cereriiinitialc.alin.(i). Cererea va contine eel putin elementele prevazute la alin. (2).alir.(6). Cererile transmise titularulLLi dreptului de administrare - Consiliului Local alconunci lon Creanga , in vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica,/privata

  a conunei, se analizeaza de cahe aparatul de speciclitate al primarului - Compartimentul

  Ulbanism, pe baza principiilor tansparentei, obiectivitatii, proportionalitatii sinediscriminarii.

  alin.(7). ln cazul transmiterii unei cereri iuconplete, se va solicita completarea acesteia

  in cel rrrult l0 zile de la primirea cererii, tem,eIrul prevazut la alin. (4) sau (5) prelungildu-sein mod corespunzator cu iltervalul de timp in care solicitantul va conlpleta cererea.alin.(8), Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar m cazuli objective si temeinicjustificate. Motivele care au detenninat respingerea cererii se conurica solicitantului.alin.(g). Refizul acordarii dreptului de acces poate fi atacat de catte solicitant direct lain.tanta eompelentc. in conditiile ar. 12.

 • Art.7.alin.(l). In zonele in care exista anumite restrictii, stabilite conform prevederilor unoracte nonnative (vezi PUG si RLU sau zona de siguranta DN-urilor sau alte reglen€ntadlegale), cu privire la executarea lucrarilor de acces pe proprietatea publica/privata a comulei,astfel sau alte elemente ale retelelor de comunicatii electronice sau alte elemente deinfiastructuF necesare sustineii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de iDfraslructuradeja instalate, indiferent daca sunt asociate sau nu unei retele de comunicatii electronice, vor

  fi utilizate in mod partajat, in confonnitate cu prevederile alt. 18- 19.alin.(2). ln masura in care conditiile stabilite conform prevederilor al.t. 4 nu sunt jndeplinite.

  iar in zona respectiva sunt instalale alte elemente de infrastructura, titularul dreptuluide administrare - Consiliul Local al comunei Ion Creanga, prin aparatul de specialitate alprimarului - Compartimentul Urbanism, il va informa pe solicitant, in vederea utilizariipar talrte a elementelor de infras!rucrura.alirr.(l). Solicitantul se poate adresa persoarlei care detine sau controleaza aceste elemente si,daca este cazul, ANCOM, in corfomitate cLr prevederile art. l8- 19.alin.(4). Titularul dreptului de ad inistrare - Consiliul Local al comunei lon Creanga, asupraimobilelor proprietate publica-/privata a comunei poate solicita fumizorilor de retele deconunicatii electronice includerea in contracte a unor clauze care limiteaza exercitareadreptului de acces in anunite zone, astfel incat sa nu fie afectata realizarea altor proiecte dcutilitate publica.

  alin.(5). Clauzele stabilite in confonnitate cu prevedelile alin. (4) nu vor afectafunctionalitateaelementelor de infrastructura si a rctelelor de comunicatii electronice si vor fi obiective,nediscriD natorii, propoltionale si justificate.

  Art.8.alin.(l). Este interzisa acordarea sau menti[erea unor drepturi speciale ori exclusive iDceea ce priveste instalarea sau furnizarea de retele de comunicalii electronice, inclusiv cup|ivir'e la instalarea unor elemente de infrastructum asociata retelelor de comunicatiielectronice.

  alin.(2). ln cazul proiectglor de iNtalare de infrastructura realizate cu pa iciparea sausprijinul autoritatii administatiei publice locale - Consiliul Local al comunei Ion Creanga,sau finantate, total ori partial, din fonduri publice, fumizorii de retele de comunicatiielectlonice beneficiaza de acces deschis la aceasta inflastructura peltru o perioada de eelputin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscrirninarii, proportionalitatii si obiectivitatii.alin.(3). Conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul la irfrashuctura alfumizorilor de retele de comunicatii electronice in cazul prevazr.tt la alin. (2) se stabilesc cu

  avizul conform al ANCOM.

  alin.(4). lDstituirea unor drepturi speciale sau exclusive in ceea ce priveste iDstalarea o

  furnizarea de rctele de comunicatii electronice sau implementarea unor proiecte de instalare

  de infrastructura, in conditiile alin. (2), in lipsa avizului conform al ANCOM prevazut la alin.(3), poate fi atacata de orice persoana interesata la instanta de contencios administrativcompetenta.

  Art.9. Daca Autodtatea de Administrate Publica locala - Consiliul local al comunei lon

  CreaDga exercita dreptul de proprietate exclusiva sau controlul asupra unor fumizori de retelepublice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinatepublicului, aceasta are obligatia de a realiza o separare st rcturala a activitatilor asociate cuexercitarea drepturilor de proprietate sail control de activitatile asociate crl acordarea dreptltlui

  de acces pe proprietate publica,/p vata, in conformitate cu prevederile prezentuluiRegularueit.

  Art.lo .alin.(l). ln vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea privata a comunei, inconditiile art. 3, solicitantul va transmits titularului dreptului de proprietate sau de

  adnrinistrare, dupa caz, o solicitare privind incheierea unui contract. Solicitarea se va trimite

  reconandata, cu confirmare de prin'ire sau va fi inregistrata diregt la Registratura Prinariei.

 • alin.(2). Solicitarea va contine in n1od obligatoriu umatoarele elemente:a) dalele de identificare si de contact ale furnizorului de retele publice de comunicatiielectronice carc intentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe proprietatea privata (vezi

  documentele prevazute la art.4 alin.5 lit. a);b) elementele de retea si de infiastructum ce unneaza a fi amplasate pe respectiva prop etate(Plan de situatie);

  c) duEta estimativa a realizarii lucrarilor si durata nentinerii acestora (Durata estimatiaa alucnrilor si durata mentinerii lucmrilor va fi scrisa in Memoriu de prezentare si ir cererea -adresa de solicitare a acordului de acces pe proprietatea privata a comulei);d) conditiile in care se vor realiza interventiile solicitantului pe proprietatea publica,/pdvata,pentru intretinerea si reparatia elementelor de retea si de irfrastructuE ca urmeaza a fiamplasate (Memoriu Jurtificativ de prezentarea interventiei ce umeaza a se realiza, avizavaplobat. dupa caz, de cate proprietar/ administrator/ Consiliul Local al comluei IoD Creanga /Primar').

  alin.(3). Atunci cand sunt mdeplinite conditiile prevazute la alt. 3 alin. (1), titularuldreptului de proprietate sau de administrarc mr se poate opune exercitarii dreptului de accesdecat din motive temeinic justificate, chiar daca exista conventie contrara.alin.(,1). ln cazul imobilelor proprietate privata a comunei Ion Creanga date in concesiuneori inchiriate, dispozitiile prezentului articol se aplica tilularilor dreptului de concesiune saude inchiriere numai atunci ctnd responsabilitatea acordarii dreptului de acces revine acestom,conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de inchiriere, dupa caz.Art. ll .alin.(l). Tituladi dreptului instituit in conditiile afi. I sau 2, isi pot exercita dreplul deacces pe proprietatea privata a comunei numai dupa incheierea unui contract, cu titularLll

  dreptLrlui de administrare - Consiliul Local al comunei lon Creanga, reprezentat prin Primar,asupra imobilului respectiv sau, in cazul imobilelor propdetate publica, cu tihLlarul dreptuluide administrare- Consiliul Local al comunei lon Creanga, reprezentat prin Primar, dupa caz,prid care se stabilesc conditiile de exercitarc a acestui drept, iar in cazul prevazut la art. 3aiin. (2), dupa model prezentat in anexa nr. I la Regulament.alin.(2). ln cazul exercitarii dreptului de acces pe ploprietatea publica sau privata acomunci - Consiliul Local al comunei Ion Creanga . reprezentat p n Primar, poate incheia uncontract cu titularii drephllui de concesiune, de inchiriere dupa caz. numai atunci cand accastaposibilitate este prevazuta in mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul deconcesiune, inchiriere.

  alin.(3). Conditiile stabilite prin contractul incheiat trebuie sa fie nediscrimiDatorii fatade loti furnizorii de retele de comunicatii electronice.alin.(.1). Daca in urma n€gocierii intr-un contract se ofera conditii mai favorabile unuifunizor de rctele de corauuicatii electronice, inclusiv in ceea ce pliveste tarifirl, decat celeplevazute in conditiile publicate in conformitate cu dispozitiile art. 4 sau prevazute incontractele incheiate cu alti furnizori de retele de comunicatii electronice, atunci acestecoDditii vor fi oferite tuturor celorlalti furnizo , pe baze nedisc minatorii.alir1.(5). In termen de 15 zile de la data incheierii contractului in vederea exercitariidrcptului de acces pe proplietatea publica, tilularul dreptului de administrare - Corrsiliul Localal conunei Ion Creanga , prin aparatul de specialitate al primarului - Companimentul

  Urbanism, titularul dreptului de concesiuie, de inchiriere sau folosinta, dupa caz, are obligatia

  de a publica acest contract pe pagina sa de intenet.aliD.(6). Fumizorii de retele de comunicatii electronice care exercita dreptul de acces pe

  propdetatea publica au obligatia de a transmite o copis de pe aceste contracte ANCOM, care

  ,re ohligatia de a o pune la dispozilia oricarei persoane inleresate.

  alin.(7). Contractul incheiat in conditiile prezentului Regulament trebuie sa prevada cel

 • puliD:

  a) zonele in care este permis accesul, netodele de lucru ce urmeaza a fi utilizate si conditiilcefective, inclusiv temenul, in care titularul drcptului de acces poate realiza lucrari deinsulare. intretinerc, inlocuire sau mutarc a retelelor de comunicatii electronice ori aelementelor de infrastructura. ilclusiv lucrari de reparatii cu camcter de urgeDta;b) conditiile in care propdetarul sau detinatorul imobilului poate efectua lucra ce ar afectaaccesul la retelele de comunicatii elechonice oi la eiemgntele de infraslLuctun necesarcsuslinerii acestora sau buna lor intrctinere ori care ar necesita mutarea lor;c) modalitatile si termenele de informare intre parti cn privire la realizarea unor lucrad pe

  imobilul proprietate publica sau p vata pe care se exercita dreptul de acces;d) pretul sau ta ful datorat penhu exercitarea dreptului de acces, reprezentand contnvaloaLeafolosintei si despagubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrarilor.alin.(8). Contractul incheiat in conditiile prezentului RegulameDt, inscris in carteafunciara a imobilului pe care se exercita dreptul de acces, este opozabil oricaruititular al unuidrept leal asupra imobilului respectiv, detinatorului cu orice alt titlu, precum si dobanditorilorimobilului.aliD.(9). Clauzele incluse in contracte ce interzic utilizarea pa ajata a infrastructurii scuprevad drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de retele de

  coDrunicatii electronice pe un irnobil proprietate publica ori prcprietate privata a comunei sunt

  nule de drept.

  alin.(lO). Contractul de acces pe proprietatea pdvata a comunei iD vederea instalarii,

  inlretinerii. inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice ori a elementelordc infrastructura necesare suslirerii acestola este anexa la Regulameut si face parle dinacesla

  Art.l2.alin.(1). In situatia in care contractul prevazut i anexa la prezeDtul Regulament nu sepoate incheia in termen de doua luni de la data primirii solicitarii de incheiere a contractuluide acces pe proprietatea pdvata a comunei sau a cercrii de exercitare a dreptului de acces pe

  proplictatea publica ori in cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivitprevederilor art. 6, oricare dintre palti se poate adlesa instantei competente.

  alin.(2). ln c^zul in care cercrea este gasita intemeiata, instanra poate pronunta o hotarare care

  tine loc de contact intre parti.

  alin.(3). Judecarea litigiilor se face de urgenta si cu precadere.alin.(4). flohrareajudecatoreasca pronuntata de ir$tanta ca unnare a unei cercri inaintate in

  conditiile prevededlor alin. (l) poate fi atacata cu recu$.alin.(5). In cazul in care dreptul de acces se exercita asupm ul1ui imobil propietate publica. in

  telmen de 15 zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii, titularul dreptului de

  adrninistrare asupra imobilului- teren si/sau constructii - Consiliul Local al comunei Ion

  Creanga , prin aparatul de specialitate al primarului - Compartimentul Urbanism, arc obligatia

  de a o faoc pub)ica pe pagina sa de intemet.

  alin.(6). Fumizorii de retele de comunicatii electronice care exercita dreptul de accespe proprietatea publica au obligatia de a trausmite o copie de pe aceasta holarare ANCOM, ctr

  obligatia acesteia de a o pune la dispozitia oricalei persoane irteresate.

  aliD.(7). llotararii j udecatoresti care tine loc de coDtract intre parti, in confou't'itate cuprevederile alin. (2), li sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. I I alin. (8).Art.13.alin.(l). Persoanele irnputernicite de furnizorii de retele de comunicatii electronice sa

  efectueze lucrari de acces pe proprietati sau sa desfasoarc activitati de studiu ori dc proiectare

  in vedelca efectuarii acestor lucrari au dreptul de acces nunrai in masura in cale este neccsar

  penhu indeplinirea atributiilor de serviciu, pe baza unei imputemiciri scrise din partea

 • fumizorilor in cauza, cu acordul titularului drcptului de proprietate, de administrare,concesiune o inchiriere, dupa caz.alin.(2). Exercitarea dreptului pr€vazut la alin. (1) se poate realiza numai dupatransmiterea unei notificari cu cel putin doua zile lucratoare in avans, titularului dreptului deproprietate, de administrarc, concesiune ori inchiriere, dupa caz asupra imobilului. cu excepliacazului in care este necesaru efectuarea unor lucrari de reparatii cu camcter de urgenta.

  alin.(3). 'titulaml dreptului de administrare - Consiliul Local al cotnlurei lon Creanga , nuare dreptul de a refuza accesul persoanelor prevazute la alin. (l) in cazul in care acesta serealizeaza in conditiile stabilite printr-un contract mcheiat potrivit prevededlor art. 1 I sau prinhotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 12.alin.(4). ln lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotarare j udecatol easca. ln cazde urgenta, instanta poate dispune accesul pe cale de ordonarta presedintiala.

  alin.(5), In cazul in care se impr.ue efectuarea unor lucrari de intretinere sau de repamtii

  cu caracter de ugenta pentru prevenirea sau mlaturarea consecintelor generate de producerea

  unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrari de intretinere od

  de reparatii impuse de asigumrea continuitatii furnizarii retelelor si serviciilor de cornunicatii

  electro ce, persoanele irnputenicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe bazaunei notificari comunicate titularului dreptului de administrare, Consiliul Local al comuneiIon Creanga , asupra imobilului respectiv.Modalitatile de transmitere a notificarii sunt stabilite prin contractul prevazut la art. 11 sauprin hotararea judecatoreasca prevazuta la art. I 2.

  Art.ld.alin.(l). Dreptul instituit in conditiile art. l1 sau 12 nu afecteaza existenta dreptului deproprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului rcspectiv ori asupra infrastructrrii

  utilizate partaiat sau asupra retelelor de co unicatii electrorice ori a elernentelor deinftastructura necesarg sustine i acestora.alin.(2). Exercitarea dreptului instituit in conditiile art. I I sau 12 nu va cauza schimbarcadestinatiei imobilului respectiv si va afecta cat mai putin utilizarea acestuia de catre

  titularnl dreptului de folosinta.alin,(3). Fumizorul de retele de comunicatii eleclronice are obligatia de a rcaduce instarea initiala proprietatea afect4ta de realizarea lucrariloi de acces pe proprietati sau. prjn

  acordul partilor, poate compensa titularului drepn ui de de administrare - Consiliul l-ocal al

  comunei Ion Creanga, cheltuielile determinate de aducerea in starea initiala a proprietatii

  afectate.

  Art.ls. ln cazul in carc anumite lucrari efectuate in exercitarea dreptului de acces peproprietati sunt afectate de Iucrari de interes naiioDal sau de interes local de utilitate publica sc

  va aplica procedura de expropriere, in conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentu

  cauza de utilitate publica, republicata.Art.l6.alin.(l). Titularul drept! ui instituit in conditiile art. 1l sau l2 poate solicita tihrlaruluidreptLrlui de administrare Consiliul Local al comunei Gorgota, in situatia in care nu exists o

  solutie alternativa, taierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei

  mediului, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneazasau ar ingreuna efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati. Aceste opemtiuni se vor realiza

  pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despagubiri, in conditiile art. 1l alin. (7) lit.d). alin.(2). Daca, in termen de 45 de zile de laprimirea solicitarii, titulaml dreptului de

  administrare, Consiliul Local al comunei Ion Creanga, nu efectueaza operatiunile prevazute

  Ia alin. (1), furnizorul de retele de comunicatii electronice poate realiza aceste operatiuni,

  dupa transmiterea unei notificari cu cel putin doua zile lucratoare in avaDs

  Alill,(3). Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor realiza ilttr-o maniera care sa afecteze cat

  mai putin aspectul exterior al proprietatii si mediul inconjurator.

 • Art.l7.alin.(l). Titulalul dreptului instituit in conditiile art. 11 sau l2 are obligatia sa reasezeelernentele retelelor de comunicatii electronice ori elementele de infrastructura necesaresustinedi acestom, irl cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, caid aceasta reasezareesle necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrad de catre titularuldreplului de administrare Consiliul Local al comunei Gorgota, in conditiile couvenite princoltractul incheiat potrivit prevederilor aft. l1 sau prill hotaraleajudecatoleascaptonuntata i11conditiile art. 12.Alin.(2).Cand reasezarea elementglor retelelor de comunicatii electronice sall aelemcntelor de infrastructura necesare sustinerii acestora este necesara pentru ef'ecluarea unorlucrari dc catre alte persoane decat titularul drcptului de administrare-Consiliul Local alcourunei Ion Creanga sau de folosinta - P mar.ia comunei Ion Cteanga, dupa caz, cheltuielilevor fi suportate de catre acestea, daca prin contractul prevazut la art. I I ori prin hotarareajudecotorcasca prevazuta la art. 12 nu s-a stabilit altfel.

  CAPITOLUL II:Uailizarca Dartaiata a infrastructuriiArt.l8.alin.(l). Fumizorii de retele de comunicatii electronice au dreplul de a negocia cupersoanele care detin sau controleaza glenente de infrastructura acorduri de utilizare partajataa inflastrLlcturii.

  Alin.(2). In cazul in care nu se ajunge la un acord in termen de doua luni de la dataprimirii unei solicitari ferme de negociere sau in cazul rel'uzului de negociere, oricare dintrepafti se poate adresa ANCOM.Art.19.alin-(1). In cazul prevazut la art. 18 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiuluiploportionalitatii, poate impuue unei persoa:re care dgtine sau controleaza elemente deiniiastruotura obligatia de a permite unui fumizor de retele de comunicatii electroniccutilizarea acestor elemente, inclusiv cladiri ori intrari in cladiri, cablaje din cladiri, piioni,anlene. turnuri si alte constructii de sustinere, canale, conducte, camere de \,izitarc si cabinete,prccun si elemente de retea pasive, il vederea instalarji, intretinerii, inlocuirii sau mutaliiretclelor de comunicatii electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere telinic sifezabil economic.

  Alin.(2). Obligatia de utilizare partajata a infrastructudi prevazuta la alin. (l ) poate fiimpusa atunci cand este necesar in vederea protectiei mediului, a igienei si a sanatatii publice

  sau a ordilii publice ori atulci caud este necesar pentru indeplinirea unor cerinte specifice deulbarrisnr sau de amenajere a teritoriului.Alin.(3). h cazul in care impune unei persoane care detiDe sau controleaza elemente aleinirastructurii obligatia prevazr.rta la alin. (1), ANCOM stabileste si conditiile in care sercalizeaz,a Dlilizarca partaiata a infrastructrrii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.

  CAPITOLUL III:DisDozitii Drivind autorizarea construirii retclelor de comunicatii €lectroniceArt.20.alin.(l). La realizarea planudlor de amenajare a teritoriului, a lucrarilor de construire,repararc, modemizare, reabilitare sau extindere a drunurilor ori a retelelor de utilitati publicese va avca in vedere necasitatea instalarii de retele de comunicatii electronice.Alin.(2). Incazul realizarii lucrarilor prevazute la alin. (l) asupra unor {mobile prop etatcpublica sar.r privata, autoritatea administrativa publica locala care elibereaza autorizatiide coDstluire ori care coordoDeaza realizarea respectivelor lucrari- Primaria comunei IonCreanga - va publica anunturi privind inregistrarea unei cereri de eliberare a autorizatiei deconstruire pentu lucrarile prevazute la alin. (l) sau privind realizarea altor categorii delucrari- in termen de l0 zile de Ia data inresistrarii cererii ori de la data la care autoitate

 • admi[istratiei publice locale - Primaria comunei Ion Creanga , cunoaste despre realizarea

  respectivelor lucrari, astfel meat sa existe posibilitatea realizarii coordonate a unor lucmd de

  instalare, intretinere, inlocuire sau mutare a ret€lelor de comunicatii electronice ori a

  elementelor de infrastructum necesare sustine i acestora. in conditiile prezentului

  Regulament.

  Alin.(3). Anuntul va fi publicat pe pagina de internet a Primariei comunei lon Creanga, decatre aparatul de specialitate al primarului- Compartimentul Urbanism, \'a ti afisat, in locurivizibile, la sediul Primariei si va cuprinde informatii cu privire la zona in care urmeaza a firealizate lucmrile prevazute la alin. (l), precum si data estimativa a mceperii lucrarilor.Alin.(4). Daca f'umizorii de retele publice de comunicatii nu opteaza pentlu realizareacoo(donata a lucrarilor de acces pe proprietatea publica./privata a orasului in acelasi fimp culucrarile de construire, reparare, modemizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a

  retelelor de utilitati publice, potrivit prevederilor plezentuh.ri articol, auto tatea administratiei

  publice locale Consiliul Local al comunei lon Creanga a poate stabili conditii restrictive peDku

  acordarca autorizatiilor de coistluire in zona respectiva, pentru o pcrioada de eel nult 2 ani, in caz!1lucmrilor prevazute la alin. ( l) anuntate in conditiile pr€zenlului articol cu ccl putin 6 luni in ava s.Ar1.2l.aliD.(l). In cuprinsul proiectelor pentru autorizarea si realizarea lucrarilor deconstructs se vor prevedea trasee s;stematizate pentru instalarea de retele de comunicatii

  electronice,

  AIin.(2). Autorizarea Iucrarilor de irfiastructura a retelelor publice de comunicatii

  electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrari, respectiv proieclarea si

  realizarea traseelor sistematizate ale retelelor de comuDicatii oieclronice se vor face pe baza normelor

  tehnice specifice ce vor fi aprobate prin Hotarare a Guvernului Romaniei.Alin.(3). Normele tehnice prevazute laalin. (2) vorcup.inde si vor stabili caracterisdcile co$tructive,capacitatea minima Decesar a fi asigurata de traseele corespunzatoarediferitelor categorii de lucmri de constructs, zonele de protectie pentru anumite elemente ale

  relelelor de comunicatii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare sustinerii acestora,

  procedura de emitere a avizului tehnic care atesta conformitatea cir aceste norme, aviz necesar in

  vederea emiterii autorizatiei de construire, precum si categoriile de avize si acorduri solicitate peltru

  autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatiielectronice.

  Art.22.alin.(l). Lucmrile de acces pe proprietati se pot efectua numai cu respectarea prevederilor

  Iegalee referitoare la:

  a) amplas6rea, proiectarea, autorizarea executarii, executarea, utilizarea si postutilizarea

  corslrucliilor;b) prciectarea si amplasarea constructiilor si a iDstalatiilor in zona drumurilor, p€ poduri, pasaje, irl

  zona de protectie a navigatiei;

  c)couditiile de amplasare a lucrarilor tehDico-edilitare si a staplilor peutru instalatii in zona

  drumurilofld)calitatea in construedl;e)proteclia mediLrlui;

  f)protectia muncii

  h)protejarea monumentelor istorice.

  Alir.(2).lD masura in care in anumite zone s-a instituit un regim de protecti€ prinplanurile de amenajare a teritoriului si prin docurmretatii de urbanism ir) ceea ce priveste

  realizarea unor lucrari de flcces pe proprietati, precu l si in cazul zonelor supuse unui regirnspccial. conform prevederilor legale, exercitarea dreptuluide acces nu se poate realiza decat dupa

  obtinerea acordului ol€anismelor competente.

  Alin.(3).Obtinerea aviz€lor sau a autorizatiilor necesare incumba persoane care solicila

  exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajata a infrastructurii, dupa caz-

  Art.23.aliD.(l). In zona drutrurilor nu pot fi realizate lucrari de acces pe proprietaticare :

  a)restrang ampriza drumurilor, dupa efectuarea lucmrilor;

 • b)stanjenesc circulatia autovehicolelor;

  cjpericliteaza sigurantu circulatiei, inclusiv prin reducerea vizibilitatii;

  uii.ir).o"r"t"tJa" "otounicatie

  electronice subterane vor fi instalate in rigole' canale de cabluri

  special anlenajale sau prin galerii de cabluri

  if ir.itl.Er.""*tf a".eteie de comunicatii electronice vapune la dispozitia pe$oanelor care

  efectueaza l,rcrari in zona de protectie toate informatiile necesare' astfel incat sa se evite producerea

  unor daune retelei de comunicatie electronice'

 • ANEXA NR. 1 LA RECULAMENT

  Nr

  CONTRACT

  din

  penfu constituire a dreptului de servitute pentru realizatea accesului pe proprietateapublica/privata in vederea instaldrii, intrelinerii, inlocuirii sau mutdrii reielelor de comunicalii

  electroDice sau a elementelor de infrastructura Decesare suslinerii acestora

  1. Pa4ile contractante

  intre:Consiliul Local al Comunei lon Creanga , cu sediul in sat Ion Crcanga , comuna IonCreanga , str. l.C.Brateanu . ff. 105 . jud.Neamt, cod fiscal nr. 2613753 reprczentat deprimar Ing. Prichici Petrica, respectiv contabil sef -in calitate de titularal dreptului de administrare asupra imobilului - stalpi deproprietatea comunei Ion Creanga, delumit in continuare ,,ADMINISTRATOR",

  $i

  cu sediul social/domiciliul ilr(localitatea) , str. nr. , bloc ,scara, etaj , apa(ament , j udet/sector , ,i egistrata la OficiulRcgistrului Come4ului sub nr. din / / , cod fiscal nr. din , reprezentatA de . cu funclia de . incalitate de fumizor autorizat de relele publice de comunicalii electronice, in condiliilelegislaliei din domeniul comunicaliilor electronice, deDumit(d) in continuare "OPERATOR".Avand in vedere ce:

  - OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de relele publice de cornunica{iieleclronice nr. din data de / / / , ce ii conferd dreptul de a negocia gi inclreia contracte de accespc proprietatea publica./privata io vederea instaldrii, intrelinerii, inlocuirii sau mutarii relelelorpublice de comunicalii electronice sau a elemeltelor de inliastructule necesare susliDerii

  acestora, gi cd

  - ADMINTSTRATORUL face dovada calitdlii sale de titular al dreptului de administrareasupla imobilului - st,ilpi de iluminat public (pdn umitoarele documeDte doveditoare):- ADMINISTRATORUL este de acord cu incheierea prezeutului Contract, prin care se

  stabilesc condiliile de exercitare a dreptului de acces asupra irnobilului prevdzut la art. 3.1.Pa4ile au convenit de comuD acord asupra termenilor ti condiliilor Contractuhi. Contractuleste incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastrr-rcntriirelelelor de comunica{ii electronice, ale Ordonanlei de u.genld a Guvernului ff. I l112011privind comunicaliile electrodce, aprobatd, cu modificari $i completari, prin Legea nr,

  140/2012, ale Codului Civil, precum 9i ale oricdror altor acte nomative care sunt incidenle inmaterie.

  2. - Definilii2.1. Acces pe Foprietatea privatd reprezintd accesul pe, deasupla, in sau sub imobile aflate inproplietate private, in scopul instaldrii, intrelinelii, inlocuirii $i mutdrii relelelor publicc decomunicalii electronice sau elementelor de infmslructur; necesare suslinerii acestora.

 • 2.2. Infrastructura leprezirte constlucliile amplasate pe, deasupra, in sau sub terenuri, clddirisaLL alte structuri aflate pe proprietate privatd, care pot fi utilizate pent(r instalarea relelelor decomunicalii elgctronice, inclusiv canalele, conductele, stdlpii sau pilonii.2.3. Relea de comunicajii electrorice reprezind sistemele de tansmisie $i, acolo unde estecazul. echipamentele de comutare sau rutare fi alte resurse, inclusiv elenentele de relea carenu sunt aclive, care pennit transpoflul semnalelor prin cablu, p n unde ladio, prin mijloaceoptice ori alte mijloace electromagnetice, incluzdnd relelele de comunicalii electronice prinsatelit. relelele tereste fixe, cu comutare de citcuite $i cu comutare de pachete, inclusivinternet, $i mobile, rclelele electrice, in mesura in care sunt utilizate pentru tmnsn terea desemnale de comunicafii electronice, relelele utilizate pentru transmisia serviciilor de prograneaudiovizuale Si relelele de televiziune prin cablu, indiferelt de tipul de iDfomaiie transmisa.2.4. Relea publica de comunicatii electronice leprczintd o relea de comunicalii electrouicecare este utilizata, in integime sau in principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaliieleclronice destinate publicului.2.5. Serviciu de comunicafii electronice destinate publicului reprezintd un serviciu decomunicalii electronice furnizat, de regultr, cu titlu onelos, exclusiv sau irl principal, unot terlepeNoane.

  2,6. lurnizor de re1ele de comunicalii electronice reprezintd o persoanA a cirei activitatecoDsrd, in tot sau h parte, in furnizarea unei rglele de con]unicalii electronice in condiliileregimului de autorizare generald. .

  3. - Obiectul CoDtractului3.1. ADN4INISTRATORUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces asupra imobilului aflatiD adrrinjstrarea sa situat, pe strbzi din oraful Talmaciu (vezi anexa I la prezenta), in favoareaOPERATORULUI, in vederea instaldrii, intrelinerii, inlocuirii sau mutlrii uqnetoarelorelemcnte de retea publica de comunicalii electronice sau elemente de infrastructura ncoesiresusf iuerii acesteia, adice:(Titlul lucr.trilor)3.2. Dreptul de acces previzut Ia alt. 3.1. este un drept de servitule, carc se exercitA incondiliile legii, cu respectalea principiului miDimei atingeri aduse propdetelii.

  3.3. Accesul se acordl incepand cu data de _ / _ / , pe toatd durata Contractu]ui.3.4. Supr8felele de teren/construclie asupra carora se exerciti drcpt! de acces surltumitoarcle: - (Stelpi retea electrica de iluminat (lmp/stalp x nr.stalpi= ^mp )) S totala= mp(Relca publica (0,5 mp x lturgime retea: ^mp/retea)) S totala geiremla : nrp3.5. Dreptul de acces, in infelesul prezentului Coutract, include posibiljtatea de e avea liber

  acces $i la facilitafle imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precun dreptul de servitutede tlecere ii/sau dreptul de instalare a liniei subterane gi/sau aerieue de alinentare cu energieelectricd, precum $i dreptul de a obline toate avizele li auto zaliile necesare, in vedereainslaldrii, inhelinerii, inlocuirii sau mutirii elementelor de refele publice de comuDicaliiclectronice sau a elementelor de ilfrastructuri necesare sus{inerii acestola, prevdzute Ia alt3.1., in confomitate cu interesele OPERATORULUI.3.6 Iostalarea, intrelinerea, inlocuirea sau mutarca elenentelor de retele publice decomunicalii electronice sau a elementelor de infrastructurd necesare suslinerii acestora sc va

  realiza pe baza de documentalie (proiect) avizat si autorizat in condiliile Legii nr.50/1991republicata, modificata si completata privind ,,Autorizarea lucrdrilor de construcfii".3.7. Durata estimative a executarii lucrdrilor de instalare, intretinere, inlocuire sau mutarc a

  elemenlelor de rc1ele publice de comunica;ii electronice sau a elementelor de infrastructurd

  necasare suslinerii acestora va fi stabilita prin autorizalia de construire, iar durata menlineriiinstalaliilor pe suportul infrastructurii publice/private proprietatea ora$ului, est€ de ani de la

  data notificArii inceperii lucrdrilor, in conformitate cu prevederile art. 3-6.

 • 3.8. Metodele de lucrLl ce urmeazd a fi utilizate pentru realizarea lucrdrilor de acces peproprietate, condiliile ef€ctive, precum ti utilajele folosite sunt stabilite prin Proiectul deExecufie (PE), cu Caietele de Sarcini (CS) si detaliile de execulie (DDE) din care a fostextrasa D.T.A.C (Documentalie Tehnica pentru Autorizafie de Construire).3.9.'in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii elementelor de rc1ea publicd decomunicafii electronice sau elementelor de infrastructurd necesarc suslinedi acestora,OPER-{TORUL va efectua ufnlatoarele lucrdri:a) conform planificdrii OPERATORULUI, IucrArile de instalare, inlocuire sau mutare aelemenlelor de relele publice de comunicalii electronice sau a elementelor de infrastructurAnecesare suslinerii acestom, suDt cele stabilite si aprobale prin autolizatia de construireoblinuti legal de la autoritatea publica competenta.b) periodic, lucrdri de intrelinere $i reparatii a elementelor de relele publice de comunicaliieleclonice sau a elementelor de inlrastructure necesare suslinerii acestora, se vor efectua,dupa caz cu sau farir autorizalie de construire dar obligatoriu pe baza unui avizlacord sauautorizalia emisa de cdtre autoritatea publica locala, ADMINISTRATOR penfu imobilul -$alpi de iluminat si instalatie de comunicalii electronice de pe ace;tia, la car€ se intervilre.c) iD c,rz de necesitate, lucrdri de reparatii cu caracter de urgenltr, vor putea fi incepute dar cucondilia comuniclrii acestora cdtre Auto tatea publica locala - ADMINISTRATOR, in celmult,l8 de ore de la data producerii avariei si cu respectarea/incadrarea iD conditiilo previzutede arr, 3.9 lit. (b).ln cazul in care lucrdrile cu caracter de urgenta se produc p9 instalaliile apa4inend altuidelindtor/proprietar, atunci remedierea acestora nu se va putea face decat dupa obtinerea

  acordului definatorului legal al instalaliei construcliei respective.4. Dreptulile 9i obligaliile Par{ilor4.1. ADMINISTRATORUL are urnatoarele drepturi:a) in cazul in care accesul este constitrlit cu titlu oneros, si incaseze tariful datorat pentruexercitiuea de citre OPERATOR a dreptului de acces, sumi care include atat contravaloareafolosinlei, cat ii,ln masua in care se produc prejudicii prin efectuarea Jucrdrilor. gidespSgubirea aferenU^;

  b) si beneficieze de repunerea in starea iniliald a imobilului al'ectat de realizarea lucrdrilor deacces sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea in starea iniliala arespectivului imobil;c) sI fic notincat pdn intemediul peNoanei care exercid dreptul de folosinla asuprainrobilului sau, in lipsa acesteia, personal, cu cel pulin doue zile lucretoare io avans cu privire

  la accesL pe$oanelor imputenicite de OPERATOR penlu efectuarea lucrdrilor previzute Iaall. 3.9. sau pentru desJi$urarea u]1or activitAli de studiu ori de proiectare in vederea efectudrii

  accstor lucrari, cu exceplia cazului in care este necesare efectuarea unor lucrari de reparalii cu

  caracter de urgenfd;d) sa 1lc notificat, prin intennediul persoanei care exercitd dreptul de folosinlA asuprainobilului sau, in lipsa acesleia, personal, cu privire la accesul persoanelor imputemicite deOPERATOR pentru efectuarea unor lucdri de intrelinere sau de reparalii cu caracter deurgenld pentu prevenirea sau inldturarea coNeciDlelor generate dc producerea unei calamitef

  naturale ori a unui sinistm deosebit de grav sau a unor lucrari de iotrelinere oi de reparaliiimpuse de asigumrea continuitatii fiimizdrii reFlelor $i serviciilor de comunicalii electronice;

  e) sd ii fie afectat intr-o mesure nesemnificativA drcptul de proprietate/folosinlagratLliri,/illchi ere/concesiune/administrare asupra imobilului care face obiectul drepttllui de

  acces:

 • f) sA solicite mutarea in cadrul aceleiati proprietA[i a elementelor de relea de comunjcalii€lectol ce sau a elementelor de infrastructurd necesare suslinedi acesteia, in mdsum in careaceasta este necesard pentru executarea unot lucrdri sau edificarea unor constructii;g) la incetarea prezentului contract se obiind dreptul de proprietate/folosinfA asupraeventualclor imbundtAliri aduse terenului de cAtre OPERATOR in perioada de derulare aprezentului contract !i care conduc la cre$terea calitdtii agdcole $i/sau la consoiidareaterenului.

  4.2. ADMINISTRATORUL are urmitoarele obligalii:a) sd asigure accesul Ia termenele convenite de Pdrli $i in zonele stabilite Ia art. 3.4., inclusivprin eliminarea acelor imprejurfui care ar putea impiedica exercitarea dreptului de acces inbune conditii, astfel:i. sd garanteze liberul acces la imobil, in rnaxim zile lucretoare de la primilea unei notificdridin paflea OPERATORULUI, pentu persoanele desemnate de OPERATOR ill vedereaefectlLArii mdsuretorilor pentru intocmirea proiectului de lucrtui;ii. sd garanteze liberul acces, in maxim zile lucrdtoare de Ia primirea unei notific5ri din parteaOPERATORULUI, pentru persoanele desellulate de OPERATOR Si pentru toate materialele,udlajele 5i instalaliile necesare atat la executarea lucr6rilor de conshuclii Si arnenajAri, cat li aluordlilor de asamblare, instalare, modificare, operare, intrelinere li reparare a relelelorpublice de comunica{ii electronice sau a elementelor de infrastructurd necesare suslineriiacestora, a$a cum au fost descdse la art. 3,1.;

  ^ in cazul conrmctelor incheiate cu titlu gratuit se vor mentiona doar despagubirile aferenteprejudiciilorcauzate prin efectuarea lucrdrilor, in nasurain care acestea se produc.iii. si pund la dispozilia OPERATORULUI toate informatiile Decesare legate de existenlaunor eventuale restricfii asupra utilizerii imobilului, impuse de un te4, in cazul in care acesteaexislai.

  b) sd asigure, intr-o manierd care sd afecteze cAt mai putin aspectul exterior al proprietAii fimediul inconjurdtor, tiierea arborilor sau arbuftilor, plecum fi a ranrurilol ori ddtrcinilol careiDgreuneaze sau ar ingreuna efecluarea lucrtu ilor de acces, la solicitarea in scr is aOPERATORULUI, pe cheltuiala OPEIIATORULUI pi cu acordarea unei despdgubiriconfom'l art. 6.2., in situalia in care nu existd o solulie altemativd, cu respectarea prevederilorlegale din domeniul protectiei mediului;c) sd semneze Procesul verbal de incepere a lucrd lor in ziua inceperii lucririlort in cadrulProccsului verbal se vor menliona starca fizicd a imobih-rlui, dotdrile li utiliElile de careacesla beneliciaza in monentul inceperii luc$rilor;d) sd efectueze reparaliile necesare asupra imobilului pe toata durata Contractului, cu exceptriacelor cauzate de exelcitarea dreptului de acces;

  e) sd se ablind de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinta impiedicarca sauIimitarea exerciterii de catre OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectulprezcntLllui Contract;

  0 sd nu instaleze iD incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub inobilul respectiv echipamentetehnice care ar putea se afecteze buna fuuclionare a relelei OPERATORULUI, fare acordul

  scris al acestuia;

  g) si lisprlndd pentru evictiunea totald sau pa4iald $i pentru viciile ascunse ale imobiluluicare impiedica exercitarea in bune condilii a dreptului de acces;h) sa nu pretinda !i sA nu primeasca niciun drept in legdtura cu activitatea de afaceri aOPERATORULUI, altul decat dreptul de a primi plAlile prevlzute in prezentul Contract;

 • i) se despagubeascr, OPERATORUL in cazul in car.e, in exploatarea elementelor de relelepublice de comunicalii electronice sau de infrastructure amplasate pe, deasupra, in sau snbimobil, apar defecliuni telinice din culpa ADMINISTRATORULUI;j) sd permitd in c€l mai scurt timp accesul persoanelor imputemicite de OPERATOR, pe bazaunei notillcEri comunicate telefonic pelsoanei car.e exercitd dreptul de lblosinld asupraimobilului sau, in lipsa acesteia, ADMINISTRATORULUI, in cazul in caLe se ir]tpLrncefecluarea unor lucrAri de intrelinere sau de reparalii cu caracter de urgenli pentru prevenireasau inlatuarea consecinjelor generate de producerea unei calamitdli naturale ori a unuisinistru deosebit de grav sau a.unor lucfiri de inbefinere sau de reparafii impuse de asigurareacontinuitAlii nimizarii relelelor gi serviciilor de comunicafii electronice;k) sa acode fi OPERATORULUI eventualele condilii mai favorabile, jnclusiv re1'eritoare la1arif. in ceea ce privegte exercitarea dreptului de acces pe proprietAli, stabilite deADMINISTRATOR in favoarea unor te4i furnizori de relele publice de comlLnicaliielectronice prin contractele incheiate cu ace$tia;I) si punA la dispozilia OPERATORULUI toate documentele recesare pentru inscriereadreptului constituit prin prezentul contract in cartea funciard a imobilului gi pentru oblinereaavizelorautorizaliilor necesare pentru efectufea lucrarilor;nt in situalii justiflcate de necesitatea efectuArii unor lucrAri asupm imobilului ce ar afectarelelelc de comunicalii electronice sau elementele de inftastructurd necesare suslineriiacesloru, sau buna lorintrelinere ori care ar necesita mutarea lor sa notifice, in scris,OPEIIATORULUI aceasG intenjie, cu cel pulin ... zile lucrdtoare inainte de data planificatd ainceperii lLrcrdrilor; pd4ile, de comun acord vor lua o decizie cu pr.ivire la noui anrplasamelttn) si asigure exwcitarea dreptului de acces in condilii la fel de comode pentru OPERATOR incazul in care, in-vederea construcliei de clddiri sau realizdrii de lucrdri,: soliciti reafezarea.relelelor de comunicalii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustineriiacestora, notificand in acest sens OPERATORUL conform lit. m);o) sd permitd ca lucririle efectuate in zona de proteclie a releiei Operatorului se se tealizeze inprezenla reprezentanlilor acestuia.

  4.3. OPERATORUL are umAtoarele drepturila) sd beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construclia prevazutA la art. 3.1., in condiliileLegii ru. 1542012 9i ale prezentului contract;b) si irnputerniceascd persoane carc sd efectueze lucreri de acces, inclusiv cele cu camcter deurgel)ld. sau sA desfa$oare activite! de studiu ori de proiectare in vederea efectudrii acestol'lucrari: aceste persoane au dreptul de acces numai in misura iD care este necesar pentruindepliDitea atribuliilor de serviciu, pe baza uDei imputernicir.i scrise din parteaOPEMTORULUI 9i cu acordtrl persoanei care exercitd dreptul de folosiDle asupm inrobiluluisau, in lipsa acesteia, cu acordul ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptuhli de acces selealizeazd cu rcspectarca clauzelor privind notificarea, previzute la art. 9. c) sd realizeze, dupttEnsmiterea unei notificari cu cel pulin doud zile lucrdtoare in avans, operafiunile previzutela a . .1.2. lit. b), dact in tennen de 45 de zile de la primirea solicitdrii din parreaOPEIiATORULUI, ADMINISTRATORUL nu efectueazi aceste operatiuni. Operaliunile sevor realiza inh-o maniere care si afecteze cat mai pulin aspectul exterior alproprieldlii $i mediul inconjuldtor.d) sa iDcheie acordu de utilizare partajatd a infrastructudi (instalate conform prezentl uiConlmcl) cu alti fuurizrri autorizali de relele publice de comunicalii electronice;e) str solicite ca lucrdrile efectuate iD zona de proteclie a lefelei sale sA se realizezo i[ prezerlareprczentanlilor sdi;.f) si bencficieze de garanlia impotriva odctuei evictriuni totale sau pa4iale;

 • g) sd fie notificat despre intenlia ADMINISTRATORULUI de a efectua lucreri asupraimobilului ce ar afecta rclelele de comunicalii electrcnice sau elementele de infrastructurd

  necesare sllslinerii acestora, sau buna lor intlelinere ori care al necesita mutarea lor, cu cel

  pulin ... zile lucrdtoare inainte de data planificate pentru inceperea lucrd lor.4.4. OPERATORUL are urmetoarele obligalii:a) poarta rdspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe intreagaperioade cortractualtr;b) se notifice persoanei cale exercitd dreptul de folosinla asupm imobilului sau, in lipsa

  acesteia ADMINISTRATORULUI, cu cel pu{in doud zile luclitoare in avaDs, cu plivire laexercitarea dreptului de acces de cetre persoanele imputemicite de OPERATOR, cu exceplia

  cazului in carc este necesard efectuarea unor lucriri de reparalii cu caracter de urgenti, caz iDcale rotificarea se va face telefonic in condiliile stabilite p n prezentul conhactic) sd seDneze Procesul verbal de incepere a lucririlor in ziua iDceperii lucrerilor;d) sd ob!in5 avizele/auto zaliile necesare pentru realizarea lucrdrilor;

  e) sd elcctueze lucririle de acces pe, deasupra, in sau sub imobilul ce face obiectul prezentuluiCo[tract cu respectalea cerinlelor specillce de urbanism, de amenajare a teritoriului sau

  privind calitatea in constructii ori a celor privind proteclia mediului, a igienei 9i sandtdlii

  publice. a muncii, a ordinii pr-rblice qi sigurantei nalionale;

  0 sd suporte in inhegime cheltuielile legate de indeplinirea formalitalilor necesare pentru Tinscrierea dreptului constituit prin prezentul contract in caftea funciarl a imobilului;

  g) sa supone in intregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea,

  intrelincrea $i repararea relelelor publice de comunicalii electronice sau elementelor de

  irfrastNctura necesare suslinerii acestora, ala cunl au fost descrise mai sus:

  h) sd pliteasce suma reprezentand contravaloarea dreptului de acces in condiliile stabilite prin

  prezerlul Coltract, suma care include atet contravaloarea folosinlei, cat li, in nasura in care

  se produc prejudicii prin efectuarea lucrArilor, despdgubirea aferent6;

  i) sA rea$eze elemeDtele relelelor de comunicalii elcchonice saLl elemcnlele de infraslructuril

  necesarc suslinedi acestora, in cadrul aceleiali proprietdli, pe cheltuiala proprie, cdnd aceasti

  reageza|e este solicitatd de ADMINTISTRATOR peDtru coDstruclia de clidiri sau pentruefectualea de lucrdri, in condiliile convenite prin prezentul Contract. Cend reaiezarea

  elenrentelor retelelor de comunicatrii €lecftonice sau a elementelor de infrastructurd destinate

  susliuerii acestom este necesartr pentlu efectuarea unor lucrari de cdtre alte persoane decat

  ADI4INISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;j) sd puni la dispozilia persoaoelor cale electueazd lucrdri in zona de proteclie a proprieirelele toatc informaliile necesare, astfel incat sd se evite producerea unor daune relelei de

  con'lur'ricalii electlonice;

  k) sd Nspecte normele ti standard€le tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra,i sau sub irnobilul ce face obiectul prezeitului Contract;l) sa Du afecteze, decet cel mult intr-o mdsurA nesemnjficadvA, dreptul de folosinld asupraimobilului in cauzi prin efectuarea lucrerilor de acces sau, in cazul in care au ibst deja

  el'ectuatc lucreri de acces asupra aceluia$i imobil de cifte un alt furnizor de relele publice de

  comunicalii electronice, sd nu afecteze in mod permanent dreptul de folosintd asupra

  imobilului. printr-o restrAlgere suplinentard determinate de efectLralea unot noi asenlcrlel

  lucliri:m) plin cxercilarea dreptului de acces prcvtrzut la art. 3 1 , OPERATORUL nu va cauza

  schinlbiu ea destinaliei imobilului;

  n) de a readuce in starea iniiiald proprietatea afectatd de realizarea lucririlor de acces pe

  proprietdli sau, prin acordul PA4ilor, de a compensa ADMINISTRATORULUI cheltuielile

  detenninale de aducerea in starea iniliald a prop etelii afectate;

 • o) sa lbloseasce suprafelele de tererl/construcliile afectate de exercitarea dreptului de servitutein scopul pentru care s-a incheiat prezentol contract;p) sA restitLlie suprafala de teren/construclie Ia sfirginl perioadei prevdzute in prezeltulContract.

  5. Intrarea in vigoarc. Durata. Modificarea gi incetarea Contractului5.1. Prezenhrl Conhact intrd in vigoare la data semntuii de cltre pd4i.5.2. Lucrdfile prevdzute la art. 3.9 se executi de Ia data semnerii de c5tre ptr4i a Procesuluiverbal de incepere a lucrlrilor.5.3. Dleptul de servitute care face obiectul prezentului Confact se instituie pe o perioadi de..- aui sau pe toati durata de existenla a retelelor de comunicalii elechonice sau elementelor deinfrastlucturd prcvdzute la art. 3,1.

  ^ in cazl oortractelor incheiate cu titlu gatuit se vor menliona doar despegubirile afereDte, inmdsura incarc accstea se produc.

  5.4. Pi4ilc convin ca modificarile in Contract se se facl doar in urma unui acord scds, printr-un Act rdilional la prezenlul Conrract.' I5.5. CoDlractul inceteazi prin acordul de voinli al P*!ilor, prin disparilia imobilului, laexpirarca perioadei prevdzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru Deexecutareaobligaliilol sau in condifiile prevdzute la art. 5.6. o la art. 8.3-5.6. OPDRATORUL poate solicita incetarea Contractului, plin transmiterea cdtreADMINISTRATOR a unei notificiri cu cel pulin 2 luni iDainte, intr-una din situaliileufmetoarc:

  a) utilizarea elementelor de relea sau de infrastructura instalate devine imposibild, oneroasasau mai putilr perfomantd decat a fost prevdzut inilial;b) se modilicd arhitecnrra relelei publice de comunicalii electronice a OPERATORULUI, iarelementele de relea instalate nu mai corespund noii arhilecturi:c) autorizaliile necesare desfE$urarii activitetii OPERATORULUI nu por fi oblinute.6. Tarifare

  6.1. P5{ile au convenit ca OPEMTORUL si pldteascd sunu de reprezentand contravaloareadreptuhri dc acces stabilit conform art. 3.1.6.2. in situafia in care, cu ocazia efectuerii lucrarilor prevezute la art. 3.9. se produc pagube

  mateliale ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va pl6ti acestuia, ca pafie a tarifulu;conveliit, o despAgubire calculatA avand in vedere urmdtoarele criterii:- catcgoria de folosinld $i suprafala de teren afectatA cu ocazia efectuarii lucrdrilor;

  - tipurile de culturi si plantalii afectate de lucrdri;- categoria construcliei (construclii de cladiri sau construclii inginere$ti) ti suprafalaconstruitd afecmta cu ocazia efectudrii lucririlor;- activita4ile restanse cu ocazia efectudrii lucrdrilor;- gmdul de uzura d imobilului.6.3. Plata sumei prevdzute la art. 6.1. se datoreazA de la momentul semntuii de citre pd4i a

  Procesuiui verbal de incepere a lucrErilor.

  6.4. Plala se va face lunar/trinestriavanual in contul ADMINISTRATORULUI, nr.I_l l_l ll_U I_l l_LI_I=l I_l I_l I_l I_I deschis Ia_ sau Ia caseria Primiriei OraquluiMurfadar.

  6.5. in cazul in care OPERATORUL nu achitd sumele datorate in temeiul prezentuhli contact

  la termenele prevazute la art. 6.4., acesta datoreazd ADMINISTRATORULUI penalitali invaloare dc 0,1 % dio suma datorata p e zi de ir:l]|a,rziere.6.6. OPERATORUL nu poate fi obligat sa pldteasctr taxele ti impozitele legale aferenteimobilLrlui ce face obieclul prezentului contract.

 • 7. Cesiunea dreptului

  7.1. OPERATORUL poate ceda drcptul de accas prevazut la ad. 3.1. unui alt fumizor de

  relele publice de comunicatii electrolice, autorizat in condiliile legislaliei din domeniulcomunicaliilor electronice, cu condilia notificirii ADMINISTRATORULUI si a efectuairiiinscrierii in cafiea funciard.

  7.2. OPERATORUL ramane dator faF de ADMINISTRATOR numai penfu obligafiilen6scute inainte de cesiune. Pdntr la notificarea cesiunii, OPERATORUL ti cesionarul respu[dsolidar pentru indeplinirea tuturor obligafiilor falA de ADMINISTRATOR.8. Folla Drajora

  8.1. Niciuna dintre Pe4i nu rdspunde de neexecutarea la termen li/sau executarea in mod

  necorespunztrtor - totalA sau pa4iah - a oricirei obligalii care ii revine in baza prezentuluiContract. dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliei respective a fostcauzatA de tbqa majord a$a cum este definitd de lege.

  8.2. Paltea ciue invoca fo4a majora este obligatd se notifice celeilahe PtuIi in termen de 30

  zile lucI.litoare producerea evenimentul,ri qi sd ia toate masurile posibile in vederea limitariiconsecinlelor lui. AceastA nodficare va fi confirmad ulterior, sub sancfiunea neluirii inconsidemre, prin dovada eliberati de Camera de Comerf gi Industrie sau de alt organismabilitat.

  8.3. Dacd aceste imprejurari $i consecintele lor dureaza mai nruit de ..- de zile lucretoare,

  fiecarc pa c poate renula la executarea contractului pe n1ai depafe, fara ca vteuna dintrc elesd prctitdd daune-interese.

  9. Notil'icdri9,1. ill accepliunea Pi4ilor, orice notificare in scris adresatd de una dintre acestea celeilalteeste valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevdzuta de prezentul articol.9.2. irl cazul in care notificarea se transmite prin pott5, se va utiliza un serviciu poital cu

  conlirurue dc primire pi se considerd primitd de destinatar la data menlionata pe fo nularultipizat de confirmare de primire.

  9.3. in cazul in care se impune efectuarea unor lucrfui de intrelinere sau de reparalii cu

  cancter dc urgenti, notificarea telefonica va fi conlirmate ulbrior in maxin doud zilelucdtoare prin email, fax sau pottd.

  9.4. Daci sc tdmite prin fax, notificarea se considera primith in prima zi lucrdtoare dupa cea

  iD calc u fost expediatd.

  9.5. Cornuuicdrile de rutina se pot efectua $i prin e-mail.

  9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Pt4i, necesare in derularea acestuiConract suDt prevazute maijos. in cazul modificdrii acestor informalii. Partea in cauza este

  obligati-r sd notifica cealaltd Parte cat mai curAnd posibil, sub sancliunea consideririi valabile

  colrrunici'rrii transmise la vechiul punct de contact.

  Pentru

  ADM]NIS'IRATORPersoaDe dc contact:

  Telelorl:Faxl

  E-mail:10. Litigiiln cazul in cdre rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabih, orice litigiu

  decurgfrLrd clin sau in legAtua cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretalea,

  execut{rea ori desfiinlarea lui, se va solutiona de cdtre instanlele j udecatore $tj competenle.

  1 l. Clatlzc linale

  PentNOPERATOR

  Persoane de contact:

  Telefon:,Fax:

  E-mail:

 • I l l. Contractul se va lnscde de cttre OPERATOR in cartea funciard a imobilului asupEcAruia se exerciti dreptul de acces li este opozabil oricalui titular al unui drept real asupraimobilului respectiv, d€linatorului cu orice alt titlu, precum qi dobdnditorilor imobilului.11.2. in cazul in carc Pa4ile i9i incalci obligaliile ce le revin potrivit prezentului contract,neexercitarca de Partea care suferd weun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai

  sau pdn echivalent banesc a obligaliei respective nu insearma cd ea a rcnunlat la acest dreptal sdu.

  1 1.3. Prezcrllul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integrantA din cup nsul s5u,reprezirti vointa pd4ilor qi inldturi orice altli intelegere verbala dintre acestea, anterioare sauulterioari ilcheie i sale.

  Prezeltul Contract a fost incheiat iD forme autenticd, intr-un numer de 3 exemplare originale,cate Lulul pentru fiecarc peJl:e, aslizi /...1

  SEMNATUI{IPROPRI El'AR,/COMODATAR/LOCATARJ

  OPERATORCONCESIONAWADMINISTRATOR

  Anexe la Contract

  Anexa I - Adul dov€ditor al catitalii de PROPNETAR asupra/al imobilului (in cazulADMINISTRATORULUI trebuie menlionat[ expres posiblitatea acestora de a incheia actejuridice denatura celor care fac obiectul dreptului de acces)

  Anexa 2 - Ceiificatul-Tip nI. / al OPERATORULUIAnexa 3 - Schip de amplasare a elementelor de refea de comunicalii electronice ii aelementelol de

  infrasuucturd asociate acestor4 dupa caz.

  Anexa 4 - Planul cadastral al imobilului, dupa caz.

  Anexa 5 - [xtrasul de Cade Funciari eliberat de .., sub nr. .,,, dupa caz.

  Anexa 6 - Certificatul fiscal nr. din data -, emis de Circumsariptia

  Financiala u si/sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Come4ului,

 • ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGACONSILIUL LOCAL

  HOTARAREANR. 63 DIN 28.10.2013

  privind aprobarea destina(i€i volunlului de masg lemnoasiipentru exploatare in Nnul20l3 ,

  din fondul forestier proprietatea comunei Ion Creanga , cuprins pc razr Ocolului Silvic Roman.

  Consiliul local al comunei lon Creanga,jud. Neamt;AvArrd iD vedere:

  - Referatul nr.6736 din 08.10.2013 a donDului viceprimar al coDtunei Petrache cabriel ;- Explner€a de Dotive nr. 6737 din 08.10.2013 a primalului contunei Iol1 Creanga .- Prevederile art.l0, alin.2 Iitera,,a" 9i litera ,,b", llrt.59 aliD.(l ) Si alin.(2) , art.62 ,atin.(2) din Legeanr.4612008, priviDd Codul Silvic prin care eslc reglementar regimul silvic $i administrarea fonduluiforcslier.cu modillcarile $i collrpler,rile ullerioare;- Prevederile amenajaneitului silvic al p:rdurilor proprietatea corrunei Ion Crcanga carereglementeaza posibilitatea totald pentru rccoltarea masei lemnoase pe natura de produse $i suprafelelede parcunj anual cu tdieri, cuprinse p€ raza O.S.Roman :- Autorizatia de exploatare nr. 21 din 10.10.2013- Cortractulde prestariservic;i nr.6813dirrll.l0.2013cuS.CDor;nForestSRL- Prevederile art.4 ,l;t."b", art.6, pct.l 4 din Legea nr. 5212003, privind iransparenla decizionala inadninistmlia publica;- Prcvederile art.5 alir (1) lit. ,,a" din Legea nr.544/2001, priviDd liberul acces la infoflnafiile deinteres publici

  Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local .in tenreiul prevederilor art.36, a'in.( 2) , litera,,c", alin. (5) litera "b", art.45 alin.(l ), alin.(5) Si

  art.l 15, ali'r. ( 1) litera,,b", alin.( 3, 5, 6,7\ di'I. Legea 21512001, privind administralia publica locala,republicalA. cu Drodificirile si completdrile ulterioare:

  HOTARASTE :

  Art.l.alin (1) Se aprobd exploatarea masei lemnoase din partid 603601 , proprietatea ComuneiIon Creanga din UP Vll / ua 58A %. avand un volum brut de 178 mc pe o suprafata de 2,00 ha siun nunrar de434de arbori d€stinat productiei anului2013 confionn contracfului de fumizare amasei lenrnoase pe picior, cuprins pe mza Ocolului Silvic Ronran . pentru ,, lemn de foc,,petinpul sezonului rece.

  AIin. (2) Repartizarea cotelor de tiiele $i valorificarca masei lemnoase pe picior previzutl laalnr.(l),vafi pentru nevoile proprii 178 mc, astf€l : pentru scolile din comuDa Ion Creangacanlitalea de 120 mc si primarie 5E mc.Art.2. Cu ducerea la indepliDire a prevederilor prezentei lrotir6ri se irrcredir4eaza Viceprimarulconunei Ion CreangaArt.3. Prezenta se comunica prin grija s€crelarul comunei instituliilor , autoritalilor si persoan€lorinteresale.

  PRLSEDINTE DE SEDINTA,

  .,:;ii'',fi" o/r4.''Contrasenneaza ptr. Legalitate

  SECRETARNITA MIHAELA

  CTReplace

  CTReplace

  CTReplace

  CTReplace

 • ROMANIAJUDETUL NEAN4T

  COMUNA ION CREANGACONSILIUL LOCAL

  HOTARAREANR. 64 DIN 28.10.2013

  Privind aprobarca executiei bugetului propriu al comunei lon Creanga petrimestrul III- 2013, pe cele doua sectiuni.

  Consiliul local al comunei Ion Creanga,jud. Neamt;In conformitate cu prevederile art. 20 , alin.( l) , lit.'t" si ale Sectiunii \r.4,art.49,

  alin.(I2), respective art.57,alin.(l) din Legea nr.27312006 privind finalele publiceIocale . cu modificdrile qi completarile ulterioare ; ale Legii nr 5 din 2I.02.2013 abugetului de stat pe anul20l3 cu modificarile si completarile ulterioare qi ale Legiicontabilitatii nr.82l 1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.Examinand referatul compartimentului de specialitate al primarului comunei iuegistrat la

  nr.6969din18.10.2013si expunerea de motive a primarului comunei avand nrdeinregistrare 6970 din 16.10.2013 prin care propune aprcbarea executiei bugetare abugetului prop ual comunei Ion Creanga pe trimestrul III- 2013, pe cele doua sectiuni,Tinaud seama de H.C-L. nr, 18/08.04.2013 privind aprobarea bugetului local pentru anul2013. cu modificarile si completarile ulterioare.

  Luand act de avizul favorabil al coDrisiilor de specialitate ale Consiliului local.In terneiul dispozitiilor art.36 alin(2) lit."b"si ale alin.(4) , lit."a'ale art.45,alin(2),lit"a" si

  ale a .I 15 alin (1) , Iit."b" din Legea adminisbaliei publice locale nr.2l5l2001 ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare:

  I'IOTARASTE:

  Art. 1 Se aprobi executia bugetului propriu al comunei Ion Creanga pe trin]. III ,2013 . conform anexei la prezenta .

  Art 2 Secretarul comunei va comunica prezenta instituliilor si persoanelorinteresate.

  PRESEDINTE DE SEDINTA TcoNsrLrER a M4.r,

  CII IR I'-A IOAN .'

  Contmsemneaza ptr. Legalitate

  SECRETAR

  NITA MIHAELA

  CTStrikeout

 • Exacutle buge! local

  SPECIFICATIE 2013 la 9 luni 9luni %

  0 1 l 4 4/3.SECTIUNEA OE FUNCTIONARE,VENITURI

  lmpoz( tr.nsferul proprietanlor imobiliare 03.02.18 29,000 23.000 9,123 J9 67

  ,c;il$*;ffdffiffiffiigb$i.ifllqi ;,i .- 7l5,ON :r,58161? 81.3Scote defal. din imp.pe venit 04 02 01 145,000 145,000 129,547 89.34

  Sume din .imp.venit echilibrare 04.02.04 s70,000 570,000 452,070 79 31

  tuh oa::, .: 4,:{{lE:tX}0 398,000 242,€96 60.98lmpozit $i taxa pe cladiri PF/PJ 07.02 01. 102,000 99,00c 53,215 53 75

  lmpozit p. terenuri PF/PJ /EXTRAVILAN 07.02.02. 289,000 294,000 189,481 64.45

  llc impozite si t8xe pc proprietate 07 02.50 25,000 0 0 000srirncrilo&liiil$idlilgf,t"4rli)}rlritsrrii:iiilill +,,ti': ! x,,r " 1r02,r,i., LI

  r.8t5,o0n 100.0s

  Sume delTVA pt.ch desccntra 1102.02 1,841,000 1,258,000 1,259,000 100.08

  Sume def.TVA pt.echil.B.L 11.02.06 739,000 s86,000 586,000 100 00'" 58J5

  I mp. mijl. lransport 16.02.02 110,000 98,000 56,114

  Atd'ii'i:iq8i!Dd$!l$!b.!,:'q',.r"'i},..ri;it'.'1si*\d&;i]**;ll';1i,;:,: i8,t2;;1lj i:i l r"'rril6;bDbll'2tioto '151;951 r92.41

  Alte nnpozite ti tde 18 02.50 36,000 27,000 51,951 192.41u.irldti$ikiff S6lfi[6l,Iit{tlite{ 1t}ilhi]*i*Si*$.iiiL'a!l1 '-.i:';2t .r.. 24JlD! . rei|,n 100.54vdrir!ri din concesiuni l0 02 05 28 o00l 24,000 24,729 100.54

  lr:2t l9;297 .104.63venit.din prestari de servicii 33.02 08 38,000 28,000 104 63

  l4iol,l| ,:l a,00! 4989 124.73Tde exlrqjudiciare de timbre 34 02 02 5,000 4,000 4,989 72413

  35:02ji1"r .l:lLi ;':. t3liO00lji - t02;00.0 ,.i2t 62! 27.09

  Vcnrt.din amenzi si alte sanct 35.02 01 131,000 102,000 )7,62q t? 09

  6fr;ffiFffiB!:l.*i,:rir:i .,l,rijjr,:']ii.:..lltjjJaii.i:,i.llii:* - ": . 8t,o0( .3&663 44.4436.02.06 87,000 E7,000 34,935 40 16

  va's SF pt. financ.SD 37.02.03 .r49,000 l60,o0c -380,500 105.69

  SF 37.02.04 449,000 360,000 380,50C105.69

  ii: r.:100ilncei.itln'dffiIfi tiltlirb\ltlGlnlri*i$4ffi iliilt:i]dniri'i :;ri i100.00

  Sunc excedent BL Ptr.frnant SD 40.02.14 270,000 270,000 270,000

  .":r.1; i ', .. 1d2.02 ... 1941b0! , .-l20;0m :rtoli,iagl s6.02s--iu. ti' irrcat,l.e tcm""

  "arUu,'i2.02 31 | 169,000 ro4,o0ol 85,43€ 82 15

  r r-"'" bu8.t"r{" 'f-snlare6 sarrsrlui l'2 0? 41 I 25 000 21,0001 17.79 84 72

  ;;i*rr"n;i,Btdiii6dftrhtSjiierhd"..l','1.;'ll&,. .i'. 51.01 :f, .801 57.8,00! ;"509.8!61 70.755102.10 354.10t 252,000 230,7201 99 69

  b)Bunuri sl seNicii 51.02.20448.90t 126 000 234,598] 53 S8

  6to2 - .7itobol, 18!00 36,162 46.36-,rri..*,rtd.il {l&iaiiihftIthalr,,,,r.;f.,li''"''I6102 10 28,0001 28,n00 9,0911 32 4I

  b)8!nurisiservicii 6102.10 s0,0001 s0,00027,A1t 54 14

  65.02 t70a.o00 1.402,000 1,356,064 96,72

  65 02.10 1,522,000 1,292,000 1,286,6r9 99.58

  c)Ahe cheltuieli(bursg)

  65.02.20 t66,000 100,000 59,445 59 45

  65.02.59 20,000 10,000 10,000 100 00

  66.02:,. 'ls,000 21,O00 17/598 83.80c*;r :-S;:lii*,#$t4:Ki":n,,ii".n d:lir I i::.:i'li,i;.:i . ' ...66 02.10 2s,000 ?1,000 17,598 83.80

  66 0l ?l 0 0 0 000

  67,02 .$4;0m rnAoo! 76.566 70.8913,926 69 63

  a)chehuieli (

  b)Bunurisis

  67 02 10 24,000 2Lr,U0U

  67 02 20 20,000 18,000 1,64r) 911

  teli 67 02 5950,000 70,000 s9,000 84 2q

  ,::::AslBqry

  a)chelt

  Dr,lnli."...ri .'"'.r. ,'::l l . 68.02 48t,! 3oG,@! ::.230395 75.296S 02 10 I 116,000 91,000 82,104 90 2268 02 57 | 165,000 215,000 148,791 69.?1

  CTStrikeout

 • 70,02 2 67.0170 02 20 216,000 186,000 124,635 67 01

  Protgctleihqdldlul:{..,..... _ ...( r t4.o2 106{x)0 84d00 i. as_696 54,40a )Sunuri sj servicil 74 A) )O 106,000 84,000 45,696 54 40

  lElEi.lri4th1$ft i.Fj,ni$r-,'i;:it:*.f l#i.Sdi?*iisir, 84.02 . 60,000 30,000 16,926 56.42a)Bunurisl seNicii 84.02.20 I ' .i. ,,, 6O.m0 . 30,txt0 . 16;926 56.{2

  SP€CIFICATIE 201:t 9luni0 I 2 3 413

  ssenullE lioEoEz 00.01 .. ,719,000 t30.fl)c .7t0,500 100.07l.Varsaminte din sectiun€a de funcionar€ 37 02 04 449,000 360,000 380,500 105 69

  40 02 14 270,000 270 000 270,000 100.00I Modcrnizare sal vromanesc 42 02 51 0 100,000 100,000 100 00

  SPECIFICATIE 2013 la 9lunlr€alhat ln

  9luni %0 l 7 4/3,

  sEcnuNEA]DEDtll-o.lfiAn&CliErlulEuilrijjf$iri.:. .oD.ol. : 9:0lrlt,1 ,.t3c000,j rti6;14 s3.99CHELTUITTI DE CAPITAL 70 719,000 730.(x)0 716,52n 98.15Aul or.tatr publice si actiunr externe-Chelt.de cap't al 51 02 7l 2t,000 23,000 6,484 28 19Cultura-recreere si religie{heltuieli de capital 67 02 71 2,000 2,000 2,000 100 00Sanatate-actlve nefinanclare 66.02.71 0 l6u,000 162,000 100.00Transporturi-Cheltuieli de capital 632,O00 543,000 543,019 100 00

  Ex€cutla bu8€tulul actlvltatllor finantate lnte8rallau partlnldin venituri proprii

  SURSA 2013 la 9lonl 9luni0 1 3 4 4/3

  rEcdr.ll'ltAubuvolTaRfivEt$runru 50.10: . tr4.D00 329.000 0 0.00l.Excedent 2012 99 10 97 74,000 74,000 0 000

  2 subvenhi penrrL instrtutti pubfi(e Chert d€ (rprrdl 4310 09 300,000 0 0

  i$,s,;.ilairi,l : , '. 15:10. . i i. ii 45,000 .4s,0m ilj:ri.0.910 21.021.Dive15e venituri 36.10 45,000 45,000 9,910 ,2.Or

  sEcnurtlEAioEllrNcnoilAhEloEt rdiii;r*: 67t10 lrs,0O0 25,000 1,90,0 7.60.)Cheltuieli de personal 67 10 10 1,900 1,900 1,900 100

  b )Bunuri si servicii 67 10 20 43,100 34,000 0 0

  CTStrikeout

  CTReplace

  CTReplace