of 3 /3
CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTARARE Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt; Examinand raportul intocmit de viceprimarul comunei prin care propune Planul de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; Vazand prevederile art. 6, alin.7 si 8 ale legii 276/2010- privind modificarea si completarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat; In temeiul prevederilor art. 36 alin.9 si ale art. 45 alin.l din Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata; HOTARA$TE: Art. 1. Aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local ce se va realiza in anul 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei la prezenta, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. De aducerea la indeplinire aprezentei hotarari raspunde viceprimarul si secretarul comunei. CONTRASEMNEAZA, SECRE; EC. ROBU MARYC1CA PRE§EDINTE DE §EDINTA, CONSILIER, DAN PETRU :^ A

CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT …...CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTARARE Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in

 • Author
  others

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT …...CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTARARE Privind...

 • CONSILIUL LOCAL SABAOANIJUDETUL NEAMT

  HOTARAREPrivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2012 de catre

  beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

  Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt;Examinand raportul intocmit de viceprimarul comunei prin care propune Planul de actiuni si

  lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitulminim garantat;

  Vazand prevederile art. 6, alin.7 si 8 ale legii 276/2010- privind modificarea si completarea legii416/2001 privind venitul minim garantat;

  In temeiul prevederilor art. 36 alin.9 si ale art. 45 alin.l din Legea 215/2001 Legea administratieipublice locale republicata;

  H O T A R A $ T E :

  Art. 1. Aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local ce se va realiza in anul 2012 de catrebeneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei la prezenta, anexa ce faceparte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2. De aducerea la indeplinire aprezentei hotarari raspunde viceprimarul si secretarul comunei.

  CONTRASEMNEAZA,SECRE;

  EC. ROBU MARYC1CA

  PRE§EDINTE DE §EDINTA,CONSILIER,

  DAN PETRU

  :^AA£

 • /?<

  PLAN DE ACTIUNI §1 LUCRARI DE INTERES LOCALintocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) §i (8) din Legea 276/2010 de modificare a Legii 416/2001 pentru anul 2012

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Obiectiv

  1Intretinerea in sezonul recedrumurilor comunale si arumului judetean

  Deszapezirea incintelorcurtilor principaleloristitutii din comuna

  Toaletarea copaci de pe

  omeniul publicLeabilitare izlaz comunal

  Lucrari de intretinere a

  arcului comunal

  Lucrari de intretinere a

  natiilor verzi din centrul imunei

  §i curtea iminului cultural

  Itretinerea canalelor de

  scurgere a apelor pluviale a apei

  provenite de la topirea zapezilor

  Lucrari de intretinere asanturilor si podefelor descurgere a apei pluriale

  Lucrari de curatare a

  §anturilor aflate pemarginea drumurilor

  comunale

  Actiuni §i masuri inteprinse

  2indepartarea manuala a zapezii §i Tmpra§tierea materialelqrantiderapante

  indepartarea manuala a zapezii, ghetii din curtea primariei,caminului cultural, sediul serviciului de evidenta a jpopulatiei, piata agroalimentara, biserici, bazar

  Taierea coroanei copacilor de pe domeniul public si a

  puietilor de la radacina acestora !

  Curatarea de maracini§uri, resturi vegetale si transportulacestora la locuri special amenajate

  Sapat, plantat flori, toaletat arbori, udat, cosit gazon si adunat

  gazonul cosit, asigurare paza

  Sapat, plantat flori, udat, cosit gazon si adunat gazonul cosit

  indepartarea resturilor vegetale si a vegeta(iei specifice,

  decolmatarea si spargerea ghetii daca este cazul i

  indepartarea resturilor vegetale, a maracini§urilor, agunoaielor, sapaturi manuale, decolmatarea podete;

  reparat si construit podete

  Curatarea santurilor de scurgere a apelor provenite

  din ploi si din topirea zapezilor

  Termen derealizare.

  3lunile

  1-311-12

  : lunile

  " 1-3 : :•'11-12

  lunile3-4

  Lunile3-4

  Lunile4-10

  Lunile

  4-10

  permanent

  permanent

  permanent

  Resurse

  4Beneficiarii

  Legii 416

  Beneficiarii

  Legii 416

  Beneficiarii

  Lejjii 416Beneficiarii

  Legii 416

  Beneficiarii

  Legii 416

  Beneficiarii

  Legii 416

  Beneficiarii

  Legii 416

  Beneficiarii ;Legii 416

  Beneficiarii

  Legii 416

  Responsabili

  5Giurgica Ana

  Dobos Maria

  Giurgica Ana

  Dobos Maria

  Giurgica Ana

  Dobos MariaGiurgica Ana

  Dobos. MariaGiurgica Ana

  Giurgica Ana

  \Giurgica Ana •. '

  -:, Giurgica AnaDobos. Maria

  Giurgica Ana

  Dobos Maria

  .-i.vKi _ •»-•-

 • 10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  Lucrari dc intretinere aacostamentelor drumurilorcomunale

  Lucrari cle intretinere a zonelorcentrale din satele Sabaoani §iTraian

  I n t r e t i n e r e p a r a u r i comunale

  Lucrari de intretinere a zonelorinvecinate caii ferate de pe razacomunei Sabaoani

  Lucrari de intretinere a cimitirelordin com unaAsigiirare stive combustibil solidpentru incalzirea p r i m a r i e i ini a r n a 2011/2012Lucrari de intretinere a pieteiagroalimentare si bazarului

  Lucrari de intretinere a spatiului dinvecinatatea em-ocontainerelor pentru

  stocare gunoi menajer

  Alte activitati de utilitate publica

  Indepartarea milului si a altcapei rezultate din precipitatii

  r resturi ca urmare a scurgerii

  Curatarea sanjurilor cle Scui'gere a apelor pluviale,indepartarea gunoaielor , marac in i su r i lo r , repararea sivopsirea gardurilor, podetelor

  Indepar ta rea resturi vegetale si vegetatie specifics,toalctare copaci, decolmatare canal scurgere, spalat bazineapa, intretinere spatii verziIndepartarea resturi vegetale, maracinisuri, gunoaie etc.

  (ndepartare resturi vegetale , gunoaie, cosit iarba

  Despicnre butuci lernn, stivuire in \'ederea uscarii naturale,depozitare in magazie

  [ndepartare gunoaie si altegunoaiele si resturile la locul

  resturi , maturat transportat

  de depozitare

  I n d e p a r t a r e a g u n o a i e l o r d i n j u r u l

  eurocontainerelor, maturat.

  Sapaturi manuale pentru reniapa potabila Activitati de incladiri, garduri, instalatii sanit;unor probleme folosind muncinstitutii: biserica., scoala, diS

  sdierea avariilor la reteaua detretinere si reparatiiire Ajutor pentru rezolvareai necalificata la diferiteaensar, situatii de urgenta

  permanent

  permanent

  *permanent

  permanent

  permanent

  Lunile

  5-9

  permanent

  permanent

  ocazJonaJ

  BeneliciariiLegii 416

  BeneliciariiLegii 416

  BeneficiariiLegii 416

  BeneficiariiLegii 416

  BeneliciariiLegii 4 16

  Beneficiarii

  Legii 416

  BeneficiariiLegii 416

  Beneficiarii

  Legii 416

  Beneliciarii

  Legii 416

  Giurgica AnaDobos Maria

  Giurgica AnaDobos Maria

  Giurgica AnaDobos Maria

  Giurgica Ana

  Giurgica AnaDobos MariaGiurgica AnaDobos Maria

  Giurgica Ana

  Giurgica AnaDobos Maria

  Giurgica Ana

  Dobos Maria

  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,SECRETAR,EC. ROBU

  INITIATOR,PRIMAR,

  A D A S C A L U