3
CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTARARE Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt; Examinand raportul intocmit de viceprimarul comunei prin care propune Planul de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; Vazand prevederile art. 6, alin.7 si 8 ale legii 276/2010- privind modificarea si completarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat; In temeiul prevederilor art. 36 alin.9 si ale art. 45 alin.l din Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata; HOTARA$TE: Art. 1. Aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local ce se va realiza in anul 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei la prezenta, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. De aducerea la indeplinire aprezentei hotarari raspunde viceprimarul si secretarul comunei. CONTRASEMNEAZA, SECRE; EC. ROBU MARYC1CA PRE§EDINTE DE §EDINTA, CONSILIER, DAN PETRU :^ A

CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT …...CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTARARE Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in

  • Upload
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT …...CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTARARE Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in

CONSILIUL LOCAL SABAOANIJUDETUL NEAMT

HOTARAREPrivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2012 de catre

beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul local Sabaoani, judetul Neamt;Examinand raportul intocmit de viceprimarul comunei prin care propune Planul de actiuni si

lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitulminim garantat;

Vazand prevederile art. 6, alin.7 si 8 ale legii 276/2010- privind modificarea si completarea legii416/2001 privind venitul minim garantat;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.9 si ale art. 45 alin.l din Legea 215/2001 Legea administratieipublice locale republicata;

H O T A R A $ T E :

Art. 1. Aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local ce se va realiza in anul 2012 de catrebeneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei la prezenta, anexa ce faceparte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. De aducerea la indeplinire aprezentei hotarari raspunde viceprimarul si secretarul comunei.

CONTRASEMNEAZA,SECRE;

EC. ROBU MARYC1CA

PRE§EDINTE DE §EDINTA,CONSILIER,

DAN PETRU

:^AA£

Page 2: CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT …...CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTARARE Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in

/?<

PLAN DE ACTIUNI §1 LUCRARI DE INTERES LOCALintocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) §i (8) din Legea 276/2010 de modificare a Legii 416/2001 pentru anul 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Obiectiv

1Intretinerea in sezonul recedrumurilor comunale si arumului judetean

Deszapezirea incintelorcurtilor principaleloristitutii din comuna

Toaletarea copaci de pe

omeniul publicLeabilitare izlaz comunal

Lucrari de intretinere a

arcului comunal

Lucrari de intretinere a

natiilor verzi din centrul imunei

§i curtea iminului cultural

Itretinerea canalelor de

scurgere a apelor pluviale a apei

provenite de la topirea zapezilor

Lucrari de intretinere asanturilor si podefelor descurgere a apei pluriale

Lucrari de curatare a

§anturilor aflate pemarginea drumurilor

comunale

Actiuni §i masuri inteprinse

2indepartarea manuala a zapezii §i Tmpra§tierea materialelqrantiderapante

indepartarea manuala a zapezii, ghetii din curtea primariei,caminului cultural, sediul serviciului de evidenta a jpopulatiei, piata agroalimentara, biserici, bazar

Taierea coroanei copacilor de pe domeniul public si a

puietilor de la radacina acestora !

Curatarea de maracini§uri, resturi vegetale si transportulacestora la locuri special amenajate

Sapat, plantat flori, toaletat arbori, udat, cosit gazon si adunat

gazonul cosit, asigurare paza

Sapat, plantat flori, udat, cosit gazon si adunat gazonul cosit

indepartarea resturilor vegetale si a vegeta(iei specifice,

decolmatarea si spargerea ghetii daca este cazul i

indepartarea resturilor vegetale, a maracini§urilor, agunoaielor, sapaturi manuale, decolmatarea podete;

reparat si construit podete

Curatarea santurilor de scurgere a apelor provenite

din ploi si din topirea zapezilor

Termen derealizare.

3lunile

1-311-12

: lunile

" 1-3 : :•'11-12

lunile3-4

Lunile3-4

Lunile4-10

Lunile

4-10

permanent

permanent

permanent

Resurse

4Beneficiarii

Legii 416

Beneficiarii

Legii 416

Beneficiarii

Lejjii 416Beneficiarii

Legii 416

Beneficiarii

Legii 416

Beneficiarii

Legii 416

Beneficiarii

Legii 416

Beneficiarii ;Legii 416

Beneficiarii

Legii 416

Responsabili

5Giurgica Ana

Dobos Maria

Giurgica Ana

Dobos Maria

Giurgica Ana

Dobos MariaGiurgica Ana

Dobos. MariaGiurgica Ana

Giurgica Ana

\Giurgica Ana •. '

-:, Giurgica AnaDobos. Maria

Giurgica Ana

Dobos Maria

.-i.vKi _ •»-•- <- *fe»- • •'•'. • W-jfc'-*- ,.-

Page 3: CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT …...CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTARARE Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lucrari dc intretinere aacostamentelor drumurilorcomunale

Lucrari cle intretinere a zonelorcentrale din satele Sabaoani §iTraian

I n t r e t i n e r e p a r a u r i comunale

Lucrari de intretinere a zonelorinvecinate caii ferate de pe razacomunei Sabaoani

Lucrari de intretinere a cimitirelordin com unaAsigiirare stive combustibil solidpentru incalzirea p r i m a r i e i ini a r n a 2011/2012Lucrari de intretinere a pieteiagroalimentare si bazarului

Lucrari de intretinere a spatiului dinvecinatatea em-ocontainerelor pentru

stocare gunoi menajer

Alte activitati de utilitate publica

Indepartarea milului si a altcapei rezultate din precipitatii

r resturi ca urmare a scurgerii

Curatarea sanjurilor cle Scui'gere a apelor pluviale,indepartarea gunoaielor , marac in i su r i lo r , repararea sivopsirea gardurilor, podetelor

Indepar ta rea resturi vegetale si vegetatie specifics,toalctare copaci, decolmatare canal scurgere, spalat bazineapa, intretinere spatii verziIndepartarea resturi vegetale, maracinisuri, gunoaie etc.

(ndepartare resturi vegetale , gunoaie, cosit iarba

Despicnre butuci lernn, stivuire in \'ederea uscarii naturale,depozitare in magazie

[ndepartare gunoaie si altegunoaiele si resturile la locul

resturi , maturat transportat

de depozitare

I n d e p a r t a r e a g u n o a i e l o r d i n j u r u l

eurocontainerelor, maturat.

Sapaturi manuale pentru reniapa potabila Activitati de incladiri, garduri, instalatii sanit;unor probleme folosind muncinstitutii: biserica., scoala, diS

sdierea avariilor la reteaua detretinere si reparatiiire Ajutor pentru rezolvareai necalificata la diferiteaensar, situatii de urgenta

permanent

permanent

*permanent

permanent

permanent

Lunile

5-9

permanent

permanent

ocazJonaJ

BeneliciariiLegii 416

BeneliciariiLegii 416

BeneficiariiLegii 416

BeneficiariiLegii 416

BeneliciariiLegii 4 16

Beneficiarii

Legii 416

BeneficiariiLegii 416

Beneficiarii

Legii 416

Beneliciarii

Legii 416

Giurgica AnaDobos Maria

Giurgica AnaDobos Maria

Giurgica AnaDobos Maria

Giurgica Ana

Giurgica AnaDobos MariaGiurgica AnaDobos Maria

Giurgica Ana

Giurgica AnaDobos Maria

Giurgica Ana

Dobos Maria

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,SECRETAR,EC. ROBU

INITIATOR,PRIMAR,

A D A S C A L U