of 20 /20
ll,! RoMANr.q, JUDETUL NEAMT COMUNA ION CREANGA PRIMAR DISPOZITIE Nr 3{,(' dio /3 //' zors Privind modificarea alocafiei pentru sustinerea familiei doamnei/domnului ALEXANDRU VASILE Primarul comunei Ion Creangijudeful Neamf; AnalizAnd cererea insotitl de declarafia pe propria rlspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenfi sociall, inregistrat[ in Registrul special la nr. ZSt/27.10.2016 a doamnei/ domnului ALEXANDRU VASILE , domiciliat(i) in satul Averegti ,str. TROITEI, nr.9, com. Ion Creangi, jud. Neamf; Avflnd in vedere prevederile Ltt."lttr"2" r tt3" $i "24" din Legea nr. 27712010 privind alocafia pentru susfinerea familiei cu modificlrile gi completirile ulterioare, Legea nr.342122.12.2015,a1e art.Il din OUG 65120L4 qi ale art.Il din HG nr.77812013; In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2,, art.63 alin.(l) lit."d",alin.(5)lit."c" gi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001privind administrafia publici locall republicati, cu modificlrile 9i completirile ulterioare; DISPUN: Art.l.incepflnd cu data de 01.11.2016 se modifici dreptul la alocafie pentru susfinerea familiei, stabilit prin dispozi[ianr.221101.08.2016 pentru doamna/domnul ALEXANDRU VASILE, CNP- 1580918372636 de la cuantumul de 150 lei la cuantumul de 164 lei pentru familia cu 2 copii .lVlotivul modificlrii:VBNlT NET LttNAR PE MEMBRU DE FAMILIE= 129lei. Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de la comunicare la instanfa de Contencios administrativ. Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor qi rng.PRrcHICl PETRTCA P ls izrt p t r. I e gal i tate, SECRETA R, NITA MIHAELA

RoMANr.q, JUDETUL NEAMT COMUNA ION PRIMAR …...leu RoMANIa JUDETUL NEAMT COMUNA ION CNN,q.NCA PRIMAR DISPOZITIE Nr.J ('.1 ain / 3 . /,/ 2ot6 Privind-odifi-a.-eauto*1Gip"ttt.u.^linereaf

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RoMANr.q, JUDETUL NEAMT COMUNA ION PRIMAR …...leu RoMANIa JUDETUL NEAMT COMUNA ION CNN,q.NCA...

 • ll,!

  RoMANr.q,JUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITIENr 3{,(' dio /3 //' zors

  Privind modificarea alocafiei pentru sustinerea familieidoamnei/domnului ALEXANDRU VASILE

  Primarul comunei Ion Creangijudeful Neamf;AnalizAnd cererea insotitl de declarafia pe propria rlspundere pentru

  acordarea unor drepturi de asistenfi sociall, inregistrat[ in Registrul special la nr.ZSt/27.10.2016 a doamnei/ domnului ALEXANDRU VASILE , domiciliat(i) in satulAveregti ,str. TROITEI, nr.9, com. Ion Creangi, jud. Neamf;

  Avflnd in vedere prevederile Ltt."lttr"2" r tt3" $i "24" din Legea nr.27712010 privind alocafia pentru susfinerea familiei cu modificlrile gi completirileulterioare, Legea nr.342122.12.2015,a1e art.Il din OUG 65120L4 qi ale art.Il din HGnr.77812013;

  In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2,, art.63 alin.(l)lit."d",alin.(5)lit."c" gi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001privind administrafiapublici locall republicati, cu modificlrile 9i completirile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepflnd cu data de 01.11.2016 se modifici dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, stabilit prin dispozi[ianr.221101.08.2016 pentrudoamna/domnul ALEXANDRU VASILE, CNP- 1580918372636 de la cuantumul de150 lei la cuantumul de 164 lei pentru familia cu 2 copii .lVlotivul modificlrii:VBNlTNET LttNAR PE MEMBRU DE FAMILIE= 129lei.

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de lacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor qi

  rng.PRrcHICl PETRTCA

  Pls izrt p t r. I e gal i tate,

  SECRETA R,NITA MIHAELA

 • RoMANI^q.JUDETUL NEAMT

  coMUNA IoN cnnaNcAPRIMAR

  DISPOZITIEw,3?/ din 03 // 2016

  Privind modificarea alocafiei pentru susfinerea familieidoamnei/domnului CIOBAI\U GHEORGHE

  Primarul comunei Ion Creangiiude{ul Neam(;Analizffnd cererea insofitl de declarafia pe propria rlspundere pentru

  acordarea unor drepturi de asistentl sociali, inregistrati in Registrul special la nr.123121.10.2016 a doamnei/ domnului CIOBANU GHEORGHE, domiciliat(i) in satulSTEJARU, str. Preot Moraru, nr.62, com. Ion Creangi, jud. Neam{;

  Avflnd in vedere prevederile art."l"r"2" r t'3tt $i "24t' din Legea nr.27712010 privind alocafia pentru susfinerea familiei cu modificirile qi completirileulterioare, Legea nr.342/22.12.2015,OAG n4n011,ale art.Il din OUG 65/2014 qi aleart.Il din HG nr. 77812013 ;

  In temeiul dispozitiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2, art.63 alin.(l)lit."d",alin.(5)lit."c" gi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.2l5l200l privind administrafiapublici locali republicatl, cu modificirile gi completirile ulterioarel

  DISPUN:

  Art.l.incepAnd cu data de 01.11.2016 se modificfl dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, stabilit prin dispozilia nr.360/27.11.2014 pentrudoamna/domnul CIOBANU GIIEORGHE, CNP- 1570904135061 de Ia cuantumul de246lei la cuantumul de 164 lei pentru familia cu 2 copii .Motivul modificirii:CiobanuElena, CNP-2990111270840, absolventi a Liceului Tehnologic com. Valea Ursului, jud.Neam(rcl. a XI-a, nu mai urmeazi cursuri gcolare.

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de lacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor Eipersoanelor i te.

  PRT PETRICA

  Avizat ptr. le galitate,SECRETA R,

  NITA MIHAELA

  Ing.

 • RoMANlaJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITIENril,f-u1nlZ"//. zorc

  -"Hf#:l,'i:HT,"?'3i?{iiTJ"J;TJx't"i*ff"*"'"'

  Primarul comunei Ion Creang[judeful Neamt;AnalizAnd cererea inso(itd de declara{ia pe propria rlspundere pentru

  acordarea unor drepturi de asistenfi sociali, inregistratl in Registrul special la nr.63124.10.2016 a doamnei/ domnului CUTLES IOANA-SIMONA, domiciliat(I) insatul RECEA ,str.Siretului, nr. 234, com. Ion Creangi' jud. Neamt;

  AvAnd in vedere prevederile art."l')r')2)), t'3" $i "24" din Legea nr.277 /2010 privind aloca{ia pentru susfinerea familiei cu modificflrile gi completlrileulterioare ,Legeanr.342l22.l2.2015,ale art.Il din OUG 65/2014 9i ale art.Il din HGnr.778/2013;

  In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2,, art.63 alin.(1)lit."d",alin.(S)lit."c" qi ale art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001privind administra(iapubticl locali republicati, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepAnd cu data de 01.1f .20f 6 se modifici dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, stabilit prin dispozilia nr32102.02.2015 pentrudoamna/domnul CUTLES IOANA-SIMONA, CNP- 2870502270831 de la cuantumul de164lei la cuantumul de 150 lei pentru familia cu 2 copii .Motivul modificflrii:VENlTNET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE= 210lei.

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de lacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor gipersoanelor i ntefesate.

  pruJfn,Ing.PRICHrdt rirnrcA

  lluI

  Avizat ptr.legalitate,SBCRETA R,

  NITA MIHAELA

 • leu

  RoMANIaJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CNN,q.NCAPRIMAR

  DISPOZITIENr.J

  ('.1 ain / 3 . /,/ 2ot6

  Privind-odifi-a.-eauto*1Gip"ttt.u.^linereaf amilieidoamnei/domnului DIACONU CONSTANTIN

  Primarul comunei Ion Creangi'judetul Neamf;Analizind cererea insofitl de declarafia pe propria rlspundere pentru

  acordarea unor drepturi de asistenfl sociallo inregistrati in Registrul special Ia nr.3124.10.2016 a doamnei/ domnului DIACONU CONSTANTIN, domiciliat(i) in satulRECEA,str.Siretului, nr. 240, com. Ion Creangi, jud. Neamf;

  Avfind in vedere prevederile art."lt'r"2", tt3tt $i "24" din Legea nr.27712010 privind alocafia pentru susfinerea familiei cu modificirile gi completirileulterioare ,Legea nr.342/22.12.2015,a1e art.Il din OUG 6512014 9i ale art.Il din HG

  In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2, art.63 alin.(1)lit."d",alin.(5)lit."c" gi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001privind administrafiapublici locali republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepind cu data de 01.11.2016 se modificl dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, stabilit prin dispozifia nr360/27.11.2016 pentrudoamna/domnul DIACONU CONSTANTIN, CNP- 1770413272620 de la cuantumulde 246lei lei la cuantumul de225 lei pentru familia cu 1 copil.Motivulmodificirii:VENlT NET LUNAR PE MEMBRU DB FAMILIE: 209 tei.

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de lacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor Eipersoanelor intgresate.

  PRIrng.PRrCHrlSr rnrnrcA

  Lv izat p t r. legalitate,SECRETA R,

  NITA MIHAELA

  w

 • llI ),l'l '.

  RoMANtaJUDETUL NEAMT

  coMUNA roN cnraNcAPRIMAR

  DISPOZITIENrill- 6io 13 ' /'/ , zs16

  Privind modificarea alocafiei pentru susfinerea familieidoamnei/domnului GEAMAN CRISTIAN-LUCIAN

  Primarul comunei lon Creangijudeful Neamf;Analizind cererea insotiti de declarafia pe propria rlspundere pentru

  acordarea unor drepturi de asisten{I socialf, inregistratl in Registrul special la nr.6/24.10.2016 a doamnei/ domnului GEAMAN CRISTIAN-LUCIAN, domiciliat([) insatul Ion Creangtr,Fdt. Cotunei, nr. 9Bis, com. Ion Creangi, jud. Neam{;

  Avind in vedere prevederile att.t'l"r"2" r tt3tt $i "24" din Legea nr.27712010 privind alocafia pentru susfinerea familiei cu modificlrite gi completirileulterioare ,Legea nr.342/22.12.20I5,a1e art.Il din OUG 65/2014 qi ale art.Il din HGnr.778/2013;

  In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.Z, art.63 alin.(l)lit."do',alin.(5)lit."c" gi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.21512001 privind administrafiapublici locali republicati, cu modificlrile qi completirile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepind cu data de 01.11.2016 se modlficl dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, stabilit prin dispozilia nr.360/27.11.2014 pentrudoamna/domn ul GEAMAI\ CRISTIAN-LUCIAN, CI\P-I'761 I 04043778 de lacuantumul de225lei la cuantumul de 246 lei pentru familia cu 3 copii.Motivulmodificirii:VENlT NET LTINAR PE MEMBRU DE FAMILIE: 70 lei.

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zilte de lacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor qi

  PRrM\AF,,Ing.PRICHtc[ PurnlcA

  ,v Av iztt pt r. legali tate,SECRETA R,NITA MIHAELA

 • RoMANraJUDETUL NEAMT

  coMUNA IoN cnna,NcAPRIMAR

  DISPOZITIENJof di,- f3 . y',/, zot6

  Privind modificarea alocafiei pentru susfinerea familieidoamnei/domnului HUCI ELENA

  Primarul comunei Ion Creangljudeful Neamf;Analizind cererea inso(it[ de declarafia pe propria rispundere pentru

  acordarea unor drepturi de asistenfi sociali, inregistratl in Registrul special Ia nr.230124.10.2016 a doamnei/ domnului HUCI ELBNA, domiciliat(I) in satut IONCREANGA, str.pogoanelor, nr. 21, com. Ion Creang6, jud. Neamf;

  Avf,nd in vedere prevederile art."l"r)'2" r tt3tt $i "24" din Legea nr.27712010 privind alocafia pentru susfinerea familiei cu modificirile gi completirileulterioare ,Legea nr.342122.12.2015,a1e art.Il din OUG 65/2014 gi ale art.Il din HGnr.718/2013;

  In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2, art.63 alin.(1)lit."d",alin.(5)lit."c" gi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.2l5l200l privind administrafiapublicl locall republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepflnd cu data de 01.11.2016 se modificl dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, stabilit prin dispozifia nr.84/02.02.2016 pentrudoamna/domnul HUCI ELENA, Ci\P- 2830708270832 de Ia cuantumul de 164lei lacuantumul de 150 lei pentru familia cu 2 copii.Motivul modificlrii:VENlT NETLUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE:288 lei.

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de Iacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor gipersoanelor inte;esate.

  pnrrv[n,Ing.PRICHlQflrnrmcA

  \viAvizat ptr.legalitate,

  SECRETA R,NITA MIHAELA

 • f .i."

  ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZTTTENr.3!L din["b' 1,/. 2016

  Privind recuperalea sumei incasatd necuvenit cu titlu de alocafiepentru sus{inerea familiei de cdtre doamna/domnul MANCAS ELENA-LILIANA

  Primarul comunei Ion Creangd, judeful Neam{;Vdzdnd:

  -Adeverint a m.466 120.10.20 | 6 eliberatd deSC MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN

  pentru salariatul Mancag Claudiu-Petru;-Adeverinta nr.27124.10.2016 eliberatd de SC SOLENT GROUP SRL Avereqti, com.

  lon Creangd, jud. Neamf, pentry salariata Mancaq Elena-Liliana;-Referatul m.943.//Ap,"//,2a:t76' a doamnei Suditu Lucica, consilier asistenfd gi

  proteclie sociald;Avdnd in vedere prevederile art.26 alin.(4) din Legea nr.21712010 privind alocaJia pentru

  suslinerea familiei cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale HG nr. 38l20li pentruaprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 27712010 9i ale OUGw.44126.06.2014 pentru reglementarea unor mdsuri privind recuperarea debitelor pentrubeneficiile de asistenld social[;

  in temeiul dispozitiilor art.36 alin.(6) lit."a" pct.2, arL.63 alin.(1)lit."d",alin.(5)lit."c"9iale art.68 alin.(l) din Legea m. 215/2001 privind administralia public locald republicatd, cumodificdrile gi completdrile ulterioare;

  DISPUN:Art.l.Recup erarea sumei incasatd necuvenit pentru luna august 2016 A" 4-

  doamna/domnul Mancag Elena-Liliana,CNP 287092327385I, domiciliatd in satul Avereqti, str.Scolii, nr. 25,com. Ion Creang6, jud. Neam{, reprezentAnd aloca{ie pentru sus}inerea familiei.Motivul recuperdrii: Nu au fost declarate veniturile rcalizate in termenul prevdzut de lege.

  Art.2.Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 5 zrle de la comunicare, laPrimarul comunei Ion Creangd.

  Art.3.in cazul in care suntefi nemullumit(A) de solutionarea contestatiei, dispoziJia poatefi atacatd la Tribunalul Neamt in termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legiicontenciosului administrativ nr.55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

  Art.4.Secretarul comunei va inaintaprezenta institufiilor qi persoanelor interesate.

  P

  TNG. PRICHIdIIPETRICAAvizat pentru legalitate,

  SECRETAR,NITA MIHAELA

  OE

 • ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITIEr.tr{ din(3, ,/1,2ilf

  Privind suspendarea alocafiei pentru susfinerea familieidomnului CIMPOESU GHEORGHITA

  Primarul comunei lon Creang{,judetul Neamf;AnalizAnd referatul nr.fl2,Zr/Ct'/'/ 2//f, a doamnei Suditu Lucica,

  consilier cu probleme de asistentre qi p.oEffi to.iulel.-AvAnd in vedere prevederile art25 din Legea nr.27712010 privind

  alocafia pentru susfinerea familiei, modificat prin Legea nr. t66/2At2 qi ale art.V,alin.Sdin OUG l24l20ll;

  In temeiul dispozitiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2, art.63 alin.(1)lit."d",alin.(S)lit."c" gi ale art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001privind administrafiapublici locali republicatl, cu modificlrile gi completlrile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepflnd cu data de 01.11.2016 se suspendi dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, in cuantum de 150 lei pentru doamna/domnul CIMPOESUGHEORGHITA,CNP 1820325270873,domiciliat(n) in satul RECEA,strada PONORnr.11 , com. Ion Creangijud. Neam{. Motivul suspendlriii: Nu a depus cererea gideclarafia pe propria rispundere conf. art.25,alin.(1) din Legea nr.16612012 .

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de lacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor gioersoanelor interesate.

  P*'JII,Ing.PRICHrddpfurnlcA

  il

  lrv Avizat ptr.legalitate,SECRETAR,NITA MIHAELA

  ALul-

  I

 • l!;,

  ROMANIAJUDETUL NBAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITIENr,)C'( 61o f .j. '1/. #/y'

  Privind suspendarea alocafiei pentru susfinerea familieidoamnei CIOBANU CRISTINA-MARIA

  Primarul comunei fon Creangljudeful Neamf;Analizf,ndreferatuln,M.-UadoamneiSudituLucica,

  consilier cu probleme de asistenll pi ptoteTiG so.iffiAvAnd in vedere prevederile art25 din Legea nr.27712010 privind

  alocafia pentru sustinerea familiei, modificat prin Legea nr.16612012 gi ale art.V,alin.Sdin OUG l24l20ll;

  In temeiul dispozi{iilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2, art.63 alin.(l)lit."d",alin.(5)lit."c" qi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.2l5/20M privind administrafiapublici locali republicati, cu modificirile gi completirile ulterioarel

  DISPUN:

  Art.l.incepAnd cu data de 01.11.2016 se suspendi dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, in cuantum de 164 lei pentru doamna/domnul CIOBANUCRISTINA-MARIA,CNP 283060827 0839,domiciliat(fl) in satul RECEA,stradaSIRBTULUI,nr.240,com.Ion Creangijud. Neamt. Motivul suspendflriii: Nu a depuscererea qi declarafia pe propria rispundere conf. art.25,alin.(1) din Legea nr.16612012 .

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de lacomunicare Ia instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institu{iilor gi

  PRIIng.PRICHI PETRICA

  Av izat p t r. I e gal i tate,SECRBTA R,

  NITA MIHABLA

 • ROMANIAJUDETUL NBAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITIEyr Sc'7 uin tt3. //. zorc

  Privind incetarea alocafiei pentru susfinerea familieiDoamnei/domnului ALECSA CONSTANTIN

  Primarul comunei lon C-rg3ng[juSgfuJ Neamf;Vdzind referatul n .Wa doamnei Suditu Lucica,

  consilier cu probleme de asistente li [email protected] nd dispozifia nr.22612016 privind suspendarea alocaf iei

  pentru sus(inerea familiei doamnei/domnulu ALECSA CONSTANTIN;Avflnd in vedere prevederile art."30" din Legea nr.277/2010, privind

  alocafia pentru susfinerea familiei, cu modificirile qi completirile ulterioare ;In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) Iit."a" pct.2, art.63 alin.(l)

  Iit."d",alin.(5)lit."c" qi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.2l5l200l privind administrafiapublici locali republicat5, cu modificirile gi completflrile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepflnd cu data de 01.11.2016, inceteazi dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, pentru doamna/ domnul ALECSA CONSTANTIN,CNP-1710416272646 ,domiciliat([) in satul Stejaru ,str. VATRA SATULUI, nr.l2, com. IonCreangi, jud. Neamf .

  Motivul incetirii alocafiei pentru susfinerea familiei :art."30"din Legea nr.277/2010 -,, nu a depus in termen de 3 luni de la data suspendlriidosarului, cererea gi declarafia pe propria rispundere pentru reluarea plitii".

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de Iacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor qipersoanelor interesate.

  PRIng.PRICHICI

  Avizat ptr. legalitate,SECRETA R,

  NITA MIHAELA

 • ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITIEN, 3/(' din [:3. //, zot6

  Privind incetarea alocafiei pentru susfinerea familieiDoamnei/domnului JBLERIU ANDREI-CATALIN

  consilier cu probleme de asisten{i gi proteCfie sociali;ExaminAnd dispozifia nr.227 /2016 privind suspendarea alocafiei

  pentru susfinerea familiei doamneildomnulu JELERIU ANDREI-CATALIN;Avind in vedere prevederile art."30" din Legea nr.27712010, privind

  alocafia pentru susfinerea familiei, cu modificlrile gi completirile ulterioare ;In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.Z, art.63 alin.(1)

  lit."d",alin.(5)lit."c" pi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.2l5/2001privind administrafiapublici locall republicat5, cu modificirile gi completlrile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepind cu data de 01.11.2016, inceteazi dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, pentru doamna/ domnul JELERIU ANDRBI-CATALIN,CNP- 1900104270848,domiciliat(n) in satul Averegti ,str.Bourului, nr.2, com. fonCreangi, jud. Neamf .

  Motivul incetirii aloca(iei pentru susfinerea familiei :art."3O"din Legea nr.277/2010 -r, nu a depus in termen de 3 luni de la data suspenddriidosarului, cererea qi declara{ia pe propria rlspundere pentru reluarea plifii".

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de lacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institufiilor gipersoanelor interesate.

  Primarul comunei Ion Creangljudeful NpAmt;Vlzflnd referatul nr.97i5ft2. // 2/4 a doamnei Suditu Lucica,

  Av izat ptr. legalita te,SECRETA R,

  NITA MIHAELA

  pnrr&ar"s.PRrcHr\1 CA

 • ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITIExr 3// din t-'1 ' // zorc

  Privind incetarea alocafiei pentru sus(inerea familieiDoamnei/domnului STAFIE ELENA

  Primarul comunei Ion Creangtrjudeful Ne,a;mf;Vizind referatul "r.Wa doamnei Suditu Lucica,consilier cu probleme de asistenta qi [email protected] n0nd dispozif ia nr.225 /2016 privind suspenda rea aloca{iei

  pentru susfinerea familiei doamnei/domnulu STAFIE ELENA;Avind in vedere prevederile art."30" din Legea nr.27712010, privind

  alocafia pentru susfinerea familiei, cu modificlrile gi completflrile ulterioare ;In temeiul dispozifiilor art.36alin.(6) lit."a" pct.2, art.63 alin.(1)

  lit."d",alin.(5)lit."c" gi ale art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001privind administrafiapublici locali republicatl, cu modificirile gi completirile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepf,nd cu data de 01.11.2016, inceteazi dreptul la alocafiepentru susfinerea familiei, pentru doamna/ domnul STAFIE ELENA,CNP-2780809272685 ,domiciliat(n) in satul Ion Creangl ,str.I.C.BrIteanu,nr.135 com. IonCreangi, jud. Neamf .

  Motivul incetirii alocafiei pentru susfinerea familiei :art."30"din Legea nr.277 /2010 -, nu a depus in termen de 3 luni de Ia data suspendiriidosarului, cererea gi declarafia pe propria rispundere pentru reluarea pllfii".

  Art.2.Dispozifia se poate contesta in termen de 30 zille de Iacomunicare la instanfa de Contencios administrativ.

  Art.3.Secretarul comunei va inainta prezenta institu{iilor gipersoanelor interesate

  Lv izat ptr.legalitate,SECRBTA R,

  NITA MIHAELA

  PRrM6ilrng.PRrcHrcf

  ]rcrzuci

  lr[r

 • ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITTNr..3/2 din f t' /'/.

  E2016

  Privind recuperarea sumei incasatd necuvenit cu titlu de alocaJiepentru suslinerea familiei de cbtre doamna/domnul CIOBANU GHEORGHE

  Primarul comunei Ion Creang6, judeful Neam!;Vdzdnd:-Adeverin{a nr.2680106.10.2016 eliberati de Liceul Tehnologic, com. Valea Ursului,

  prin care se atestd cd numita Qiobanu Elena a absolvit inv. profesional cu durata de2 ani ;-Referatul N.1#7/A2,/L'2A6 a doamnei S'uditu Lucica, consilier asistenfd 9i

  proteclie sociald; ----T-Avdnd in vedere prevederile art.26 alin.(4) din Legea nr.27712010 privind alocalia pentru

  susfinerea familiei cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale HG nr. 3812011 pentruaprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 27712010 gi ale OUGm.44126.06.20I4 pentru reglementarea unor mdsuri privind recuperarea debitelor pentrubeneficiile de asistenJd socialS;

  in temeiul dispoziliilor art.36 alin.(6) lit."a" pct.2, art.63 alin.(1)lit."d",alin.(5)lit."c"9iale art.68 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind administra{ia public locald republicatd, cumodificirile qi completdrile ulterioare;

  DISPUN:, Art.l.Recuperarea sumei incasatd necuvenit pentru lunile august-octombrie 2016 de

  ."/tL.doamna/domnul Ciobanu Gheorghe,CNP-1570904135061 , domiciliat in satul Stejaru, str.Preot Moraru,nr. 62 ,com. Ion Creangd, jud. Neamf, reprezentAnd alocalie pentru sus{inereafamiliei.Motivul recuperdrii: Ciobanu Elena, CNP-299011127084A, absolventd a qcolii profesionale, numai urmeazd cursuri gcolare.

  Art.2.Prczenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 5 zile de la comunicare, laPrimarul comunei Ion Creang6.

  Art.3.in cazul in care suntefi nemullumit(d) de solutionarea contesta(iei, dispozitia poatefi atacatd" la Tribunalul Neam{ in termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legiicontenciosului administrativ nr.55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

  Art.4.Secret1rul comunei va inaintaprezenta instituliilor gi persoanelor interesate.tn

  PRIN/4+R,ING. PRICHIqI PETRICA

  lJ I Avizatpentru legalitate,ITV SECRETAR,I I NITA MIHAELAI' A,,ruI

 • ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMLINA ION CREANGAPRIMAR

  , DISPOZITIENr. iln ain (:rt. /,1 zote

  Privind recuperarea sumei incasatd necuvenit cu titlu de alocatiepentru sustinerea familiei de cdtre doamna/domnul CUTLES IOANA-SIMONA

  Primarul comunei Ion Creang6, judeful Neam!;Ydzdnd,:-Adeverinta nr.540/10.10.2016 eliberatd de Intreprindere Individuali Toader Benone,

  loc. Cotu Vameg, jud. Neamj ,pentru salariatul Cutleg Gheorghild;-Referatul tr.1l{{/O;', //.iA/6 a doamnei Suditu Lucica, consilier asisten}d qi

  protec{ie sociald; ------T-Avdnd in vedere prevederile art.26 alin.(4) din Legea ru.2l7l20I0 privind aloca{ia pentru

  susfinerea familiei cu modific5rile qi completdrile ulterioare, ale HG nr. 3812011 pentruaprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.27712010 qi ale OUGnr.44126.06.2014 pentru reglementarea unor mbsuri privind recuperarea debitelor pentrubeneficiile de asistenld social6;

  in temeiul dispoziliilor art.36 alin.(6) lit."a" pct.Z, art.63 alin.(1)lit."d",alin.(5)lit."c"$iale art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administralia public locald republicatd, cumodificdrile gi completdrile ulterioare ;

  DISPUN: nArt.l.Recuperarea sumei incasati necuvenit pentru lunile iulie-septembrie 2016 d" {al

  doamna/domnul Cutleg loana-Simona,CNP-2870502270831 , domiciliatd in satul Recea, str.Siretului, w.234,com. Ion Creangd, jud. NeamJ, reprezentAnd alocalie pentru sus{inerea familiei.Motivul recuperlrii: Nu au fost declarate veniturile realizate in termenul prevdzut de lege.

  Art.2.Prezenta dispozi{ie poate fi contestatd in termen de 5 zile de la comunicare, laPrimarul comunei Ion Creangd.

  Art.3.tn cazulin care suntefi nemullumit(A) de solulionarea contestafiei, dispozilia poateft atacatd la Tribunalul Neamf in termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legiicontenciosului administrativ nr.55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

  Art.4.Secretarul comunei va inainta prezenta instituliilor qi persoanelor interesate.

  PRII4AR,ING. PRICHIbI PETRICA

  Avizat pentru legalitate,SECRETAR,

  NITA MIHAELA

 • I i; -l'

  ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMI.INA ION CREANGAPRIMAR

  DTSPOZITIENr.-1/4 6in t'.v- 1'/ . zot6

  Privind recuperarea sumei incasatd necuvenit cu titlu de aloca{iepentru sustinerea familiei de cdtre doamna/domnul DIACONU CONSTANTIN

  Primarul comunei Ion Creang[, judeJul Neamtr;YLzdnd:-Adeverin{a nr.247125.10.2016 eliberatd de SC ROM URBAN CONSTRUCT SRL

  *ot\;feratul *.9#e /Al,//',46 a doamnei Suditu Lucica, consilier asistentd gi

  protecliesocial6; TAvdnd in vedere prevederile art.26 alin.(4) din Legea nr.27712010 privind alocatia pentru

  sustinerea familiei cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale HG nr. 38/2011 pentruaprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii ff. 277/2010 gi ale OUGw.44126.06.2014 pentru reglementarea unor mdsuri privind recuperarea debitelor pentrubeneficiile de asistentd sociald;

  in temeiul dispoziliilor art.36 alin.(6) lit.'t' pct.2, art.63 alin.(1)lit."d",alin.(5)lit."c"qiale art.68 alin.(l) din Legea rc. 21512001 privind administralia public locald republicatd, cumodificdrile gi completdrile ulterioare;

  DISPUN:Art.l.Recuperarca sumei incasatd necuvenit pentru luna septembrie 2016 de/n*-

  doamna/domnul DIACONU CONSTANTIN,CNP-1774413'272620 , domiciliat in satul Recea,str. Siretului, nr. 240,com. Ion Creang6, jud. Neam{, reprezentdnd alocalie pentru susfinereafamiliei.Motivul recuperdrii: Nu au fost declarate veniturile realizate in termenul prevdzut de lege.

  Art.2.Prezenta dispozifie poate fi contestatd in termen de 5 zile de la comunicare, laPrimarul comunei Ion Creang6.

  Art.3.in cazul in care sunte{i nemulfumit(A) de solu{ionarea contestafiei, dispozifia poatefr atacatd la Tribunalul Neam( in termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legiicontenciosului administrativ nr.55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

  Art.4.Secretarul comunei va inainta prezenta instituliilor gi persoanelor interesate.

  PnrvrnilnING. PRICHTCI ilhTNTCA

  t\

  \iv

  Avizat pentru legalitate,SECRETAR,

  NITA MIHAELA

 • t ii*r

  ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMI-JNA ION CREANGAPRIMAR

  DISPOZITIENr.S/l- din 03. /"/. 2016

  Privind recuperarea sumei incasatd necuvenit cu titlu de alocatiepentru sustinerea familiei de cdtre doamna/domnul HUCI ELENA

  Primarul comunei Ion Creang6, judeful Neam{;Ydzdnd:-Adeverinfa nr.317114,10.2016 eliberat[ de SC ODLO ROMANIA ROMAN ;-Referatul *-413C/H - //.il/4 a doamnei Suditu Lucica, consilier asistenfd 9i

  protec{iesocial[; TAvdnd in vedere prevederile art.26 alin.(4) din Legea w.27712010 privind alocatia pentru

  susfinerea familiei cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale HG nr. 38l20ll pentruaprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 27712010 gi ale OUGnr.44126.06.2014 pentru reglementarea unor mdsuri privind recuperarea debitelor pentrubeneficiile de asistenfd social6;

  in temeiul dispozifiilor art.36 alin.(6) lit!'a" pct.2, art.63 alin.(1)lit."d",alin.(5)lit."c"qiale art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrafia public locald republicatd, cumodificdrile gi completdrile ulterioare;

  DISPUN:Art.l.Recuperarea sumei incasatd necuvenit pentru luna septembrie 2016 de kt

  doamna/domnul HUCI ELENA,CNP-2830708270832, domiciliatd in satul Ion Creang6, str.Pogoanelor, nr. 2l,com. Ion Creang6, jud. Neamt, reprezentAnd alocafie pentru suslinereafamiliei.Motivul recuperdrii: Nu au fost declarate veniturile realizate in termenul prevdzut de lege.

  Art.2.Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 5 zile de la comunicare, laPrimarul comunei Ion Creangd.

  Art.3.in cazulin care suntefi nemullumit(A) de solu{ionarea contestatiei, dispozifia poatefi atacatd. la Tribunalul Neamf in termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legiicontenciosului administrativ nr.55412004, cu modificarile gi completdrile ulterioare.

  Art.4 I comunei va inainta prezenta instituliilor qi persoanelor interesate.

  PRIMING. PRICHIC

  Avizat pentru le gal itate,SECRETAR,

  NITA MIHAELA

 • l?,{,-

  ROMANIAJADETUL NEAMT

  'o*'Y;l{n'::^o^

  DrsPozrTrnNr.316 din 03.11.2016

  Privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familieidomnului CIOBANU GHEORGHE

  Primarul comunei Ion Creang6, jud. Neaml , Ing.Prichici Petrica;V[zdnd:- referatul doamnei Simiuc Doinila, inregistrat sub nr 9489 din 24.10.2016 prin care se propune

  modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei doamnului CIOBANU GHEORGHE .Avind in vedere :-prevederile art. I,alin (l) din Legea w.16612012 pentru modificarea si completarea unor acte

  normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;-prevederile art.20^ I (3) din OUG w.4212013 pentru modificarea Legiinr.4l6l200l privind venitul

  minim garantat;-prevederile,art.l4 si art.19 din Legea nr.4161200l privind venitul minim garantat,republicata;-prevederile art.32 alin.(l) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 41612001,

  aprobate prin HG nr. 50/201 I ;-prevederile HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului debaza minim brut pe rara garantat in

  plata;

  in temeiul dispozifiilor art.63, alin(l)Iit,,d,,, alin.(5) lit,,c,, art.36 alin(6) lit.,,a,,pct.2 si ale art.6galin.(l)din Legea nr. 21512001privind administrafia publica local6, republicatd, cu modificdrile 9icompletirile ulterioare:

  DISPUNE

  Art.l. incepdnd cu 01. ll .2016 se micsoreaza cuantumul ajutorului social de la 5l I lei la 258 leiacordat familiei domnului CIOBANU GHEORGHE , CNP 1570904135061 , domiciliat in satul Stejaru, str.Preot Moraru ,nr.62, comuna Ion Creanga jud.Neamt. Motivul modificarii: CIOBANU ELENA,CNP 29901112'10840, beneficiaza de indemnizatie de somaj .

  Art.2. Pentru suma stabilita la art"l",titularul ajutorului social va efectua lunar un numar de 35 ore,respectiv 5 zile.

  Art.3. Plata ajutorului social se efectueaza de Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie SocialaNeamt.

  Art.4. Dispozilia se poate contesta in termen de 30 zile de la comunicare la instanta de Contenciosadminisfrativ

  Art.S. Compartimentul de asisten{d sociald se va ocupa de aducerea la lndeplinire a prevederilorprezentei.

  Art.6. Secretarul Primtrriei va comunica prezenta instituliilor gi persoanelor interesate.

  Avizat pentru legalitate,

  SECRETAR, NITA MIFIAELA

 • l'c $

  ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAPRIMAR

  .DISPOZITIEN'3JL 6in fi3' //' zorc

  privind acordarea indemnizafiei persoanei cu handicap gravCORNILA ELISABETA, incepAnd cu data de 0l .11.2016

  Primarul comunei Ion Creangdjudetul Neamt;Ydzdnd:

  -cererea doamnei CORNILA ELISABETA,domiciliatb in satul lon Creanga, str.Arinului,nr. 41, inregistratd sub nr. 9234117.10.2016, prin care solicitd plata indemnizaliei lunareacordatd bolnavilor cu handicap grav;-Certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 83865/06.09.2076, emis de Comisia DeEvaluare A Persoanelor Adulte Cu Handicap Neam{;-adresa Direc{iei Generale De Asistenti Sociald $i Protec{ia Copilului Neamf,nr.37440103.I0.2016, prin care igi exprimd acordul referitor la obliunea formulatb de doamnaCORNILA ELISABETA, pentru a beneficia de acordarea indemniza[ieilunare pentrupersoana cu handicap Grav;

  Avdnd in vedere:-prevederile art.42 alin. (4) qi (5)qi ale art. 43 alin.(1),(2)qi(3) din Legea nr.44812006 privindproteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificdrile qi completdrileulterioare;-art.4 gi 7 din Ordinul nr. 7941380107.10.2002 privind modalitatea de plat[ a indemniza]ieicuvenite adultului cu handicap grav;-HG nr. 1091/11.12.2014 privind stabilirea salariului minim brut pe tard garantat in platd;- Legea nr. 18512015 pentru aprobarea OUG nr.70/2014 privind salarizareapersonalului dinsistemul public sanitar gi sistemul public de asistenfd sociald in anul 2015;- utt.Il alin.(1) din Legea nr.29312015 privind aprobarea OUG m.35/2015;

  In temeiul dispozifiilor art.36 alin.(6) Iit."a" pct.2, art.63 alin. (1)lit."d", alin.(5)lit."c" qiale art.68 alin. (1) , din Legea nr.21512001, privind administra{ia publicS localS republicatd,cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepdnd cu data de 01.11.2016, se aprobd plata indemnizaliei acordatdpersoanei cu handicap grav cORNILA ELISABETA, CNP-2371222272659,in sum[ de g6glei lunar, pe perioada valabilitdJii certificatului de incadrare in gradul de handicap.

  Art.2 .Primarul comunei,prin compartimentul de specialitate, vor aduce laindeplinire prevederile prezentei.

  Art.3. In cazul in care sunte{i nemullumit de solu}ionarea cererii,putefi s[ vdadresafi in termen de 30 zile dela data comunicdrii, Tribunalului Neam!, in condiliile LegiiContenciosului Adminishativ nr.554/2004 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

  Art.4. secretarul comunei,va inainta prezenta, institufiilor qi persoanelorinteresate.

  PRIM\"AR,

  Av izat ptr. legalitate,Secretar,

  NITA MIHAELA

  Ing.PRrCHrCIPETRTCA

 • lLn-

  ROMANIAJUDETUL NEAMT

  COMUNA ION CREANGAP RIMAR

  DISPOZITIEN'-lt_ain ?4. /./. zorc

  privind acordarea indemniza{iei persoanei cu handicap gravPOPA GEORGETA , incep6nd cu data de 01.11.2016

  Primarul comunei Ion Creangdjudetul Neamt;Vdzdnd:

  -cererea doamnei POPA GEORGETA ,domiciliatd in satul Ion Creanga, Fdt.Bisericii,m.26,inregistrati sub nr. 9235/17.I0.2016, prin care solicitd plata indemnizaliei lunare acordatdbolnavilor cu handicap grav;-Certificatul de incadrare in grad de handicap m. 5763120.06.2001, emis de Inspectoratul DeStat Teritorial Pentru Persoane Cu Handicap Al Judefului Neam{- Comisia De ExpertizdMedicald A Persoanelor Cu Handicap;-adresa Direcliei Generale De Asisten{i Social[ $i Protecfia Copilului Neam{ nr.88286 din03 . I 0.201 6, prin care iqi exprimi acordul referitor la obliunea formulatd de doamna POPAGEORGETA, pentru a beneficia de acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cuhandicap Grav;

  Av6nd in vedere:-prevederile arL.42 alin. (4) qi (5)qi ale art.43 alin.(l),(2)qi(3) din Legea ra.44812006 privindprotecfia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificdrile qi completdrileulterioare;-art.4 9i 7 din Ordinul nr. 7941380/07 .10.2002 privind modalitatea de platd a indemnizafieicuvenite adultului cu handicap grav;-HG nr. 1091111.12.2014 privind stabilirea salariului minim brut pe {ard garantat in plat[;- Legea nr. I 85/2015 pentru aprobarea OUG nr.7012014 privind salarizarea personalului dinsistemul public sanitar gi sistemul public de asistenfd socialE in anul 2015:- art.Il alin.(1) din Legea m.293/2015 privind aprobarea OUG nr.3512015;

  in temeiul dispoziliilor art.36 alin.(6) litJ'a" pct.2, art.63 alin. (1)lit."d", alin.(5)lit."c" 9iale art.68 alin. (1) , din Legea nr.215/2001, privind administra{ia publicd local6 republicatd,cu modificirile gi completdrile ulterioare;

  DISPUN:

  Art.l.incepdnd cu data de 0l .1 1.2016 , se aprobd plata indem niza[iei acordatdpersoanei cu handicap grav POPA GEORGETA, CNP-2610621272640, in sumd de 969leilunar, pe perioada valabilitafli certificatului de incadrare in gradul de handicap.

  Art.2 .Primarul comunei,prin compartimentul de specialitate, vor aduce laindeplinire prevederile prezentei.

  Art.3. In cazul in care sunte{i nemullumit de solutionarea cererii,pute{i sd vdadresa{i in termen de 30 zile de la data comunicdrii, Tribunalului Neam}, in condiliile LegiiContenciosului Administrativ nr. 55412004 cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

  Art.*.Secretarul comunei,va inainta prezenta, instituliilor gi persoanelorinteresate.

  PRIMAR,

  Av izat ptr. I e g alitate,Secretar,

  NITA MIHAELA

  rng.PRrcH[cr lErnrcA

 • I'ROMANIA

  JUDETUL NEAMTCOMUNA ION CREANGA

  PRIMAR

  DISPOZITIE

  Privind convocarea gedin{ei " de indat5 " a Consiliului local.

  Nr. 319 din 03.11.2016

  Primarul comunei Ion Creangd , jude{ul Neam1, Ing. Prichici Petricd ;in temeiul dispoziliilor art.39,alin.(4)gi ale art.68. alin.(l) din Legea nr.215 12001

  privind administralia publica locald, republicatd cu modificdrile gi completarile ulterioare

  DISPUN:

  Art.l. Se convoaci gedinta " de indatd " a Consiliului local la data de 03.11.2A16,ora 16,00 la sediul acestuia ,avAnd urmatorul proiect al ordinei de zi :

  I.Proiectde hotdrdre privind aprobarea parteneriatuluidintre UAT Jude| Neam{ EiUATComuna lonCreangd in vederea reahzlrii proiectului " Regiunea Nord-Est-Axarutieri strategicd 3 : Neam! - Bacdu , Reabilitare gi modernizare axa de transport Piatra -Neam! - Mirgineni - Fdurei - Horia - Ion Creangd - IcuEe;ti -limit[ judelul Bacdu "

  2.lntrebdri Si interpeldri.

  Art.2.Secretarul comunei va inainta prezenta instituliilor gi persoanelor interesate .

  PRIMAR,ING. PRICHICI PBTRICA

  Avizat ptr. legalitate ,SECRETAR

  NITA MIHAELA

  -_!v