RA¤’UNARSKE MRE¥½E - ekof.bg.ac.rs RA¤’UNARSKE MRE¥½E Ove mre¥¾e omogu¤â€avaju efikasniju upotrebu centralnih

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RA¤’UNARSKE MRE¥½E - ekof.bg.ac.rs RA¤’UNARSKE...

 • RAUNARSKE MREE

 • RAUNARSKE MREE

  Raunarske mree su stvorene da sakupljaju podatke sa udaljenih taaka (obino terminala ili mikroraunara) i prenose ih u centralnu taku, opremljenu jaim centralnu taku, opremljenu jaim mikroraunarom ili mainframe raunarom, ili da izvravaju suprotan proces.

 • RAUNARSKE MREE

  Ove mree omoguavaju efikasniju upotrebu centralnih raunara i poboljanje svakodnevne kontrole poslovanja, jer ubrzavaju tok informacija.informacija.

 • RAUNARSKE MREE

  Raunarske mree su nastale kombinacijom raunara i telekomunikacija dve tehnologije sa veoma razliitom tradicijom i istorijom. istorijom.

 • CILJEVI STVARANJA RAUNARSKIH MREA

  Smanjenje vremena, napora i trokova koji su potrebni za izvrenje razliitih poslovnih zadataka;

  uvanje poslovnih podataka u njihovom uvanje poslovnih podataka u njihovom izvoru i njihovo brzo irenje;

  Podravanje poboljane menadment kontrole preduzea.

 • CILJEVI RAZVOJA TEHNOLOGIJE ZA KOMUNIKACIJE RAUNARSKIM MREAMA

  Postoje dva osnovna cilja:

  1. Preneti bitove to bre;2. Preneti bitove to jeftinije. 2. Preneti bitove to jeftinije.

 • RAUNARSKE MREE

  Proces kroz koji skoro svaki deo hardvera u raunarskim komunikacijama prolazi, moe se prikazati ovako:

  Primanje bitova i delova podataka; Primanje bitova i delova podataka;

  Ispitivanje tih bitova i delova podataka;

  Odluivanje kako obraditi te podatke;

  Slanje podataka na njihovu tanu destinaciju.

 • OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) MODEL

  Jedan od najpogodnijih mrenih modela. Ovaj model ima 7 nivoa:

  aplikacioni, prezentacioni, nivo sesije, transportni, mreni, nivo podataka i fiziki nivo.

 • OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) MODEL

  end system end systemintermediate

  system

  Aplikacioni sloj Aplikacioni sloj

  medijum prenosa

  Fiziki sloj

  Data Link sloj

  Mreni sloj

  Fiziki sloj

  Data Link sloj

  Mreni sloj

  Transportni sloj

  Sloj sesije

  Prezentacioni sloj

  Aplikacioni sloj

  Fiziki sloj

  Data Link sloj

  Mreni sloj

  Transportni sloj

  Sloj sesije

  Prezentacioni sloj

  Aplikacioni sloj

 • OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) MODEL

 • MRENI OPERATIVNI SISTEM I TIPOVI PRENOSA

  Mreni operativni sistem (NOS - Network Operating System) je softver koji kontrolie mreu.

  Svaki mreni operativni sistem ima dva dela : Svaki mreni operativni sistem ima dva dela : jedan koji radi na serveru i drugi koji radi na klijentu.

 • RAUNARSKE MREE

  Raunari, periferije i drugi resursi ine mreu.

  Svaki ureaj koji komunicira sa drugim ureajem na mrei naziva se vor.

  Broj vorova u mrei kree se od dva pa do vie milona.

 • PROTOKOLI I TOPOLOGIJA

  Sa stanovita meusobnog povezivanja dva

  veoma bitna elementa mrene arhitekture su:

  protokoli i protokoli i

  topologija.

 • P R O T O K O L I

  P r o t o k o l i su skup tano definisanih pravila kako da razliiti delovi mree meusobno komuniciraju.

 • TCP/IP PROTOKOL

  Skup komunikacionih protkola n kojem se bazira Internt naziva se TCP/IP, po dva osnvna protkola IP i TCP.

  Protkol IP funkcionie na trem sloju refrentnog OSI modela.refrentnog OSI modela.

  Implemntira se na svim raunarima n Interntu, kao i svi ostali protkoli, kroz softversku ompnentu u okviru operativnog sistema runar.

  .

 • IP PROTOKOL

  Osnovna funkcija mu je da paket sa informacijam (datgrame) rutira od izvora do dredita, a na osnovu odredine IP adres.

  Svaki paket, u zavisnosti od trenutnog stanj Svaki paket, u zavisnosti od trenutnog stanj saobrajnica n Interntu, moe putovati razliitim putevima, nezavisno d drugih paketa iste poruke.

 • PROTOKOL TCP

  Protkol TCP funkcionie na etvrtom sloju refrentnog OSI modela.

  Njegova osnvna funkcija e da obezbdi tan prenos paketa poruke izmeu dve tan prenos paketa poruke izmeu dve prizvoljne take na Interntu.

  Naime, on sekvncira pket (obelav ih rednim brojevima) i potm ih predaje IP-u, da ih prense do cilja.

 • TCP PROTOKOL

  TCP paket dobijen od IP-a proverav na prijemnoj strani, pa ko pstoji greka usled smetnji na vezam, inicira retransmisiju pogrenih paketa.pogrenih paketa.

  Takoe s vri slagnje paketa prema rednom broju u redosledu kav je bio na predaji.

 • T O P O L O G I J A

  T o p o l o g i j a je nain na koji su pojedini

  elementi mree meusobno povezani.elementi mree meusobno povezani.

 • TIPOVI MREA

  U zavisnosti od geografske oblasti koju obuhvataju, mree se mogu podeliti na sledei nain:

  Mree u lokalnoj oblasti - LAN (Local Area Mree u lokalnoj oblasti - LAN (Local Area Network).

 • LAN (LOCAL AREA NETWORK)

  To je grupa mikroraunara ili terminala lociranih u istoj generalnoj oblasti i povezanih odgovaraju}im kablom (komunikacionim vodom), tako da mogu da razmenjuju informacije. informacije.

  Koriste se uglavnom u okviru iste zgrade ili kompleksa zgrada.

 • WAN (WIDE AREA NETWORK)

  WAN (Wide Area Network) - obuhvata veliku geografsku oblast. Njeni vorovi (mikroraunari) mogu da poveu gradove ili drave.drave.

 • TIPOVI MREA

  Lokalno se povezuju mree na meusobno malim rastojanjima.

  Na primer, lokalno se povezuju LAN-ovi u jednoj zgradi.jednoj zgradi.

  Daljinsko povezivanje se koristi za povezivanje geografski udaljenih mrea.

 • SISTEM POVEZANIH MREA

  Sloeni poslovni sistemi esto koriste istvoremeno i lokalni i daljinski nain povezivanja.

  Danas se sve ee lokalne i udaljene mree povezuju u sisteme povezanih mrea.

 • POVEZANA MREA MORA DA ZADOVOLJI SLEDEE ZAHTEVE:

  brojne topologije,

  razliite protokole,

  razliite transmisione medijume,

  poveanje broja korisnika i opreme.

 • TOPOLOKA STRUKTURA MREE

  Podela mrea moe se izvriti sa stanovita njihove geografije, odnosno, naina na koji se terminali ili komutacioni centri meusobno povezuju telekomunikacionim linijama.

  Ovo se obino zove topoloka struktura mree.

 • BUS TOPOLOGIJA

 • ZVEZDASTA MREA

 • PRSTENASTA MREA

 • Centralizovana raunarska mrea je ona u kojoj postoji raunar ili grupa raunara sa kojom svi drugi raunari moraju biti povezani.

  Decentralizovana raunarska mrea je ona u

  CENTRALIZOVANE ILI DECENTRALIZOVANERAUNARSKE MREE

  Decentralizovana raunarska mrea je ona u kojoj ne postoji ni jedan raunar ili grupa raunara sa kojim su svi dugi raunari povezani.

 • KOMPONENTE RAUNARSKIH MREA

  Postoje tri osnovne komponente raunarske mree:

  host raunar ili server (mainframe, miniraunar, mikroraunar), miniraunar, mikroraunar),

  klijent (terminal ili mikroraunar), i

  vod preko koga idu poruke.

 • KOMPONENTE RAUNARSKIH MREA

  Host raunar (ili server) je centralni raunar u mrei koji uva podatke ili softver kojima pristupaju klijenti.

  U distribuiranoj obradi, ili klijent/sever U distribuiranoj obradi, ili klijent/sever raunarstvu, nekoliko host raunara moe biti povezano pomou mree.

 • KOMPONENTE RAUNARSKIH MREA

  Klijent je ulazno-izlazno hardversko sredstvo na drugom kraju komunikacionog voda. On obezbeuje klijentima pristup mrei -podacima i softveru na hostu.podacima i softveru na hostu.

  Vod je putanja kojom putuju poruke. To je obino bakarna ica, a sve vie i optiki kabal ili beini prenos.

 • ARHITEKTURA RAUNARSKIH MREA

  Postoje tri osnovne mrene arhitekture.

  U host-baziranim mreama, host raunar izvrava virtuelno sav posao.

  U klijent-baziranim mreama, klijent raunari izvravaju veinu poslova.

  U klijent-server mreama, rad je podeljen izmeu hostova i klijenata.

 • MRENE APLIKACIJE

  Velike mogunosti koje pruaju savremene mree raunara uticale su na razvoj novih softverskih aplikacija koje su veoma promenile naine poslovnog komuniciranja.

 • DIZAJNIRANJE MREE

  Kada razmilja o mreama analitiartreba da odmeri sledeih est faktora:

  kapacitet, funkcionalnost, funkcionalnost, pouzdanost, fleksibilnost, bezbednost i iskorienost resursa.

 • DIZAJNIRANJE MREE

  Pouzdanost podrazumeva kvalitetopreme u smislu kolika je verovatnoa nastupanja hardverske ili softverskenefunkcionalnosti.

 • DIZAJNIRANJE MREE

  Fleksibilnost se odnosi na sposobnostdodavanja novih komponenti (kao to su PC, terminali i tampai) bezneoekivanih problema.

 • DIZAJNIRANJE MREE

  Bezbednost se odnosi na zatitu odneovlaenog pristupa podacima ili odsmetnji izmeu korisnika.

 • DIZAJNIRANJE MREE

  Iskorienost resursa se odnosi namogunost da se tedi vreme kojetroe pojedini korisnici i prekida sistemaiz opravdanih razloga.