of 16 /16
Računarske mreže Računarske mreže

Računarske mreže gimnazija

Embed Size (px)

Text of Računarske mreže gimnazija

Page 1: Računarske mreže gimnazija

Računarske mrežeRačunarske mreže

Page 2: Računarske mreže gimnazija

Računarske mrežeRačunarske mreže

► Računarsku mrežu obrazuju računari Računarsku mrežu obrazuju računari povezani radi računarske komunikacije.povezani radi računarske komunikacije.

Page 3: Računarske mreže gimnazija

Računarsku mrežu čine:Računarsku mrežu čine:

► računariračunari,,► komunikacionikomunikacioni

medijum,medijum,► komunikacioni hardverkomunikacioni hardver

ii► komunikacioni softverkomunikacioni softver..

Page 4: Računarske mreže gimnazija

KomunikacionKomunikacioni medijumi medijum

► služslužii za fizičko povezivanje računara za fizičko povezivanje računara,,► karakteristike: brzina prenosa podataka (bps karakteristike: brzina prenosa podataka (bps

– bit po sekundi) i daljina prenosa podataka– bit po sekundi) i daljina prenosa podataka,,►Mogu se klasifikovati kao kablovski Mogu se klasifikovati kao kablovski

((boundedbounded) ili bežični () ili bežični (unboundedunbounded))

Page 5: Računarske mreže gimnazija

VVrste komunikacionih rste komunikacionih medijumamedijuma: :

►Kablovski medijumi:Kablovski medijumi: telefonska linija, telefonska linija, koaksijalni (antenski) koaksijalni (antenski)

kabel, kabel, UTP (mrežni) kabel,UTP (mrežni) kabel, optički kabel,optički kabel,

Page 6: Računarske mreže gimnazija

VVrste komunikacionih rste komunikacionih medijumamedijuma: :

►Bežični medijumi:Bežični medijumi: satelitske veze, satelitske veze,

bežične vezebežične veze (IR-infra red, Bluetooth, Wireless) i sl. (IR-infra red, Bluetooth, Wireless) i sl.

Page 7: Računarske mreže gimnazija

Komunikacioni hardverKomunikacioni hardver

►delovi računara za povezivanje u delovi računara za povezivanje u mrežumrežu

►najbitnija karakteristika – brzina najbitnija karakteristika – brzina prenosa podataka (bps – bit po prenosa podataka (bps – bit po sekundi)sekundi)

Page 8: Računarske mreže gimnazija

Komunikacioni hardver - Komunikacioni hardver - modemimodemi

►služe za povezivanje na internet služe za povezivanje na internet (globalnu mrežu)(globalnu mrežu)

Page 9: Računarske mreže gimnazija

Vrste modemaVrste modema► StandardniStandardni – koristi običnu telefonsku liniju za – koristi običnu telefonsku liniju za

prenos podataka, brzina do 56k (bps)prenos podataka, brzina do 56k (bps)► ISDNISDN– koristi posebnu digitalizovanu telefonsku – koristi posebnu digitalizovanu telefonsku

liniju (ISDN – Integrated service of digital liniju (ISDN – Integrated service of digital network) za prenos podataka, brzina 64k ili 128knetwork) za prenos podataka, brzina 64k ili 128k

► CableCable – koristi TV kablovski distributivni sistem – koristi TV kablovski distributivni sistem (KDS) za prenos podataka, brzina zavisi od (KDS) za prenos podataka, brzina zavisi od paketa, od 1Mbps do 16Mbpspaketa, od 1Mbps do 16Mbps

► ADSLADSL – koristi posebni frekvencijski opseg na – koristi posebni frekvencijski opseg na postojećim telefonskim linijama za prenos postojećim telefonskim linijama za prenos podataka, različita brzina download-a i upload-a podataka, različita brzina download-a i upload-a (primer: 1024k download i 128k upload, (primer: 1024k download i 128k upload, 1024/128k)1024/128k)

Page 10: Računarske mreže gimnazija

Mrežne karticeMrežne kartice

► za povezivanje u lokalne mrežeza povezivanje u lokalne mreže

Vrste:Vrste: Ethernet I – brzina 10MbpsEthernet I – brzina 10Mbps Ethernet II – brzina 100MbpsEthernet II – brzina 100Mbps Giga ethernet – brzina 1GbpsGiga ethernet – brzina 1Gbps

Page 11: Računarske mreže gimnazija

Adapteri za bežično Adapteri za bežično umrežavanjeumrežavanje

► IR (infra red)IR (infra red) – koristi infra-crvene zrake za – koristi infra-crvene zrake za povezivanje, mora postojati vidljivost između povezivanje, mora postojati vidljivost između računara (adaptera), samo na malim rastojanjima računara (adaptera), samo na malim rastojanjima (do 10m)(do 10m)

► BluetoothBluetooth – za povezivanje računara na manjim – za povezivanje računara na manjim razdaljinama (do 100m), brzina zavisi od razdaljinama (do 100m), brzina zavisi od udaljenosti i klase uređaja, do 3Mbpsudaljenosti i klase uređaja, do 3Mbps

► WLANWLAN – bežična lokalna računarska mreža – bežična lokalna računarska mreža (wireless LAN), postoje različiti standardi (Wi-Fi, (wireless LAN), postoje različiti standardi (Wi-Fi, WiMAX itd.) od kojih zavisi brzina prenosa WiMAX itd.) od kojih zavisi brzina prenosa podataka (za Wi-Fi brzina ide do 36Mbps), postoje podataka (za Wi-Fi brzina ide do 36Mbps), postoje bazne stanice koje emituju signal i antene ili AP bazne stanice koje emituju signal i antene ili AP uređaji za prijem signalauređaji za prijem signala

Page 12: Računarske mreže gimnazija

Komunikacioni softverKomunikacioni softver

►kolekcija programa koji podržavaju rad kolekcija programa koji podržavaju rad računara u mreži.računara u mreži.

Page 13: Računarske mreže gimnazija

Vrste komunikacionog Vrste komunikacionog softverasoftvera

►BrowseriBrowseri - programi za - programi za pregledanje internet stranica pregledanje internet stranica Internet Explorer, Internet Explorer,

Mozilla Firefox, Mozilla Firefox,

Opera, Opera,

Chrome,Chrome,

Safari itd.Safari itd.

Page 14: Računarske mreže gimnazija

Vrste komunikacionog Vrste komunikacionog softverasoftvera

►E-mail klijentiE-mail klijenti – programi – programi za za razmenu elektronske pošterazmenu elektronske pošte Outlook Express,Outlook Express,

MS Outlook, MS Outlook,

Mozilla Thunderbird,Mozilla Thunderbird,

The Bat, The Bat,

Incredi Mail itd.Incredi Mail itd.

Page 15: Računarske mreže gimnazija

Vrste komunikacionog Vrste komunikacionog softverasoftvera

► Programi za Programi za chatchat-ovanje (ICQ, Mirc, Google -ovanje (ICQ, Mirc, Google Talk, Yahoo Messenger, MSN Messenger, Talk, Yahoo Messenger, MSN Messenger, Skype ...),Skype ...),

►Programi za razmenu dokumenata Programi za razmenu dokumenata (DC++, ApexDC, BearShere, e-Mule, (DC++, ApexDC, BearShere, e-Mule, LimeWire, bitTorrent ...), i sl.LimeWire, bitTorrent ...), i sl.

Page 16: Računarske mreže gimnazija

Vrste komunikacionog Vrste komunikacionog softverasoftvera

►Sigurnosni programi: Sigurnosni programi: antivirusi antivirusi ((AvastAvast,, AVG, AVG, Kasperski, Kasperski,

NOD32,...), NOD32,...),

firewall firewall (Zone Alarm, Black Ice...),(Zone Alarm, Black Ice...),

antispyantispy ( (Malwarebytes, Malwarebytes, Ad-aware, SpyBot, Ad-aware, SpyBot, Spy Cather...)Spy Cather...)