of 33 /33
1 Telekomunikacij e i računarske mreže DTS DTS SQ L/400 SQ L/400 O racle O racle D B2/N T D B2/N T O L E D B /O DBC O L E D B /O DBC SQ L Server SQ L Server

Telekomunikacije i računarske mreže

  • Author
    alexis

  • View
    197

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Telekomunikacije i računarske mreže. Sadržaj. Telekomunikacije i računarske mreže- pojam Trendovi u telekomunikacijama i računarskim mrežama Prednosti primjene Internet revolucija Intranet-pojam i uloga u poslovanju Extranet-pojam i uloga u poslovanju Tipovi mreža Primjeri. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Telekomunikacije i računarske mreže

Page 1: Telekomunikacije i računarske mreže

1

Telekomunikacije i računarske mreže

DTSDTS

SQL/400SQL/400

OracleOracle

DB2/NTDB2/NT

OLE DB/ODBCOLE DB/ODBC

SQL ServerSQL Server™™

Page 2: Telekomunikacije i računarske mreže

2

Sadržaj

• Telekomunikacije i računarske mreže- pojam

• Trendovi u telekomunikacijama i računarskim mrežama

• Prednosti primjene

• Internet revolucija

• Intranet-pojam i uloga u poslovanju

• Extranet-pojam i uloga u poslovanju

• Tipovi mreža

• Primjeri

Page 3: Telekomunikacije i računarske mreže

3

Telekomunikacije i mreže

Pod telekomunikacijama se podrazumijevakomuniciranje na daljinu posredstvomelektronskih sredstava (telekomunikacionihsistema).

Telekomunikacione ili računarske mrežeomogućavaju razmjenu informacija različitihformata (glas, tekst, grafika, zvuk i video)posredstvom međusobno povezanih računara.

Page 4: Telekomunikacije i računarske mreže

4

Trendovi u telekomunikacijamaIndustrijski trendovi. Telekomunikaciona industrija se od vladom regulisanog monopola transformisala u slobodno tržište telekomunikacionih usluga.

Tehnološki trendovi.

•konvergencija klasičnih klijent/server sistema ka otvorenim sistemima.

•prelazak na digitalne mrežne tehnologije

•prelazak sa bakarnih medija na fiber-optičke, kao i sa zemaljskih mikrotalasnih sistema na satelitske i druge bežične tehnologije

•povezivanje celularnih i PCS mobilnih telefona kao i PDA-ova na Internet i organizacione mreže

Page 5: Telekomunikacije i računarske mreže

5

Trendovi u telekomunikacijama

Trendovi u poslovnim primjenama.

•elektronsko poslovanje(e-business) i elektronska trgovina (e-commerce)

•interorganizacijska saradnja (EDI – elektronska razmjena podataka, video konferencije,...)

•komunikacija i saradnja u preduzeću

•operativa i upravljanje preduzećem

Page 6: Telekomunikacije i računarske mreže

6

Prednosti primjene telekomunikacionih mreža u poslovanju

• Prevazilaženje geografskih barijera podrazumijeva mogućnost saradnje sa poslovnim partnerima i transakcije na udaljenim lokacijama.

• Prevazilaženje vremenskih barijera podrazumijeva mogućnost trenutnog obezbjeđivanja informacija na udaljenim lokacijama.

• Prevazilaženje troškovnih barijera podrazumijeva smanjenje troškova tradicionalne komunikacije (poštarina, tel. računi, poslovna putovanja).

• Prevazilaženje strukturalnih barijera podrazumijeva sinhronizaciju sa poslovnim partnerima u smislu poštovanja standarda.

Page 7: Telekomunikacije i računarske mreže

7

Internet revolucija• Eksplozivni rast Interneta je revolucionarni fenomen u oblasti

računarstva i telekomunikacija.• Hiljade poslovnih, edukativnih i istraživačkih mreža sada povezuje

milione kompjuterskih sistema i korisnika u više od 200 zemalja širom svijeta.

• Internet postaje ključna platforma za razne poslovne aplikacije kao što su saradnja između preduzeća, elektronska trgovina i drugo.

• Ova mreža nema centralni kompjuterski sistem ili telekomunikacioni centar. Mreže se povezuju preko Internet provajdera.

• Internet nema upravljačko tijelo već samo internacionalna udruženja za propisivanje opštih standarda i njihovo promovisanje.

Page 8: Telekomunikacije i računarske mreže

Internet -početak

• Početak 60 –tih – packet-swiching tehnologija

• Kraj 60-tih – ARPANET vojni i istraživački eksperiment koji je uključivao nekoliko stotina računara

• Početak 80-tih – TCP/IP tehnologija za prenos podataka

8

Page 9: Telekomunikacije i računarske mreže

9

Internet primjene

• elektronska pošta (e-mail), • pretraživanje sajtova na Web-u pomoću browser-a

Internet Explorer

website - multimedijalni informacioni resursi smješteni na hiperlinkovima povezanim stranama

Automatsko pretraživanje informacija na website-ovima obavljaju pretraživači kao što su Yahoo!, Google i Fast Search.

• participacija u diskusionim grupama (newsgroups) i chat-ovanje (chat rooms)• down-loading fajlova i softvera pri čemu se oni automatski kopiraju na

računar korisnika

[email protected]

[email protected]

http://www.ekonomija.ac.me/

Page 10: Telekomunikacije i računarske mreže

10

Page 11: Telekomunikacije i računarske mreže

11

Page 12: Telekomunikacije i računarske mreže

12

Microsoft

Page 13: Telekomunikacije i računarske mreže

13

Page 14: Telekomunikacije i računarske mreže

14

Internet poslovne primjene

-saradnja između poslovnih partnera,

-saradnja sa korisnicima-kupcima,

-elektronska trgovina,

-interaktivni marketing i prodaja

Page 15: Telekomunikacije i računarske mreže

15

Page 16: Telekomunikacije i računarske mreže

16

Prednosti primjene Interneta u poslovanju• Stvaranje novih prihoda putem on-line prodaje• Redukovanje troškova on-line trgovinom i korisničkom podrškom.• Privlačenje novih korisnika putem Web marketinga i reklamiranja i

on-line prodaje.• Povećanje lojalnosti postojećih korisnika pomoću naprednih Web

korisničkih servisa i podrške.• Razvoj novih Web tržišta i distribucionih kanala za svoje proizvode.• Razvoj novih informacionih proizvoda dostupnih na Web-u.

Page 17: Telekomunikacije i računarske mreže

17

Pojam i uloga intraneta u poslovanju

Intranet je mreža unutar jedne organizacije koja koristi Internet tehnologije (Web browser-i, TCP/IP mrežni protokol, HTML hipermedijalni format dokumenata i podataka i slično).

• dijeljenje informacija i hardverskih i softverskih resursa• komunikacije, saradnja i podrška poslovnim procesima

u okruženju sličnom Internetu• pristup intranetu članova radnih timova sa udaljenih

lokacija putem Interneta • intranetu takođe mogu pristupiti sa svog intraneta kupci,

dobavljači i ostali poslovni partneri putem extranet linkova

• sistemi zaštite: password-i, enkripcija, fire walls

Page 18: Telekomunikacije i računarske mreže

18

Pojam i uloga intraneta u poslovanju

Intranet portali - skupovi intranet aplikacija tj. korisničkih servisa:

• komunikacija i saradnja• Web izdavaštvo • poslovne operacije • menadžment • Obično su instalirani i izvršavaju se na Web serveru,

pristupaju database serveru, pokreću se pomoću Web browser-a na intranetu, extranetu ili Internetu.

Page 19: Telekomunikacije i računarske mreže

19

Page 20: Telekomunikacije i računarske mreže

20

Pojam i uloga extraneta u poslovanju

Extranetovi su mrežni linkovi koji koriste Internet tehnologije za povezivanje intraneta jedne organizacije sa intranetovima njenih poslovnih partnera.

• direktni privatni mrežni linkovi• privatni osigurani Internet linkovi - virtuelna privatna mreža • neosigurani Internet linkovi ali uz enkripciju (kodiranje)

osjetljivih podataka i uz fire wall sisteme kako bi se obezbijedila adekvatna sigurnost.

Page 21: Telekomunikacije i računarske mreže

21

Prednosti primjene extraneta u poslovanju

• grade i jačaju strateške odnose sa poslovnim okruženjem

• unapređuju saradnju i komunikaciju sa poslovnim partnerima

• omogućavaju on-line interaktivni razvoj proizvoda i marketing koji utiču na bržu pojavu bolje dizajniranih proizvoda na tržištu.

• Prevazilaze probleme strukturalnih i organizacionih razlika poslovnih partnera prilikom razmjene podataka (EDI standard)

Page 22: Telekomunikacije i računarske mreže

22

Page 23: Telekomunikacije i računarske mreže

23

Tipovi telekomunikacionih mreža

• WAN (Wide Area Networks) mreže su mreže širokog opsega tj. mreže koje pokrivaju veliko geografsko područje.

MAN -gradske mreže• LAN (Local Area Networks) mreže povezuju kompjutere i

druge uređaje za procesiranje informacija u okviru ograničenog fizičkog prostora kao što je kancelarija, učionica, zgrada i drugo.

• VPN (Virtual Private Network) su osigurane intranet i extranet mreže koje kao bazičnu mrežu koriste Internet.

Page 24: Telekomunikacije i računarske mreže

24

Page 25: Telekomunikacije i računarske mreže

25

Page 26: Telekomunikacije i računarske mreže

26

Tipovi telekomunikacionih mreža

• Klijent/Server mreže - dvoslojna klijent/server arhitektura

klijent - obezbjeđuje korisnički interfejs i dijelom ili u potpunosti izvršava korisničke aplikacije

server- upravlja mrežom, bazom podataka i izvršava korisničke aplikacije

Page 27: Telekomunikacije i računarske mreže

27

Page 28: Telekomunikacije i računarske mreže

28

Tipovi telekomunikacionih mreža• Troslojna klijent/server arhitektura (klasična)klijent- korisnički interfejsaplikativni server- mrežni operativni sistem i izvršavanje aplikacijadatabase server - upravljanje bazom podataka• Troslojna klijent/server arhitektura (IP)klijent - tanki klijent koji obezbjeđuje browser-bazirani korisnički

interfejs i izvršavanje apleta – malih aplikativnih programaWeb server- mrežni operativni sistem i izvršavanje Web aplikacijadatabase server- baze podataka i softver za upravljanje bazom

podataka

Page 29: Telekomunikacije i računarske mreže

29

Page 30: Telekomunikacije i računarske mreže

30

Tipovi telekomunikacionih mreža

P2P (Peer-to-Peer) mreže

• Napster arhitektura- svaki računar je povezan sa svakim preko centralnog računara

• Gnutella arhitektura- svaki računar je povezan sa svim ostalim direktno

Page 31: Telekomunikacije i računarske mreže

31

Page 32: Telekomunikacije i računarske mreže

32

1. Jedna kompanija ima jedan centralni server i 20 radnih stanica ucentralnoj zgradi. Poslovnice koje se nalaze na dvije različite lokacijesu sa centralnim serverom povezane standardnom iznajmljenomtelefonskom linijom. Svaka poslovnica ima svoj server i po 7 radnihstanica. Na centralnim serverima je baza podataka i mrežni operativnisistem. Na svakoj radnoj stanici se nalazi instaliran softver za rad sabazom podataka, koji se na njima i izvršava. Na radnim stanicamazaposleni izrađuju standardne dokumente koje skladište u bazidokumenata koja se nalazi takođe na centralnom serveru. Jedna radnastanica u centralnoj zgradi je modemski (dial-up) povezana na Internet.

1) Koliko LAN-ova prepoznajete u ovom primjeru ?2) Koji je tip mreže u pitanju ?3) Šta bi trebalo promijeniti u ovoj mreži pa da ona bude troslojna

klijent/server mreža?4) Da li je ovo primjer jednog intranet-a?5) Šta bi trebalo promijeniti pa da mreža bude intranet?

Primjeri

Page 33: Telekomunikacije i računarske mreže

33

2. Kompanija ima dva servera i 20 radnih stanica u centralnojzgradi. Na jednom serveru se nalazi baza podataka dok je drugiWeb server. Radne stanice putem browsera pristupajuaplikacijama i multimedijalnim informacijama koje susmještene na Web serveru. Aplikacije se nalaze i izvršavaju naWeb serveru. Kompanija ima 10 poslovnica koje se nalaze narazličitim lokacijama. One web aplikacijama i podacimapristupaju putem Interneta. Takođe poslovni partneri mogupristupiti aplikacijama i podacima putem Interneta. Bilo kojičlan radnog tima može sa bilo koje lokacije komunicirati sasvakim zaposlenim kao i pristupiti potrebnim informacijama ipodacima putem Interneta.

1) Da li je kompanijska mreža intranet?2) Intranet se sastoji od 11 ____________________.3) Da li u ovom primjeru prepoznajete neki extranet?4) Da li je riječ o VPN tipu mreže i zašto?5) Šta mora ovaj intranet da ima u pogledu sigurnosti?