of 60 /60
DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU RAČUNARSKA TEHNIKA Računarske mreže (100 poena) Ispit 13. juli 2014. god 1. Koji su tekući trendovi u razvoju računarskih mreža i kako će izgledati buduće računarske mreže? (5 poena) Rešenje: Veliki broj mobilnih korisnika i sistema; Veliki broj inteligentnih aplikacija; Širok propusni opseg osnovne i ivičnih mreža; Heterogene tehnologije. 2. Koliko slojeva ima OSI a koliko TCP/IP sistem? Nabrojati slojeve OSI sistema. Nabrojati slojeve TCP/IP sistema. (5 poena) Rešenje: OSI sistem ima 7 slojeva, o originalni TCP/IP sistem ima 4 sloja. OSI: Fizički sloj, sloj veze podataka, mrežni sloj, transportni sloj, sloj sesije,sloj prezentacije, aplikacioni sloj. TCP/IP: računar-mreža sloj, internet sloj, transportni sloj, sloj aplikacije 3. Kako se kontinualni signali pripremaju za prenos kroz računarske mreže? Objasniti funkciju odabiranja signala u vremenskom domenu, i napisati izraz za s sampl (t), koji odgovara odabiranju signala s(t) u vremenskim intervalima kT s . (5 poena) Rešenje:

Računarske mreže - najvažnije stvari

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Računarske mreže - Državni univerzitet u Novom Pazaru, pitanja i odgovori sa kolokvijuma i ispita. Profesor Ivan Đokić.

Text of Računarske mreže - najvažnije stvari

Page 1: Računarske mreže - najvažnije stvari

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže (100 poena)

Ispit – 13. juli 2014. god

1. Koji su tekući trendovi u razvoju računarskih mreža i kako će izgledati buduće računarske mreže?

(5 poena)

Rešenje:

• Veliki broj mobilnih korisnika i sistema; • Veliki broj inteligentnih aplikacija; • Širok propusni opseg osnovne i ivičnih mreža; • Heterogene tehnologije.

2. Koliko slojeva ima OSI a koliko TCP/IP sistem? Nabrojati slojeve OSI sistema. Nabrojati slojeve TCP/IP sistema.

(5 poena)

Rešenje:

OSI sistem ima 7 slojeva, o originalni TCP/IP sistem ima 4 sloja.

OSI: Fizički sloj, sloj veze podataka, mrežni sloj, transportni sloj, sloj sesije,sloj prezentacije, aplikacioni sloj.

TCP/IP: računar-mreža sloj, internet sloj, transportni sloj, sloj aplikacije

3. Kako se kontinualni signali pripremaju za prenos kroz računarske mreže? Objasniti funkciju odabiranja signala u vremenskom domenu, i napisati izraz za ssampl(t), koji odgovara odabiranju signala s(t) u vremenskim intervalima kTs.

(5 poena)

Rešenje:

Page 2: Računarske mreže - najvažnije stvari

Mnogi signali postoje kao kontinualni signali u vremenskom domenu, npr. muzika i glas.Ucilju njihove pripreme za prenos kroz računarsku mrezu vrši se njihovo odabiranje, kvantizacija i kodiranje.

Odabiranjem signala u izolovanim, vremenski podjednako udaljenim tačkama, dobijamo sekvencu brojeva

s[k]=s(kTs) k {…, -2, -1, 0, 1, 2,…}

Ts → perioda odabiranja (sampling period)

4. Nabrojati bar 5 bežičnih sistema računarskih mreža. (5 poena)

Rešenje:

• Sistemi mobilne telefonije • Bežični LAN • WIMAX • Satelitski Sistem • Bluetooth • Ultraširokopojasni radio

5. Sloj veze podataka – objasniti kako se vrši sinhronizacija u Eternet (Ethernet) mrežama? (5 poena)

Rešenje:

• Adapter koji šalje podatke inkapsulira IP datagram (ili paket u nekom drugom protokolu mrežnog sloja) u Ethernet okvir

• Početni deo, zaglavlje, heder (Preamble): 7 bajtova oblika 10101010 praćeni 1 bajtom 10101011

Page 3: Računarske mreže - najvažnije stvari

Služe za SINHRONIZACIJU predajnika i prijemnika i frekvencije njihovih satova

6. Kako se kod protokola TCP određuje vreme čekanja na potvrdu (Timeoutinterval), ako su poznati procenjeno vreme kružnog putovanja RTT (EstimatedRTT) i standardna devijacija RTT (DevRTT)? Napisati izraz za Timeoutinterval.

(5 poena) Rešenje:

TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT

7. Kako se neformalno definiše zagušenje u računarskim mrežama? Koje su manifestacije zagušenja?

(5 poena)

Rešenje:

Zagušenje se definiše neformalno “mnogo izvora šalje mnogo podataka prebrzo, tako da mreža ne može da ih isporuči odredištima”.

Manifestacije: • Izgubljeni paketi (prepunjene međumemorije na rutama) • Duga kašnjenja (predugi redovi za međumemorije rutera).

8. Koje su dobre karakteristike protokola UDP (User Datagram Protocol), zbog kojih se često koristi u računarskim mrežama?

(5 poena)

Rešenje:

• Nema uspostavljanja komunikacije (što izaziva dodatno kašnjenje) • Jednostavnost: nema stanja uspostavljene komunikacije hostova na predaji i prijemu • Malo zaglavlje segmenta • Nema upravljanja zagušenjem: UDP može naglo da poveća intenzitet saobraćaja

9. Nabrojati arhitekture aplikacija u računarskim mrežama. (5 poena)

Rešenje:

• Klijent – server arhitektura; • Arhitektura ravnopravnih računara (Peer-To-Peer: P2P); • Hibridna: klijent-server i P2P.

10. Objasniti funkcije sledećih delova sistema koji su definisani protokolom SIP (Session Initiation Protocol): User Agent, Registrar, Redirect Server, Proxy Server. Da li su funkcije realizovane na različitim serverima?

Page 4: Računarske mreže - najvažnije stvari

(5 poena)

Rešenje:

• Postoji nekoliko delova sistema koji je definisan protokolom SIP • UA (User-Agent, Endpoint) – predstavlja telefon pomoću koga se komunicira, može biti i

“softphone” – računarski softver za komunikaciju • Registrar – čuva informaciju gde se korisnik nalazi unutar sistema • Redirect Server – služi za informisanje uređaja u sistemu kada imaju zahtev za

uspostavljanje veze sa različitim lokacijama u sistemu • Proxy Server – služi za prosleđivanje poruka u sistemu, u oba smera

• U praksi nekoliko funkcija može biti raalizovano u istom serveru/programu

11. Dat je talasni oblik koji trebamo uniformno odmeriti za digitalni prenos kroz računarsku mrežu s + . Koliki je minimalni

vremenski interval između odmerenih vrednosti koji će omogućiti savršenu reprodukciju signal?

(15 poena) Rešenje:

12. Odrediti CRC za povorku bita 101110 ako je polinomski ključ x3+1. (10 poena)

Rešenje:

1 0 1 1 1 0 0 0 0

1 0 0 1

0 0 1 0 1 0

1 0 0 1

0 0 1 1 0 0

Page 5: Računarske mreže - najvažnije stvari

1 0 0 1

0 1 0 1 0

1 0 0 1

0 0 1 1

Za datu povorku bita 101110, gde je polinomski ključ x3+1, CRC iznosi 011 pa je niz bita koji se

šalje sledeći: 101110011

13. Kojoj podmreži pripada adresa računara 192.168.17.14/21? Napisati koja je prva,

zadnja i broadcast adresa u ovoj podmreži, koja je maska podmreže i koliko adresa

je moguće dodeliti računarima?

(10 poena)

Rešenje:

Adresa pripada podmreži 192.168.16.0/21

Prva adresa ove podmreže je: 192.168.16.1

Poslednja adresa ove podmreže je: 192.168.23.254

Broadcast adresa ove podmreže je: 192.168.23.255

Maska podmreže je: 255.255.248.0

Ukupan broj adresa koji se moze dodeliti računarima je 211

- 2 = 2048 – 2 = 2046

14. Za veličinu fajla od 50Mb, koji predstavlja Windows Update, izračunati koliko je

vremena potrebno da 50 računara, unutar jedne kompanije, istovremeno preuzmu

Update sa Interneta preko pristupnog linka brzine 2 Mbps. Koliko će vremena biti

potrebno istim tim računarima da preuzmu isti taj fajl ako je on keširan na Proxy

serveru (vidi sliku), koji se nalazi u okviru te kompanije i ako je brzina u LAN mreži

100Mbps?

(15 poena)

Page 6: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje:

Ako svih 50 računara istovremeno preuzimaju Windows Update sa Interneta preko pristupnog linka brzine

2 Mbps vreme pristupa je:

50Mb / 2Mbps = 25 sec * 50 (korisnika) = 1250 sekundi

Ako svih 50 računara istovremeno preuzimaju Windows Update, koji je keširan na Proxy serveru, preko

LAN mreže gde je brzina 100 Mbps vreme pristupa je:

50Mb / 100 Mbps = 0.5 sekund * 50 korisnika = 25 sekundi

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže – 55 poena

Ispit – 22. juni 2014. godine

1. U kom sloju OSI sistema se koristi protokol UDP (User Datagram Protocol)? Kakvu uslugu pruža? Koje su dobre osobine zbog kojih se koristi?

(5 poena)

Rešenje

• U transportnom sloju. • Pruža “najbolju moguću” uslugu. Svaki UDP segment putuje nezavisno.

Page 7: Računarske mreže - najvažnije stvari

• Nema uspostavljanja komunikacije (što izaziva dodatno kašnjenje). Jednostavnost: nema stanja uspostavljene komunikacije hostova na predaji i prijemu. Malo zaglavlje segmenta.

2. Šta je zagušenje u računarskim mrežama? Zbog čega se događa? U koje slojeve računarske mreže je ugrađena politika upravljanja zagušenjem?

(5 poena)

Rešenje

• Zagušenje je kada mreža ne može da vrši pomeranje paketa zato što ima mnogo paketa u mreži. • Zagušenje se događa zbog: sporih veza, sporih rutera (usmerivača), velike količine paketa

(erupcije) ubačenih u mrežu, malog broja međumemorija (buffers). • Sloj veze podataka, mrežni i transportni.

3. Koja je osnovna ideja korišćenja RED (Random Early Detection) algoritma? (5poena)

Rešenje

Osnovna ideja:

• Počni sa akcijom kada SREDNJA dužina reda nekog čvora u mreži počne da raste.

• Povremeno “obeležiti” neki paket, u nadi da će se TCP veze usporiti.

(U kontekstu zagušenja “obeležiti” znači ”odbaciti”)

4. Šta su ad-hoc računarske mreže? Koje su specifičnosti usmeravanja saobraćaja u ovoj vrsti mreža?

(5 poena) Rešenje

Ad-hoc računarske mreže ne koriste nikakvu infrastrukturu, već je čine međusobno povezani

(najčešće mobilni) računari. Specifičnosti usmeravanja u ad hoc mrežama

• Okruženje (bežični, mobilni host računari, koje odlikuje: veća verovatnoća otkaza veze ili čvora, promenljiva toplogija, česte promene ruta, svaki uređaj je potencijalni ruter)

• Potencijalni specifični zahtevi: Stabilnost ruta, Adekvatno napajanje

5. Aplikacioni sloj: nabrojati bar 5 mrežnih aplikacija. (5 poena)

Rešenje

• Elektronska pošta (e-mail), Internet web, Instant poruke (instant messaging), Daljinsko uključenje (remote login), P2P zajedničko korišćenje fajlova (file sharing), Igre sa više učesnika (multi-user network games), Prezentacija snimljenih video snimaka (streaming stored video clips), Govor preko interneta (voice over IP), Video konferencije u realnom vremenu, Mrežno računanje (grid computing).

Page 8: Računarske mreže - najvažnije stvari

6. Objasniti SMTP protokol: namena, koji protokol se koristi za transfer, koje su faze transfera poruka?

(5 poena) Rešenje

• SMTP protokol upravlja slanjem e-mail poruka između servera (client: server koji šalje poruke, “server”: server koji prima poruke)

• Koristi TCP za pouzdan prenos e-mail poruka od klijenta do servera • 3 faze transfera: Rukovanje (handshaking); Transfer poruka; Zatvaranje.

7. Kojoj podmreži pripada adresa računara 192.168.35.14/20? Napisati koja je prva,

zadnja i broadcast adresa u ovoj podmreži i koliko adresa je moguće dodeliti

računarima?

(10 poena)

Rešenje

Adresa pripada podmreži 192.168.32.0/20

Prva adresa ove podmreže je: 192.168.32.1

Poslednja adresa ove podmreže je: 192.168.47.254

Broadcast adresa ove podmreže je: 192.168.47.255

Ukupan broj adresa koji se moze dodeliti računarima je 212 - 2 = 4096 – 2 = 4094

8. Za veličinu fajla od 100Mb, koji predstavlja Windows Update, izračunati koliko je

vremena potrebno da 100 računara, unutar jedne kompanije, istovremeno

preuzmu Update sa Interneta preko pristupnog linka brzine 2 Mbps. Koliko će

vremena biti potrebno istim tim računarima da preuzmi isti taj fajl ako je on

keširan na Proxy serveru koji se nalazi u okviru te kompanije i ako je brzina u

LAN mreži 100Mbps?

(15 poena)

Page 9: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje

Ako svih 100 računara istovremeno preuzimaju Windows Update sa Interneta preko pristupnog

linka brzine 2 Mbps vreme pristupa je:

100Mb / 2Mbps = 50 sec * 100 (korisnika) = 5000 sekundi

Ako svih 100 računara istovremeno preuzimaju Windows Update, koji je keširan na Proxy

serveru, preko LAN mreže gde je brzina 100 Mbps vreme pristupa je:

100Mb / 100 Mbps = 1 sekund * 100 korisnika = 100 sekundi

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže – 100 poena

Ispit – 22. juni 2014. godine

9. Koja računarska mreža je prva javno prikazana? Koji je prvi protokol za povezivanje dva računara?

(5 poena)

Page 10: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje

• ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) je prva javno prikazana mreža (1972. godine)

• NCP (Network Control Protocol) je prvi protokol za povezivanje dva računara.

10. Za koji tip računarskih mreža su karakteristični: nekorisni utrošak propusnog opsega, blokirane veze i kašnjenje u uspostavljanju veza?

(5 poena)

Rešenje

Računarske mreže sa komutacijom kola.

11. Nacrtati šemu i objasniti povezivanje računara na mrežu pomoću ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line). Da li se ista širina spektra koristi za prenos prema host računaru ili od host računara.

(5 poena)

Rešenje

Veća je širina spektra, a time i brzina prenosa, ka host računaru (download).

12. Šta je kodiranje podataka? Koje su poželjne osobine postupka kodiranja? (5 poena)

Rešenje

• Kodiranje je proces pripreme podataka za efikasan i tačan prenos kroz transmisioni kanal • Kodiranje treba da

- bude imuno na gubitak sinhronizacije (kod dugih nizova nula)

- ima minimalan propusni opseg

- ima mogućnost detekcije greške

Page 11: Računarske mreže - najvažnije stvari

13. U kom sloju OSI sistema se koristi protokol UDP (User Datagram Protocol)? Kakvu uslugu pruža? Koje su dobre osobine zbog kojih se koristi?

(5 poena)

Rešenje

• U transportnom sloju. • Pruža “najbolju moguću” uslugu. Svaki UDP segment putuje nezavisno. • Nema uspostavljanja komunikacije (što izaziva dodatno kašnjenje). Jednostavnost: nema stanja

uspostavljene komunikacije hostova na predaji i prijemu. Malo zaglavlje segmenta.

14. Šta je zagušenje u računarskim mrežama? Zbog čega se događa? U koje slojeve računarske mreže je ugrađena politika upravljanja zagušenjem?

(5 poena)

Rešenje

• Zagušenje je kada mreža ne može da vrši pomeranje paketa zato što ima mnogo paketa u mreži. • Zagušenje se događa zbog: sporih veza, sporih rutera (usmerivača), velike količine paketa

(erupcije) ubačenih u mrežu, malog broja međumemorija (buffers). • Sloj veze podataka, mrežni i transportni.

15. Koja je osnovna ideja korišćenja RED (Random Early Detection) algoritma? (5poena)

Rešenje

Osnovna ideja:

• Počni sa akcijom kada SREDNJA dužina reda nekog čvora u mreži počne da raste.

• Povremeno “obeležiti” neki paket, u nadi da će se TCP veze usporiti.

(U kontekstu zagušenja “obeležiti” znači ”odbaciti”)

16. Šta su ad-hoc računarske mreže? Koje su specifičnosti usmeravanja saobraćaja u ovoj vrsti mreža?

(6 poena) Rešenje

Ad-hoc računarske mreže ne koriste nikakvu infrastrukturu, već je čine međusobno povezani

(najčešće mobilni) računari. Specifičnosti usmeravanja u ad hoc mrežama

• Okruženje (bežični, mobilni host računari, koje odlikuje: veća verovatnoća otkaza veze ili čvora, promenljiva toplogija, česte promene ruta, svaki uređaj je potencijalni ruter)

• Potencijalni specifični zahtevi: Stabilnost ruta, Adekvatno napajanje

Page 12: Računarske mreže - najvažnije stvari

17. Aplikacioni sloj: nabrojati bar 5 mrežnih aplikacija. (5 poena)

Rešenje

• Elektronska pošta (e-mail), Internet web, Instant poruke (instant messaging), Daljinsko uključenje (remote login), P2P zajedničko korišćenje fajlova (file sharing), Igre sa više učesnika (multi-user network games), Prezentacija snimljenih video snimaka (streaming stored video clips), Govor preko interneta (voice over IP), Video konferencije u realnom vremenu, Mrežno računanje (grid computing).

18. Objasniti SMTP protokol: namena, koji protokol se koristi za transfer, koje su faze transfera poruka?

(6 poena) Rešenje

• SMTP protokol upravlja slanjem e-mail poruka između servera (client: server koji šalje poruke, “server”: server koji prima poruke)

• Koristi TCP za pouzdan prenos e-mail poruka od klijenta do servera • 3 faze transfera: Rukovanje (handshaking); Transfer poruka; Zatvaranje.

19. Neka je dat signal 0101, gde se jedinice predstavljaju aperiodičnim

pravougaonim impulsima kao na slici. Odrediti Furijeovu transformaciju ovog

signala.

(15 poena)

Rešenje

Page 13: Računarske mreže - najvažnije stvari

20. Odrediti CRC za povorku bita 1101011011 ako je polinom x3+x2+1. (10 poena)

Rešenje

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0

1 1 0 1

0 0 0 0

0 1 1 0

1 1 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

0 1 1 0 1

Page 14: Računarske mreže - najvažnije stvari

1 1 0 1

0 0 0 0

1 0 0 0

1 1 0 1

0 1 0 1

CRC je 101, a krajni niz bita koji se šalje je: 1101011011101

21. Kojoj podmreži pripada adresa računara 192.168.35.14/20? Napisati koja je prva,

zadnja i broadcast adresa u ovoj podmreži i koliko adresa je moguće dodeliti

računarima?

(10 poena)

Rešenje

Adresa pripada podmreži 192.168.32.0/20

Prva adresa ove podmreže je: 192.168.32.1

Poslednja adresa ove podmreže je: 192.168.47.254

Broadcast adresa ove podmreže je: 192.168.47.255

Ukupan broj adresa koji se moze dodeliti računarima je 212 - 2 = 4096 – 2 = 4094

22. Za veličinu fajla od 100Mb, koji predstavlja Windows Update, izračunati koliko je

vremena potrebno da 100 računara, unutar jedne kompanije, istovremeno

preuzmu Update sa Interneta preko pristupnog linka brzine 2 Mbps. Koliko će

vremena biti potrebno istim tim računarima da preuzmi isti taj fajl ako je on

keširan na Proxy serveru koji se nalazi u okviru te kompanije i ako je brzina u

LAN mreži 100Mbps?

(15 poena)

Page 15: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje

Ako svih 100 računara istovremeno preuzimaju Windows Update sa Interneta preko pristupnog

linka brzine 2 Mbps vreme pristupa je:

100Mb / 2Mbps = 50 sec * 100 (korisnika) = 5000 sekundi

Ako svih 100 računara istovremeno preuzimaju Windows Update, koji je keširan na Proxy

serveru, preko LAN mreže gde je brzina 100 Mbps vreme pristupa je:

100Mb / 100 Mbps = 1 sekund * 100 korisnika = 100 sekundi

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže (100 poena)

Ispit – 5. oktobar 2014. god

Page 16: Računarske mreže - najvažnije stvari

15. Koji su tekući trendovi u razvoju računarskih mreža i kako će izgledati buduće računarske mreže?

(5 poena)

Rešenje:

• Veliki broj mobilnih korisnika i sistema; • Veliki broj inteligentnih aplikacija; • Širok propusni opseg osnovne i ivičnih mreža; • Heterogene tehnologije.

16. Neka je signal koji se prenosi kroz mrežu dat relacijom Sc ( t ) = A · cos ( 2 f t + ), koji parametar se menja pri faznoj modulaciji tog signala (Phase Shift Keying - PSK) ?

(5 poena)

Rešenje:

Fazna Modulacija (PM), ili Phase Shift Keying (PSK): Faza nosećeg signala menja se u

direktnoj zavisnosti od osnovnog signala

17. Koja računarska mreža se označava kao WAN a koja kao WLAN? (6 poena)

Rešenje:

WAN - Mreža koja se prostire na širokom geografskom prostoru (u okviru jedne zemlje ili širom

sveta) naziva se WAN (Wide Area Network)

WLAN – Wireless Local Area Network, bežična lokalna mreža

18. Koliko slojeva ima OSI a koliko TCP/IP sistem? Nabrojati slojeve OSI sistema. Nabrojati slojeve TCP/IP sistema.

(5 poena)

Rešenje:

OSI sistem ima 7 slojeva, o originalni TCP/IP sistem ima 4 sloja.

OSI: Fizički sloj, sloj veze podataka, mrežni sloj, transportni sloj, sloj sesije,sloj prezentacije, aplikacioni sloj.

TCP/IP: računar-mreža sloj, internet sloj, transportni sloj, sloj aplikacije

19. Koja se tehnološka poboljšanja događaju u računarskim mrežama na hardverskom nivou, na nivou linkova, na nivou mreže i na nivou aplikacija?

Page 17: Računarske mreže - najvažnije stvari

(5 poena)

Rešenje:

Tehnološka poboljšanja u savremenim računarskim mrežama::

• Hardver: Bolje baterije, elektronska kola, procesori • Link: Antene, modulacija, kodiranje, adaptibilnost, propusni opseg • Mreža: Ne mnogo, efikasniji algoritmi • Aplikacije: Adaptivan kvalitet usluga

20. Šta je kodiranje podataka? Koje osobine treba da ima kodiranje? (5 poena)

Rešenje:

• Kodiranje je proces pripreme podataka za efikasan i tačan prenos kroz transmisioni kanal • Kodiranje treba da - bude imuno na gubitak sinhronizacije (kod dugih nizova nula)

- ima minimalan propusni opseg

- ima mogućnost detekcije greške

21. Koja je razlika između statičkih i adaptivnih protokola za usmeravanje u računarskim mrežama?

(5poena)

Rešenje:

• Statički • Računaju se unapred (off-line) • Bazirani na merenoj topologiji, saobraćaju i performansama • Ne menjaju se, osim u slučaju velikih promena u mreži

• Adaptivni • Rute se menjaju sa promenama topologije, saobraćaja • Bazirani su na merenju u realnom vremenu • Bazirani na kompletnom ili parcijalnom znanju o mreži

Računanje može biti centralizovano ili distribuirano

22. Šta su ’ad-hoc’ računarske mreže? Koje su specifičnosti usmeravanja saobraćaja u ovoj vrsti mreža?

(5 poena)

Rešenje:

• Mobilna ad-hoc mreža je kontinualno samokonfigurišuća bežična mreža, koja se ne oslanja na infrastrukturu, već se sastoji od mobilnih čvorova. Ad hoc na latinskom jeziku znači ’za ovu namenu’.

Page 18: Računarske mreže - najvažnije stvari

• Specifičnosti usmeravanja u ad hoc mrežama • Okruženje

• Bežični, mobilni host računari, koje odlikuje: Veća verovatnoća otkaza veze ili čvora, Promenljiva toplogija, Česte promene ruta

• Svaki uređaj je potencijalni ruter • Potencijalni specifični zahtevi: Stabilnost ruta, Adekvatno napajanje

23. Koje su manifestacije zagušenja u računarskim mrežama i šta su njihovi uzroci? ? (5 poena)

Rešenje:

Manifestacije zagušenja su: • Izgubljeni paketi, nastaju usled prepunjenih međumemorije na rutama; • Duga kašnjenja, nastaju zbog predugih redova za međumemorije rutera.

24. Aplikacioni sloj računarskih mreža: Šta je HTTP? Koje vrste veza koristi HTTP? Koja od ovih veza unosi veće kašnjenje?

(5 poena)

Rešenje:

• HTTP: Hypertext Transfer Protocol – protokol za prenos hiperteksta, Web protokol aplikacionog sloja;

• Privremene HTTP veze - najčešće jedan objekat se šalje preko jedne TCP veze i Stalne HTTP veze - više objekata može se poslati preko jedne TCP veze između klijenta i servera;

• Privremena, za koju je potrebno 2 RTT po objektu (jedan RTT za uspostavljanje veze i jedan RTT za prenos objekta), dok je kod stalnih veza potreban samo jedan RTT po objektu jer je veza već uspostavljena.

25. Kanal koristi spektar izmedju 4 MHz i 5 MHz. Odnos signal-šum je SNRdB=30dB.

Koliko je nivoa signala potrebno da bi se postigao Šenonov kapacitet?

(15 poena)

Page 19: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje:

SNR =

Šenonov kapacitet: C=B∙ B - bandwidth

B=1MHz

SNRdB =30 dB

30 dB = 10

SNR = 1000

C=106 Hz ∙ =

= 9.96 * 106 b/s = 9.96 Mb/s

Nikvistov kapacitet: C=2B

C – kapacitet, B – bandwidth, M – broj nivoa signala

9.96 Mb/s = 2*1 MHz

M = 31

26. Dat je talasni oblik koji trebamo uniformno odmeriti za digitalni prenos kroz

računarsku mrežu s + . Koliki je minimalni

vremenski interval između odmerenih vrednosti koji će omogućiti savršenu reprodukciju signal?

(15 poena) Rešenje:

→ →

27. U računarskoj mreži prikazanoj slikom, HostA ne može da pinguje HostB. Šta je

uzrok problema, pod pretpostavkom da je rutiranje dobro uradjeno?

(10 poena)

Page 20: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje:

Adresa interfejsa Fa0/0 rutera A je pogrešno konfigurisana. Umesto adrese 192.168.1.1/27

potrebno je konfigurisati interfejs Fa0/0 sa adresom 192.168.1.33/27

28. Za veličinu fajla od 100Mb, koji predstavlja Windows Update, izračunati koliko je vremena potrebno da 50 računara, unutar jedne kompanije, istovremeno preuzmu Update sa Interneta preko pristupnog linka brzine 2 Mbps. Koliko će vremena biti potrebno istim tim računarima da preuzmu isti taj fajl ako je on keširan na Proxy serveru (vidi sliku), koji se nalazi u okviru te kompanije i ako je brzina u LAN mreži 1000Mbps?

(10 poena)

Rešenje:

Ako svih 50 računara istovremeno preuzimaju Windows Update sa Interneta preko pristupnog

linka brzine 2 Mbps vreme pristupa je:

Page 21: Računarske mreže - najvažnije stvari

100Mb / 2 Mbps = 50 sec * 50 (korisnika) = 2500 sekundi

Ako svih 50 računara istovremeno preuzimaju Windows Update, koji je keširan na Proxy serveru,

preko LAN mreže gde je brzina 1000 Mbps vreme pristupa je:

100Mb / 1000 Mbps = 0.1 sekund * 50 (korisnika) = 5 sekundi

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže

Ispit – 12. oktobar 2014. godine

23. Koja računarska mreža je prva javno prikazana? Koji je prvi protokol za povezivanje dva računara?

(5 poena)

Rešenje

• ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) je prva javno prikazana mreža (1972. godine)

• NCP (Network Control Protocol) je prvi protokol za povezivanje dva računara.

24. Za koji tip računarskih mreža su karakteristični: nekorisni utrošak propusnog opsega, blokirane veze i kašnjenje u uspostavljanju veza?

(5 poena)

Rešenje

• Računarske mreže sa komutacijom kola.

Page 22: Računarske mreže - najvažnije stvari

25. Nacrtati šemu i objasniti povezivanje računara na mrežu pomoću ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line). Da li se ista širina spektra koristi za prenos prema host računaru ili od host računara.

(5 poena)

Rešenje

Veća je širina spektra, a time i brzina prenosa, ka host računaru (download).

26. Šta je kodiranje podataka? Koje su poželjne osobine postupka kodiranja? (5 poena)

Rešenje

• Kodiranje je proces pripreme podataka za efikasan i tačan prenos kroz transmisioni kanal • Kodiranje treba da

- bude imuno na gubitak sinhronizacije (kod dugih nizova nula)

- ima minimalan propusni opseg

- ima mogućnost detekcije greške

27. Za prenos signala kroz računarske mreže vrši se analogno-digitalna konverzija, pri čemu se redukuje nivo informacija originalnog signala. Koji parametri konverzije utiču na nivo redukcije informacija?

(5 poena)

Rešenje

Analogno-digitalna konverzija redukuje nivo informacija aproksimirajući analogni signal

digitalnim. Period odabiranja i broj nivoa digitalnog signala treba odabrati tako da se što je

moguće više sačuva informacija originalnog signala.

Page 23: Računarske mreže - najvažnije stvari

28. Šta je zagušenje u računarskim mrežama? Zbog čega se događa? U koje slojeve računarske mreže je ugrađena politika upravljanja zagušenjem?

(5 poena)

Rešenje

• Zagušenje je kada mreža ne može da vrši pomeranje paketa zato što ima mnogo paketa u mreži. • Zagušenje se događa zbog: sporih veza, sporih rutera (usmerivača), velike količine paketa

(erupcije) ubačenih u mrežu, malog broja međumemorija (buffers). • Sloj veze podataka, mrežni i transportni.

29. Koja je osnovna ideja korišćenja RED (Random Early Detection) algoritma? (5poena)

Rešenje

Osnovna ideja:

• Počni sa akcijom kada SREDNJA dužina reda nekog čvora u mreži počne da raste.

• Povremeno “obeležiti” neki paket, u nadi da će se TCP veze usporiti.

(U kontekstu zagušenja “obeležiti” znači ”odbaciti”)

30. Šta su ad-hoc računarske mreže? Koje su specifičnosti usmeravanja saobraćaja u ovoj vrsti mreža?

(7 poena) Rešenje

Ad-hoc računarske mreže ne koriste nikakvu infrastrukturu, već je čine međusobno povezani

(najčešće mobilni) računari. Specifičnosti usmeravanja u ad hoc mrežama

• Okruženje (bežični, mobilni host računari, koje odlikuje: veća verovatnoća otkaza veze ili čvora, promenljiva toplogija, česte promene ruta, svaki uređaj je potencijalni ruter)

• Potencijalni specifični zahtevi: Stabilnost ruta, Adekvatno napajanje

31. Aplikacioni sloj: nabrojati bar 5 mrežnih aplikacija. (5 poena)

Rešenje

• Elektronska pošta (e-mail), Internet web, Instant poruke (instant messaging), Daljinsko uključenje (remote login), P2P zajedničko korišćenje fajlova (file sharing), Igre sa više učesnika (multi-user network games), Prezentacija snimljenih video snimaka (streaming stored video clips), Govor preko interneta (voice over IP), Video konferencije u realnom vremenu, Mrežno računanje (grid computing).

32. Objasniti diferenciranu uslugu u računarskim mrežama pod nazivom „ekspresno prosleđivanje“.

Page 24: Računarske mreže - najvažnije stvari

(7 poena) Rešenje

Ekspresno prosleđivanje je diferencirana usluga koja se realizuje pomoću dva ili više redova

razlišitog prioriteta prosleđivanja. Može biti npr. realizovano pomoću 2 odvojena reda, gde je 20%

kapaciteta dodeljeno za ekspresni saobraćaj, a 80% za regularni saobraćaj.

33. Dat je talasni oblik koji treba uniformno odmeriti za digitalni prenos u

+ . Koliki je minimalni vremenski interval

između odmerenih vrednosti koji će omogućiti savršenu reprodukciju signala. (15 poena)

Rešenje

34. Odrediti izgled poruke koja se prenosi primenom CRC, ako je polazna poruka 1101011011, a CRC polinom 10011.

(10 poena) Rešenje

11010110111110

35. U protokolu sloja veze podataka koristi se sledeće kodiranje znakova

A:11000110; B:1110011; FLAG:01111110; ESC:11100000 Napišite binarnu sekvencu bitova poslatih za okvir od četiri znaka: A B B ESC INDIKATOR, kada se koriste sledeće metode uokvirivanja: a) prebrojavanje znakova b) indikatorski bajtovi uz umetanje bajtova

(15 poena) Rešenje

a) 00000101 11000111 11100011 1110011 11100000 01111110

b) FLAG A B B ESC ESC ESC FLAG FLAG

011111110 11000110 1110011 11100011 11100000 11100000 11100000 011111110 011111110

36. Primenom Djikstra algoritma odrediti najkraća rastojanja od čvora a do ostalih čvorova.

(10 poena)

Page 25: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže (100 poena)

Page 26: Računarske mreže - najvažnije stvari

Ispit – 11. oktobar 2014. god

29. Koji su tekući trendovi u razvoju računarskih mreža i kako će izgledati buduće računarske mreže?

(5 poena)

Rešenje:

• Veliki broj mobilnih korisnika i sistema; • Veliki broj inteligentnih aplikacija; • Širok propusni opseg osnovne i ivičnih mreža; • Heterogene tehnologije.

30. Neka je signal koji se prenosi kroz mrežu dat relacijom Sc ( t ) = A · cos ( 2 f t + ), koji parametar se menja pri faznoj modulaciji tog signala (Phase Shift Keying - PSK) ?

(5 poena)

Rešenje:

Fazna Modulacija (PM), ili Phase Shift Keying (PSK): Faza nosećeg signala menja se u

direktnoj zavisnosti od osnovnog signala

31. Koja računarska mreža se označava kao WAN a koja kao WLAN? (7 poena)

Rešenje:

WAN - Mreža koja se prostire na širokom geografskom prostoru (u okviru jedne zemlje ili širom

sveta) naziva se WAN (Wide Area Network)

WLAN – Wireless Local Area Network, bežična lokalna mreža

32. Koliko slojeva ima OSI a koliko TCP/IP sistem? Nabrojati slojeve OSI sistema. Nabrojati slojeve TCP/IP sistema.

(5 poena)

Rešenje:

OSI sistem ima 7 slojeva, o originalni TCP/IP sistem ima 4 sloja.

OSI: Fizički sloj, sloj veze podataka, mrežni sloj, transportni sloj, sloj sesije,sloj prezentacije, aplikacioni sloj.

TCP/IP: računar-mreža sloj, internet sloj, transportni sloj, sloj aplikacije

Page 27: Računarske mreže - najvažnije stvari

33. Koja se tehnološka poboljšanja događaju u računarskim mrežama na hardverskom nivou, na nivou linkova, na nivou mreže i na nivou aplikacija?

(5 poena)

Rešenje:

Tehnološka poboljšanja u savremenim računarskim mrežama::

• Hardver: Bolje baterije, elektronska kola, procesori • Link: Antene, modulacija, kodiranje, adaptibilnost, propusni opseg • Mreža: Ne mnogo, efikasniji algoritmi • Aplikacije: Adaptivan kvalitet usluga

34. Šta je kodiranje podataka? Koje osobine treba da ima kodiranje? (5 poena)

Rešenje:

• Kodiranje je proces pripreme podataka za efikasan i tačan prenos kroz transmisioni kanal • Kodiranje treba da - bude imuno na gubitak sinhronizacije (kod dugih nizova nula)

- ima minimalan propusni opseg

- ima mogućnost detekcije greške

35. Koja je razlika između statičkih i adaptivnih protokola za usmeravanje u računarskim mrežama?

(5poena)

Rešenje:

• Statički • Računaju se unapred (off-line) • Bazirani na merenoj topologiji, saobraćaju i performansama • Ne menjaju se, osim u slučaju velikih promena u mreži

• Adaptivni • Rute se menjaju sa promenama topologije, saobraćaja • Bazirani su na merenju u realnom vremenu • Bazirani na kompletnom ili parcijalnom znanju o mreži

Računanje može biti centralizovano ili distribuirano

36. Šta su ’ad-hoc’ računarske mreže? Koje su specifičnosti usmeravanja saobraćaja u ovoj vrsti mreža?

(5 poena)

Rešenje:

Page 28: Računarske mreže - najvažnije stvari

• Mobilna ad-hoc mreža je kontinualno samokonfigurišuća bežična mreža, koja se ne oslanja na infrastrukturu, već se sastoji od mobilnih čvorova. Ad hoc na latinskom jeziku znači ’za ovu namenu’.

• Specifičnosti usmeravanja u ad hoc mrežama • Okruženje

• Bežični, mobilni host računari, koje odlikuje: Veća verovatnoća otkaza veze ili čvora, Promenljiva toplogija, Česte promene ruta

• Svaki uređaj je potencijalni ruter • Potencijalni specifični zahtevi: Stabilnost ruta, Adekvatno napajanje

37. Koje su manifestacije zagušenja u računarskim mrežama i šta su njihovi uzroci? ? (5 poena)

Rešenje:

Manifestacije zagušenja su: • Izgubljeni paketi, nastaju usled prepunjenih međumemorije na rutama; • Duga kašnjenja, nastaju zbog predugih redova za međumemorije rutera.

38. Aplikacioni sloj računarskih mreža: Šta je HTTP? Koje vrste veza koristi HTTP? Koja od ovih veza unosi veće kašnjenje?

(5 poena)

Rešenje:

• HTTP: Hypertext Transfer Protocol – protokol za prenos hiperteksta, Web protokol aplikacionog sloja;

• Privremene HTTP veze - najčešće jedan objekat se šalje preko jedne TCP veze i Stalne HTTP veze - više objekata može se poslati preko jedne TCP veze između klijenta i servera;

• Privremena, za koju je potrebno 2 RTT po objektu (jedan RTT za uspostavljanje veze i jedan RTT za prenos objekta), dok je kod stalnih veza potreban samo jedan RTT po objektu jer je veza već uspostavljena.

Page 29: Računarske mreže - najvažnije stvari

39. Kanal koristi spektar izmedju 4 MHz i 5 MHz. Odnos signal-šum je SNRdB=30dB.

Koliko je nivoa signala potrebno da bi se postigao Šenonov kapacitet?

(15 poena)

Rešenje:

SNR =

Šenonov kapacitet: C=B∙ B - bandwidth

B=1MHz

SNRdB =30 dB

30 dB = 10

SNR = 1000

C=106 Hz ∙ =

= 9.96 * 106 b/s = 9.96 Mb/s

Nikvistov kapacitet: C=2B

C – kapacitet, B – bandwidth, M – broj nivoa signala

9.96 Mb/s = 2*1 MHz

M = 31

40. Dat je talasni oblik koji trebamo uniformno odmeriti za digitalni prenos kroz

računarsku mrežu s + . Koliki je minimalni

vremenski interval između odmerenih vrednosti koji će omogućiti savršenu reprodukciju signal?

(15 poena) Rešenje:

→ →

Page 30: Računarske mreže - najvažnije stvari

41. U računarskoj mreži prikazanoj slikom, HostA ne može da pinguje HostB. Šta je

uzrok problema, pod pretpostavkom da je rutiranje dobro uradjeno?

(10 poena)

Rešenje:

Adresa interfejsa Fa0/0 rutera A je pogrešno konfigurisana. Umesto adrese 192.168.1.1/27

potrebno je konfigurisati interfejs Fa0/0 sa adresom 192.168.1.33/27

42. Za veličinu fajla od 100Mb, koji predstavlja Windows Update, izračunati koliko je vremena potrebno da 50 računara, unutar jedne kompanije, istovremeno preuzmu Update sa Interneta preko pristupnog linka brzine 2 Mbps. Koliko će vremena biti potrebno istim tim računarima da preuzmu isti taj fajl ako je on keširan na Proxy serveru (vidi sliku), koji se nalazi u okviru te kompanije i ako je brzina u LAN mreži 1000Mbps?

(10 poena)

Page 31: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje:

Ako svih 50 računara istovremeno preuzimaju Windows Update sa Interneta preko pristupnog

linka brzine 2 Mbps vreme pristupa je:

100Mb / 2 Mbps = 50 sec * 50 (korisnika) = 2500 sekundi

Ako svih 50 računara istovremeno preuzimaju Windows Update, koji je keširan na Proxy serveru,

preko LAN mreže gde je brzina 1000 Mbps vreme pristupa je:

100Mb / 1000 Mbps = 0.1 sekund * 50 (korisnika) = 5 sekundi

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže (100 poena)

Ispit – 14. septembar 2014. god

43. Koja je razlika između računarske mreže (network) i Interneta? Koji su tekući trendovi u razvoju računarskih mreža i kako će izgledati buduće računarske mreže?

(5 poena)

Rešenje:

• Računarska mreža (network): skup čvorova (hosts/routers/gateways) unutar jednog administrativnog domena

• internet: skup povezanih računarskih mreža • Tekući trendovi: Veliki broj mobilnih korisnika i sistema; Veliki broj inteligentnih aplikacija;

Širok propusni opseg osnovne i ivičnih mreža; Heterogene tehnologije.

44. Kako se koristi multipleksiranje u računarskim mrežama? Šta je statističko multipleksiranje? (5 poena)

Rešenje:

Page 32: Računarske mreže - najvažnije stvari

Multipleksiranje u računarskim mrežama se vrši tako da više parova izvor-odredište dele isti fizički link za komunikaciju.

Statističko multipleksiranje je podela komunikacionog medijuma na veći broj kanala različitog propusnog opsega

45. Kako se kontinualni signali pripremaju za prenos kroz računarske mreže? Objasniti funkciju odabiranja signala u vremenskom domenu, i napisati izraz za ssampl(t), koji odgovara odabiranju signala s(t) u vremenskim intervalima kTs.

(5 poena)

Rešenje:

Mnogi signali postoje kao kontinualni signali u vremenskom domenu, npr. muzika i glas.U cilju njihove pripreme za prenos kroz računarsku mrezu vrši se njihovo odabiranje, kvantizacija i kodiranje.

Odabiranjem signala u izolovanim, vremenski podjednako udaljenim tačkama, dobijamo sekvencu brojeva

s[k]=s(kTs) k {…, -2, -1, 0, 1, 2,…}

Ts → perioda odabiranja (sampling period)

46. Nabrojati bar 5 bežičnih sistema računarskih mreža. (5 poena)

Rešenje:

• Sistemi mobilne telefonije • Bežični LAN • WIMAX • Satelitski Sistem • Bluetooth • Ultraširokopojasni radio

47. Sloj veze podataka – objasniti kako se vrši sinhronizacija u Eternet (Ethernet) mrežama? (5 poena)

Rešenje:

• Adapter koji šalje podatke inkapsulira IP datagram (ili paket u nekom drugom protokolu mrežnog sloja) u Ethernet okvir

Page 33: Računarske mreže - najvažnije stvari

• Početni deo, zaglavlje, heder (Preamble): 7 bajtova oblika 10101010 praćeni 1 bajtom 10101011

Služe za SINHRONIZACIJU predajnika i prijemnika i frekvencije njihovih satova

48. Kako se kod protokola TCP određuje vreme čekanja na potvrdu (Timeoutinterval), ako su poznati procenjeno vreme kružnog putovanja RTT (EstimatedRTT) i standardna devijacija RTT (DevRTT)? Napisati izraz za Timeoutinterval.

(8 poena) Rešenje:

TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT

49. Kako se neformalno definiše zagušenje u računarskim mrežama? Koje su manifestacije zagušenja?

(5 poena)

Rešenje:

Zagušenje se definiše neformalno “mnogo izvora šalje mnogo podataka prebrzo, tako da mreža ne može da ih isporuči odredištima”.

Manifestacije: Izgubljeni paketi (prepunjene međumemorije na rutama); Duga kašnjenja (predugi redovi za međumemorije rutera).

50. Koje su dobre karakteristike protokola UDP (User Datagram Protocol), zbog kojih se često koristi u računarskim mrežama?

(5 poena)

Rešenje:

• Nema uspostavljanja komunikacije (što izaziva dodatno kašnjenje) • Jednostavnost: nema stanja uspostavljene komunikacije hostova na predaji i prijemu • Malo zaglavlje segmenta • Nema upravljanja zagušenjem: UDP može naglo da poveća intenzitet saobraćaja

51. Objasniti sladeće pojmove mrežne aplikacije elektronska pošta: mailbox, message queue, SMTP.

(5 poena)

Rešenje:

• mailbox sadrži dolazeće poruke za korisnika mrežne aplikacije elektronska pošta,

Page 34: Računarske mreže - najvažnije stvari

• message queue sadrži odlazeće poruke (koje tek treba poslati), • SMTP je protokol koji upravlja slanjem e-mail poruka između servera.

52. Objasniti funkcije sledećih delova sistema koji su definisani protokolom SIP (Session Initiation Protocol): User Agent, Registrar, Redirect Server, Proxy Server. Da li su funkcije realizovane na različitim serverima?

(5 poena)

Rešenje:

• Postoji nekoliko delova sistema koji je definisan protokolom SIP • UA (User-Agent, Endpoint) – predstavlja telefon pomoću koga se komunicira, može biti i

“softphone” – računarski softver za komunikaciju • Registrar – čuva informaciju gde se korisnik nalazi unutar sistema • Redirect Server – služi za informisanje uređaja u sistemu kada imaju zahtev za

uspostavljanje veze sa različitim lokacijama u sistemu • Proxy Server – služi za prosleđivanje poruka u sistemu, u oba smera

• U praksi nekoliko funkcija može biti raalizovano u istom serveru/programu

53. U računarskoj mreži prikazanoj slikom HostA ne može da pinguje HostB. Šta je

uzrok problema ako je rutiranje dobro uradjeno?

(10 poena)

Rešenje:

IP adrese na serijskom linku nisu u istoj podmreži.

Serijski interfejs S0/0 na ruteru A se nalazi u podmreži 192.68.1.32/27 gde je opseg adresa, koje

se mogu dodeliti interfejsu, od 192.168.1.33 - 192.168.1.62.

Serijski intefejs S0/0 na ruteru B se nalazi u podmreži 192.168.1.64/27 gde je opseg adresa, koje

se mogu dodeliti interfejsu, od 192.168.1.65 – 192.168.1.94.

Page 35: Računarske mreže - najvažnije stvari

54. Na slici je prikazana šema povezivanja dva računara pomoću rutera. Objasniti da li

se i kako menjaju izvorišne i odredišne MAC i IP adrese pri prenosu okvira

podataka (frame) od računara A do računara B.

Napomena: R1, R2 su ruteri, dok su a1c2, b1d2, c1b1, b2a3, a5d4 i d3a1 MAC

adrese fastethernet interfejsa.

(10 poena)

Rešenje:

Pri prenosu okvira podataka od računara A do računara B menjaju se samo izvorišna i odredišna

MAC adresa, dok izvorišna i odredišna IP adresa ostaju nepromenjene.

Od računara A do rutera R1 izvorišna MAC adresa je a1c2, a odredišna MAC adresa je b1d2.

Izvorišna IP adresa je 192.168.1.1, a odredišna IP adresa je 192.168.3.2.

Od rutera R1 do rutera R2 izvorišna MAC adresa je c1b1, a odredišna MAC adresa je b2a3.

Izvorišna IP adresa je 192.168.1.1, a odredišna IP adresa je 192.168.3.2.

Od rutera R2 do računara B izvorišna MAC adresa je a5d4, a odredišna MAC adresa je d3a1.

Izvorišna IP adresa je 192.168.1.1, a odredišna IP adresa je 192.168.3.2.

55. Neka je dat signal 1010, gde se jedinice predstavljaju aperiodičnim pravougaonim

impulsima kao na slici. Odrediti Furijeovu transformaciju ovog signala.

(15 poena)

Rešenje:

Page 36: Računarske mreže - najvažnije stvari

56. Za niz bita 10101101 nacrtati linijski Mančester i diferencijalni Mančester kod, ako je

prethodno stanje bio visok naponski nivo.

(15 poena) Rešenje:

Page 37: Računarske mreže - najvažnije stvari

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže

Ispit – 30. januar 2015. godine

37. Koja aplikacija je prva primenjena u nekoj racunarskoj mreži? Koja je to mreža i koji je protokol primenjen za povezivanje računara?

(5 poena)

Rešenje

• Prva aplikacija primenjena u računarskim mrežama je elektronska pošta. • ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) je prva javno prikazana mreža

(1972. godine), a NCP (Network Control Protocol) je prvi protokol za povezivanje dva računara.

Page 38: Računarske mreže - najvažnije stvari

38. Šta je link sa višestrukim pristupom? Nacrtati računarsku mrežu koja koristi link sa višestrukim pristupom.

(5 poena)

Rešenje

Link sa višestrukim pristupom: Svi čvorovi dele jedan isti fizički medijum .

39. Nacrtati šemu i objasniti povezivanje računara na mrežu pomoću ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line). Da li se ista širina spektra koristi za prenos prema host računaru ili od host računara.

(5 poena)

Rešenje

Veća je širina spektra, a time i brzina prenosa, ka host računaru (download).

40. Šta je kodiranje podataka? Koje su poželjne osobine postupka kodiranja? (5 poena)

Rešenje

• Kodiranje je proces pripreme podataka za efikasan i tačan prenos kroz transmisioni kanal • Kodiranje treba da

- bude imuno na gubitak sinhronizacije (kod dugih nizova nula)

- ima minimalan propusni opseg

Page 39: Računarske mreže - najvažnije stvari

- ima mogućnost detekcije greške

41. Koje su osobine optičkih kablova pogodne za korišćenje u računarskim mrežama? Objasniti.

(5 poena)

Rešenje

• Širok propusni opseg: Optički sistem koristi svetllost kao nosilac,1013

to 1014

Hz. Radio talasi su 10

6 to 10

10 Hz. Električni signali su frekvencija do 10

8 Hz. Maksimalni propusni opseg signala koji

se prenosi je 10% frekvencije nosioca. • Mali gubici: Tipično slabljenje signala spektralne širine 1 GHz u optičkom kablu je 0.1 dB po km.

Signal spektralne širine 100 MHz u koaksijalnom kablu RG-58/U ima slabljenje 130 dB po km. • Elektromagnetski imunitet: Električno polje nema uticaja na svetlosni signal. • Male dimenzije i težina: 1 km optičkog kabla je oko 10 kilograma. 1 km bakarne žice istog

kapaciteta težak je oko 700 kg. • Bezbednost: Ne postoji mogućnost kratkog spoja u kablu, čime se eleminiše mogućnoćnost

pojave varnica koja postoji u električnim kablovima. • Sigurnost: Optički kablovi se teže prisluškuju od električnih.

42. Šta je zagušenje u računarskim mrežama? Zbog čega se događa? U koje slojeve računarske mreže je ugrađena politika upravljanja zagušenjem?

(5 poena)

Rešenje

• Zagušenje je kada mreža ne može da vrši pomeranje paketa zato što ima mnogo paketa u mreži. • Zagušenje se događa zbog: sporih veza, sporih rutera (usmerivača), velike količine paketa

(erupcije) ubačenih u mrežu, malog broja međumemorija (buffers). • Sloj veze podataka, mrežni i transportni.

43. Koja je osnovna ideja korišćenja RED (Random Early Detection) algoritma? (5poena)

Rešenje

Osnovna ideja:

• Počni sa akcijom kada SREDNJA dužina reda nekog čvora u mreži počne da raste.

• Povremeno “obeležiti” neki paket, u nadi da će se TCP veze usporiti.

(U kontekstu zagušenja “obeležiti” znači ”odbaciti”)

44. Šta su ad-hoc računarske mreže? Koje su specifičnosti usmeravanja saobraćaja u ovoj vrsti mreža?

(8 poena) Rešenje

Page 40: Računarske mreže - najvažnije stvari

Ad-hoc računarske mreže ne koriste nikakvu infrastrukturu, već je čine međusobno povezani

(najčešće mobilni) računari. Specifičnosti usmeravanja u ad hoc mrežama

• Okruženje (bežični, mobilni host računari, koje odlikuje: veća verovatnoća otkaza veze ili čvora, promenljiva toplogija, česte promene ruta, svaki uređaj je potencijalni ruter)

• Potencijalni specifični zahtevi: Stabilnost ruta, Adekvatno napajanje

45. Aplikacioni sloj: nabrojati bar 5 mrežnih aplikacija. (5 poena)

Rešenje

• Elektronska pošta (e-mail), Internet web, Instant poruke (instant messaging), Daljinsko uključenje (remote login), P2P zajedničko korišćenje fajlova (file sharing), Igre sa više učesnika (multi-user network games), Prezentacija snimljenih video snimaka (streaming stored video clips), Govor preko interneta (voice over IP), Video konferencije u realnom vremenu, Mrežno računanje (grid computing).

46. Šta je proces na nekom računaru? Kako komuniciraju dva procesa na istom računaru (hostu) u računarskoj mreži, a kako komuniciraju procesi na različitim računarima u računarskoj mreži?

(8 poena) Rešenje

Proces je program koji radi na hostu (računar u računarskoj mreži).

Na istom hostu dva procesa komuniciraju koristeći međuprocesnu komunikaciju koju definiše

operativni sistem (inter-process communication). Procesi na različitim hostovima komuniciraju

pomoću poruka.

47. Za predstavljanje govornog signala potrebno je 8000 odbiraka u sekundi. Ako se svaki odbirak koduje sa 8 bita, izračunati kolika je veličina paketa ako vreme potrebno za pravljenje paketa iznosi 20ms.

(15 poena)

Rešenje

Pošto imamo 8000 odbiraka u sekundi, a vreme za pravljenje paketa iznosi 20ms sledi da u

jednoj milisekundi imamo 8 odbiraka. Svaki odbirak se koduje sa 8 bita (jedan bajt) onda sledi da

u jednoj milisekundi imamo 8 bajta. Pošto je vreme za pravljenje jednog paketa 20ms onda se za

to vreme napravi paket veličine 160 bajta, tj. 1280 bita.

48. U računarskoj mreži prikazanoj slikom, HostA ne može da pinguje HostB. Šta je uzrok problema, pod pretpostavkom da je rutiranje dobro urađeno?

(15 poena)

Page 41: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje

Adrese na serijskim interfejsima rutera A i rutera B se nalaze u različitim podmrežama. Adresa

serijskog interfejsa rutera A se nalazi u podmreži 192.168.1.0/30 u kojoj su moguće adrese za

dodeljivanje interfejsima: 192.168.1.1 i 192.168.1.2 ; dok se adresa serijskog interfejsa rutera B

nalazi u podmreži 192.168.1.4/30 u kojoj su moguće adrese za dodeljivanje interfejsima:

192.168.1.5 i 192.168.1.6. Da bi HostA mogao da pinguje HostB potrebno je na serijskim

interfejsima rutera A i rutera B konfigurisati adrese iz jedne od ove dve podmreže.

49. Kod razmene podataka između dva računara objasniti kako se razmenjuju TCP segmenti ako je veličina prozora 3000 bajta, a veličina segmenta 1500 bajta. Koju poruku će primaoc poslati pošiljaocu, ako treći segment ne bude primljen usled zagušenja na mreži, a četvrti segment uspešno stigne do primaoca podataka?

(10 poena)

Rešenje

Page 42: Računarske mreže - najvažnije stvari

50. Primenom Djikstra algoritma odrediti najkraća rastojanja od čvora a do ostalih čvorova.

(10 poena)

Rešenje

Page 43: Računarske mreže - najvažnije stvari

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

RAČUNARSKE MREŽE

Drugi kolokvijum – maj 2014. godine

1. Koji sloj je odgovoran za sinhronizaciju u računarskim mrežama? Kako se vrši sinhronizacija u Ethernet mrežama?

(2 poena)

Rešenje:

Sloj veze podataka (DLL - Data Link Layer) odgovoran je za transfer podataka kroz fizički sloj između odgovarajućih čvorova mreže. Ovaj sloj obezbeđuje : Sinhronizaciju podataka, kako bi razgraničio tok podataka od toka bita, koji se obavlja u fizičkom sloju; Upravljanje greškama, kako bi se izvršio oporavak u slučaju izgubljenih, dupliranih ili pogrešnih podataka (neophodna je funkcija detekcije greške); Upravljanje protokom podataka, kako bi se sprečilo da onaj koji šalje podatke ne zaguši onog ko ih prima, a da protok podataka bude maksimiziran.

Adapter koji šalje podatke inkapsulira IP datagram (ili paket u nekom drugom protokolu mrežnog sloja) u Ethernet okvir

Početni deo, zaglavlje, heder (Preamble):

7 bajtova oblika 10101010 praćeni 1 bajtom 10101011

Služe za SINHRONIZACIJU predajnika i prijemnika i frekvencije njihovih satova

2. Koja je uloga adaptera u povezivanju računara u računarskoj mreži?

(2 poena)

Page 44: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje:

Funkcija sloja veze podataka realizuje se u “adapteru” (network interface card NIC). Priključuje se

na magistralu podataka host računara. Predstavlja kombinacija hardvera i softvera (firmware).

Host na izvoru pakuje (inkapsulira) datagram u okvir i dodaje bite za upravljanje greškom, za

upravljanje protokom, ... Host na odredištu proverava greške, upravlja protokom, izdvaja

datagram, dostavlja ga višem sloju na odredištu ...

3. Koje su poželjne karakteristike protokola za usmeravanje u računarskim mrežama? (2 poena)

Rešenje:

• Tačnost • Jednostavnost • Robustnost (Na transfer paketa utiču problemi uslova saobraćaja, promena topologije, stalni i

prolazni otkazi) • Stabilnost (U nekim slučajevima proračun rute je iterativan proces. U takvim slučajevima proces

mora da konvergira ka jednom rešenju. Postupne (inkrementalne) promene u saobraćaju/topologiji moraju rezultovati postupnim promenama ruta (ne sme biti velikih promena ruta za male promene uslova)).

• Fer usluga • Optimalnost

4. Objasniti hijerarhijsko usmeravanje u računarskim mrežama. (2 poena)

Rešenje:

• Suštinski rešava problem “skaliranja” velikih mreža; • Velika mreža se posmatra kao skup povezanih regionalnih mreža; • Usmeravanje se vrši ili unutar regionalne mreže ili između regiona; • Postoji 2 ili više nivoa hijerarhije.

5. Za niz bita 10011101 nacrtati linijski Mančester i diferencijalni Mančester kod.

Rešenje:

Takt

Page 45: Računarske mreže - najvažnije stvari

1 0 0 1 1 1 0 1

Podatak

Mančester

kod

Diferencijalni

Mančester kod

Page 46: Računarske mreže - najvažnije stvari

6. Odrediti CRC za povorku bita 010111001 ako je polinom x3+x2+1.

Rešenje:

polinom je 1101

0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

1 1 0 1

1 0 0 0

1 1 0 1

0 1 0 1 1

1 1 0 1

0 1 1 0 1

1 1 0 1

0 0 0 0

0 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 1

1 1 0 1

0 0 1 0 0 0

Page 47: Računarske mreže - najvažnije stvari

1 1 0 1

0 1 0 1

Poruka koja se salje zajedno sa CRC bitima je: 010111001101

DRŽAVNI UIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

Računarske mreže (100 poena)

Ispit – 5. april 2015. god

57. Koja je razlika između računarske mreže (network) i Interneta? Koji su tekući trendovi u razvoju računarskih mreža i kako će izgledati buduće računarske mreže?

(5 poena)

Rešenje:

• Računarska mreža (network): skup čvorova (hosts/routers/gateways) unutar jednog administrativnog domena

• internet: skup povezanih računarskih mreža • Tekući trendovi: Veliki broj mobilnih korisnika i sistema; Veliki broj inteligentnih aplikacija;

Širok propusni opseg osnovne i ivičnih mreža; Heterogene tehnologije.

58. Kako se koristi multipleksiranje u računarskim mrežama? Šta je statističko multipleksiranje? (5 poena)

Rešenje:

Multipleksiranje u računarskim mrežama se vrši tako da više parova izvor-odredište dele isti fizički link za komunikaciju.

CRC

Page 48: Računarske mreže - najvažnije stvari

Statističko multipleksiranje je podela komunikacionog medijuma na veći broj kanala različitog propusnog opsega

59. Kako se kontinualni signali pripremaju za prenos kroz računarske mreže? Objasniti funkciju odabiranja signala u vremenskom domenu, i napisati izraz za ssampl(t), koji odgovara odabiranju signala s(t) u vremenskim intervalima kTs.

(5 poena)

Rešenje:

Mnogi signali postoje kao kontinualni signali u vremenskom domenu, npr. muzika i glas.U cilju njihove pripreme za prenos kroz računarsku mrezu vrši se njihovo odabiranje, kvantizacija i kodiranje.

Odabiranjem signala u izolovanim, vremenski podjednako udaljenim tačkama, dobijamo sekvencu brojeva

s[k]=s(kTs) k {…, -2, -1, 0, 1, 2,…}

Ts → perioda odabiranja (sampling period)

60. Nabrojati Internet protokole transportnog sloja (OSI sisstem). Navesti njihove najvažnije osobine.

(5 poena)

Rešenje:

To su protokoli TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol). • TCP - Pouzdan, isporuka po redu

• Upravlja zagušenjem • Upravlja protokom • Podešava veze

• UDP - Nepouzdan, isporuka bez reda: • Nastavak usluge IP “najbolje moguće” • Nisu moguće usluge: Garantovano kašnjenje i Garantovan propusni opseg

61. Objasniti karakteristiku algoritma za usmeravanje „stabilnost“. (5 poena)

Rešenje:

Stabilnost

• U nekim slučajevima proračun rute je iterativan proces. U takvim slučajevima proces mora da konvergira ka jednom rešenju

Page 49: Računarske mreže - najvažnije stvari

• Postupne (inkrementalne) promene u saobraćaju/topologiji moraju rezultovati postupnim promenama ruta (ne sme biti velikih promena ruta za male promene uslova)

62. Sloj veze podataka – objasniti kako se vrši sinhronizacija u Eternet (Ethernet) mrežama? (5 poena)

Rešenje:

• Adapter koji šalje podatke inkapsulira IP datagram (ili paket u nekom drugom protokolu mrežnog sloja) u Ethernet okvir

• Početni deo, zaglavlje, heder (Preamble): 7 bajtova oblika 10101010 praćeni 1 bajtom 10101011

Služe za SINHRONIZACIJU predajnika i prijemnika i frekvencije njihovih satova

63. Kako se neformalno definiše zagušenje u računarskim mrežama? Koje su manifestacije zagušenja?

(5 poena)

Rešenje:

Zagušenje se definiše neformalno “mnogo izvora šalje mnogo podataka prebrzo, tako da mreža ne može da ih isporuči odredištima”.

Manifestacije: Izgubljeni paketi (prepunjene međumemorije na rutama); Duga kašnjenja (predugi redovi za međumemorije rutera).

64. Objasniti diferenciranu uslugu u računarskim mrežama pod nazivom „ekspresno prosleđivanje“.

(9 poena) Rešenje

Ekspresno prosleđivanje je diferencirana usluga koja se realizuje pomoću dva ili više redova

razlišitog prioriteta prosleđivanja. Može biti npr. realizovano pomoću 2 odvojena reda, gde je 20%

kapaciteta dodeljeno za ekspresni saobraćaj, a 80% za regularni saobraćaj.

65. Objasniti sledeće pojmove mrežne aplikacije elektronska pošta: mailbox, message queue, SMTP.

(5 poena)

Rešenje:

Page 50: Računarske mreže - najvažnije stvari

• mailbox sadrži dolazeće poruke za korisnika mrežne aplikacije elektronska pošta, • message queue sadrži odlazeće poruke (koje tek treba poslati), • SMTP je protokol koji upravlja slanjem e-mail poruka između servera.

66. Objasniti funkcije sledećih delova sistema koji su definisani protokolom SIP (Session Initiation Protocol): User Agent, Registrar, Redirect Server, Proxy Server. Da li su funkcije realizovane na različitim serverima?

(5 poena)

Rešenje:

• Postoji nekoliko delova sistema koji je definisan protokolom SIP • UA (User-Agent, Endpoint) – predstavlja telefon pomoću koga se komunicira, može biti i

“softphone” – računarski softver za komunikaciju • Registrar – čuva informaciju gde se korisnik nalazi unutar sistema • Redirect Server – služi za informisanje uređaja u sistemu kada imaju zahtev za

uspostavljanje veze sa različitim lokacijama u sistemu • Proxy Server – služi za prosleđivanje poruka u sistemu, u oba smera

• U praksi nekoliko funkcija može biti raalizovano u istom serveru/programu

67. Odrediti Furijeov transformacioni par funkcije , gde funkcija u(t) ima

jediničnu vrednost u opsegu od nulte vrednosti do beskonačnosti. (15 poena)

Rešenje:

Rešenje:

68. Objasniti šta se dešava prilikom prenosa okvira podataka (frame) koji generiše računar priključen na port Fa3 na osnovu izvorišne i odredišne MAC adrese i podataka iz MAC tabele.

(15 poena)

Page 51: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje:

Na osnovu podataka iz okvira kao što su izvorišna i odredišna MAC adresa, računar koji je priključen

na port Fa3 ima MAC adresu OB, a frejm treba da se prosledi na port Fa1 do računara čija je MAC

adresa 0A. Pošto svič (switch) u svojoj MAC tabeli na portu Fa3 nije dodao izvorišnu MAC adresu

računara koji šalje frejm on prvo mora da izvrši dodavanje izvorišne MAC adrese OB (gledajući

unutar frejma u polje Source MAC) u svoju MAC tabelu. Nakon toga svič će proslediti unicast frejm

samo na port Fa1 zato što je već ranije dodao MAC adresu računara koji je priključen na Fa1 port i ta

MAC adresa se nalazi u MAC tabeli.

69. Odrediti CRC za povorku bita 1010001101 ako je polinom 110101. Kako izgleda konačan niz bita koji treba preneti?

(10 poena)

Rešenje:

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 1

1 1 1 0 1 1

1 1 0 1 0 1

1 1 1 0 1 0

1 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 0

Page 52: Računarske mreže - najvažnije stvari

1 1 0 1 0 1

1 0 1 1 0 0

1 1 0 1 0 1

1 1 0 0 1 0

1 1 0 1 0 1

0 1 1 1 0

CRC za niz bita 1010001101 iznosi 01110 pa je konačan niz bita koji treba preneti:

101000110101110.

70. Kojoj podmreži pripada adresa računara 192.168.35.14/20? Napisati koja je prva,

zadnja i broadcast adresa u ovoj podmreži i koliko adresa je moguće dodeliti

računarima?

(10 poena)

Rešenje:

Adresa pripada podmreži 192.168.32.0/20

Prva adresa ove podmreže je: 192.168.32.1

Poslednja adresa ove podmreže je: 192.168.47.254

Broadcast adresa ove podmreže je: 192.168.47.255

Ukupan broj adresa koji se može dodeliti računarima je 212 - 2 = 4096 – 2 = 4094

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

RAČUNARSKE MREŽE

Drugi kolokvijum – maj 2015. godine

Page 53: Računarske mreže - najvažnije stvari

1. Šta je kodiranje podataka u računarskim mrežama? Koje osobine mora da ima kodiranje? Za niz bita 0101110 nacrtati NRZ-L i NRZ-I kod.

(2 poena)

Rešenje:

• Kodiranje je proces pripreme podataka za efikasan i tačan prenos kroz transmisioni kanal • Kodiranje treba da: (1) bude imuno na gubitak sinhronizacije (kod dugih nizova nula), (2)

da ima minimalan propusni opseg, i (3) da ima mogućnost detekcije greške.

2. Koji sloj je odgovoran za sinhronizaciju u računarskim mrežama? Kako se vrši sinhronizacija u Ethernet mrežama?

(2 poena)

Rešenje:

Sloj veze podataka (DLL - Data Link Layer) odgovoran je za transfer podataka kroz fizički sloj između odgovarajućih čvorova mreže. Ovaj sloj obezbeđuje : Sinhronizaciju podataka, kako bi razgraničio tok podataka od toka bita, koji se obavlja u fizičkom sloju; Upravljanje greškama, kako bi se izvršio oporavak u slučaju izgubljenih, dupliranih ili pogrešnih podataka (neophodna je funkcija detekcije greške); Upravljanje protokom podataka, kako bi se sprečilo da onaj koji šalje podatke ne zaguši onog ko ih prima, a da protok podataka bude maksimiziran.

Adapter koji šalje podatke inkapsulira IP datagram (ili paket u nekom drugom protokolu mrežnog sloja) u Ethernet okvir

Početni deo, zaglavlje, heder (Preamble):

7 bajtova oblika 10101010 praćeni 1 bajtom 10101011

Služe za SINHRONIZACIJU predajnika i prijemnika i frekvencije njihovih satova

Page 54: Računarske mreže - najvažnije stvari

3. Koja je uloga adaptera u povezivanju računara u računarskoj mreži? (2 poena)

Rešenje:

Funkcija sloja veze podataka realizuje se u “adapteru” (network interface card NIC). Priključuje se

na magistralu podataka host računara. Predstavlja kombinacija hardvera i softvera (firmware).

Host na izvoru pakuje (inkapsulira) datagram u okvir i dodaje bite za upravljanje greškom, za

upravljanje protokom, ... Host na odredištu proverava greške, upravlja protokom, izdvaja

datagram, dostavlja ga višem sloju na odredištu ...

4. Koje su poželjne karakteristike protokola za usmeravanje u računarskim mrežama? Objasniti hijerarhijsko usmeravanje u računarskim mrežama.

(2 poena)

Rešenje:

• Poželjne karakteristike protokola za usmeravanje: Tačnost; Jednostavnost; Robustnost (Na transfer paketa utiču problemi uslova saobraćaja, promena topologije, stalni i prolazni otkazi); Stabilnost (U nekim slučajevima proračun rute je iterativan proces. U takvim slučajevima proces mora da konvergira ka jednom rešenju; Fer usluga; Optimalnost.

• Hijerarhijsko usmeravanje: Suštinski rešava problem “skaliranja” velikih mreža. Velika mreža se posmatra kao skup povezanih regionalnih mreža. Usmeravanje se vrši ili unutar regionalne mreže ili između regiona. Postoji 2 ili više nivoa hijerarhije.

5. Na slici je prikazana jedna korporacijska računarska mreža. Izvršiti podmrežavanje mreže 172.16.0.0 tako da je u svakoj podmreži moguće rasporediti odgovarajući broj računara. Na osnovu ukupnog broja adresa koje je potrebno dodeliti odrediti masku, gore pomenute, mreže za koju je potrebno izvršiti podmrežavanje. U okviru svake podmreže napisati prvu, poslednju i broadcast adresu. Prilikom podmrežavanja uzeti u obzir i veze između rutera.

(4 poena)

Page 55: Računarske mreže - najvažnije stvari

Rešenje:

Prilikom podmrežavanja treba prvo odrediti koliko je ukupno potrebno IP adresa. Na osnovu slike se može videti da postoji 500+200+50+20+3*2=776 adresa. Da bi se za sve uređaje dodelile IP adrese neophodno je od mreže 172.16.0.0 uzeti 10 bita, koji treba da budu namenjeni

za “host” deo mreže. Uz pomoć 10 bita moguće je dodeliti adrese gde nam

ostaje 22 bita za mrežni deo adrese pa je prema tome maska mreže 172.16.0.0 koju je potrebno izdeliti na podmreže 255.255.252.0 Pošto imamo 7 podmreža uključujući i veze između rutera podmrežavanje ćemo izvršiti počev od najveće podmreže gde je potrebno dodeliti 500 adresa, a zatim podmrežavanje nastaviti za podmrežu gde postoji 200, a zatim 50, 20 i 3*2 adrese.

Za prvu podmrežu gde imamo 500 adresa broj bita u host delu koji je potreban je 9 jer je

adresa. Pa je maska za ovu podmrežu 255.255.254.0 to jest /23. Podmreža u

kojoj se nalaze ovi mrežni uređaji je 172.16.0.0/23. Opseg adresa u ovoj podmreži koji se može dodeliti mrežnim uređajima je 172.16.0.1 - 172.16.1.254, a broadcast adresa je 172.16.1.255.

Za podmrežu gde je potrebno dodeliti 200 adresa potrebno je za host deo izdvojiti 8 bita jer je

adresa. Maska za ovu podmrežu je 255.255.255.0 odnosno /24. Podmreža u

kojoj se nalaze ovi mrežni uređaji je 172.16.2.0/24. Opseg adresa u ovoj podmreži koji se može dodeliti mrežnim uređajima je 172.16.2.1 – 172.16.2.254, a broadcast adresa je 172.16.2.255.

Za podmrežu gde je potrebno dodeliti 50 adresa potrebno je za host deo izdvojiti 6 bita jer je

adresa. Maska za ovu podmrežu je 255.255.255.192 odnosno /26. Podmreža u

kojoj se nalaze ovi mrežni uređaji je 172.16.3.0/26. Opseg adresa u ovoj podmreži koji se može dodeliti mrežnim uređajima je 172.16.3.1 – 172.16.3.62, a broadcast adresa je 172.16.3.63.

Page 56: Računarske mreže - najvažnije stvari

Za podmrežu gde je potrebno dodeliti 20 adresa potrebno je za host deo izdvojiti 5 bita jer je

adresa. Maska za ovu podmrežu je 255.255.255.224 odnosno /27. Podmreža u

kojoj se nalaze ovi mrežni uređaji je 172.16.3.64/27. Opseg adresa u ovoj podmreži koji se može dodeliti mrežnim uređajima je 172.16.3.65 – 172.16.3.94, a broadcast adresa je 172.16.3.95.

Za podmrežu gde je potrebno dodeliti 2 adrese za prvu serijsku vezu potrebno je za host deo

izdvojiti 2 bita jer je adrese. Maska za ovu podmrežu je 255.255.255.252 odnosno

/30. Podmreža u kojoj se nalaze ove adrese je 172.16.3.96/30. Opseg adresa u ovoj podmreži koji se može dodeliti mrežnim uređajima je 172.16.3.97 – 172.16.3.98, a broadcast adresa je 172.16.3.99.

Za podmrežu gde je potrebno dodeliti 2 adrese za drugu serijsku vezu potrebno je za host deo

izdvojiti 2 bita jer je adrese. Maska za ovu podmrežu je 255.255.255.252 odnosno

/30. Podmreža u kojoj se nalaze ove adrese je 172.16.3.100/30. Opseg adresa u ovoj podmreži koji se može dodeliti mrežnim uređajima je 172.16.3.101 – 172.16.3.102, a broadcast adresa je 172.16.3.103.

Za podmrežu gde je potrebno dodeliti 2 adrese za treću serijsku vezu potrebno je za host deo

izdvojiti 2 bita jer je adrese. Maska za ovu podmrežu je 255.255.255.252 odnosno

/30. Podmreža u kojoj se nalaze ove adrese je 172.16.3.104/30. Opseg adresa u ovoj podmreži koji se može dodeliti mrežnim uređajima je 172.16.3.105 – 172.16.3.106, a broadcast adresa je 172.16.3.107.

6. Odrediti CRC za poruku koja je predstavljena nizom bita 1010001101 ako je polinom 110101. Napisati kako izgleda niz bita koji treba poslati.

(3 poena) Rešenje:

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 1

1 1 1 0 1 1

1 1 0 1 0 1

1 1 1 0 1 0

1 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 0

1 1 0 1 0 1

1 0 1 1 0 0

Page 57: Računarske mreže - najvažnije stvari

1 1 0 1 0 1

1 1 0 0 1 0

1 1 0 1 0 1

0 1 1 1 0

CRC za niz bita 1010001101 iznosi 01110 pa je niz bita koji treba poslati 101000110101110.

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

RAČUNARSKA TEHNIKA

RAČUNARSKE MREŽE

Prvi kolokvijum – april 2013. godine

2. Nabrojati primene računarskih mreža. (2 poena)

Rešenje:

Zajedničko korišćenje resursa Hardver (računari, diskovi, printeri) Softver (aplikativni softver)

Zajedničko korišćenje informacija Lak pristup fajlovima, datotekama sa bilo kog računara u mreži Mogućnost pretraživanja (WWW)

Komunikacija Elektronska pošta (Email) Neusmereno emitovanje poruka

Daljinsko korišćenje računara Distribuirana obrada podataka (GRID Computing)

Page 58: Računarske mreže - najvažnije stvari

2. Nabrojati slojeve računarske mreže o OSI sistemu. Definisati ulogu sloja sesije.

(2 poena)

Rešenje:

Fizički sloj, sloj veze podataka, mrežni sloj, transportni sloj, sloj sesije,sloj prezentacije, aplikacioni sloj.

Sloj sesije omogućava korisnicima na različitim računarima da uspostave sesiju. Nudi različite usluge: upravljanje dijalogom – koji vodi računa na koga je red da šalje poruku, rad sa žetonima (token management) – sprečavanje korisnika da istovremeno pokrenu istu operaciju, sinhronizovanje – koje omogućava kod dugačkog niza podataka da se komunikacija nastavi na mestu gde je prekinuta.

7. Šta je spektralna gustina snage signala? Da li spektralna gustina snage zavisi od oblika signala u vremenskom domenu?

(2 poena)

Rešenje:

• Spektralna gustina snage, predstavlja snagu koju sadrži opseg frekvencija širok 1Hz. Spektralna gustina je kontinualna funkcija, amplitudna i fazna.

• Da, Furijeova transformacija daje vezu između frekvencijskog i vremenskog domena za aperiodični signal:

8. Koji parametri utiču na izbor medijuma za povezivanje računara u računarskim mrežama?

(2 poena)

Rešenje:

• Koliki je intenzitet saobraćaja u mreži ? • Koja cena izradnje i eksploatacije se može dopustiti ? • Kakvo je okruženje u pogledu smetnji ? • Da li je mehanička robustnost adekvatna ? • Da li je primarna od-tačke-do-tačke ili mrežna komunikacija ?

9. Nabrojati bežične sisteme računarskih mreža. (2 poena)

Rešenje:

dtetSfX tfj

2)()(

Page 59: Računarske mreže - najvažnije stvari

• Sistemi mobilne telefonije • Bežični LAN • WIMAX • Satelitski Sistem • Bluetooth • Ultraširokopojasni radio

10. Neka je dat signal 1001, gde se jedinice predstavljaju aperiodičnim

pravougaonim impulsima kao na slici. Odrediti Furijeovu transformaciju ovog

signala.

(6 poena)

Rešenje:

Page 60: Računarske mreže - najvažnije stvari

11. Signal se šalje kanalom širine 4kHz. Koliki je maksimalni broj bita koji se može

preneti ovim kanalom u sekundi, ako se prenosi binarni signal i ako u kanalu ne

postoji šum?

(4 poena)

Rešenje: