of 22 /22
Šta je računarska mreža? Računarske mreže i internet

Računarske mreže i Internet

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Računarske mreže i Internet

Page 1: Računarske mreže i Internet

Šta je računarska

mreža?

Računarske mreže i internet

Page 2: Računarske mreže i Internet

J.K.

o Klijent - server model (client/server) serveri su brzi i jaki računari stalno spojena na

Internet

klijent (korisnik) – spaja se na internet i šalje zahtjev serveru (server prima zahtjeve korisnika, obrađuje ih i podatke šalje klijentu)

Vrste mreža prema ulogama računara u mreži:

Page 3: Računarske mreže i Internet

J.K.

o P2P - model ravnopravnih članova (peer to peer) svi računari u mreži su ravnopravni, istovremeno i korisnici

i serveri

koristi se za razmjenu multimedijalnih datoteka (filmovi, muzike – putem različitih softvera npr. torrent)

Vrste mreža prema ulogama računara u mreži:

Page 4: Računarske mreže i Internet

J.K.

o Topologija mreže: zvijezda (star)

prsten (ring)

magistrala (bus)

stablo (tree)

kombinovana mreža (mesh)

Vrste mreža prema rasporedu čvorova.

Page 5: Računarske mreže i Internet

J.K.

o Računari se povezuju sa mrežnim uređajem (hub, switch, router).

o Prednost: Ako neka veza otkaže ili se pokvari jedan računar, posljedice trpi samo računar čija je to veza.

o Nedostatak: Ako se pokvari središnji računar nema razmjene podataka. Zvijezda

Page 6: Računarske mreže i Internet

J.K.

o Svi računari su povezani u prsten/krug.

o Prednost: jednostavna instalacija i konfiguracija.

o Nedostatak: ako se pokvari jedan računar nema razmjene podataka ali se lako rješava problem jer se samo preskoči taj računar u mreži. Prsten

Page 7: Računarske mreže i Internet

J.K.

o Svi čvorovi su priključeni na jedinstveni komunikacioni kanal.

o Prednost: jednostavna instalacija

o Nedostak: otežana rekonfiguracija i izolacija kvara

Magistrala

Page 8: Računarske mreže i Internet

J.K.

o Topologija stabla se koristi pri povezivanje kablovske televizije.

o Prednost: mreža može da se proširuje, moguća je izolacija pojedinih dijelove mreže, tako da je lako pronaći grešku.

o Nеdоstаtci: аkо kоrijеn pоstаnе nеisprаvаn, ciјеlа mrеžа pоstаnе nеisprаvnа. Аkо bilо kојi računar pоstаnе nеisprаvnа, nastaje greška u mreži. Pristup pоstаје prоblеm аkо ciјеlо urеđеnjе pоstаnе suvišе vеlikо.

Stablo

Page 9: Računarske mreže i Internet

J.K.

o Kod kombinovane mrežne topologije računari su međusobno direktno povezani, i ovde postoje najmanje dvije direktne putanje. Stroža definicija ove mreže zahtjeva da svaki računar bude direktno povezan sa ostalim računarima.

Kombinovana mreža

o Svaka veza prenosi samo “svoje“ podatke tako da je privatnost podataka zagarantovana.

o Identifikacija i izolacija kvara je jednostavna.

Page 10: Računarske mreže i Internet

J.K.

Vrste mreža

prema veličini prostiranja (od najmanje ka najvećoj) :

o PAN - Personal Area Network

o LAN - Local Area Network

o MAN - Metropolitan Area Network

o WAN - Wide Area Network

o Internet

Page 11: Računarske mreže i Internet

J.K.

o PAN je slobodno prevedeno lična računarska mreža koja služi za spajanje različitih uređaja: računara, mobilnih telefona, tableta i ostalih uređaja koja se mogu naći u neposrednoj blizini. Svi ti uređaji ne moraju biti vlasništvo jedne osobe.

o PAN-a mreža obično pokriva područje od nekoliko metara, a komunikacija se može odvijati između samih uređaja s brzim mrežama i internetom.

Lična mreža (PAN - Personal Area Network)

Page 12: Računarske mreže i Internet

J.K.

Desktop računar

Laptop računar

tablet

štampač

grafička tabla

Lična mreža (PAN - Personal Area Network)

Page 13: Računarske mreže i Internet

J.K.

o računari povezana na malom prostoru, unutar neke zgrade, npr. učionica, ustanova mogu biti povezana kablovima ili bežično na

rastojanju do 1000 metara.

može i ne mora biti povezana na internet – ako jest, postoji jedan računar koje filtrira podatke i sprečava neovlašteni pristup mreži i izlaz na internet (firewall)

rasporeda računara može biti prema odabranoj topologiji.

Lokalna mreža (LAN – Local Area Network)

Page 14: Računarske mreže i Internet

J.K.

LAN mreža koja pokriva više prostorija

Page 15: Računarske mreže i Internet

J.K.

o Gradska ili područna mreža

o računari povezana u nekom gradu ili fakultetska mreža.

o često je to skup povezanih lokalnih mreža.

Gradska (MAN – Metropolitan Area Network)

Page 16: Računarske mreže i Internet

J.K.

MAN mreža na nivou jednog grada

Brčko distrikt BiH

Page 17: Računarske mreže i Internet

J.K.

o povezuje velika i udaljena područja

o više lokalnih i gradskih mreža povezanih u jednu

o WLAN – označava bežične lokalne mreže.

Široko razgranata (WAN – Wide Area Network)

Page 18: Računarske mreže i Internet

J.K.

WAN mreža omogućava prenos podataka na širem području npr. jedne države

Page 19: Računarske mreže i Internet

J.K.

o ARPANet je preteča interneta i koristio se u vojne svrhe. Osmišljen i razvijane 1969. godine – predstavlja mreža američkog ministarstva obrane

o Cilj stvaranja ARPAnet-a je povezivanje računara u mrežu kako bi se napravio sistem za lakši i brži protok informacija.

o Glavna osobina ARPAnet-a je da nije centralizovan tj. da ako je jedan dio oštećen, ostali mogu nezavisno funkcionisati.

Internet – „mreža svih mreža“

Page 20: Računarske mreže i Internet

J.K.

o globalna mreža nastala međusobnim povezivanjem raznih računarskih mreža širom svijeta

o decentralizirana mreža, nema vlasnika

o postoje regionalni čvorovi (host) po državama i gradovima

o podaci se prenose TCP/IP protokolom – paketna mreža (podaci se razmjenjuju u paketima)

o svaki računar povezan na internet ima jedinstvenu IP adresu – xxx.xxx.xxx.xxx (serveri imaju fiksne, a klijenti dinamičke IP adrese)

Internet – „mreža svih mreža“

Page 21: Računarske mreže i Internet

J.K.

INTERNET - jedinstvena svjetska računarska mreža nastala dobrovoljnim udruživanjem različitih računarskih mreža.

Page 22: Računarske mreže i Internet

Ovo nije bilo teško.

J.K.

Kraj