of 33 /33
Ra čunarske mreže dr Dušan Ljubičić Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Računarske mreže - Почетна

  • Author
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Računarske mreže - Почетна

Raunarske mreeSimbolika imena raunara
DNS je sistem koji imena raunara prevodi u IP adrese i
obrnuto.
je mnogo lakše koristiti simbolika imena raunara
(hostova) umesto njihovih numerikih adresa
Imena svih raunara na mrei su upisivana u tekstualni
fajl
Svaka podmrea je imala svoj fajl u kojem su bila
mapirana imena i numerike adrese svih raunara na
ARPANET-u
55
FTP protokola
Jedan od problema sa nazivima hostova je što se posle
svake promene ovaj fajl morao ponovo da kopira na
svaki raunar
66
Hosts
treba da izgleda host tabela za upotrebu sa IP adresama
Fajl u kojem su se nalazile mapirane IP adrese i nazivi
raunara nazvan je hosts, kako na Unix tako i na Windows
sistemima
folderu etc (\WINDOWS\system32\drivers\etc)
Kada se startuje, svaki raunar je uitavao hosts fajl u
memoriju. Kada se odreeni raunar na mrei referencira
preko imena, to ime se potrai u hosts tabeli i prevede u
odgovarajuu IP adresu
Izgled hosts fajla
nekoliko problema, ukljuujui:
Auriranje hosts fajla mora da se izvrši na svim raunarima
Veliina fajla
Sa rastom broja raunara rasla je i veliina fajla. Danas bi
takav fajl imao milijarde redova.
Nepostojanje strukture
9
DNS (Domain Name System)
1983. godine napravljen je plan za prelazak sa hosts fajlova na novi sistem imenovanja, koji je nazvan Domain Name System (DNS)
DNS se zasniva na hijerarhijskoj podeli na grupe i podgrupe, sa imenima koja asociraju na njihovu prirodu
Hijerarhijske grupe se zovu domeni
10
Root domain
Koreni domen (root domain) se nalazi na vrhu DNS strukture. Predstavljen je takom.
Na ovom nivou se kreiraju TLD domeni (com, org, edu. biz, net, mil, gov itd.)
Root domain kontroliše neprofitna organizacija ICANN
IANA je odeljenje unutar ICANN-a koje je zadueno za odravanje korenog domena
ICANN
Names and Numbers) - Internet korporacija za
dodeljene nazive i brojeve
se sastoji od:
glavnih DNS servera
(dodeljuje ccTLD i gTLD domene), .int i .arpa
zonama
i koordinira raspodelu nedodeljenih blokova IP
adresa regionalnim registrima
TLD domeni se mogu podeliti na dve grupe
U prvu grupu spadaju generiki TLD domeni koji su kreirani tako da ukazuju na tip organizacije
Ovaj tip TLD domena se oznaava sa gTLD (generic top-level domain)
Druga podela je geopolitikog karaktera
Ovi TLD nose naziv meunarodne oznake zemlje. Oznaavaju sa ccTLD (country code top-level domain)
15
Generiki TLD domeni
U poetku je kreirano sedam generikih TLD domena ija su se imena bazirala na tipu organizacije
Kod izbora imena pazilo se da ona budu uopštena tako da svaka organizacija moe da se prepozna u njima
To su: .com, .edu, .gov, .mil, .net, .org.
Sedmi domen .arpa nije predvien za organizacije
Oni su postali vrlo brzo pretrpani, naroito se to odnosilo na domen .com, tako da su dodati novi TLD domeni
U okviru TLD domena, kao sledei nivo kreiraju se second-level domeni
Nadlenost nad TLD domenima delegirana je razliitim organizacijama. Na primer, domene .com, .org i .net odrava kompanija Network Solutions, koja je u meuvremenu potpala pod vlasništvo kompanije Verisign
16
Ovi domeni se nazivaju po meunarodnoj oznaci drave
Na primer .rs je oznaka za Srbiju, .us za SAD, .it za Italiju, .es za španiju itd.
Trenutno postoje 252 ccTLD domena
Neke drave sa interesantnim TLD domenom nude svoj domen za registraciju korisnika ili na prodaju
Primeri takvih drava su Cocos Keeling Island iji je TLD .cc i Tuvalu iji je TLD domen .tv
Kalifornijska kompanija TV Corporation je otkupila prava za .tv domen od drave Tuvalu i sada je ona nadlena za kreiranje subdomena unutar .tv domena.
RNIDS Registar nacionalnog internet domena Srbije
RNIDS - Registar
nacionalnog internet
domena Srbije
Primeri takvih domena su microsoft.com, ibm.com, hp.com, isaserver.org itd.
Kada registruje second-level domen njegov vlasnik moe da kreira poddomene u okviru svog domena, na primer, support.microsoft.com ili cloud.ibm.com
Ispod svakog od ovih domena mogu da se dalje kreiraju poddomeni, npr. dataplatform.cloud.ibm.com, ispod kojih mogu da se kreiraju novi poddomeni itd.
21
prema korenu DNS stabla navedu svi nivoi
meusobno razdvojeni takom
izostavlja
potpuno kvalifikovano ime
Npr. server01.ibm.lokal, mail.ibm.com
kvalifikovano ime
Pretpostavimo da se nalazimo u domenu BPA.EDU.RS
DNS server domena BPA ima spisak sa imenima i IP adresama svih raunara koji su kod njega registrovani
Ako u web browser-u otkucamo www.bpa.edu.rs DNS server e prevesti ovo ime u odgovarajuu IP adresu
Ako meutim elimo da otvorimo sajt koji se nalazi na adresi www.microsoft.com DNS server nee moi da sam da prevede ovaj naziv, jer ga nema u svojoj bazi
U ovom sluaju DNS server moe da koristi iterativni i rekurzivni nain razrešavanja imena, odnosno dolaska do IP adrese na osnovu imena www.microsoft.com
24
Iterativni postupak U prvom koraku host šalje zahtev lokalnom DNS serveru (bbs.edu.rs) da
prevede ime www.microsoft.com u IP adresu
Lokalni DNS server zatim prosleuje ovaj upit root DNS serveru. Svaki DNS server ima adrese 13 root DNS servera tako da moe direktno da im se obrati
Root DNS server u imenu pronalazi sufiks .com i kao odgovor vraa spisak IP adresa svih top-level DNS servera koji su zadueni za COM domen
25
Iterativni postupak
Lokalni DNS server zatim šalje isti upit jednom od DNS servera sa spiska koji je dobio od root DNS servera
Top-level DNS server zaduen za COM domen u imenu koje treba razrešiti pronalazi sufiks microsoft.com i na osnovu njega kao odgovor šalje IP adresu DNS servera koji je nadlean za host www.microsoft.com
26
Iterativni postupak
Na kraju, lokalni DNS server šalje upit DNS serveru koji je nadlean za host www.microsoft.com
Kao odgovor dobija njegovu IP adresu
27
Rekurzivni metod
U prvom koraku bbs host šalje zahtev lokalnom DNS serveru (bbs.edu.rs) da razreši ime www.microsoft.com i da mu vrati njegovu IP adresu
U drugom koraku lokalni DNS server trai od root DNS servera IP adresu hosta www.microsoft.com
28
Rekurzivni metod U treem koraku root DNS server, pratei .com sufiks
pita jednog od top-level DNS servera koji su nadleni za COM domen za IP adresu hosta www.microsoft.com
U etvrtom koraku DNS server nadlean za COM domen, pratei sufiks microsoft.com pita DNS server koji je nadlean za microsoft.com domen za IP adresu hosta sa imenom www.microsoft.com
29
Rekurzivni metod
U petom koraku DNS server koji je nadlean za microsoft.com domen vraa IP adresu hosta www.microsoft.com top-level DNS serveru koji je traio
U šestom koraku top-level DNS server vraa ovu IP adresu root DNS serveru
30
Rekurzivni metod
U sedmom koraku root DNS server vraa IP adresu bbs.edu.rs DNS serveru
Na kraju, bbs.edu.rs DNS server šalje hostu traenu IP adresu
31
DNS keš
Kod oba metoda za razrešavanje imena se razmenjuje veliki broj poruka
Da bi se smanjio DNS saobraaj i poveala efiksanost kod razrešavanja imena svi razrešeni upiti se uvaju u lokalnom DNS kešu
Sledei put kada se postavi isti upit DNS server e vratiti IP adresu iz keša
Svaki zapis u DNS kešu ima odreeno vreme trajanja (Time To Live) u sekundama. Kada ono istekne, taj zapis se automatski briše
32
ipconfig/displaydns iz komandne linije
Beogradska akademija