of 51 /51
RAČUNARSKE MREŽE

RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

Embed Size (px)

Text of RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE...

Page 1: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

RAČUNARSKE MREŽE

Page 2: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

RAČUNARSKE MREŽE

� Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke sa udaljenih tačaka (obično terminala ili mikroračunara) i prenose ih u centralnu tačku, opremljenu jačim centralnu tačku, opremljenu jačim mikroračunarom ili mainframe računarom, ili da izvršavaju suprotan proces.

Page 3: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

RAČUNARSKE MREŽE

� Ove mreže omogućavaju efikasniju upotrebu centralnih računara i poboljšanje svakodnevne kontrole poslovanja, jer ubrzavaju tok informacija.informacija.

Page 4: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

RAČUNARSKE MREŽE

� Računarske mreže su nastale kombinacijom računara i telekomunikacija — dve tehnologije sa veoma različitom tradicijom i istorijom. istorijom.

Page 5: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

CILJEVI STVARANJA RAČUNARSKIH MREŽA

� Smanjenje vremena, napora i troškova koji su potrebni za izvršenje različitih poslovnih zadataka;

� Čuvanje poslovnih podataka u njihovom � Čuvanje poslovnih podataka u njihovom izvoru i njihovo brzo širenje;

� Podržavanje poboljšane menadžment kontrole preduzeća.

Page 6: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

CILJEVI RAZVOJA TEHNOLOGIJE ZA KOMUNIKACIJE RAČUNARSKIM MREŽAMA

Postoje dva osnovna cilja:

� 1. Preneti bitove što brže;2. Preneti bitove što jeftinije.� 2. Preneti bitove što jeftinije.

Page 7: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

RAČUNARSKE MREŽE

Proces kroz koji skoro svaki deo hardvera u računarskim komunikacijama prolazi, može se prikazati ovako:

� Primanje bitova i delova podataka;� Primanje bitova i delova podataka;

� Ispitivanje tih bitova i delova podataka;

� Odlučivanje kako obraditi te podatke;

� Slanje podataka na njihovu tačnu destinaciju.

Page 8: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) MODEL

Jedan od najpogodnijih mrežnih modela. Ovaj model ima 7 nivoa:

� aplikacioni, � prezentacioni, � nivo sesije, � transportni, � mrežni, � nivo podataka i � fizički nivo.

Page 9: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) MODEL

end system end systemintermediate

system

Aplikacioni sloj Aplikacioni sloj

medijum prenosa

Fizički sloj

Data Link sloj

Mrežni sloj

Fizički sloj

Data Link sloj

Mrežni sloj

Transportni sloj

Sloj sesije

Prezentacioni sloj

Aplikacioni sloj

Fizički sloj

Data Link sloj

Mrežni sloj

Transportni sloj

Sloj sesije

Prezentacioni sloj

Aplikacioni sloj

Page 10: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) MODEL

Page 11: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

MREŽNI OPERATIVNI SISTEM I TIPOVI PRENOSA

� Mrežni operativni sistem (NOS - Network Operating System) je softver koji kontroliše mrežu.

� Svaki mrežni operativni sistem ima dva dela : � Svaki mrežni operativni sistem ima dva dela : jedan koji radi na serveru i drugi koji radi na klijentu.

Page 12: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

RAČUNARSKE MREŽE

� Računari, periferije i drugi resursi čine mrežu.

� Svaki uređaj koji komunicira sa drugim uređajem na mreži naziva se čvor.

� Broj čvorova u mreži kreće se od dva pa do više milona.

Page 13: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

PROTOKOLI I TOPOLOGIJA

Sa stanovišta međusobnog povezivanja dva

veoma bitna elementa mrežne arhitekture su:

� protokoli i� protokoli i

� topologija.

Page 14: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

P R O T O K O L I

� P r o t o k o l i su skup tačno definisanih pravila kako da različiti delovi mreže međusobno komuniciraju.međusobno komuniciraju.

Page 15: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

TCP/IP PROTOKOL

� Skup komunikacionih protоkola nа kojem se bazira Internеt naziva se TCP/IP, po dva osnоvna protоkola IP i TCP.

� Protоkol IP funkcioniše na trećеm sloju � Protоkol IP funkcioniše na trećеm sloju refеrentnog OSI modela.

� Implemеntira se na svim računarima nа Internеtu, kao i svi ostali protоkoli, kroz softversku кompоnentu u okviru operativnog sistema rаčunarа.

.

Page 16: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

IP PROTOKOL

� Osnovna funkcija mu je da paketе sa informacijamа (datаgrame) rutira od izvora do оdredišta, a na osnovu odredišne IP adresе.

� Svaki paket, u zavisnosti od trenutnog stanjа saobraćаjnica nа Internеtu, može putovati različitim putevima, nezavisno оd drugih paketa iste poruke.

Page 17: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

PROTOKOL TCP

� Protоkol TCP funkcioniše na četvrtom sloju refеrentnog OSI modela.

� Njegova osnоvna funkcija јe da obezbеdi tačаn prenos paketa poruke između dve tačаn prenos paketa poruke između dve prizvoljne tačke na Internеtu.

� Naime, on sekvеncira pаketе (obelеžavа ih rednim brojevima) i potоm ih predaje IP-u, da ih prenеse do cilja.

Page 18: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

TCP PROTOKOL

� TCP paketе dobijenе od IP-a proveravа na prijemnoj strani, pa аko pоstoji greška usled smetnji na vezamа, inicira retransmisiju pogrešnih paketa.pogrešnih paketa.

� Takođe sе vrši slagаnje paketa prema rednom broju u redosledu kaкаv je bio na predaji.

Page 19: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

T O P O L O G I J A

� T o p o l o g i j a je način na koji su pojedini

elementi mreže međusobno povezani.elementi mreže međusobno povezani.

Page 20: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

TIPOVI MREŽA

� U zavisnosti od geografske oblasti koju obuhvataju, mreže se mogu podeliti na sledeći način:

� Mreže u lokalnoj oblasti - LAN (Local Area � Mreže u lokalnoj oblasti - LAN (Local Area Network).

Page 21: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

LAN (LOCAL AREA NETWORK)

� To je grupa mikroračunara ili terminala lociranih u istoj generalnoj oblasti i povezanih odgovaraju}im kablom (komunikacionim vodom), tako da mogu da razmenjuju informacije. informacije.

� Koriste se uglavnom u okviru iste zgrade ili kompleksa zgrada.

Page 22: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

WAN (WIDE AREA NETWORK)

� WAN (Wide Area Network) - obuhvata veliku geografsku oblast. Njeni čvorovi (mikroračunari) mogu da povežu gradove ili države.države.

Page 23: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

TIPOVI MREŽA

� Lokalno se povezuju mreže na međusobno malim rastojanjima.

� Na primer, lokalno se povezuju LAN-ovi u jednoj zgradi.jednoj zgradi.

� Daljinsko povezivanje se koristi za povezivanje geografski udaljenih mreža.

Page 24: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

SISTEM POVEZANIH MREŽA

� Složeni poslovni sistemi često koriste istvoremeno i lokalni i daljinski način povezivanja.

� Danas se sve češće lokalne i udaljene mreže povezuju u sisteme povezanih mreža.

Page 25: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

POVEZANA MREŽA MORA DA ZADOVOLJI SLEDEĆE ZAHTEVE:

� brojne topologije,

� različite protokole,

� različite transmisione medijume,

� povećanje broja korisnika i opreme.

Page 26: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

TOPOLOŠKA STRUKTURA MREŽE

� Podela mreža može se izvršiti sa stanovišta njihove geografije, odnosno, načina na koji se terminali ili komutacioni centri međusobno povezuju telekomunikacionim linijama.

� Ovo se obično zove topološka struktura mreže.

Page 27: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

TOPOLOŠKA STRUKTURA MREŽE

Page 28: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

BUS TOPOLOGIJA

Page 29: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

ZVEZDASTA MREŽA

Page 30: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

PRSTENASTA MREŽA

Page 31: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

PRSTENASTA MREŽA

Page 32: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

� Centralizovana računarska mreža je ona u kojoj postoji računar ili grupa računara sa kojom svi drugi računari moraju biti povezani.

� Decentralizovana računarska mreža je ona u

CENTRALIZOVANE ILI DECENTRALIZOVANE

� Decentralizovana računarska mreža je ona u kojoj ne postoji ni jedan računar ili grupa računara sa kojim su svi dugi računari povezani.

Page 33: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

CENTRALIZOVANA I DECENTRALIZOVANA KOMPJUTERSKA MREŽA

Centralizovana mreža Decentralizovana mreža

Page 34: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

KOMPONENTE RAČUNARSKIH MREŽA

Postoje tri osnovne komponente računarske mreže:

� host računar ili server (mainframe, miniračunar, mikroračunar), miniračunar, mikroračunar),

� klijent (terminal ili mikroračunar), i

� vod preko koga idu poruke.

Page 35: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

KOMPONENTE RAČUNARSKIH MREŽA

Page 36: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

KOMPONENTE RAČUNARSKIH MREŽA

� Host računar (ili server) je centralni računar u mreži koji čuva podatke ili softver kojima pristupaju klijenti.

� U distribuiranoj obradi, ili klijent/sever � U distribuiranoj obradi, ili klijent/sever računarstvu, nekoliko host računara može biti povezano pomoću mreže.

Page 37: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

KOMPONENTE RAČUNARSKIH MREŽA

� Klijent je ulazno-izlazno hardversko sredstvo na drugom kraju komunikacionog voda. On obezbeđuje klijentima pristup mreži -podacima i softveru na hostu.podacima i softveru na hostu.

� Vod je putanja kojom putuju poruke. To je obično bakarna žica, a sve više i optički kabal ili bežični prenos.

Page 38: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

ARHITEKTURA RAČUNARSKIH MREŽA

Postoje tri osnovne mrežne arhitekture.

� U host-baziranim mrežama, host računar izvršava virtuelno sav posao.

� U klijent-baziranim mrežama, klijent računari izvršavaju većinu poslova.

� U klijent-server mrežama, rad je podeljen između hostova i klijenata.

Page 39: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

MREŽNE APLIKACIJE

� Velike mogućnosti koje pružaju savremene mreže računara uticale su na razvoj novih softverskih aplikacija koje su veoma promenile načine poslovnog komuniciranja.

Page 40: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

Kada razmišlja o mrežama analitičartreba da odmeri sledećih šest faktora:

� kapacitet, � funkcionalnost, � funkcionalnost, � pouzdanost, � fleksibilnost, � bezbednost i� iskorišćenost resursa.

Page 41: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� Kapacitet se odnosi na broj korisnikakoji sistem može da podrži u svakommestu istovremeno.

� Zvezdasta mreža može imati gornji limit kao što je broj uređaja koje može dapodrži na osnovu gornjih ograničenjacentralnog host kompjutera.

Page 42: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

Prstenaste mreže se jednostavnoproširuju kada se novi uređaj ubacujeizmeđu dva druga, ali eventualneperformanse opadaju i, u principu, postaju neprihvatljive korisnicima.

Page 43: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

� Funkcionalnost je mera kako brzosistem može da odgovori zahtevu korisnika.

Page 44: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� U prstenastoj strukturi, poruka može daputuje celi put okolo pre nego što korisnik primi odgovor.

� Potpune mreže odgovaraju uglavnomodmah zato što su svi uređajimeđusobno povezani.

Page 45: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� Pouzdanost podrazumeva kvalitetopreme u smislu kolika je verovatnoća nastupanja hardverske ili softverskenefunkcionalnosti.

Page 46: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� Zvezdasta mreža je u kvaru kada je centralni kompjuter u kvaru, ali može dafunkcioniše ako su ostali uređaji u kvaru.

� Magistralne i potpune mreže ne padajuako je bilo koji uređaj u kvaru.

Page 47: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� Fleksibilnost se odnosi na sposobnostdodavanja novih komponenti (kao što su PC, terminali i štampači) bezneočekivanih problema.

Page 48: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� Potpuna mreža zahteva da se noviuređaj mora povezati sa svim ostalimuređajima.

� Na drugoj strani, zvezdasta mreža zahteva samo jednostruko povezivanjesa centralnim (host) računarom.

Page 49: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� Bezbednost se odnosi na zaštitu odneovlašćenog pristupa podacima ili odsmetnji između korisnika.

� U svim mrežnim konfiguracijama, bezbednost se može pojaviti na nivouuređaja sa “lozinkom” koja omogućavapristup onima koji znaju pravu šifru.

Page 50: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� Iskorišćenost resursa se odnosi namogućnost da se štedi vreme kojetroše pojedini korisnici i prekida sistemaiz opravdanih razloga.

Page 51: RAČUNARSKE MREŽE - w3.ekof.bg.ac.rsw3.ekof.bg.ac.rs/upload/1119ERP-2014-CAS14.pdf · RAČUNARSKE MREŽE Računarske mreže su stvorene da sakupljaju podatke saudaljenih tačaka

DIZAJNIRANJE MREŽE

� Kod zvezdaste mreže iskorišćenostresursa prati centralni ili host kompjuter.

� Svi ostali tipovi mreža zahtevaju� Svi ostali tipovi mreža zahtevajupraćenje svim uređajima ili jednimuređajem namenjenim za praćenjeiskorišćenosti.