of 19/19
UCHWAŁA NR XXXVIII/287/17 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2017-2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późń. zm) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2017 r., poz. 328) Rada Miejska w Olesnie uchwala co następuje: § 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2017-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie Andrzej Kochański Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 1

RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE UCHWAŁA NR XXXVIII/287/17olesno.biuletyn.info.pl/download/attachment/13782/uchwala-nr... · • przepływ średni dobowy: 2.500,0 m3/d • przepływ maksymalny

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE UCHWAŁA NR...

UCHWAA NR XXXVIII/287/17RADY MIEJSKIEJ W OLENIE

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olenie na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z p. zm) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu ciekw ( Dz. U. 2017 r., poz. 328) Rada Miejska w Olesnie uchwala co nastpuje:

1. Uchwala si Plan rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i urzdze kanalizacyjnych Oleskiego Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olenie na lata 2017-2020, ktry stanowi zacznik do niniejszej uchway.

2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Olesna.

3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Zastpca Przewodniczcego Rady Miejskiej w Olenie

Andrzej Kochaski

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 1

1

Zacznik

do Uchway Nr XXXVIII/287/17

Rady Miejskiej w Olenie

z dnia 10 sierpnia 2017r

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZDZE WODOCIGOWYCH I URZDZE

KANALIZACYJNYCH na lata 2017 - 2020

Olesno, lipiec 2017

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 1

2

Spis treci 1. INFORMACJE WSTEPNE ................................................................................................................... 3

2. PLANOWANY ZAKRES USUG .......................................................................................................... 3

3. STAN ISTNIEJACY INFRASTRUKTURY WODOCIGOWO- KANALIZACYJNEJ ..................................... 4

3.1 W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WOD ................................................................................... 4

3.2 W ZAKRESIE ODBIORU I OCZYSZACZNIA CIEKW ................................................................. 7

4. PRZEDSIWZICIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJCE ZUZ YCIE WODY I

WPROWADZENIE CIEKW ..................................................................................................................... 8

4.1 PRZEDSIWZICIA W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA W WOD.................................................. 8

4.2 PRZEDSIWZICIA W ZAKRESIE ODBIORU I OCZYSZCZANIA CIEKW ................................. 10

NAKADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGLNYCH LATACH ORAZ SPOSOBY FINANSOWANIA ............... 11

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 2

3

1. INFORMACJE WSTEPNE Podstaw sporzdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzdze

Wodocigowych i Urzdze Kanalizacyjnych na lata 2017-2020, zwanego dalej take

Planem, stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zaopatrzeniu w wod i zbiorowym

odprowadzeniu ciekw (Dz. U. Nr 123 poz. 858, z 2006r. ze zmianami) i zawiera w

szczeglnoci

Planowany zakres usug

Przedsiwzicia rozwojowo- modernizacyjne

Przedsiwzicia racjonalizujce zuycie i wprowadzanie ciekw

Nakady finansowe w poszczeglnych latach

Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zakres rzeczowy planu okrelono w oparciu o:

Decyzja nr Z.III.6733.1.2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i modernizacji istniejcej

oczyszczali ciekw wraz z budow rurocigu tocznego ciekw z rur PE lub

PP o rednicy 250-400 mm posadowionego ok.2,0 m ppt o dugoci ok 3000

mb.

Studium Wykonalnoci POI O priorytetowa 2.3 Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ciekw oraz rozbudowa i modernizacja sieci

kanalizacji sanitarnej i wodocigowej na terenie aglomeracji Olesno.

Program Funkcjonalno- Uytkowy dla zadania pn. Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ciekw w Olenie wraz z budow rurocigu

tocznego

Protokoy typowania wykonania zada modernizacyjnych przez jednostki organizacyjne Spki,

Zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne umoliwiajce utrzymanie wysokiej jakoci usug i niezawodnoci zasilania odbiorcw,

Uzgodnienia planowanych inwestycji drogowych z Wydziaem Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony rodowiska Urzdu Gminy Olesno oraz instytucjami

odpowiedzialnymi za drogi powiatowe, wojewdzkie i krajowe.

2. PLANOWANY ZAKRES USUG

Oleskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olenie wiadczy usugi

w zakresie:

Zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzenia ciekw na terenie miasta i gminy Olesno

Zakup wody z terenu gminy Radw

W oparciu o ustaw z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym

odprowadzeniu ciekw (Dz. U. Nr. 123 poz. 858, z 2006r. ze zmianami), stosowane

zezwolenia wydane przez waciwe wadze gminne oraz regulamin dostarczania wody i

odprowadzania ciekw na terenie Gminy Olesno, przyjty uchwa Nr XLVI/378/06 Rady

Miejskiej w Olenie z dnia 27 wrzenia 2006 r.

Usugi w zakresie zaopatrzenia w wod oraz odbioru i oczyszczania ciekw s realizowane

przez spk z zachowaniem nastpujcych priorytetw:

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 3

4

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodocigowo-kanalizacyjnej zwikszajcej atrakcyjno inwestycyjn i umoliwiajcej rozwj gospodarczy miasta i gminy

Olesno

Zapewnienie niezawodnoci dziaania systemw zaopatrzenia w wod oraz odbioru i oczyszczenia ciekw,

Zapewnienie dostawy wody o wymaganych parametrach jakociowych i cinieniowych,

Zapewnienie waciwego stopnia oczyszczania ciekw z zachowaniem obowizujcych norm prawnych

Ograniczenie strat wody

Poprawa efektywnoci energetycznej posiadanych urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych.

3. STAN ISTNIEJACY INFRASTRUKTURY WODOCIGOWO-

KANALIZACYJNEJ 3.1 W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WOD

Prowadzenie dziaalnoci w zakresie zaopatrzenia w wod umoliwiajc posiadanie przez

Spk:

Ujcia wody i stacja uzdatniania wody w Olenie

System rurocigw wodocigowych magistralnych,

System przewodw wodocigowych rozdzielczych,

System przyczy wodocigowych.

System zaopatrzenia w wod bazuje na ujciach wody podziemnych, w skad ktrych

wchodzi ujcie wody Olesno, Wysoka oraz Wygoda. Ujcia te posiadaj zasoby wodne w

wielkoci 9768 m3/d, czyli ponad 4,5 krotne wiksze od rednich dobowych zapotrzebowania

na wod na obszarze zaopatrywanym przez Spk

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 4

5

Na ujciach wody eksploatowanych przez OPWiK w Olenie woda ujmowana jest z omiu

studni gbinowych od 41m do 51 m z pokadw cztwartorzdowych.

Wody pozyskiwane ze wszystkich z uj po procesie uzdatniania polegajcym na filtracji i

napowietrzaniu na stacji Uzdatniania Wody w Olenie wtaczane s do systemu

wodocigowego i odpowiadaj warunkom okrelonym w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowa z

dnia 27.11.2015r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi (Dz. U. poz.

1989)

Jako wody jest monitorowana przez akredytowane jednostki zewntrzne oraz Powiatow

Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w Olenie.

System zaopatrzenia w wod w kategorii dystrybucji tworz rurocigi magistralne o

rednicach 250 mm i dugoci 2,8 km, przewody sieci rozdzielczej o dugoci 212,6 km oraz

przycza wodocigowe o dugoci 101,7 km. czna dugo sieci wodocigowej wraz z

przyczami wynosi 314,3 km.

Struktura wiekowa sieci wodocigowej jest nastpujca

do 10 lat 29,9 km

od 11 do 25 lat 155 km

od 26 do 50 lat 12,6 km

powyej 50 lat 15,1 km

W latach 2010-2016 nastpio zwikszenie zuycia wody przez odbiorcw usug Spki:

Sprzeda wody dla gospodarstw domowych w 2016r w stosunku do roku 2010 zwikszya si o 9,25 %

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 5

6

Zuycie wody przeliczeniu na 1 mieszkaca w 2016r w stosunku do roku 2010 zwikszya si 1,1%

Produkcja wody ogem w 2016 r. w stosunku do roku 2010 zwikszya si o 8,46%

Na kocu lat 90-tych ubiegego wieku produkcja wody wynosia 833 tys. m3 a rednia

dobowa 2 283m3/d . W roku 2016 produkcja wody ogem wyniosa 838 tys. m

3 a rednia

dobowa wynosi ca 2.290 m 3/d

Stopniowy wzrost zuycia wody wynika z decyzji i konsekwentnej realizacji przez wadze

samorzdowe m. Olesno budowy nowych sieci wodocigowych w obszarze gminy Olesno. W

okresie od 2010 roku podczono do sieci wodocigowych ca 204 nowych nieruchomoci z

czego wikszo stanowi gospodarstwa domowe. Z pewnoci mona przypuszcza, i

wzrost zuycia wody byby jeszcze wyszy gdyby wszyscy korzystajcy z podcze do sieci

wodocigowej posiadali take moliwo podczenia si do systemu sieci kanalizacji

sanitarnej. Jednoczenie obserwuje si wzrost iloci podcze do istniejcych budynkw

mieszkalnych zasilanych do tej pory ze studni przydomowych, a wynika to z niskiego

poziomu wd gruntowych i wysychania studni przydomowych. Wystpuj take niekorzystne

zjawiska zwizane z migracj zarobkow mieszkacw poza granice gminy i kraju oraz

niewielki udzia odbiorcw przemysowych przemysu wodochonnego w oglnej iloci

odbiorcw usug przedsibiorstwa OPWiK. Teren gminy uznawany jest za teren rolniczy i

znaczna cze wody uytkowana przez gospodarstwa wiejskie w zwizku z ich rozwojem

przeznaczona jest na produkcj roln.

Ze wzgldu na wiek i stan sieci wodocigowej wzrosa ilo awarii na sieci w ostatnich

latach i przyczach wodocigowych w 2015 r byo 23 awarie a w 2016 r. -37 awarii.

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 6

7

3.2 W ZAKRESIE ODBIORU I OCZYSZACZNIA CIEKW Obszar miejski miasta Olesno skanalizowany jest w prawie 100%, a z usug kanalizacyjnych

korzysta okoo 99% mieszkacw Olesna. Niestety poza cisym obszarem miejskim o duym

zurbanizowaniu wystpuj znaczce braki w zakresie moliwoci podczenia si do sieci

kanalizacyjnych poza tym obszarem. wiadczy o tym poziom skanalizowania Gminy

wynoszcy 52,5 % a dla aglomeracji Oleskiej wynoszcy 95,1 % w ktrej wystpuj

przesanki ekonomiczne do budowy nowych sieci kanalizacyjnej. Terenami

nieskanalizowanymi jest teren wiejski gminy Olesno z wyj. miejscowoci wiercze ul.

Studnitza i cze ul. Czstochowskiej. Due dysproporcje w dugoci sieci wodocigowej i

kanalizacyjnej obsugiwanej przez spk OPWiK maj swoje uzasadnienie i wynikaj z

braku przesanek ekonomicznych do budowy sieci kanalizacyjnych dla obszarw o lunej

zabudowie / obszarw wiejskich /. Powstajce na terenie miasta cieki sanitarne

odprowadzane s do oczyszczalni ciekw systemem kanalizacji sanitarnej. System

kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Olesno na koniec 2016r. obejmowa 56,4 km,

w tym:

Kanalizacja sanitarna - 40,1km

Przycza - 15,8 km

W zalenoci od wieku dugo systemu kanalizacyjnego miasta Olesno i gm. Olesno

ksztatuje si nastpujco:

do 5 lat - 3,9 km

od 6 do 10 lat - 13,1 km

od 11 do 20 lat - 5,9 km

od 21 do 50 lat - 4,7 km

powyej 50 lat - 12,5 km

Aglomeracja obsugiwana jest przez oczyszczalni ciekw w Olenie.

Oczyszczalnia ciekw zlokalizowana jest w zachodniej czci miejscowoci Olesno.

Odbiornikiem ciekw jest rzeka Stobrawa w km 81 + 280.

Oczyszczalnia jest mechaniczno-biologiczn oczyszczalni ciekw ktra zostaa

zaprojektowana dla adunku zanieczyszcze odpowiadajcej 8 040 RLM / Rwnowana

liczba mieszkacw / .

Oczyszczalnia ciekw pracuje w technologii z biologicznych dostosowanych do usuwania

wgla organicznego. W celu zwikszenia stopnia usuwania azotu i fosforu w 2000 roku

dokonano czciowej modernizacji oczyszczalni polegajcej na wprowadzeniu na odpywie

filtrw DynaOxy do nitryfikacji i czciowej denitryfikacji oraz chemicznego strcania

fosforu za pomoc soli elaza.

Oczyszczalnia posiada obowizujce pozwolenie wodnoprawne Starostwa Powiatowego w

Olenie nr OR.6341.2.18.2014 z dnia 14.12.2015r. okrelajce dopuszczalne parametry

oczyszczalni:

Rodzaj oczyszczalni: mechaniczno- biologiczna

przepyw redni dobowy: 2.500,0 m3/d

przepyw maksymalny godzinowy: 400,0 m3/d

maksymalny roczny: 912.000,0 m3/rok

W ostatnim okresie kilku lat oczyszczalnia w coraz wikszym stopniu nie speniaa

warunkw w zakresie oczyszczania azotu oglnego, wystpoway take podwyszone

wartoci fosforu a rzeczywisty adunek zanieczyszcze odpowiada wielkoci przekraczajcej

11 ty RLM. Warto dopuszczalna zgodnie z Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 18

listopada 2014r. w sprawie warunkw, jakie naley speni przy wprowadzaniu ciekw do

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 7

8

wd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska

wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) dla azotu oglnego wynosi 15 mg N/l albo 70-80%

redukcji. W zwizku z przestarza technologi, zuyciem technicznym oczyszczalni ciekw

i coraz wyszymi standardami dotyczcymi wskanikw oczyszczania ciekw podjto

decyzj o jej modernizacji. Aktualnie oczyszczalnia ciekw nie spenia wymaga w zakresie

dopuszczalnych wartoci wskanikw zanieczyszcze dla oczyszczonych ciekw.

4. PRZEDSIWZICIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ

RACJONALIZUJCE ZUZ YCIE WODY I WPROWADZENIE

CIEKW Wieloletni Plan Rozwoju I modernizacji Urzdze Wodocigowych i urzdze

Kanalizacyjnych na lata 2017-2020 skonstruowano w oparciu o analiz niezbdnych potrzeb

w zakresie modernizacji oczyszczalni ciekw w Olenie, rozwoju i modernizacji urzdze

kanalizacyjnych i wodocigowych oraz racjonalizacji zuycia wody i odprowadzenia ciekw

z uwzgldnieniem moliwoci finansowych Spki.

Do najwaniejszych zada Planu naley dostosowanie istniejcej oczyszczalni ciekw i

poziomu skanalizowania aglomeracji Oleskiej do wymogw Krajowego Program

Oczyszczania ciekw Komunalnych (KPOK) ktrego celem jest ograniczenie zrzutw

niedostatecznie oczyszczanych ciekw, a co za tym idzie ochrona rodowiska wodnego

przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOK jest dokumentem strategicznym, w ktrym

oszacowano potrzeby i okrelono dziaania na rzecz wyposaenia aglomeracji miejskich i

wiejskich, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ciekw komunalnych.

Przy konstruowaniu planu uwzgldniono ponisze priorytety:

W zakresie zaopatrzenia w wod Zwikszenie dostpnoci sieci wodocigowej dla odbiorcw usug Zapewnienie niezawodnoci dziaania systemu oraz cigoci dostaw wody, Zapewnienie wysokiej jakoci wody uzdatnionej, Zapewnienie efektywnego funkcjonowania procesw uzdatniania wody Ograniczenie strat wody w sieci wodocigowej, Zwikszenie efektywnoci energetycznej urzdze wodocigowych Popraw jakoci dostarczanej wody

W zakresie odbioru i oczyszczania ciekw Zapewnienie waciwego stopnia oczyszczania ciekw z zachowaniem

obowizujcych norm prawnych,

Zwikszenie dostpnoci sieci kanalizacyjnej dla odbiorcw usug, Zwikszenie niezawodnoci dziaania urzdze kanalizacyjnych Zwikszenie efektywnoci energetycznej urzdze kanalizacyjnych

Dokonujc wyboru przedsiwzi inwestycyjnych uwzgldniajcych polityk rozwojow

Miasta i gminy Olesno, zwaszcza w zakresie zwikszenia atrakcyjnoci inwestycyjnej

umoliwiajcej rozwj gospodarczy Olesna oraz przedsiwzi zapewniajcych

komplementarno i kompleksowo dziaa inwestycyjno-modernizacyjnych.

4.1 PRZEDSIWZICIA W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA W WOD Inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wod obejmuj:

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 8

9

Modernizacj stacji uzdatniania wody oraz obiektw hydroforowni

Wykonanie nowych studni

Rozbudow i modernizacj sieci wodocigowych

Zadania racjonalizujce zuycie wody,

Zadania zwikszajce efektywno energetyczn urzdze wodocigowych

Do najwaniejszych zamierze ktrych celem jest dostosowanie potrzeb Gminy

Olesno w zakresie zapewnienia cigoci dostawy wody dla mieszkacw Gminy o

dobrej jakoci wynikajcej z warunkw okrelonych przez Ministra Zdrowia z

tego obszaru ujtych w Planie nale:

Budowa sieci wodocigowej od ul. Klonowej do Kluczborskiej, oraz sieci wodocigowej Lompy Mostowa - Mae Przedmiecie-Sowackiego, Krasickiego

poprawiajcej zaopatrzenie w wod m. Wojciechw, Stare Olesno oraz ul.

Kluczborsk w Olenie Budowa sieci wodocigowej w m. wiercze i Olesno ul. Czstochowska w celu

poprawy zasilania w wod rejonw zaopatrywanych z hydroforni wiercze, oraz

zabezpieczenia awaryjnego sieci wodocigowej na wypadek awarii w ul. Lenej

(strefa ekonomiczna), Arnsberskiej, Ogrodowej, Gorzowskiej w Olenie oraz m.

Borki Mae, Borki Wielkie, Sowczyce, Kucoby, Bodzanowice.

Budowa sieci wodocigowej w m. Wojciechw ul. Wilcza, Borki Mae ul. Myliwska, Olesno ul. Paulinki

Przebudow sieci wodocigowej w m. Wysoka

Przebudow sieci wodocigowej w Olenie ul. Minkusa, Kani oraz Skodowskiej oraz w Wojciechowie ul. Lipowa w celu likwidacji istniejcych odcinkw sieci

azbestowo-cementowej.

Dostosowanie potrzeb Gminy Olesno w zakresie zapewnienia cigoci dostawy wody dla mieszkacw Gminy o dobrej jakoci wynikajcej z warunkw

okrelonych przez Ministra Zdrowia.

Wymiana z filtracyjnych na stacji uzdatniania wody

Zwodocigowanie nowych terenw mieszkaniowych w rejonie ul. Klonowej w Olenie

Modernizacja systemu chlorowania wody pitnej na stacji uzdatniania wody

Budowa systemu sterowania cinieniem, automatycznego wykrywania wyciekw oraz optymalizacji pracy sieci wodocigowej na bazie modelu hydraulicznego

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 9

10

PLANOWANE PRZEDSIEWZICIA W ZAKRESIE SIECI WODOCIAGOWEJ

I KANALIZACJI SANITARNEJ

4.2 PRZEDSIWZICIA W ZAKRESIE ODBIORU I OCZYSZCZANIA CIEKW

Inwestycje z zakresu odbioru i oczyszczania ciekw obejmuj:

Modernizacj i rozbudow oczyszczalni ciekw,

Rozbudow i modernizacj sieci kanalizacyjnych

Zadania ograniczajce wprowadzenie wd opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej,

Zadania inicjujce efektywno energetyczn z tz rde energii odnawialnej

Zadania zmniejszajce uciliwo dla rodowiska urzdze kanalizacyjnych

Do najwaniejszych zamierze z tego typu obszaru ujtych w Planie nalez:

1. Budowa oczyszczalni ciekw w miecie Olesno w nowym ukadzie technologicznym . Zwikszenie zdolnoci w zakresie usuwania adunkw

zanieczyszcze organicznych i nieorganicznych do wielkoci 17 916 RLM. 2. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pieloka i Mae Przedmiecie w

Olenie

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 10

11

3. Skanalizowanie nowych terenw mieszkaniowych w rejonie ul. Klonowej w Olenie

4. Skanalizowanie terenw przemysowych ulicy Rolniczej i Targowej w Olenie

Ad 1 Dostosowanie do aktualnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego i wymaga ochrony rodowiska w zwizku z dyrektyw Rady Europy

Nr91/271/EWG w sprawie oczyszczania ciekw komunalnych oraz rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie warunkw jakie naley spenia przy wprowadzeniu ciekw do wd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego . Ad. 2 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomoc dugiego rkawa utwardzonego ywic epoksydow. Czynnoci maj na celu zwikszenie wytrzymaoci kanaw, oraz ograniczenie przedostawanie si do sieci wd infiltracyjnych.

Ad. 3, 4 Rozbudowa systemu mieszkalnictwa i przemysowych na terenie miasta Olesno. Efektem realizacji Projektu przez OPWiK Olesno z dofinansowaniem z Funduszu Spjno Unii Europejskiej bd nastpujce wskaniki celowe niezbdne dla uzyskania dofinansowania w wysokoci planowanej tj. 63,75 % nakadw inwestycyjnych :

Wskaniki do monitorowania Projektu Ilo/ Jednostka

Liczba przebudowanych oczyszczalni ciekw

komunalnych

1 kpl

dugo wybudowanej kanalizacji sanitarnej okoo 7,1 km

dugo zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej okoo 0,68 km

dugo wybudowanej sieci wodocigowej okoo 3,43 km

liczba dodatkowych osb korzystajcych z

ulepszonego zaopatrzenia w wod

30 osoba

liczba dodatkowych osb korzystajcych z

ulepszonego oczyszczania ciekw

345 osoba

liczba nowych uytkownikw sieci kanalizacyjnej,

ktrzy przyczyli si do sieci w wyniku realizacji

projektu

345 osoba

Liczba osb korzystajcych z podczenia do

wybudowanej sieci kanalizacyjnej

345 osb/ RLM

NAKADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGLNYCH LATACH ORAZ

SPOSOBY FINANSOWANIA

Nakady inwestycyjne na poszczeglne zadania w latach 2017-2023 przedstawione zostay w

czci tabelarycznej Planu :

Plan rzeczowo-finansowy sporzdzono w dwch czciach:

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 11

12

Pierwsza cz zawiera zadania inwestycyjne zawarte w projekcie ,,Rozbudowa i

Modernizacja oczyszczalni ciekw oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i

wodocigowej na terenie aglomeracji Olesno . czna kwota Projektu wynosi 17.136.879,06

z netto w tym dofinansowanie bezzwrotne ze rodkw Funduszu Spjnoci w wysokoci

10 924760,40 z co stanowi okoo 63,75 % nakadw inwestycyjnych.

Projekt realizowany bdzie s w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko

priorytetu I- Gospodarka wodno-ciekowa i wspfinansowane ze rodkw Funduszu

Spjnoci na lata 2014-2020.

Druga cz zawiera biece, priorytetowe w latach 2017 - 2020 zadania rozwojowo

modernizacyjne Spki, uwzgldniajce niezbdne potrzeby wymiany sieci istniejcego

systemu wodocigowo-kanalizacyjnego, a take jej budowy i rozbudowy. Take

uwzgldniono rodki finansowe przeznaczone na inwestycje wynikajce z pilnych

nieplanowanych potrzeb modernizacyjnych oraz zwrot kosztw budowy urzdze wod-kan.

poniesionych przez inwestorw zewntrznych co jest uzasadnione postanowieniem art. 49

Kodeksu cywilnego.

czna warto nakadw inwestycyjnych w okresie 4 letnim wynosi 929.863,06 tys. z

netto w tym dotacja z Gminy Olesno w wysokoci 457.336,25 z.

Podstawowym rdem finansowania spki duych zada inwestycyjnych bd rodki

finansowe Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata

2014-2020, poyczka z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej a

take poyczki w kredycie biecym. Dla zada nowych dotyczcych rozbudowy sieci

wodocigowej w szczeglnoci dotyczcych obszarw wiejskich zaplanowano wsparcie

finansowania tych zada z budetu Gminy Olesno. W niewielkim stopniu ze wzgldu na

pocztkowy rozwj spki i moliwoci inwestycyjne i remontowe spka przeznaczy rodki

wasne pochodzce z odpisw amortyzacyjnych wg rzeczywistych kosztw odpisw

amortyzacyjnych planowanych w kolejnych latach.

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 12

13

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI DLA ZADANIA ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI CIEKW W OLENIE ORAZ ROZBUDOWA I

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIGOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI OLESNO.

Lp. Nazwa zadania Opis robt, zakres

przedsiwzicia

rda

finansowania

Planowane nakady w latach ( PLN) Uwagi

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Kontrakt 1

Rozbudowa i

modernizacja

sieci

kanalizacyjnej i

wodocigowej na

terenie

aglomeracji

Olesno

Cz nr 1 Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w ul.

Gorzowska, Klonowa

Lipowa, Targowa, Chopina,

Sdowa, budowlanych,

Murka, Sienkiewicza,

Kluczborskiej, Stobrwki,

Lipowej, Klonowej ,

Rolniczej, Wesoej oraz

budowa sieci

wodocigowej czcej ul.

Lompy z ul. Krasickiego, Ul.

Klonow Lipow z ul.

Kluczborsk oraz budowa

wodocigu w ul. Minkusa,

Wachowskiej i

Skodowskiej.

Cz nr2 budowa sieci

wodocigowej w ul.

Czstochowskiej

Cz nr 3 budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w ul.

Kolejowej

Koszt zadania w

kolejnych latach: 0 4.898.000,00 480.000,00 479.239,03 5.857.239,03

dotacja 0 3.122.400,25 306.000,00 305.572,26

poyczka/kredyt na

wkad wasny 0 1.508.800,00 149.200,00 147.500,00

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie+ Gminy

Olesno

0 266.799,75 24.800,00 26.166,77

2. Kontrakt 2

Rozbudowa i

modernizacja

RLM oczyszczalni ciekw

po rozbudowie 17.916.

Qsrd = 2.500 m3/d

Koszt zadania w

kolejnych latach: 0 180.000,00 7.647.629,03 1.917.370,97 9.745.000,00

dotacja 0 114.864,75 4.875.363,51 1.222.323,99

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 13

14

oczyszczalni

ciekw w

Olenie

Qdmax = 5.500 m3/d

Qmaxh =330,8 m3/h

poyczka/kredyt na

wkad wasny 0 55.400,00 2.356.000,00 590.400,00

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie+ Gminy

Olesno

0 9.735,25 416.265,52 104.646,98

3. Kontrakt 3

Modernizacja

kanalizacji

sanitarnej w

aglomeracji

Olesno

Bezwykopowa renowacja

sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Mae Przedmiecie,

Mostowa i Pieloka, 500 i

200 mm, L = 688 m.

Koszt zadania w

kolejnych latach: 0 404.550,03 0 0 404.550,03

dotacja 0 257.900,64 0 0

poyczka/kredyt na

wkad wasny 0 124.600,00 0 0

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie+ Gminy

Olesno

0 22.049,39 0 0

4. Kontrakt 4

Dziaania

informujco -

promujce

Koszt zadania w kolejnych latach:

0 10.300,00 15.200,00 4.500,00 30.000,00

dotacja 0 6.566,25 9.690,00 2.868,75

poyczka/kredyt na

wkad wasny 0 3.200,00 4.700,00 1.400,00

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie+ Gminy

Olesno

0 533,75 810,00 231,25

5. Kontrakt 5

Inynier Projektu,

pomoc

techniczna

Nadzr nad robotami

budowlanymi

Koszt zadania w

kolejnych latach: 0 181.500,00 269.100,00 79.400,00 530.000,00

dotacja 0 115.706,25 171.551,25 50.617,50

poyczka/kredyt na 0 55.900,00 82.900,00 24.400,00

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 14

15

wkad wasny

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie+ Gminy

Olesno

0 9.893,75 14.648,75 4.382,50

6 Koszty

zarzdzania -

JRP

Koszt zadania w kolejnych latach:

0 195.200,00 289.400,00 85.400,00 570.000,00

dotacja 0 124.400,00 184.492,50 54.442,50

poyczka/kredyt na

wkad wasny 0 60.100,00 89.200,00 26.300,00

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie+ Gminy

Olesno

0 10.700,00 15.707,50 4.657,50

RAZEM WYDATKI

W tym: rda finansowania

Koszt zadania w

kolejnych latach: 0 5.869.550,03 8.701.329,03 2.566.000,00 17.136.879,06

dotacja 0 3.741.838,14 5.547.097,26 1.635.825,00

poyczka/kredyt na

wkad wasny 0 1.808.000,00 2.682.000,00 790.000,00

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie+ Gminy

Olesno

0 319.711,89 472.231,77 140.175,00

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI DOTYCZCY ZADA INWESTYCYJNYCH URZDZE WODOCIGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

URZDZENIA WODOCIGOWE

7. Budowa sieci wodocigowej w

m. Wysoka, dz. 25 i

rodki wasne OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

64.100,00 0 0 0 64.100,00

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 15

16

273/103.

8. Budowa sieci wodocigowej z

przyczami,

Wojciechw, ul.

Lipowa

rodki wasne OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

30.000,00 240.000,00 0 0 270.000,00

9. Budowa sieci wodocigowej z

przyczami,

Olesno, ul. Paulinki

Sie wodocigowa 90

mm PE , L = 144 m,

przycza wodocigowe

szt. 10, L = 45 m.

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

50.652,78 0 0 0 50.652,78

10. Budowa sieci wodocigowej

Wojciechw, ul.

Wilcza

Sie wodocigowa 110

mm PE, L = 586,9 m,

przycza wodocigowe

szt.3, L = 121,5 m

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

0 18.625,55 0 0 188.625,46

+ dotacja w

wysokoci 90 %

Gminy Olesno

0 169.999,91 0 0

11. Budowa sieci wodocigowej

Borki Mae, ul.

Myliwska

Sie wodocigowa 110

mm PE, L = 489,9 m,

przycza wodocigowe

szt. 4, L = 7,4 m

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

0 13.148,48 0 0 131.484,82

+ dotacja w

wysokoci 90 %

Gminy Olesno

0 118.336,34 0 0

12. Zwrot kosztw budowy sieci

wodocigowej

inwestorom

zewntrznym

Art. 31 ustawy z dnia

07.06.2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wod i

zbiorowym odprowadzaniu

ciekw ( Dz. U. Nr 123

poz. 858 z 2006 r. z pn.

zm ) + postanowienia art.

49 kodeksu cywilnego

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

13. Przebudowa i rozbudowa

systemu sieci

rodki wasne OPWiK Sp. z o.o. w

0 8.000,00 8.000,00 9.000,00 25.000,00

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 16

17

wodocigowej na

terenie miasta i

gminy Olesno

Olenie

14. Wykonanie studni gbinowej na

ujciu wody

Wygoda

rodki wasne OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

0 0 0 140.000,00 140.000,00

URZDZENIA KANALIZACYJNE

15. Przebudowa i rozbudowa

systemu kanalizacji

sanitarnej na

terenie miasta i

gminy Olesno

rodki wasne OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

16. Zwrot kosztw budowy sieci

kanalizacji

sanitarnej

inwestorom

zewntrznym

Art. 31 ustawy z dnia

07.06.2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wod i

zbiorowym odprowadzaniu

ciekw ( Dz. U. nr 123

poz. 858 z 2006 r. z pn.

zm. ) + postanowienia art.

49 kodeksu cywilnego

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

RAZEM WYDATKI

W tym: rda finansowania

Koszt zadania w

kolejnych latach: 144.752,78 588.110,28 28.000,00 169.000,00 929.863,06

rodki wasne

OPWiK Sp. z o.o. w

Olenie

144.752,78 299.774,03 28.000,00 169.000,00

Dotacja z Gminy

Olesno 0 288.336,25 0 169.000,00

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 17

18

UZASADNIENIE

Stosowanie si do wymaga Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod oraz

odprowadzeniu i oczyszczaniu ciekw nowo utworzona spka prawa handlowego OPWIK

sp. z o. o w Olenie w oparciu o art. 21. 1. teje ustawy opracowuje wieloletni plan rozwoju i

modernizacji urzdze wodocigowych i urzdze kanalizacyjnych bdcych w jego posiadaniu, zwany dalej planem.

2. Plan okrela w szczeglnoci:

1) planowany zakres usug wodocigowo-kanalizacyjnych;

2) przedsiwzicia rozwojowo-modernizacyjne w poszczeglnych latach;

3) przedsiwzicia racjonalizujce zuycie wody oraz wprowadzanie ciekw; 4) nakady inwestycyjne w poszczeglnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy okrelonymi w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy uchwa nr XV/132/15 z dn. 28 grudnia

2015r. z ustaleniami miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami

Zezwolenia wydanego temu przedsibiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w

wod i zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie miasta i gminy Olesno nr Z-III-7021.1.1.8.2017 z dnia 26 kwietnia 2017

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzdze Wodocigowych i Urzdze

Kanalizacyjnych na lata 2017-2020 zawiera strategiczne przedsiwzicie inwestycyjne

okrelone w Studium Wykonalnoci dla Gminy Olesno pn. Rozbudowa i modernizacja

oczyszczalni ciekw w Olenie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i

wodocigowej na terenie aglomeracji Olesno a take wyznacza pozostae zadania

modernizacyjne i rozwojowe ktre nastpnie bd uszczegawiane i realizowane w planach

rocznych spki.

Pan Wieloletni okrela rda finansowania planowanych inwestycji i stanowi wyznacznik dla

moliwoci realizacji zada inwestycyjnych spki stanowic niezbdny zacznik przy

ustalaniu wysokoci taryf opat za wod i cieki na najblisze okresy dziaalnoci spki.

Sporzdzony Plan zosta przygotowany z uwzgldnieniem moliwoci finansowych spki na

najbliszy trzyletni okres dziaalnoci. Spka przejmujc zadania okrelone dla Gminy

Olesno jest w okresie pocztkowego rozwoju w zwizku z jej zawizaniem od stycznia 2017

roku. Efektywno dziaalnoci spki w planowanym okresie zalee bdzie w strategicznym

stopniu od uzyskania duej dotacji bezzwrotnej dla nowych inwestycji z programu Unijnego

Funduszu Spjnoci oraz wsparcia dla zada inwestycji wodocigowych gminy Olesno.

Uzyskanie niezbdnego wsparcia w formie dotacji pozwoli spce przy wymaganym

potencjale technicznym i posiadanymi rodkami finansowymi na prawidow realizacj zada

okrelonych w Planie rozwoju.

Id: 41EC6ACA-EB75-484A-A265-6A9B69203A18. Podpisany Strona 18