of 29 /29
RAČUNAR SKE M REŽE Gimnazija „Sveti Sava“, Požega

Računarske mreže1

Embed Size (px)

Text of Računarske mreže1

 • RAUNARSKE MREEGimnazija Sveti Sava, Poega

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • RAUNARSKE MREERaunarska mrea oznaava skup nezavisnih raunara, meusobno povezanih jedinstvenom tehnologijom.

  Za dva raunara se kae da su povezana ako mogu meusobno razmenivati podatke. Sama veza moe da bude izvedenabakarnom icom,optikim vlaknom,mikrotalasima,infracrvenim zraenjemi preko komunikacionog satelita.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • PREDNOST RAUNARSKIH MREAZbog ega su mree neophodne?POVEAVA EFIKASNOST I SMANJUJU TROKOVI

  zajednikim korienjem informacija -podataka(elektronska pota)zajednikim korienjem hardvera i softvera(vie korisnika istovremeno koristi zajednike informacije, ali i periferijske ureaje)centralizovanom administracijom i podrkom(kada su raunari umreeni, to znaajno pojednostavljuje i njihovu podrku).

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • KONKRETNORaunari koji su u mrei mogu zajedniki da koriste:

  dokumente (memorandume, tabelarne proraune, fakture)elektronsku potusoftver za obradu tekstasoftver za praenje projekatailustracije, fotografije, video i audio datotekeaudio i video prenosetampaefaks mainemodemeCD-ROM jedinice i druge prenosive jedinice (npr. Zip jedinice)diskove

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • TIPOVI RAUNARASKIH MREARaunarske mree su, prema svojoj veliini i funkcijama koje imaju, svrstane u dve osnovne grupe:Lokalna raunarska mrea(LocalArea Network,LAN) predstavlja osnovu svake mree. Osnovno obeleje lokalne raunarske mree je to to je ona prostorno ograniena.Regionalna raunarska mrea(WideArea Network,WAN), nije prostorno ograniena. Ona moe da povee raunare i ureaje irom sveta. GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • TIPOVI RAUNARSKE MREEFinija podela, po kojoj se raunarske mree po svojoj veliini dele na:personalne mree (eng.Personal Area Network- PAN),lokalne mree (eng.Local Area Network- LAN),beine lokalne mree (eng.Wireless Local Area Network- WLAN)mree irokog podruja (eng.Wide Area Network- WAN) iglobalne mree.

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • PERSONALNE MREEPersonalne mreepovezuju ureaje jednog korisnika. PAN mreu ini raunar povezan sa tampaem, skenerom, PDA, mobilnim telefonom i sl. Rastojanja koja moe da podri ovakva mrea su veoma mala: od jednog metra, do nekoliko metara.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • LOKALNE MREELokalne mreepovezuju dva ili vie raunara (ali i drugih ureaja) u ogranienoj geografskoj oblasti. To je najei nain organizovanja raunarske mree u okviru jedne firme, kole ili neke druge ustanove. Brzina prenosa informacija je vrlo velika (vea od ostalih tipova mrea), a rastojanja izmeu ureaja se kreu od nekoliko metara do nekoliko kilometara.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • BEINE LOKALNE MREEBeine lokalne mreesu lokalne mree kod kojih raunari ne moraju kablovima biti povezani na mreu. Brzine prenosa podataka su znaajno nie od ianih" lokalnih mrea, ali zato omoguuju mobilnost korisnika. GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • GRADSKA MREAMree irokog podruja (gradske mree)povezuju lokalne mree i obino ih ine iznajmljena linija i ureaji koji omoguuju povezivanje na iznajmljene linije.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • GLOBALNA MREAGlobalna mreapovezuje sve prethodne mree u jedinstvenu celinu koja omoguuje korienje resursa i informacija irom itave planete. To je mrea koju poznajemo kaoInternet.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • TIPOVI RAUNARSKIH MREASvaki raunar u raunarskoj mree predstavlja jedan vor.Prema znaaju pojedinih vorova u mrei, mree se dele na:od-vor-do-vora(mree ravnopravnih korisnika- eng.peer-to-peer).klijent-server(eng.client-server) i

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • OD VORA DO VORAU mreamaod-vora-do-vora (mree ravnopravnih korisnika)svi uesnici u komunikaciji su ravnopravni. Ako se organizacijaod-vora-do-voraodnosi na upravljanje mreom, to znai da je svaki raunar potpuno autonoman. Svaki korisnik mora da vodi rauna o programima koje e instalirati i mora sam podeavati sve parametre raunarskog sistema. Ovo moe postati vrlo nestabilna mrea ako ima vie raunara, a korisnici nisu struni u podeavanju sistema ili su nemarni. Sigurnost mreaod-vora-do-voraje na vrlo niskom nivou.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • KLIJENT - SERVERUklijent-servermreama, podaci se smetaju na raunarima sa posebnom funkcijom - na serverima. Zadatak servera je da pruaju usluge korisnicima, koji koriste raunare skromnijih mogunosti, a zahtevaju neku sloenu obradu ili pristup velikim bazama podataka. Raunari koji iniciraju komunikaciju i trae odreeni podatak ili obradu od servera nazivaju seklijenti. Omoguuje i lake upravljanje lokalnim mreama. Na serveru se, u tom sluaju, definiu korisniki nalozi i upravlja pravilima pristupa.Ove mree su i sigurnije jer klijenti moraju da se povinuju pravilima definisanim na serveru.Server moe i automatski podeava klijente, aurirati antivirusne programe na klijentima, proveravati sadraj poruka koje idu od ili ka klijentima, itd. Kada u lokalnoj mrei ima vie od desetak raunara, uvoenje klijent-server organizacije znaajno olakava upravljanje mreom.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA*

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • MRENE TOPOLOGIJEMrena topologija, odnosi se na fiziko ureenje ili raspored raunara, kablova i drugih komponenti mree. Topologija je standardni termin ili fiziki raspored, projekat, dijagram, mapa.Mogunosti mree zavise od njene topologije. Od izabrane topologije zavise:vrsta potrebne opreme za mreutehnike mogunosti opremerast mreenain upravljanja mreom

  Razumevanje naina korienja razliitih topologija predstavlja klju za razumevanje mogunosti razliitih tipova mrea.

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • OSNOVNE MRENE TOPOLOGIJESvi mreni dizajni potiu od etiri osnovne topologije:magistralezvezdeprstenaviestrukih puteva

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • TOPOLOGIJA MAGISTRALETopologija magistrale(engl. bus) esto se naziva i linearna magistrala" zbog toga to su raunari pravolinijski povezani. Ovo je najjednostavniji i najrasprostranjeniji nain povezivanja raunara u mrei. Sastoji se od kabla koji se zovestablo,kimailisegment(engl. trunk, backbone ili segment), koji, u jednoj liniji, povezuje sve raunare u mrei.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • KOMUNIKACIJA U MAGISTRALIU topologiji magistrale, raunari komuniciraju obraajui se konkretnom raunaru, a podaci se sprovode kroz kabl u vidu elektronskih signala.Za potpuno razumevanje komunikacije u magistrali, neophodno je i poznavanje sledeih pojmova:slanje signalaodbijanje signalaterminator

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • SLANJE SIGNALAPodaci se u vidu elektronskih signala alju svim raunarima u mrei, ali ih prihvata samo onaj raunar ija se adresa poklapa sa adresom kodiranom u originalno poslatom signalu. Svi ostali raunari ne obraaju panju na te podatke. U istom trenutku samo jedan raunar moe da alje poruku.Performanse mree zavise od: broja raunara, harverskih mogunosti, vrste kabla, udaljenosti raunara, vrste aplikacija sa kojima se radi na mrei...GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • Zbog toga to se podatak, ili elektronski signal, alje kroz celu mreu, on putuje od jednog do drugog kraja kabla. Ukoliko ne bi bio spreen, taj signal bi nastavio da se odbija od jednog do drugog kraja kabla BESKONANO Da bi se spreilo ovo odbijanje signala, na oba kraja kabla se nalazi komponenta nazvana terminator. Zadatak terminatora je da apsorbuje lutajue signale i da na taj nain oslobodi kabl za nove elektronske signale.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1ODBIJANJE SIGNALATERMINATOR

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • PREKID MRENE KOMUNIKACIJEAko se kabl fiziki presee, ili se jedan njegov kraj iskljui, nastaje prekid. U oba sluaja dolazi do odbijanja signala (slobodni krajevi nemaju terminatore) i, u krajnjoj liniji, do prekida rada mree.Ovakva mrea ne moe da funkcionie zbog pojave odbijanja signala. Raunari mogu da nastave da funkcioniu samostalno, ali, dok god je kabl prekinut, ne mogu meusobno da komuniciraju, odnosno, da zajedniki koriste resurse. Raunari iskljuenog dela mree e sve vreme pokuavati da uspostave vezu, to e bitno smanjiti performanse radne stanice.

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA*

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • IRENJE MREEU topologiji magistrale kablovi mogu da se produe na jedan od sledeih naina:Dva kabla mogu da se povezu komponentom zvanom BNC nastavni konektor. Meutim, konektori slabe signal, pa ih treba umereno koristiti. (dui kabl)Za povezivanje dva kabla u jedan moe da se koristi i ureaj koji se zove repetitor. Repetitor, u stvari, pojaava signal pre nego to ga poalje. Repetitor je bolje reenje i od konektora i od dugog kabla zbog toga to omoguava slanje signala na vee daljine i njihov korektan prijem.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • TOPOLOGIJA ZVEZDEU topologiji zvezde, svi raunari su segmentima kabla povezani sa centralnom komponentom koja se zove hab. Signal se prenosi od raunara koji je poslao, kroz hab, do svih raunara u mrei. Prednosti ove mree je u smislu centralizovanih resursa i upravljanja. Nedostatak je neophodnost velike koliine kablova. Takoe, ukoliko centralna jedinica zakae, cela mrea pada.Ako se pokvari jedan raunar, ili njegov kabl, samo e on biti iskljuen iz mree. Ostatak mree, u tom sluaju, funkcionie normalno.

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • TOPOLOGIJA PRSTENAU topologiji prstena, raunari su kruno povezani jednim kablom. Za razliku od topologije magistrale, ovde nema krajeva sa terminatorima. Signal kroz petlju putuje u jednom smeru, od raunara do raunara, a sami raunari mogu da se ponaaju kao repetitori i da ga pojaavaju. Kvar jednog raunara moe da ima uticaj na itavu mreu.GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • PROSLEIVANJE TOKENAJedan od naina prenoenja podataka kroz prsten je prosleivanje tokena. Token je, u stvari, posebna serija bitova (sekvenci) koja putuje kroz mreu. Svaka mrea moe imati samo jedan token.NAPOMENA:Moda izgleda da prosleivanje tokena dugo traje, ali nije tako. Token se kree otprilike brzinom svetlosti. U samo jednoj sekundi, token moe da napravi oko 477.376 krugova kroz mreu prenika 200 metaraGIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • TOPOLOGIJA VIESTRUKIH PUTEVAU topologiji viestrukih puteva, svi raunari su meusobno povezani odvojenim kablovima.Ova topologija omoguava izuzetnu redundantnost i pouzdanost. Ovde postoje viestruki putevi, tako da kada je jedan kabl u kvaru, saobraaj preuzimaju drugi kablovi.Topologija viestrukih puteva olakava uoavanje i otklanjanje problema i poveava pouzdanost, ali je velika koliina neophodnih kablova ini relativno skupom. Vrlo esto se ova topologija koristi u kombinaciji sa nekom drugom spajajui se tako u jednu hibridnu topologiju.

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

 • KRAJ ASAGIMSVETISAVAPOZEGA.WORPRESS.COMGIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA1

  GIMNAZIJA SVETI SAVA,POEGA

  *Token se prosleduje od raunara do raunara, dok ne stigne do raunara koji treba da poalje podatke. Taj raunar menja token, podacima prikljuuje elektronsku adresu primaoca i alje token dalje kroz mreu. Ti podaci prolaze kroz svaki raunar dok ne stignu do raunara ija adresa odgovara adresi poslatih podataka.Raunar koji je primio podatke uzvraa porukom da su podaci primljeni. Nakon verifikacije prijema podataka, raunar koji je prvobitno poslao podatke pravi novi token i alje ga da cirkulie kroz mreu. Novi token krui kroz mreu sve dok sledea radna stanica ne poalje nove podatke.

  *