of 11 /11

Računarske komunikacije

 • Author
  seth

 • View
  68

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Računarske komunikacije. Da bi računar mogao da razmenjuje podatke sa drugim računarom ili nekom drugim perifernim uređajem, mora da postoji : KOMUNIKACIONI MEDIJUM KOMUNIKACIONI UREĐAJ KOMUNIKACIONI SOFTVER. KOMUNIKACIONI MEDIJUM. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Računarske komunikacije

Page 1: Računarske komunikacije
Page 2: Računarske komunikacije

Da bi računar mogao da razmenjuje podatke sa drugim računarom ili nekom drugim perifernim uređajem, mora da postoji :

KOMUNIKACIONI MEDIJUMKOMUNIKACIONI MEDIJUM

KOMUNIKACIONI UREĐAJKOMUNIKACIONI UREĐAJ

KOMUNIKACIONI SOFTVERKOMUNIKACIONI SOFTVER

Page 3: Računarske komunikacije

KOMUNIKACIONI MEDIJUMKOMUNIKACIONI MEDIJUM

Fizički kanal za povezivanje računara sa drugim računarom (ili nekim drugim uređajem)Brzina prenosa podataka – broj prenetih bitova u sekundiPodela:

1. kablovski (bounded) – žice, kablovi, optička vlakna,..

2. bežični (unbounded) - radio talasi, mikrotalasi, infracrveni signali

Kablovi omogućavaju najveću brzinu prenosa, bežični se koristi samo kada nije moguće položiti kabl ili kada je velika udaljenost uređaja

Page 4: Računarske komunikacije

Specijalne vrste kablova za povezivanjeSpecijalne vrste kablova za povezivanje

UPREDENA PARICA UPREDENA PARICA je originalno korišćena za telefonske komunikacije

1.1. sastoji se od dve izolovane bakarne žicesastoji se od dve izolovane bakarne žice2.2. najjeftiniji medijumnajjeftiniji medijum3.3. Osetljiv na spoljne smetnjeOsetljiv na spoljne smetnje4.4. do nekoliko metarado nekoliko metara

KOAKSIJALNI KABLKOAKSIJALNI KABL1.1. sastoji se od jednog debelog bakarnog sastoji se od jednog debelog bakarnog

provodnika oko kojeg je izolacijaprovodnika oko kojeg je izolacija2.2. bakarna ili aluminijumska mrežica i spoljni bakarna ili aluminijumska mrežica i spoljni

omotačomotač3.3. povezivanje na veće daljine, do nekoliko stotina povezivanje na veće daljine, do nekoliko stotina

metara, zaštićen od električnih smetnjimetara, zaštićen od električnih smetnji

Page 5: Računarske komunikacije

Specijalne vrste kablova za povezivanjeSpecijalne vrste kablova za povezivanje OPTIČKI KABL

1. sastoji se od fleksibilnih staklenih ili plastičnih vlakana male mase i dimenzija, kao i omotača

2. prenos svetlosnog signala3. električni signal se preko modulatora pretvara u

svetlosni signal koji se prenosi duž kabla4. Pulsirajuća svetlost se na mestu prijema

detektuje i vraća u električni signal

Optički kablOptički kabl

Koaksijalni kablKoaksijalni kabl

Page 6: Računarske komunikacije

Bežični komunikacioni medijumiBežični komunikacioni medijumi

Za prenos podataka radio talasima najčešće se koriste

MIKROTALASI.

Na ovaj način mogu se povezati dve stanice na Zemlji ili

uspostaviti veza sa komunikacionim satelitom.

Za komunikaciju na manje daljine mogu se koristiti

druge vrste talasa.

Page 7: Računarske komunikacije
Page 8: Računarske komunikacije

KOMUNIKACIONI UREĐAJdodatak koji se najčešće u obliku kartice stavlja u računar, na koji se povezuje komunikacioni medijumIma dva zadatka:

1. električno usaglašavanje uređaja koji se povezuju2. pretvaranje podataka u oblik pogodan za

prenošenje preko komunikacionog medijuma i obrnuto

Vrste : MODEM konvertuje digitalne signale u analogne i

obrnuto (modulacija, demodulacija) na predajnoj i prijemnoj strani • npr. prenos telefonskom linijom

Page 9: Računarske komunikacije

KOMUNIKACIONI UREĐAJMREŽNE KARTICE (adapteri) - ugrađena na matičnoj ploči u obliku čipa, prilagođava podatke koji se razmenjuju sa drugim računarima• Pretvara podatke na izlazu u bitove i

konvertuje ih po prijemu nazad u podatke razumljive računaru

• Mala količina memorije kao skladište za deo dolaznih podataka

• Neke poseduju čak sopstveni procesor

Page 10: Računarske komunikacije

KOMUNIKACIONI UREĐAJGATEWAY – uređaj koji služi za komuniciranje sa nekom drugom mrežom koja koristi drugačiji protokolPC Card (PCMCIA) - obično se koristi u notebook računarima (može posedovati i modem i mrežni adapter)

Page 11: Računarske komunikacije

KOMUNIKACIONI SOFTVERKOMUNIKACIONI SOFTVERProgrami koji omogućavaju komunikaciju dva uređaja korišćenjem komunikacionog uređaja i medijuma

Dve vrste programa: VEZNICI (DRAJVERI)VEZNICI (DRAJVERI)• program se dobija na CD-u uz komunikacioni program se dobija na CD-u uz komunikacioni

uređaj, zavisi od operativnog sistemauređaj, zavisi od operativnog sistema APLIKACIONI SOFTVER APLIKACIONI SOFTVER omogućava različite vrste omogućava različite vrste

komunikacija među računarima ili između komunikacija među računarima ili između računara i drugog uređaja (štampača, skenera)računara i drugog uređaja (štampača, skenera)