Click here to load reader

PZ - wykład SGH cz · Podstawy zarządzania (wykład – częśćII) (wykład ad –– czcz II) dr Zbigniew Pawlak

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PZ - wykład SGH cz · Podstawy zarządzania (wykład – częśćII) (wykład ad –– czcz II) ...

Podstawy zarzdzania(wykad cz II)

www.e-sgh.pl/kursy/201004/

Podstawy zarzPodstawy zarzdzaniadzania(wyk(wykad ad czcz II)II)

www.ewww.e--sgh.plsgh.pl/kursy/201004//kursy/201004/

dr Zbigniew PawlakSzkoa Gwna Handlowa w Warszawie

CZ IIORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT

ZARZDZANIA

CZCZ IIIIORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT ORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT

ZARZZARZDZANIADZANIA

9.POJCIE I MODEL ORGANIZACJI9.POJ9.POJCIE I MODEL ORGANIZACJICIE I MODEL ORGANIZACJI

ORGANIZACJAORGANIZACJA(definicja)(definicja)

Znaczenie rzeczoweZnaczenie rzeczowe

Organizacja to caOrganizacja to caoo zzooona z ludzi wspona z ludzi wspdziadziaajajcych przy realizacji cych przy realizacji jakiegojakiego celucelu

Znaczenie atrybutoweZnaczenie atrybutowe

Organizacja to struktura rzeczy zOrganizacja to struktura rzeczy zooonych i procesonych i procesw (w (npnp. przedsi. przedsibiorstwa, biorstwa, produkcji)produkcji)

Znaczenie czynnoZnaczenie czynnocioweciowe

Organizacja (organizowanie) to tworzenie i zmienianie struktur rOrganizacja (organizowanie) to tworzenie i zmienianie struktur rzeczy i zeczy i procesprocesw (w (npnp. przedsi. przedsibiorstwa, produkcji)biorstwa, produkcji)

TRTRJELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJIJELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI

celecele

ludzieludzie technikatechnika

1)

2) 3)

4) struktura

5) otoczenie

CZTEROELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJICZTEROELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI(H.J. (H.J. LeavittLeavitt))

Ludzie Zadania

TechnologiaStruktura

otoczenieotoczenie

PIPICIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJICIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI((L.KrzyL.Krzyanowskianowski))

OTOTSP MT

STR

G

K

GG cele, SPSP system (podsystem) spoeczny, MTMT system (podsystem) materialno-techniczny, STRSTR struktura, K- czon kierowniczy, OTOT otoczenie

SIEDMIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJISIEDMIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI(Model (Model McKinseyaMcKinseya 7S7S))

strategia

struktury

style systemy

pracownicykwalifikacje

wartowartocici otoczenieotoczenie

SYNERGIA SYNERGIA efekt organizacyjnyefekt organizacyjny

Synergia to efekt wspdziaania, polegajcy na tym, e podmioty wspdziaajce osigaj wicej ni wynosi suma efektw podmiotw dziaajcych osobno.

Synergia nazywana jest efektem organizacyjnym.

przykad liczbowy

2 + 2 = 4 czny efekt podmiotw dziaajcych osobno

2 + 2 > 4 efekt podmiotw wspdziaajcych

TYPOLOGIA ORGANIZACJITYPOLOGIA ORGANIZACJI

KlasyfikacjaKlasyfikacja - podzia zbioru na podzbiory, przy zachowaniu rozcznoci i zupenoci podziau.

TypologiaTypologia - przeprowadzenie podziau zbioru na podzbiory nie speniajce wymogw stawianych klasyfikowaniu.

TYPY ORGANIZACJI (1)TYPY ORGANIZACJI (1)

ze wzgldu na wielko: mae rednie due

ze wzgldu na etap rozwoju: w etapie projektowania w etapie tworzenia nowe ustabilizowane w etapie schykowym

ze wzgldu na nastawienie do zysku: nastawione na zysk nie nastawione na zysk

ze wzgldu na jawno: jawne tajne

ze wzgldu na legalno: legalne nielegalne

TYPY ORGANIZACJI (2)TYPY ORGANIZACJI (2)

ze wzgldu na osobowo prawn: posiadajce osobowo prawn nie posiadajce osobowoci prawnej

ze wzgldu na przedmiot dziaania: administracyjne gospodarcze spoeczne polityczne naukowe edukacyjne militarne i paramilitarne kulturalne

ze wzgldu na charakter czonkostwa: otwarte zamknite przymusowe dobrowolne

ze wzgldu na kwalifikacje czonkw: profesjonalne amatorskie

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (1)TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (1)

ze wzgldu na przedmiot dziaalnoci: produkcyjne usugowe

ze wzgldu na sektor gospodarki (wasno): sektora publicznego sektora prywatnego

ze wzgldu na sekcj gospodarki (PKD): rolnictwo, owiectwo i lenictwo rybowstwo i rybactwo przetwrstwo przemysowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wod budownictwo handel hurtowy i detaliczny, naprawy hotele i restauracje transport, gospodarka magazynowa i czno porednictwo finansowe obsuga nieruchomoci, wynajem, nauka i usugi zwizane z prowadzeniem dziaalnoci

gospodarczej administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe ubezpieczenia spoeczne edukacja ochrona zdrowia i opieka spoeczna pozostaa dziaalno usugowa komunalna, spoeczna i indywidualna

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (2)TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (2)

ze wzgldu na form prawn: indywidualni przedsibiorcy spki handlowe:

a) spki osobowe: spka jawna spka partnerska spka komandytowa spka komandytowo-akcyjna

b) spki kapitaowe: spka z o.o. spka akcyjna

przedsibiorstwa pastwowe spdzielnie fundacje stowarzyszenia

ze wzgldu na stosunek do rynku kapitaowego: publiczne nie publiczne

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (3)TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (3)

ze wzgldu na zalenoci kapitaowe: niezalene dominujce zalene powizane

ze wzgldu na terytorium dziaania: lokalne krajowe midzynarodowe wielonarodowe transnarodowe

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjanij rnic pomidzy organizacj w sensie rzeczowym, atrybutowym i czynnociowym

2) Omw wybrane modele organizacji.

3) Wyjanij na czym polega efekt synergiczny i podaj co najmniej trzy przykady tego efektu.

4) Na czym polega klasyfikacja, a na czym typologia organizacji.

10.ANALOGIE ORGANIZACJI10.ANALOGIE ORGANIZACJI10.ANALOGIE ORGANIZACJI

ISTOTA I PRZYKISTOTA I PRZYKADY ANALOGII ORGANIZACJIADY ANALOGII ORGANIZACJI

Analogia (metafora) organizacji Analogia (metafora) organizacji - przenoszenie twierdze dotyczcych jakiegoobiektu na organizacj na podstawie zachodzcych pomidzy nim a organizacjpodobiestw, w celu wyjanienia pewnych aspektw budowy i funkcjonowania organizacji.

G.Morgan odkrywca metafor organizacji

przykady metafor organizacji: organizacja maszyna organizacja organizm organizacja gra

ORGANIZACJA ORGANIZACJA MASZYNAMASZYNA(za(zaooenia)enia)

1) twr sztuczny

2) ma cel - czemu suy

3) skada si z czci (ludzie trybiki)

4) czci s wzajemnie dopasowane

5) istnieje hierarchia czci (ich wzajemna zaleno)

6) istnieje centralna cz (centrum)

7) struktura jest staa (statyka)

8) czci dziaaj harmonijnie

9) obowizuj stae procedury, schematy postpowania

10) warunki techniczne i fizjologiczne okrelaj poziom wydajnoci

ORGANIZACJA ORGANIZACJA MASZYNAMASZYNA(zalety i mankamenty modelu)(zalety i mankamenty modelu)

ZaletyZalety

ad, harmoniajasne zasady budowy i funkcjonowanianiezawodnooptymalizacja wynikwatwo zrozumieniaatwo zarzdzania

WadyWady

brak miejsca na swobod, inicjatyw, improwizacj - schematyzmbrak miejsca dla dziaa nieformalnychbrak miejsca na rozwjbrak miejsca na konfliktbrak miejsca na relacje z otoczeniem

ORGANIZACJA ORGANIZACJA ORGANIZMORGANIZM(za(zaooenia)enia)

1) twr naturalny

2) yje (rodzi si, rozwija, choruje, umiera)

3) skada si z ukadw

4) cel nadrzdny - przetrwa i rozwija si

5) w stanie rwnowagi wewntrznej (homeostaza)

6) centrum zarzdzajce - mzg organizacji

7) konflikt stanem chorobowym

8) struktura jest dynamiczna

9) zmiany s przewidywalne (determinizm)

10) pozostaje w relacji z otoczeniem

11) ma zdolno przystosowawcz (adaptacja)

ORGANIZACJA ORGANIZACJA ORGANIZMORGANIZM(zalety i mankamenty modelu)(zalety i mankamenty modelu)

ZaletyZalety

wyjania dynamik rozwojuzwraca uwag na relacje z otoczeniemadaptacjahomeostazasterowanie i regulacjazwraca uwag na patologie

WadyWady

nadmierne akcentowanie determinizmupostrzeganie wiata organizacji jako wiata harmoniiakcentowanie celw egzystencjalnychpodkrelanie negatywnej roli konfliktw

ORGANIZACJA ORGANIZACJA GRAGRA(za(zaooenia)enia)

1) czonkowie organizacji - gracze

2) cele graczy rne

3) gracze rywalizuj

4) reguy gry wzgldnie okrelone

5) stawka w grze (wadza, pienidze, przywileje itp.)

6) gracze realizuj swe polityki i strategie

7) gracze zawizuj koalicje

8) konflikt interesw motorem rozwoju organizacji

9) stan organizacji - ryzyko, niepewno

10) gracze popeniaj bdy, ucz si

11) kompromis - sposb na zachowanie rwnowagi

ORGANIZACJA ORGANIZACJA GRAGRA(zalety i mankamenty modelu)(zalety i mankamenty modelu)

ZaletyZalety

zwraca uwag na rol konfliktu w procesie zmianuwzgldnia ryzyko, niepewno

WadyWady

przesadne akcentowanie pozytywnej roli konfliktubezwzgldno (makiawelizm)trudno zrozumieniatrudno zarzdzania

ROLA METAFOR ORGANIZACYJNYCHROLA METAFOR ORGANIZACYJNYCH

PozytywnaPozytywna

pomagaj opisa organizacjpomagaj zrozumie organizacjpomagaj dziaa w organizacji

NegatywnaNegatywna

prowadz do nadmiernych uproszczeprowadz do bdnych wnioskw i bdnych posuniprowadz do sporw merytorycznych

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Ktre kierunki w nauce zarzdzania operoway analogiami organizacji, jakimi?

2) Czy analogie organizacji s przydatne w teorii i praktyce? Uzasadnij odpowied.

3) Podaj przykady trzech metafor organizacji rnych od prezentowanych na wykadzie. Opisz jeden z nich.

11.CELE ORGANIZACYJNE11.CELE ORGANIZACYJNE11.CELE ORGANIZACYJNE

DEFINICJA CELUDEFINICJA CELU

Celem jest podany stan rzeczy.

Organizacje to caoci realizujce cele przekraczajce moliwoci jednego czowieka.

RODZAJE CELRODZAJE CELW ORGANIZACJIW ORGANIZACJI

CeleCeleorganizacjiorganizacji

CeleCeleegzystencjalneegzystencjalne

CeleCelemenedmenederskieerskie

CeleCelestatutowestatutowe

CELE STATUTOWECELE STATUTOWE

1) okrelaj zaoyciele organizacji

2) tosame z przedmiotem dziaania organizacji

3) zawarte w dokumencie zaoycielskim organizacji (statucie)

4) sformuowane oglnie, nie maj horyzontu czasowego ani wymiaru

CELE MENEDCELE MENEDERSKIEERSKIE

1) okrelaj zrzdzajcy organizacj

2) uzalenione od sytuacji i etapu rozwoju organizacji

3) zawarte w planach i programach dziaania organizacji

4) sformuowane szczegowo, maj okrelony horyzont czasowy i wymiar

CELE EGZYSTENCJALNECELE EGZYSTENCJALNE

1) zwizane z bytem organizacji

2) nigdzie nie sformalizowane

DEFINICJA ZPCDEFINICJA ZPC

ZarzZarzdzanie przez cele to kompleksowa metoda zarzdzanie przez cele to kompleksowa metoda zarzdzania polegajdzania polegajca na ca na oddolnym formuoddolnym formuowaniu celowaniu celw na stanowiskach pracy, okresowej ocenie w na stanowiskach pracy, okresowej ocenie ich realizacji oraz poszukiwaniu sposobich realizacji oraz poszukiwaniu sposobw usprawniew usprawnie..

PROCEDURA ZPCPROCEDURA ZPC(w cyklu rocznym)(w cyklu rocznym)

Zapoznanie kluczowych ludzi firmy z zasadami ZPC

Okrelenie obszarw wynikw kluczowych przedsibiorstwa

Formuowanie celw - opracowanie kart celw stanowisk (KCS)

Opracowanie indywidualnych planw usprawnie (IPU)

Realizacja celw

Okresowe (kwartalne) przegldy i oceny stopnia realizacji celw. Aktualizacja KCS i IPU

Rozliczenia roczne realizacji celw. Przegld i ocena kadr

ZASADY FORMUZASADY FORMUOWANIA CELOWANIA CELW W ZPCW W ZPC

1) waga celu: za cele przyjmowa tylko stany rzeczy istotne

2) ograniczona ilo - sformuowa do 5 celw na danym szczeblu zarzdzania (zasada Pareto)

3) zrozumiao - jasno, konkretno, zrozumiao celu dla wykonawcw i oceniajcych

4) atrakcyjno - z wykonaniem celu powinny by zwizane jakie przysze korzyci dla wykonawcy

5) realno - istnieje due prawdopodobiestwo realizacji celu

6) okresowa kontrola i aktualizacja - okresowe przegldy (aktualizacja) wprowadzane stosownie do zmian warunkw, usprawnie itp.

7) kwantyfikacja (wymierno) - cel powinien mie wymiar ilociowy, jakociowy

8) terminowo - cel powinien mie termin wymaganej realizacji

9) autorstwo - cele formuowane przez pracownikw, akceptowane przez zwierzchnikw

10) waciwy poziom trudnoci - cele nie za atwe, nie za trudne (na miar kwalifikacji)

PRZYKPRZYKADY POPRAWNYCH I NIEPOPRAWNYCH SFORMUADY POPRAWNYCH I NIEPOPRAWNYCH SFORMUOWAOWA CELCELWW

a) sformuowania poprawne: zwikszy ..... o ..... (z, sztuk, kg) w czasie ..... zmniejszy ..... o ..... (z, sztuk, kg, razy) w czasie ..... osign minimum ..... w czasie ..... osign maksimum ..... w czasie ..... wdroy ..... w czasie ..... zaprzesta ..... w czasie ..... zmodernizowa ..... pod wzgldem ..... w czasie ..... zachowa ..... w czasie .....

b) sformuowania niepoprawne: uzyska odpowiedni poziom ..... uzyska wystarczajcy poziom ..... osign okoo ..... zdoby kilka ..... jak najwczeniej ..... jak najpniej ..... osign podany .....

ZALETY ZPCZALETY ZPC

metoda kompleksowa (planowanie, ocenianie, usprawnianie)wczanie wszystkich ludzi w realizacj celw firmystwarzanie pola do inicjatyw oddolnychwyrane definiowanie oczekiwa, wymagastosowanie samokontroli i osobistej odpowiedzialnocisprawiedliwa ocena i wynagradzanie za wynikiocena zobiektywizowana (za osignite wymierne wyniki)koncentracja ludzi w firmie na sprawach wanychstae poszukiwanie usprawnie i moliwoci poprawy wynikwzobowizanie ludzi do ponoszenia odpowiedzialnociswoboda podwadnych w doborze metod realizacji celwmotywowanie do pracy nad sobodcienie kadry od cigego wydawania polece

WADY ZPCWADY ZPC

dua pracochonno, czasochonno i koszt przygotowania oraz realizacjikonieczno staego przestrzegania terminw przegldw i ocenwymaga wysokiego poziomu dyscypliny i dojrzaoci zaogiwprowadza niepewno, wywouje obawy (okresowe oceny, rozliczenia)ryzyko znuenia systemem w duszym czasiemoliwo oporu ze strony niektrych kierownikw (zwolennikw metod dyrektywnych i autorytarnych)ryzyko koncentracji kadry na celach kosztem ludzimoliwo manipulacji (zamierzone zanianie lub zawyanie celw, ustalanie nierealnych terminw itp.)

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omw rodzaje celw organizacji i podaj po trzy przykady?

2) Jakie bdy s najczciej popeniane przy formuowaniu celw?

3) Wyjanij istot zarzdzania przez cele.

12.ZACHOWANIA NIEFORMALNE12.ZACHOWANIA NIEFORMALNE12.ZACHOWANIA NIEFORMALNE

SFERY ORGANIZACJISFERY ORGANIZACJI

SferySferyorganizacjiorganizacji

Sfera nieformalnaSfera nieformalnaSferaSferaformalnaformalna

struktura nieformalna

zachowania nieformalne

struktura formalna

zachowania formalne

RODZAJE ZACHOWARODZAJE ZACHOWA NIEFORMALNYCHNIEFORMALNYCH

ZachowaniaZachowanianieformalnenieformalne

Ze wzglZe wzgldu du na podmiotna podmiot

Ze wzglZe wzgldu du na cele organizacjina cele organizacji

Ze wzglZe wzgldu nadu nacharaktercharakter

sprzeczne z przepisami

nie ujte w przepisach grupowe

indywidualne

negatywne

pozytywne

GGWNE WNE RRDDA ZACHOWAA ZACHOWA NIEFORMALNYCHNIEFORMALNYCH

1) potrzeby ludzi

2) niezgodno celw organizacji i jej czonkw

3) techniczny brak moliwoci sformalizowania wszystkich zachowa ludzi

4) konflikt rl spoecznych i organizacyjnych

KONFLIKT RKONFLIKT RL SPOL SPOECZNYCH I ORGANIZACYJNYCHECZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Partiapolityczna Rodzina

Koledzy

Zakadpracy

PracownikPracownik

pozycja

rola

ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (1)ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (1)

0 PF00 Max

o wkadw

PF00- poziom formalnych oczekiwa organizacji0 - zero wkadwMax - maksimum wkadw

ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (2)ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (2)

0 PF00=ZF Max

ZF - zachowania formalneZNNK - zachowania nieformalne nie karaneZNK - zachowania nieformalne karaneGTO - granica tolerancji organizacjiPK - pocztek kar

PKGTO

ZNK ZNNK

obszartolerancjiwzgldnej

obszartolerancji

bezwzgldnej

o wkadw

tendencja do minimalizacji wkadw

ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (3)ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (3)

0 Max

PN - pocztek nagrdZNNN - zachowania nieformalne nie nagradzaneZNN - zachowania nieformalne nagradzane

PNPF00=ZF

ZNNN ZNN

bez nagrd nagrody

o wkadw

tendencja do maksymalizacji wkadw

GRUPA FORMALNA A GRUPA NIEFORMALNAGRUPA FORMALNA A GRUPA NIEFORMALNA

realizacja jakiej funkcji organizacji towarzyskie, koleeskie itp.

subowa spoeczna

oficjalne, formalne nieoficjalne

Grupa formalnaGrupa formalnaCechaCecha Grupa nieformalnaGrupa nieformalna

celecele

hierarchiahierarchia

kanakanay y informacyjneinformacyjne

przynaleprzynalenono sformalizowana (umowa o prac, kontrakt) niesformalizowana

podporzpodporzdd--kowaniekowanieczczonkonkww

dyscyplina subowa konformizm grupowy

normy normy zachowazachowa pisane (regulaminy, instrukcje) niepisane kodeksy postpowania

sankcjesankcje subowe koleeskie, towarzyskie

PRZYKPRZYKAD STRUKTURY NIEFORMALNEJAD STRUKTURY NIEFORMALNEJKOMKOMRKI ORGANIZACYJNEJ (SOCJOGRAM)RKI ORGANIZACYJNEJ (SOCJOGRAM)

4411

22

33

55

66

88

77

99

kobieta

mczyzna

wybr dwustronny

wybr jednostronny

odrzucenie dwustronne

odrzucenie jednostronne

TYPOLOGIA GRUP NIEFORMALNYCHTYPOLOGIA GRUP NIEFORMALNYCH

ze wzgldu na cel: ofensywne (atak) i defensywne (obrona) postpowe (nowatorskie) i konserwatywne

ze wzgldu na skad: pionowe poziome mieszane

ze wzgldu na stosunek do organizacji: symbiotyczne (wspierajce organizacj) pasoytnicze (erujce na organizacji i jej czonkach):

kliki gangi

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omw formaln i nieformaln sfer istnienia i funkcjonowania organizacji.

2) Wyjanij istot, rodzaje i rda zachowa nieformalnych.

3) Przedstaw mechanizmy zachowa nieformalnych indywidualnych.

4) Przedstaw cechy grupy nieformalnej i podaj typy grup nieformalnych wystpujcych w organizacjach.

5) Jakie zachowania nieformalne rodzaje celw organizacji i podaj po trzy przykady?

6) Jakie dziaania powinien podejmowa meneder wobec zachowa nieformalnych w firmie?

13.KULTURA ORGANIZACYJNA13.KULTURA ORGANIZACYJNA13.KULTURA ORGANIZACYJNA

POJPOJCIE KULTURYCIE KULTURY

Kultura to ogKultura to og wytworwytworw materialnych i niematerialnych czw materialnych i niematerialnych czowieka.owieka.

poziomy analizy kultury: kultura jednostki kultura grupy kultura organizacji kultura narodowa kultura masowa

organizacja stanowi amalgamat kulturowy - czciowe zmieszanie i wzajemne przenikanie rnych kultur w firmie: kultura robotnicza, kultura urzdnicza, kultura menederska kultura kobieca, kultura mska itd.

MODEL KULTURY ORGANIZACYJNEJMODEL KULTURY ORGANIZACYJNEJ(E. (E. ScheinSchein))

ARTEFAKTYARTEFAKTY(widoczne i uwiadamiane,

ale wymagajce interpretacji)

NORMY i WARTONORMY i WARTOCICI(czciowo widoczne,

czciowo uwiadamiane)

ZAZAOOENIA PODSTAWOWEENIA PODSTAWOWE(niewidoczne, nieuwiadamiane)

ARTEFAKTY FIZYCZNEARTEFAKTY FIZYCZNE

produktyprodukty

architektura budynkarchitektura budynkww

architektura i wyposaarchitektura i wyposaenie wnenie wntrztrz

maszyny i urzmaszyny i urzdzeniadzenia

druki firmowedruki firmowe

folderyfoldery

uniformyuniformy

gazeta zakgazeta zakadowaadowa

gadgadety reklamoweety reklamowe

ARTEFAKTY SYMBOLICZNEARTEFAKTY SYMBOLICZNE

znakiznaki

symbolesymbole

jjzykzyk

maksymymaksymy

anegdotyanegdoty

legendylegendy

tematy tabutematy tabu

ARTEFAKTY BEHAWIORALNEARTEFAKTY BEHAWIORALNE

tradycjetradycje

zwyczajezwyczaje

obyczajeobyczaje

ceremonie ceremonie

rytuarytuay y

obrzobrzdy dy

NORMY KULTUROWENORMY KULTUROWE

Normy to obowiNormy to obowizujzujce w organizacji nakazy i zakazy dotyczce w organizacji nakazy i zakazy dotyczce zachowace zachowa. . ZZamanie normy naraamanie normy naraa sprawca sprawc na rna rne sankcje (nieprzyjemnone sankcje (nieprzyjemnoci).ci).

Rodzaje norm:Rodzaje norm:

a) ze wzgldu na kierunek:nakaz - wymg okrelonego zachowania sizakaz - wymg powstrzymania si od okrelonego zachowania

b) ze wzgldu na sposb upowszechnienia:normy pisanenormy nie pisane

c) ze wzgldu na charakter sankcji:normy prawnenormy obyczajowe

WZORY KULTUROWEWZORY KULTUROWE

WzWzr kulturowy to zespr kulturowy to zesp cech i zachowacech i zachowa ocenianych przez danocenianych przez danspospoecznoeczno pozytywnie, wartych napozytywnie, wartych naladowania.ladowania.

Etos Etos charakterystyczny dla danej grupy zespcharakterystyczny dla danej grupy zesp reguregu obyczajowoobyczajowo--moralnych, camoralnych, caoociowy wzciowy wzr stylu r stylu ycia.ycia.

WARTOWARTOCI KULTUROWECI KULTUROWE

WartoWartocici kulturowkulturow jest wszystko to, co jest korzystne i pojest wszystko to, co jest korzystne i podane przez dane przez ludzi.ludzi.

system wartoci ukad wartoci charakterystycznych dla jednostki lub grupy

hierarchia wartoci ukad wartoci ze wzgldu na stopie podania

rodzaje wartoci: wartoci indywidualne, wartoci grupowe wartoci akceptowane, wartoci deklarowane, wartoci przestrzegane

ZAZAOOENIA PODSTAWOWEENIA PODSTAWOWE(dominuj(dominujce poglce pogldy, przekonania dy, przekonania wiatopoglwiatopogldowe dowe

czczonkonkw organizacji na pewne sprawy)w organizacji na pewne sprawy)

zaoenia dotyczce otoczenia organizacji

zaoenia dotyczce natury czowieka

zaoenia dotyczce stosunkw midzyludzkich

inne

TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (1)TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (1)

ze wzgldu na wyrazisto: kultura silna kultura saba

ze wzgldu na stosunek do tradycji, postpu, zmian: kultura konserwatywna (zachowawcza) kultura postpowa (nowatorska)

ze wzgldu na stosunek do otoczenia: kultura introwertyczna (zamknita) kultura ekstrawertyczna (otwarta)

ze wzgldu na typ dziaalnoci: kultura urzdnicza kultura przemysowa

TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (2)TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (2)

ze wzgldu na dominujce cechy: kultura mska (agresywna, z tendencj do dominacji, rywalizacji) kultura kobieca (agodna, ulega, z tendencj do wsppracy)

ze wzgldu na skad czonkw: kultura elitarna kultura egalitarna

ze wzgldu na orientacj na wartoci: kultura pracy kultura pienidza kultura wadzy kultura zhumanizowana

TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (3)TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (3)

ze wzgldu na preferowany sposb dziaania ludzi (praca, decyzje, odpowiedzialno): kultura indywidualistyczna (jednostka, rywalizacja) kultura kolektywistyczna (zesp, wsppraca)

ze wzgldu na stosowane metody oddziaywania na ludzi: kultura strachu (kary, zagroenie, niepewno) kultura spokoju (nagrody, pewno)

ze wzgldu na oceny ludzi: kultura pozytywna (akceptowana) kultura negatywna (nie akceptowana)

FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJFUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Funkcje wewnFunkcje wewntrzne trzne wpwpyw kultury na funkcjonowanie organizacjiyw kultury na funkcjonowanie organizacji

funkcja integrujfunkcja integrujcacafunkcja informacyjnafunkcja informacyjnafunkcja wychowawczafunkcja wychowawczafunkcja produkcyjnafunkcja produkcyjna

Funkcje zewnFunkcje zewntrzne trzne wpwpyw kultury na relacje organizacji z otoczeniemyw kultury na relacje organizacji z otoczeniem

funkcja identyfikujfunkcja identyfikujcacafunkcja marketingowafunkcja marketingowafunkcja spofunkcja spoecznaeczna

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Scharakteryzuj model kultury organizacyjnej E.Scheina.

2) Omw kultur organizacyjn wybranej organizacji.

3) Jakie znaczenie ma kultura dla organizacji?

14.TECHNIKA14.TECHNIKA14.TECHNIKA

TECHNIKATECHNIKA

Technika stanowi caTechnika stanowi caoksztaoksztat t rodkrodkw i czynnow i czynnoci wchodzci wchodzcych w skcych w skad ad dziadziaania ludzi.ania ludzi.

RODKI DZIARODKI DZIAANIAANIA

rodki dziaania obejmuj:

przedmioty pracy

rodki pracy

GENERACJE TECHNIKIGENERACJE TECHNIKI

1) technika rczna

2) technika maszynowa

3) technika automatyczna

4) technika zrobotyzowana

5) technika informatyczna

METODY DZIAMETODY DZIAANIAANIA

MetodMetod dziadziaania jest ania jest wiadomie i konsekwentnie (systematycznie) wiadomie i konsekwentnie (systematycznie) stosowany sposstosowany sposb postb postpowania dla osipowania dla osignignicia okrecia okrelonego celu.lonego celu.

Metody dziaania obejmuj:

zasady

reguy

sposoby

schematy

procedury

algorytmy

CYKL DZIACYKL DZIAANIA ZORGANIZOWANEGOANIA ZORGANIZOWANEGO(H. (H. LeLe ChatelierChatelier))

Oce realizacj celu

Sformuuj cel

Zaplanuj realizacj celu

Zrealizuj cel

Przygotuj realizacj celu

tptp poczpocztek dziatek dziaaniaania

tktk koniec dziakoniec dziaaniaania

UNIWERSALNE ZASADY DZIAUNIWERSALNE ZASADY DZIAANIA (1)ANIA (1)

Etap formuowania celu: zasada dostpnoci celu zasada koniecznej oglnoci i szczegowoci celu zasada zrozumiaoci celu zasada wyodrbnienia celu gwnego i celw ubocznych

Etap planowania realizacji celu: zasada rozpoznania stosowanych w praktyce sposobw realizacji danego

celu zasada okrelania warunkw, rodkw i wykonawcw celu zasada okrelania czynnoci czstkowych i etapowych realizacji celw zasada budowy harmonogramu realizacji celu

Etap przygotowania realizacji celu: zasada pozyskania formalnego i faktycznego rodkw zasada pozyskania formalnego i faktycznego ludzi zasada stworzenia struktury organizacyjnej do realizacji celu

UNIWERSALNE ZASADY DZIAUNIWERSALNE ZASADY DZIAANIA (2)ANIA (2)

Etap realizacji celu: zasada postpowania zgodnie z planem zasada staego dostosowywania planu do przebiegu realizacji celu zasada biecej oceny postpw realizacji celu zasada podtrzymywania gotowoci ludzi i rodkw

Etap oceny realizacji celu: zasada porwnania wyniku kocowego z zamierzonym zasada poszukiwania przyczyny niesprawnoci

POJPOJCIE DZIACIE DZIAANIA I SPRAWNOANIA I SPRAWNOCI DZIACI DZIAANIAANIA

DziaDziaanie to celowe zachowanie sianie to celowe zachowanie si czczowieka (ludzi).owieka (ludzi).

DziaDziaanie jest sprawne, jeanie jest sprawne, jeeli odznacza sieli odznacza si szeregiem cech pozytywnie ocenianych, tj. szeregiem cech pozytywnie ocenianych, tj. walorwalorw sprawnow sprawnociowych.ciowych.

Sprawno w sensie syntetycznym

Sprawno w sensie uniwersalnym

GGWNE WALORY SPRAWNEGO DZIAWNE WALORY SPRAWNEGO DZIAANIAANIA

skuteczno miara stopnia realizacji celu dziaania skuteczne dziaania czciowo skuteczne dziaania nieskuteczne dziaania przeciwskuteczne dziaania nadskuteczne

korzystno rnica pomidzy wynikiem (W) z dziaania a kosztami na jego realizacj (K)

W K > 0 korzystne W K = 0 obojtneW K < 0 niekorzystne

ekonomiczno stosunek pomidzy wynikiem (W) z dziaania a kosztami na jego realizacj (K)

ekonomiczne

obojtne

nieekonomiczne

1 KW

>

1 KW

=

1 KW

INNE WALORY SPRAWNEGO DZIAINNE WALORY SPRAWNEGO DZIAANIAANIA

prostotaprostota

energicznoenergiczno

czystoczysto

udatnoudatno

dokdokadnoadno

niezawodnoniezawodno

GGWNE WYTYCZNE SPRAWNEGO DZIAWNE WYTYCZNE SPRAWNEGO DZIAANIAANIA

Specjalizacja Specjalizacja

Uniwersalizacja Uniwersalizacja

Aktywizacja Aktywizacja

Ograniczanie dziaOgraniczanie dziaania:ania: potencjalizacja potencjalizacja machinalizacjamachinalizacja instrumentalizacja instrumentalizacja inwigilacja czystainwigilacja czysta

Kunktacja Kunktacja

Antycypacja Antycypacja

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjanij pojcie techniki i metody.

2) Scharakteryzuj generacje techniki i omw ich wpyw na dziaanie ludzi oraz struktury organizacyjne.

3) Przedstaw przykad dziaania racjonalnego posugujc si modelem cyklu dziaania zorganizowanego H.Le Chateliera.

4) Wymie i objanij gwne walory sprawnego dziaania.

5) Wymie i objanij gwne wytyczne sprawnego dziaania.

15.STRUKTURA ORGANIZACYJNA15.STRUKTURA ORGANIZACYJNA15.STRUKTURA ORGANIZACYJNA

DEFINICJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJDEFINICJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Struktura (w sensie ogStruktura (w sensie oglnym) to uklnym) to ukad elementad elementw w jakiejw w jakiej cacaooci. ci. Obejmuje ona elementy tej caObejmuje ona elementy tej caooci i powici i powizania pomizania pomidzy nimi.dzy nimi.

Struktura organizacyjna obejmuje elementy skStruktura organizacyjna obejmuje elementy skadowe organizacji i adowe organizacji i powipowizania pomizania pomidzy nimi.dzy nimi.

ELEMENTY SKELEMENTY SKADOWE ORGANIZACJIADOWE ORGANIZACJI

stanowisko organizacyjne: kierownicze, sztabowe, wykonawcze jednoosobowe a wieloosobowe

komrka organizacyjna

jednostka organizacyjna

WIWIZI ORGANIZACYJNEZI ORGANIZACYJNE

WiWizi organizacyjne to relacje (powizi organizacyjne to relacje (powizania, zalezania, zalenonoci) pomici) pomidzy dzy elementami organizacji (stanowiskami, komelementami organizacji (stanowiskami, komrkami i jednostkami rkami i jednostkami organizacyjnymi).organizacyjnymi).

Typowe wiTypowe wizi w organizacjizi w organizacji

1) wizi hierarchiczne

2) wizi funkcjonalne

3) wizi sztabowe

4) wizi kooperacyjne (technologiczne)

5) wizi informacyjne

WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJWYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

1) Konfiguracja

2) Specjalizacja

3) Centralizacja

4) Standaryzacja

5) Formalizacja

KONFIGURACJAKONFIGURACJA

Konfiguracja to stopieKonfiguracja to stopie rozbudowy struktury organizacyjnej w pionie i rozbudowy struktury organizacyjnej w pionie i poziomie.poziomie.

KONFIGURACJA PIONOWA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJKONFIGURACJA PIONOWA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ(Spi(Spitrzenie kierownictwa)trzenie kierownictwa)

KIEROWNIK ODDZIAU OBRABIAREK NUMERYCZNYCH

DYREKTOR NACZELNY

Z-ca DYREKTORA ds. PRODUKCJI

KIEROWNIK ZAKADU A

KIEROWNIK WYDZIAU MECHANICZNEGO

SZEF PRODUKCJI

MISTRZ

BRYGADZISTA

Szczeblezarzdzania

KONFIGURACJA POZIOMA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KONFIGURACJA POZIOMA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ (sp(spaszczenie struktury organizacyjnej)aszczenie struktury organizacyjnej)

Z-ca Dyrektorads. Produkcji

Z-ca Dyrektorads. Technicznych

Z-ca Dyrektorads. Handlowych

Z-ca Dyrektorads. Finansowych

Z-ca Dyrektorads. Personalnych

DYREKTOR NACZELNY

ROZPIROZPITOTO I ZASII ZASIG KIEROWANIAG KIEROWANIA

RozpiRozpitoto kierowaniakierowania liczba podwadnych bezporednio podlegych kierownikowiZasiZasig kierowaniag kierowania liczba podwadnych podlegych kierownikowi bezporednio i porednio

KN

K22 K23K21 K31 K32K11 K12

336

K129 K2

312 K3

212

55

22

44

22

33

55

55

DEPARTAMENTACJA A DYWIZJONALIZACJADEPARTAMENTACJA A DYWIZJONALIZACJA

DEPARTAMENTACJA = proces grupowania stanowisk i komDEPARTAMENTACJA = proces grupowania stanowisk i komrek rek organizacyjnych w wiorganizacyjnych w wiksze caksze caooci wedci wedug kryterium funkcjiug kryterium funkcji

DYWIZJONALIZACJA = proces grupowania stanowisk i komDYWIZJONALIZACJA = proces grupowania stanowisk i komrek rek organizacyjnych w wiorganizacyjnych w wiksze caksze caooci wedci wedug innych kryteriug innych kryteriww

Typowe kryteria Typowe kryteria dywizjonalizacjidywizjonalizacji::

wyrbrynek geograficznyetap procesurodzaj klientw

DEPARTAMENTACJADEPARTAMENTACJA

Z-ca Dyrektorads. Produkcji

Z-ca Dyrektorads. Technicznych

Z-ca Dyrektorads. Handlowych

Z-ca Dyrektorads. Finansowych

Z-ca Dyrektorads. Personalnych

DYREKTOR NACZELNY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSISTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIBIORSTWABIORSTWA((dywizjonalizacjadywizjonalizacja wedwedug wyrobu)ug wyrobu)

Z-ca Dyrektora ds.Produkcji Pieczywa

Z-ca Dyrektora ds.Produkcji Wdlin

Z-ca Dyrektora ds.Produkcji Saatek

DYREKTOR NACZELNY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSISTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIBIORSTWABIORSTWA((dywizjonalizacjadywizjonalizacja wedwedug rynku geograficznego)ug rynku geograficznego)

Z-ca Dyrektorana Polsk Centraln

Z-ca Dyrektorana Polsk Pn.

i Zachodni

Z-ca Dyrektorana Polsk Pd.i Wschodni

DYREKTOR NACZELNY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSISTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIBIORSTWABIORSTWA((dywizjonalizacjadywizjonalizacja wedwedug etapu procesu technologicznego)ug etapu procesu technologicznego)

Z-ca Dyrektorads. Produkcji

Rolinnej

Z-ca Dyrektorads. Produkcji

Zwierzcej

Z-ca Dyrektorads. Produkcji

Misa i Wdlin

DYREKTOR NACZELNY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSISTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIBIORSTWABIORSTWA((dywizjonalizacjadywizjonalizacja wedwedug rodzaju klientug rodzaju klientw)w)

Z-ca Dyrektorads. Klientw

Indywidualnych

Z-ca Dyrektorads. Klientw

Instytucjonalnych

Z-ca Dyrektorads. Klientw

Zagranicznych

DYREKTOR NACZELNY

SPECJALIZACJASPECJALIZACJA

Specjalizacja to stopieSpecjalizacja to stopie zzooonoonoci i zakres rci i zakres rnorodnonorodnoci zadaci zadarealizowanych przez poszczegrealizowanych przez poszczeglne elementy sklne elementy skadowe organizacji adowe organizacji (stanowiska, kom(stanowiska, komrki itd.).rki itd.).

CENTRALIZACJACENTRALIZACJA

Centralizacja to stopieCentralizacja to stopie skupienia wskupienia wadzy na najwyadzy na najwyszym szczeblu.szym szczeblu.

STANDARYZACJASTANDARYZACJA

Standaryzacja to stopieStandaryzacja to stopie typowotypowoci dziaci dziaaa, procedur, rozwi, procedur, rozwizazaorganizacyjnych.organizacyjnych.

FORMALIZACJAFORMALIZACJA

Formalizacja to stopieFormalizacja to stopie ujujcia struktury organizacyjnej w ramy przepiscia struktury organizacyjnej w ramy przepisw.w.

DETERMINANTY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJDETERMINANTY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

a)a) determinanty wewndeterminanty wewntrzne:trzne:przedmiot dziaaniaetap rozwoju organizacjitechnika i technologialiczba i kwalifikacje ludzidziaania nieformalne

b)b) determinanty zewndeterminanty zewntrzne:trzne:koniunktura gospodarczapozycja na rynku (sia konkurencji)odlego od rde zaopatrzeniaodlego od rynku docelowegozakres kooperacji biernej i czynnejprzepisy prawa

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omw elementy skadowe organizacji.

2) Wyjanij pojcie wizi organizacyjnych i podaj ich przykady.

3) Czy si rni konfiguracja pionowa od poziomej konfiguracji struktury organizacyjnej?

4) Podaj miary centralizacji, specjalizacji, standaryzacji i formalizacji.

5) Scharakteryzuj determinanty wewntrzne dowolnej struktury organizacyjnej.

6) Scharakteryzuj determinanty zewntrzne dowolnej struktury organizacyjnej.

16.OTOCZENIE ORGANIZACJI16.OTOCZENIE ORGANIZACJI16.OTOCZENIE ORGANIZACJI

ORGANIZACJA A OTOCZENIEORGANIZACJA A OTOCZENIE

Otoczenie to wszystko, co nie naley do organizacji, a pozostaje z ni w jakichrelacjach.

OTOCZENIEOTOCZENIE

ORGANIZACJAORGANIZACJA

STRUKTURA OTOCZENIA ORGANIZACJISTRUKTURA OTOCZENIA ORGANIZACJI

otoczenie blisze (mikrootoczenie) inne organizacje otoczenie dalsze (makrootoczenie) uwarunkowania natury oglnej

OTOCZENIE DALSZE

OTOCZENIE BLISZE

ORGANIZACJAORGANIZACJA

oddziaywaniawzajemne (relacje)

ELEMENTY OTOCZENIA BLIELEMENTY OTOCZENIA BLISZEGOSZEGO

dostawcy

odbiorcy

konkurenci

partnerzy

spoeczno lokalna

inne: urzdy publiczne, aparat kontroli, aparat skarbowy, sdowy itp.)

INTERESARIUSZEINTERESARIUSZE

InteresariuszeInteresariusze ((stakeholdersstakeholders)) - osoby i grupy z organizacji i jej otoczenia zainteresowane bezporednio i porednio dziaalnoci organizacji

a) interesariusze wewntrzni: waciciele pracownicy

b) interesariusze zewntrzni: dostawcy odbiorcy konkurenci partnerzy inni

ELEMENTY OTOCZENIA DALSZEGOELEMENTY OTOCZENIA DALSZEGO

uwarunkowania ekonomiczne

uwarunkowania demograficzne

uwarunkowania prawne

uwarunkowania polityczne

uwarunkowania techniczne

uwarunkowania kulturowe

uwarunkowania rodowiskowe

RODZAJE OTOCZENIA ORGANIZACJIRODZAJE OTOCZENIA ORGANIZACJI

otoczenie proste a otoczenie zoone

otoczenie stabilne (statyczne) a otoczenie burzliwe (dynamiczne)

otoczenie zmienne w sposb przewidywalny a otoczenie zmienne w sposb nieprzewidywalny

otoczenie przyjazne (wicej szans) a otoczenie wrogie (wicej zagroe)

MEGATRENDYMEGATRENDY

MegatrendyMegatrendy trendy ogtrendy oglnolnowiatowewiatowe

Megatrendy gospodarcze

Megatrendy polityczne

Megatrendy spoeczne

Megatrendy w nauce i technice

Megatrendy w ekosystemie

MEGATRENDY POLITYCZNEMEGATRENDY POLITYCZNE

upadek systemu dwubiegunowego (kapitalizm komunizm)

globalizacja a regionalizacja

podzia polityczny wiata na Wschd i Zachd

liczne lokalne konflikty

zagroenie terroryzmem midzynarodowym

MEGATRENDY GOSPODARCZEMEGATRENDY GOSPODARCZE

globalizacja a regionalizacja

podzia gospodarczy wiata (Pnoc i Poudnie)

rozwj wielkich korporacji midzynarodowych

dynamiczny rozwj sfery usug

niskie tempo rozwoju przemysu

nadprodukcja w rolnictwie krajw rozwinitych

MEGATRENDY SPOMEGATRENDY SPOECZNEECZNE

umidzynarodowienie kultury, nauki, sztuki

przenikanie kultur

wzrost poziomu ycia, wyksztacenia, poprawa stanu zdrowia, wyduenie ycia

szybki wzrost ludnoci w krajach ubogich (bomba demograficzna)

ujemny przyrost naturalny w krajach rozwinitych

migracje i rozwj turystyki midzynarodowej

duszy czas wolny

zaamanie systemu wartoci (nihilizm)

rozwj patologii spoecznych

MEGATRENDY W NAUCE I TECHNICEMEGATRENDY W NAUCE I TECHNICE

rozwj informatyzacji

rozwj telekomunikacji

rozwj biotechnologii (genetyka)

nowe materiay, nowe rda energii, nowe technologie

MEGATRENDY W EKOSYSTEMIEMEGATRENDY W EKOSYSTEMIE

wzrost zanieczyszczenia (bomba ekologiczna)

wymieranie gatunkw zwierzt i rolin

wyczerpywanie si z i zasobw przyrody (surowce, woda)

inne zagroenia: dziura ozonowa, ocieplenie klimatu

GLOBALIZACJAGLOBALIZACJA

Globalizacja to Globalizacja to ywioywioowy proces polegajowy proces polegajcy na umicy na umidzynarodawianiu sidzynarodawianiu sistosunkstosunkw politycznych, gospodarczych i spow politycznych, gospodarczych i spoecznych.ecznych.

Przejawy globalizacji gospodarczej:Przejawy globalizacji gospodarczej:

umidzynarodowienie rynkw

umidzynarodowienie firm (rozwj korporacji midzynarodowych i ponadnarodowych)

umidzynarodowienie czynnikw produkcji (kapita, technologia, sia robocza, zasoby naturalne)

umidzynarodowienie metod organizacji i zarzdzania

rozwj instytucji gospodarki wiatowej

rozwj globalnych produktw (napoje, kosmetyki, szybkie dania itp.)

rozwj midzynarodowej integracji gospodarczej

KORZYKORZYCI Z GLOBALIZACJICI Z GLOBALIZACJI

dla korporacji midzynarodowych: nieograniczone moliwoci ekspansji

dla bogatych pastw: przyspieszenie wzrostu gospodarczego nowe rynki zbytu nowe miejsca taniej produkcji

dla biednych pastw: przyspieszenie rozwoju gospodarczego (zmniejszenie dystansu do krajw

rozwinitych) moliwo korzystania z najnowszych rozwiza technologicznych i

organizacyjnych podniesienie stopy yciowej ludnoci

ZAGROZAGROENIA WYNIKAJENIA WYNIKAJCE Z GLOBALIZACJICE Z GLOBALIZACJI

dla bogatych pastw: osabienie wadzy pastwowej na rzecz kapitaowych centrw decyzyjnych odpyw miejsc pracy do krajw sabo rozwinitych groba bezrobocia obnienie wpyww budetowych z podatkw

dla biednych pastw: uzalenienie od grup kapitaowych i korporacji (nowy kolonializm) rabunkowa eksploatacja zasobw naturalnych zanieczyszczenie rodowiska groba bezrobocia

CZYNNIKI SPRZYJAJCZYNNIKI SPRZYJAJCE GLOBALIZACJI W GOSPODARCECE GLOBALIZACJI W GOSPODARCE

znoszenie ogranicze przestrzennych, narodowych, kulturowych, prawnych dla dziaalnoci gospodarczej w skali wiatowejzanik barier politycznychrozwj telekomunikacjirozwj informatyzacji (internet)rozwj mediw transporturozwj bezporednich inwestycji zagranicznychwzrost potgi korporacji midzynarodowych koncentracja kapitauliberalizacja: handlu przepyww kapitaowych transferu technologii transferu siy roboczej

CZYNNIKI UTRUDNIAJCZYNNIKI UTRUDNIAJCE GLOBALIZACJCE GLOBALIZACJ W GOSPODARCEW GOSPODARCE

bariery kulturoweprotekcjonizm pastwowyizolacjonizm pastwowyrestrykcyjna polityka imigracyjnadziaania przeciwnikw (antyglobalistw): zwizki zawodowe (zagroenie miejsc pracy, bezrobocie) organizacje ekologiczne (rabunkowa eksploatacja zasobw naturalnych,

zanieczyszczenie rodowiska) organizacje obrony praw czowieka (globalizacja = nowy kolonializm) organizacje ochrony konsumentw (walka z monopolami) drobni rolnicy i farmerzy (utrata dochodw, subwencji pastwowych) izolacjonici (ortodoksyjni komunici, fundamentalici religijni) ch

zmiany lub utrzymania stosunkw spoecznych religijna prawica (globalizacja niszczy rodzin, kultur, laicyzuje

spoeczestwo)

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIAPYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omw struktur otoczenia organizacji.

2) Scharakteryzuj otoczenie wybranej organizacji.

3) Przedstaw przykady relacji zachodzcych pomidzy organizacj a jej otoczeniem.

4) Przedstaw waniejsze wspczesne megatrendy.

5) Wyjanij istot i omw przejawy procesu globalizacji.

6) Jakie s przyczyny i skutki globalizacji?

7) Co sprzyja, a co utrudnia globalizacj w gospodarce?