of 51/51
JAN.W.BOSSAK W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 1 WYKŁAD 2 SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

WYKŁAD 2

 • View
  57

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WYKŁAD 2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA. PODSTAWOWE KATEGORIE EKONOMICZNE. SYSTEM GOSPODARCZY.PROSTY I ZŁOŻONY STRUKTURA SYSTEMU SYSTEM OTWARTY SYSTEM MECHANICZNY I INTELIGENTNY POWIĄZANIA INFORMACYJNE I INTERAKCJE OTOCZENIE SYSTEMU PODSTAWOWE TYPY SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH - PowerPoint PPT Presentation

Text of WYKŁAD 2

 • WYKAD 2SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • PODSTAWOWE KATEGORIE EKONOMICZNESYSTEM GOSPODARCZY.PROSTY I ZOONYSTRUKTURA SYSTEMUSYSTEM OTWARTYSYSTEM MECHANICZNY I INTELIGENTNYPOWIZANIA INFORMACYJNE I INTERAKCJEOTOCZENIE SYSTEMUPODSTAWOWE TYPY SYSTEMW EKONOMICZNYCHKRYTERIA WYRNIENIA SYSTEMW EKONOMICZNYCHKOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO SYSTEMU

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • LITERATURALITERATURA OBOWIZKOWAJ.BOSSAK,SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALNA KONKURENCJA,SGH 2006J.BOSSAK, INSTYTUCJE, RYNEK I KONKURENCJA WE WSPCZESNYM WIECIE, SGH 2008J.STIGLITZ, GLOBALIZACJA , PWN 2004DOING BUSINESS 2007,THE WORLD BANKLITERATURA ZALECANAKARL SCHENK,INSTITUTIONS AND COMPLEXITY.INTERACTIONS F. FUKUYAMA,BUILDING INSTITUTIONS

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • TENDENCJE ROZWOJU GOSPODARKI WIATOWEJ ZMIANY POLITYCZNE. NOWY UKAD SIPAX AMERICANA CZY MULTILATERALIZACJAZRNICOWANIE POZIOMW ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOECZNEGOZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARKI WIATOWEJNOWE CENTRA ROZWOJU ? CHINY,INDIE,BRAZYLIAPROCESY REGIONALNEJ INTEGRACJI EKONOMICZNEJ SYSTEM GOSPODARKI WIATOWEJ. KIERUNKI ZMIANGLOBALNA KONKURENCJA I ZMIANY W JEJ CHARAKTERZE : KOSZT, RNORODNO, INNOWACYJNO I JAKOREWOLUCJA INFORMATYCZNA I EDUKACYJNA A KAPITA LUDZKI I JAKO INSTYTUCJI

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEMY POLITYCZNECYWILIZACJA A PASTWOPLATON, ARYSTOTELES,CYCERON, KONFUCJUSZDESPOTIE,MONARCHIE, PASTWO OWIECONE, REPUBLIKA , RZDY ELIT, DEMOKRACJATO CAO INSTYTUCJI ZWIZANYCH Z TWORZENIEM PRAWA I SPRAWOWANIEM WADZYTO PODZIA WADZY I WSPDZIAANIE SI POLITYCZNYCH I ORGANW WADZYTO MECHANIZM WYBORW I WYANIANIA WADZY

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • PASTWO-SUWERENNA INSTYTUCJA SPOECZNA I POLITYCZNAINSTYTUCJA PANSTWA. SUWERENNO STANOWIENIA I EGZEKUCJI PRAWAZDOLNO DO KSZTATOWANIA WARUNKW INSTYTUCJONALNYCH ROZWOJU EKONOMICZNEGO I SPOECZNEGOTO INSTYTUCJE, ORGANIZACJE, TAKIE JAK PARTIE, PARLAMENT, SDY, ADMINISTRACJAPASTWO A GLOBALIZACJA INTEGRACJA REGIONALNA I ROZWJ SAMORZDNOCI LOKALNEJ

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEMY POLITYCZNE DEMOKRACJAPASTWO JAKO UMOWA SPOECZNA PRAWO TWORZ OBYWATELE A NIE BGKONSTYTUCYJNE GWARANCJE REGULARNYCH, WOLNYCH, UCZCIWYCH WYBORWRWNO WSZYSTKICH OBYWATELI WOBEC PRAWA KONSTYTUCYJNE GWARANCJE WOLNOCI OSOBISTEJ, WYPOWIEDZI I ZRZESZANIA SIRZDY PRAWA, PRAWO JEST KRLEM DLA WSZYSTKICHWYBORY JAKO MECHANIZM LEGITYMIZACJI WADZ PASTWOWYCH

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • KONSTYTUCJONALIZMPERSPEKTYWA HISTORYCZNA1215 WIELKA KARTA WOLNOCI. ANGLIA1222 ZOTA BULLA WGIERSKA, 1505 KONSTYTUCJA NIHIL NOVI, 1643 REGIRUNSFORM SZWECJAREWOLUCJA ANGIELSKA 1688, COMMON LAW1787 KONSTYTUCJA STANW ZJEDNOCZONYCH1791 KONSTYTUCJA FRANCUSKA1794 KONSTYTUCJA 3 MAJANAPOLEON I UPOWSZECHNIENIE KONSTYTUCJI1815-1830 WPROWADZONO 57 KONSTYTUCJIUPOWSZECHNIENIE DEMOKRACJI PO 1945r.

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • KONSTYTUCJONALIZM I DEMOKRACJA .CENZUSY. ANGLIA DO 1832 3% SPOECZESTWA MIAO UPRAWNIENIA WYBORCZE1856 PRAWA WYBORCZE PRZYZNANO KATOLIKOM I YDOM1874 REFORMA GLADSTONA. PRAWA WYBORCZE WSZYSCY MECZYZNI WACICIELE DOMW1918 ZNIESIENIE CENZUSU MAJTKOWEGO DLA WYBORCW MECZYZN1928 RWNOUPRAWNIENIE WYBORCZE KOBIET

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • DEMOKRACJAWOLNO POLITYCZNA I MASOWA DEMOKRACJA UPOWSZECHNIAJ SI DOPIERO W XXwDEMOKRACJA I WOLNO DAJ PRAWO WYBORU I SZANS,SPOECZENSTWU GWARANTUJE PODMIOTOWODEMOKRACJA JEST MECHANIZMEM WYANIANIA WADZY A NIE FORM WADZYDEMOKRACJA UMOLIWIA WYBR I ZAPEWNIA RNORODNO FORM SPOECZNO-EKONOMICZNYCHDEMOKRACJA NIE GWARANTUJE DOBROBYTU OTWIERA TYLKO MOLIWOSCI .GLOBALIZACJA A DEFICYT DEMOKRACJI

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • DEMOKRACJA A SYSTEM GOSPODARCZYKONSTYTUCJE GWARANTUJ WOLNO JEDNOSTKI I WASNOSCI PRYWATNEJZAPEWNIAJ SPOECZENSTWU PODMIOTOWO I EGALITARYZM PRAWNY I POLITYCZNY.PANSTWO OBYWATELSKIEWOLNO GOSPODARCZA, PRZEDSIEBIORCZO, KONKURENCJA SPRZYJAJ DYNAMICE I ROZWOJOWI A ZARAZEMZROZNICOWANIU EKONOMICZNEMU PRAWO WYBORU I RNORODNO MODELI SPOECZNO-GOSPODARCZYCHDEMOKRACJA TO WOLNO TWORZENIA, POSZUKIWANIA INNOWACJI I ROZWOJUDYNAMIKA I RWNOWAGA EKONOMICZNA I SPOECZNA. STABILNO SYSTEMU

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • DEMOKRACJA A EFEKTYWNO SYSTEMU GOSPODARCZEGOKOMPROMISY POLITYCZNE. POOWICZNO REFORMPOPULIZM, SOCJALIZACJA POLITYKI GOSPODARCZEJCYKL WYBORCZY A NIEPOPULARNE DECYZJECZSTE ZMIANY GABINETW KOALICYJNYCHSKONNO DO WZROSTU DEFICYTU BUDETOWEGO I DUGU PUBLICZNEGOGRUPY INTERESW,LOBOWANIE POLITYCZNE, PRZYWILEJEKRTKI HORYZONT DZIAANIA RZDU

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • DEMOKRACJA METODY STABILIZACJI SYSTEMU GOSPODARCZEGOKONSTYTUCYJNE OKRESLENIE MODELU SPOECZNO-GOSPODARCZEGOKONSTYTUCYJNE OGRANICZENIA FISKALNEKONSTYTUCYJNE GWARANCJE AUTONOMII BANKU CENTRALNEGOMIDZYNARODOWE POROZUMIENIA I WSPPRACA Z MFW, BANKIEM WIATOWYM, ESW, KRYTERIA Z MAASTRICHT, ZASADY BISLIBERALIZACJA I PRYWATYZACJAOGRANICZENIA POLITYCZNEJ DZIAALNOCI ZWIZKW ZAWODOWYCHPOPARCIE DLA RZDW JEDNOPARTYJNYCH

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • PASTWO JAKO INSTYTUCJAPASTWO TO SUWERENNA INSTYTUCJA POLITYCZNATO PORZDEK PRAWNY I INSTYTUCJE USTAWODAWCZE,WYKONAWCZE I SDOWNICZETO SYSTEM SPOECZNY I EKONOMICZNYPASTWO OKRESLA ZASADY PRAWNE,PODMIOTY I MECHANIZMY SPRAWOWANIA WADZY I KOORDYNACJI GOSPODARKIINSTYTUCJE PASTWA I SYSTEM GOSPODSARCZY ZMIENIAJ SI WRAZ Z ROZWOJEM SPOECZNO-GOSPODARCZYMSYSTEM GOSPODARCZY ,WOLNO,KONKURENCJA KOMPETENCJE,SYSTEMY WARTOSCI I INTERAKCJEOKRELAJ EFEKTYWNO, PRZEDSIEBIORCZO, INNOWACYJNO , ROZWJ EKONOMICZNY I SPOECZNY ORAZ KONKURENCYJNO

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEM GOSPODARCZYTO CZ ADU INSTYTUCJONALNEGO PASTWA, PRAWA GOSPODARCZEGO OKRESLAJCA PODMIOTY GOSPODARUJACE, ICH ORGANIZACJE , ZAKRES SWOBODY INTERAKCJI, STOSUNKI WASNOSCIOWE, PRACY, PODZIAU DOCHODU I MECHANIZMY KOORDYNACJI SYSTEMY GOSPODARCZE S TWORAMI KSZTATOWANYMI PRZEZ SPOECZESTWO I POLITYKWKSZTAT INSTYTUCJONALNY SYSTEMOW GOSPODARCZYCH DETERMINUJ KOMPROMISY POLITYCZNE I PRZESANKI PRAKSEOLOGICZNESYSTEMY GOSPODARCZE S ZRNICOWANE I NIE MAJ CHARAKTERU UNIWERSALNEGO, IDEALNEGO, PONADCZASOWEGO

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEM GOSPODARCZYMETODA I CEL BADAWCZYMETODA A PRAWA PRZYRODY I PRAWA SPOECZNEINDUKCJA,DEDUKCJA,SYNTEZACZYNNIKI INSTYTUCJONALNEDYSPOZYCJE, ZACHOWANIA I WYBORY PODMIOTW GOSPODARUJACYCHWIEDZA, KOMPETENCJE, INNOWACYJNOZASADY I SPOSOBY KOMUNIKACJI, WSPDZIAANIA I KONKURENCJI PODMIOTWKOSZTY I RYZYKO PODEJMOWANIA DZIAALNOCI GOSPODARCZEJWOLNO, PRZEDSIEBIORCZO, KONKURENCJA JAKO ZRDA DYNAMIKI GOSPODARCZEJ SPOECZENSTWASYSTEM POLITYCZNY A CELE SYSTEMU GOSPODARCZEGOOTWARTO I ZDOLNO DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU A SYSTEM POLITYCZNY SPOECZENSTWA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • PASTWO A SYSTEM GOSPODARCZY

  PASTWO OKRELA SYSTEM PRAWNY I JEGO STRUKTUR PODMIOTOW, ZAKRES SWOBODY, CHARAKTER I INTENSYWNO WSPZALENOCI ORAZ INTERAKCJI PODMIOTW SYSTEMU Z OTOCZENIEM PASTWO KSZTATUJE ZASADY I WASCIWOSCI MECHANIZMU RYNKOWEGO I ZAKRES SAMOREGULACJIPASTWO DECYDUJE O OTWARTOCI SYSTEMU NA KONKURENCJ I BODZCE PYNCE Z OTOCZENIA PASTWO DOSTOSOWUJE SYSTEM GOSPODARCZY KRAJU DO ZASAD MIDZYNARODOWEJ WSPPRACY PASTWO PROWADZI POLITYK GOSPODARCZ SPJN Z ZASADAMI I CELAMI SYSTEMU GOSPODARCZEGO PASTWO OKRESLA ZASADY PODZIALU DOCHODU NARODOWEGOPANSTWO A ZAKRES WOLNOSCI GOSPODARCZEJ, OCHRONY PRAW WLASNOCI, INTENSYWNOSC KONKURENCJI

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEM GOSPODARCZY PASTWASYSTEM INSTYTUCJONALNY PASTWA WPYWA NA DYSPOZYCJE JEDNOSTEK I SPOECZNY PODZIA PRACYOKRELA ZAKRES WOLNOCI GOSPODARCZEJOKRELA INTENSYWNO KONKURENCJIWPYWA ISTOTNIE NA INFORMACJE, WIEDZ KOMPETENCJE, TECHNOLOGIE, KNOW-HOWDECYDUJE O JAKOCI INSTYTUCJI WPYWA NA WSPDZIAANIE I KONKURENCJOKRESLA POZIOM KOSZTW TRANSKACYJNYCH I RYZYKA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEMY GOSPODARCZE A WOLNO I PRZEDSIEBIORCZO

  SYSTEM A OGRANICZENIA I NOWE MOLIWOSCIPOLE I ZASADY GRY EKONOMICZNEJOTWARTO I RESTRYKCYJNO PRAWAWOLNOC, PRZEDSIEBIORCZO I KONKURENCJAKONKURENCJA A MECHANIZM KOORDYNACJI DZIAALNOCI GOSPODARCZEJPASTWO A RYNEK: STEROWANIE A SAMOREGULACJAMECHANIZM RYNKOWY: WOLNO DZIAANIA I WYBORU, KONKURENCJA, RYNEK HOMEOSTATYCZNE DOSTOSOWANIE PODAY I POPYTUINSTYTUCJE I SYSTEM A KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • ZAKRES I JAKO REGULACJI A WOLNO EKONOMICZNA

  ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ORAZ STOPIEN SZCZEGOWOSCI REGULACJI PRAWNEJJAKO PRAWA: PRZEJRZYSTO, SPOJNO, STABILNO ORAZ EFEKTYWNO EGZEKUCJI PRAWA I UMWINSTYTUCJE A DYSKRECJONALNO PRAWA, BIUROKRACJA, KORUPCJAADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA WYMIANY HANDLOWEJOBCIENIA FISKALNEREGULACJE ZDROWOTNE, PRACY, OCHRONY RODOWISKA OGRANICZENIA I REGULACJE FINANSOWEREGULACJE RYNKU PRACYZAKRES CZARNEGO RYNKUSTOPIEN REGULACJI A EFEKTYWNOPRZEREGULOWANIE,DEREGULACJA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • STRUKTURA SYSTEMU GOSPODARCZEGOSTRUKTURA LADU PRAWNEGOSTRUKTURA PRZEPYWW REALNYCHMIEJSCE I ROLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH STRUKTURA WASNOCI, STOPIEN MONOPOLIZACJI GOSPODARKI I KONKURENCJIPODMIOTY DOPUSZCZONE DO GRY RYNKOWEJ : PRZEDSIBIORSTWA, INWESTORZY, PRACOWNICY, GOSPODARSTWA DOMOWE I KONSUMENCI, SIE INTERAKCJI, WYMIANY INFORMACJI, SPRZEEN ZWROTNYCHMECHANIZM SAMOREGULACJI RYNKOWEJ

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEM GOSPODARCZYPODSYSTEMY,MECHANIZM,CELESYSTEM I POLITYKAPRAW WASNOSCI FINANSOWY FISKALNY PRACYWSPPRACY Z ZAGRANIC

  RYNEK

  ZAMONOCI I JAKOCI YCIA

  PRZEDSIEBIORSTWAINWESTORZYKONSUMECI CELEWZROST WARTOCIPRZEDSIEBIORSTWWZROST DOCHODOW

  WOLNO I KONKURENCJAAKTORZY I MECHANIZJMYPRACOWNICY

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEM WSPZALENOCI I INTERAKCJI EKONOMICZNYCH

  POWIZANIA HANDLOWE, FINANSOWE,KAPITAOWE, TECHNOLOGICZNE,INFORMACYJNE,ORGANIZACYJNEWYMIANA INFORMACJIDYSPOZYCJE, ZACHOWANIA MOTYWY, BODZCESPRZENIA ZWROTNEKONKURENCJA, RYWALIZACJAKOORDYNACJA,WSPDZIAANIEPOWIZANIA UMOWNEPODZIA RYZYKAPODZIA KORZYSCI

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • MECHANIZMY GOSPODARCZETO SPOSOBY WZAJEMNEGO ODDZIAYWANIA PODMIOTW GOSPODARUJACYCH W RAMACH SPOECZNEGO PODZIAU PRACY MECHANIZM GOSPODARCZE MAJ CHARAKTER RYNKOWY, ADMINISTRACYJNY I MIESZANYZAKRES WOLNOCI I KONKURENCJA DECYDUJ O MOTYWACJACH , ROZPIETOCI DOCHODW I EFEKTYWNOCI MECHANIZMU KOORDYNACJI DZIAALNOCI GOSPODARCZEJMECHANIZM GOSPODARCZY OBEJMUJE RYNEK CZYNNIKW PRODUKCJI I RYNEK PRODUKTW I USLUGSPRAWNE MECHANIZMY REDUKUJA KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO SYSTEMU GOSPODARCZEGOSPRAWNE MECHANIZMY I KONKURENCJA PREMIUJ FIRMY KONKURENCYJNE A ELIMINUJ FIRMYNIEKONKURENCYJNE

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • FUNKCJE MECHANIZW KOORDYNACJI DZIAALNOCI GOSPODARCZEJINFORMACYJNAWYCENA WARTOCI MOTYWACYJNARWNOWAENIA PODAY I POPYTUSELEKCYJNA ALOKACYJNAPODZIAU KORZYCIFUNKCJE MECHANIZMW A ZAKRES WOLNOCI I KONKURENCJIMECHANIZMY W SFERZE TWORZENIA I PODZIAU DOCHODU

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEMY MECHANICZNE I INTELIGENTNEUKADY PROSTE I ZOONEUKADY MECHANICZNE I INTELIGENTNEIM WICEJ FUNKCJI I ZADA,CELW TYM BARDZIEJ ZOONA JEST STRUKTURA INTERAKCJI, POWIZA I SPRZE ZWROTNYCH MIDZY ELEMENTAMI SYSTEMU,JAK I MIEDZY NIM A JEGO OTOCZENIEMSTRUKTURA SYSTEMOW MECHANICZNYCH : ELEMENTOW, PODMIOTOW ,WSPZALENOCI I INTERAKCJI JEST STAASYSTEM OTWARTE, INTELIGENTNE DOSTOSOWUJ SW STRUKTUR I RODZAJ POWIAZA DO ZMIAN ZACHODZACYCH W OTOCZENIU EKONOMICZNYM , TECHNOLOGICZNYM ORAZ NOWYCH ZADA. WYRNIAJ SI ZDOLNOCI ADAPATACYJN

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • EFEKTYWNO MECHANIZMU RYNKOWEGO ZAKRES I JAKO REGULACJI A MECHANIZMY ZAKRES REGULACJI I SWOBODY, WOLNOCI GOSPODARCZEJ, INTENSYWNO KONKURENCJIJAKO INSTYTUCJI (ADU PRAWNEGO I SPRAWNYCH ORGANIZACJI),EFEKTYWNO OCHRONY WASNOCI PRYWATNEJ , DOMINUJCY TYP I STRUKTURA WASNOCI, SYSTEM FINANSOWY, PODATKOWY, PRAWO PRACY I WSPPRACY Z ZAGRANICOTWARTO, STOPIE LIBERALIZACJI I DEREGULACJI A ZDOLNOC DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • ROZWJ GOSPODARCZY.UJCIE REALNE I SYSTEMOWEROZWJ GOSPODARCZY Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ (A.MADDISON)ANALIZA CZYNNIKW WZROSTU GOSPODARCZEGO. UJCIE REALNENOWE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO. OD PRZEMYSU DO WIEDZY I JAKOCI INSTYTUCJIWSPZALEZNO SFERY REALNEJ I INSTYTUCJONALNEJZRNICOWANIE SYSTEMW GOSPODARCZYCHOPTYMALIZACJA SYSTEMU GOSPODARCZEGO ?DEMOKRACJA A OPTYMALIZACJA SYSTEMU GOSPODARCZEGO

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEMY GOSPODARCZE PORWNANIA PODOBIESTWO ZASAD I INSTYTUCJI ,ANI ZBLIONY STOPIE PRZESTRZEGANIA PRAWA NIE PRZESDZAJ O ZAKRESIE SWOBODY, SPRAWNOCI, DYNAMICE I RWNOWADZE SYSTEMW GOSPODARCZYCHPRZY ODMIENNYM ZAKRESIE WOLNOCI GOSPODARCZEJ, INTENSYWNOCI REGULACJI, POZIOMU CHARAKTERZE KONKURENCJI, MONOPOLIZACJI, STOPNIU OTWARTOCI PROWADZI DO RNIC W SPRAWNOCI, DYNAMICE I KIERUNKACH ROZOWJUPODOBIESTWO INSTYTUCJONALNE, STRUKTURY WASNOSCI, PRZY RNYM STOPNIU REGULACJI I OTWARTOCI SYSTEMW ZMIENIA ZACHOWANIA PODMIOTW I SYSTEMW GOSPODARCZYCHSTRUKTURA,CZSTOTLIWO I CHARAKTER INTERAKCJI I POWIZA INFORMACYJNYCH, PIONOWYCH I POZIOMYCH PODMIOTW GOSPODARUJACYCH

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • ROLA PANSTWA W GOSPODARCEMINIMALNE, CZY OPTYMALNE PASTWO ?KSZTATOWANIE ADU PRAWNEGO, ZASAD GRY .OKRESLENIE ZAKRESU REGULACJI,WOLNOCI I KONKURENCJIOTWIERANIE NOWYCH MOLIWOSCI I WPROWADZANIE OGRANICZE POBUDZANIE PRZEDSIBIORCZOCIZAPEWNIENIE RWNOWAGI EKONOMICZNEJREDUKOWANIE KOSZTW TRANSAKCYJNYCH I RYZYKAOKRELENIE ZASAD PODZIAU DOCHODU NARODOWEGOHARMONIZOWANIE CELW SPOECZNYCH I GOSPODARCZYCH

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • ZAKRES ODDZIAYWANIA I SKUTECZNO INSTYTUCJIINSTYTUCJE DEMOKRATYCZNE I NIEDEMOKRATYCZNEOMNIPOTENCJA PANSTWA A ANARCHIACENTRALIZACJA I DECENTRALIZACJAINSTYTUCJE POLITYCZNE A SYSTEMY GOSPODARCZEZADANIA PASTWA A JAKO PASTWAMOLIWE OPCJE STRATEGICZNEPASTWO A RYNEK I PRZEDSIBIORCZOSYSTEM GOSPODARCZY A WOLNO I PRZEDSIBIORCZOJAKO I STOPIE PRZESTRZEGANIA PRAWAINNOWACYJNO SPOECZENSTWA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • PRZYCZYNY ZRNICOWANIA SYSTEMW GOSPODARCZYCHSYSTEMY DEMOKRATYCZNE I NIEDEMOKRATYCZNEDEMOKRACJA, WOLNO I WYBRRNICE W POZIOMACH ROZWOJU EKONOMICZNEGO A NADBUDOWA INSTYTUCJONALNASTOPIE LIBERALIZACJI , OTWAROCI SYSTEMU I JEGO ZDOLNO DO SAMOREGULACJI POWIZA I INTERAKCJI ORAZ STRUKTURY PODMIOTOWEJ JAKO I STOPIE DOSTOSOWANIA ADU INSTYTUCJONALNEGO DO SZANS I ZAGROE ZWIZANYCH Z POSTPEM TECHNOLOGICZNYM , ZMIANAMI STRUKTURY I WARUNKW KONKURENCJIJAKO POLITYKI REGULACJI

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEMY GOSPODARCZE W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJKAPITALIZM KUPIECKIFENICJANIE, HANDEL SRDZIEMNOMORSKIUPADEK BIZANCJUM. ODKRYCIE AMERYKIROZWJ HANDLU ZAMORSKIEGOGILDIE.UPRZYWILEJOWANE SPKI. MONOPOLEHANZA. HANDEL BATYCKI.NOWOGRD.MOSKWABRITISH MOSCOVITY COMPANY 1555BRITISH EAST INDIA COMPANY 1600DUTCH EAST INDIA COMPANY 1602FRANCUSKA KOMPANIA WSCHODNIA 1664FRANCUSKA KOMPANIA MISSISIPI 1726HUDSON BAY COMPANY 1870JAPOSKIE ZAIBATSU

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEMY GOSPODARCZE W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJMERKANTYLIZMMIASTA WOSKIE I HANDEL LEWANTYNSKI MARCO POLOUPADEK BIZANCJUM.ODKRYCIE AMERYKIIMPERIUM MORSKIE PORTUGALI I HISZPANIROZKWIT HOLANDII I BRABANCJIAKT NAWIGACYJNY O.CROMWELLA,REWOLUCJA ANGIELSKA, COMMON LAWEKSPANSJA MORSKA WIELKIEJ BRYTANIIRICHELIE, MAZARINI, COLBERT,FIZJOKRACIFRYDERYK WIELKI. ROZWJ EKONOMICZNY PRUS

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • SYSTEMY GOSPODARCZE W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJMERKANTYLIZMPRACA I HANDEL. ZRDA BOGACTWA I SIY EKONOMICZNEJ FETYSZYZACJA SREBRA I ZOTAOGRANICZENIA IMPORTU POPIERANIE EKSPORTU, EKSPANSJA ZAMORSKAPRZYWILEJE DLA SPEK KUPIECKICHDOCHODY PASTWABUDOWA FLOT MORSKICH, ARMII , EKSPANSJA KOLONIALNAROZWJ PASTWOWYCH MANUFAKTUR (STOCZNIE, ZAKADY SUKIENNICZE, UZBROJENIA,INNE)PASTWA MIASTA. REPUBLIKI KUPIECKIE

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • ETATYZMTRADYCJA PASTWA OWIECONEGOETATYZM : WOLNO GOSPODARCZA NIE ZAWSZE STWARZA DOBR PODSTAW DLA ROZWOJU, RWNOCI I SPRAWIEDLIWOCIKWESTIONUJE EFEKTYWNO WOLNEGO RYNKU ZWASZCZA W ALOKACJI ZASOBWZADANIA PASTWA W GOSPODARCE INTERWENCJONIZM PROTEKCYJNY , JAK I PROROZWOJOWY INTERWENCJA MOE WYKORZYSTYWA RODKI ADMINISTRACYJNE , JAK I RYNKOWE

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • GOSPODARKA WOLNORYNKOWA

  ADAM SMITH . KAPITALIZM WOLNORYNKOWY. SPOECZNY PODZIA PRACY.OPTYMIZM ,WIARA W POSTP SPOECZNY I MATERIALNYNIEWIDZIALNA RKA RYNKU. INTERES INDYWIDUALNY A SPOECZNYWASNO PRAWEM NATURALNYMWASNO PRYWATNA PODSTAW WOLNOCIWASNO PODSTAW ORGANIZACJI YCIA SPOECZNEGOOGRANICZENIE ROLI PASTWA DO MINIMUMZERWANIE Z MERKANTYLIZMEM . PO 1860 UPOWSZECHNIENIE KNU.FRANCIS FUKUYAMA. ZANIK PASTWA CZY JEGO METAMORFOZA ?

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • LIBERALIZM A ETATYZMDEMOKRATYCZNE , LIBERALNE PASTWO CHRONI WOLNO INDYWIDUALN, SPRZYJA PRZEDSIBIORCZOCI I INNOWACJOM. ZAPOBIEGA ANARCHII ETATYZM UZASADNIA SI DOBREM SPOECZESTWA JAKO CAOCIETATYZM KWESTIONUJE LIBERALIZM NA GRUNCIE MORALNYM , SPOECZNYM I EKONOMICZNYM (KRYTYKUJE EROZJE TRADYCYJNYCH WARTOCI, MATERIALIZM, ROZPAD RODZINY, POGO ZA ZYSKIEM, AKCEPTACJ BEZROBOCIA, ROZWARSTWIENIE SPOECZNE ETC)LIBERALIZM KRYTYKUJE ETATYZM ZA OGRANICZENIE WOLNOCI , PRZEDSIEBIORCZOCI I INNOWACYJNOCI JEDNOSTKI ORAZ NISZY OD MOLIWEGO DO OSIGNIECIA POZIOM EFEKTYWNOCI

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • WARTOCI I ZASADY USTROJOWE PASTWA A SYSTEMY GOSPODARCZESYSTEMY DEMOKRATYCZNESYSTEMY ETATYSTYCZNESYSTEMY IDEOLOGICZNESYSTEMY AUTOKRATYCZNEASYSTEMY RYNKOWESYSTEMY BIUROKRATYCZNESYSTEMY SOCJALISTYCZNESYSTEMY PASTWOWE

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • PODSTAWOWE TYPY RYNKOWYCH SYSTEMW GOSPODARCZYCHWOLNORYNKOWY (ANGLOSASKI)

  RYNKOWE

  SPOECZNO-RYNKOWE

  DOBROBYTUETATYZM (AZJATYCKI)TRANSFORMUJCE SISTANY ZJEDNOCZONE, KANADA, AUSTRALIA, IRLANDIA, NOWA ZELANDIAW.BRYTANIA, HOLANDIA, HISZPANIANIEMCY, AUSTRIA, FRANCJA, WOCHY, LUXEMBURG, BELGIASZWECJA, NORWEGIA, DANIA, FINLANDIAJAPONIA, KOREA PDPOLSKA, CZECHY,WGRY, SOWACJA, ESTONIA, LITWA,

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • NIEDEMOKRATYCZNE SYSTEMY POLITYCZNO-GOSPODARCZEKAPITALIZM REGULOWANYKAPITALIZM SOCJALNO-PASTWOWYKAPITALIZM PASTWOWYKAPITALIZM NIEDOJRZAYPANSTWOWO-PRYWATNYDUALIZM GOSPODARCZYNAKAZOWY

  AZJA WSCHODNIA I PD-WSCH DO LAT 80YCHARABIA SAUDYJSKA, LIBIA, KUWEJT,BAHRAIN,BRUNEIPAKISTAN,IRAN,BIRMA

  MAROKKO,NIGERIA,EGIPT,GHANA,PERU, EKWADORIRAK,KAZACHSTAN,AZERBEJDAN

  CHINY,WIETNAM, LAOS, KAMBODA, SYRIAKUBA, KOREA PN,UZBEKISTAN, BIAORU

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • MODE DEMOKRACJESYSTEMY GOSPODARCZE PRZEJCIOWEZASADNICZO LIBERALNE

  REGULOWANE

  OGRANICZONE REFORMYPOLSKA,CZECHY,WGRY,OTWA. SOWENIA,ESTONIA,LITWA, SOWACJA, RUMUNIA,BUGARIA, ARGENTYNA,BRAZYLIA, MEKSYK

  ROSJA,UKRAINA,KAZACHSTAN, MONGOLIA, GRUZJA, ARMENIA

  SERBIA, MACEDONIA, ALBANIA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • GLOBALNA KONKURENCJA A SYSTEM

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • OPCJE STRATEGICZNE REFORMZAKRES FUNKCJI PANSTWAJAKOC PANSTWA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • GLOBALIZACA:PRZEJAWY I PRZYCZYNYWZROST WSPZALENOCI ,INREAKCJI,DOSTOSOWANIAGLOBALIZACJA A LIBERALIZACJA I SUWERENNO PASTWAREWOLUCJA INFORMACYJNA, INTERNET, TELEKOMUNIKACJA, MASS MEDIA, ZMNIEJSZENIE ASYMETRII INFORMACYJNEJ, DOSTP DO BAZ DANYCHUPOWSZECHNIENIE I KOMERACJALIZACJA INFORMACJI. SYSTEMY ON-LINE : REUTERS, BLOOMBERGAGENCJE RANKINGOWE, SCORINGOWE, RATINGOWELIBERALIZACJA I INTEGRACJA RYNKW FINANSOWYCHGLOBALNA KONKURENCJA : HANDEL, USUGI, FINANSE, KAPITA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • GLOBALIZACJA: SZANSE I ZAGROENIAPOSTP EKONOMICZNY, DOSTP DO TECHNOLOGII, WIEDZY I INFORMACJIDOSTP DO SIECI, RYNKW ZBYTU KAPITAU, KNOW-HOWKONIECZNO : SZANSE I KOSZTY DOSTOSOWANIA SYSTEMU, POLITYKI, ZACHOWAKONIECZNO MOBILIZACJI, KOSZT I RYZYKO GRY RYNKOWEJRYZYKO STRAT I MARGINALIZACJIZMNIEJSZENIE SUWERENNOCIWZROST RYZYKA SYSTEMOWEGOOSABIENIE KONTROLI PASTWA A MIDZYNARODOWA SZARA STREFA GOSPODARCZA, SPOECZNA, POLITYCZNA I TERRORYZM

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • GLOBALIZACJA A SYSTEMY WARTOCIEKONOMIA A KULTURA I CYWILIZACJAKONIEC IDEOLOGII (F.FUKUYAMA)RENESANS TEOLOGII ?ZDERZENIE CYWILIZACJI (S.HUNTINGTON)PAX AMERICANA A UNIWERSALIZMMC DONALD A JIHADMATERIALIZM A DUCHOWOUNIWERSALIZM A RONORODNOGLOBALIZACJA A TERORYZM ?

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • GLOBALIZACJA A SUWERENNO PASTWA I SYSTEMY NARODOWEGLOBALIZACJA: WYMIAR SPOECZNY, POLITYCZNY, GOSPODARCZYWZROST OTWAROCI I POWIZA GOSPODARCZYCH, INFORMACYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH,WZROST ZALENOCI SPOECZENSTW OD CZYNNIKW MIDZYNARODOWYCH I TECHNOLOGI, WIEDZY ORAZ PRAW WASNOSCI INTELEKTUALNEJNOWE MOLIWOCI ROZWOJU SPOECZENSTWZMNIEJSZENIE STOPNIA SUWERENNOCIWZROST ZNACZENIA WSPPRACY MIDZYNARODOWEJ I GLOBALNEJ KONKURENCJIPOSZERZENIE ZAKRESU WOLNOSCI GOSPODARCZEJ I ZAOSTRZENIE KONKURENCJI, POBUDZENIE PRZEDSIEBIORCZOSCI I INNOWACYJNOCI

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • GLOBALIZACJA A SYSTEMY GOSPODARCZEWOLNO I GLOBALNA KONKURENCJA A INSTYTUCJE MIDZYNARODOWE I NARODOWEUNIWERSALIZM I UNIFORMIZACJA VERSUS ZRNICOWANIE SYSTEMW GOSPODARCZYCHWZORCE ROZWOJOWEWASHINGTON CONSESNSUS I PAX AMERICANA

  W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

 • W-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA