58
1 Proiect EDUCAŢIA – 2020 STRATEGIA SECTORIALĂ DE DEZVOLTARE PENTRU ANII 2012 2020 MINISTERUL EDUCAŢIEI, 2012

Proiect EDUCAŢIA – 2020

  • Upload
    hadien

  • View
    263

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect EDUCAŢIA – 2020

1

Proiect

EDUCAŢIA – 2020

STRATEGIA SECTORIALĂ DE DEZVOLTARE

PENTRU ANII 2012 – 2020

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 2012

Page 2: Proiect EDUCAŢIA – 2020

2

CONŢINUT

Preambul……………………………………………………………………………………. 3

Scopul, obiectivele generale şi principiile fundamentale ale Strategiei……………………. 4

Domeniile de intervenţie şi grupurile ţintă ale Strategiei…………………………………... 5

Sistemul educaţiei – situaţia actuală, definirea problemelor şi tendinţe generale………….. 5

Cadrul normativ…………………………………………………………………….. 5

Cadrul de politici…………………………………………………………………….5

Tendinţe demografice………………………………………………………………..7

Tendinţe economice………………………………………………………………….8

Aspecte privind forţa de muncă şi şomajul…………………………………………..8

Accesul la studii şi calitatea educaţiei………………………………………………..9

Retrospectiva schimbărilor în sistemul de învăţământ……………………………...10

Educaţia şi dezvoltarea timpurie…………………………………………….11

Învăţământul primar şi secundar general……………………………………12

Educaţia şi dezvoltarea copilului aflat în dificultate………………………..14

Învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate………………..16

Învăţământul superior………………………………………………………..18

Analiza SWOT a sistemului de învăţământ…………………………………………21

Viziunea strategică şi rezultatele scontate……………………………………………………26

Asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ…………………....26

Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate………………………………...31

Asigurarea accesului şi sporirea calităţii învăţământul primar, gimnazial şi

liceal din perspectiva şcoli prietenoase copilului……………………………………32

Educaţia şi susţinerea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale……………………...39

Sporirea nivelului de pregătire profesională în învăţământul vocaţional şi tehnic….40

Integrarea învăţământului superior în spaţiul european al învăţării şi cercetării…....45

Extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor……………………...51

Avantajele şi costurile implementării Strategiei……………………………………………...52

Avantajele implementării Strategiei………………………………………………....52

Costurile implementării Strategiei…………………………………………………...53

Estimarea impactului implementării Strategiei……………………………………………...53

Etapele de implementare a Strategiei………………………………………………………..54

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei…………………………………………..54

Managementul şi monitorizarea proceselor de implementare a Strategiei…………………...54

Cadrul instituţional pentru implementarea Strategiei………………………………..54

Cadrul instituţional pentru monitorizarea şi evaluarea Strategiei…………………...56

Raportarea………………………………………………………………………….....56

Activitatea de comunicare şi informare privind implementarea Strategiei…………..57

Riscuri în procesul de implementare a Strategiei…………………………………………….57

Page 3: Proiect EDUCAŢIA – 2020

3

I. PREAMBUL

Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2012 – 2020 (în continuare –

Strategia) este principalul document de politici în domeniul educaţiei. Educaţia, reprezentând o

prioritate naţională, constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi

general-umane, de reproducere şi de dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului şi a

obiectivelor educaţionale, de formare a conştiinţei şi identităţii naţionale, de promovare a

aspiraţiilor de integrare European şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea

umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în

mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a

capabilităţilor fiecărui cetăţean.

Strategia stabileşte obiectivele şi sarcinile pe termen imediat şi mediu în vederea dezvoltării

educaţiei, defineşte orientările şi direcţiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învăţământ din

Republica Moldova în perspectiva integrării europene.

Conceptul şi obiectivele politicii de dezvoltare sunt conforme experienţei ţărilor europene,

corespund aspiraţiei de integrare în spaţiul educaţional european, axându-se pe asigurarea unei

interconexiuni relevante între specificul contextului naţional şi tendinţele europene şi cele globale

de dezvoltare a învăţământului.

Elaborarea Strategiei a derivat din necesitatea planificării strategice a procesului de

dezvoltare a sectorului educaţiei, pentru consolidarea reformelor demarate în învăţământ şi

asigurarea modernizării continue a sistemului de educaţie.

La elaborarea Strategiei s-a ţinut cont de cadrul normativ şi de politici existent, de

realizările şi deficienţele politicilor naţionale şi sectoriale implementate anterior, de exigenţele

integrării europene, de experienţa naţională şi internaţională din domeniu, întemeindu-se pe

cercetările ştiinţifice fundamentale şi aplicative, necesităţile sociale şi educaţionale, pe principiile

unanim recunoscute cu privire la drepturile omului şi ale copilului şi ale egalităţii de gen.

În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică sectorială în domeniul

educaţiei, prevederile Strategiei au fost corelate cu documentele de politici relevante, cu reformele

demarate în sistemul de învăţământ, cu alte reforme ce reprezintă o continuitate operaţională a

acţiunilor proiectate în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova – 2020”.

În sensul prezentei Strategii sunt utilizate şi dezvoltate noţiunile definite în Codul educaţiei,

a cărui aplicare este condiţionată de existenţa documentelor de politici care să stabilească etapele

distincte de implementare a procesului de reformare şi modernizare a învăţământului din

Republica Moldova.

Elaborarea Strategiei a fost precedată de desfăşurarea unor studii şi analize complexe în

sectorul educaţiei, care constituie un vast suport informaţional pentru identificarea problemelor şi a

soluţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea sistemului de educaţie.

Opţiunile expuse în Strategie sunt rezultatul unui proces de consultări ample cu

reprezentanţii mediului academic şi pedagogic, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi

centrale, ai societăţii civile şi alte părţi interesate.

În baza Strategiei vor fi elaborate programe raionale/municipale şi instituţionale de

dezvoltare. Procesele de implementare a Strategiei vor fi organizate în baza unui Plan acţiuni ce va

include componentele tactice şi operaţionale ale politicilor educaţionale ale statului.

Finanţarea proceselor de implementare a Strategiei va fi efectuată de la bugetul de stat,

bugetele locale, prin atragerea de granturi, sponsorizări şi alte surse legale, accentul punându-se pe

metodele de bugetare bazate pe proiecte, programe şi performanţă.

Page 4: Proiect EDUCAŢIA – 2020

4

II. SCOPUL, OBIECTIVELE GENERALE ŞI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

ALE STRATEGIEI

Scopul Strategiei constă în:

(i) stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a educaţiei din Republica Moldova şi a

mecanismelor de realizare a acestora;

(ii) asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de educaţie în vederea formării unei

personalităţi integre, active, sociale şi creative - factori principali ai dezvoltării umane şi ai

progresului social-economic al ţării.

Obiectivele generale ale Strategiei sunt:

(i) modernizarea sistemului de educaţie din Republica Moldova în scopul asigurării unei

dezvoltări umane durabile prin asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la studii de calitate la

toate nivelele de învăţământ pentru toţi copiii, inclusiv cei din familiile vulnerabile, cei cu cerinţe

educaţionale speciale, reprezentanţii minorităţilor etnice;

(ii) asigurarea unei educaţii preşcolare, primare şi secundare de calitate pentru toţi copiii prin

dezvoltarea unor şcoli prietenoase copilului şi extinderea practicilor educaţiei incluzive;

(iii) dezvoltarea învăţământului vocaţional şi tehnic în conformitate cu prevederile procesului

de la Copenhaga şi racordarea acestuia la necesităţile pieţei muncii;

(iv) realizarea în volum deplin a prevederilor Procesului de la Bologna şi dezvoltarea în

continuare a învăţământului superior prin integrarea instruirii şi cercetării, extinderea conexiunilor

instituţiilor de învăţământ cu mediul economic;

(v) extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor pe întreg parcursul vieţii din

perspectiva formării generale şi formării profesionale continue în corespundere cu nevoile persoanei şi

necesităţile socio-economice;

(vi) utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale şi a resurselor financiare alocate sistemului

educaţional şi ameliorarea calităţii instruirii.

În procesul implementării Strategiei vor fi respectate următoarele principii:

(i) principiul drepturilor egale în domeniul educaţiei şi dezvoltarea la maximum a potenţialului

fiecărei persoane;

(ii) principiul nondiscriminării şi al accesului liber la educaţia de calitate pentru toate

persoanele, indiferent de locul de trai (urban sau rural), nivelul de dezvoltare, veniturile familiei, sex,

origine etnică, , limba vorbită etc.;

(iii) principiul incluziunii persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale în sistemul general de

învăţământ;

(iv) principiul centrării pe necesităţile persoanei, societăţii şi ale statului;

(v) principiul dezvoltării în continuare a sistemului de valori naţionale şi asigurării unui spaţiu

educaţional unic;

(vi) principiul flexibilităţii programelor educaţionale, modernizării acestora în funcţie de

necesităţile actuale şi de resursele bugetare disponibile, de posibilităţile cognitive ale fiecărei persoane

etc.;

(vii) principiul descentralizării serviciilor educaţionale şi sporirii gradului de autonomie a

instituţiilor de învăţământ;

(viii) principiul parteneriatului social, intervenţiei multisectoriale, interdisciplinare şi timpurii

în dezvoltarea copilului;

(ix) principiul asigurării calităţii în învăţământ;

(x) principiul integrării învăţământului naţional în spaţiul educaţional european.

Page 5: Proiect EDUCAŢIA – 2020

5

III. DOMENIILE DE INTERVENŢIE ŞI GRUPURILE-ŢINTĂ ALE STRATEGIEI

Domeniile de intervenţie ale Strategiei sunt: (i) cadrul normativ;

(ii) cadrul instituţional şi de reglementare;

(iii) cadrul curricular;

(iv) formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi ştiinţifice;

(v) sistemul de elaborare şi asigurare cu manuale şi materiale didactice;

(vi) mobilizarea opiniei publice şi dezvoltarea parteneriatelor;

(vii) relaţiile internaţionale.

Grupurile ţintă ale Strategiei sunt:

(i) copiii, elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, cursanţii şi audienţii;

(ii) comunităţile şi părinţii;

(iii) cadrele didactice, administrative şi tehnice din învăţământ;

(iv) factorii de decizie de nivel central şi local.

IV. SISTEMUL EDUCAŢIEI – SITUAŢIA ACTUALĂ, DEFINIREA PROBLEMELOR

ŞI TENDINŢE GENERALE

4.1. Cadrul normativ Actele normative principale, care, stau la baza funcţionării sistemului de învăţământ şi a

elaborării Strategiei, sunt:

(i) Constituţia Republicii Moldova;

(ii) Legea învăţământului din Republica Moldova/Codul educaţiei;

(iii) Legea nr. 1257-XIII din 16.07.1997 cu privire la evaluarea si acreditarea instituţiilor de

învăţământ din Republica Moldova;

(iv) Legea nr. 423-XIV din 04.06.1999 privind aprobarea Regulamentului de evaluare si

acreditare a instituţiilor de învăţământ;

(v) Legea Nr.142 din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de

formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ

superior, ciclul I;

(vi) Legea privind administraţia publică locală;

(vii) Legea privind descentralizarea administrativă;

(viii) Codul muncii;

(ix) Legea nr. 25 din 3 februarie 2009 “Privind aprobarea Strategiei naţionale pentru tineret pe

anii 2009–2013”;

(x) Legea Nr. 169 din 09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a

persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013).

4.2. Cadrul de politici

Documente ale Consiliului Uniunii Europene:

(i) Concluziile Consiliului privind rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în aplicare a

Strategiei Europa 2020

Page 6: Proiect EDUCAŢIA – 2020

6

(ii) Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în

cadrul Consiliului, din 26 noiembrie 2009, privind dezvoltarea rolului educaţiei în cadrul unui

triunghi al cunoaşterii complet funcţional;

(iii) Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”);

(iv) Concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2010 privind iniţiativa „Tineretul în mişcare”

– o abordare integrată ca răspuns la provocările cu care se confruntă tinerii;

(v) Concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2010 privind educaţia în spiritul dezvoltării

durabile;

(vi) Concluziile Consiliului din 11 mai 2010 privind dimensiunea socială a educaţiei şi

formării profesionale;

(vii) Raport comun privind progresele înregistrate pentru anul 2010 al Consiliului şi al

Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru „Educaţie şi formare profesională

2010”;

(viii) Mesaje din partea Consiliului Educaţie, Tineret şi Cultură în domeniul educaţiei ca o

contribuţie la discuţia privind Strategia Lisabona post-2010 (Promovarea investiţiilor în educaţie şi

formare).

Documente naţionale de planificare strategică:

(i) Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova până în 2015 (Hotărârea

Guvernului nr. 288 din 15 martie 2005 cu privire la aprobarea Obiectivelor de Dezvoltare ale

Mileniului în Republica Moldova până în 2015 şi a Primului Raport Naţional „Obiectivele de

Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova”;

(ii) Relansăm Moldova: Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu (document strategic

aprobat de Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică şi prezentat Grupului

Consultativ în cadrul Forumului Parteneriat pentru Moldova la 24. 03. 2010 la Bruxelles);

(iii) Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană –

LIBERATATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE”, 2011-2014, şi PLANUL de acţiuni al

Guvernului pentru anii 2012-2015;

(iv) Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova -2020”;

(v) Strategia Naţională de Descentralizare;

(vi) Strategia naţională şi Planul de acţiuni de edificare a societăţii informaţionale

„Moldova electronică”;

(vii) Strategia naţională privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în

dificultate pe anii 2007-2014;

(viii) Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 (Hotărârea

Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea Programului naţional de

asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015);

(ix) Memorandumul privind Politicile Economice şi Financiare dintre RM şi FMI;

(x) Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (2012-2014).

Documente sectoriale de planificare strategică:

(i) Strategia Naţională „Educaţie pentru toţi”, 2004-2015;

(ii) Concepţia modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova (aprobată prin

Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 2.2 din 09 martie 2010);

(iii) Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015 şi Planul

consolidat de acţiuni pentru sectorul educaţiei, 2011-2015;

(iv) Concepţia de dezvoltare a învăţământului profesional;

(v) Concepţia sistemului informaţional educaţional;

(vi) Strategia naţională şi Planul de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de

îngrijire a copilului, 2007-2012 (Hotărârea Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 pentru aprobarea

Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a

copilului pe anii 2007-2012);

Page 7: Proiect EDUCAŢIA – 2020

7

(vii) Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-

2020 (Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de

dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020);

(viii) Planul naţional de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe

anii 2007-2014 (Hotărârea Guvernului nr. 995 din 3 septembrie 2007 cu privire la aprobarea

Planului naţional de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-

2014);

(ix) Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie;

(x) Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Educaţiei pentru anii 2012-2014.

4.3. Tendinţe demografice Numărul populaţiei stabile a Republicii Moldova s-a redus către anul 2012 la 3 559,5 mii

de locuitori (fără populaţia din partea stânga a Nistrului şi mun. Bender), ca urmare a unei tendinţe

de scădere, care a început sa se manifeste din anul 1990. O cauză a acestui fenomen este sporul

natural negativ cu efecte ulterioare şi în sporirea coeficientului de îmbătrânire a populaţiei, care a

înregistrat o creştere de la 12,8 în anul 1990 la 14,4 în anul 2011. Aceste aspecte evidenţiază faptul

că şi Republica Moldova se înscrie în tendinţele generale de îmbătrânire a populaţiei, cu care se

confruntă mai multe ţări, cu toate implicaţiile pe care le are acest fenomen în dezvoltarea

sectorului educaţional.

În ceea ce priveşte structura populaţiei pe medii rezidenţiale, sexe şi grupe de vârstă,

situaţia se prezintă în felul următor:

1) Începând cu anul 1990, se înregistrează o tendinţă de scădere considerabilă a populaţiei

ce locuieşte în mediul urban şi o creştere a ponderii populaţiei ce locuieşte în mediul rural. Astfel,

in conformitate cu recensământul din anul 2004, 41% din totalul populaţiei Republicii Moldova se

află în mediul urban şi 59% se află în mediul rural, faţă de datele înregistrate în anul 1990,

conform cărora 47,1% din populaţie locuia în mediul urban şi 52,9% din populaţie în mediul rural.

Populaţia urbană, la rândul său, prezintă un nivel înalt de concentrare geografică, circa 60% din

aceasta locuind în municipiul Chişinău. La începutul anului 2012, populaţia din mediul urban

reprezenta 41,7% si, respectiv, cea din mediul rural – 58,3%.

2) Conform datelor statistice, nu s-au înregistrat schimbări semnificative în structura

populaţiei pe sexe, bărbaţii reprezentând în anul 1990 circa 47,6 % din totalul populaţiei, iar în

anul 2012 - 48,1%, în timp ce ponderea populaţiei feminine scade de la 52,4% în anul 1990 la

51,9% în anul 2012.

3) În perioada anilor 1990-2011 se înregistrează o tendinţă de scădere a populaţiei din

grupele de vârstă 5-14 şi 15-19 ani, în timp ce pentru grupele de vârstă 20-29 de ani se atestă o

creştere uşoară. Începând cu anul 2005, a început să se manifeste o creştere a numărului populaţiei

din grupele de vârsta 0-4 ani, fapt ce necesită noi abordări în proiectarea reţelei de instituţii şi

servicii destinate educaţiei şi dezvoltării timpurii.

Analiza tendinţelor demografice pe diferite categorii de vârstă indică păstrarea numărului

relativ redus al populaţiei şcolare în următorii ani, cu efecte imediate asupra instituţiilor de

învăţământ, fiind afectate, în temei, atât şcolile din învăţământul primar şi gimnazial, cât şi liceele

din localităţile rurale. La începutul anului 2012, numărul copiilor de vârsta 5-9 ani era mai mic faţă

de anul 2001 cu 32,3% si, respectiv, cu 43,4% pentru grupa de vârsta 10-14 ani. În termeni ai

economiei educaţiei, micşorarea numărului populaţiei şcolare pe grupa de vârstă 10-14 ani cu circa

152,4 mii în 2012 faţă de anul 2001 echivalează, ipotetic, cu faptul că în sistem ar putea fi cu 7600

de clase complete de elevi mai puţin, dacă media de completare a acestora ar fi 20 de elevi, ceea ce

ar putea duce la reducerea a circa 10,2 mii posturi didactice.

Situaţia demografică nefavorabilă are drept consecinţă scăderea numărului mediu de elevi

în fiecare clasă, fapt ce duce la utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare alocate

învăţământului. Astfel, în mediul rural există peste 40 de şcoli primare (circa, 75% din numărul

total de şcoli primare) ce au 10 şi mai puţini elevi în fiecare clasă. În cazul gimnaziilor, numărul

instituţiilor cu 10 şi mai puţini elevi în fiecare clasă este de peste 140 (circa 25% din numărul total

Page 8: Proiect EDUCAŢIA – 2020

8

de gimnazii rurale). Studiile de fezabilitate arată că marea majoritate de astfel de instituţii ar putea

fi reorganizate prin arondarea lor la şcolile de circumscripţie, iar economiile anuale ar atinge cifra

de circa 50 milioane de lei, care ar putea fi folosite pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei.

4.4. Tendinţe economice

Republica Moldova a parcurs o perioadă de tranziţie dificilă, cu o scădere cumulativă a

produsului intern brut (PIB) de circa 66% între anii 1990 şi 1999. Începând cu anul 2000,

economia ţării a înregistrat o tendinţă de creştere. Dacă în perioada colapsului economic acut din

anii 1992-1999 PIB s-a redus cu aproape 60%, atunci, în perioada 2000-2008, PIB a acumulat o

creştere reală de circa 75,6%.

Însă economia Republicii Moldova s-a dovedit a fi vulnerabilă în faţa crizei din anii 2008-

2009. În termeni reali, la sfârşitul anului 2009, PIB pe cap de locuitor s-a redus cu circa 9%.

Această reducere a impus necesitatea redirecţionării mijloacelor financiare disponibile către

satisfacerea necesităţilor curente ale sistemului de învăţământ, problemele de dezvoltare strategică

urmând a fi soluţionate după relansarea economiei moldoveneşti.

În pofida dificultăţilor de ordin economic, pe parcursul ultimilor ani, autorităţile Republicii

Moldova au asigurat o creştere constantă a mijloacelor financiare alocate învăţământului. Astfel,

pe parcursul anilor 2005–2010, ponderea cheltuielilor publice pentru învăţământ în PIB a crescut

de la 7,2% până la 9,2%. Însă această creştere nu a fost urmată şi de o creştere a proporţiei globale

brute de şcolarizare, care, în aceeaşi perioadă, a scăzut de la 71,7% până la 69,8%.*

Ca urmare a crizelor economice, sărăcia a crescut dramatic în anii 1998-1999, apoi a

început să scadă începând cu anul 2001, pe de o parte datorită înregistrării unei anumite creşteri

economice, dar şi ca urmare a creşterii fenomenului de migraţie a forţei de muncă şi a veniturilor

corespunzătoare trimise din străinătate în ţară. În pofida faptului că extinderea sărăciei a fost

oprită, între localităţile rurale şi cele urbane există disparităţi semnificative, fapt ce influenţează

negativ accesul la studii.

În anul 2010 a fost înregistrată o reducere a ratei sărăciei în mediul rural, care a constituit

30,3% sau cu 6,0 puncte procentuale mai puţin în comparaţie cu anul 2009. În medie, în localităţile

urbane rata sărăciei absolute a constituit 10,4%, diminuându-se cu 2,2 puncte procentuale în

comparaţie cu anul 2009 şi cu 4,8 puncte procentuale în comparaţie cu anul 2008. În oraşele mari

rata sărăciei a rămas, practic, la nivelul anului 2009 şi a constituit 7,3%, iar în oraşele mici rata

sărăciei s-a redus cu 5,5 puncte procentuale şi a constituit 14,2%.

În ultimii doi ani, Republica Moldova a trecut printr-o perioadă de recesiune economică,

care a dus la stagnarea reducerii sărăciei şi, al doilea an consecutiv, sărăcia este în creştere în

localităţile rurale, unde locuiesc 80% din persoanele sărace din ţară. Prin urmare, populaţia rurală

este cel mai vulnerabil segment al societăţii în ceea ce priveşte bunăstarea şi securitatea. O altă

categorie vulnerabilă de populaţie sunt copiii. 38% din copiii din localităţile rurale se află sub

pragul sărăciei faţă de 13% din copiii din localităţile urbane.

Aceste diferenţe sunt în creştere. Peste jumătate din gospodăriile cu trei sau mai mulţi copii

nimeresc sub incidenţa sărăciei. Copiii din familiile cu trei sau mai mulţi copii, din familiile foarte

sărace ale chintilei inferioare, din familiile de romi, din familiile afectate de HIV/SIDA, din

familiile rurale şi copiii cu dizabilităţi înregistrează indicatori reduși la capitolul sănătate, educaţie

şi protecţie socială, şi au acces mai redus la servicii în aceste localităţi.**

4.5. Aspecte privind forţa de muncă şi şomajul Tranziţia economică a Republicii Moldova la economia de piaţă a produs schimbări

cantitative şi calitative în domeniul ocupării forţei de munca, caracterizate, în special, prin:

(i) reducerea populaţiei ocupate în economia naţionala cu circa 22,5% (anii 2000-2011);

(ii) sporirea ponderii salariaţilor din sectorul privat (de la 37% în anul 1990 până la circa

66,4% din populaţia ocupată în anul 2011);

(iii) scăderea numărului persoanelor ocupate incomplet;

* Analiză pe Ţară Naţiunile Unite – Moldova, 2011 ** Ibidem

Page 9: Proiect EDUCAŢIA – 2020

9

(iv) sporirea numărului de persoane ocupate în sectorul neformal;

(v) intensificarea migraţiei forţei de muncă;

(vi) utilizarea insuficientă a potenţialului intelectual.

Analiza structurii şomajului pe grupe de vârstă şi nivelul studiilor, evidenţiază următoarelor

aspecte semnificative:

(i) ponderi ridicate în numărul total de şomeri înregistrează grupele de vârstă 15-24 de ani

(25%) şi 25-34 de ani (33,4%), caracteristică, ce se menţine şi în structura pe medii de rezidenţă şi

sexe;

(ii) în anul 2011, şomerii proveniţi din rândul persoanelor cu studii secundare profesionale

au înregistrat o pondere de 20% din numărul total de şomeri de vârsta 15-34 de ani, cei cu studii

medii de specialitate – 7,3%, cei cu studii superioare – 27,9%;

(iii) rata sporită a şomajului în rândul tinerilor/absolvenţilor instituţiilor de formare

profesională de toate nivelurile indică, alături de alţi factori, ineficienţa interacţiunilor dintre

sistemul educaţional, economia reală şi piaţa muncii.

Analiza structurii populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi după nivelul de educaţie relevă

faptul că circa 34,5% din persoanele ocupate din grupa de vârstă 25-34 de ani au doar studii

primare sau secundare generale, activând în câmpul muncii, fără să fi urmat o pregătire

profesională instituţionalizată. Întrucât persoanele din grupul de vârstă 25-34 ani au abandonat

sistemul de învăţământ în ultimii 5-10 ani, se poate constata că între învăţământul general şi cel de

formare profesională există discordanţe semnificative, iar procesul de orientare profesională şi de

ghidare în carieră este ineficient.

4.6. Accesul la studii şi calitatea educaţiei

Accesul la studii în Republica Moldova este garantat de Constituţie şi Legea

învăţământului (1995), precum este garantat şi dreptul fiecărei persoane la o educaţie de calitate,

stipulat în Declaraţia ONU pentru drepturile omului.

Conform indicilor educaţionali, în ultimii ani (2009-2011), rata brută de cuprindere globală

în învăţământ a crescut, atât pe niveluri/trepte de învăţământ, cât şi pe categorii de vârstă. Se

înregistrează şi o uşoară creştere a calităţii învăţământului, reflectată în rezultatele elevilor pe plan

naţional şi cel internaţional (a sporit numărul elevilor care au obţinut locuri premiante la

olimpiadele internaţionale şi al celor înzestraţi cu competenţe moderne: cunoaşterea limbilor

străine, cunoaşterea calculatorului, capacitatea de a lua decizii). A sporit eficienţa serviciilor

educaţionale: promovarea tehnologiilor didactice interactive, aplicarea TIC în educaţie etc.

În acelaşi timp, accesul la studii şi calitatea acestora nu corespund în măsură deplină

standardelor naţionale şi europene respective.

În prezent, învăţământul din Republica Moldova se află într-un proces de tranziţie de la un

sistem tradiţional, preponderent informativ, centralizat, la un sistem modern, dinamic, formativ,

centrat pe elevi şi studenţi, specific unei societăţi democratice, bazate pe o economie de piaţă.

Conform indicilor educaţionali, în ultimii ani, sistemul de învăţământ din Republica

Moldova a înregistrat o dezvoltare sinuoasă. Astfel, pe parcursul anilor 2000–2005, rata brută de

cuprindere globală în învăţământ a crescut de la 70,3% până la 71,7%. Însă, în anii 2007–2008, se

înregistrează o scădere continuă a acestui indicator până la valoarea de 69,8%.

Deşi perioada în 2000–2011 cheltuielile publice pentru educaţie, cu excepţia anului 2002,

au avut o creştere constantă, această creştere, cu excepţia învăţământului preşcolar, nu a fost

însoţită şi de o creştere durabilă a ratelor de înrolare în învăţământul obligatoriu de bază

învăţământul primar şi cel gimnazial.

Page 10: Proiect EDUCAŢIA – 2020

10

4.7. Retrospectiva schimbărilor în sistemul de învăţământ

Dezvoltarea sistemului de învăţământ s-a axat pe schimbări şi demersuri inovaţionale,

determinate de orientările strategice ale statului, tendinţele evoluţiei domeniului educaţional,

standardele europene şi abordările ştiinţifice actuale.

1) Schimbări la nivel de macropolitici educaţionale:

(i) atribuirea pentru învăţământ a unui statut prioritar în cadrul dezvoltării social-economice

a ţării;

(ii) asumarea vectorului european al dezvoltării sistemului de învăţământ;

(iii) promovarea prioritară a calităţii învăţământului, ca factor determinant al dezvoltării

social-economice a ţării şi al calităţii vieţii;

(iv) conceperea dezvoltării anticipate a sistemului de învăţământ;

(v) promovarea conceptului educaţiei pe parcursul întregii vieţi.

2) Schimbări în educaţia preşcolară, învăţământul primar şi secundar general:

(i) redimensionarea învăţământului de cultură generală în învăţământ primar, gimnazial şi

liceal;

(ii) diversificarea instituţiilor de educaţie preşcolară;

(iii) diversificarea profilurilor şi tipurilor de instituţii de învăţământ liceal;

(iv) promovarea conceptului de şcoală de circumscripţie;

(v) aplicarea abordării curriculare în învăţământ;

(vi) elaborarea şi aplicarea unui nou concept al Planului-cadru al învăţământului structurat

pe arii curriculare, discipline obligatorii şi opţionale;

(vii) elaborarea şi aplicarea unui nou concept al curriculumului pe discipline, axat pe:

- cel ce învaţă;

- formarea de competenţe;

- tehnologii şi strategii didactice interactive;

- conexiunea componentelor procesului de predare-învăţare-evaluare;

(viii) elaborarea, în bază de concurs, a noilor generaţii de manuale şcolare, inclusiv a celor

alternative, şi aplicarea schemei de închiriere a acestora;

(ix) elaborarea şi aplicarea noilor generaţii de standarde pentru educaţia timpurie şi a

standardelor de eficienţă pe discipline şcolare;

(x) promovarea educaţiei incluzive şi a principiilor şcolii prietenoase copilului.

3) Schimbări în învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate:

(i) promovarea conceptelor de învăţământ vocaţional/tehnic, liceu profesional şi

bacalaureat profesional;

(ii) introducerea elementelor de învăţământ dual;

(iii) identificarea unui nou concept al standardelor ocupaţionale;

(iv) renovarea curriculumului pentru învăţământul vocaţional/tehnic, în raport cu conceptul

curriculumului naţional şi necesităţile pieţei muncii;

(v) promovarea învăţământului vocaţional/tehnic în trepte.

4) Schimbări şi inovaţii în învăţământul superior

(i) structurarea învăţământului superior în trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat;

(ii) introducerea creditelor transferabile;

(iii) promovarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice;

(iv) promovarea sistemului de asigurare a calităţii în raport cu cerinţele europene;

(v) redimensionarea curriculumului universitar:

- orientare spre formarea de competenţe generale şi profesionale;

- axare pe învăţare individuală;

- axare pe tehnologii didactice interactive şi investigaţionale;

(vi) promovarea unui nou concept al Nomenclatorului de specialităţi şi al Cadrului de

calificări, raportate la standardele europene;

(vii) conceperea necesităţii de asigurare a interconexiunii dintre învăţământul superior,

cercetare şi piaţa muncii;

(viii) apariţia instituţiilor private de învăţământ superior.

Page 11: Proiect EDUCAŢIA – 2020

11

5) Schimbări în cadrul formării profesionale continue a cadrelor didactice şi a celor de

conducere:

(i) diversificarea formelor şi modelelor de formare profesională continuă;

(ii) elaborarea şi aplicarea standardelor de formare profesională continuă în raport cu gradul

didactic;

(iii) promovarea formării profesionale continue axate pe nevoile personale ale cadrelor

didactice, necesităţile instituţiei de învăţământ şi ale politicilor educaţionale naţionale;

(iv) implementarea creditelor profesionale în raport cu gradul didactic;

(v) asigurarea formării profesionale continue pe parcursul activităţii (şi nu o dată în cinci

ani);

(vi) introducerea noţiunii de „formator”.

6) Schimbări în cadrul managementului educaţional:

(i) promovarea unui management educaţional centrat pe principiile democratice şi

abordările moderne;

(ii) structurarea sistemului managerial în:

- management strategic;

- management al schimbării;

- management al calităţii;

- management al resurselor umane;

- management al curriculumului;

- management operaţional;

(iii) modelarea unui concept de descentralizare în managementul educaţiei.

4.7.1. Educaţia şi dezvoltarea timpurie

În ultimii ani, situaţia privind accesul copiilor la învăţământul preşcolar s-a îmbunătăţit

considerabil, numărul instituţiilor preşcolare se află într-o creştere continuă şi, către anul 2011, a

constituit 1400 de unităţi sau cu circa 5% mai mult faţă de numărul instituţiilor preşcolare care

funcţionau în anul 2007.

Se atestă o micşorare a numărului de grădiniţe care funcţionează cu regim de lucru de 6

zile. Comparativ cu anul 2007, numărul acestor instituţii s-a diminuat cu 61,8%.

Sporirea natalităţii şi, respectiv, a numărului de copii de vârstă preşcolară s-a rezultat în

majorarea numărului de copii care frecventează instituţiile preşcolare, constituind în anul 2011

135,4 mii copii sau cu 12,8% mai mult faţă de anul 2007. Ca urmare, se înregistrează şi o sporire a

ratei de cuprindere în învăţământul preşcolar, aceasta constituind 79,6% în anul 2011, faţă de

72,6% în anul 2007. În mediul urban, acest indicator s-a majorat cu 9,2 puncte procentuale faţă de

anul 2007, iar în mediul rural – cu 8,5 puncte procentuale.

În medie la 100 locuri în instituţii preşcolare revin 82 copii în comparaţie cu 75 copii în

anul 2007. Instituţiile preşcolare din mediul urban sunt mai solicitate, la 100 locuri revin 97 copii

faţă de 72 copii în mediul rural. Totodată, la un educator revin în medie 14 copii.

În cadrul unor instituţii preşcolare funcţionează grupe specializate, pentru educaţia copiilor

cu necesităţi speciale. Majoritatea acestor grupe sînt pentru copiii cu dereglări ale vorbirii. În anul

2011, în aceste instituţii erau instituţionalizaţi 2107 copii.

Pornind de la importanţa educaţiei timpurii în dezvoltarea ulterioară a copiilor şi

realizarea în deplină măsură a oportunităţilor oferite de învăţământul general şi cel superior,

Guvernul a revizuit Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului în domeniul educaţiei, introducând

stipulări explicite, dedicate educaţiei preşcolare şi anume: majorarea ratei de înrolare în

programele preşcolare pentru copii de 3-6 ani de la 41,3% în 2002 până la 78% în 2015, iar pentru

copii de 5-6(7) ani – de la 66,5% în 2002 până la 98% în 2015, precum şi reducerea cu mai puţin de

5 % a discrepanţelor dintre regiunile rurale şi urbane, dintre categoriile dezavantajate şi cele

cu venituri medii.

Pornind de la doleanţele părinţilor, contingentul de copii şi posibilităţile materiale ale

comunităţilor, Guvernul a încurajat funcţionarea instituţiilor preşcolare cu program flexibil de

Page 12: Proiect EDUCAŢIA – 2020

12

lucru (4, 6, 9, 10 sau 12 ore pe zi). Complementar la serviciile educaţionale standard, au fost

dezvoltate şi implementate servicii de tip nou - psihologic, de dezvoltare fizică, psihosocială

(dans, şah, computer, limbi străine etc.).

A fost extins şi dezvoltat modelul de educaţie timpurie individualizată, susţinut de

UNESCO, UNICEF şi FISM, aplicat în peste 20 de grădiniţe, care oferă servicii educaţionale

copiilor din familii vulnerabile în cadrul proiectului „îmbunătăţirea calităţii şi accesului la

serviciile de educaţie timpurie în localităţile rurale cu accent special pe grupurile vulnerabile".

Un rol important în dezvoltarea şi extinderea învăţământului preşcolar i -a revenit

Proiectului „Educaţia Pentru Toţi - Iniţiativa de Acţiune Rapidă". Conform acordului semnat în

anul 2006 cu Banca Mondială, Republica Moldova beneficiază de un grant în mărime de 8,8

milioane dolari SUA, acordat de Catalytic Trust Fund. Proiectul respectiv are drept obiectiv

revitalizarea şi dezvoltarea sistemului educaţiei preşcolare din ţară.

4.7.2. Învăţământul primar şi secundar general

Pe parcursul ultimilor 5 ani, în contextul procesului de optimizare a reţelei instituţiilor de

învăţământ general, numărul instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general s-a redus cu

5,3%. De asemenea, s-a înregistrat o tendinţă de micşorare a numărului de şcoli, care activează în

două schimburi, acestea reprezentând 81 unităţi în comparaţie cu 155 în anul de studii 2007/2008.

Numărul elevilor din instituţiile de învăţământ primar şi secundar general, la fel, a fost în

descreştere în ultimii 5 ani. La începutul anului de studii 2011-2012, numărul elevilor din

instituţiile de învăţământ primar şi secundar general a constituit 381,4 mii persoane, reprezentând o

micşorare de 17,6%, comparativ cu anul de studii 2007-2008. În medie, la 10 mii de locuitori,

revin 1071 de elevi, faţă de 1289 de elevi în anul de studii 2007-2008.

Din totalul elevilor şcolarizaţi în învăţământul primar şi secundar general, 138,1 mii

(36,3%) reprezintă elevii din învăţământul primar şi 181,9 mii (47,8%) – elevii din învăţământul

gimnazial.

Comparativ cu anul de studii 2007-2008, numărul elevilor din învăţământul primar s-a

micşorat cu 9,0%, iar a celor din gimnazial – cu 24,1%.

Rata brută de cuprindere a copiilor în învăţământul primar în anul 2011-2012 a constituit

93,8%, iar în învăţământul gimnazial – 87,5%. Disparităţi semnificative prezintă rata brută de

cuprindere în învăţământul primar pe medii, constituind 105,0% în mediul urban faţă de 87,5% în

mediul rural, iar în învăţământul gimnazial, respectiv, 96,0% şi 83,2%.

Numărul mediu al elevilor în clasă s-a redus până la 19 elevi faţă de 20 de elevi în anul de

studii 2007-2008. În perioada anilor 2007-2011 rata elev/profesor s-a micşorat de la 12 până la 11

persoane. În clasele I-IV numărul mediu de elevi constituie 16 persoane, în clasele V-IX – 9

persoane, iar în clasele X-XII –12 persoane.

Ponderea copiilor înscrişi pentru prima dată în clasa I, care au fost încadraţi în programe de

educaţie preşcolară în anul de studii 2011-2012, a constituit 97,5% sau cu 6,0 puncte procentuale

mai mult decât în anul de studii 2009-2010.

În medie, la 100 de elevi revin 4,9 calculatoare; în mediul urban – 4,2 calculatoare, iar în

mediul rural – 5,5 calculatoare la 100 de elevi. Din numărul total de calculatoare, 43,4% sunt cu

acces la Internet; în mediul urban – 54,0%, iar în rural – 37,3%.

Învăţământul special include 29 de instituţii şi este organizat pentru copii cu deficienţe în

dezvoltarea intelectuală sau fizică. Numărul copiilor care frecventează aceste instituţii este în

scădere, de la 4,0 mii de elevi în anul de studii 2007-2008 până la 2,5 mii în 2011-2012.

După absolvirea învăţământului gimnazial, copiii au posibilitatea să-şi continue studiile în

liceu sau se orientează spre învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate, care oferă

posibilitatea alegerii profesiei sau specialităţii în funcţie de interesele şi capacităţile individuale.

Astfel, din cei 41,5 mii de absolvenţi ai învăţământului gimnazial din anul 2011, practic, fiecare al

doilea (46,9%) îşi continuă studiile în liceе, 21,7% studiază în instituţii de învăţământ secundar

profesional, iar 16,6% - în instituţii de învăţământ mediu de specialitate.

Page 13: Proiect EDUCAŢIA – 2020

13

Conform concluziilor mai multor studii din domeniul politicilor educaţionale,

principalele cauze ale scăderii ratelor de înrolare în învăţământul primar şi cel gimnazial sunt

nivelul înalt al sărăciei, în special, în rândul familiilor cu mulţi copii; plecarea mai multor

părinţi în alte ţări în scopul căutării unui loc de muncă; disparităţi în finanţarea educaţiei;

imperfecţiunile sistemului de evidenţă a copiilor de vârsta de şcolarizare; lipsa unor acte

normative, care ar stabili responsabilităţile părinţilor, cadrelor didactice, conducătorilor

instituţiilor de învăţământ, organelor administraţiei publice locale vizând şcolarizarea copiilor.

În scopul extinderii accesului şi ameliorării calităţii studiilor, autorităţile au realizat mai

multe activităţi, principalele din ele fiind:

(i) perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ prin elaborarea proiectului Codului

Educaţiei; elaborarea şi aprobarea regulamentelor de funcţionare a autorităţilor publice centrale şi

raionale în domeniul educaţiei, regulamentelor de funcţionare a instituţiilor de învăţământ, de

organizare a procesului educaţional etc.;

(ii) optimizarea reţelei de instituţii şcolare prin reorganizarea şcolilor medii în licee sau

gimnazii, ponderea liceelor crescând de la 49% (anul 2004-2005) până la 70% (anul 2008-

2009);

(iii) alimentarea gratuită a elevilor din clasele primare (100% din elevi în anul 2008) şi

cele gimnaziale (30,4%);

(iv) asigurarea gratuită cu manuale a elevilor din învăţământul primar (100%) şi

oferirea gratuită a manualelor pentru copiii din familiile socialmente vulnerabile ai claselor V-XII

(până la 20%);

(v) extinderea serviciilor din cadrul Programului unic de asigurări obligatorii de

asistenţă medicală, acordate elevilor din instituţiile de învăţământ primar şi secundar general;

(vi) crearea Agenţiei de Evaluare şi Examinare, reorganizată ulterior în Agenţia de

Asigurare a Calităţii, fapt ce asigură imparţialitatea, relevanţa şi obiectivitatea proceselor de

evaluare a instituţiilor, cadrelor didactice şi a performanţelor şcolare;

(vii) elaborarea şi implementarea sistemului informatic de paşaportizare a instituţiilor de

învăţământ preuniversitar, fapt ce a contribuit la îmbunătăţirea managementului atât la nivel de

raion, cât şi la nivel central;

(viii) elaborarea şi implementarea Concepţiei de formare continuă a cadrelor didactice,

bazată pe descentralizarea domeniului şi delegarea mai multor funcţii în teritoriu, la nivel de

şcoală, de comunitate;

(ix) stabilirea mai multor facilităţi pentru cadrele didactice tinere, care se angajează în

instituţiile de învăţământ din localităţile rurale;

(x) reformarea sistemului de salarizare a cadrelor didactice, administrative şi tehnice

din învăţământ, cu majorarea salariului în medie cu circa 20%.

Persistenţa mai multor constrângeri în dezvoltarea sistemului educaţional a

determinat autorităţile să reformuleze atât Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului în domeniul

educaţiei, cât şi ţintele pentru anii 2010 şi 2015. Astfel, obiectivul iniţial "Realizarea accesului

universal la învăţământul gimnazial a fost reformulat în „Realizarea accesului universal la

învăţământul general obligatoriu”. De asemenea, au fost modificate ţintele respective,

indicatorul „rata netă de înrolare” fiind înlocuit cu indicatorul „rata brută de înrolare”. În

redacţia actuală din Strategia Naţională de Dezvoltare, sarcina respectivă prevede asigura rea

posibilităţilor pentru toţi copiii de a frecventa învăţământul general obligatoriu şi majorarea ratei

brute de înrolare în învăţământul general obligatoriu de la 94,1% în 2002 până la 95% în 2010 şi

până la 98% în 2015.

Un aport important la dezvoltarea învăţământului secundar general îl are Proiectul

„Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova”, care include următoarele componente:

(i) ameliorarea calităţii predării-învăţării în şcolile rurale;

(ii) îmbunătăţirea accesului şi echităţii în şcolile rurale;

(iii) sporirea eficienţei utilizării resurselor;

(iv) fortificarea planificării şi monitorizării in educaţie;

Page 14: Proiect EDUCAŢIA – 2020

14

În cadrul Proiectului „Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova” au fost

desfăşurate următoarele activităţi:

(i) crearea Consiliului Naţional pentru Curriculum şi demararea activităţii acestuia;

(ii) descongestionarea şi actualizarea curriculumurilor disciplinare pentru ciclul liceal;

iii) elaborarea şi editarea a 18 ghiduri curriculare şi a Cadrului de referinţă al

Curriculumului naţional;

(iv) crearea Consiliul Naţional de Examinare şi Aprobare a Granturilor şi demararea

activităţii acestuia;

(v) desfăşurarea, în zece centre raionale, a seminarelor de instruire pentru directorii de

licee, privind scrierea proiectelor, colectarea contribuţiei şi managementul proiectelor;

(vi) organizarea seminarelor zonale pentru membrii Comitetelor raionale de evaluare şi

apreciere a granturilor de calitate;

(vii) organizarea vizitelor de studiu şi documentare în Finlanda şi Lituania ale grupurilor de

specialişti în problemele curriculumului şcolar şi problemele finanţării sistemului de

învăţământ;

(viii) instruirea funcţionarilor publici din cadrul aparatului Ministerului Educaţiei şi al

direcţiilor raionale/municipale de învăţământ în domeniul elaborării şi implementării de politici

educaţionale, administrării educaţiei în bază de date sigure, managementului bazat pe utilizarea

tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor;

(ix) procurarea echipamentelor didactice pentru anumite arii curriculare şi discipline;

(x) dotarea a 204 de licee din mediul rural cu echipamente şcolare la disciplinele

exacte: biologie, chimie şi fizică;

(xi) pilotarea unei noi formule de finanţare a instituţiilor de învăţământ, bazată pe

alocarea mijloacelor financiare proporţional numărului de elevi din fiecare şcoală;

(xii) procurarea de transport şcolar pentru două raioane-pilot.

4.7.3. Educaţia şi dezvoltarea copilului aflat în dificultate

Cadrul instituţional, care asigură îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor aflaţi în

dificultate, include instituţiile rezidenţiale.

În prezent, în Republica Moldova activează 55 de instituţii de tip rezidenţial cu un

contingent de 5613 copii, în subordinea Ministerului Educaţiei fiind 50 de instituţii cu un

contingent de 4806 copii. Din aceste instituţii, 14 sunt şcoli de tip internat pentru copii orfani şi

rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu un contingent de 1644 mii de copii, 2 sunt case de copii cu

un contingent de 29 de copii, 7 sunt instituţii speciale pentru copii cu deficienţe fizice şi

senzoriale cu un contingent de 588 de copii, 24 sunt şcoli internat auxiliare cu un contingent de

2094 mii de copii, 3 şcoli-internat sanatoriale cu un contingent de 451 copii.

În scopul ameliorării calităţii serviciilor educaţionale destinate copiilor aflaţi în dificultate,

Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu organizaţiile internaţionale (Uniunea Europeană, UNICEF) şi

organizaţiile neguvernamentale cu experienţă în domeniu (CCF Moldova, Keystone, EveryChild,

LUMOS, Amici dei Bambini, Centrul ,,Speranţa”, A.O.,,Femeia şi copilul-protecţie şi sprijin”,

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova), care asigură

asistenţa tehnică în procesul de reorganizare/lichidare a instituţiilor de tip rezidenţial şi dezvoltarea

serviciilor de educaţie incluzivă, a întreprins următoarele acţiuni:

(i) elaborarea şi implementarea Strategiei şi a Planului naţional de reformare a

sistemului de îngrijire rezidenţială, care au ca obiectiv principal educaţia prioritară a copiilor

aflaţi în dificultate în familie;

(ii) elaborarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi

socializarea copiilor cu dizabilităţi şi aprobarea Standardelor minime de calitate privind

îngrijirea, educarea şi socializarea copilului în Centrul de plasament temporar;

(iii) elaborarea Concepţiei educaţiei incluzive;

Page 15: Proiect EDUCAŢIA – 2020

15

(iv) consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ de tip special în

scopul pregătirii profesionale şi integrării elevilor în societate ;

(v) crearea şi dezvoltarea unui sistem de servicii alternative instituţionalizării - 27 de

case de tip familie;

(vi) elaborarea şi editarea manualelor pentru şcolile auxiliare la limba maternă,

matematică, ştiinţe ale naturii, geografie şi educaţia tehnologică, în total 10 titluri de manuale;

(vii) reorganizarea procesului de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor

didactice la facultăţile de psihopedagogie specială şi asistenţă socială, conform cerinţelor

educaţiei incluzive;

(viii) elaborarea şi implementarea noilor modele ale conţinutului instruirii, orientării

şcolare şi profesionale prin prisma educaţiei incluzive;

(ix) crearea în localităţile ţării a primelor Centre de zi pentru copiii cu cerinţe

educaţionale speciale;

(x) sensibilizarea opiniei publice în problemele copiilor aflaţi în dificultate şi copiilor

cu cerinţe educaţionale speciale;

(xi) asigurarea accesului la studii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ de tip

special şi a copiilor ce provin din familiile dezavantajate prin introducerea cotelor de admitere a

acestora în şcolile profesionale, colegii şi universităţi;

(xii) oferirea serviciilor diversificate şi de calitate, apropiate modelului familial, copiilor

plasaţi în internate şi case de copii;

(xiii) frecventarea de către copiii din internate a şcolii din comunitate sau transformarea

instituţiei rezidenţiale în şcoală comunitară etc.

Un rol important în ameliorarea calităţii educaţiei şi dezvoltării copiilor aflaţi în

dificultate le revine instituţiilor internaţionale şi asociaţiilor de binefacere, principalele din ele

fiind UNICEF, programul TACIS, KulturKontact, Biroul de Asistenţă Tehnică al Germaniei,

Humanitas, Motivaţie, Pro Tineret, Amici dei Bambini, Centrul de Documentare şi Informare

privind Drepturile Copilului din Moldova, Every Child, Nova Familia, Caritas, Misiunea Fără Frontiere, Micul Samaritean, Oportunităţi mai Bune pentru Tineri şi Femei ş.a., care asigură atât

susţinerea materială a instituţiilor respective, cât şi consolidarea capacităţilor umane, în special, în

dezvoltarea educaţiei incluzive.

Cu sprijinul proiectului „Dezvoltarea serviciilor integrate pentru familii vulnerabile si copiii

în situaţii de risc”, susţinut de UNICEF si Uniunea Europeană:

(i) au fost elaborate, aprobate şi puse în aplicare Strategia şi Planul de acţiuni cu

privire la reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pentru perioada 2007-2012, care

au ca obiectiv principal asigurarea şi respectarea dreptului copilului de a creşte în mediul familial;

(ii) a fost elaborată şi pusă în aplicare Strategia naţională privind acţiunile comunitare

pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2014;

(iii) a fost elaborat şi pus în aplicare Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în

Republica Moldova pentru anii 2011-2020;

(iv) au fost elaborate şi aprobate Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale

prestate în centrele de plasament şi centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi;

(v) în cadrul Ministerului Educaţiei, în anul 2008, cu suportul şi asistenţa tehnică a UNICEF a fost creată Unitatea de implementare a Planului naţional de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului;

(vi) în anul 2010, în cadrul Ministerului Educaţiei, a fost instituit Consiliul de

coordonare a reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi dezvoltării educaţiei

incluzive;

Page 16: Proiect EDUCAŢIA – 2020

16

(vii) a fost reorganizat procesul de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor

didactice în instituţiile de învăţământ superior cu profil pedagogic, prin introducerea unui modul ce

reflectă particularităţile procesului educaţional incluziv, parteneriatul socioeducaţional şi

managementul educaţiei incluzive;

(viii) au fost elaborate, reconceptualizate şi implementate modelele privind conţinutul

instruirii, orientarea şcolară şi profesională, prin prisma educaţiei incluzive;

(ix) în 158 instituţii de învăţământ din 20 UTA, cu suportul şi asistenţa tehnică a ONG-

urilor active în domeniu (A.O. CCF Moldova, Keystone Human Services Internaţional Moldova

Association, A.O. LUMOS Fundation Moldova, A:O. ,,Femeia şi copilul-protecţie şi sprijin’’,

Centrul ,,Speranţa”etc. ), au fost pilotate modele de educaţie incluzivă;

(x) în 7 UTA (raioanele Criuleni, Floreşti, Ialoveni, Anenii Noi, Briceni, mun. Bălţi şi

Chişinău) a fost instituit serviciul de asistenţă psihopedagogică;

(xi) au fost create 5 centre de resurse în educaţia incluzivă, care asigură accesul la educaţie

şi incluziunea şcolară a tuturor copiilor cu CES şi oferă suport cadrelor didactice, elevilor şi

părinţilor lor pentru promovarea şi realizarea educaţiei incluzive;

(xii) au fost create Centre Comunitare de Dezvoltare Timpurie a Copiilor;

(xiii) a fost asigurat accesul la studii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ de tip

rezidenţial şi copiii ce provin din familiile dezavantajate, prin introducerea cotelor de admitere a

acestora în şcolile profesionale, colegii şi universităţi;

(xiv) oferirea serviciilor diversitate şi de calitate, aprobate modelului familia, copiilor

plasaţi în instituţiile de tip rezidenţial;

(xv) 11 instituţii de tip rezidenţial au fost lichidate şi o instituţie (or. Cahul) a fost

reorganizată în Complex de servicii sociale;

(xvi) 7 instituţii de tip rezidenţial, aflate în gestiunea Ministerului Educaţiei, au fost

transmise, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului, în proprietatea unităţilor

administrativ-teritoriale, cu acordul consiliilor raionale respective;

(xvii) 1075 de copii au fost dezinstituţionalizaţi, din care circa 900 copii au fost reintegraţi

în familia biologică/extinsă şi 175 de copii au fost plasaţi în servicii de tip familial (asistenţă

parenatală profesionistă, case de copii de tip familial);

(xviii) numărul de copii plasaţi în instituţiile de tip rezidenţial, s-a redus, în anul 2011, cu

51% faţă de anul 2007;

(xix) a fost revizuit Planul-cadru de transformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a

copilului pentru perioada anilor 2012-2015, care prevede reorganizarea a 22 de instituţii de tip

rezidenţial;

(xx) a fost sensibilizată opinia publică în problemele copiilor aflaţi în dificultate şi copiilor

cu CES.

4.7.4. Învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate

Ca rezultat al optimizării reţelei de instituţii de învăţământ secundar profesional, numărul

acestor instituţii s-a redus cu 8 unităţi comparativ cu perioada anilor 2007-2010 şi constituie 66 de

Page 17: Proiect EDUCAŢIA – 2020

17

unităţi. Numărul de elevi relevă o tendinţă de descreştere, fiind de 20,3 mii persoane la începutul

anului de studii 2011-2012, faţă de 24,5 mii în 2007-2008.

La începutul anului de studii 2011-2012, ponderea elevilor cu finanţare bugetară în totalul

elevilor a fost de 96,3% sau cu 2,9 puncte procentuale mai mult comparativ cu 2007-2008.

Învăţământul secundar profesional este solicitat mai mult de băieţi, ponderea acestora, în

anul de studii 20112012, fiind de 68,7%.

Pe parcursul ultimilor 5 ani, numărul persoanelor înmatriculate este în descreştere, în 2011

fiind înmatriculate 13,0 mii persoane sau cu 19,9% mai puţin decât în anul 2007. Numărul

absolvenţilor, în anul 2011, a scăzut până la 12,0 mii persoane, comparativ cu circa 13 mii de

absolvenţi în perioada anilor 2007-2010.

Din numărul total de persoane, care au absolvit în anul 2011, 11,7% au obţinut calificarea

de lăcătuş la repararea automobilelor, 10,9% – bucătar, 8,2% – tencuitor, 6,4% – operator la

calculatoare, 6,1% – electrogazosudor-montator, 5,1% – cusător (industria confecţiilor), 4,3% –

tîmplar etc.

La începutul anului de studii 2011-2012, la 10 mii de locuitori reveneau, în mediu, 57 de

elevi şi 34 de absolvenţi din învăţământul secundar profesional, faţă de 69 de elevi şi 36 de

absolvenţi în anul de studii 2007-2008 (Sursa BNS)

O creştere a numărului de elevi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ secundar

profesional s-a înregistrat începând cu anul 2006, această creştere fiind asigurată de buna

colaborare dintre Ministerul Educaţiei şi alte ministere de resort:

(i) sporirea numărului de locuri pentru admiterea în şcolile profesionale cu reducerea

concomitentă a numărului de locuri în învăţământul superior;

(ii) sporirea alocărilor bugetare pentru învăţământul secundar profesional;

(iii) actualizarea Nomenclatorului de meserii în conformitate cu necesităţile economice

ale ţării, prin includerea a circa 70 de meserii noi (26% din numărul total de meserii) şi

modernizarea a 20 de meserii existente;

(iv) majorarea burselor cu 15%, începând cu 1 octombrie 2008;

(v) acordarea anumitor facilităţi elevilor din cadrul şcolilor profesionale: alimentare

gratuită, asigurare cu locuri în cămin;

(vi) modernizarea parţială a bazei tehnico-materiale în 22 de instituţii de învăţământ.

În scopul revigorării învăţământului secundar profesional şi mediu de specialitate,

Ministerul Educaţiei, cu asistenţa donatorilor externi, a implementat mai multe proiecte,

principalele din care:

(i) „Dezvoltarea Sistemului de Instruire şi Formare Profesională din Moldova”,

finanţat de SIDA;

(ii) „Standarde ocupaţionale moldoveneşti, evaluare şi certificare”, finanţat de SDC;

(iii) „ ADA”, implementat de Austrian Organization Kulturkontakt;

(iv) „CONSEPT - Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică din

Moldova”, susţinut de Fundaţia „Liechtenstein Development Service”;

(v) „Şcoala profesională ca furnizor de instruire şi formare pentru sectorul apă şi canalizare

în Republica Moldova”, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare;

(vi) „Activitatea de instruire în Antreprenoriat şi angajare în câmpul muncii”, (MEEETA –

II), finanţat de către Fundaţia Internaţională LED;

(vii) „InWEnt”, Memorandumul încheiat între Camera Meşteşugarilor din Koblenz şi

Camera de Comerţ şi Industrie a RM.

Principalele provocări, cu care se confruntă învăţământul secundar profesional, sunt:

(i) lipsa unui mecanism de asigurare a calității în sistemul secundar profesional și mediu de

specialitate;

(ii) lipsa Cadrului Național al Calificărilor pentru meseriile/specialitățile din învățământul

secundar profesional și mediu de specialitate;

(iii) lipsa unui sistem de elaborare şi de editare a materialelor didactice pentru

învăţământul secundar profesional;

Page 18: Proiect EDUCAŢIA – 2020

18

(iv) insuficienţă de pregătire profesională a cadrelor didactice de profil , 42 % din personal

au studii secundar profesionale și medii de specialitate;

(v) lipsa unui sistem de formare continuă a cadrelor didactice la disciplinele tehnice

pentru învăţământul secundar profesional;

(vi) ineficienta mecanismelor de interacţiune a instituţiilor de învăţământ secundar

profesional cu lumea afacerilor, comunităţile locale şi piaţa muncii;

(vii) finanţarea insuficientă a învăţământului secundar profesional;

(viii) utilizarea ineficientă a infrastructurii și a bazei tehnico -materiale disponibile şi

a mijloacelor financiare alocate;

(ix) baza tehnică şi materială în unele instituţii este moral depăşită;

(i) lipsa unui sistem de elaborare şi de editare a materialelor didactice pentru

învăţământul secundar profesional;

(iii) lipsa unui sistem de formare continuă a cadrelor didactice la disciplinele tehnice

pentru învăţământul secundar profesional;

(v) ineficienta mecanismelor de interacţiune a instituţiilor de învăţământ secundar

profesional cu lumea afacerilor, comunităţile locale şi piaţa muncii;

(vi) utilizarea ineficientă a bazei tehnico-materiale disponibile şi a mijloacelor

financiare alocate;

(vii) finanţarea insuficientă a învăţământului secundar profesional.

Pe parcursul anilor 1990-2011, evoluţia instituţiilor de învăţământ mediu de

specialitate (colegiilor) a fost una controversată, ele fiind incluse pentru o anumită perioadă în

nivelul superior de învăţământ. Transformarea acestora în instituţii de învăţământ superior de

scurtă durată a avut un profund impact asupra ofertei educaţionale, metodelor de predare-învăţare,

componenţei corpului profesoral-didactic şi atractivităţii studiilor pentru absolvenţii de gimnazii,

şcoli medii şi licee.

La începutul anului de studii 2011-2012, numărul de elevi în cele 46 de colegii a constituit

31,4 mii de persoane, fiind, practic, la nivelul anului de studii 2007-2008.

Totodată, în colegiile publice se menţine creşterea ponderii elevilor care urmează studiile

din contul bugetului, de la 53,5% în anul de studii 2007-2008 la 64,9% în 2011-2012.

Învăţământul mediu de specialitate, într-o proporţie mai mare, este solicitat de fete (peste

55% din numărul total de elevi).

Se constată o descreştere a numărului de elevi, în anul 2011 fiind înmatriculate 9,0 mii

persoane sau cu 16,0% mai puţin comparativ cu anul 2008. Numărul absolvenţilor se înscrie într-

un trend crescător, alcătuind în anul 2011 – 7,2 mii persoane.

Din gama de specialităţi oferită de instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, cele mai

solicitate rămân a fi medicina şi economia (respectiv, 17,1% şi 12,0% din absolvenţii anului 2011),

după care urmează transporturi şi pedagogie (respectiv, 9,9% şi 8,8%).

La începutul anului de studii 2011-2012, la 10 mii de locuitori reveneau în mediu 88 de

elevi şi 20 de absolvenţi din învăţământul mediu de specialitate, faţă de 92 de elevi şi 19 absolvenţi

în anul de studii 2008-2009. (Sursa BNS)

Provocările cu care se confruntă învăţământul mediu de specialitate sunt:

(i) inexistența unui sistem național modern de asigurare a calității, racordat la cel european;

(ii) necesitatea elaborării Cadrului Național al calificărilor pentru învățământul mediu de

specialitate și racordarea lui la cel european;

(iii) incertitudini vizând statutul şi locul colegiilor în sistemul educaţional;

(iv) neconcordanta pregătirii cadrelor didactice în aceste instituţii cu prevederile UNESCO,

Recomandările Organizaţiei Mondiale a Muncii (1966, 1997), Alineatul: Programele de pregătire a

cadrelor didactice, art. 21 (1), art.25 si Legea Învăţământului din RM (1995), art. 66 (5);

(v) abandonarea unor colegii de către o parte din elevii care au susţinut examenele de

bacalaureat, pentru a-şi continua studiile în instituţiile de învăţământ superior;

Page 19: Proiect EDUCAŢIA – 2020

19

(vi)baza materială a unor instituţii depăşită moral, în special, a colegiilor cu profil tehnic;

(vii) insuficiența dotării și accesibilității la tehnologiile informaționale și comunicaționale;

(viii) lipsa unor reglementări clare, vizând nomenclatorul de specialităţi oferite de

colegii, în raport cu domeniile ocupaţionale din economia naţională;

(ix) utilizarea ineficientă a bazei tehnico-materiale disponibile şi a mijloacelor

financiare alocate;

(x) ineficienta mecanismelor de interacţiune a colegiilor cu lumea afacerilor, comunităţile

locale şi piaţa muncii.

Analiza programelor de studii şi a ofertelor educaţionale ale instituţiilor de

învăţământ mediu de specialitate demonstrează că instituţiile respective trebuie atribuite nivelului

de învăţământ profesional postsecundar, non-terţiar, fapt ce impune o definire clară a rolului

acestora în sistemul educaţional al Republicii Moldova şi asigurarea continuităţii între nivelurile

adiacente de învăţământ: cel mediu de specialitate şi cel superior.

4.7.5. Învăţământul superior

Numărul de studenţi în cele 34 de instituţii de învăţământ superior rămâne a fi în

descreştere şi a constituit 103,9 mii de persoane la începutul anului de studii 2011-2012 sau cu

15,4% mai puţin faţă de anul de studii 2007-2008.

În cele 19 instituţii de stat, în general, ponderea studenţilor care urmează studiile din contul

bugetului a crescut, fiind de 34,3% în anul de studii 2011-2012, faţă de 26,4% în anul de studii

2007-2008.

În învăţământul superior ponderea populaţiei feminine este superioară celei masculine, în

anul de studii 2011-2012 fiind de 56,3%.

La începutul anului de studii 2011-2012, distribuţia studenţilor din învăţământul superior

pe cicluri relevă o pondere de 82,1% pentru studenţii înscrişi la ciclul I, 13,9% – la masterat şi

4,0% – la studii superioare medicale şi farmaceutice.

În funcţie de domeniile generale de studiu, se constată o pondere mai mare a studenţilor din

cadrul ştiinţelor economice (24,3% în anul de studii 2011-2012), fiind urmaţi de cei înscrişi la

ştiinţe ale educaţiei (14,8%), drept (13,0%), inginerie şi activităţi inginereşti (11,1%).

În anul 2011, în instituţiile de învăţământ superior au fost înmatriculate 28,2 mii de

persoane, fiind, practic, la nivelul anului precedent. Din totalul persoanelor înmatriculate, 71,1%

reprezintă persoanele înmatriculate la ciclul I, 26,3% – la masterat, iar restul la studii superioare

medicale şi farmaceutice.

Pe parcursul ultimilor 5 ani s-a înregistrat o evoluţie oscilantă în numărul absolvenţilor,

care se datorează realizării învăţământului superior în două cicluri, cît şi finalizării studiilor

superioare PreBologna. În anul 2011, s-a înregistrat o descreştere a numărului de absolvenţi cu

2,2%, comparativ cu anul 2010.

La începutul anului de studii 2011-2012, în învăţământul superior, la 10 mii de locuitori

reveneau, în mediu, 292 de studenţi şi 78 de absolvenţi, faţă de 344 de studenţi şi 56 de absolvenţi

în anul de studii 2007-2008.

Numărul doctoranzilor, în anul 2011, a constituit 1556 de persoane, fiind, practic, la nivelul

anului precedent. Două treimi din doctoranzi sînt înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă.

Repartizarea pe sexe a doctoranzilor relevă o preponderenţă a femeilor (circa 60%).

Ponderea doctoranzilor instruiţi din contul bugetului pe parcursul anilor 2007-2011 a fost în

descreştere şi a constituit 60,9% în anul 2011, faţă de 72,0% în anul 2007. (Sursa BNS)

Pe parcursul ultimilor şase ani, autorităţile au întreprins măsuri energice pentru

implementarea prevederilor Procesului de la Bologna: restructurarea învăţământului superior pe

două cicluri - licenţă (ciclul I) şi masterat (ciclul II), introducerea în toate instituţiile de învăţământ

superior a sistemului de credite transferabile, elaborarea şi implementarea unui nou Nomenclator al

domeniilor şi specializărilor de pregătire profesională. Însă, întrucât doctoratul din Republica

Moldova aşa şi a nu a devenit ciclul III de studii superioare, procesul de reformare a

învăţământului superior nu a asigurat o compatibilitate deplină cu prevederile Procesului Bologna.

Page 20: Proiect EDUCAŢIA – 2020

20

Principalele activităţi întreprinse de autorităţi în domeniul învăţământului superior au fost:

(i) perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ conform cerinţelor Procesului Bologna;

(ii) implementarea prevederilor Procesului Bologna, ciclurile I şi II, în toate instituţiile de

învăţământ superior din Republica Moldova, prin elaborarea noilor planuri de studii, modernizarea

curricula universitară, extinderea mobilităţii cadrelor didactice şi a studenţilor, implementarea

anumitor elemente de autoguvernanţă studenţească;

(iii) crearea în instituţiile de învăţământ superior a structurilor de management al calităţii şi

implementarea mecanismelor ce vor asigura în perspectivă o calitate a studiilor universitare

recunoscută la nivel european;

(iv) demararea activităţilor legate de consilierea profesională a studenţilor şi facilitarea

inserţiei în câmpul muncii, crearea primelor Centre de consiliere profesională şi ghidare în carieră

a studenţilor;

(v) sporirea gradului de susţinere a studenţilor din partea statului prin majorarea burselor şi

perfecţionarea mecanismelor de acordare a acestora, definitivarea cadrului normativ privind

funcţionarea şi finanţarea căminelor studenţeşti;

(vi) asigurarea accesului la studii superioare al tinerilor ce provin din familii social

vulnerabile sau rămaşi fără îngrijirea părinţilor, al persoanelor cu dizabilităţi şi al reprezentanţilor

minorităţilor etnice, prin stabilirea unor cote explicite de admitere în instituţiile de învăţământ;

(vii) modificarea regulamentelor şi a planurilor de admitere în învăţământul superior prin

stabilirea unor proceduri simple şi transparente de organizare a concursului şi a unor cote explicite

de înmatriculare pe domenii şi specialităţi, incluzând în planurile de admitere şi instituţiile de

învăţământ private;

(viii) actualizarea nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice şi extinderea înmatriculării la

studiile de doctorat şi post-doctorat;

(ix) elaborarea cadrului normativ de organizare şi asigurare a mobilităţii academice;

(x) elaborarea cadrului normativ care obligă instituţiile de învăţământ superior să utilizeze

o anumită parte a mijloacelor speciale pentru modernizarea bazei tehnico-materiale.

Provocările principale cu care se confruntă învăţământul superior din Republica Moldova

sunt:

(i) cadrul legislativ-normativ incomplet, incertitudinile vizând statutul studiilor de doctorat

şi de post-doctorat în instituţiile de învăţământ superior;

(ii) gradul redus de autonomie a instituţiilor de învăţământ superior, inclusiv şi în domeniul

gestionării mijloacelor financiare;

(iii) mobilitatea studenţilor a fost percepută mai mult ca un simplu transfer al studenţilor de

la o universitate la alta, decât ca o posibilitate reală, oferită studenţilor, pentru a-şi forma trasee

educaţionale individuale şi de a participa la schimburile internaţionale de studenţi;

(iv) hipercentralizarea mecanismelor de gestionare financiară a instituţiilor de învăţământ

superior, diminuarea rolului criteriilor de performanţă şi relevanţă în procesul de alocare de către

stat a mijloacelor financiare destinate universităţilor;

(v) ponderea relativ mică a absolvenţilor care se încadrează în câmpul muncii conform

calificărilor obţinute în instituţiile de învăţământ superior şi absenţa unor mecanisme de

monitorizare a carierei profesionale a acestora;

(vi) ineficienta mecanismelor de interacţiune a instituţiilor de învăţământ superior cu sfera

de cercetare-dezvoltare, lumea afacerilor, piaţa muncii;

(vii) Republica Moldova rămâne a fi mai mult un observator, şi nu un participant activ în

spaţiul educaţional european.

Page 21: Proiect EDUCAŢIA – 2020

21

4.8. Analiza SWOT a sistemului de învăţământ

Puncte forte (S) Puncte slabe (W) Oportunităţi (O) Constrângeri (T)

Sistemul în ansamblu

1. Experienţă în

elaborarea şi

implementarea actelor

normative

2. Promovarea

prevederilor tratatelor

internaţionale, la care

Republica Moldova este

parte

3. Promovarea

consecventă a

vectorului european în

dezvoltarea sistemului

de învăţământ

4. Deschiderea

sistemului de

învăţământ către

valorile naţionale,

general-umane şi cele

profesionale

5. Promovarea

consecventă a

conceptelor

postmoderne în

sistemul de învăţământ:

centrarea pe cel ce

învaţă, centrarea pe

competenţe, centrarea

pe valori etc.

1. Incoerenţa legislaţiei din

domeniul educaţional, fapt ce

nu asigură o funcţionalitate

eficientă şi o dezvoltare

sistemică a învăţământului

2. Nivelul scăzut de aplicare

a prevederilor tratatelor

internaţionale în anumite

aspecte esenţiale ale educaţiei:

incluziunea, discriminarea,

accesul universal şi

nediscriminatoriu la educaţie

de calitate etc.

3. Lipsa continuităţii în

politicile şi reformele

educaţionale

4. Implicarea insuficientă a

societăţii în soluţionarea

problemelor cu care se

confruntă sistemul educaţional

5. Conexiunile slabe ale

sistemului de formare

profesională cu piaţa muncii

6. Percepţia nonvalorilor ca

normalitate, tolerarea unor

fenomene negative în

învăţământ cum ar fi corupţia,

copierea, promovarea

neprofesionalismului

7. Implicarea factorilor

politici în procesul educaţional

8. Lipsa standardelor de

finanţare şi utilizarea

ineficientă a resurselor

financiare alocate

învăţământului

9. Monitorizarea politicilor

educaţionale per ansamblu este

imperfecta si trebuie

îmbunătăţită in continuare.

Exista discrepanţe în datele ce

provin din diferite surse, există

probleme ce ţin de

dezagregarea datelor la fel si

lipsa datelor internaţionale ce

vizează indicatorii-cheie,

folosiţi la monitorizarea

politicilor, inclusiv, indicatorii

1. Aderarea la

tratatele internaţionale

în domeniul educaţiei

2. Promovarea de-

facto a învăţământului

ca prioritate naţională

3. Posibilităţi de

implementare a unor

proiecte importante

naţionale şi

internaţionale,

susţinute de donatorii

externi

4. Sporirea

transparenţei

sistemului educaţional

şi dezvoltarea

dialogului social

5. Implicarea ONG-

urilor în identificarea

şi soluţionarea

problemelor sistemului

de învăţământ

6. Disponibilitatea

mai multor donatori de

a oferi asistenţă pentru

realizarea unor noi

proiecte de dezvoltare

a învăţământului

7. Promovarea

interconexiunii

educaţiei formale,

nonformale şi

informale

1. Necorespunderea,

într-o anumită măsură,

a tendinţelor de

reformare a cadrului

normativ din

domeniul educaţiei

priorităţilor actuale

social-economice şi de

integrare europeană a

Republicii Moldova

2. Vulnerabilitatea

economiei faţă de

crizele economice şi

financiare externe şi

impactul nefavorabil

al acesteia asupra

sistemului de

învăţământ

3. Tendinţele

demografice negative

4. Instabilitatea şi

incertitudinea politică

atât la nivel central,

cât şi la cel local

5. Capacităţi reduse

în implementarea unui

management

educaţional modern,

efectiv şi eficient.

6. Reticenţa anumitor

factori cu funcţii de

decizie politică şi

educaţională la

schimbare

7. Motivaţia scăzută

a cadrelor didactice în

domeniile ce vizează

creşterea profesională

8. Sporirea şomajului

în rândul tinerilor

Page 22: Proiect EDUCAŢIA – 2020

22

MDG eg. School Drop-Out

Rate, School attendance etc.

Învăţământul general

1. Aprobarea şi

punerea în aplicare a

unor noi documente de

politici educaţionale:

Strategia Naţională şi

Planul de acţiuni

privind reforma

sistemului rezidenţial

de îngrijire a copilului,

Concepţia

Curriculumului

Naţional, axat pe

formare de competenţe,

Standardele

educaţionale,

Standardele de formare

continuă etc.

2. Impactul pozitiv

al proiectelor „Educaţie

Pentru Toţi – Iniţiativa

de Acţiune Rapidă”,

„Educaţie de calitate în

mediul rural” etc.

3. Elaborarea şi

implementarea noilor

generaţii de curricula

şcolare, manuale şi

ghiduri metodologice

4. Implementarea

Concepţiei „Educaţia

centrată pe copil”

5. Implementarea

noilor tehnologii

didactice,

informaţionale şi

comunicaţionale

6. Aplicarea unui

sistem naţional

performant de evaluare

a performanţelor

şcolare

7. Asigurarea tuturor

elevilor cu manuale

prin intermediul

Schemei de închiriere

8. Implementarea

noului model de

formare profesională

continuă a cadrelor

1. Discrepanţele dintre

prevederile documentelor de

politici educaţionale în vigoare

şi implementarea în practică a

acestora

2. Disfuncţionalităţi în

sistemul de şcolarizare şi, ca

urmare, reducerea ratelor de

înrolare a copiilor în

învăţământul general

3. Imperfecţiunea

mecanismelor de monitorizare

a situaţiei în învăţământul

general

4. Imperfecţiunea

mecanismelor de conducere

strategică şi operaţională a

învăţământului general

5. Nivelul scăzut de

incluziune şcolară

6. Îmbătrânirea corpului

didactic din învăţământul

general

7. Abandonul activităţii

profesionale şi plecarea peste

hotare a cadrelor didactice

8. Structura reţelei de

instituţii de învăţământ nu mai

corespunde situaţiei

demografice a localităţilor, în

special, a celor rurale

9. Diminuarea rolului

cadrelor didactice în luarea de

decizii în educaţie

10. Statutul social redus al

cadrelor didactice şi, ca

urmare, nivelul scăzut de

pregătire profesională

11. Nivelul scăzut al culturii

organizaţionale a instituţiilor

de învăţământ

12. Gradul redus de

autonomie a instituţiilor de

învăţământ

13. Participarea insuficientă

a comunităţii şi a familiei în

soluţionarea problemelor şcolii

14. Imperfecţiunea

metodelor de management

1. Calitatea înaltă a

documentelor de

politici educaţionale

pentru învăţământul

general

2. Creşterea

semnificativă a

asistenţei oferite de

donatorii externi:

Banca Mondială,

UNICEF, PNUD,

Parteneriatul Global (

EFA-FTI) etc.

3. Amplificarea

tendinţelor de

participare mai

efectivă a

comunităţilor şi a

părinţilor în

soluţionarea

problemelor

educaţionale

4. Promovarea unui

nou model de finanţare

a învăţământului

general

5. Pilotarea

modelului de şcoli de

circumscripţie

1. Finanţarea sub

necesităţi a

învăţământului

general

2. Ponderea relativ

redusă a serviciilor

educaţionale de

calitate

3. Comercializarea

oficială şi, mai ales,

neoficială a serviciilor

educaţionale pe

fundalul unei reduceri

a nivelului de trai a

populaţiei

4. Aprofundarea

diferenţelor în accesul

la educaţie a copiilor

din localităţile rurale

şi cele urbane

5. Lipsa

transportului şcolar şi

infrastructura slab

dezvoltată a

drumurilor rurale

6. Sporirea

numărului de copii

rămaşi fără

supravegherea

părinţilor, în mare

majoritate, plecaţi

peste hotarele ţării

7. Accesul redus la

educaţia nonformală

Page 23: Proiect EDUCAŢIA – 2020

23

didactice

9. Lansarea procesului

de formare iniţială şi

continuă a managerilor

şcolari

10. Promovarea

alternativelor în

sistemul de învăţământ

11. Promovarea

educaţiei incluzive în

sistemul de învăţământ

educaţional la nivel central,

local şi instituţional

15. Ineficienţa, într-o anumită

măsură, a managementului

Curriculumului Naţional

16. Lipsa acută de instituţii

destinate educaţiei extraşcolare

si a asigurării metodice a

acesteia

17. Necorespunderea bazei

material-tehnice şi didactice

cerinţelor educaţionale

moderne

18. Nivelul relativ redus de

utilizare a tehnologiei

informaţiei şi a comunicaţiilor

în procesele de predare-

învăţare

Învăţământul vocaţional şi tehnic

1. Existența

Procesului de la

Copenhaga și a

Comunicatului de la

Bruges

2. Demararea

procesului de elaborare

a standardelor

ocupaționale și a

Cadrului Național al

Calificărilor

3. Aprobarea

Strategiei Consolidate

de dezvoltare a

învățământului pentru

anii 2011-2015, cu

componenta învățământ

secundar profesional și

mediu de specialitate

4. Promovarea

învățământului centrat

pe elev și dezvoltarea

celor 10 competențe

5. Existenţa unei

infrastructuri extinse

6. Impactul pozitiv al

proceselor de

implementare a unor

proiecte internaţionale

7. Existenţa unui

corp profesoral-didactic

şi de instruire cu o

bogată experienţă în

1. Necorespunderea

structurii actuale a

învăţământului vocaţional şi

tehnic cerinţelor moderne şi

practicilor internaţionale

2. Discrepanţe semnificative

în ofertele educaţionale ale

instituţiilor de învăţământ

profesional şi tehnic şi

cerinţele pieţii muncii

3. Lipsa documentelor

normativ-juridice, care ar

reglementa aspectele de

formare profesională şi cele

ocupaţionale

4. Nivelul scăzut de

armonizare a Curriculumului

învăţământului vocaţional şi

cel tehnic cu Concepţia

Curriculumului Naţional şi

necesităţile pieţei muncii

5. Utilizarea ineficientă a

resurselor disponibile din

cauza activităţilor de pregătire

profesională la aceleaşi

specialităţi atât în şcolile

profesionale, cât şi în colegii

6. Lipsa unor mecanisme

durabile de

formare profesională continuă

pentru cadrele didactice din

învăţământul vocaţional şi cel

tehnic

1. Tendinţe de

sporire a gradului de

implicare a agenţilor

economici în

soluţionarea

problemelor cu care se

confruntă învăţământul

vocaţional şi tehnic

2. Tendinţe de

sporire a solicitărilor

pieţei muncii şi a

motivaţiei candidaţilor

la studii la anumite

specialităţi

3. Condiţii

favorabile pentru

deschiderea, cu

suportul agenţilor

economici, a unor noi

programe de pregătire

profesională

4. Instituţiile de

învăţământ secundar

profesional şi mediu

de specialitate au

posibilităţi de a presta

populaţiei servicii cu

plată, fapt ce ar

contribui la atragerea

de venituri

suplimentare

1. Lipsa de

experienţă în

elaborarea şi

implementarea unui

cadru normativ-juridic

de reformare a

învăţământului

vocaţional şi tehnic

2. Lipsa, la nivel

central şi cel local, a

unor viziuni politice

explicite referitoare la

scopul şi căile de

reformare a

învăţământului

vocaţional şi tehnic

3. Lipsa unui

consens naţional

privind reformarea

învăţământului

vocaţional şi tehnic

4. Incoerenţa

managementului

naţional şi cel

instituţional din

învăţământul

vocaţional şi tehnic

5. Statutul social

relativ redus al

profesorilor şi

maiştrilor din

învăţământul

vocaţional şi tehnic

Page 24: Proiect EDUCAŢIA – 2020

24

domeniu

8. Deschiderea

cadrelor didactice către

schimbare

7. Necorespunderea

metodelor existente de

management al învăţământului

vocaţional şi tehnic cu

tendinţele moderne de

conducere

8. Ineficienţa conexiunilor

existente ale instituţiilor de

învăţământ vocaţional şi tehnic

cu piaţa muncii

9. Nivelul scăzut de

promovare a antreprenoriatului

în cadrul instituţiilor de

învăţământ vocaţional şi tehnic

10. Parteneriate puţine între

instituţiile de învăţământ

vocaţional şi tehnic şi mediul

economic.

11. Sistem ineficient de

management a calităţii

învăţământului vocaţional şi

tehnic.

12. Lipsa unei structuri

externe de evaluare şi asigurare

a calităţii în învăţământul

vocaţional şi tehnic.

13. Inexistenţa Cadrului

Naţional al Calificărilor în

învăţământul vocaţional şi

tehnic

14. Nivelul scăzut al

calităţii în învăţământul

vocaţional şi tehnic

6. Rezistenţa la

schimbare a unui

număr semnificativ de

conducători ai

instituţiilor de

învăţământ vocaţional

şi tehnic

7. Vulnerabilitatea

mediului economic şi

implicarea redusă în

învăţământul

vocaţional şi tehnic

8. Lipsa unui

sistem de marketing a

învăţământului

vocaţional şi tehnic

Învăţământul superior

1. Promovarea

prevederilor Procesului

de la Bologna

2. Implementarea

Strategiei Naţionale de

dezvoltare a

Învăţământului

Superior

3. Structurarea

învăţământului superior

în două cicluri

4. Promovarea

Concepţiei standardelor

şi Curriculumului

universitar

5. Elaborarea şi

promovarea sistemului

naţional de calificări

1. Aplicarea incoerentă a

prevederilor Procesului de la

Bologna

2. Incoerenţa dintre ciclurile

învăţământului superior în plan

curricular, managerial şi

tehnologic

3. Lipsa structurilor externe

de evaluare şi asigurare a

calităţii în învăţământul

superior

4. Nivelul scăzut al

interconexiunii învăţământului

superior, cercetării ştiinţifice şi

a mediului economic

5. Necorespunderea

managementului cercetării

ştiinţifice modelelor europene

1. Implementarea în

volum deplin a

prevederilor

Procesului de la

Bologna

2. Implementarea

proiectelor

internaţionale cu

referire la:

managementul calităţii

în învăţământul

superior; conexiunea

învăţământului

superior şi a mediului

economic;

managementul

Curriculumului

universitar; formarea

1. Cadrul juridic şi

normativ incoerent

2. Vulnerabilitatea

mediului economic şi

repercusiunile acesteia

asupra instituţiilor de

învăţământ

3. Lipsa proiectelor

strategice de

dezvoltare a

învăţământului

superior

4. Necorespunde-

rea structurii

învăţământului

superior necesităţilor

pieţei muncii şi

cerinţelor faţă de

Page 25: Proiect EDUCAŢIA – 2020

25

6. Promovarea unui

sistem de management

al calităţii în

învăţământul superior

7. Promovarea

integrării

învăţământului

superior, cercetării

ştiinţifice şi a pieţei

muncii

8. Promovarea unui

învăţământ centrat pe

student.

9. Promovarea

mobilităţii studenţilor şi

a cadrelor didactice.

10. Implicarea mai

eficientă a studenţilor în

guvernarea universitară

11. Creşterea reală a

autonomiei universitare

existente şi necesităţilor

universitare

6. Disfuncţionalităţi în

formarea profesională continuă

a cadrelor didactice din

învăţământul superior

7. Incoerenţa finanţării

învăţământului superior în

raport cu necesităţile reale

8. Disfuncţionalităţi în

realizarea autonomiei reale

universitare

9. Gradul scăzut de realizare

a mobilităţii studenţilor şi a

cadrelor didactice

10. Incoerenţa reţelei

instituţiilor de învăţământ

superior cu necesităţile pieţei

muncii, cadrul calificărilor şi

tendinţele internaţionale cu

privire la statutul instituţiilor

de învăţământ superior în

societate

11. Nivelul scăzut al calităţii

în învăţământul superior

12. Participare insuficientă a

universităţilor în proiecte şi

Programe internaţionale

13. Nivelul scăzut de

motivare şi de responsabilizare

pentru rezultatele învăţării de

către studenţi

14. Lipsa Cadrului

ocupaţional cu referire la

statutul absolvenţilor pentru

fiecare ciclu de învăţământ

superior

15. Incoerenţa pregătirii la

unele specialităţi cu

necesităţile pieţii muncii

profesională continuă

etc.

3. Redimensionarea

cercetărilor ştiinţifice

în învăţământul

superior

4. Existenţa în

învăţământul superior

a unui corp profesoral-

ştiinţific de o calificare

înaltă

calitatea specialiştilor

pregătiţi

5. Statutul scăzut al

cercetărilor în

învăţământul superior

6.

Responsabilizarea

redusă a studenţilor

faţă de rezultatele

învăţării

7. Rezistenţa, în

mare parte, a

managerilor şi a

cadrelor didactice la

schimbare

8. Finanţarea

insuficientă a

învăţământului

superior, asociată cu

un management

financiar ineficient

9. Lipsa în

învăţământul superior

a unui sistem de

marketing

Educaţia adulţilor

1. Elaborarea

conceptului educaţiei pe

întreg parcursul vieţii

2. Aprobarea şi

implementarea

standardelor de formare

profesională continuă a

cadrelor didactice şi a

celor de conducere din

învăţământ

3. Posibilităţi de

1. Lipsa cadrului legislativ

pentru învăţarea pe întreg

parcursul vieţii

2. Incoerenţa dintre

prevederile legislative şi

aplicative/practice privind

educaţia pe întreg parcursul

vieţii

3. Inexistenţa unui sistem de

formare generală continuă a

adulţilor la nivel naţional

1. Elaborarea şi

racordarea cadrului

legislativ şi normativ

la standardele

europene privind

educaţia adulţilor

2. Dezvoltarea

parteneriatului în

educaţia adulţilor cu

ministerele de resort,

asociaţiile profesionale

1. Lipsa de

experienţă în

elaborarea şi

implementarea

cadrului normativ şi a

documentelor de

politici privind

educaţia adulţilor

2. Nivel scăzut al

motivaţiei adulţilor

pentru formarea

Page 26: Proiect EDUCAŢIA – 2020

26

diversificare a educaţiei

adulţilor prin extinderea

formării generale şi a

formării profesionale

continue: perfecţionare,

calificare, recalificare,

specializare, conversie

4. Creşterea

motivaţiei pentru

învăţarea pe întreg

parcursul vieţii

4. Disfuncţionalitatea

managementului educaţiei

adulţilor

5. Lipsa mecanismelor de

stimulare a învăţării pe

parcursul întregii vieţi

6. Ajustarea insuficientă a

sistemului de formare continuă

la necesităţile individuale ale

cursantului şi necesităţile pieţii

muncii

7. Lipsa unui sistem efectiv

şi eficient de ghidare şi

consiliere profesională

8. Imperfecţiunea

mecanismelor de finanţare a

educaţiei adulţilor

9. Implicarea insuficientă a

agenţilor economici în

promovarea educaţiei adulţilor

10. Lipsa fundamentării

ştiinţifico-metodologice a

educaţiei adulţilor

11. Lipsa unui sistem de

formare iniţială şi continuă a

resurselor umane pentru

educaţia adulţilor

şi agenţii economici

3. Instituirea unui

sistem de management

al educaţiei adulţilor la

nivel naţional şi local

4. Crearea echipei

de formatori pentru

educaţia adulţilor

5. Stabilirea

mecanismelor de

motivare a

învăţământului pentru

adulţi

6. Elaborarea

bazelor ştiinţifico-

metodologice privind

educaţia adulţilor

continuă

3. Lipsa unui

management coerent

privind educaţia

adulţilor

4. Nivel scăzut de

finanţare a educaţiei

adulţilor

5. Lipsa unui

sistem eficient de

monitorizare şi

evaluare a

învăţământului pentru

adulţi

V. VIZIUNEA STRATEGICĂ ŞI REZULTATELE SCONTATE

5.1. Asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ

Dezvoltarea durabilă a sistemului de învăţământ va fi realizată prin implementarea unor

măsuri comune pentru întreg sectorul educaţional, pornind de la interdependenţa dintre calitatea

personalului didactic, calitatea învăţământului, nivelul de dezvoltare a economiei şi calitatea

vieţii.

Obiectiv general: modernizarea învăţământului la nivel de sistem

Obiectivul specific nr. 1: promovarea unor politici social-economice şi educaţionale, ce

vor asigura dezvoltarea prioritară a învăţământului

Orientări strategice:

(i) modernizarea şi dezvoltarea cadrului normativ-legislativ din perspectiva racordării

sistemului de învăţământ la standardele europene şi necesităţile social-economice şi educaţionale

ale statului;

(ii) asigurarea finanţării prioritare a învăţământului din perspectiva funcţionării eficiente şi

dezvoltării acestuia, precum şi din perspectiva influenţei asupra dezvoltării social-economice a

statului;

(iii) elaborarea şi implementarea, până în anul 2015, a unui sistem de finanţare, care ar

asigura funcţionarea şi dezvoltarea durabilă a învăţământului, sporirea prestigiului cadrelor

didactice;

Page 27: Proiect EDUCAŢIA – 2020

27

(iv) eficientizarea cheltuielilor publice şi majorarea mijloacelor financiare destinate

protecţiei sociale a angajaţilor din învăţământ cu 5%-10% anual;

(v) implementarea unui sistem eficient de protecţie socială a resurselor umane din

învăţământ;

(vi) instituirea unui sistem de înlesniri fiscale pentru cei care investesc în dezvoltarea

învăţământului: agenţii economici, companiile naţionale şi internaţionale, persoanele fizice etc.

Rezultate scontate:

(i) va fi elaborat şi implementat un cadru normativ-juridic adecvat principiului priorităţii

învăţământului în societate;

(ii) va fi elaborat un sistem de asigurare a calităţii în învăţământ;

(iii) va fi oprit declinul financiar-economic ce se mai atestă în sistemul de învăţământ;

(iv) va fi implementat un nou model de finanţare a învăţământului, bazat pe elev/student,

rezultatele învăţării etc.;

(v) va fi implementat un sistem de protecţie socială în învăţământ, care ar crea condiţii

motivaţionale de creştere profesională a cadrelor didactice şi de învăţare eficientă a

elevilor/studenţilor;

(vi) va fi creat un climat favorabil pentru investiţii în dezvoltarea sistemului de

învăţământ.

Obiectivul specific nr. 2: asigurarea condiţiilor de realizare a drepturilor cetăţenilor la

educaţie de calitate la toate nivelurile sistemului de învăţământ

Orientări strategice:

(i) racordarea cadrului legal al Republicii Moldova cu privire la educaţie la Convenţia

pentru Drepturile Omului, Convenţia pentru Drepturile Copilului, Convenţia ONU privind

drepturile persoanelor cu dizabilităţi , Convenţia Cadru Europeană privind minorităţile naţionale,

Programul Consiliului Europei privind educaţia romilor etc.;

(ii) promovarea educaţiei interculturale în sistemul de învăţământ prin crearea condiţiilor

ca, până în anul 2015, toate instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor

lingvistice să dispună de cadre didactice calificate de predare a limbii române;

(iii) introducerea programului cu orar prelungit de studii pentru copiii romi, în scopul

pregătirii temelor de acasă;

(iv) organizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru părinţii copiilor romi

despre necesitatea şcolarizării şi încadrării copiilor în sistemul educaţional, obligatoriu la treptele

primară şi gimnazială, inclusiv despre necesitatea continuării studiilor;

(v) introducerea tematicii referitoare la drepturile omului/copilului în curriculumul şcolar;

(vi) instituirea pe lângă Ministerul Educaţiei şi direcţiile de învăţământ a unei structuri de

asigurare a drepturilor în educaţie şi a unui post de „comisar” pentru drepturile în educaţie.

Rezultate scontate:

(i) va fi elaborat şi implementat un cadru normativ-juridic în domeniul educaţiei şi pentru

minorităţile naţionale coerent cu cerinţele şi prevederile tratatelor internaţionale cu privire la

drepturile omului/copilului, alte drepturi în educaţie;

(ii) va fi valorificat un sistem de principii democratice în educaţie şi învăţământ.

Page 28: Proiect EDUCAŢIA – 2020

28

Obiectivul specific nr. 3: dezvoltarea cadrului normativ-juridic în domeniul educaţional,

care va asigura funcţionarea eficientă a sistemului de învăţământ în interesele persoanei, societăţii

şi ale statului

Orientări strategice:

(i) dezvoltarea bazei juridice şi normative din perspectiva:

- tendinţelor evoluţiei învăţământului pe plan naţional şi internaţional;

- asigurării spaţiului educaţional unic şi deschiderii spre valorile educaţionale europene;

- stabilirii clare a competenţelor şi responsabilităţilor administraţiei publice centrale,

administraţiei publice locale şi instituţionale, ale societăţii, comunităţii, ale părinţilor, privind

asigurarea calităţii în învăţământ şi respectarea legislaţiei în domeniul educaţional;

- descentralizării managementului educaţional, inclusiv a celui financiar;

- realizării activităţilor de antreprenoriat în sistemul de învăţământ;

- promovării învăţământului incluziv la toate nivelurile sistemului de învăţământ;

- asigurării securităţii elevilor şi studenţilor etc.;

(ii) elaborarea cadrului normativ necesar pentru implementarea Codului Educaţiei.

Rezultate scontate:

(i) va fi stabilit un cadru normativ-juridic, care va asigura în deplină măsură funcţionarea,

dezvoltarea şi autodezvoltarea sistemului de învăţământ;

(ii) vor fi identificate direcţiile de perspectivă privind perfecţionarea în continuare a

cadrului juridic şi renovarea sistemului de învăţământ;

(iii) vor fi conturate clar mecanismele de realizare a educaţiei incluzive, a

antreprenoriatului în învăţământ, precum şi de realizare a principiului de descentralizare

managerială.

Obiectivul specific nr. 4: fundamentarea, elaborarea şi implementarea mecanismelor

economice de dezvoltare a sistemului de învăţământ

Orientări strategice:

(i) reconceptualizarea modelului şi a mecanismelor de finanţare a sistemului de

învăţământ din perspectiva descentralizării, diversificării surselor, tipului/categoriei instituţiei de

învăţământ, nivelului de învăţământ etc.;

(ii) elaborarea şi implementarea normativelor de asigurare tehnico-materială şi finanţare

garantată de stat a instituţiilor de învăţământ de toate tipurile;

(iii) asigurarea pe etape a finanţării garantate a sistemului de învăţământ în raport cu

necesităţile reale ale acestuia şi din perspectiva dezvoltării şi influenţei asupra sferei social-

economice;

(iv) fundamentarea şi elaborarea mecanismelor şi normativelor privind finanţarea

complementară a sistemului de învăţământ;

(v) crearea condiţiilor privind majorarea mijloacelor financiare alocate învăţământului de

partenerii naţionali şi internaţionali cu 10%-15% anual;

(vi) elaborarea normativelor şi mecanismelor de finanţare a cercetărilor ştiinţifice, inovare

şi transfer tehnologic în sistemul de învăţământ, din perspectiva integrării cu mediul economic;

(vii) promovarea antreprenoriatului în sistemul de învăţământ vocaţional şi tehnic şi cel

superior: crearea întreprinderilor mixte, incubatoarelor, centrelor comune de cercetare etc.;

(viii) promovarea creditului social în învăţământul superior;

Page 29: Proiect EDUCAŢIA – 2020

29

(ix) demararea, începând cu anul 2012, a procesului de pregătire a specialiştilor în

domeniul economiei educaţiei, cel puţin câte 10-15 persoane anual.

Rezultate scontate:

(i) va fi eficientizat sistemul de finanţare a învăţământului prin fundamentarea şi

implementarea noilor mecanisme economice;

(ii) vor fi create mecanismele şi condiţiile de realizare a interconexiunii: învăţământ –

cercetare – mediul economic;

(iii) pe piaţa muncii va fi promovată o nouă specialitate – specialist în economia

învăţământului;

(iv) va fi extinsă protecţia socială a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Obiectivul specific nr. 5: asigurarea şi monitorizarea calităţii în învăţământ

Orientări strategice:

(i) conceptualizarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământ şi educaţie;

(ii) fundamentarea şi elaborarea unui set de indicatori privind calitatea învăţământului la

nivel de sistem;

(iii) fundamentarea, elaborarea şi aplicarea mecanismelor externe de asigurare a calităţii în

învăţământ, în raport cu normele şi standardele naţionale şi internaţionale;

(iv) fundamentarea şi implementarea sistemului naţional de monitorizare a calităţii

învăţământului la toate nivelurile;

(v) stabilirea mecanismelor de realizare a conexiunii inverse (feed-back-ului) în sistemul

de învăţământ.

Rezultate scontate:

(i) vor fi implementate noi modele şi mecanisme de asigurare a calităţii la nivel naţional;

(ii) va fi eficientizată metodologia de monitorizare şi evaluare a calităţii în învăţământ;

(iii) la nivel naţional vor fi create structuri de asigurare şi monitorizare a calităţii în

învăţământ.

Obiectivul specific nr. 6: dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi

comunicaţionale în sistemul de învăţământ; reducerea cu 20% pe an a „inegalităţii digitale”

privind accesul la tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale între mediile de reşedinţă urban-

rural, nivelele de învăţământ şi tipurile de instituţii de învăţământ

Orientări strategice:

(i) asigurarea accesului tuturor elevilor/studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor

didactice la mijloacele moderne oferite de tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale;

(ii) reducerea graduală a „inegalităţii digitale” în accesul la tehnologiile informaţionale şi

comunicaţionale între mediile de reşedinţă urban-rural, nivelurile de învăţământ şi tipurile de

instituţii de învăţământ;

(iii) informatizarea managementului educaţional la toate nivelele sistemului de

învăţământ;

(iv) implementarea pe etape în instituţiile de învăţământ superior şi vocaţional/tehnic a

instruirii la distanţă;

Page 30: Proiect EDUCAŢIA – 2020

30

(v) aplicarea tehnologiilor informaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare la toate

nivelele sistemului de învăţământ;

(vi) asigurarea condiţiilor pentru fiecare elev, student, masterand, doctorand să cunoască şi

să aplice tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale în volumul prevăzut de CNOC

(Certificatul Naţional de Operare pe Calculator).

Rezultate scontate:

(i) va fi asigurat accesul şi create condiţiile pentru ca fiecare elev/student să cunoască şi să

aplice tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale;

(ii) va fi elaborat regulamentul şi metodologia învăţământului la distanţă;

(iii) vor fi elaborate ghidurile şi manualele electronice;

(iv) vor fi dezvoltate structurile de gestionare şi de formare continuă a cadrelor didactice

în domeniul tehnologiilor informaţionale;

(v) instituţiile de învăţământ vor fi dotate cu calculatoare şi produse program de uz general

şi pentru instruirea asistată de calculator.

Obiectivul specific nr. 7: reconceptualizarea managementului educaţional la nivel de

sistem

Orientări strategice:

(i) promovarea unui management participativ şi eficient;

(ii) promovarea managementului strategic şi inovaţional;

(iii) dezvoltarea culturii organizaţionale a instituţiilor de învăţământ;

(iv) dezvoltarea managementului resurselor umane;

(v) dezvoltarea managementului de curriculum;

(vi) corelarea managementului la nivel naţional, local şi instituţional;

(vii) identificarea şi implementarea mecanismelor managementului modern:

diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comunicarea etc.

Rezultate scontate:

(i) va fi elaborată o concepţie modernă cu privire la managementul educaţional;

(ii) vor fi elaborate şi aplicate programe strategice de dezvoltare a învăţământului la nivel

naţional, local şi instituţional;

(iii) va fi dezvoltat cadrul instituţional de formare continuă a managerilor în domeniul

educaţional;

(iv) va fi formată o nouă cultură organizaţională a instituţiilor de învăţământ;

(v) va fi elaborată metodologia de evaluare a învăţământului la nivel naţional, local şi

instituţional.

Obiectivul specific nr. 8: promovarea parteneriatului şi dialogului social

Orientări strategice:

(i) crearea condiţiilor şi stabilirea punctelor/ariilor de interes privind dialogul social, cu

comunitatea, societatea civilă şi cu mediul de afaceri;

(ii) implicarea partenerilor sociali în luarea de decizii la nivel de politici educaţionale;

(iii) asigurarea normativă a dialogului social dintre sistemul de învăţământ şi partenerii

sociali.

Page 31: Proiect EDUCAŢIA – 2020

31

Rezultate scontate:

(i) vor fi create condiţii de implicare a comunităţii, societăţii civile şi a mediului economic

în elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale;

(ii) vor fi elaborate actele normative, reglatorii cu privire la realizarea dialogului social al

mediului educaţional cu partenerii sociali.

Obiectivul specific nr. 9: dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi promovarea politicilor

interculturale în educaţie

Orientări strategice:

(i) racordarea la valorile şi standardele educaţionale europene;

(ii) promovarea standardelor şi a experienţei internaţionale avansate în domeniul educaţiei

polilingve şi multiculturale;

(iii) crearea mecanismelor de parteneriat cu structurile respective la nivel internaţional;

(iv) promovarea educaţiei interculturale la toate nivelele sistemului de învăţământ;

(v) crearea cadrului legal cu privirea la realizarea reformelor internaţionale în domeniul

educaţional;

(vi) integrarea socio-lingvistică a elevilor se studiază în instituţiile de învăţământ cu

instruire în limba rusă, prin extinderea numărului de discipline şcolare în limba română.

Rezultate scontate:

(i) sistemul de învăţământ va fi racordat, în mare parte, la standardele şi valorile

educaţionale europene;

(ii) vor fi create condiţii pentru realizarea parteneriatului şi colaborarea cu structurile

educaţionale din diferite ţări;

(iii) vor fi create condiţii pentru realizarea mobilităţii academice;

(iv) vor fi create mecanismele pentru realizarea proiectelor educaţionale comune etc.;

(v) până în anul 2014, va fi elaborat Planul de acţiuni privind eficientizarea politicii de

predare-învăţare-evaluare a disciplinei limba şi literatura română în instituţiile de învăţământ cu

instruire în limba rusă la nivel republican.

5.2. Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate

Obiectiv general: Sporirea accesului şi îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei

timpurii din perspectiva tratării ei ca pregătire pentru viaţă, sporirea eficienţei şi relevanţei

educaţiei

Obiectivul specific nr. 1: majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copiii

de 36 ani de la 75,5% în anul 2011 până la 77% în anul 2013 şi 80% în anul 2020 şi pentru

copiii de 67 ani de la 85% în anul 2011 până la 90 % în anul 2013 şi 95% în anul 2020 prin

extinderea serviciilor de educaţie şi dezvoltare timpurie a copilului

Orientări strategice:

(i) realizarea reformei instituţionale prin crearea alternativelor educaţionale, dezvoltarea

unui cadru instituţional adecvat pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate,

pornind de la condiţiile locale concrete, necesităţile copilului şi ale familiei, în funcţie de

posibilităţile reale;

(ii) analiza de fezabilitate a reţelei existente şi identificarea localităţilor în care pot fi

instituite servicii pentru educaţia şi dezvoltarea timpurie;

(iii) instituirea serviciilor educaţionale viabile şi cost-eficiente în localităţile care în prezent

nu dispun de astfel de servicii, flexibilizarea ofertei de servicii educaţionale de calitate înaltă.

Page 32: Proiect EDUCAŢIA – 2020

32

(iv) crearea alternativelor educaţionale comunitare şi instituirea, pe lîngă direcţiile de

învăţământ, a serviciilor de asistenţă socio-psiho-pedagogică a familiei cu copii mici, în scop de

informare, documentare, consiliere, consultanţă;

(v) elaborarea şi promovarea la nivel naţional, local, instituţional, al familiei a

politicilor viabile privind educaţia timpurie pentru toţi copiii şi a accesului echitabil la servicii de

calitate; mediatizarea procesului la toate nivelurile şi racordarea acesteia la legislaţia

internaţională;

(vi) elaborarea şi realizarea de programe sociale complexe de ajutorare a copiilor

defavorizaţi pentru a le asigura accesul la o educaţie de calitate.

Rezultate scontate:

(i) va spori accesul la educaţie a copiilor cu vârsta de 35 ani, respectiv a copiilor de 67

ani, la programe preşcolare obligatorii, prin extinderea numărului de instituţii preşcolare/centre

comunitare, servicii educaţionale etc.;

(ii) vor fi create serviciile educaţionale de alternativă tuturor copiilor de până la 7 ani;

(iii) pe lângă direcţiile de învăţământ, vor fi asigurate servicii de asistenţă socio-psiho-

pedagogică, instituite pentru familia cu copii mici;

(iv) va fi asigurată protecţia socială a copiilor aflaţi în situaţii dificile.

Obiectivul specific nr. 2: sporirea calităţii serviciilor de educaţie şi dezvoltare timpurie

prin instruirea educatorilor din sistemul preşcolar 100% către anul 2020, prin implementarea

programelor complexe de îngrijire a copiilor de până la 7 ani

Orientări strategice:

(i) perfecţionarea sistemului de pregătire iniţială şi instruire continuă a educatoarelor şi

asistentelor medicale, dezvoltarea deprinderilor manageriale şi profesionale în vederea

perfecţionării serviciilor ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie a copilului;

(ii) dezvoltarea deprinderilor şi cunoştinţelor familiilor şi ale altor persoane care îngrijesc

de copii, în vederea îmbunătăţirii practicilor de îngrijire şi educaţie a copiilor;

(iii) elaborarea şi implementarea programelor complexe de îngrijire şi educare a copiilor în

vârstă de până la 7 ani, care să fie direcţionate spre satisfacerea tuturor necesităţilor copilului,

având în vedere sănătatea, nutriţia, igiena, precum şi dezvoltarea cognitivă şi psihosocială;

(iv) implementarea continuă în procesul educaţional a tehnologiilor moderne, centrate pe

copil;

(v) implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia şi dezvoltarea copiilor.

Rezultate scontate:

(i) personalul antrenat în prestarea serviciilor de educaţie şi dezvoltare timpurie va dispune

de o pregătire, adecvată cerinţelor actuale faţă de acest gen de activităţi educaţionale;

(ii) va fi instituit cadrul normativ ce va asigura accesul la educaţie de calitate tuturor

copiilor până la 7 ani;

(iii) vor fi stabilite responsabilităţile tuturor părţilor implicate în asigurarea accesului

copiilor la educaţie de calitate.

Obiectivul specific nr. 3: asigurarea metodico-didactică şi tehnico-materială a instituţiilor

de educaţie şi dezvoltare timpurie a copilului, conform standardelor în vigoare, 80% către 2015 şi

100% către anul 2020.

Page 33: Proiect EDUCAŢIA – 2020

33

Orientări strategice:

(i) editarea materialelor didactice pentru educatori şi părinţi conform situaţiei etno-

lingvistice din Republica Moldova;

(ii) asigurarea tuturor familiilor ce au copii mici şi a instituţiilor ce prestează servicii de

educaţie şi dezvoltare timpurie cu materiale didactice;

(iii) actualizarea normativelor de educaţie, alimentare şi de îngrijire a copiilor ce

frecventează instituţiile de educaţie şi dezvoltare timpurie;

(iv) elaborarea şi implementarea unui mecanisme flexibile de finanţare a instituţiilor de

educaţie şi dezvoltare timpurie, bazat pe eficienţă, centrat pe necesităţi şi grupuri-ţintă.

Rezultate scontate:

(i) familiile şi instituţiile de educaţie şi dezvoltare timpurie vor dispune de materiale

didactice moderne;

(ii) noile normative de educaţie, alimentare şi de îngrijire a copiilor vor contribui la

ameliorarea calităţii educaţiei şi fortificării sănătăţii copiilor;

(iii) mecanismele de finanţare centrate pe necesităţi şi grupuri-ţintă vor asigura un grad

sporit de satisfacere a nevoilor educaţionale ale copiilor.

5.3. Asigurarea accesului şi sporirea calităţii învăţământul primar, gimnazial şi liceal

din perspectiva şcoli prietenoase copilului

Obiectiv general: sporirea accesului şi îmbunătăţirea calităţii învăţământului primar,

gimnazial şi liceal din perspectiva şcolilor prietenoase copilului

Obiectivul specific nr. 1: majorarea ratei brute de înmatriculare în învăţământul primar de

la 93,5% în anul 2011 până la 95% în anul 2013 şi 98% în anul 2020, majorarea ratei brute de

matriculare în învăţământul gimnazial de la 88,8% în anul 2011 până la 90% în anul 2013 şi 98%

în anul 2020 prin asigurarea condiţiilor necesare/optime pentru extinderea accesului la educaţie

de bază

Orientări strategice:

(i) dezvoltarea unui cadru normativ şi instituţional care să asigure accesul la o educaţie de

calitate în învăţământul de bază pentru toţi copiii, inclusiv pentru copiii cu cerinţe educaţionale

speciale (inclusiv cei cu dizabilităţi);

(ii) conjugarea eforturilor familiei, comunităţii, administraţiei publice locale în asigurarea

accesului la educaţie a tuturor copiilor/elevilor;

(iii) stabilirea clară a responsabilităţilor familiei, administraţiei publice locale, comunităţii,

instituţiilor de învăţământ, privind asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la educaţie de

calitate;

(iv) protejarea materială a copiilor/elevilor aflaţi în situaţii dificile;

(v) diagnosticarea permanentă şi identificarea factorilor care duc la abandonul şcolar;

(vi) promovarea şi implementarea învăţământului bazat pe formare de competenţe şi

orientat la succes, ca factor al motivării pentru studii;

(vii) crearea serviciilor educaţionale viabile şi rentabile, extinderea ofertei de servicii

educaţionale de calitate pentru copii/elevi şi părinţi.

Rezultate scontate:

(i) va fi instituit cadrul normativ, care va asigura accesul la educaţia de calitate pentru toţi

copiii;

Page 34: Proiect EDUCAŢIA – 2020

34

(ii) vor fi stabilite responsabilităţile tuturor părţilor implicate în asigurarea accesului

copiilor la educaţia de calitate;

(iii) vor fi create serviciile educaţionale cu funcţii de asigurare a accesului la educaţie;

(iv) va fi asigurată protecţia socială a copiilor/elevilor aflaţi în situaţii dificile.

Obiectivul specific nr. 2: optimizarea reţelei de instituţii de învăţământ general în

corespundere cu numărul de copii/elevi, situaţia demografică şi perspectivele de dezvoltare ale

localităţilor, disponibilitatea resurselor umane, capacitatea căilor de comunicaţie prin

reorganizarea a 157 instituţii către anul 2020 (70 instituţii reorganizate în anul 2011, 75 instituţii

reorganizate in 2013), precum si optimizarea a 844 de clase către 2020

Orientări strategice:

(i) fundamentarea şi promovarea conceptului de „şcoală de circumscripţie” şi „centru

educaţional şcoală-grădiniţă”;

(ii) evaluarea impactului factorilor demografici, economici, umani şi educaţionali în

procesul de creare a şcolilor de circumscripţie şi a centrelor educaţionale şcoală-grădiniţă;

(iii) stabilirea şi promovarea avantajelor creării şcolilor de circumscripţie şi a centrelor

educaţionale şcoală-grădiniţă (47 de şcoli de circumscripţie către 2020);

(iv) diagnosticarea posibilităţilor şi proiectarea strategică a reţelei de şcoli de circumscripţie

şi a centrelor educaţionale şcoală-grădiniţă la nivel raional;

(v) modernizarea drumurilor, infrastructurii, şcolilor şi asigurarea cu transport şcolar (84

de unităţi de transport şcolar către 2020) a elevilor din alte localităţi ca condiţie absolut necesară

în cazul creării şcolilor de circumscripţie şi a centrelor educaţionale şcoală-grădiniţă;

(vi) includerea activităţilor de creare a şcolilor de circumscripţie şi a centrelor educaţionale

şcoală-grădiniţă în planurile strategice de dezvoltare social-economică ale unităţilor

administrativ-teritoriale şi a ţării în ansamblu;

(vii) promovarea liceelor de profil şi a structurilor de educaţie complementară.

Rezultate scontate:

(i) reţeaua de instituţii de învăţământ, în primul rând, din zonele rurale, va fi adusă în

corespundere cu situaţia demografică, economică şi educaţională;

(ii) vor fi asigurate condiţiile manageriale, economice, structurale şi umane de organizare

şi funcţionare a şcolilor de circumscripţie;

(iii) vor fi create/reorganizate instituţiile de învăţământ de circumscripţie ce vor asigura o

calitate mai înaltă a procesului de instruire şi a utilizare mai eficientă a resurselor disponibile.

Obiectivul specific nr. 3: creşterea ponderii cadrelor didactice cu studii universitare din

învăţământul primar şi cel secundar general până la 80% în anul 2015 şi până la 85% în anul 2020

prin crearea condiţiilor optime de activitate profesională,elaborarea şi aprobarea statutului

cadrelor didactice în societate, crearea mecanismelor de motivare şi protecţie socială şi

profesională a cadrelor didactice şi a celor de conducere

Orientări strategice:

(i) crearea sistemului de marketing şi de prognozare a necesităţilor în cadre didactice în

conformitate cu situaţia demografică şi dezvoltarea şcolilor de circumscripţie;

(ii) crearea mecanismelor de ridicare a statutului cadrelor didactice în societate şi

extinderea a rolului acestora în dezvoltarea sistemului de învăţământ şi respectiv, a sistemului

social-economic al ţării;

(iii) crearea mecanismelor de protecţie socială a cadrelor didactice şi a celor de conducere

din învăţământ;

(iv) sincronizarea formării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice;

Page 35: Proiect EDUCAŢIA – 2020

35

(v) formarea iniţială integrată (ciclul I şi ciclul II) a cadrelor didactice pentru învăţământul

gimnazial, liceal şi vocaţional/tehnic (în volum de 300 de credite transferabile de studii);

(vi) formarea cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi învăţământul primar în patru ani

(240 de credite transferabile de studii) şi studiile superioare de masterat (6090 de credite

transferabile de studii);

(vii) introducerea educaţiei centrate pe copil şi a educaţiei incluzive în formarea iniţială a

cadrelor didactice;

(viii) instituţionalizarea mecanismelor de implicare mai efectivă a cadrelor didactice şi a

părinţilor în procesele de luarea a decizii la toate nivelele sistemului de învăţământ;

(ix) încurajarea proceselor de creare a asociaţiilor cadrelor didactice pe domenii

profesionale la nivel naţional şi raional.

Rezultate scontate:

(i) vor fi elaborate şi implementate mecanismele de prognozare a necesităţilor în cadrele

didactice;

(ii) statutul cadrelor didactice în societate va fi mai înalt;

(iii) paradigma formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice va fi modernizată;

(iv) cadrele didactice for fi formate în educaţia centrată pe copil şi educaţia incluzivă;

(v) participarea cadrelor didactice şi a părinţilor în luarea de deciziilor la nivel naţional şi

instituţional va fi extinsă;

(vi) vor fi create asociaţii profesionale ale cadrelor didactice.

Obiectivul specific nr. 4: creşterea anuală cu cel puţin a 10% a accesului copiilor cu

cerinţe educaţionale speciale (CES) la educaţia incluzivă, preponderent în şcolile convenţionale,

prin promovarea incluziunii în sistemul de educaţie

Orientări strategice:

(i) conceptualizarea educaţiei incluzive şi a alternativelor educaţionale;

(ii) elaborarea cadrului normativ şi de reglementare privind educaţia incluzivă (elaborarea

mecanismelor privind notarea, promovarea şi finalizarea treptelor de şcolaritate de către copiii cu

cerinţe educaţionale speciale);

(iii) diagnosticarea posibilităţilor de realizare a educaţiei incluzive în instituţiile de

învăţământ de diferite tipuri în anumite teritorii, în scopul analizei impactului;

(iv) elaborarea cerinţelor şi crearea condiţiilor fizice, psihologice, curriculare,

organizaţionale privind implementarea educaţiei incluzive;

(v) pregătirea consilierilor educaţionali şi a cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei

incluzive în instituţiile de învăţământ;

(vi) crearea mecanismelor de monitorizare a educaţiei incluzive şi alternativelor

educaţionale;

(vii) racordarea organizării educaţiei incluzive la documentele internaţionale în acest

domeniu

Rezultate scontate:

(i) va fi implementat cadrul normativ al educaţiei incluzive şi al alternativelor

educaţionale;

(ii) vor fi stabilite posibilităţile, etapele, mecanismele de realizare a educaţiei incluzive;

(iii) vor fi formate cadrele didactice şi consilierii educaţionali pentru a realiza educaţia

incluzivă;

(iv) vor fi aplicate normele internaţionale în organizarea educaţiei incluzive.

Page 36: Proiect EDUCAŢIA – 2020

36

Obiectivul specific nr. 5: elaborarea şi implementarea unor mecanisme eficiente de

implicare a comunităţilor şi familiilor în soluţionarea problemelor educaţionale şi de asumare a

responsabilităţilor pentru educaţia copiilor

Orientări strategice:

(i) identificarea posibilităţilor de implicare a comunităţii şi a familiei în rezolvarea

problemelor educaţionale;

(ii) elaborarea cadrului normativ privind implicarea comunităţii şi a familiei în rezolvarea

problemelor educaţionale;

(iii) identificarea responsabilităţilor comunităţii şi a familiei privind participarea în

activitatea instituţiilor de învăţământ;

(iv) crearea mecanismelor de motivare a comunităţii şi a familiei pentru a participa în

rezolvarea problemelor şcolii;

(v) reconsiderarea rolului asociaţiilor părinteşti în conformitate cu normele legale şi

principiul facultativităţii.

Rezultate scontate:

(i) va fi elaborat cadrul normativ de implicare a comunităţii şi a familiei în rezolvarea

problemelor educaţionale;

(ii) vor fi eficientizate relaţiile şcolii cu comunitatea şi părinţii;

(iii) vor fi stabilite responsabilităţile comunităţii şi ale familiei privind implicarea în

activitatea şcolii;

(iv) va fi ameliorată situaţia privind funcţionarea asociaţiilor părinteşti.

Obiectivul specific nr. 6: creşterea ponderii disciplinelor opţionale din Planul-cadru de

învăţământ până la 10% către anul 2015 şi respectiv până la 15% către 2020 în învăţământul

gimnazial şi până la 15% către anul 2015 şi respectiv până la 20% către 2020 în învăţământul

liceal prin modernizarea continuă a curriculumului şcolar la nivel de concept, de structură, de

conţinut, de proces şi de rezultat

Orientări strategice:

(i) reconceptualizarea curriculumului şcolar din perspectiva postmodernismului;

(ii) dezvoltarea permanentă a curriculumului şcolar din perspectivele: centrării pe

competenţe, centrării pe elev, centrării pe contexte reale, centrării pe pluridisciplinaritate şi

interdisciplinaritate;

(iii) reconsiderarea Planului-cadru de învăţământ din perspectivele: integrării disciplinelor

şcolare, introducerea noilor discipline actuale pentru dezvoltarea elevilor în diverse domenii;

(iv) promovarea curriculumului la decizia şcolii, cross-curriculumului;

(v) elaborarea noilor generaţii de curricula pe discipline, de manuale, ghiduri

metodologice;

(vi) elaborarea şi aplicarea tehnologiilor didactice moderne, inclusiv, a celor informaţionale

şi comunicaţionale;

(vii) organizarea modulară a conţinuturilor şi racordarea acestora la finalităţile educaţionale

şi particularităţile de vârstă a elevilor; descongestionarea informaţională a conţinuturilor;

(viii) sincronizarea procesului de predare-învăţare-evaluare şi de realizare a conexiunii

inverse la nivel de politici curriculare;

(ix) fundamentarea şi promovarea unui management curricular la nivel naţional, local şi

instituţional;

Page 37: Proiect EDUCAŢIA – 2020

37

(x) constituirea grupurilor de experţi/conceptori de curriculum pe discipline şcolare/arii

curriculare la nivel naţional;

(xi) modernizarea evaluării rezultatelor şcolare prin implementarea sistemului de indicatori

centraţi pe competenţe, varietate de teste, studii de caz;

(xii) dezvoltarea cercetării curriculare.

Rezultate scontate:

(i) va fi constituit sistemul de dezvoltare continuă a curriculumului şcolar;

(ii) vor fi elaborate noile generaţii de curricula şcolare: integrate, centrate pe competenţe,

care asigură o abordare cross-curriculară;

(iii) vor fi aplicate tehnologiile şi strategiile didactice moderne, inclusiv cele informaţionale

şi comunicaţionale;

(iv) va fi constituit un management curricular modern la nivel naţional, local şi

instituţional;

(v) vor fi constituite grupuri de experţi în curriculum şi conceptori de curriculum la nivel

naţional;

(vi) vor fi realizate cercetări ştiinţifice în domeniul curricular

Obiectivul specific nr. 7: perfecţionarea cadrelor didactice şi manageriale în domeniul

educaţiei incluzive, a educaţiei centrate pe copil şi a şcolilor prietenoase copilului cel puţin câte

5% anual din numărul total de personal didactic şi managerial prin dezvoltarea sistemului de

formare continuă a cadrelor didactice şi celor de conducere prin crearea mecanismelor

motivaţionale adecvate, implementarea creditelor profesionale

Orientări strategice:

(i) descentralizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice şi celor de

conducere şi crearea pieţii serviciilor de formare profesională continuă;

(ii) organizarea formării profesionale continuă în corespundere cu standardele respective,

aprobate de Ministerul Educaţiei;

(iii) elaborarea instrumentelor de identificare a necesităţilor în formarea profesională

continuă;

(iv) promovarea creditelor profesionale care se acumulează pe parcurs de cinci ani;

(v) diversificarea formelor şi metodelor de formare profesională continuă: cursuri,

conferinţe, seminare, trening-uri, realizarea de proiecte;

(vi) diversificarea tipurilor de formare continuă: recalificare, calificare, conversie,

perfecţionare;

(vii) dezvoltarea managementului formării profesionale continue la nivel naţional, local şi

instituţional;

(viii) crearea condiţiilor pentru cadrele didactice şi de conducere de a proiecta traseul

propriu de formare continuă şi de a obţine în această bază a gradelor didactice;

(ix) instituirea Catalogului Naţional de oferte privind formarea profesională continuă a

cadrelor didactice şi celor de conducere;

(x) instituirea procedurilor de acreditare a programelor de formare continuă şi demararea

proceselor de perfecţionare a cadrelor doar în bază de programe acreditate.

Rezultate scontate:

(i) va fi eficientizat procesul de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi celor

de conducere;

Page 38: Proiect EDUCAŢIA – 2020

38

(ii) vor fi aplicate standardele de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi celor

de conducere;

(iii) va fi creată piaţa serviciilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi

celor de conducere;

(iv) va fi promovat sistemul de programe acreditate pentru formarea profesională continuă;

(v) va fi creat un mecanism nou de obţinere a gradelor didactice în baza acumulării

creditelor profesionale pe parcursul activităţii din cinci în cinci ani;

(vi) va fi promovată autoformarea profesională şi diversificarea formelor şi metodelor de

formare profesională continuă.

Obiectivul specific nr. 8: reorganizarea anuală a 13 licee prin deschiderea de noi profiluri

în corespundere cu necesităţile comunităţilor locale şi perspectivelor de dezvoltare social-

economică a ţării prin diversificarea sistemului de învăţământ liceal prin crearea de licee cu

profil umanistic, profil real, profil tehnologic, profil pedagogic ş.a.

Orientări strategice:

(i) reorganizarea şi diversificarea învăţământului liceal din perspectiva orientării

profesionale mai eficiente şi pregătirii mai profunde pentru continuarea studiilor la ciclul unu a

învăţământului superior de licenţă sau colegii;

(ii) diagnosticarea şi stabilirea necesităţilor şi posibilităţilor de creare/reorganizare a

liceelor din perspectiva diversificării acestora;

(iii) asigurarea curriculară a noilor tipuri de licee;

(iv) elaborarea cadrului normativ privind crearea/reorganizarea liceelor existente;

(v) corelarea învăţământului în liceele de profil cu învăţământul în liceele vocaţional/

tehnice, colegii şi învăţământul superior .

Rezultate scontate:

(i) vor fi create condiţii de reorganizare/creare a liceelor de profil;

(ii) vor fi elaborate curricula pentru licee de profil;

(iii) vor fi formate cadrele didactice pentru activitatea în aceste tipuri de licee;

(iv) vor fi eficientizate mecanismele de ghidare în carieră a liceenilor.

Obiectivul specific nr. 9: diversificarea şi sincronizarea surselor de finanţare a

învăţământului general la nivel naţional, local şi instituţional prin introducerea unei noi formule

de finanţare în învăţământul secundar general către anul 2020

Orientări strategice:

(i) reconceptualizarea mecanismelor de finanţare a învăţământului general în conformitate

cu priorităţile educaţionale, rezultatele obţinute, numărul de elevi;

(ii) implementarea unui mecanism eficient de finanţare a învăţământului general bazat pe

analizele de tip cost-performanţă;

(iii) implementarea măsurilor de utilizare eficientă a resurselor financiare: finanţare bazată

pe programe, pe unitate de copil/elev;

(iv) asigurarea unei autonomii financiare a instituţiilor de învăţământ concomitent cu

sporirea responsabilităţilor acestora;

(v) diversificarea surselor de finanţare a învăţământului general, crearea fondurilor

extrabugetare în sprijinul învăţământului;

(vi) ajustarea salarizării în învăţământul general la salariul mediu pe economie.

Page 39: Proiect EDUCAŢIA – 2020

39

Rezultate scontate:

(i) va fi eficientizat sistemul de finanţare a învăţământului general;

(ii) vor fi create noi mecanisme şi proceduri de finanţare a învăţământului general;

(iii) vor fi diversificate sursele de finanţare a învăţământului general;

(iv) vor fi create condiţii pentru asigurarea unei autonomiei financiare reale a instituţiilor de

învăţământ general.

Obiectivul specific nr. 10: perfecţionarea a cel puţin câte 5% anual din numărul total de

personal managerial în domeniul modernizării managementului învăţământului general la nivel

naţional, local şi instituţional

Orientări strategice:

(i) reconceptualizarea sistemului managerial în învăţământul general: redimensionarea

funcţiunilor, structurilor, mecanismelor de conducere;

(ii) promovarea managementului democratic, participativ, orientat la schimbarea culturii

organizaţionale a şcolii;

(iii) reformarea managementului educaţional la nivel de ramură şi instituţie, plasarea

accentului pe managementul strategic, inovaţional;

(iv) crearea condiţiilor pentru formarea iniţială şi continuă a managerilor şcolari.

Rezultate scontate:

(i) va fi eficientizat managementul educaţional la nivel de sistem;

(ii) va fi promovat managementul democratic, participativ, inovaţional şi strategic;

(iii) vor fi formaţi manageri şcolari cu viziuni moderne asupra învăţământului.

5.4. Educaţia şi susţinerea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES)

Obiectiv general: Oferirea şanselor egale şi asigurarea accesului la educaţie de calitate

tuturor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin :

(i) reducerea numărului de copii aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial cu 25% către anul

2015 şi cu 50% până în anul 2020 prin reintegrarea acestora în familia biologică, familia extinsă,

plasament în serviciile de tip familial, în şcolile generale;

(ii) transformarea către anul 2015 a numai puţin de 10% şi către anul 2020 numai puţin de

15% din instituţiile de învăţământ de tip rezidenţial prin crearea serviciilor alternative

instituţionalizării.

Orientări strategice:

(i) elaborarea şi implementarea programelor sociale complexe de asistenţă medicală,

pedagogică, psihologică, socială etc. a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

(ii) reorganizarea sistemului instituţional de educaţie şi îngrijire a copiilor cu cerinţe

educaţionale speciale ;

(iii) crearea serviciilor de asistenţă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în cadrul

instituţiilor de învăţământ secundar general;

(iv) crearea şi dezvoltarea unui sistem de servicii alternative instituţionalizării;

(v) crearea serviciului de asistenţă psiho-pedagogică pe lângă direcţiile de învăţământ;

(vi) crearea serviciului de evaluare şi diagnosticare a dezvoltării copiilor din cele mai

timpurii perioade ale dezvoltării;

Page 40: Proiect EDUCAŢIA – 2020

40

(vii) elaborarea şi implementarea unui sistem de evaluare şi monitorizare a progreselor

înregistrate în domeniul recuperării şi reabilitării dezvoltării copiilor cu cerinţe educaţionale

speciale în instituţiile de educaţie incluzivă;

(viii) dezvoltarea deprinderilor şi cunoştinţelor cadrelor didactice şi familiilor care oferă

asistenţă psihopedagogică copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

(ix) finanţarea durabilă a programelor sociale şi educaţionale complexe pentru copiii aflaţi

în dificultate şi asigurarea accesului acestora la educaţia de calitate;

(x) dotarea instituţiilor convenţionale de învăţământ cu materiale şi echipamente necesare

pentru asistenţa copiilor cu cerinţe educative speciale;

(xi) prevenirea discriminării şi incluziunea copiilor romi, a celor afectaţi de HIV/SIDA, a

copiilor cu dizabilităţi, cu părinţi migranţi, precum şi îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare

privind frecventarea şcolii şi reuşita şcolară;

(xii) adaptarea instituţiilor convenţionale de învăţământ şi condiţiilor fizice ale clădirilor la

necesităţile copilului cu cerinţe educaţionale speciale;

(xiii) elaborarea curriculumului diferenţiat şi flexibil pentru copiii cu cerinţe educaţionale

speciale, care să fie direcţionat spre satisfacerea necesităţilor şi recuperarea dezvoltării fizice,

cognitive şi sociale;

(xiv) asigurarea accesului la educaţie pentru copiii în conflict cu legea;

(xv) prevenirea şi eliminarea abuzului, violenţei, neglijenţei şi exploatării copilului şi

sporirea gradului de participare a comunităţii în guvernarea şcolii;

(xvi) revizuirea sistemelor manageriale din perspectiva implicării active a cadrelor

didactice, a elevilor şi a comunităţii în procesul decizional şi în politicile de dezvoltare a unităţilor

şcolare;

(xvii) elaborarea unor strategii de perfecţionare a personalului didactic, care să urmărească

dezvoltarea practicilor de lucru în clasă.

Rezultate scontate:

(i) va fi asigurat un cadru normativ pentru elaborarea programelor sociale complexe de

asistenţă medicală, pedagogică, psihologică, socială etc. a copiilor cu cerinţe educaţionale

speciale;

(ii) va fi elaborat şi implementat un sistem de evaluare şi monitorizare a progreselor

înregistrate în domeniul recuperării şi reabilitării dezvoltării copiilor cu cerinţe educaţionale

speciale în cadrul instituţiile de educaţie incluzivă;

(iii) vor fi formate cadrele didactice şi consilierii educaţionali, care vor oferi asistenţă

psihopedagogică copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

(iv) instituţiile de educaţie şi condiţiile fizice ale clădirilor vor fi adaptate la necesităţile

copilului cu cerinţe educaţionale speciale;

(v) va fi elaborat şi implementat curriculumul diferenţiat şi flexibil pentru copiii cu cerinţe

educaţionale speciale, care va fi direcţionat spre satisfacerea necesităţilor şi recuperarea

dezvoltării fizice, cognitive şi sociale;

(vi) va fi redus numărul copiilor aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial, iar o parte din ele vor

fi transformate în servicii alternative instituţionalizării;

(vii) vor fi elaborate şi implementate mecanisme de prevenire a discriminării şi asigurării

incluziunii copiilor romi, a celor afectaţi de HIV/SIDA, a copiilor cu dizabilităţi, cu părinţi

migranţi, precum şi îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare privind frecventarea şcolii şi reuşita

şcolară;

(viii) vor fi implementate mecanisme de asigurare a accesului la educaţie pentru copiii în

conflict cu legea;

Page 41: Proiect EDUCAŢIA – 2020

41

(ix) vor fi elaborate şi implementate metodologii de prevenire şi eliminare a abuzului,

violenţei, neglijenţei şi exploatării copilului şi sporirea gradului de participare a comunităţii la

guvernarea şcolii;

(x) vor fi elaborate şi implementate strategii de dezvoltare a politicilor, practicilor şi culturii

incluzive în unităţile de învăţământ general.

5.5. Sporirea nivelului de pregătire profesională în învăţământul vocaţional şi tehnic

Obiectiv general: modernizarea învăţământului vocaţional şi tehnic, în conformitate cu

prevederile Procesului de la Copenhaga , Comunicatul de la Bruges şi necesităţile pieţei muncii

Obiectivul specific nr. 1: restructurarea învăţământului vocaţional şi tehnic pe două trepte

- secundar şi postsecundar

Orientări strategice:

(i) identificarea posibilităţilor economice, manageriale, logistice, educaţionale de

restructurare a învăţământului vocaţional şi tehnic;

(ii) sincronizarea structurală a învăţământului secundar şi postsecundar vocaţional şi

tehnic în raport cu particularităţile pieţei muncii, amplasării teritoriale și specificul regional;

(iii) stabilirea cadrului funcţional pentru fiecare treaptă a învăţământului vocaţional şi

tehnic.

Rezultate scontate:

(i) va fi constituită o nouă structură a învăţământului vocaţional şi tehnic;

(ii) va fi elaborat cadrul funcţional pentru fiecare treaptă a învăţământului vocaţional şi

tehnic.

Obiectivul specific nr. 2: restructurarea instituţiilor de învăţământ vocaţional şi

tehnic (şcolile şi liceele vocaţionale şi tehnice, colegiile)

Orientări strategice:

(i) reconsiderarea statutului şi structurii tipurilor de instituţii de învăţământ vocaţional

şi tehnic;

(ii) elaborarea regulamentelor, altor acte normative pentru şcoala vocaţional/tehnică,

liceul vocaţional/tehnic, colegiu;

(iii) optimizarea reţelei instituţiilor vocaţionale şi tehnice prin fuzionare, integrare,

conversie, în corespundere cu noua viziune conceptuală asupra acestui tip de învăţământ;

(iv) fundamentarea şi elaborarea planurilor/proiectelor strategice de dezvoltare

instituţională.

Rezultate scontate:

(i) va fi stabilit clar statutul fiecărei instituţii de învăţământ vocaţional şi tehnic;

(ii) vor fi elaborate regulamente de funcţionare a acestor instituţii;

(iii) va fi ajustată reţeaua instituţiilor de învăţământ vocaţional şi tehnic la necesităţile

reale ale economiei naţionale şi tendinţele dezvoltării acesteia;

(iv) vor fi elaborate planuri strategice de dezvoltare instituţională

Obiectivul specific nr. 3: racordarea procesului de pregătire a specialiştilor în

cadrul învăţământului secundar şi postsecundar vocaţional şi tehnic la necesităţile curente şi de

perspectivă ale pieţei muncii

Page 42: Proiect EDUCAŢIA – 2020

42

Orientări strategice:

(i) corelarea pregătirii specialiştilor în cadrul învăţământului vocaţional şi tehnic cu

particularităţile şi perspectivele dezvoltării economiei naţionale;

(ii) actualizarea Nomenclatorului de meserii şi a Nomenclatorului specialităţilor, în

conformitate cu necesităţile economice ale ţării, prin includerea meseriilor noi, modernizarea

meseriilor existente şi corelarea lor la standardele europene (EuroStat);

(iii) elaborarea standardelor ocupaționale și educaționale şi a Cadrului Naţional al

Calificărilor pentru învăţământul vocaţional şi tehnic;

(iv) organizarea instruirii la specialităţi mixte (înrudite): bucătar-cofetar, chelner-

barman, cusător-croitor, pietrar-zidar-tencuitor, tencuitor-zugrav, electrogazosudor, tractorist-

maşinist în producţia agricolă etc.;

(v) instituirea unui marketing educaţional eficient, axat pe prognozare şi indicatori de

dezvoltare a pieţei muncii;

(vi) stabilirea mecanismelor şi instrumentelor de certificare a capacităţilor profesionale

în avansarea în carieră de la muncitor calificat la maistru, tehnician etc.;

(xi) completarea Nomenclatorului de meserii şi elaborarea standardelor ocupaţionale

pentru învăţământul secundar şi cel postsecundar vocaţional şi tehnic, din perspectiva

continuităţii studiilor şi formării profesionale pe parcursul întregii vieţi;

(xii) validarea și recunoaşterea competențelor obținute prin educaţia non-formală şi

informală.

Rezultate scontate:

(i) va fi creat un model de marketing educaţional în cadrul învăţământului vocaţional

şi tehnic;

(ii) va fi elaborat şi implementat Nomenclatorul al meseriilor şi profesiilor şi

Nomenclatorul specialităţilor, orientate către domeniile ocupaţionale curente şi de perspectivă;

(iii) vor fi elaborate standardele ocupaţionale şi educaţionale;

(iv) va fi asigurată eficienţa proceselor de pregătire a specialiştilor în cadrul

învăţământului vocaţional şi tehnic;

(v) vor fi elaborate metodologia şi mecanismul de recunoaştere a educaţiei non-formale şi

informale.

Obiectivul specific nr. 4: extinderea şi consolidarea conexiunilor învăţământului

vocaţional şi tehnic cu piaţa muncii

Orientări strategice:

(i) reconceptualizarea conexiunilor învăţământului vocaţional şi tehnic cu piaţa muncii

în noile condiţii social-economice şi de integrare europeană;

(ii) crearea condiţiilor de realizare a elementelor învăţământului dual cu implicarea

efectivă a agenţilor economici; implementarea acestora în învăţământul vocaţional/tehnic;

(iii) crearea întreprinderilor mixte, laboratoarelor, centrelor comune cu reprezentanţii

lumii afacerilor;

(iv) crearea în comun cu agenţii economici şi Comitetele sectoriale a consorţiilor

instituţionale;

(v) reconsiderarea stagiilor profesionale ca factor important de asigurare a calităţii în

învăţământ.

Rezultate scontate:

(i) va fi implementat un mecanism nou de interacţiune a învăţământului vocaţional şi

tehnic cu mediul economic;

(ii) vor fi realizate componente ale învăţământului dual în pregătirea muncitorilor

calificaţi;

Page 43: Proiect EDUCAŢIA – 2020

43

(iii) vor fi create întreprinderi mixte şi consorţii;

(iv) va creşte eficacitatea şi eficienţa stagiilor de practică.

Obiectivul specific nr. 5: crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în

învăţământul vocaţional şi tehnic corelat, cu indicatorii de creştere economică a ţării şi procesul

de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă

Orientări strategice:

(i) instituţionalizarea sistemului de management al calităţii în învăţământul vocaţional şi

tehnic;

(ii) elaborarea standardelor/normelor de calitate în învăţământul vocaţional şi tehnic,

conform parametrilor acceptaţi în spaţiul educaţional european;

(iii) dezvoltarea sistemului de indicatori privind evaluarea calităţii în învăţământul

vocaţional şi tehnic;

(iv) constituirea mecanismelor de evaluare a calităţii în învăţământul vocaţional şi tehnic.

Rezultate scontate:

(i)va fi elaborat mecanismul și Concepţia de asigurare a calităţii în învăţământul vocaţional

şi tehnic;

(ii) va fi constituit un model de asigurare şi monitorizare a calităţii în învăţământul

vocaţional şi tehnic;

(iii) vor fi stabilite structurile de monitorizare externă a calităţii în învăţământul vocaţional

şi tehnic;

(iv) va fi efectuat clasamentul (rating-ul) instituţiilor de învăţământ vocaţional şi tehnic.

Obiectivul specific nr. 6: asigurarea ştiinţifică, metodologică şi curriculară a

învăţământului secundar şi postsecundar vocaţional şi tehnic

Orientări strategice:

(i) consolidarea capacităţilor Centrului republican de dezvoltare a învățămîntului

vocațional și tehnic pentru asigurarea ştiinţifică, metodologică şi curriculară a învăţământului

vocaţional şi tehnic;

(ii) fundamentarea tematicii prioritare privind cercetarea ştiinţifică în domeniul

învăţământului vocaţional şi tehnic;

(iii) dezvoltarea curriculumului vocaţional şi tehnic în conformitate cu prevederile

curriculumului naţional: centrare pe elev, centrare pe competenţe, centrare pe necesităţile pieţei

muncii;

(iv) promovarea continuă a tehnologiilor didactice moderne, inclusiv a celor

informaţionale şi comunicaţionale.

Rezultate scontate:

(i) vor fi consolidate capacităţile Centrului republican de dezvoltare a

învăţământului vocaţional şi tehnic, în scopul asigurării ştiinţifice, metodologice şi curriculare

a învăţământului secundar şi postsecundar vocaţional şi tehnic;

(ii) vor fi iniţiate cercetările ştiinţifice aplicative în domeniul învăţământului vocaţional

şi tehnic;

(iii) vor fi elaborate noile generaţii de curricula: planuri de învăţământ, curricula pe

discipline, manuale, ghiduri metodologice, teste de evaluare etc.;

(iv) vor fi implementate tehnologiile didactice moderne, bazate pe îmbinarea

activităţilor teoretice cu cele aplicative/praxiologice.

Page 44: Proiect EDUCAŢIA – 2020

44

Obiectivul specific nr. 7: reconceptualizarea proceselor de formare profesională

iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru învăţământul secundar şi postsecundar vocaţional

şi tehnic

Orientări strategice:

(i) instituirea unui sistem de formare iniţială a cadrelor didactice şi a maiştrilor/instructori

pentru învăţământul vocaţional şi tehnic;

(ii) dezvoltarea modelelor de formare profesională continuă a cadrelor

didactice/manageriale şi a maiştrilor/instructorilor din învăţământul vocaţional şi tehnic din

perspectiva principiului „învăţare pe parcursul întregii vieţi" şi a sistemului de credite profesionale

cumulative;

(iii) implementarea mecanismelor de stimulare morală şi materială a cadrelor didactice

din instituţiile de învăţământ vocaţional şi tehnic;

(iv) asigurarea condiţiilor de avansare în carieră a personalului didactic din

învăţământul vocaţional şi tehnic.

Rezultate scontate:

(i) vor fi identificate instituţiile de învăţământ superior ce vor realiza formarea

profesională iniţială şi continuă a specialiştilor pentru învăţământul vocaţional şi tehnic;

(ii) va fi constituit sistemul de formare profesională iniţială şi continuă a specialiştilor

pentru învăţământul vocaţional şi tehnic.

Obiectivul specific nr. 8: sporirea atractivităţii şi accesului la învăţământul

vocaţional/tehnic

Orientări strategice:

(i) asigurarea şi promovarea atractivităţii şi avantajelor obţinerii studiilor vocaţionale

şi tehnice;

(ii) reconceptualizarea modelelor de orientare profesională şi de ghidare în cariera

profesională a elevilor din învăţământul general şi cel vocaţional şi tehnic;

(iii) promovarea unor noi meserii/profesii şi specialităţi în cadrul învăţământului

vocaţional şi tehnic, care vor anticipa schimbările în economia naţională;

(iv) asigurarea protecţiei sociale eficiente a celor ce învaţă în şcoli vocaţionale şi

tehnice, licee vocaţionale şi tehnice, colegii;

(v) asigurarea unor condiţii adecvate pentru studii în cadrul învăţământului vocaţional

şi tehnic;

(vi) promovarea în instituţiile de învăţământ vocaţional şi tehnic a cursurilor opţionale de

antreprenoriat, conducere a automobilului, tehnologia informaţiei.

Rezultate scontate:

(i) vor fi create condiţiile şi mecanismele motivaţionale de înrolare în instituţiile din

învăţământul vocaţional şi tehnic;

(ii) vor fi create centre de ghidare şi consiliere în carieră;

(iii) vor fi introduse în Nomenclator meserii/profesii şi specialităţi noi;

(iv) vor fi create condiţii de pregătire în toate instituţiile de învăţământ vocaţional şi

tehnic a şoferilor şi utilizatorilor de computer.

Obiectivul specific nr. 9: perfecţionarea mecanismelor de finanţare şi de

modernizare a bazei material-tehnice în învăţământul vocaţional şi tehnic

Orientări strategice:

(i) elaborarea şi aplicarea unor mecanisme noi de finanţare a învăţământului vocaţional

şi tehnic, bazate pe diversificarea surselor de finanţare, finanţarea centrată pe elev şi pe rezultat,

finanţarea centrată pe grupurile ţintă şi priorităţi, autofinanţare;

Page 45: Proiect EDUCAŢIA – 2020

45

(ii) renovarea şi retehnologizarea bazei tehnico-materiale pentru domeniile prioritare

de formare profesională: servicii, construcţii, agricultură, transport, industria prelucrării

lemnului, industria alimentară, alimentaţia publică, industria uşoară;

(iii) valorificarea resurselor interne şi a celor externe, privind dezvoltarea bazei

material-tehnice şi extinderea autofinanţării.

Rezultate scontate:

(i) va fi ameliorată starea financiară a învăţământului vocaţional şi tehnic;

(ii) vor fi stabilite noi mecanisme de finanţare a învăţământului vocaţional şi tehnic,

bazate de performanţe;

(iii) va fi modernizată baza material-tehnică a învăţământului vocaţional şi tehnic;

(iv) vor fi optimizate cheltuielile financiare destinate întreţinerii infrastructurii

instituţiilor de învăţământ vocaţional şi tehnic.

5.6. Integrarea învăţământului superior în spaţiul european al învăţării şi cercetării

Obiectiv general: modernizarea sistemului de învăţământ superior prin racordarea la

cerinţele pieţii forţei de muncă, integrarea cu sfera de cercetare şi implementarea în continuare a

standardelor educaţionale europene şi a prevederilor procesului de la Bologna

Obiectivul specific nr.1: crearea condiţiilor politice, economice, sociale, educaţionale de

realizare a interconexiunii dintre învăţământul superior, sfera de cercetare/inovare şi mediul

socio-economic, asigurând dinamica creşterii indicilor de calitate a învăţământului superior,

productivităţii forţei de muncă şi majorarea ratei de ocupaţie a absolvenţilor în economia

naţională

Orientări strategice:

(i) asigurarea interconexiunii învăţământului superior, cercetării ştiinţifice şi a mediului

economic în plan educaţional, inovaţional, economic, managerial şi valoric;

(ii) stabilirea rolului şi responsabilităţilor tuturor actanţilor în procesul de interconexiune

instituţională;

(iii) dezvoltarea parteneriatului dintre învăţământul superior, sfera cercetare-dezvoltare-

inovare şi mediul economic: crearea centrelor comune de ghidare în carieră, crearea

incubatoarelor, laboratoarelor de cercetări comune, parcurilor ştiinţifice etc.;

(iv) crearea întreprinderilor comune, cel puţin 15-20 până în anul 2020;

(v) realizarea unui parteneriat cu mediul economic în formarea profesională iniţială şi

continuă în învăţământul superior; asigurarea unui învăţământ pe parcursul întregii vieţi;

(vi) antrenarea reprezentanţilor de înaltă calificare din mediul economic în activitatea de

elaborare a cadrului calificărilor, cadrului ocupaţional şi standardelor profesionale;

(vii) antrenarea cadrelor de înaltă calificare din mediul economic în procesul de

monitorizare şi evaluare a calităţii în învăţământul superior;

(viii) crearea mecanismelor economice de autodezvoltare instituţională şi promovarea

inovaţiilor şi a transferului tehnologic;

(ix) redimensionarea cercetării ştiinţifice în cadrul învăţământului superior: majorarea cotei

de finanţare a cercetării, diversificarea direcţiilor strategice de cercetare, realizarea autonomiei

investigaţionale, implicarea mai eficientă a studenţilor, doctoranzilor în procesul de cercetare etc.

(x) crearea unor centre de transfer inovaţional şi tehnologic în învăţământul superior;

(xi) crearea şi implementarea sistemului de marketing în învăţământului superior;

(xii) redimensionarea Nomenclatorului de specialităţi la noile cerinţe ale economiei de piaţă

şi la standardele europene.

Page 46: Proiect EDUCAŢIA – 2020

46

Rezultate scontate:

(i) va fi elaborată Concepţia cu privire la interconexiunea învăţământului superior, a

cercetării ştiinţifice şi a mediului economic;

(ii) va fi elaborat cadrul normativ, de reglementare, privind realizarea interconexiunii

dintre învăţământul superior, cercetarea ştiinţifică şi mediul economic;

(iii) vor fi create structuri antreprenoriale comune, incubatoare, laboratoare ştiinţifice;

(iv) va fi dezvoltat parteneriatul dintre învăţământul superior şi mediul economic;

(v) vor fi eficientizate modalităţile existente şi implementate modalităţi noi de desfăşurare

a stagiilor practice ale studenţilor;

(vi) specialiştii de înaltă calificare din mediul economic vor fi implicaţi în elaborarea

Nomenclatorului de specialităţi, Cadrului Naţional al Calificărilor, Cadrului ocupaţional,

standardelor profesionale, precum şi în formarea continuă a cadrelor didactice universitare;

(vii) vor fi create structuri ale marketingului educaţional.

Obiectivul specific nr.2: armonizarea structuri învăţământului superior – învăţământul

superior de licenţă, învăţământul superior de masterat, învăţământul superior de doctorat şi

optimizarea reţelei instituţiilor de învăţământ superior în conformitate cu standardul: 1 instituţie

la 800 mii de locuitori

Orientări strategice:

(i) dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului normativ şi de reglementare, privind structurarea

şi funcţionarea învăţământului superior în trei cicluri: învăţământul superior de licenţă,

învăţământul superior de masterat, învăţământul superior de doctorat;

(ii) asigurarea şi realizarea continuităţii între ciclurile de învăţământ superior şi

identificarea specificului fiecărui ciclu de învăţământ superior;

(iii) optimizarea reţelei instituţiilor de învăţământ superior publice în conformitate cu

normativele naţionale şi internaţionale prin integrarea, fuzionarea, crearea de consorţii şi filiale

în baza ratingului naţional şi categoria instituţiei superioare de învăţământ.

Rezultate scontate:

(i) vor fi elaborate documente normative instituţionale (regulamente, carta universitară,

statute etc.) privind organizarea studiilor superioare în trei cicluri şi optimizarea reţelei

instituţiilor de învăţământ superior;

(ii) va fi optimizată reţeaua instituţiilor de învăţământ superior;

(iii) vor fi create consorţii şi filiale universitare;

(iv) vor fi grupate universităţile în categoriile A, B şi C. Universitatea din categoria:

A – realizează toate trei cicluri de studii;

B – realizează două cicluri de studii;

C – realizează numai primul ciclu – studii superioare de licenţă.

Obiectivul specific nr. 3: crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în

învăţământul superior corelat cu indicatorii de creştere economică a ţării şi procesul de inserţie a

absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă

Orientări strategice:

(i) conceptualizarea fenomenului de calitate în sistemul de învăţământ superior;

(ii) elaborarea standardelor/normelor de calitate în învăţământul superior în contextul

standardelor internaţionale;

Page 47: Proiect EDUCAŢIA – 2020

47

(iii) dezvoltarea sistemului de indicatori privind evaluarea calităţii în învăţământul

superior;

(iv) constituirea mecanismelor interne şi externe de asigurare şi monitorizare a calităţii în

învăţământul superior;

(v) constituirea mecanismelor externe de evaluare a calităţii în învăţământul superior;

(vi) dezvoltarea sistemului de acreditare prin conexiune cu sistemul de asigurare a calităţii

în învăţământul superior.

Rezultate scontate:

(i) va fi elaborată Concepţia calităţii în învăţământul superior;

(ii) va fi constituit un model multidimensional de asigurare şi monitorizare a calităţii în

învăţământul superior;

(iii) va fi creată Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi în

Cercetare;

(iv) vor fi stabilite modalităţi de monitorizare internaţională a calităţii în învăţământul

superior;

(v) va fi efectuat clasamentul (rating-ul) instituţiilor de învăţământ superior.

Obiectivul specific nr. 4: elaborarea şi implementarea în învăţământul superior, la nivel

naţional şi instituţional, a metodelor de managementul strategic şi inovaţional exprimate în

programele strategice de dezvoltare a învăţământului superior la nivel naţional şi instituţional

Orientări strategice:

(i) conceptualizarea şi dezvoltarea managementului strategic şi inovaţional în

învăţământul superior;

(ii) valorificarea potenţialului structurilor manageriale din învăţământul superior, din

perspectiva implementării viziunilor strategice şi inovaţionale;

(iii) fundamentarea şi elaborarea programelor strategice de dezvoltare a instituţiilor de

învăţământ superior;

(iv) formarea competenţelor manageriale strategice la conducătorii instituţiilor de

învăţământ superior;

(v) crearea băncilor de date privind inovaţiile manageriale în învăţământul superior.

Rezultate scontate:

(i) va fi elaborat conceptul managementului strategic şi inovaţional în învăţământul

superior;

(ii) vor fi elaborate programele/planurile strategice de dezvoltare a învăţământului

superior la nivel instituţional;

(iii) vor fi formate cadrele de conducere din perspectiva aplicării managementului

strategic şi inovaţional;

(iv) vor fi create bănci de date privind inovaţiile manageriale în învăţământul superior.

Obiectivul specific nr. 5: modernizarea curriculumului universitar din perspectiva

centrării pe competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile mediului economic

Orientări strategice:

(i) schimbarea paradigmei curriculumului universitar, în corespundere cu noile tendinţe şi

concepte curriculare: centrare pe tematica cross-curriculară, centrare pe competenţe, centrare pe

cel ce învaţă;

Page 48: Proiect EDUCAŢIA – 2020

48

(ii) elaborarea noilor generaţii de curricula: planuri de învăţământ, curricula pe discipline,

manuale universitare, ghiduri metodologice;

(iii) elaborarea curricula universitare pentru instruire la distanţă;

(iv) corelarea curriculumului universitar cu Cadrul Naţional al Calificărilor, Cadrul

ocupaţional şi standardele educaţionale şi profesionale pentru învăţământul superior;

(v) dezvoltarea continuă a curriculumului universitar la nivel de proces: aplicarea

tehnologiilor didactice moderne, îmbinarea predării-învăţării şi cercetării, învăţarea autonomă şi

autoreglată în învăţământ;

(vi) dezvoltarea continuă a curriculumului universitar la nivel de rezultat: realizarea

conexiunii inverse în învăţământul superior;

(vii) asigurarea şi realizarea continuităţii curriculare între ciclurile învăţământului superior.

Rezultate scontate:

(i) va fi modificată paradigma curriculumului universitar şi elaborate noile generaţii de

curricula, manuale academice, ghiduri metodologice etc.

(ii) vor fi elaborate curricula pentru instruire la distanţă;

(iii) vor fi implementate tehnologii didactice moderne, tehnologii informaţionale şi

comunicaţionale;

(iv) vor fi stabilite mecanisme de realizare a conexiunii inverse în învăţământul superior în

plan curricular;

(v) va fi realizată conexiunea dintre curriculumul universitar şi Cadrul Naţional al

Calificărilor.

Obiectivul specific nr. 6: crearea şcolilor doctorale în contextul integralizării instituţiilor

de învăţământ superior

Orientări strategice:

(i) elaborarea cadrului legislativ şi normativ privind constituirea şi funcţionarea şcolilor

doctorale în cadrul universitar şi/sau al consorţiilor universitare;

(ii) modificarea cadrului metodologic, curricular şi investigaţional, privind şcolile

doctorale;

(iii) prognozarea constituirii şcolilor doctorale pe domenii/profiluri profesionale în baza

cerinţelor socio-economice;

(iv) crearea până în anul 2013 în cadrul fiecărui profil profesional, a câte, cel puţin, o

şcoală doctorală.

Rezultate scontate:

(i) va fi stabilit cadrul normativ al constituirii şi funcţionării şcolilor doctorale;

(ii) va fi iniţiată constituirea şcolilor doctorale în cadrul universitar;

(iii) va fi schimbată paradigma pregătirii specialiştilor prin studii în şcolile doctorale.

Obiectivul specific nr. 7: modernizarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a

instituţiilor de învăţământ superior în corespundere cu standardele existente

Orientări strategice:

(i) stabilirea indicatorilor şi realizarea auditului/diagnosticării infrastructurii şi bazei

tehnico-materiale/logistice a instituţiilor de învăţământ superior;

(ii) elaborarea şi implementarea Programelor naţionale şi instituţionale de reconstrucţie şi

modernizare a blocurilor universitare, a căminelor studenţeşti etc.;

Page 49: Proiect EDUCAŢIA – 2020

49

(iii) crearea bazei juridice privind susţinerea investiţiilor în infrastructura şi baza material-

tehnică/logistică a învăţământului superior;

(iv) informatizarea procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică în cadrul universitar;

(v) valorificarea oportunităţilor interne privind dezvoltarea infrastructurii şi a bazei

tehnico-materiale/logistice: integrarea instituţiilor de învăţământ superior, darea în locaţiune a

spaţiilor nerentabile, antreprenoriat etc.

Rezultate scontate:

(i) va fi identificată starea reală, oportunităţile şi direcţiile de modernizare a infrastructurii

şi bazei material-tehnice a instituţiilor de învăţământ superior;

(ii) vor fi create condiţii pentru investiţii externe în modernizarea infrastructurii şi bazei

material-tehnice a instituţiilor de învăţământ superior;

(iii) va fi modernizată infrastructura şi baza material-tehnică a instituţiilor de învăţământ

superior, în corespundere cu standardele europene.

Obiectivul specific nr. 8: perfecţionarea sistemului de finanţare a învăţământului superior

în baza principiilor de autonomie, durabilitate, diversitate şi cel bazat pe rezultate

Orientări strategice:

(i) elaborarea şi implementarea mecanismelor de extindere a autonomiei instituţiilor de

învăţământ superior şi de sporire a responsabilităţii publice a acestora (utilizarea eficientă a

resurselor financiare, administrarea raţională a patrimoniului public, stimularea conducătorilor

pentru sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate etc.);

(ii) elaborarea şi implementarea sistemului de contracte privind asistenţa financiară din

partea statului şi repartizarea specialiştilor în câmpul muncii conform obligaţiilor asumate în

contractul dintre student – autoritatea administraţiei publice locale – patronat – minister;

(iii) elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii

antreprenoriale a instituţiilor de învăţământ superior;

(iv) perfecţionarea metodologiei de salarizare a personalului didactic din învăţământul

superior în funcţie de performanţele profesionale;

(v) elaborarea cadrului normativ privind diversificarea surselor de finanţare a

învăţământului superior;

(vi) perfecţionarea sistemului actual de acordare a burselor prin diversificarea criteriilor de

acordare a acestora şi categoriilor de burse în scopul motivării studenţilor pentru performanţe şi

susţinerea celor socialmente dezavantajaţi, indiferent de forma de finanţare.

Rezultate scontate:

(i) va fi extinsă autonomia universitară, inclusiv în plan financiar;

(ii) va fi instituit cadrul normativ privind diversificarea surselor de finanţare;

(iii) va fi constituit Fondul naţional pentru susţinerea formării iniţiale şi continue în

învăţământul superior;

(iv) va fi constituit Fondul naţional pentru susţinerea cercetărilor ştiinţifice;

(v) va fi instituit un mecanism eficient de salarizare în învăţământul superior.

Obiectivul specific nr. 9: fundamentarea, elaborarea şi implementarea sistemului de

creditare a studenţilor în cadrul învăţământului superior

Orientări strategice:

(i) fundamentarea conceptului de sistem de creditare a studenţilor în cadrul învăţământului

superior din perspectiva:

Page 50: Proiect EDUCAŢIA – 2020

50

- orientării către studenţi prin acoperirea taxelor pentru studii;

- simplităţii şi costurilor reduse;

- independenţei faţă de suportul statal;

(ii) elaborarea schemei de funcţionare şi a mecanismelor de finanţare a sistemului de

creditare a studenţilor din perspectiva practicilor pozitive ale altor state şi în concordanţă cu

specificul şi posibilităţile Republicii Moldova;

(iii) crearea unor instituţii specializate(Centre de Creditare a Studenţilor(CCS)) ce vor

monitoriza organizarea şi funcţionalitatea procesului creditare a studenţilor;

(iv) asigurarea funcţionării schemei sistemului de creditare a studenţilor prin facilitarea

colaborării dintre CCS, stat, instituţii de învăţământ superior, sectorul public şi cel privat;

(v) elaborarea normativelor şi mecanismului de funcţionarea creditării studenţilor din

perspectiva:

- absenţei fiselor de evaluare a riscului personal;

- eligibilităţii aproape universale a potenţialilor beneficiari în baza statutului de student la

orice instituţie de învăţământ superior, înmatriculării la studii în momentul aplicării la credit,

limitei de vârstă (nu mai mult de 40 de ani), absenţei restanţelor la creditele anterioare

(informaţie existent în baza de date CCS);

- stabilirii succesului/progresului ca criteriu indirect de eligibilitate;

- stabilirii unei sume maxime fixe de a fi creditată;

- transferabilităţii creditului;

- disponibilităţii şi pentru studii doctorale;

- specificului rambursării creditului;

(vi) demararea proceselor de pregătire a specialiştilor necesari de a activa în sistemul de

creditare a studenţilor.

Rezultate scontate:

(i) va fi eficientizat sistemul de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior prin

fundamentarea şi implementarea sistemului de creditare a studenţilor iar intervenţiei financiară

din partea statului va scădea;

(ii) vor fi create condiţii de realocare a fondurilor statului pentru instituţiile de învăţământ

superior (în baza informaţiei existente în baza de date a CCS);

(iii) va creşte motivaţia studenţilor.

Obiectivul specific nr. 10: dezvoltarea resurselor umane în cadrul instituţiilor de

învăţământ superior, asigurând echilibrul între numărul de doctori în ştiinţe, vârstă, gen etc.

Orientări strategice:

(i) crearea sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice din

învăţământul superior centrat pe acumularea de credite profesionale şi autoformare;

(ii) diversificarea formelor şi metodelor de formare profesională continuă în învăţământul

superior;

(iii) modernizarea sistemului de promovare în cariera profesională a cadrelor didactice

universitare în baza performanţelor didactice şi de cercetare;

(iv) crearea şi implementarea mecanismelor de susţinere a mobilităţii cadrelor didactice;

(v) modernizarea sistemului de evaluare a cadrelor didactice în învăţământul superior;

centrarea pe autoevaluare;

(vi) identificarea unor mecanisme moderne de motivare a cadrelor didactice privind

creşterea profesională şi participarea în proiecte naţionale şi internaţionale;

Page 51: Proiect EDUCAŢIA – 2020

51

(vii) crearea cadrului normativ şi motivaţional de antrenare activă a studenţilor în procese

de guvernare a instituţiilor de învăţământ superior;

(viii) crearea condiţiilor şi a cadrului normativ de susţinere a mobilităţii studenţilor şi

doctoranzilor;

(ix) reactualizarea normelor sanitar-igienice şi de securitate a vieţii studenţilor;

(x) crearea condiţiilor şi dezvoltarea metodologiei privind învăţarea autonomă şi/sau

individuală a studenţilor, din perspectiva sporirii responsabilităţii propriii pentru rezultatele

obţinute.

Rezultate scontate:

(i) va fi creat sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi

manageriale din învăţământul superior;

(ii) va fi constituit un model de protecţie şi de motivare a cadrelor didactice pentru

creştere profesională;

(iii) va fi instituit un model eficient şi motivaţional de evaluare şi monitorizare a cadrelor

didactice universitare;

(iv) vor fi create condiţii pentru implicarea eficientă a studenţilor în conducerea

universitară, luarea de decizii şi asumarea de responsabilităţi;

(v) vor fi create premise de promovare a valorilor democratice, culturale, interculturale

etc.

5.7. Extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor

Obiectiv general: fortificarea sistemului de instruire a adulţilor pe tot parcursul vieţii, în

corespundere cu nevoile persoanei şi necesităţile socio-economice

Obiectivul specific nr. 1: reconceptualizarea educaţiei adulţilor din perspectiva învăţării

pe tot parcursul vieţii

Orientări strategice:

(i) diagnosticarea situaţiei privind învăţământul adulţilor în Republica Moldova;

(ii) identificarea nevoilor şi problemelor privind învăţământul adulţilor;

(iii) stabilirea mecanismelor de finanţare a sistemului de învăţământ pentru adulţi;

(iv) elaborarea Concepţiei privind educaţia adulţilor în contextul tendinţelor europene de

dezvoltare a acestui domeniu.

Rezultate scontate:

(i) va fi identificată starea actuală referitoare la educaţia adulţilor;

(ii) vor fi stabilite sursele şi modalităţile de finanţare a educaţiei adulţilor;

(iii) va fi elaborată Concepţia educaţiei adulţilor în Republica Moldova.

Obiectivul specific nr. 2: dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă a

adulţilor

Orientări strategice:

(i) crearea condiţiilor de formare profesională continuă centrată pe nevoile individului şi

standardele profesionale şi ocupaţionale;

(ii) diversificarea şi descentralizarea formării profesionale continue, crearea pieţei

serviciilor de formare profesională continuă;

Page 52: Proiect EDUCAŢIA – 2020

52

(iii) promovarea formării profesionale continue pe parcursul activităţii profesionale cu

evaluări respective după fiecare cinci ani; formarea profesională continuă se va realiza nu o dată

la cinci ani, ci pe parcursul a cinci ani;

(iv) introducerea creditelor profesionale cumulative;

(v) crearea condiţiilor de motivare a formării şi autoformării profesionale continue;

(vi) stabilirea responsabilităţilor agenţilor economici privind formarea profesională

continuă;

(vii) stabilirea interconexiunii şi continuităţii între formarea profesională iniţială şi cea

continuă;

(viii) identificarea modalităţilor de acreditare a programelor de formare profesională

continuă.

Rezultate scontate:

(i) va fi promovată o nouă paradigmă de formare profesională continuă centrată pe

principiul „educaţiei pe tot parcursul vieţii”;

(ii) va fi constituită piaţa serviciilor educaţionale cu privire la formarea profesională

continuă;

(iii) vor fi stabilite responsabilităţile agenţilor economici privind formarea profesională

continuă;

(iv) vor fi instituite structuri şi modalităţi de acreditare a programelor de formare

profesională continuă;

(v) vor fi create condiţii de autoformare profesională continuă.

Obiectivul specific nr. 3: dezvoltarea sistemului de formare generală continuă a adulţilor

Orientări strategice:

(i) elaborarea cadrului normativ şi de reglementare, privind formarea generală continuă a

adulţilor;

(ii) elaborarea Concepţiei de formare generală continuă a adulţilor;

(iii) crearea sau revitalizarea instituţiilor de educaţie a adulţilor: centre de instruire,

universităţi populare, universităţi deschise, centre consultative etc.;

(iv) stabilirea responsabilităţilor manageriale ale Ministerului Educaţiei şi ale ministerelor

de resort în domeniul educaţiei adulţilor;

(v) organizarea cercetărilor ştiinţifice, inclusiv şi a celor sociologice, privind problematica

educaţiei adulţilor;

(vi) identificarea surselor şi metodologiei de finanţare a formării generale continue a

adulţilor;

(vii) crearea condiţiilor de organizare a educaţiei adulţilor în zonele rurale, cu implicarea

comunităţii, administraţiei publice locale, instituţiilor de învăţământ;

(viii) diversificarea serviciilor educaţionale pentru adulţi.

Rezultate scontate:

(i) va fi elaborat şi implementat cadrul normativ privind educaţia adulţilor, componenta

formare generală;

(ii) va fi aprobată Concepţia educaţiei adulţilor din perspectiva învăţământului pe tot

parcursul vieţi;

(iii) va fi instituit managementul şi monitorizarea proceselor de educare a adulţilor;

(iv) vor fi stabilite sursele şi modalităţile de finanţare a educaţiei adulţilor;

Page 53: Proiect EDUCAŢIA – 2020

53

(v) vor fi promovate noi forme şi instituţii de educaţie a adulţilor: universităţi deschise,

universităţi populare, centre de consultanţă etc.

VI. AVANTAJELE ŞI COSTURILE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

6.1. Avantajele implementării Strategiei

Elaborarea şi implementarea Strategiei reprezintă o abordare sistemică a reformei

învăţământului corelată cu vectorul dezvoltării social-economice şi de integrare europeană a

Republicii Moldova. Această abordare şi determină avantajele implementării Strategiei cu un

impact holistic semnificativ asupra sistemului de învăţământ:

(i) asigurarea bazei juridice, normative şi de reglementare pentru funcţionarea şi

dezvoltarea sistemului de învăţământ;

(ii) constituirea unui sistem de învăţământ capabil să influenţeze dezvoltarea durabilă a

societăţii şi să realizeze idealul educaţional;

(iii) crearea mecanismelor de autodezvoltare a sistemului de învăţământ;

(iv) deschiderea sistemului de învăţământ către valorile personale, naţionale şi europene.

6.2. Costurile implementării strategiei

Costurile financiare, din perspectiva analizei de impact, vor fi estimate şi prevăzute în

planurile de acţiuni pentru implementarea Strategiei în perioada 2012-2020 şi, respectiv, în anii

următori. Sursele şi volumul de finanţare a acţiunilor planificate vor fi determinate în corelaţie cu

documentele de politici ale domeniului de profil şi vor include finanţarea din bugetul de stat,

bugetele autorităţilor publice locale, asistenţa externă şi alte surse legale.

Determinarea acţiunilor prioritare şi finanţarea lor prin includerea în planul strategic de

cheltuieli va fi efectuată conform volumului finanţării instituţionale şi plafonărilor de cheltuieli

prevăzute în Cadrul bugetar pe termen mediu în vigoare, iar finanţarea anuală a măsurilor va fi

realizată în limita alocaţiilor aprobate în bugetul public naţional pentru domeniul educaţiei şi/sau

din surse adiţionale.

În funcţie de caz, atunci când realizarea unor măsuri ce nu au acoperire financiară se

impune ca fiind imperativă, urmează a fi iniţiată identificarea surselor de finanţare suplimentară,

inclusiv prin apelarea la suportul partenerilor externi.

Costurile financiare reprezintă estimări aproximative, elaborate în faza de planificare a

acţiunilor, când estimarea exactă a volumului de finanţare nu este posibilă din motive justificate.

Principalii indicatori financiari, ce vor determina costurile implementării Strategiei

sunt:

(i) finanţarea sistemului de învăţământ în conformitate cu legislaţia în vigoare;

(ii) finanţarea activităţilor şi proiectelor privind funcţionarea sistemului de învăţământ;

(iii) finanţarea activităţilor şi proiectelor privind dezvoltarea sistemului de învăţământ;

(iv) finanţarea implementării Strategiei de la bugetul de stat;

(v) finanţarea implementării Strategiei din surse suplimentare, granturi, proiecte etc.

VII. ESTIMAREA IMPACTULUI IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

Impactul general al măsurilor prevăzute de Strategie va fi evaluat prin analiza

principalelor efecte produse asupra dezvoltării sistemului de învăţământ.

Page 54: Proiect EDUCAŢIA – 2020

54

Evaluarea impactului se va baza pe o monitorizare riguroasă, care constă în aprecierea

periodică a măsurilor prin care se vor atinge obiectivele stabilite de Strategie şi se vor obţine

rezultatele preconizate, realizându-se activităţile şi utilizându-se mijloacele/resursele stabilite.

Evaluările vor fi utilizate ca surse iniţiale pentru îmbunătăţirea performanţei

implementării, ca exemple la elaborarea şi planificarea activităţilor ulterioare sau la continuarea

acţiunilor programate.

Fiecare evaluare va stabili exact nivelul de realizare a obiectivelor. Evaluarea progresului

implementării Strategiei va oferi informaţii sigure pentru fiecare stadiu de intervenţie, indicând

asupra direcţiilor de dezvoltare, care pot releva nuanţe atât pozitive, cât şi negative.

Totodată, se vor efectua analize de impact prin prisma egalităţii de gen şi a drepturilor

omului, care au ca scop identificarea din timp şi prevenirea potenţialului impact negativ asupra

sistemului de învăţământ sau a unor grupuri sociale.

Evaluarea finală a impactului implementării Strategiei va avea drept scop stabilirea

gradului de realizare a obiectivelor şi a sarcinilor în vederea obţinerii eficienţei rezultatelor

scontate. Sinteza şi analiza informaţiilor privind gradul de impact al rezultatelor obţinute vor

servi drept bază pentru o abordare strategică ulterioară.

Astfel, estimarea impactului va fi efectuată de fiecare autoritate cu atribuţii în domeniul

educaţiei, în general, şi al implementării Strategiei, în particular.

Rezultatele evaluărilor periodice şi finale vor fi prezentate Consiliului naţional pentru

conducerea şi monitorizarea proceselor de implementare a Strategiei, responsabil de evaluarea

impactului general asupra situaţiei reale, în funcţie de tendinţele proceselor de dezvoltare şi de

rezultatele monitorizării indicatorilor relevanţi.

VIII. ETAPELE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

Procesul de implementare a Strategiei va include următoarele etape:

(i) etapa I, 2012–2015, pe durată căreia vor fi elaborate şi aprobate acţiunile concrete care

vor asigura derularea eficientă a implementării Strategiei, va fi dezvoltat cadrul legislativ-

normativ şi iniţiate reformele la toate nivelurile sistemului de învăţământ;

(ii) etapa a II-a, 2015–2020, pe durata căreia vor fi realizate activităţile de bază privind

modernizarea cadrului instituţional, dezvoltarea potenţialului uman şi consolidarea bazei

tehnico-materiale a sistemului de învăţământ. Această etapă va fi segmentată pe intervale de

timp, pentru ca măsurile planificate să fie realizate conform etapelor de alocare a mijloacelor

financiare, în corelaţie cu obiectivele Cadrului bugetar pe termen mediu în vigoare.

IX. PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei va reprezenta unul dintre cele mai

importante instrumente pentru realizarea sistemică şi continuă a prevederilor Strategiei,

incluzând toate componentele acesteia, cu obiectivele specifice, acţiunile preconizate, indicatorii

de performanţă, sursele de finanţare, termenele de executare şi responsabilii de realizare.

Planul va include acţiuni prevăzute pentru perioada 2012-2020 şi va fi flexibil, permiţând

operarea de modificări în funcţie de schimbarea circumstanţelor şi apariţia unor eventuale

probleme în procesul implementării Strategiei.

X. MANAGEMENTUL ŞI MONITORIZAREA PROCESELOR

DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

10.1. Cadrul instituţional pentru implementarea Strategiei

Strategia se va implementa în parteneriat cu:

(i) comunitatea şi reprezentanţii societăţii civile;

Page 55: Proiect EDUCAŢIA – 2020

55

(ii) ONG-urile ce oferă servicii educaţionale, apără drepturile copilului;

(iii) mediul de afaceri;

(iv) asociaţiile profesionale şi ştiinţifice în domeniul educaţiei;

(v) partenerii şi organizaţiile internaţionale.

Organele centrale responsabile de implementarea Strategiei sunt:

(i) Ministerul Educaţiei (în rol de lider);

(ii) ministerele de resort cu atribuţii în domeniul educaţiei.

Organele locale responsabile de implementarea Strategiei sunt:

(i) Consiliile raionale/municipale, prin intermediul direcţiilor raionale/municipale de

învăţământ;

(ii) Consiliile locale de nivelul întâi;

(iii) administraţia instituţiilor de învăţământ.

Competenţele Ministerului Educaţiei:

(i) asigură managerial, organizaţional, financiar şi logistic procesele de implementare a

Strategiei la nivel naţional;

(ii) asigură monitorizarea proceselor de implementare a Strategiei şi evaluarea

impactului;

(iii) efectuează actualizarea Strategiei în funcţie de schimbările apărute în procesul de

implementare a Strategiei;

(iv) asigură interacţiunea cu alte structuri ale statului şi societăţii civile, implicate direct

sau indirect în implementarea Strategiei;

(v) constituie Consiliul Naţional pentru conducerea şi monitorizarea proceselor de

implementare a Strategiei.

Responsabilităţile Ministerului Educaţiei:

(i) promovează prioritatea învăţământului în procesul de guvernare;

(ii) asigură condiţiile necesare privind implementarea Strategiei;

(iii) prezintă organelor centrale şi opiniei publice rapoarte anuale privind dezvoltarea

învăţământului.

Competenţele administraţiei publice locale:

(i) asigură implementarea Strategiei la nivel local din perspectiva managerială, procesuală

şi logistică.

(ii) elaborează, conform competenţelor nivelului respectiv, Strategiile locale de

dezvoltare a învăţământului;

(iii) monitorizează procesele de implementare a Strategiei naţionale şi a Strategiilor

locale de dezvoltare a învăţământului;

(iv) asigură la nivel local interacţiunea proceselor de implementare a Strategiei cu alte

activităţi de dezvoltare social-economică.

Responsabilităţile administraţiei publice locale:

(i) creează condiţii pentru realizarea în volum deplin a prevederilor Strategiei în unităţile

teritorial-administrative, în conformitate cu competenţele stabilite prin lege;

Page 56: Proiect EDUCAŢIA – 2020

56

(ii) prezintă organelor de conducere a învăţământului şi opiniei publice locale rapoarte

anuale privind dezvoltării învăţământului în unitatea teritorial-administrativă respectivă.

Competenţele administraţiei instituţiilor de învăţământ:

(i) asigură implementarea Strategiei la nivel de instituţie din perspectiva managerială,

procesuală şi logistică;

(ii) elaborează Strategiile instituţionale de dezvoltare;

(iii) monitorizează implementarea Strategiei naţionale şi a Strategiilor instituţionale de

dezvoltare a învăţământului.

Responsabilităţile administraţiei instituţiilor de învăţământ:

(i) creează condiţii pentru realizarea în volum deplin a prevederilor Strategiei în

instituţiile de învăţământ;

(ii) prezintă organelor ierarhic superioare şi opiniei publice rapoarte anuale, privind

implementarea Strategiei naţionale şi a Strategiilor instituţionale de dezvoltare a învăţământului

Competenţele societăţii civile se realizează prin:

(i) participarea directă a cetăţenilor sau prin intermediul ONG-urilor ce activează în

domeniul educaţiei sau apărării drepturilor copilului;

(ii) promovarea şi monitorizarea proceselor de implementare a Strategiei;

(iii) formularea de propuneri privind implementarea şi actualizarea Strategiei;

(iv) organizarea de discuţii publice despre impactul proceselor de implementare a

Strategiei;

(v) oferirea de servicii educaţionale şi desfăşurarea activităţilor de susţinere a copiilor

aflaţi în dificultate.

10.2. Cadrul instituţional pentru monitorizarea şi evaluarea Strategiei

Cadrul instituţional pentru monitorizarea şi evaluarea strategiei va include următorii

actori principali:

(i) Colegiul Ministerului Educaţiei, care va supraveghea procesul de implementare,

monitorizare şi evaluare a Strategiei, va analiza progresele realizate şi problemele apărute şi va

înainta soluţii pentru depăşirea blocajelor şi asigurarea implementării plenare a Strategiei;

(ii) Consiliul naţional pentru conducerea şi monitorizarea proceselor de

implementare a Strategiei, care va asigura coordonarea integrală a procesului de monitorizare

şi evaluare a rezultatelor implementării Strategiei şi recomandarea corecţiilor de rigoare.

(iii) Comisiile locale de monitorizare a implementării Strategiei, care, anual, vor

evalua progresele înregistrate şi vor prezenta rapoarte de monitorizare organelor administraţiei

publice respective (consiliul local, consiliul raional/municipal, Ministerul Educaţiei).

(iv) subdiviziunile structurale ale Ministerului Educaţiei, direcţiile

raionale/municipale de învăţământ, Consiliul rectorilor, Consiliul directorilor instituţiilor

de învăţământ vocaţional/tehnic, care vor monitoriza implementarea Strategiei pe segmentele

respective ale administrării învăţământului;

(v) Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului

Educaţiei, care va fi responsabilă pentru generalizarea şi sistematizarea rapoartelor de

monitorizare şi evaluare în baza contribuţiilor actorilor implicaţi în proces şi în conformitate cu

prevederile legislaţiei în vigoare privind realizarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de

politici;

(vi) societatea civilă, partenerii de dezvoltare, care vor monitoriza independent

procesul de implementare a Strategiei şi vor interveni cu propuneri pentru îmbunătăţi procesul de

implementare.

Page 57: Proiect EDUCAŢIA – 2020

57

Pe durata implementării strategiei factorii responsabili de monitorizare şi evaluare vor

asigura crearea şi funcţionarea unui sistem efectiv de monitorizare şi evaluare, care să permită de

a analiza în ce măsură sunt îndeplinite activităţile propuse, care este impactul acţiunilor

respective asupra realizării obiectivelor şi cum atingerea obiectivelor conduce la obţinerea

rezultatelor scontate.

Monitorizarea proceselor de implementare a Strategiei şi evaluarea gradului de progres în

realizarea sarcinilor se va efectua în baza setului de indicatori, specificaţi în Anexă.

10.3. Raportarea

Activitatea de monitorizare se va exercita în trei moduri:

(i) monitorizarea anuală, ce presupune raportare detaliată pe perioada unui an, pentru

aprecierea impactului care a fost determinat conform sarcinilor pe termen mediu;

(ii) raportarea periodică a rezultatelor pe etape distincte;

(iii) monitorizarea şi raportarea finală asupra realizării obiectivelor Strategiei pe perioada

integrală.

Rapoartele anuale, periodice şi finale de monitorizare a implementării Strategiei, vor fi

prezentate de organele responsabile de implementarea/monitorizarea Strategiei spre examinare şi

aprobare organelor ierarhic superioare.

Ministerul Educaţiei va elabora rapoarte de evaluare a impactului Strategiei.

Primul raport de evaluare va fi elaborat la mijlocul implementării Strategiei, odată cu

expirarea termenului stabilit pentru realizarea obiectivelor intermediare (2015).

Al doilea raport de evaluare va fi elaborat după finalizarea implementării Strategiei.

Sistemul general de monitorizare şi evaluare va fi dezvoltat într-o manieră consecventă,

fiind aliniat procesului de raportare privind realizarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare

„Moldova -2020” şi Programului de activitate al Guvernului.

Pe măsura evoluţiei sistemului naţional de monitorizare şi evaluare, se vor dezvolta

corespunzător şi elementele de raportare ale prezentei Strategii.

Rapoartele de monitorizare şi evaluare vor avea un caracter deschis şi vor fi plasate pe

pagina web a organelor abilitate cu dreptul de monitorizare/evaluare.

Ministerul Educaţiei, prin intermediul contactelor directe, al mass-media şi paginii web a

ministerului, va informa societatea civilă despre progresul realizat şi modalitățile de implicare

comună pentru implementarea cât mai reuşită a Strategiei, asigurând desfăşurarea unui proces

transparent şi participativ de interacţiune a tuturor actorilor implicaţi în monitorizarea şi

evaluarea Strategiei.

10.4. Activitatea de comunicare şi informare privind implementarea Strategiei

Pentru a spori vizibilitatea reformelor demarate în baza Strategiei, a sensibiliza şi a

informa opinia publică despre scopul, domeniile de acţiune şi impactul aşteptat al implementării

Strategiei, activitatea de comunicare şi informare privind implementarea Strategiei va fi realizată

continuu, în cadrul a trei campanii integrate:

(i) campanie de conştientizare, care presupune informarea grupurilor-ţintă privind

Strategia şi beneficiile ei;

(ii) campanie de susţinere este o continuare a activităţii de comunicare şi informare,

având menirea să amplifice efectul comunicării anterioare, păstrând interesul pentru fenomenul

modernizării şi dezvoltării sistemului de învăţământ;

(iii) campanie post-implementare are ca scop prezentarea rezultatelor implementării şi

menţinerea unui interes constant faţă de demersurile reformatoare ale educaţiei şi efectele pe care

le produce în timp implementarea Strategiei.

Page 58: Proiect EDUCAŢIA – 2020

58

Planul de Acţiuni pentru comunicare şi informare va fi etapizat conform celor trei

campanii prenotate şi va include următoarele linii directoare:

(i) obiectivele comunicării;

(ii) activităţile aferente fiecărui obiectiv;

(iii) descrierea fiecărei activităţi;

(iv) mijloacele de comunicare;

(v) instrumentele de comunicare;

(vi) termenele de realizare;

(vii) factorii responsabili;

(viii) costurile;

(ix) indicatorii de performanţă.

XI. RISCURI ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

Principalele riscuri, care pot apărea în procesul de implementare a Strategiei sunt:

(i) nivelul scăzut de voinţă politică a unor factori de decizie;

(ii) abordările neutre, care nu iau în considerare faptul că învăţământul trebuie să fie o

prioritate naţională;

(iii) rezistenţa unor factori de decizie, a unor cadre didactice şi a anumitor categorii de

populaţie la schimbările preconizate;

(iv) implicarea insuficientă a mediului pedagogic, a comunităţii şi mass-media în

promovarea şi implementarea Strategiei;

(v) deficitul de motivare pozitivă a factorilor implicaţi în implementarea Strategiei;

(vi) constrângerile bugetare, impuse de eventualele tendinţe nevaforabile în evoluţia

economiei naţionale.

Riscurile prenotate ar putea fi reduse prin:

(i) mobilizarea mediului pedagogic şi a opiniei publice în vederea promovării Strategiei;

(ii) dezvoltarea parteneriatului public-privat în educaţie;

(ii) extinderea educaţiei parentale;

(iii) sporirea rolului beneficiarilor direcţi ai învăţământului în guvernarea instituţiilor de

învăţământ;

(iv) raţionalizarea şi sporirea eficienţei cheltuielilor publice în sectorul educaţiei.