21
Raport de activitate a responsabilului de procesul educaţional la Educaţia plastică şi Educaţia tehnologică Motto: „Abilitatea este ceea ce poţi să faci Motivaţia determină ce faci Competenţa evaluează cât de bine faci”. (Lou Holtz) Obiectivul major al procesului educaţional la Educaţia tehnologică şi educaţia plastică este încadrarea armonioasă a elevului în comunitatea umană, deschiderea orizontului pentru cunoaştere şi pentru stimularea activităţii elevilor la integrarea acestora în spaţiul social-economic, etno-cultural şi contemporan. I. Cuantificarea indicatorilor de bază În anul de studii 2014-2015 procesul instructiv-educativ la disciplinile şcolare Educaţia Tehnologică şi Educaţia plastică s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile: Curriculumului modernizat pentru clasele gimnaziale, ediţia 2010, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.245 din 27.04.2010; Planului cadru pentru anul de studii 2014-2015; a Scrisorii metodice „Organizarea procesului educaţional pentru anul de studii 2014-2015”; a Ghidului de implementare a curricula al disciplinele de studiu. Educaţia tehnologică este, în acelaşi timp, atît o dimensiune a educaţiei, cît şi a culturii generale a omului contemporan, deoarece tehnologia (înţeleasă ca ştiinţa în acţiune, ca ştiinţa aplicată) face parte din viaţa lui cotidiană, însoţindu-l pretutindeni: la locul de muncă, acasă, pe stradă. Includerea actului de creaţie în procesul de instruire a elevilor este una din condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei tehnologice în instituţiile de învăţămînt. Valoarea incontestabilă a Educaţiei Plastice constă în formarea atitudinii fundamentale pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de oameni, cultivarea propriei viziuni artistice. Pe parcursul anului de studii disciplina Educaţia Plastică a urmărit procesul formării de competenţe în baza curriculumului modernizat care propune copilului experienţa creaţiei şi comunicării artistice în domeniul artelor plastice. Implementarea eficientă a curriculumului impune respectarea coerenţei componentelor lui, utilizarea flexibilă a conţinuturilor şi acordarea priorităţii metodelor interactive de 1

Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Raport de activitatea responsabilului de procesul educaţional la Educaţia plastică

şi Educaţia tehnologică

Motto: „Abilitatea este ceea ce poţi să faci Motivaţia determină ce faci

Competenţa evaluează cât de bine faci”. (Lou Holtz)

Obiectivul major al procesului educaţional la Educaţia tehnologică şi educaţia plastică este încadrarea armonioasă a elevului în comunitatea umană, deschiderea orizontului pentru cunoaştere şi pentru stimularea activităţii elevilor la integrarea acestora în spaţiul social-economic, etno-cultural şi contemporan.

I. Cuantificarea indicatorilor de bază În anul de studii 2014-2015 procesul instructiv-educativ la disciplinile şcolare Educaţia

Tehnologică şi Educaţia plastică s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile: Curriculumului modernizat pentru clasele gimnaziale, ediţia 2010, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.245 din 27.04.2010; Planului cadru pentru anul de studii 2014-2015; a Scrisorii metodice „Organizarea procesului educaţional pentru anul de studii 2014-2015”; a Ghidului de implementare a curricula al disciplinele de studiu.

Educația tehnologică este, în acelaşi timp, atît o dimensiune a educației, cît și a culturii generale a omului contemporan, deoarece tehnologia (înţeleasă ca ştiinţa în acţiune, ca ştiinţa aplicată) face parte din viaţa lui cotidiană, însoţindu-l pretutindeni: la locul de muncă, acasă, pe stradă. Includerea actului de creaţie în procesul de instruire a elevilor este una din condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei tehnologice în instituţiile de învăţămînt. Valoarea incontestabilă a Educaţiei Plastice constă în formarea atitudinii fundamentale pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de oameni, cultivarea propriei viziuni artistice. Pe parcursul anului de studii disciplina Educaţia Plastică a urmărit procesul formării de competenţe în baza curriculumului modernizat care propune copilului experienţa creaţiei şi comunicării artistice în domeniul artelor plastice. Implementarea eficientă a curriculumului impune respectarea coerenţei componentelor lui, utilizarea flexibilă a conţinuturilor şi acordarea priorităţii metodelor interactive de predare şi metodelor activ-participative de învăţare, valorificare a creativităţii elevilor şi profesorilor în cadrul activităţilor didactice. Finalitatea exprimată în competenţa de comunicare artistică şi de creare a imaginii artistico-plastice la elevi constă în faptul că imaginea artistico-plastică este rezultatul actului de creaţie şi, în acelaşi timp, metodă de instruire. Includerea actului de creaţie în procesul de instruire a elevilor este una din condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei artistico-plastice în instituţiile de învăţămînt.

II. Analiza situaţiei la disciplinele de studii din perspectiva indicatorilor de bazăActivitatea desfăşurată pe parcursul anului curent de studii a fost organizată în funcţie de

direcţiile strategice stabilite prin planul Complex al DGETS, mun. Chişinău, urmărindu-se realizarea următoarelor obiective:

Formarea cunoştinţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita şcolară, integrare socială: comunicare, gîndire critică, luarea deciziilor, procesarea unor informaţii complexe;

Valorizarea propriei vocaţii în scopul orientării sociale şi profesionale pentru promovarea unei vieţi de calitate, dezvoltarea competenţelor de integrare activă în grupuri socio-culturale, mediu şcolar şi familial etc.;

Dezvoltarea expresivităţii şi sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate;

Formarea sentimentelor estetice şi a competenţelor de percepere şi exprimare a mesajului artistico-plastic;

1

Page 2: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Dezvoltarea personalităţii creative, receptive la frumuseţea din lumea înconjurătoare, formarea atitudinilor faţă de om, natură, societate, artă, dezvoltînd concomitent anumite competenţe în domeniul artelor plastice şi educaţiei tehnologice, care îşi vor găsi realizarea prin intermediul diverselor acţiuni, pentru stimularea eficienţei şi calităţii procesului educaţional;

Îndrumarea tinerilor specialişti în formarea profesională, prin intermediul seminarelor metodice;

Motivarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru a participa la activităţi cu caracter competitiv;

Valorizarea propriei vocaţii, în scopul orientării şcolare şi profesionale. Realizarea obiectivelor propuse şi a prevederilor Planului Complex de activitate a DGETS

pentru anul de studii 2014-2015, a fost efectuată prin diverse activităţi: reuniuni metodice, controale frontale, tematice şi de o zi, seminare instructiv-metodice, evaluarea nivelului de formare a competenţelor curriculare la disciplinele de studii prin organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor, conferinţei ştiinţifico- practice „Muncă. Talent. Cutezanţă”. În rezultatul realizării Planului complex de activitate au fost determinate punctele forte şi punctele slabe ale activităţii cadrelor didactice membre ale comisiei metodice „Arte şi tehnologii”.

Principalii factori în realizarea cu succes a procesului educaţional la disciplina şcolară rămân personalitatea profesorului, motivaţia, capacităţile intelectuale şi practice ale elevilor.

Cel mai important element al asigurării calităţii este profesorul, pentru că, oricât de bune ar fi procedurile, mecanismele şi standardele de asigurare a calității, nimic nu poate să înlocuiască ceea ce face profesorul în faţa clasei.

În scopul perfecţionării eficienţei şi eficacităţii sistemului de formare continuă a cadrelor didactice, noile politici din acest domeniu sunt orientate spre motivarea profesorilor să participe la formarea continuă prin frecventarea cursurilor de perfecționare în cadrul instituțiilor abilitate cu această funcție (IȘE, UPS „I.Creangă”, Institutul de Formare Continuă, CE „Pro Didactica” etc.) şi să utilizeze deprinderile şi cunoştinţele obţinute în activitatea cotidiană. Politica de dezvoltare eficientă a personalului didactic, respectarea drepturilor fiecărui profesor la dezvoltarea profesională este promovată şi în cadrul seminarelor municipale, locale. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în exerciţiu, este urmărită şi prin evidența sistemului de credite profesionale în cadrul atestării la conferirea/confirmarea gradelor didactice.

III. Situaţia efectivelor de personal la disciplinăProcesul educațional la disciplina Educaţia tehnologică este realizat de 191 cadre didactice,

dintre care 145 sunt în activitate plenipotențială (cu drepturi depline), iar 46 cadre în activitate pensionară.

La disciplina Educaţia plastică procesul educațional este realizat de 122 cadre didactice dintre care 116 sunt în activitate plenipotențială (cu drepturi depline), iar 6 cadre în activitate pensionară. Analiza calitativă a nivelului de pregătire a cadrelor didactice denotă faptul că 169 profesori de Educaţie tehnologică sau 88,5%, la Educaţia plastică 85 profesori sau 69,8% din numărul total de cadre sunt deţinători de grade didactice, inclusiv din numărul tinerilor specialiști.

Datele statistice privind cadrele didactice care asigură procesul educaţional la Educaţia tehnologică şi Educaţia plastică sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Anul destudii

Disciplina

Total cadre didactice cadre didactice la disciplină cu grade didactice

Pensionari superior întîi doi nu deţin grad didacticPensionari Pensionari ţ Pensionari Pensionari

2012-2013

Educaţia tehn. 146 49 5 1 29 7 62 29 58 4Educaţia plast. 116 10 5 18 1 26 14 58 4

2013-2014

Educaţia tehn. 141 53 3 2 30 6 70 36 41 6Educaţia plast. 118 8 6 20 1 32 11 49 1

2014-2015

Educaţia tehn. 145 46 3 3 35 7 82 40 17 5Educaţia plast. 116 6 8 - 25 2 39 11 38 1

2

Page 3: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Anul de studii

Disciplina

Total cadre didactice la disciplină

Din aceştea activează în instituţii cu limba de instruirre

Din numărul total de cadre didactice la disciplină

pensionari SpecialiştiÎn domeniu

Nespecialişti În domeniu

Specialişti NespecialiştiÎn domeniu

Specialişti

pensionari pensionari pensionari specialitate pedagogică

Cu specialităţi nepedagogice

2012-2013

Educaţia tehn. 146 49 112 35 33 15 82 38 64 11 120Educaţia plast. 116 10 83 8 28 7 96 5 18 7 101

2013-2014

Educaţia tehn. 141 53 108 32 38 16 77 33 73 11 110Educaţia plast. 118 8 84 4 31 7 86 5 17 10 91

2014-2015

Educaţia tehn. 145 46 109 28 36 18 69 40 64 8 109Educaţia plast. 116 6 86 2 29 5 92 5 16 9 97

IV. Calificarea personalului didacticAnaliza calitativă a nivelului de pregătire al cadrelor didactice din instituţiile de învăţămănt în

municipiul Chişinău denotă faptul că, 86,9% din numărul cadrelor didactice la educaţia tehnologică şi 95,9% la educaţia plastică au studii superioare.

Tabela de mai jos reprezintă datele referitoare la efectivul de personal care a realizatv în anul curent de studii procesul educațional la Educaţia tehnologică şi Educaţia plastică din municipiul Chişinău:

Disciplina Vechimea în muncă Studii1-5 ani 5-15 ani 15-25 ani după25 ani. pensionari Superioare Medii speciale

Educaţia Tehnolog. 10(5,2%) 39(20,4%) 59 (30,9%) 83(43,5%) 46(24,1%) 166 (86,9%) 25 (13,1%)Educaţia Plastică 25(20,5%) 32 (26,2%) 43 (35,3%) 22 (18,0%) 6 (4,9%) 117 (95,9%) 5 (4 %)

Formarea cadrelor didactice la disciplinele Educaţia tehnologică şi Educaţia plastică s-a realizat prin intermediul reuniunilor metodice, seminarelor, asistărilor la ore şi la activităţi:

1. Reuniunilor metodice: În conformitate cu Planul complex de activitate a DGETS la 25.08.2014 şi respectiv la 26.08.2014 în incinta LT „Minerva” s-au desfăşurat reuniunile metodice a profesorilor de educaţie plastică şi educaţie tehnologică cu genericul: „Organizare şi desfăşurarea procesului educațional de calitate la disciplina eduţia tehnologică şi educația plastică,, în anul şcolar 2014-2015, la care în luna august au participat 96 profesori de educaţie plastică şi 102 profesori de educaţie tehnologică din instituţiile de învăţământ din municipiul Chişinău. La reuniuni au fost puse în discuţie următoarele probleme: „Ghidarea în carieră–proces eduicaţional complex şi continuu” a fost tema prezentării profesorilor de Educaţie tehnologică din LT „S. Haret” și „N. Bălcescu”, membii comisiei metodice municipale: Suvorov Tamara şi Tverdohleb Ana; Autorii manualului de Educaţie tehnologică pentru clasa a IX-a, Croitoru Rodica, Tverdohleb Ana, Stepan Ana, Gavriliţă Veronica, au prezentat modulele proiectate în curriculumul naţional şi în manual; „Implementarea curriculumului la Arta acului. „Ia tradiţională”, Vlas Ina, profesor de educaţie tehnologică LT „P. Zadnipru”; Din experienţa implementării modulului „Prelucrarea artistică a lemnului”, Ahindovschii Grigore, profesor de educaţie tehnologică, gim. nr. 49, GD-unu care a organizat şi o expoziţie a lucrărilor elevilor; Sugestii cu privire la elaborarea curriculumului la decizia şcolii. Evaluarea ca componentă a procesului educaţional, a vorbit L. Prisăcaru, profesor de Educaţie plastică GD-superior, preşedintele comisiei metodice municipale, directorul adjunct LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”; Cu metodologia proiectării de lungă durată, a familiarizat participanţii la reuniune Ursu Zinaida, profesor de Educaţie plastică în IPLT „G. Latină” GD-superior, membru comisiei metodice municipale; Despre „Autoformarea continuă a cadrului didactic ca acţiune de dezvoltare a calităţii şi competenţelor profesionale”, a vorbit A. Frumosu, profesor de Educaţie plastică IPLT „L.Deleanu, GD-superior membrul consiliului metodic; Aspecte din experienţa personală a implementării curriculumului naţional, a prezentat I. Tiuţina, profesor de Educaţie plastică, LT „M. Grecul” GD-unu.

În conformitate cu Planul complex de activitate a DGETS la 29.12.2014 şi respectiv la 30.12.2014 în incinta LT „Minerva” s-au desfăşurat reuniunile metodice a profesorilor de educaţie plastică şi educaţie tehnologică cu genericul „Asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei:

3

Page 4: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

probleme şi perspective”, la care au participat 95 profesori de educaţie plastică şi 98 profesori de educaţie tehnologică din instituţiile de învăţămînt preunuversitar din municipiul Chişinău.

În darea de seamă a metodistului privind activitatea de monitorizare a realizării obiectivelor curriculare în perioada primului semestru a anului de studii 2014-2015 au fost menţionate rezultatele controalelor frontale şi tematice, seminarelor practice la Educaţia plastică şi Educaţia tehnologică. Participanţilor la reuniune li s-a făcut cunoştinţă cu activităţile comune, preconizate pentru semestrul doi a anului de studii 2014-2015, li s-au adus la cunoştinţă Regulamentele de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare la educaţia tehnologică şi educaţia plastică precum şi la conferinţa ştiinţifică „MTC”; Au fost aduse la cunoştinţă: „Didactica formării competenţelor la orele de Educaţie plastică”, A.Frumosu, membru al consiliului metodic, profesor IPLT „LDeleanu”. Despre stiluri şi curente în Arta plastică ne-a vorbit L.Prisăcari, dir. adj. LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”, preşedintele consiliului metodic, care i-a făcut cunoştinţă pe participanţi şi cu rezultatele concursului tradiţional. Despre conţinuturile recomandate la disciplinele de Artă Plastică: Desen, Pictură, Compoziţie, Studiul formelor tridimensionale şi istoria artelor plastice ne-a vorbit Z. Ursu, profesoara de educaţie plastică, IPLT „G. Latină”, membru al consiliului metodic; Recomandări metodice privind „Ghidarea în carieră, pentru elevii claselor a V-VII-a, Suvorov Tamara, profesor de educaţie tehnologică IPLT „S. Haret”; Implementarea curriculumului modernizat la modulul „Sărbători calendaristice”, Mocrac adalina, profesor de educaţie tehnologică IPLT „Stefan cel Mare”.

V. Realizarea schimbului de experienţă între instituţii, prin organizarea/participarea la seminarele locale/interşcolare şi promovarea cadrelor didactice performante.

Au devenit tradiţionale seminarele teoretico-practice care se organizează în incinta IPLT „L. Deleanu” la 10 martie s-a desfăşurat seminarul municipal teoretico-practic „Profilul eficacităţii” în cadrul atelierului de creaţie „EXPERIMENTAL” – ART-DIDACTIC (ediţia a treia), la care au participat 25 profesori din 27 instituţii. La 09.04.2015 în incinta LTPA “Ion şi Doina Aldea-Teodorovici” a fost organizat şi desfăşurat pentru profesorii de educaţie plastică seminarul teoretico-practic cu tema „Tradiţii şi obiceiuri pascale”, la care a fost prezentat de către profesorii de educaţie plastică un master-class la încrustarea ouălor de Paşti (ediţia a treia). La 29.10.2014, în incinta LT „I. Creangă”, în scopul aprofundării competenţelor profesionale a cadrelor didactice privind implementarea modulului „Sărbători calendaristice”, a fost organizat seminarul-practicum pentru tinerii specialişti de educaţie tehnologică, la care au participat 24 profesori din 24 instituţii. La 27.10.2014, în incinta IPLT „Liviu Deleanu”-seminarul instructiv-metodic pentru tinerii specialişti de educaţie plastică cu genericul: „Stiluri şi curente în Arta plastică. Didactica formării competenţelor specifice la arta plastică”., la care au participat 33 profesori din 35 instituţii.

VI. Monitorizarea procesului educaţional prin intermediul controalelor tematice, frontale şi de o zi.

În scopul monitorizării implementării curriculumului şcolar, în perioada septembrie–octombrie 2014, s-a desfăşurat controlul tematic „Elaborarea proiectelor de lungă durată la educaţia tehnologică şi educaţia plastică - orientare pe implementarea curriculumului centrat pe competenţe” în următoarele instituţii: IPLT „L. Deleanu”, LT „A. Cehov”, IPLT ”O. Ghibu”, LT „M. de Cervantes”, LT „L. Blaga”, LT „Kiril şi Metodii ”, IPLT „M. Viteazul”, IPLT „S. Haret ”, IPLT „Al. Ioan Cuza”, LT „V. Vasilachi”, Gim. nr 53.

Analizînd documentele curriculare ale cadrului didactic întru stabilirea potenţialului profesional privind formarea de competenţe specifice: cunoaşterea setului curricular s-a constatat că, cadrele didactice au la dispoziţie: curricula, manuale, ghiduri, scrisorile metodice şi un şir de materiale didactico-metodice care abordează formarea şi evaluarea competenţelor elevilor de la seminarele organizate în instituţii şi cele acumulate de la întrunirile metodice propuse de IŞE şi Pro didactica, materiale propuse de la întrunirile metodice .

Fiecare comisie metodică şi-a luat drept model de proiect funcţional propus la întrunirile metodice municipale (în toate instituţiile), s-au folosit de forma propusă de PROdidactica şi IŞE, în baza cărora au fost elaborate proiectele proprii, propuse de consiliul metodic din instituţie pe unităţi de învăţare.

4

Page 5: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Foarte minuţios au realizat proiectele de lungă durată în care au fost alese şi planificate activităţi de învăţare adecvate condiţiilor concrete din fiecare clasă, proiectare personalizată, profesorii de educaţie tehnologică şi educaţie plastică din IPLT „S.Haret” (Suvorov T., Diordiev V.), LTPA „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici” ( Prisăcari L.), IPLT „G. Latină” (Ursu Z.), IPLT „N. Bălcescu” (Tverdohleb A.), IPLT „O. Ghibu” ( Croitoru Rodica şi Turculeţ G.), IPLT „L. Delenu” (Cebotari E., Frumosu A., Rulenco L.), LT „V. Vasilachi” (Ceban G.), LT „I. Creangă” (Verdeş A., Busuioc M.), LT „D. Cantemir” (Lepădatu E.), proiectele de lungă durată cuprind strategii şi tehnologii didactice, obiective de evaluare la parcurgerea unităţilor de conţinut. În toate proiectele de lungă durată sunt respectate formele evaluărilor iniţiale, curente şi sumative.

De implementarea optimală a curriculei modernizate la disciplinele de studii sunt preocupaţi managerii şi cadrele didactice din instituţiile vizate în cabinetele metodice există literatură ştiinţifică şi metodică la compartimentul dat.

Constatări: În cadrul controlului s-a acordat consultanţă metodică referitor la elaborarea Proiectelor de

lungă durată şi s-a recomandat studierea setului de materiale propuse în cadrul reuniunilor metodice în ce priveşte proiectarea pe unităţi de învăţare.

În urma recomandărilor făcute au fost revăzute proiectele de lungă durată ale unor profesori la disciplină, a proiectelor pentru orele opţionale şi curriculei la decizia şcolii, în baza cărora acestea au fost elaborate, planul de activitate a comisiei metodice la disciplină .

Dacă în marea majoritate a cazurilor managerii şcolari deja au pătruns în problema implementării curriculumului, au depăşit problemele de proiectare, monitorizare şi control, la moment mai există unele probleme, în unele cazuri, în vederea elaborării curriculei la decizia şcolii şi a proiectelor de perspectivă în baza acestora. În scopul unificării cerinţelor de elaborare, ajustării la curricula naţională, structurării proiectelor conform cerinţelor se recomandă abordarea, prin diferite forme de organizare cu scop de asistenţă metodică, a problemei elaborării curriculei la decizia şcolii.

În rezultatul desfăşurării în ultimii patru ani, la finele anului şcolar, a controlului privind realizarea curriculumului modernizat, am constatat că, pentru administraţiile instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, prioritar a devenit desfăşurarea activităţilor orientate spre implementarea curriculumului centrat pe formarea de competenţe. La fel şi cadrele didactice au fost responsabilizate pentru eficientizarea procesului educaţional. Unul dintre aspectele ce demonstrează cele menţionate sunt proiectele didactice de lungă durată ale acestora.

Obiectivele strategice în activitatea cadrelor didactice au fost determinate în toate instituţiile de învăţămînt, în număr de 4-8, sunt formulate corect, calitativ, sunt măsurabile şi centrate pe formarea

de competenţe, promovarea politicii educaţionale la nivel formativ, punînd accentul pe îmbunătăţirea calităţii instruirii şi a culturii generale a elevilor.

Pentru implementarea curriculei modernizate, toată activitatea managerială şi cea didactică conform planului de activitate pe anul de studii 2014–2015, cuprinde următoarele forme de monitoring şi control intern: discutarea şi aprobarea proiectelor de lungă durată în toate instituţiile verificate; asistarea la ore în cadrul controalelor; asistarea la ore demonstrative în cadrul decadelor pe obiecte la profesori şi discutarea la CA sau CM a rezultatelor ( în majoritatea instituţiilor); analiza rezultatelor şcolare în urma efectuării lucrărilor de evaluare iniţială, evaluare internă propuse de administraţia şcolilor, evaluărilor sumative cu discutarea ulterioară la Consiliul de administraţie s-au la Consiliile metodice (în toate instituţiile); organizarea seminarelor metodice.

Recomandări:a) Managerilor şcolari:

- Să ţină la control permanent activitatea corpului didactic din instituţie, întru realizarea eficientă a curriculumului modernizat centrat pe formarea şi evaluarea competenţelor elevilor;- Să desfăşoare seminare cu acţiuni aplicative, centrate asupra strategiilor de predare-învăţare-evaluare, ce abordează formarea şi evaluarea competenţelor elevilor;- Să asigure în continuare Cabinetele metodice cu literatură ştiinţifică, materiale didactico-metodice care vor ajuta cadrele didactice la formarea şi evaluarea competenţelor elevilor;- Să acorde o atenţie deosebită autoinstruirii şi formării cadrelor didactice în problemele implementării curriculei modernizate;

5

Page 6: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

- Să asigure atelierele şcolare şi cabinetele de menaj cu mecanizmele şi instrumentele necesare pentru realizarea curriculei la orele practice; b) Profesorilor de educaţie plastică şi educaţie tehnologică:- Desfăşurarea la nivel instituţional a unor activităţi de formare cu referinţă la proiectarea unităţilor de învăţare şi elaborarea curriculumului la decizia şcolii;- Vor continua lucrul asupra proiectelor de lungă durată pentru sem.II;- Vor selecta materiale pentru portofoliu în vederea formării competenţelor.c) Promovarea, în cadrul şedinţelor secţiilor metodice, a materialelor seminarelor municipale, a exemplelor de bune practici, în vederea creării unor situaţii capabile să trezească elevilor spiritul de iniţiativă, de investigaţie, de creativitate.

În cadrul şedinţelor secţiilor metodice în instituţiile supuse controalelor de o zi sunt planificate şi realizate variate forme cu caracter formativ (seminare, training-uri, comunicări, inclusiv ore publice), în cadrul cărora sunt abordate problemele actuale, ce ţin de proiectarea corectă a demersului educaţional (lecţia), cu indicarea concretă a unor sarcini specifice care facilitează formarea de competenţe curriculare.

Portofoliile secţiilor metodice sunt structurate pe compartimente şi conţin materiale care justifică activitatea secţiilor metodice: paşaportul secţiei, materiale ale seminarelor, proiecte ale lecţiilor demonstrative, comunicări, subiecte ale lucrărilor de evaluare, ale probelor de concurs şcolar, scenarii ale activităţilor extracurriculare (LT „Dragoş Vodă”, IPLT „Ştefan cel Mare”, IPLT „Tudor Vladimirescu”, Gimnaziul nr.99). În toate instituţiile supuse controalelor fiecare profesor îşi are tema sa de cercetare, care, în toate cazurile, este în directă corespundere cu tema indicată în Scrisoarea metodică și cea a liceului. Toate materialele cu caracter instructiv-metodic, modele teste, modele de proiecte de lungă durată, proiecte ale unor lecţii, materiale la tema de autoperfecţionare se găsesc în portofoliile profesorilor.

VII. Îmbinarea calitativă a nivelului de predare a disciplinei cu cel practic, în contextul învăţământului axat pe competenţe în şcoala prietenoasă copilului.

În urma controalelor tematice, frontale şi de o zi s-a constatat că, lecţiile, asistate în cadrul controalelor, au fost apreciate ca demersuri educaţionale explicite, cu o structură didactică corectă, bazată pe comunicare interactivă, cu realizarea de obiective şi competenţe, aplicînd conştient şi creativ tehnologiile educaţionale. Fiecare profesor deţine un portofoliu didactic, care conţine: proiecte didactice de lungă durată, variante de evaluări propuse, rapoarte tematice şi analitice privind pedagogia contemporană şi propria activitate, rapoarte de autoevaluare, proiecte de activităţi extracurriculare, materiale ce confirmă perfecţionarea cadrului didactic şi un şir de materiale ilustrative la toate temele propuse la ore.

Se merită de a fi menţionaţi profesorii de Educaţie tehnologicăşi Educaţie plastică Mocrac Magdalena, Gurieu Larisa, Cavca Alexandra, profesorii de Educaţie tehnologică: Cravcescu Ecaterina, Melnic Mihai, Prodan Petru, care pun accentul pe actualizarea unor izvoare importante, prin completarea modulelor cu propria experienţă, implicându-i pe elevi în descoperirea frumuseţii şi utilităţii în articolele confecţionate, folosind la ore materialele acumulate pe parcursul anilor, care îi fac pe elevi să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de artă şi meşteşugurile populare şi le formează competenţe creative, care sunt evidenţiate la expoziţiile organizate în instituţie şi în municipiu la diverse manifestări tematice.

În cadrul tuturor controalelor efectuate s-a urmărit calitatea implementării curriculei modernizate, bazată pe formarea de competenţe, prin determinarea obiectivelor strategice ale activităţii corpului didactic de către cadrele manageriale, proiectarea unor activităţi formative, a unor forme de monitoring şi control intern pentru asigurarea unei calităţi optimale procesului de implementare a curriculumului modernizat la disciplină. Calificative acordate în ontroale de o zi, frontale:

Instituţii Tipul de inspecţie

responsabil specialitate/vechimea în muncă/funcţie/ani

Ore asist.

Calificativmanager profesor

IPLT„T. Vladimirescu” c/zi Morari Diana Matematică 10/1 ani 4 Bine Foarte bineIPLT„Ştefan cel Mare” c/frontal Axînti Sergiu Geografie-biologie 23/4 6 Foarte bine BineLT „Dragoş Vodă” c/frontal Moldovanu T. Chimie, 5/1 ani 8 Foarte bine Foarte bine

Gim. nr. 99 c/zi Ciumac Al-dra Limba şi lit. romînă 4 Bine Bine

6

Page 7: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Calificativele cadrelor didactice monitorizate în cadrul controalelor frontale şi de o zi:

Instituţia Numele, Prenumeleprofesorului

Disciplina predată Graddidactic

Nr. oreasistate

CalificativulCreative Normative Satisf. Nesatisăc.

Gimnaziul nr.99 Corghencea Svetlana Ed.teh. Ed.plast 4 4IPLT„Tudor

Vladimirescu”Cravcescu Ecaterina Ed. tehn. Doi 2 2

Gurieu Larisa Ed. tehn. Ed.plast.

Doi 2 2

IPLT„Ştefan cel Mare”

Mocrac Magdalene Ed. tehn. Ed.plast.

Doi 22

22

Melnic Mihai Ed. tehn. Doi 2 1 1LT „Dragoş Vodă” Cavca Alexandra Ed. tehn.

Ed. plast22

11

11

Prodan Petru Ed. tehn. Doi 4 2 2Gim. nr. 99 Corghencea Svetlana Ed. tehn. Ed.

plast..22

22

Total 22 ore 13 ore 13 ore

VIII. Condiţii În majoritatea instituțiilor orele de educaţie plastică şi educaţie tehnologică se desfăşoară în cabinete de educaţie plastică şi educaţie tehnologică (menajul) şi în atelierele şcolare, care sunt amenajate şi înzestrate cu instrumente, strunguri, maşini de cusut, materiale didactice şi ilustrative, care sunt utilizate în cadrul orelor. Cu regret nu se poate spune acest lucru despre instituțiile în care orele se desfăşoară după sistema de clasă (în clasele ce nu se divizează). Deşi într-un număr destul de mic de instituții, pe masa profesorului pot fi întîlnite mijloace TIC. Lipsa calculatorului, conectării la internet a acestuia aduce prejudiciu calității actului didactic.

Baza tehnico-materială a atelierelor de educaţie tehnologică necesită o susţinere financiară şi o reorganizare judicioasă în spiritul timpului şi a ofertelor sociale (dotarea centralizată a atelierelor şcolare conform deciziei Consiliului de administraţie al DGETS nr.5/23 din 23.10.2013 nu s-a efectuat);

IX. Implementarea curriculumului În conformitate cu planul de activitate a DGETS în perioada 26.05-01.06.2015 s-a desfăşurat controlul tematic „Realizarea competenţelor şi conţinuturilor curriculare la educaţia plastică şi educaţia tehnologică” şi „Admiterea la examenele de absolvire a gimnaziului şi a liceului”. Controlului au fost supuse 4 instituţii de învăţămînt: Gimnaziul nr. 86, Liceele Teoretice: „Academician C. Sibirschi”, LTPR „M. Marinciuc”, IPLT „Budeşti”, precum şi prelucrată informaţia în ce priveşte realizarea programei la educaţia tehnologică din 109 instituţii şi la educaţia plastică din 101 instituţii, realizarea conţinuturilor din curriculumul la decizia şcolii şi PLD la orele opţionale.

Realizarea competenţelor şi conţinuturilor curriculare la educaţia plastică şi educaţia tehnologică după următorii indicatori:1. Realizarea numărului de ore conform planului cadru şi proiectului de lungă durată;2. Corelarea competenţele curriculare cu conţinuturile studiate. Cum sunt proiectate unităţile de învăţare? Care este raportul dintre competenţe, conţinut curricular şi unitatea de învăţare? (în baza proiectului de lungă durată);3. Respectarea conţinuturilor conform proiectului de lungă durată (în baza registrelor şcolare);4. Respectarea numărului de ore pentru lucrările de evaluare a nivelului de realizare a competenţelor: tipologia lucrărilor de evaluare, lucrărilor practice, prezenţa notelor la evaluări şi lucrări practice; 5. Calitatea completării registrelor şcolare;6. Calitatea notei informative, elaborate de administraţia instituţiei privind funcţionalitatea PDLD şi realizarea curriculei la disciplină:- analiza statistică şi textuală a rezultatelor realizării competenţelor curriculare la disciplinele şcolare; - concluzii şi recomandări;

7

Page 8: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

- cauzele nerealizării numărului de ore şi evaluări proiectate. S-au constatat următoarele:

- Realizarea conţinuturilor curriculare la educaţia tehnologică şi arta plastică în majoritatea instituţiilor a avut loc în baza manualelor disponibile, cerinţelor curriculare şi a scrisorilor metodice; - Nu sunt admise nerealizări ale prevederilor cerinţelor curriculare şi a planului-cadru în instituţiile unde managerii patroni cunosc bine prevederile actelor normative la disciplinele patronate. În majoritatea instituţiilor conţinuturile curriculare sunt înregistrate în cataloage în conformitate cu modulele curriculare la educaţia tehnologică, corespund planificărilor de lungă durată cum la educaţia tehnologică aşa şi la arta plastică cu exepţia (gim. nr. 86, prof de educaţie tehnologică Iaremciuc P. – nu toate conţinuturile corespund cu cele din curriculă); - Realizarea planului-cadru şi a cerinţelor curriculare, corectitudinea completării documentaţiei şcolare se află sub controlul permanent al patronilor la disciplină, cataloagele sunt verificate de administratorii patroni la disciplină (câte 6-10 verificări), sunt întocmite note informative care sunt aduse la cunoştinţă cadrelor didactice la consiliile metodice, şedinţele comisiilor metodice, consiliile de administraţie, cataloagele sunt completate corect cu acurateţe de profesorii de educaţia tehnologică şi artă plastică din IPLT „Budeşti”, LT „Academician C. Sibirschi”, IPLT „M. Marinciuc”, IPLT ”M. Viteazul”, IPLT „P. Rareş”; - Sunt întocmite note informative în care sunt analizate rezultatele semestriale şi anuale, cum textual aşa şi prin diagrame, tabele, care sunt ascultate la comisiile metodice, consiliile profesorale şi de administraţie din lunile mai-iunie, procesele verbale sunt în toate instituţiile verificate.

În toate instituţiile verificate sunt create condiţii optime pentru realizarea modulelor planificate.

În cadrul controalelor au fost atestate şi unele lacune:- Din lipsa profesorului n-au fost realizate din planul-cadru 7 ore la Educaţia tehnologică şi 9 ore(cl. 5) la Educaţia plastică în IPLT „L. Rebreanu”, din acelaşi motiv la educaţia tehnologică şi Educaţia plastică în clasele a V–VII-a n-au fost realizate cîte 10 ore în LT „M. Eminescu”, în IPLT „N. Bălcescu”-5 ore la educaţia tehnologică pe motiv de boală a profesorului, conţinuturile curriculare în toate aceste instituţii sunt realizate. În Gimnaziul nr. 65 profesorul nu a planificat numărul de ore în conformitate cu planul cadru ( în loc de 35 ore a planificat 28 ore). În celelalte instituţii numărul de ore şi conţinuturile curriculare sunt realizate cu excepţia a 1-3 ore ce au coincis cu sărbătorile calendaristice; - Cu toate că la reuniunile metodice profesorii au fost atenţionaţi să-şi planifice la fiecare modul lucrările de evaluare iniţială şi sumativă n-au fost planificate şi realizate nici o evaluare la educaţia tehnologică în 10 instituţii (gimnaziile: „Galata”, „Steliana Grama”, nr.3, 45 Liceele: „Svetoci”, „A. Russo”, „Rambam”, „N. M. Spătaru”, Teatral orăşănesc, „Elitex”) la educaţia plastică în 6 instituţii (Liceele: „Svetoci, Waldorf”, „Socrate”, „Rambam”, „A. Russo”, „N. M. Spătarul”).

Disciplinele opționale reprezintă componenta variabilă a Planului de învățămînt (la decizia școlii). În total pe municipiu, în baza datelor statistice, s-au repartizat 1445 de ore pentru curriculumul la decizia școlii/opționale în 14 instituţii. Preponderent, tematica acestora a fost selectată din lista orientativă propusă de ME („Designul plastic”, „Designul tehnic”, „Designul vestimentar”, „Fantezia culorilor”, etc., dar se atestă și teme aprobate prin decizia Consiliilor profesorale, care răspund intereselor și aptitudinilor elevilor: “Cunoaştem lumea prin Qulling”, “Descoperim frumuseţea lemnului”, „Arta sculpturii în lemn”, „Arta biserului”.

Au dat dovadă de responsabilitate faţă de realizarea curriculumului naţional la educaţia tehnologică, faţă de starea de lucru la disciplină, conducătorii instituţiilor: „Academician C. Sibirschi” (dir. Macari P.), „C. Negruzzi” (Bîtcă V.), „L. Deleanu” (dir.German A.), „O. Ghibu”(dir. Cernei E.), „M. Berezovschi” (dir. Berezovschi V.), „Budeşti” (Brînză S.), „M. cel Bătrîn” (dir. Teşcu M.), „E. Alistar” (dir. Ocinschi M.), „N. Bălcescu”(dir. Bragari N.), Gim. nr.93 (dir. Popa A.), care le-au oferit profesorilor ore opţionale, ele sunt înregistrate in cataloage în conformitate cu cerinţele în vigoare, la ele sunt aprobate curriculile la decizia şcolii şi planificările de lungă durată.

X. Intensificarea lucrului diferenţiat cu elevii dotaţi, în scopul autoafirmării lor în cadrul activităţilor competitive de masă la toate nivelele

8

Page 9: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Pe parcursul anului de studii 2014-2015 au fost organizate şi desfăşurate 6 olimpiade şcolare. Olimpiadele la educaţia tehnologică şi educaţia plastică au fost organizate în 2 faze, de sector şi cea municipală.

Forma de evaluare a elevilor în cadrul olimpiadelor s-a realizat prin 2 probe: teoretică, care a stabilit nivelul de achiziţionare a conţinuturilor curriculare şi practică, care a oferit posibilitatea participanţilor de a demonstra competenţe creative în realizarea proiectelor propuse, care a oferit posibilitatea participanţilor de a demonstra competenţe creative în realizarea compoziţiilor plastice.

Întru realizarea Planului complex de activitate al DGETS pentru anul şcolar 2014-2015 şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare, la 14.03.2015 în incinta LT „V. Vasilache”, la 21.03.2015 în incinta LTPA „M. Berezovschi”, IPLT ”M. Viteazul”, LTPA „N. Sulac”, s-a desfăşurat olimpiada municipală la educaţia tehnologică.

La olimpiadă municipal au participat 265 elevi din clasele a VI-IX-a din 53 instituţii de învăţămînt. S-au evidenţiat prin competenţe performante elevii din LT „I. Creangă” (prof. Busuioc M., Cazacu N.), LT „N. Iorga” (prof. N. Ciocîrlan), LT „G. Călinescu”(prof. Popa M.), LT „N. Milescu-Spătarul” (prof. Melnic M.,), LT „Gh. Asachi” (prof. Eşanu A), LT „Dragoş Vodă” (prof. Rusu P.), LT „M. Sadoveanu” (prof. Doroşchevici M.), LT „M. Kogălniceanu” (prof. Rotaru S.), IPLT „Şt. cel Mare” (prof. Mocreac M.), IPLT „G. Latină” (prof. Onofreiciuc N.), IPLT „O. Ghibu” (prof. Croitoru R.), IPLT „N. Bălcescu” (prof. Tverdohleb A.), IPLT „P. Zadnipru” (prof.Vlas I.), IPLT „S. Haret” (prof. Suvorov T.), IPLT „C. Negruzzi” (Macarenco A.), IPLT ”Al. Ioan Cuza” (prof. Vesternicean E), LTPA „M. Berezovschi” (prof., Bănică G.), LTPA „N. Sulac” (prof., Belenciuc E.), LTPA „E. Alistar” (prof. Copăcean G), LT „T. Maiorescu” (prof. Litvinov V.), Gim. nr.31 (prof. Moraru-Seredenco S.).

Olimpiadele au oferit posibilitate participanţilor de a demonstra cunoştinţe teoretice şi practice, competenţe de creare şi de înţelegere a imaginii artistico-plastice, cunoaşterea limbajului plastic, a principiilor de organizare a compoziţiei, a tehnicilor, a operelor din perspectiva istoriei artelor plastice.

La olimpiada municipală, care sa desfăşurat la 14.02.2015 în incinta facultăţii de arte plastice şi desing a UPS „I.Creangă” au participat 117 elevi din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a din 47 instituţii de învăţămînt. La olimpiadă s-au evidenţiat prin competenţe performante elevii din IPLT ”Ginta Latină” (prof: Ceban M., Ursu Z., Pavlov Z.), IPLT „A.S.Puşkin” (prof. Rotari N.), LT „N. Iorga” (prof. Vîntu L.), LT „Gh. Ghimpu” (prof. Untu C.), LT „D. Cantemir” (prof. Lepădatu E.), LT „M. Grecu” (prof. Trifanova T.).

Anul acesta a derulat cea de-a 48-a ediţie a conferinţei ştiinţifico-practice „Muncă. Talent. Cutezanţă – 2015”, care a evidenţiat elevii cu aptitudini intelectuale şi interese sporite în anumite domenii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare a competenţelor investigatoare, precum şi a competenţelor creative şi aplicative în domeniul artelor plastice şi tehnologiilor, care au prezentat concomitent cu lucrările ştiinşifice de cercetare, lucrări practice, confecţionate de ei personal.

Lucrări valoroase ştiinţifico-practice au prezentat elevii din IPLT: „O. Ghibu”, „Ştefan cel Mare” „A.S.Puşchin”, LT: „Dacia”, „N. Iorga”, „N. Gogol”. Au devenit tradiţionale expoziţiile lucrărilor personale ale elevilor la Arta plastică şi Educaţia tehnologică, fiind prezentate 84 de expoziţii, din care 21 au fost apreciate cu locul I. Au prezentat lucări de creaţie personale, cu idei originale, elevii din instituţiile: LT „I. Creangă”, IPLT „L. Deleanu”, IPLT „O. Ghibu”, LTPA „M. Berezovschi”, LT „Dacia”, LT „ N. Iorga”, LT „Gh. Asachi”, IPLT „C. Negruzzi”, LTPA „N. Sulac”, IPLT „Traian”, LT „Academician C. Sibirschi”, LT „A. Mateevici”, LT „N. Leviţchi”, Gimnaziul nr. 93.

Tabloul rezultatelor olimpicilor din ultimii ani:

Aniidestudii

Conferinţa Muncă,Talent,Cutezanţă Olimpiada sector Olimpiada municipalăInstituţii/expoziţii Nr.elevi

particip.I II III Menţ. Instituţii Elevi

particip.Instit. Elevi

Particip.I II III Menţ.

Educaţia tehnologică2012-2013 34/53 78 25 29 20 4 86 682 78 338 50 47 57 37

2013-2014 24/47 76 17 26 14 4 87 508 47 246 34 45 59 51

2014-2015 19/40 55 19 22 11 3 96 520 53 265 43 38 65 4

9

Page 10: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

8

Educaţia artistico-plastică2012-2013 15/16exp. 53 10 17 14 12 84 503 37 169 6 9 16 55

2013-2014 15/36exp. 51 8 13 17 10 82 398 33 107 4 6 7 21

2014-2015 21/44exp. 54 8 13 16 17 87 402 47 117 11 10 18 27

XI. Preocuparea implementării tehnologiilor pedagogice avansate şi a calculatorului în educaţie

Din numărul cadrelor didactice participante la cursurile de formare 59,7% (ET), 69,8% (EP) au parcurs şi modulul TIC, prin urmare, se poate afirma că a crescut gradul de pregătire a personalului didactic în această direcție. Acestora li se alătură 5,9% (ET), 20,5% (EP) care constituie tinerii specialişti, care, de asemenea, posedă competențe de lucru cu calculatorul. La nivel de demers didactic profesorii utilizează computerul, proiectorul, tabla interactivă pentru a spori motivaţia învăţării (în instituțiile unde acestea există).

În cadrul controalelor, asistărilor la ore, s-a constatat că, aproape în toate instituţiile vertificate profesorii de Educaţie tehnologică şi Educaţie plastică, care s-au încadrat în procesul instructiv-educativ cu succes, folosesc tehnologiile avansate (prezentări Power Point, sarcini pentru olimpiade, fişe de lucru în perechi, fişe de lucru în grup, fişe de lucru individual, teste de evaluare structurate în mape electronice pe clase. La calculatoare sunt instalate diverse documente cu literatura metodică în formă de manuale şi cărţi electronice, bloguri, documente Word, baza de date electronică la toate modulele, proiecte de lungă durată şi proiecte didactice la ore, etc.

Elevii performanți sînt implicaţi direct în pregătirea temelor de predat fiind astfel colaboratorii profesorilor, prin elaborarea şi prezentarea informațiilor în Power-Point, a diferitor filmulețe cu caracter instructiv, prin vizionarea unor filmuleţe de Master-clas. În cele mai multe caziri, în lipsa calculatorului, rețelei de calculatoare şi a conexiunii la internet, cadrele didactice utilizează laptopul personal sau al clasei.

XII. Parteneriate/colaborare Şcoala are misiunea de a educa generaţiile în creştere, de aceea trebuie să-şi asume rolul de

instituţie comunitară fundamentală, de organizaţie cu iniţiative care să conducă la parteneriat şi cooperare, care să dinamizeze şi să dezvolte societatea. Şcoala poate fi iniţiativa unor programe de parteneriat ce ar urmări sporirea calităţii vieţii, ar promova valori precum responsabilitatea, conlucrarea, participarea, transparenţa şi comunicarea. Ca exemplu poate servi relaţiile de colaborare a Consiliului olimpic municipal la educaţia plastică cu Facultatea Arte Plastice şi Desing a UPS „Ion Creangă”, pe parcursul a 4 ani aici se desfăşoară olimpiadele municipale la Educaţia plastică. Pe parcursul anilor profesorii de Educaţie plastică din LTPA „Ion şi Doina Aldea Teodorovici” deţin relaţii de parteneriat cu profesorii de la facultatea Arte plastice şi Desing a UPS „I. Creangă”, care de comun acord organizează cu elevii din municipiu diverse expoziţii, concursuri ca „Vine crăciunul şi pace din ceruri în inimi coboară”, la care au participat elevii din 16 instituţii municipale. Instituţia a devenit centru metodic pentru studenţii facultăţii ce-şi realizează în unitatea şcolară practica pedagogică. În scopul dezvoltării interesului şi a motivaţiei pentru creaţie, in scopul formării atitudinilor şi a modalităţii de comunicare şi exprimare artistico-plastică elevii împreună cu profesorii liceului participă alături de remarcaţi artişti plastici contemporani la taberele de creaţie şi simpozioane de artă vizuală organizată de UPS „Ion Creangă”facultatea de Arte Plastice si Design. Instituţia mai menţine relaţii de partineriat cu secţia „Arte şi hărţi” a Bibliotecii naţionale, „Casa limbii romîne”.

Se menţin relaţiile de parteneriat între Universitatea de stat „I.Creangă ”, Universitatea Tehnică, Universitatea din Tiraspol „Casa limbii romîne”, Biblioteca naţională, cu profesorii de educaţie plastică şi elevii din L.T. „M. Grecu”, LTPA „M.Berezovschii”, LTPA „Ion şi Doina Aldea Teodorovici” IPLT„G.Latină”, IPLT „L.Deleanu”, IPLT „O. Ghibu” unde elevii îşi expun lucrările la diferite expoziţii tematice.

10

Page 11: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Motivarea creativităţii elevilor prin expunerea lucrărilor acestora publicului larg, publicându-lre în cărţi pentru copii, reviste, calendare etc. Colaborarea cu editurile: „Epigraf”, „Alunelul”, „Florile Dalbe”, unde elevii din instituţiile: IPLT „Budeşti”, LTPA„M.Berezovschii”,LTPA „Ion şi Doina Aldea Teodorovici”, IPLT „G.Latină”, LT „M.Grecu”, IPLT „L.Deleanu”, IPLT„O.Ghibu” ş-au publicat lucrările a contribuit la cultivarea la elevi încrederii în capacităţile lor creatoare. Cert este faptul că educaţia copilului se bazează, în primul rând, pe bunul simţ, însă este foarte important ca educaţia personalităţii să aibă drept fundament educaţia estetică. Numai prin acea prismă a frumosului vom putea căpăta o generaţie sănătoasă cu o capacitate de sesizare şi însuşire a materiei.

Punctele slabe în activitatea secţiei metodice municipale la educaţia tehnologică şi educaţia plastică se exprimă prin:

1. Indiferenţa managerilor–coordonatori la disciplina educaţia tehnologică şi educaţia plastică şi a cadrelor didactice, care nu s-au prezentat la reuniunile metodice organizate de specialistul – coordonator la disciplină din luna august profesorii de educaţie plastică din instituţiile: „M. Sadoveanu”, „G. Chimpu”, „N. Gogol”, „M.Eminescu”, „Il. Haşdeu”, „B. P. Haşdeu”, „G. Vieru”, „Pro Succes”, „A. Cantemir”, „Dragoş Vodă”, „Durleşti”, „Prometeu Prim”, „G. Vieru”, LTPS -2; gimnaziile nr.: 41, 49, 65, 67, 77; de educaţie tehnologică din Liceele Teoretice: „Teatral”, „Gaudeamus”, „Rambam”, gimnaziile nr.: 41, 65, 67, 86; din luna decembrie: la educaţia plastică din următoarele instituţii: IPLT„S. Haret”, LT„A. Russo”, LT„V.Levschi”, LT „Gaudeamus”, IPLT „M. Eliade”, LT „Rambam”, „Truşeni”, „N. Gogol”, „Durleşti”, „B. Z. Herţli”, „M. de Cervantes”, „N. Gheorghiu”, gimnaziile: „I. L. Caragiale”, nr. 41, 51, 74, 77; la educaţia tehnologică din instituţiile: Liceele Teoretice: „M. Eliade”, „P. Zadnipru”, „Gaudeamus”, „Truşeni”, „Pro Succes” „Durleşti”, „P. Zadnipru”, gimnaziile nr.: 41, 65, 67, 68, 77.2. Nu în toate instituţiile din subordine managerii şcolari au insistat asupra planificărilor de lungă durată pe unităţi de învăţare a curriculumului la disciplină şi respectării rigorilor acestuia în procesul educaţional. Unele cadre didactice mai continuă să lucreze după modele de proiecte preluate, fără a întroduce modificări corespunzătoare adaptate particularităţilor propriului colectiv de elevi, îndeosebi pentru clasele ce nu se divizează; 3. Proiectarea în unele unităţi şcolare a unor activităţi formale, forme de monitoring şi control intern ineficiente pentru asigurarea calităţii procesului de implementare a curriculumului modernizat la disciplină (fapte atestate în cadrul controalelor de specialitate); 4. Lipsa monitorizării tipurilor de evaluare şcolară recomandate de curriculum la nivel de cadru didactic, manager şcolar (gimnaziile: „Galata”, „Steliana Grama”, nr.3, 45 Liceile: „Svetoci”, „A. Russo”, „Rambam”, „N.M.Spătarul”, Teatral orăşănesc, „Elitex” ) la educaţia plastică în 6 instituţii (Liceile: „Svetoci, Waldorf”, „Socrate”, „Rambam”, „A. Russo”, „N.M. Spătarul”). 5. Lipsa interesului din partea unor profesori de a aspira la un grad didactic mai înalt decât cel pe care îl deţin;6. Insuficienţa de cadre didactice tinere pregătite la educaţia tehnologică, în special pentru băieţi, crează un obstacol în organizarea şi realizarea procesului educaţional într-un şir de instituţii de învăţământ preuniversitar din municipiu (susţinerea tinerilor specialişti şi celor noi veniţi);7. Baza tehnico-materială a atelierelor de educaţie tehnologică necesită o susţinere financiară şi o reorganizare judicioasă în spiritul timpului şi a ofertelor sociale (dotarea centralizată a atelierelor şcolare conform deciziei Consiliului de administra’ie al DGETS nr.5/23 din 23.10.2013 nu s-a efectuat);8. Stimularea şi promovarea elevilor cu anumite aptitudini vocaţionale, competenţe, laureaţi ai concursurilor şcolare, conferinţelor, expoziţiilor de creaţie.

Oportunităţi: Asigurarea asistenţei metodice în cadrul seminarelor şi întrunirilor municipale, a controalelor efectuate atât managerului şcolar, cât şi cadrelor didactice concrete; Completarea corectă şi reală de către fiecare cadru didactic a unei Fişe de evaluare a nevoilor de formare continuă în contextul educaţiei centrate pe elev; Desfăşurarea unor activităţi de formare, la subiectele propuse de către specialistul coordonator, în cadrul şedinţelor secţiilor metodice în instituţiile de învăţământ preuniversitar; Folosirea eficientă a resurselor educaţionale (strunguri, maşini de cusut, ustensile şi mecanizme) în cadrul demersului didactic, drept oportunitate de formare a competenţelor specifice;

11

Page 12: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

Eficientizarea monitorizării implementării curriculei prin analiza permanentă a proiectelor de lungă durată, insistenţa pe proiectarea pe unităţi de învăţare, luânduse în consideraţie modulele ce pot fi utilizate în clasele ce nu se divizează; Configurarea unui aspect practic a temelor de cercetate, fiind axate pe activităţi inovatoare, concrete, cu o bibliografie nouă/recentă şi anexe, în corespundere cu tema de cercetare; Selectarea şi prezentarea comunicărilor în cadrul comisiilor metodice pe teme actuale, în concordanţă cu pedagogia modernă şi cu cerinţele curriculumului modernizat (există aspecte mai puţin verificate: evaluarea competenţelor, rolul temelor pentru acasă în dobândirea competenţelor-cheie şi a competenţelor transversale etc.); Acordarea unei atenţii deosebite autoinstruirii şi formării cadrelor didactice în problemele formării/dezvoltării şi evaluării competenţelor specifice; Lichidarea neajunsurilor depistate la momentul controlului, revizuirea planului de activitate a secţiilor metodice a temelor de autoperfecţionare, proiectelor la indicaţia specialistului coordonator de specialitate; Susţinerea tinerilor specialişti şi celor noi veniţi.

Ameninţări: Implementarea necalitativă a curriculei în instituţiile de învăţământ în care nu s-a pus accent pe o elaborare calitativă a proiectelor de lungă durată, rezultate din studierea superficială a documentului curricular, dar şi în cazul orelor înlocuite sau cumulate de nespecialişti; Lacune în administrarea sistemului de evaluare la nivel de profesor, dar şi la nivel de instituţie; Promovarea cadrelor didactice cu insuficienţe în calificare, la susţinerea gradelor didactice; Numărul redus de ore, după comasarea grupelor, profesorii sunt nevoiţi să cumuleze în 2-3 instituţii pentru acumularea a 18 ore. În unele cazuri orele sunt propuse nespicialiştilor, ceea ce afectează calitatea predării, din această cauză nu se foloseşte la justa valoare baza materială din atelierele şcolare; Necesitatea modificării curriculei şi propunerii modulelor noi pentru clasele ce nu se divizează pe grupe.

Galina Slobozianu, Specialist coordonator, metodist.

12

Page 13: Educaţia Tehnologică şi Educaţia artistico-plastică

13