of 84/84
0 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “SUBOTIČKA TOPLANA” SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205 PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530. PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU POSLOVNO IME: JKP SUBOTIČKA TOPLANA SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR 22 PRETEŽNA DELATNOST: 3530 SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA MATIČNI BROJ: 08038180 PIB: 100847219 JBBK: 81279 NADLEŽNO MINISTARSTVO : MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NADLEŽAN ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE: GRAD SUBOTICA SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Subotica, januar 2014. godine

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · JKP Subotička toplana_____Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu 4 1.3 VIZIJA BUDUĆEG RAZVOJA Prema podacima Ujedinjenih

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · JKP Subotička toplana_____Program poslovanja...

 • 0

  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА”

  JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “SUBOTIČKA TOPLANA”

  SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205

  PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530.

  PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA

  ZA 2014. GODINU

  POSLOVNO IME: JKP SUBOTIČKA TOPLANA

  SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR 22

  PRETEŽNA DELATNOST: 3530 SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA

  MATIČNI BROJ: 08038180

  PIB: 100847219

  JBBK: 81279

  NADLEŽNO MINISTARSTVO :

  MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

  NADLEŽAN ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE:

  GRAD SUBOTICA

  SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,

  KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  Subotica, januar 2014. godine

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  1

  S A D R Ž A J

  1. Misija, vizija, ciljevi …………..……….. 2 1.1 Zakonski okvir …………………… 2 1.2 Istorijat preduzeća …………………… 3 1.3 Vizija budućeg razvoja …………………… 4

  2. Organizaciona struktura – šema …………………… 6

  3. Osnove za izradu programa poslovanja za 2014. god. ……………….…… 7 3.1 Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2013. godini …………………… 7 3.2 Procena finansijskih pokazatelja za 2013 godinu i tekstualno obrazloženje pozicija 8 3.3 Izvori finansiranja poslovanja …………………… 10 3.4 Pozicioniranje na tržištu …………………… 11 3.5 Plan promotivnih aktivnosti …………………… 12 3.6 Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju .… 13

  4. Fizički obim aktivnosti za 2014. godinu ………………….... 14 4.1 Program proizvodnje toplotne energije ……….……………. 14

  4.2 Pregled isporuke toplotne energije ……………………. 14

  4.3 Analiza poslovnog okruženja ……………………. 16

  4.4 Procena resursa javnog preduzeća ……………………. 17

  5. Finansijske projekcije …………………… 18 5.1 Bilans stanja plan 31.12.2014 …………………… 18

  5.2 Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2014 …………………… 18

  5.3 Procena rezultata poslovanja za 2013. godinu …………………… 19

  6. Politika zarada i zapošljavanja …………………… 20 6.1 Troškovi zaposlenih …………………… 20 6.2 Dinamika zapošljavanja -struktura kadrova i plan zapošljavanja………………… 20 6.3 Planirana struktura zaposlenih …………………… 21 6.4 Isplaćene zarade u 2013 godini i plan zarada za 2014 godinu……….…………… 22 6.5 Planirane naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora .……….… 22

  7. Investicije …………………… 23 7.1 Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročnih ulaganja/ i tekstualno obrazloženje ….. 23

  7.2 Plan investicija …………………… 25

  8. Zaduženost …………………… 27 8.1 Kreditna zaduženost …………………… 27 8.2 Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja …………………… 27

  9 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti tekuće i investiciono održavanje i sredstava za posebne namene …………………… 28

  9.1 Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti …………………… 28

  9.2 Tabela sredstava za posebne namene …………………… 28

  10 Cene …………………… 29 10.1 Cenovna strategija …………………… 29

  11 Upravljanje rizicima …………………… 30

  12 PRILOZI …………………… 33

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  2

  1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

  1.1 ZAKONSKI OKVIR

  Na osnovu Zakona o javnim preduzećima («Sl.glasnik RS», br. 119/12), Javno komunalno preduzeće

  „Subotička toplana“ donosi godišnji Program poslovanja.

  Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodele

  dobiti, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u preduzeću,

  kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i kriterijume za

  određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

  Osnovna karakteristika zakonodavnog pristupa u regulisanju materije koja se odnosi na komunalnu delatnost

  (koju obavlja JKP „Subotička toplana'' Subotica) je u činjenici da isključivo javna komunalna preduzeća mogu da vrše

  delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije što je regulisano i Zakonom o energetici.

  U skladu sa navedenim, na obavljanje delatnosti JKP „Subotička toplana'' Subotica, najznačajniji uticaj imaju

  sledeći zakoni i propisi:

  - Zakon o energetici (''Sl. glasnik RS'', br. 57/2011), - Zakon o javnim preduzećima (''Sl. glasnik RS,'' br.119/12 ), - Zakon o komunalnim delatnostima (''Sl. glasnik RS,'' br. 88/2011), - Zakon o privrednim društvima (''Sl. glasnik RS,'' br. 36/2011), - Zakon o radu ('' Sl. glasnik RS,'' br. 24/05 i 61/05), - Zakon o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS,'' br. 124/12), - Zakon o budžetskom sistemu ( ''Sl. glasnik RS'' br. 108/2013), - Zakon o Budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl.glasnik RS,“ br. 110/13), - Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (''Sl. glasnik RS,'' br. 93/12), - Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim preduzećima (''Sl.glasnik RS,'' br.5/06), - Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru (''Sl. glasnik RS,'' br. 100/12), - Uredba o načinu određivanja cena toplotne energije (''Sl.glasnik RS,'' br. 96/13), - Fiskalna strategija za 2014. godinu, sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu. - Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit

  pravnih lica AP, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu odnosno prenosa transfernih sredstava iz

  Budžeta RS jedinici lokalne samouprave,

  - Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnih preduzeća i - zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće, - Uputstvo za izradu Programa poslovanja za 2014. godinu, sa sadržajem programa i obrascima, dato od

  Ministarstva finansija,

  - Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ( Sl. glasnik RS'' br. 113/13),

  - Dopis Ministarstva privrede 332-01-00005/2013 – 09 od 24.12.2013. godine. - Odluka o Budžetu Grada Subotice za 2014. godinu, ( ''Sl. list Grada Subotice'', br. 40/2013), - Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ('' Sl. glasnik RS,'' br.

  90/13),

  - Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (''Sl. list opštine Subotica'' br. 29/08, „Sl. list Grada Subotica,“ br. 26/09 i 55/11),

  - Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana'' Subotica, (''Sl. list Grada Subotica,'' br. 9/13).

  Pored ovih najznačajnijih Zakona i propisa Preduzeće primenjuje i sve ostale propise iz računovodstva, prava,

  finansija, radnih odnosa, uz istovremenu primenu pravilnika i drugih akata unutar Preduzeća.

 • 3

  1.2 Istorijat preduzeća

  JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovano je 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku delatnost

  proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom. U periodu od 1991. godine do statusnih promena u decembru 2005.

  godine, preduzeće je pored navedene delatnosti, obavljalo i delatnost distribucije prirodnog gasa. Decembra 2005.

  godine izvršena je statusna promena odvajanja dela preduzeća uz osnivanje novog javnog komunalnog preduzeća, te

  je delatnost distribucije prirodnog gasa odvojena i JKP „Subotička toplana'' od 1.01.2006. godine, vrši delatnost

  proizvodnje i distribucije toplotne energije.

  Osnivač preduzeća je Skupština Grada Subotica, a sedište preduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22.

  Preduzeće je organizovano kao Javno komunalno preduzeće.

  Svoju delatnost ovo Javno komunalno preduzeće obavlja na teritoriji Grada Subotice (samo u delu mesnih

  zajednica Subotice), Bačke Topole i Krivaje, a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplotne energije i vršenja usluga

  vezanih za pretežnu delatnost.

  Preduzeće raspolaže sopstvenim proizvodno-prenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplotne

  energije kapaciteta 92 MW, distributivnom cevnom mrežom u ukupnoj dužini od preko 37 km sa 845 toplotnih

  podstanica ( 305 u kolektivnim stambenim objektima i 540 kućnih podstanica). Osnovni energent u proizvodnji

  toplotne energije je prirodni gas, a alternativno se koristi mazut.

  Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 27% subotičkih domaćinstava, odnosno 10.295 stanova i 205

  poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi

  privredni subjekti.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  4

  1.3 VIZIJA BUDUĆEG RAZVOJA

  Prema podacima Ujedinjenih nacija gradovi pokrivaju samo 1% zemljine površine. U njima živi oko 50%

  stanovništva. Procena je da će se do 2050. godine to povećati na 70%. Međutim, oni konzumiraju oko 75% svetske

  energije i proizvode oko 80% svetske emisije ugljen-dioksida. Zbog toga, njihov dalji razvoj mora da se odvija uz

  značajne promene kada je reč o korišćenju energije. On mora da uvaži svu složenost i težinu situacije, kao rezultat

  koncentrisane i intenzivne potrošnje fosilnih goriva.

  Rukovodstvo JKP „Subotička toplana“ je svesno ovih činjenica i u svojim planovima čini napore da saglasno

  mogućnostima doprinosi kvalitativnoj promeni sadašnjeg stanja. Zbog toga, razvoj JKP „Subotička toplana“ u

  predstojećim godinama će se, u delu energetike, zasnivati na sledećim ključnim osnovama:

  • poboljšan kvalitet usluge kao osnovni prioritet delatnosti,

  • povećanje energetske efikasnosti celine sistema grejanja i grejanih zgrada i

  • smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva.

  Poboljšanje kvaliteta usluge u suštini čine sledeće celine: pouzdano snabdevanje energijom, zadovoljan korisnik

  usluge, dobra komunikacija sa svim zainteresovanim subjektima, stalna saradnja sa lokalnom samoupravom i javnost

  u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na spoljne energetske, tehničke i ne tehničke uticaje. Korisnik

  usluge treba da postane subjekt čiji interes generiše nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja.

  Da bi to bilo ostvarivo treba da se produbi neposredna, čvrsta i direktna komunikacija između toplane i korisnika

  usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uslova za preuzimanje energije. Tehničkim merama

  omogućiti mu, gde god je to izvodljivo, mogućnost odlučivanja o načinu, vremenu i obimu korišćenja energije. To

  podrazumeva neprestani rad na usavršavanju sistema, ali i poboljšavanju tarifnih uslova za isporuku energije.

  Najpre treba stvoriti tehničke uslove da korisnici imaju uvid u svoju trenutnu potrošnju energije, kao i mogućnost i

  pravo da biraju „eventualno povoljniju tarifnu ponudu“.

  Povećanje energetske efikasnosti sistema za grejanje podrazumeva aktivnost na svim delovima sistema i pružanje

  pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu toplana će

  uspostaviti i promovisati službu energetskog menadžmenta, kao nosioca svih ovih akcija.

  Istovremeno, sve veća automatizacija rada sistema otvara mogućnosti da se deo ljudskih kapaciteta postepeno preorijentiše i na ove poslove. Ovakva služba treba da bude dragocena za toplanu, grad i sve korisnike toplanskih usluga. U tome su značajna sledeća tri ključna pravca:

  • uvođenje savremenih energetskih tehnologija (kao što su kogeneracije, centarlizovano daljinsko hlađenje, centralna priprema tople potrošne vode i sl.),

  • integracija raspoloživih lokalnih energetskih potencijala, a pogotovu obnovljivih izvora energije i • povećanje energetske efikasnosti svih delova sistema od mesta transformacije energije goriva, preko

  sistema distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korišćenje energije i samih grejanih objekata. Savremene energetske tehnologije, kao što su kogenerativna postrojenja i apsorpcioni čileri, će doprinositi

  boljoj valorizaciji energetske vrednosti fosilnih goriva i postepenom povećanju samoorživosti gradske elektrike. To je svetski trend, koji u određenoj meri amortizuje narastajuće cene fosilnih goriva. Sprovođenjem ovih rešenja u distribuiranoj proizvodnji energije za koncentrisan konzum trgovačkih, sportskih, zdravstvenih i drugih rejonskih i lokalnih centara podiže se tehnički i tehnološki nivo sistema. Time se povećava nezavisnost od drugih energetskih sistema i doprinosi samoodrživom razvoju gradske energetike. To treba da bude deo ukupne energetske politike grada.

  Uloga toplane treba da bude prisutna u svim segmentima razvoja grada. Podjednako je važno učešće u izradi planova

  gradnje grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivniju ulogu aktivnog učesnika.

  Toplana će podržavati: postepen prelazak na niskotemperaturske sisteme grejanja, pripremu i stvaranje urbanističkih

  pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim delovima sistema.

  Smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva je višestruko značajno za državu, grad i celinu energetskog sektora.

  Savremeni trend u planiranju razvoja gradova jeste stvaranje uslova za njihovu energetsku samoodrživost i

  nezavisnost. To je dugoročan i vrlo zamašan posao. Sistemskim radom ka smanjenju potreba za fosilnim gorivima,

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  5

  korak po korak, cilj je dostižan. JKP „Subotička toplana“ je svesna toga i zato je njen budući razvoj usmeren ka

  smanjenju potreba za fosilnim gorivima. Za ostvarenje ovog plana, pored stalnih aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti zgrada i sistema

  daljinskog grejanja, toplana će činiti sve da se lokalni energetski potencijali, kao što su svi vidovi obnovljivih izvora energije, upotrebljiv industrijski i komunalni otpad u potpunosti integrišu u zadovoljenje energetskih potreba grada.

  Geotermalna energija je trajno pogodan resurs za integrisano ali i lokalno korišćenje radi zagrevanja zgrada.

  Region Subotice je pogodan za korišćenje ove energije. Primenom rešenja kombinovanih sa toplotnim pumpama

  dodatno se povećava njegova efikasnost iskorišćenja. To će obogatiti strukturu komunalne energetike i doprineti

  daljem i raznovrsnijem smanjenju zavisnosti od energije iz spoljnih energetskih sistema.

  Biomasa je značajan energetski potencijal ratarskog, voćarskog i vinogradarskog rejona kakva je okolina

  Subotice. Ova biomasa je otpadna iz redovne proizvodnje. Sa jedne strane ima energetski potencijal, a istovremeno nužno je njeno adekvatno uništavanje. JKP „Subotička toplana“ vidi u tome mogućnost za povećanje energetske nezavisnosti i samoodrživosti sistema daljinskog grejanja, ali i društveno koristan posao. Korišćenjem biomase u postrojenjima za spregnutu proizvodnju električne i toplotne energije toplana će, osim smanjenja zavisnosti sistema grejanja od fosilnih goriva, ukupnog povećanja nezavisnosti grada od energije iz drugih energetskih sistema ostvariti uslove i za dodatne prihode od prodaje električne energije. Zato će biomasa zauzeti svoje zasluženo mesto u energetskom bilansu grada.

  Blagodeti solarne energije, u budućim objektima, treba koristiti planski kao pasivnu i aktivnu energiju. To

  treba uvesti u praksu urbanističkog planiranja, kao urbanistički uslov za gradnju. Korišćenje solarne energije je opravdano i na postojećim objektima. Za to su nužne rekonstrukcije postojećih zgrada. Treba ih sprovoditi planski u okviru aktivnosti povećanja njihove energetske efikasnosti.

  Integracijom solarnih panela u centralnu pripremu tople potrošne vode i sistem grejanja može se u velikoj

  meri smanjiti zavisnost zgrade od spoljne energije.

  Ovaj potencijal je pogodan i za solarno rashlađivanje prostora u letnjem periodu. Zato će toplana, pogotovu u

  gradnji koncentrisanih konzumnih centara, imati u planu i njegovo korišćenje radi poboljšanja uslova održivog

  razvoja komunalne energetike grada.

  Komunalni i drugi otpad je problem i briga vlasti lokalnih sredina. JKP „Subotička toplana“, kao društveno

  odgovorno preduzeće, ima i tu odgovornost da učestvuje u njegovom saniranju. Toplana je svesna da je saniranje komunalnog otpada ekološki neophodno, ali i da samo zajednička aktivnost na nivou grada i regije može da reši ovaj za život građana značajan problem.

  Naime, ceo region severne Vojvodine treba sistemski da reši pitanje komunalnih i drugih otpada. To je značajno tim pre, jer u izrazito poljoprivrednom regionu, kao što je ovaj, nedopustiv je nekontrolisan uticaj otpada na uslove za proizvodnju hrane.

  JKP „Subotička toplana“, kao društveno odgovorno preduzeće, vidi u tome svoju jasnu ulogu i obavezu. To je da se

  pri rešavanju ovog šireg problema uključi i učestvuje u obezbeđenju uslova da se eventualno proizvedena toplota

  integrisano koristi u sistemu daljinskog grejanja.

  Vizija buduće toplane jeste:

  profesionalan i predan vršilac usluga,

  visoka energetska efikasnost svih segmenata sistema daljinskog grejanja i objekata za korišćenje njenih

  usluga,

  postepeno smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva i

  sopstveni put ka zajedničkom razvoju samoodržive integrisane komunalne energetike grada.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  6

  2.- Organizaciona struktura - šema

  Direktor

  Odeljenje ekonomskih,

  računovodstvenih i

  finansijskih poslova

  B.

  Razvojno tehnički

  sektor

  A.

  Pravno, opšte i

  kadrovsko odeljenje

  C.

  Odeljenje

  Inženjeringa

  Odeljenje

  proizvodnje, prenosa i

  distribucije toplotne energije

  JKP Subotička Toplana - SuboticaNadzorni Odbor

  Odelenje

  nabavke, skladišta

  i trgovine

  - Poslovi proizvodnje i

  održavanja

  - Poslovi hemijske pripreme

  vode

  - Poslovi elektroenergetike i

  automatike

  - Poslovi isporuke

  Služba

  za potrošačke

  odnose

  Služba

  finansijske

  operative

  Služba

  knjigovodstva

  Služba

  plana i analize

  Služba

  odbrane i zaštite

  Služba

  kadrovskih i opštih

  poslova

  Pravna

  služba

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  7

  3.- OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

  3.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2013. godini

  Uključuje procenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i

  planiranih rezultata za 2013. godinu

  Za 2013. godinu programiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

  - fizički obim proizvodnje - usluga

  Red

  Br.

  Naziv

  proizvoda

  usluge

  Jed.

  mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Indeks

  5/4 6/4

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 Proizvodnja

  toplotne

  energije

  MWh 118725 120930 105175 102 89

  Kod programiranja obima proizvodnje za 2013. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

  a) dužina trajanja grejne sezone, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom,

  traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine,

  b) temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 30 stav 2. c) broj potrošača za 2013. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:

  - stambeni potrošači 10.295

  - poslovni potrošači, 205

  Ukupno: 10.500

  d) faktor spoljne temperature - određuje se na osnovu podataka Meteorološke službe za područje Grada Subotica.

  3.1.1 Pregled isporuke toplotne energije

  3.1.1.1 Mesečna isporuka toplotne energije

  Red

  Br.

  Naziv

  proizvoda

  usluge

  Jed.

  Mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Indeks

  5/4 6/4

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 Januar MWh 20663 24500 19470 119 94

  2 Februar MWh 24188 21635 15820 89 65

  3 Mart MWh 13949 15300 15380 110 110

  4 April MWh 7202 5310 5390 74 75

  5 Oktobar MWh 7186 7820 5110 109 71

  6 Novembar MWh 12563 16480 12010 131 96

  7 Decembar MWh 21629 18900 21840 87 101

  8 Ukupno MWh 107380 109945 95020 102 88

  3.1.1.2 Program proizvodnje toplotne energije

  Red

  Br. Naziv

  Jed.

  Mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Indeks

  5/4 6/5

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 Proizvodnja MWh 118725 120930 105175 102 87

  2 Isporuka MWh 107380 109945 95020 102 86

  3 Gubici MWh 11345 10985 10155 97 92

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  8

  3.1.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

  Red

  Br. Naziv

  Jed.

  mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Indeks

  5/4 6/5

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 Stambeni Broj 10205 10325 10295 101 100

  2 Poslovni Broj 165 170 160 103 94

  3 Van

  privreda

  Broj 46 40 45 87 113

  4 Ukupno Broj 10416 10535 10500 101 100

  3.1.1.4 Program isporuke toplotne energije po kategorijama potrošača

  Red

  Br. Naziv

  Jed.

  mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Indeks

  5/4 6/5

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 Stambeni MWh 80014 79715 69310 100 87

  2 Poslovni MWh 16888 17800 14960 105 84

  3 Van

  privreda

  MWh 10478 12430 10750 119 86

  4 Ukupno MWh 107380 109945 95020 102 86

  3.2.Procena finansijskih pokazatelja za 2013 godinu i tekstualno obrazloženje pozicija .

  3.2.1.Bilans stanja na dan 31.12.2013., plan i procena. - Tabela br. 3.2.1. je u prilogu.

  JKP “Subotička toplana” Subotica Planom za 2013. godinu je predvidila vrednost ukupne aktive i pasive

  preduzeća u iznosu od 1.578.420 hilj.dinara . Ostvareno je 1.531.554 hilj.dinara ,što iznosi 97,03 % od planiranog

  nivoa za 2013. godinu.

  3.2.2. Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2013., plan i procena . - Tabela br. 3.2.2. je u prilogu .

  Procena rezultata poslovanja za 2013. godinu je izvedena na osnovu planiranih rezultata za 2013. godinu, i

  procene ostvarenja finansijskih podataka za 2013. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

  Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2013. godini:

  u hilj.din.

  Plan za 2013 Procena za 2013 Indeks

  RSD RSD 3/2

  1 2 3 4

  Ukupan prihod 1.088.573 1.004.137 92

  Ukupan rashod 1.087.742 1.000.365 92

  Bruto dobit 831 3.772 454

  JKP „Subotička Toplana Subotica planira da ostvari poslovnu 2013. god. sa pozitivnim finansijskim

  rezultatom u iznosu od 3.772 hilj.dinara.

  1. Procena ukupnih prihoda za 2013. godinu iznosi 1.004.137.hilj.dinara. Isti su manji su od planiranih

  ukupnih prihoda za 2013 godinu koji su planirani u iznosu od 1.088.573 hilj.dinara za 8%.

  Osnovni razlog za smanjenje ukupnih prihoda je manji obim fakturisane toplotne energije .

  Struktura procenjenih prihoda za 2013. god. je sledeća:

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  9

  2.Procenjeni prihodi od prodaje za 2013 god. iznose 897.835. hilj.dinara .

  Struktura procenjenih prihoda od prodaje je sledeća:

  - prihodi od prodaje toplotne energije u Subotici 816.088 hilj.dinara , - prihodi od prodaje toplotne energije u Bačkoj Topoli u iznosu od 22.483 hilj.dinara.

  - prihodi od prodaje toplotne energije za Krivaju u iznosu od 7.588 hilj.dinara.

  - Procenjeni prihodi od prodaje usluga iznose 37.825 hilj.dinara i njih najvećim delom čine prihodi od

  isporuke toplotne energije Opštoj bolnici Subotica u ukupnom procenjenom iznosu od 34.550 hilj.dinara

  Ostali prihodi od prodaje usluga predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu,

  prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplotnih podstanica.

  3. Prihodi od subvencija su procenjeni u iznosu od 11.717 hilj.dinara i odnose se na prihode od primljenih

  donacija, od kojih najveći deo se odnosi na donacije od EAR-a.

  Prihodi od donacija-deo amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na osnovu obračunatog troška

  amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju po godinama srazmerno iskazanom trošku obračunate

  amortizacije.

  4. Prihodi od zakupnina su procenjeni u iznosu od 2.031 hilj.dinara i odnose se na prihode ostvarene po

  osnovu korišćenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu.

  5. Finansijski prihodi su procenjeni u iznosu od 12.071 hilj.dinara i njima su obuhvaćene obračunate

  kamate, utuženim stambenim i poslovnim potrošačima na osnovu podnesenih tužbi za neizmiren dug za isporučenu

  toplotnu energiju. U finansijskim prihodima su obuhvaćene i kamate na depozite kod banaka.

  6. Prihodi po osnovu procene naplate sumnjivih i spornih potraživanja iznose 72.414. hilj.dinara.

  Isti su zasnovani na naplati sumnjivih i spornih potraživanja kod stambenih potrošača i naplati sumnjivih i

  spornih potraživanja od poslovnih potrošača.

  Naplata potraživanja za isporučenu toplotnu energiju u 2013. godini izvršena je putem Sudskog izvršitelja.

  Stambenim potrošačima Subotice i Bačke Topole koji nisu izmirili svoje obaveze, tokom 2013. godine

  podnešeno je 561 tužba za potrošače u Subotici u iznosu od 27.877.hilj.dinara i 46 tužbi za potrošače u Bačkoj topoli

  u iznosu od 1.187.hilj.dinara. Od ukupno utuženog broja potrošača naplačeno je 65%.

  7.Ostali nepomenuti prihodi iznose 8.069.hilj.dinara.

  8. Procena ukupnih rashoda za 2013 godinu iznosi 1.000.365 hilj.dinara.Isti su manji za 8% od planiranih

  ukupnih rashoda za 2013. godinu u iznosu od 1.087.742 .hilj.dinara..

  Procenjeni ukupni rashodi u sebi sadrže sledeće troškove:

  - Troškovi goriva i energije, prirodni gas i električna energija - u iznosu od 500.272.hilj.dinara, - potrošnja mazuta, za sve kategorije potrošača,za potrebe JKP Subotičke toplane,za Opštu bolnicu Subotica, i

  za potrošače Bačke topole i potrošače Krivaje u iznosu od 62.286. hilj .dinara,

  - troškovi materijala 53.870. hilj.dinara, - troškove zarada, naknada i ostale

  lične rashode u iznosu od 105.927. hilj.dinara,

  - troškove amortizacije i rezervisanja 68.284. hilj.dinara, - ostale poslovne rashode 126.491. hilj.dinara, - finansijski rashodi 6.364. hilj.dinara, - procenjeni ostali nepomenuti rashodi 75.871. hilj.dinara.

  3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2013 plan i procena. Tabela br. 3.2.3. je u prilogu.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  10

  3.3 Izvori finansiranja poslovanja

  Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava, koja ostvaruje prodajom toplotne energije i pružanjem usluga

  vezanih za pretežnu delatnost.

  U skladu sa odredbama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana'' Subotica i

  odredbama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana'' Subotica, Preduzeće koristi sredstva u državnoj

  svojini i upravlja sredstvima koja su mu data na korišćenje i raspolaganje.

  Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica, finansijska sredstva za rad i razvoj obezbeđuje

  prvenstveno iz prihoda pružanjem usluga iz pretežne delatnosti Preduzeća, odnosno iz prihoda od naplate isporučene

  toplotne energije.

  Preduzeće obezbeđuje prihode i od vršenja sporedne delatnosti (priključenje novih potrošača na postojeći

  toplovod, izrada toplovodnih priključaka i podstanica, izdavanje saglasnosti, održavanje grejne instalacije i dr.)

  Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica, na već opisani način stiče svoje prihode, izmiruje sve

  troškove poslovanja, što podrazumeva troškove održavanja sistema daljinskog grejanja, zarade, naknade zarada i

  ostala lična primanja svojih zaposlenih, obaveze prema dobavljačima, obaveze prema državi, i godišnje je u

  mogućnosti da nakon izmirenja navedenih troškova, od preostalog dela sopstvenih sredstava u manjem obimu ulaže i

  u obnavljanje zastarele opreme i razvoj.

  Po deobnom bilansu i Ugovoru o međusobnim obavezama, JKP „Suboticagas'' Subotica je u obavezi da JKP

  Subotičkoj toplani uplaćuje određeni iznos kao nadoknadu za prethodna ulaganja. Ova sredstava se, uglavnom, koriste

  za unapređenje i modernizaciju sistema daljinskog grejanja. Obaveze JKP „Suboticagas'' Subotica po deobnom

  bilansu dospevaju zaključno sa 31.03.2014. godine.

  Pored navedenog, neophodno je angažovanje drugih izvora sredstava za veće kapitalne investicije, koje su od

  vitalnog značaja za komunalno funkcionisanje sistema u cilju poboljšanja kvaliteta snabdevanja potrošača toplotnom

  energijom.

  Budžetom Grada za 2014. godinu nisu predviđena sredstva za subvencionisanje cene grejanja i investiciona

  ulaganja u proširenje i modernizaciju sistema daljinskog grejanja.

  Početkom 2012. godine zaključen je Ugovor sa Razvojnom bankom Republike Nemačke, uz posredovanje Vlade

  Republike Srbije, čijom realizacijom će sistem za snabdevanje toplotnom energijom biti u potpunosti rekonstruisan,

  zaključno sa 2015. godinom. Planirani nivo ulaganja je 4.575 miliona eura.

  Radi održavanja likvidnosti Preduzeća u 2012. godini, to jest izmirivanja obaveza za isporučeni prirodni gas i

  neplaćeni dug po osnovu mazuta preuzetog iz robnih rezervi od Republičke direkcije za robne rezerve, neophodno je

  bilo obezbediti finansijska sredstva za nastupajuću grejnu sezonu u vidu kredita kod Komercijalne banka. Kredit je

  odobren u iznosu od 40 miliona dinara po subvencionisanoj kamatnoj stopi, na rok od 18 meseci, grejs period od 5

  meseci, i otplata kredita je na 13 mesečnih rata, i zadnja rata kredita dospeva sa 31.03.2014. godine.

  Obezbeđenjem sredstava kredita, obezbeđeno je nesmetano grejanje potrošačima Subotice.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  11

  3.4 Pozicioniranje na tržištu

  Pozicija Preduzeća na tržištu proističe iz karaktera delatnosti koje obavlja. Preduzeće obavlja delatnosti

  proizvodnje i distribucije toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom i snabdevanje tarifnih kupaca

  toplotnom energijom. Karakteristika ovih delatnosti je da su to delatnosti od opšteg interesa, da spadaju i u energetske

  i u komunalne delatnosti, da može da ih obavlja samo preduzeće kome osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava,

  poveri obavljanje delatnosti, da je za obavljanje delatnosti potrebno ispunjavanje određenih uslova, odnosno potrebno

  je obezbediti licencu, i javnu kontrolu.

  Usko gledano, može se zaključiti da Preduzeće ima monopolski položaj uzimajući u obzir da za sada Grad

  Subotica nema drugih preduzeća za obavljanje iste delatnosti, da preduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i

  distributivnim sistemom, da objekti priključeni na sistem skoro da i nemaju alternativni vid grejanja a takođe treba

  imati u vidu da je toplota životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcionisanje.

  Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su prisutne, karakter imovine, ulogu osnivača i šire

  društvene zajednice kao i uticaj potrošača ovde se može govoriti o vrlo ograničenom monopolskom položaju koji se

  ogleda u sledećem: Preduzeće raspolaže isključivo sa državnim kapitalom, imovina se ne može otuđiti bez saglasnosti

  osnivača i Direkcije za imovinu, nabavke dobara i usluga podležu zakonskoj proceduri, cene grejanja su pod

  kontrolom osnivača, odnosi sa osnivačem i potrošačima su regulisani aktima koje donosi osnivač, preduzeće mora

  obavljati delatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom obimu bez obzira na uslove i interes, cilj obavljanja

  delatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita i sl.

  Sumirajući napred navedeno, može se zaključiti da je pozicija preduzeća na tržištu specifična, da ima obeležje

  vrlo ograničenog i kontrolisanog monopolskog položaja i da u okviru obavljanja delatnosti na teritoriji Grada nema

  pravu konkurenciju, izuzev od drugih preduzeća koji isporučuju druge oblike energije, a koji mogu da se koriste za

  grejanje u situacijama kada se pojavi disparitet cena izazvan određenim administrativnim merama.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  12

  3.5 Plan promotivnih aktivnosti

  Na osnovu stava 5. člana 50. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, nalaže

  se da se u Programu poslovanja posebno prikažu kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti,

  propagandu i reprezentaciju.

  U Uputstvu za pripremu Programa poslovanja Preduzeća za 2014. godinu (dostavljenog od strane osnivača),

  zacrtano je da se ukupna sredstva za gore navedene namene ne mogu planirati u visini većoj od planiranih sredstava za

  2013. godinu.

  JKP „Subotička toplana“ iz Subotice planira sledeće promotivne aktivnosti:

  - stalna prisutnost i promocija putem internet prezentacije Preduzeća - uspostavljanje kvalitetne saradnje sa lokalnim medijima (novine i časopisi, radio i TV stanice) - uspostavljanje stalne saradnje sa marketing i PR agencijama - organizovanje konferencija za novinare, pre početka i na kraju sezone grejanja, kao i tokom grejnog

  perioda po potrebi

  - izrada publikacija, brošura i drugog promotivnog materijala i dr.

  Ukupno planirana sredstva za reklamne, propagandne i promotivne aktivnosti u 2014. godini iznose:

  - Internet prezentacija predstavljanja Preduzeća 100.000 RSD

  - Sredstva za promovisanje u lokalnim medijima 260.000 RSD

  - Sredstava za usluge marketing i PR agencija 260.000 RSD

  - Organizovanje konferencija za novinare, pre početka i na

  kraju sezone grejanja, kao i tokom grejnog perioda po

  potrebi

  150.000 RSD

  - Izrada publikacija, brošura, i drugo 230.000 RSD

  UKUPNO 1.000.000 RSD

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  13

  3.6 Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju

  Sredstva za humanitarne pomoći, sponzorstva, donacije, reprezentacije, sportske aktivnosti, reklamu i

  propagandu u 2014. godini, koristiće se za:

  troškove reprezentacije (ugostiteljske usluge, usluge smeštaja i ishrane poslovnih

  partnera, troškovi manifestacija, spoljnih saradnika i konsultanata),

  750.000 RSD

  troškove reklame i propagande (emitovanje raznih informativnih programa, priprema

  i štampanje publikacija, brošura, postera i drugog reklamnog materijala, izrada

  internet prezentacija i dr.)

  1.000.000 RSD

  sponzorstva (na osnovu ugovora o sponzorstvu raznim organizacijama klubovima) 100.000 RSD

  donacije (donacije kulturnim i sportskim društvima i raznim udruženjima) 650.000 RSD

  sportske aktivnosti (za rekreaciju i radničko sportske susrete zaposlenih) 500.000 RSD

  pomoći 600.000 RSD

  UKUPNO: 3.600.000 RSD

  Planirana sredstva za 2014. god. čine 0,335% od ukupnog prihoda za 2014. god.

  Sredstva su planirana za 2014. godinu po Uputstvu za pripremu Programa poslovanja za 2014. godinu za

  javna preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  14

  4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014.

  4.1 Program proizvodnje toplotne energije

  Za 2014. godinu programiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

  - fizički obim proizvodnje - usluga

  Red

  Br.

  Naziv

  proizvoda

  usluge

  Jed.

  mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Plan

  2014

  Indeks

  5/4 6/4 7/6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 Proizvodnja

  toplotne

  energije

  MWh 118725 120930 105175 115730 102 89 110

  Kod programiranja obima proizvodnje za 2014. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

  a. dužina trajanja grejne sezone, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom

  energijom, traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine,

  b. temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 30 stav 2. c. broj potrošača za 2014. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:

  - stambeni potrošači 10.375

  - poslovni potrošači, 215

  Ukupno: 10.590

  d. faktor spoljne temperature - određuje se na osnovu podataka Meteorološke službe za područje Grada Subotica.

  4.2 Pregled isporuke toplotne energije

  4.2.1 Mesečna isporuka toplotne energije

  Red

  Br.

  Naziv

  proizvoda

  usluge

  Jed.

  Mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Plan

  2014

  Indeks

  5/4 6/4 7/6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 Januar MWh 20663 24500 19470 20250 119 94 104

  2 Februar MWh 24188 21635 15820 17570 89 65 111

  3 Mart MWh 13949 15300 15380 15660 110 110 102

  4 April MWh 7202 5310 5390 6120 74 75 114

  5 Oktobar MWh 7186 7820 5110 7390 109 71 145

  6 Novembar MWh 12563 16480 12010 17000 131 96 142

  7 Decembar MWh 21629 18900 21840 21770 87 101 100

  8 Ukupno MWh 107380 109945 95020 105760 102 88 111

  4.2.2 Program proizvodnje toplotne energije

  Red

  Br. Naziv

  Jed.

  Mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Plan

  2014

  Indeks

  5/4 6/5 7/6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 Proizvodnja MWh 118725 120930 105175 115730 102 87 110

  2 Isporuka MWh 107380 109945 95020 105760 102 86 111

  3 Gubici MWh 11345 10985 10155 9970 97 92 98

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  15

  4.2.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

  Red

  Br. Naziv

  Jed.

  mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Plan

  2014

  Indeks

  5/4 6/5 7/6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 Stambeni Broj 10205 10325 10295 10375 101 100 101

  2 Poslovni Broj 165 170 160 170 103 94 106

  3 Van

  privreda

  Broj 46 40 45 45 87 113 100

  4 Ukupno Broj 10416 10535 10500 10590 101 100 101

  4.2.4 Program isporuke toplotne energije po kategorijama potrošača

  Red

  Br. Naziv

  Jed.

  mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Plan

  2014

  Indeks

  5/4 6/5 7/6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 Stambeni MWh 80014 79715 69310 77730 100 87 112

  2 Poslovni MWh 16888 17800 14960 16230 105 84 108

  3 Van

  privreda

  MWh 10478 12430 10750 11800 119 86 110

  4 Ukupno MWh 107380 109945 95020 105760 102 86 111

  4.2.5 Pregled faktora spoljne temperature po mesecima grejne sezone

  Red

  Br. Naziv

  Jed.

  mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Plan

  2014

  Indeks

  5/4 6/5 7/6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 Januar 0.4540 0.4920 0.4632 0.4775 108 94 103

  2 Februar 0.6138 0.4862 0.4222 0.4640 79 87 110

  3 Mart 0.2952 0.3440 0.3850 0.3870 117 112 101

  4 April 0.2185 0.1910 0.2775 0.3130 87 145 113

  5 Oktobar 0.2315 0.2843 0.1755 0.2350 123 62 134

  6 Novembar 0.2985 0.3815 0.3002 0.3710 128 79 124

  7 Decembar 0.5045 0.4120 0.4605 0.4720 82 112 102

  8 Prosek 0.3852 0.3910 0.3618 0.4070 102 93 112

  4.2.6 Pregled grejnih dana po mesecima grejne sezone

  Red

  Br. Naziv

  Jed.

  mere

  Ostvareno

  2012

  Plan

  2013

  Procena

  2013

  Plan

  2014

  Indeks

  5/4 6/5 7/6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 Januar dan 31 31 31 31 100 100 100

  2 Februar dan 29 28 28 28 97 100 100

  3 Mart dan 31 31 31 31 100 100 100

  4 April dan 23 15 14 15 65 93 107

  5 Oktobar dan 21 16 30 16 76 188 53

  6 Novembar dan 30 30 30 30 100 100 100

  7 Decembar dan 31 31 31 31 100 100 100

  8 Ukupno dan 196 182 195 182 93 107 93

  4.2.7 Planski utrošak energetskog goriva u 2014. godini

  Za period Planirana količina energetskog goriva

  Prirodni gas (m3 /period) Mazut (tona/period)

  1 2 3

  Januar - April 6.880.000 0

  Oktobar - Decembar 5.030.000 250

  Godišnji period (zbirno) 11.910.000 250

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  16

  4.3 Analiza poslovnog okruženja

  JKP ''Subotička toplana'' obavlja komunalno-energetske delatnosti koje spadaju u delatnosti od opšteg

  interesa, a to su: proizvodnja toplotne energije, distribucija toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom i

  snabdevanje kupaca toplotnom energijom. Odlukom o organizovanju JKP „Subotička toplana'' Subotica ovom

  preduzeću je, od strane Skupštine opštine Subotica, povereno obavljanje navedenih delatnosti.

  Za navedene delatnosti JKP „Subotička toplana'' je tokom 2006. godine pribavila odgovarajuće licence sa

  periodom važenja od 10 godina, a koje je izdao nadležni organ lokalne samouprave.

  JKP „Subotička toplana'' je jedino preduzeće koje obavlja navedene delatnosti na teritoriji Grada Subotica.

  Potrošači (kupci) toplotne energije su fizička i pravna lica, čiji su objekti priključeni na sistem daljinskog

  grejanja. Toplotna energija, potrebna za zagrevanje stambenih i poslovnih objekata, se proizvodi u sopstvenoj

  kotlarnici, stacioniranoj na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nosioca toplotne energije (vrela voda) se doprema

  razgranatim cevnim sistemom do toplotnih podstanica, odnosno do grejnih tela.

  Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sistema daljinskog grejanja predstavljaju osnovna

  sredstva JKP ''Subotička toplana'' i da preduzeće jedino raspolaže pravom na eksploataciju sistema, izvodi se

  zaključak da preduzeće ima prirodni monopol.

  Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplotne

  energije, koji treba da ispunjavaju određene uslove.

  U pogledu priključenja novih objekata na sistem daljinskog grejanja, JKP „Subotička toplana'' ima

  konkurenciju u preduzeću za distribuciju gasa, naročito u zonama sa zastupljenom individualnom gradnjom.

  Generalnim urbanističkim planom Grada Subotica definisane su zone toplifikacije i zone gasifikacije u gradskom

  području. Područje toplifikacije su zone sa većom gustinom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa

  zastupljenim višespratnim i višenamenskim objektima.

  Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i Odluke o snabdevanju toplotnom energijom opštine Bačka

  Topola, JKP „Subotička toplana“ Subotica, počev od 2007. godine proširila je svoju delatnost sa snabdevanjem

  toplotnom energijom potrošača na području opštine Bačka Topola.

  Predsednik Opštine Bačka Topola doneo je rešenje o davanju saglasnosti na Odluku JP „Komgrad“ o

  poveravanju poslova snabdevanja toplotnom energijom JKP „Subotička toplana“ Subotica, pod br. 35-5/2007-4, dana

  30.08.2007. godine.

  JKP „Subotička toplana“ Subotica, zaključila je ugovore o isporuci toplotne energije sa potrošačima u Bačkoj

  Topoli, kako sa poslovnim tako sa stambenim, te će u grejnoj sezoni 2013/2014 snabdevati ukupno 409 potrošača sa

  područja Bačka Topola.

  Isporuka toplotne energije vrši se iz dve kotlarnice, na kom poslu su angažovana 4 radnika, po 2 u svakoj smeni.

  Upravni odbor JKP „Subotička toplana“ Subotica doneo je Odluku broj 596-3/12 od 23.08.2012. godine, na

  osnovu koje ovo Preduzeće vrši proizvodnju, distribuciju i prodaju toplotne energije u naseljenom mestu Krivaja,

  počev od grejne sezone 2012/2013. godine.

  Sa „ Krivaja“ DOO zaključen je Ugovor o poslovnoj saradnji broj 621/12 od 02.10.2012. godine, kojim su regulisani

  uzajamni odnosi vezani za proizvodnju i isporuku toplotne energije iz kotlarnice u Krivaji kao i tekuće i investiciono

  održavanje kotlarnice, toplotne podstanice i toplovodne mreže. Ugovor o poslovnoj saradnji zaključen je radi stvaranja

  uslova za dugoročnu saradnju na primeni biomase u sistemu za daljinsko grejanje, što predstavlja zajednički interes

  oba preduzeća.

  Sa kupcima toplotne energije u Krivaji zaključeni su Ugovori o prodaji toplotne energije.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  17

  4.4 Procena resursa javnog preduzeća

  JKP „Subotička toplana'' raspolaže sopstvenim proizvodnim i distributivnim sistemom. Proizvodni sistem se

  sastoji od 2 vrelovodne kotlovske jedinice, kapaciteta 23 MW i 58 MW i izmenjivača toplote od 11 MW. Stanje

  vrelovodnih kotlova je zadovoljavajuće. Kotao od 23 MW je revitalizovan pre više godina i ugrađena je dodatna

  oprema kojom se postiže visok stepen korisnog dejstva. Revitalizacijom kotla i od 58 MW isti je postao energetski

  efikasniji. Za sada su u funkciji produkcije pare i dodatno grejanje vrelovodnog sistema preko izmenjivačke jedinice.

  U okviru proizvodnog sistema preduzeće raspolaže merno-regulacionom stanicom za gas zadovoljavajućeg kapaciteta,

  rezervoarom za mazut zapremine 2000 m3, postrojenjima za hemijsku pripremu vode i laboratorijom.

  Magistralni toplovodi u najvećoj meri su obnovljeni, a pojedini delovi koji nisu rekonstruisani su prosečne

  starosti preko 35 godina, sa prisutnim manjim oštećenjima. Gubici vode i toplote su znatno smanjeni. Rekonstrukcija

  toplovoda, koja je započeta 2006. godine, nastaviće se i u 2014. godini. Na ovaj način pouzdanost i efikasnost

  prenosnog i distributivnog sistema će se dodatno povećati.

  Prva faza instaliranja opreme za daljinsko praćenje i upravljanje procesom distribucije je u završnoj fazi i

  implementirana je na sve grupne toplotne podstanice indirektnog tipa u objektima kolektivnog stanovanja, dok se

  drugom fazom predviđa ugradnja sistema za monitoring u individualnim stambenim objektima.

  Od nekretnina preduzeće poseduje sopstvenu poslovnu zgradu, magacinski objekat, bravarsku, električarsku i

  metalostrugarsku radionicu i druge prostorije za specijalizovane službe, autoradionicu i garažni prostor, zatvorene

  kotlarnice, betonski i zidani dimnjak, bušeni bunar, industrijski kolosek i dr.

  Postojeća struktura zaposlenih omogućava redovno obavljanje pretežne delatnosti i ostalih uslužnih delatnosti.

  Proizvodnja i distribucija toplotne energije kao i izgradnja sistema i razvoj se ostvaruje u okviru razvojno-tehničkog

  sektora u kojem su zastupljeni visokoobrazovani i iskusni tehnički kadrovi, kvalitetna tehnička priprema i

  kvalifikovani i visokokvalifikovani operativci. Preduzeće raspolaže sopstvenim voznim parkom za potrebe dežurnih i

  interventnih ekipa. U okviru preduzeća nalazi se i Odeljenje za ekonomske, finansijske i računovodstvene poslove i

  Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove sa stručnim i iskusnim rukovodiocima i operativcima.

  U pogledu organizacije preduzeća potrebna su određena prilagođavanja tržišnom načinu privređivanja.

  U preduzeću je uspešno implementiran integrisan sistem menadžmenta, saglasno standardima ISO 9001, ISO

  14001 i BS OHSAS 18001. Od strane eksternih verifikacionih tela, uspešnost u sprovođenju sistema više puta je

  verifikovana.

  Preduzeće raspolaže solidnom računarskom i informacionom tehnikom. U toku je uvođenje jedinstvenog

  informacionog sistema Microsoft – NAV – Express, koji bi objedinio postojeće programe i uveo nove.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  18

  5.- FINANSIJSKE PROJEKCIJE

  5.1.Bilans stanja plan 31.12.2014., kvartalne projekcije Tabela broj 5.1 u prilogu.

  JKP „Subotička toplana'' Subotica Planom za 2014. godinu predvidja vrednost ukupne aktive i pasive

  preduzeća u iznosu od 1.566.022. hilj.dinara .U planu za 2014 godinu je predvidjeno povećanje osnovnog kapitala

  preduzeća za 60.440 hilj.dinara,na osnovu Odluke Upravnog odbora JKP „Subotička toplana'' Subotica broj 635-5/13 od

  30.10.2013 godine, i na osnovu odluke Skupštine grada Subotice, broj I-00-022-316/2013 od 13.12.2013 godine.

  5.2. Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2014. kvartalne projekcije, ( Obrazac Bilansa uspeha na dan

  31.12.2014. godine je u prilogu).

  Procena rezultata poslovanja za 2014. godinu je izvedena na osnovu procenjenih podataka za 2013. godinu.

  Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2014. godini

  u hilj.din. .

  Plan za 2014

  RSD

  1 2

  Ukupan prihod 1.072.008.

  Ukupan rashod 1.069.768

  Bruto dobit 2.240

  JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira da ostvari poslovnu 2014. god. sa pozitivnim finansijskim rezultatom

  u iznosu od 2.240 hilj.dinara.

  I. Procena ukupnih prihoda za 2014. godinu iznosi 1.072.008.hilj.dinara.

  JKP „Subotička Toplana“ Subotica u svom poslovanju se finansira iz sopstvenih izvora, ne prima nikakve

  subvencije iz budžeta grada, ni republike.

  .

  Struktura procenjenih prihoda za 2014. god. je sledeća:

  1.Procenjeni poslovni prihodi za 2014 god. iznose 998.095. hilj.dinara .

  Struktura procenjenih poslovnih prihoda je sledeća:

  - Prihodi od prodaje 964.836 hilj.dinara - Prihodi od aktiviranja učinaka 3.000 hilj.dinara, - Ostali poslovni prihodi 30.259 hilj.dinara,

  2. Finansijski prihodi u iznosu od 6.238. hilj.dinara,

  3.Ostali prihodi u iznosu od 67.675 hilj.dinara.

  II. Procena ukupnih rashoda za 2014. godinu iznosi 1.069.768. hilj.dinara.

  Struktura procenjenih rashoda za 2014. god. je sledeća:

  1.Procenjeni poslovni rashodi za 2014. god. iznose 950.206. hilj.dinara

  Struktura procenjenih poslovnih rashoda je sledeća:

  - Troškovi materijala 685.769 hilj.dinara,

  - Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashod i 105.218. hilj.dinara,

  - Troškovi amortizacije i rezervisanja 68.924. hilj.dinara,

  - Ostali poslovni rashodi 90.296 hilj.dinara,

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  19

  2. Finansijski rashodi u iznosu od 7.311. hilj.dinara

  3.Ostali rashodi u iznosu od 112.251 hilj.dinara.

  5.3 Procena rezultata poslovanja za 2013. godinu.

  U skladu sa uputstvom osnivača kriterijum za raspodelu neto dobiti je sledeći:

  50% - osnivaču, 50% - za investicije

  Planirani način raspodele ostvarene dobiti po procenjenom rezultatu poslovanja za 2013. godinu je:

  Elementi Iznos u hilj.dinara

  1. Bruto dobit 3.772 2. Porez na dobit 377 3. Neto dobit (1-2) 3.395 4. Uplata osnivaču 50 % iz dobiti 1.697 5. Za sopstvene investicije 50% 1.698

  Na nivo procenjene dobiti za 2013. godinu u bruto iznosu od 3.772 hilj. dinara najveći uticaj imali su ostvareni

  poslovni prihodi, tj. prihodi od prodaje toplotne energije.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  20

  6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

  6.1. Troškovi zaposlenih – tabela u prilogu broj 6.1.

  6.2. Dinamika zapošljavanja -Struktura kadrova i plan zapošljavanja

  JKP „Subotička toplana'' svoju delatnost obavlja tako što je organizovana na sledeći način:

  I Razvojno – tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

  a. Odeljenje proizvodnje prenosa i distribucije toplotne energije koje obuhvata :

  - Poslove proizvodnje i održavanja,

  - Poslove hemijske pripreme vode i laboratorijske poslove,

  - Poslove elektroenergetike i automatike,

  - Poslove isporuke toplotne energije,

  b. Odeljenje inženjeringa,

  c. Odeljenje nabavke skladišta i trgovine.

  Broj zaposlenih 62

  II Odeljenje ekonomskih, računovodstvenih i finansijskih poslova u okviru kojeg postoje:

  - Služba knjigovodstva, - Služba za potrošačke odnose, - Služba finansijske operative, - Služba plana i analize.

  Broj zaposlenih 10

  III Pravno, kadrovsko i opšte odeljenje u okviru kojeg postoje :

  - Pravna služba - Služba kadrovskih i opštih poslova - Služba odbrane i zaštite.

  Broj zaposlenih 9

  Menadžment preduzeća broji 6 izvršilaca.

  Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine je 87.

  Tokom 2014. godine, 6 (šest) zaposlenih ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju.

  U 2014. godini planira se isplata otpremnina za 6 zaposlenih, koji ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu penziju.

  U 2014. godini planira se popunjavanje upražnjenih radnih mesta, tj. zasnivanje radnog odnosa sa 5 (pet) lica.

  Upražnjena radna mesta direktno su vezana za delatnost JKP „Subotička toplana’’ i njihovo popunjavanje je

  neophodno.

  Plan popunjavanja upražnjenih radnih mesta realizovaće se ukoliko se dobije saglasnost nadležnog organa u

  skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i

  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

  Ukoliko tokom 2014. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mesta usled eventualnog

  otkaza ili smrti zaposlenih, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje delatnosti i ako se dobije

  saglasnost nadležnog organa u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o postupku za pribavljanje

  saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

  U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, zavisiće od broja zaposlenih u tom mesecu.

  JKP „Subotička toplana’’ planira u 2014. godini, zapošljavanje na određeno vreme zbog povećanog obima posla,

  angažovanje lica po Ugovoru o delu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske

  zadruge i po drugim osnovama, do 10 % ukupnog broja zaposlenih.

  Tabela 6.2. Dinamika zapošljavanja – u prilogu

  Iz priložene tabele 6.2 vidljivo je da u drugom kvartalu (1.04 -30.06.2014. god.) dolazi do smanjenja broja

  zaposlenih za 4 zaposlena. Broj zaposlenih smanjuje se iz razloga što zaposlenima u Bačkoj Topoli, na radnom mestu

  mašinista toplotnih kotlova manje snage (rad u dve kotlarnice u Bačkoj Topoli), prestaje radni odnos koji su zasnovali na

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  21

  određeno vreme do isteka grejne sezone 2013/2014 god, a najduže do 30.04.2014. god. JKP ’’Subotička toplana’’ vrši

  delatnost proizvodnje i isporuke toplotne energije i na teritoriji Opštine Bačka Topola, na osnovu Rešenja Predsednika

  opštine Bačka Topola br.35-5/2007-4 od 30.08.2007. godine.

  U trećem kvartalu planiran je prijem jednog zaposlenog, po osnovu isteka neplaćenog odsustva u trajanju od

  godinu dana, za koje vreme su zaposlenom mirovala prava i obaveze. Na osnovu čl 79. stav 2. Zakona o radu, zaposleni

  kome miruju prava i obaveze ima pravo da se vrati na rad u roku od 15 dana, a na osnovu čl. 179. stav 1. tačka 5.

  Poslodavac može da otkaže Ugovor o radu, ako se zaposleni ne vrati na rad u roku 15 dana od dana isteka roka za

  neplaćeno odsustvo. Ukoliko se zaposleni vrati na rad u zakonskom roku, poslodavac je dužan da ga primi.

  6.3. Planirana struktura zaposlenih

  Zaposlenost po sektorima, odnosno odeljenjima

  Redni

  br.

  Organizacioni oblik

  Broj

  zaposlenih

  31.12.2013.

  Broj

  zaposlenih

  31.12.2014.

  1. Menadžment 6 6

  2. Razvojno tehnički sektor 62 62

  3. Odeljenje Ekonomsko. računovod. i fin.

  poslova 10 10

  4. Pravno, kadr. i opšte odeljenje 9 9

  Ukupno

  87 87

  Kvalifikaciona struktura

  R.broj Opis Broj zaposlenih

  31.12.2013.

  Broj zaposlenih

  31.12.2014.

  1 VSS 17 17

  2. VS 13 13

  3. VKV 5 5

  4. SSS 21 21

  5. KV 24 25

  6. PK 7 6

  7. NK

  UKUPNO 87 87

  Starosna struktura

  Redni

  broj

  Opis Broj zaposlenih

  31.12.2013.

  Broj zaposlenih

  31.12.2014.

  1 Do 30 godina 4 4

  2. 30 do 40 godina 15 18

  3. 40 do 50 godina 24 24

  4. 50 do 60 godina 35 35

  5. Preko 60 9 6

  Ukupno 87 87

  Prosečna starost 48 47

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  22

  Po vremenu u radnom odnosu

  Redni

  broj

  Opis Broj zaposlenih

  31.12.2013.

  Broj zaposlenih

  31.12.2014.

  1. Do 5 godina 7 7

  2. 5 do 10 7 13

  3. 10 do 15 4 4

  4. 15 do 20 12 12

  5. 20 do 25 7 7

  6. 25 do 30 17 17

  7. 30 do 35 21 21

  8. Preko 35 12 6

  Ukupno 87 87

  JKP „Subotička toplana’’ će najkasnije do 30.04.2014. godine, doneti Program rešavanja viška zaposlenih, u cilju

  smanjenja broja zaposlenih, najmanje za 5 % u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine, U skladu sa

  Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu. (’’ Službeni list Grada Subotica,’’ br. 40/13.) i Zakonom o radu.

  6.4. Isplaćene zarade u 2013 godini i plan zarada za 2014 godinu - u prilogu

  Fiskalnim pravilima utvrđeno je da se indeksacija plata vrši na sledeći način:

  o od plate za april 2014. godine, plate se povećavaju za 0,5%, o od plate za oktobar 2014. godine, plate se povećavaju za 1%.

  Takođe, fiskalnim pravilima utvrđeno je da masa za zarade ne može da raste više od 2% u odnosu na 2013. godinu.

  U skladu sa navedenim, formirana je masa sredstava za zarade za 2014. godinu u iznosu od 77.799.711 dinara koja

  je u odnosu na 2013. godinu (kada je iznosila 76.274.823 dinara) uvećana za 1,99%% i ista je raspoređena po mesecima

  u skladu sa brojem zaposlenih .

  Ukoliko u jednom mesecu broj zaposlenih bude manji od planiranog, preduzeća su u obavezi da realizovanu masu

  smanje za zaradu zaposlenog koji nije u preduzeću, i ako to nisu predvidela planom. Realizacija zarada zavisi ne samo od

  planirane mase nego i od broja zaposlenih u odgovarajućem mesecu.

  U skladu sa Statutom preduzeća, poslovodni organ Preduzeća je direktor Preduzeća.

  Koeficijent njegove zarade je 9, i isti se određuje na osnovu Ugovora o radu. Masa sredstava za zaradu direktora u

  planu za 2014. godinu je planirana u skladu sa zaključkom Gradskog veća, po kojoj neto zarada direktora je manja za

  10% od zarade gradonačelnika. Isplata zarade za direktora biće vršena istom dinamikom kao i isplate zarada za zaposlene.

  U ukupnoj masi zarada :

  1) ukupna bruto zarada iznosi 77.799.711 RSD, 1.1) bruto zarada starozaposlenih 75.014.978 RSD

  (od toga deo zarada direktora 2.186.887 RSD,)

  1.2) zarade novozaposlenih 597.846 RSD.

  Zarada za 4 novozaposlena radnika se planira od oktobra meseca 2014. godine, za zapošljavanje radnika u Bačkoj Topoli

  jer JKP ’’Subotička toplana’’ vrši delatnost proizvodnje i isporuke toplotne energije i na teritoriji Opštine Bačka Topola,

  na osnovu Rešenja Predsednika opštine Bačka Topola br.35-5/2007-4 od 30.08.2007. godine. Radnici se zapošljavaju na

  određeno vreme, za vreme trajanja grejne sezone.

  6.5 Planirane naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora – obrasci u prilogu:

  - troškovi zaposlenih, dinamika zapošljavanja, struktura zaposlenih, isplaćene zarade u 2013 i plan zarada za 2014.

  godinu, planirane naknade članovima upravnog odbora/skupštine i nadzornog odbora.

  .

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  23

  7. INVESTICIJE

  7.1. Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročnih ulaganja/ i tekstualno obrazloženje

  Obrazac u prilogu- BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2014-2016. godine tabela broj 7.1.

  Tokom 2009. godinu JKP „Subotička toplana'' je, uz saglasnost osnivača, konkurisala za sredstva Nemačke

  razvojne banke - KfW koja je pod povoljnim uslovima opredelila značajna sredstva za ulaganje u energetski sektor u

  R. Srbiji. JKP „Subotička toplana“ je zadovoljila tražene uslove i kriterijume i prihvaćen je predloženi program

  investicija u vrednosti od 4,575 miliona evra.

  Realizacija ovog programa je počela u 2013. godini, a završiće se u 2015. godini.

  U okviru projekta KfW 4, sledeći projekti su analizirani i odobreni od strane ekspertske grupe:

  - Rekonstrukcija zastarelih toplotnih podstanica sa mogućnošću daljinskog upravljanja i nadzora, ukupne instalisane snage cca. 30 MW.

  - Nadgradnja SCADA sistema za bolji i efikasniji rad proizvodnog i distributivnog sistema. - Nastavak rekonstrukcija magistralnih i uličnih vrelovoda od ukupne dužine trase cca. 10,5 km. - Izgradnja kogenerativnog postrojenja i vrelovodne mreže u krugu Opšte Bolnice Subotica, snage cca. 500 kW

  toplotne snage, a na bazi prirodnog gasa.

  Početak radova planiran je:

  - Za rekonstrukciju toplotnih podstanica od maja meseca 2014. - Za nadgradnju SCADA sistema od maja meseca 2014. - Za rekonstrukciju vrelovodnih ogranaka od juna meseca 2013. - Za izgradnju kogenerativnog postrojenja septembra meseca 2014.

  Vrednost investicije po projektima:

  - Rekonstrukcija toplotnih podstanica – 1.350.000,00 evra. - Nadgradnja SCADA sistema – 200.000,00 evra. - Rekonstrukcija vrelovodnih ogranaka – 2.300.000,00 evra. - Izgradnja kogenerativnog postrojenja – 725.000,00 evra.

  UKUPNA VREDNOST investicije - 4.575.000,00 evra.

  Efekti koji se očekuju povodom planiranih projekata:

  - Rekonstrukcijom toplotnih podstanica povećava se tačnost upravljanja i regulacije, a povodom toga smanjuje se potrošnja primarnih energenata, takođe i troškovi potrošača.

  - Nadgradnja SCADA sistema je neophodna za dobijanje efikasnog proizvodnog i distributivnog sistema. Očekuje se 1% poboljšanje stepena iskorišćenja celog sistema, sa povećanjem tehničke i organizacione pouzdanosti

  sistema.

  - Rekonstrukcijom vrelovodnih ogranaka smanjuje se gubitak toplote, kao i gubitak vode iz iste, to jest ovaj efekat ima direktan uticaj na uštedu primarnih energenata i hemikalija u pripremi vode.

  - Pozitivni efekti izgradnje kogenerativnog postrojenja su mogućnost proizvednje električne energije i visoka pouzdanost novog postrojenja za potrebe razvijanja toplote tokom cele godine.

  Tokom 2013. godine, izrađena je studija izvodljivosti izgradnje kogenerativnog postrojenja za proizvodnju

  električne i toplotne energije na bazi goriva od biomase, koju je finansirala Nemačka razvojna banka – KfW i ista je

  predata Toplani za dalje korišćenje.

  Tokom 2008. godine započeti su opsežni radovi na obnavljanju sistema snabdevanja toplotnom energijom u

  MZ ''Kertvaroš'', ''Željezničko naselje'' i ''Novi Grad'', pri čemu je izgrađeno 3,5 km vrelovodne mreže i ugašeno isto

  toliko dotrajalog i neracionalnog parovoda čime je taj sistem značajno unapređen, povećana je pogonska sigurnost i

  efikasnost. Tokom 2009. godine nastavljena je realizacija započetog programa i ugašen je preostali deo parovoda u

  dužini od 1.500 m u MZ ''Novi Grad'' i izgrađen je odgovarajući vrelovod od pogona Toplane do krajnih korisnika i

  sprovedeno priključenje svih postojećih potrošača i oko 20 novih kuća na novoizgrađenu vrelovodnu mrežu uz

  postavljanje kućnih mernih i regulacionih podstanica koje obezbeđuju autonomno merenje i regulaciju utroška

  toplotne energije za svakog potrošača. U 2010. godini se nastavila rekonstrukcija sistema snabdevanja toplotnom

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  24

  energijom u MZ „Kertvaroš“, u okviru kojeg je izgrađena cca. 3,3 km distributivne mreže i ugrađeno 103 komada

  kućnih individualnih toplotnih podstanica. Tokom 2011. godini u okviru nastavka rekonstrukcije sistema grejanja u

  MZ ''Kertvaroš'' i MZ ''Željezničko naselje'' izgradjeno je još cca. 5,2 km vrelovodne mreže i postavljeno je oko 160

  kućnih toplotnih podstanica.

  U 2014. godini se planira nastavak i završetak rekonstrukcije sistema grejanja u MZ ''Kertvaroš'' i MZ

  ''Željezničko naselje'' što podrazumeva izgradnju oko još cca. 1,7 km vrelovodne mreže i postavljanje oko 20 kućnih

  toplotnih podstanica.

  U 2011. godini delimično je rekonstruiran sistem snabdevanja grupe potrošača u ulici Masarikova, putem

  instaliranja individualnih toplotnih podstanica za svakog potrošača. Izgradnja nove ulične predizolovane vrelovodne

  mreže u funkciji substitucije stare dotrajale mreže, planira se za 2014. godinu.

  Tokom 2009. godine izdato je nekoliko načelnih saglasnosti za priključenje objekta u MZ ''Centar III'' a koji će

  se graditi u bliskoj budućnosti pa je potrebno izgraditi toplovodnu mrežu odgovarajućeg kapaciteta koja će omogućiti

  priključenje tih kao i drugih objekata koji će se graditi u narednom periodu na predmetnoj lokaciji.

  Takođe, predviđa se obnavljanje i povećavanje kapaciteta postojećih toplovoda, kao i izgradnja ogranka u

  ulici P. Drapšina, Matka Vukovića, Nušićeva i Kumičićeva.

  Odlukom o izmeni Odluke o daljinskom grejanju u Subotici koja je stupila na snagu 01.12.2005. godine, SO

  Subotica je prenela JKP „Subotičkoj toplani“ toplovodne priključke i podstanice u stambenim objektima koje su

  priključene na sistem daljinskog grejanja što predstavlja uvećanje osnovnih sredstava za vrednost opreme u preko 200

  podstanica i oko 8 km priključnih cevovoda. Oprema je pretežno dotrajala a knjigovodstvena vrednost se utvrđuje

  prilikom preuzimanja. Realizacija preuzimanja podstanica i priključaka je u najvećoj meri okončana zaključno sa

  2009. godinom, ali nastavilo se i tokom 2010, 2011, 2012 i 2013 godine, i nastaviće se tokom 2014 godine. Ova

  Odluka za sobom povlači i dodatna ulaganja u revitalizaciju ovih podstanica i uvećava troškove poslovanja.

  Planira se opremanje postojećih toplotnih podstanica starijih generacija, sa novim sistemom daljinskog

  upravljanja i nadzora, koji će omogućiti lakši i brži način praćenja i vođenja rada istih.

  Predviđa se formiranje dispečerskog centra što podrazumeva građevinsko i tehničko opremanje predviđenog

  prostora kao i uspostavljanje rada centra.

  Za stvaranje boljih uslova za rad dežurnih i interventnih ekipa i njihovo efikasnije delovanje kao i

  omogućavanje tehničkoj službi da potpunije prati izvođenje planiranih radova predviđa se obnavljanje i popuna

  voznog parka u preduzeću kao i nabavka alata, opreme i pribora.

  Planom se predviđa izrada projektne dokumentacije za potrebe hidrauličkog razdvajanja pogonskog i

  distributivnog sistema.

  Takođe, predviđa se nabavka mernih uređaja i instrumenata za bolju kontrolu i praćenje rada sistema. Od

  građevinskih radova predviđaju se radovi na uređenju pogonskog kruga i postojećih prostorija toplotnih podstanica,

  kao i sanacija nekih vrelovodnih deonica i šahtova.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  25

  7.2. Plan investicija:

  Izgradnja i rekonstrukcija energetskih postrojenja i razvoda:

  Vrelovodi (mašinsko, izolaterski i građevinski radovi, sa nabavkom potrebnog materijala)

  - Rekonstrukcija VV mreže – ogranak SUP i GG Kizur I. (Sekcija 1. po Ugovoru sa KfW bankom) 24.200.000 RSD

  - Rekonstrukcija sist. dalj. grej. u MZ Želj. naselje – GG Neum (Sekcija 5. po Ugovoru sa KfW bankom) 4.600.000 RSD

  - Nastavak rekonstrukcije VV mreže Radijalac (Sekcija 4. po Ugovoru sa KfW bankom) 99.000.000 RSD - Nastavak rekonstrukcija VV mreže Prozivka (Sekcija 2. po Ugovoru sa KfW bankom) 22.900.000 RSD - Izgradnja i rekons. VV mreže u ulici Masarikova i Kumičićeva (Sekcija 3. po Ugovoru sa KfW bankom)

  14.800.000 RSD

  - Rekonstrukciju primarne vrelovodnene mreže do toplotnih podstanica u krugu Bolnice (Sekcija 6. po Ugovoru sa KfW bankom) 8.000.000 RSD

  - Nastavak izgradnja vrelovoda MZ Centar I – M. Vukovića, MZ Centar III – Tokio i Nušićevoj ulici(Sekcija 7. po Ugovoru sa KfW bankom) 68.500.000 RSD

  - Izgradnja novih vrelovodnih priključaka 7.600.000 RSD ---------------------

  249.600.000 RSD

  Podstanice

  - Nastavak rekonstrukcija podstanica (prema programu KfW banke) 150.000.000 RSD - Nabavka i ugradnja kućnih toplotnih podstanica za postojeće potrošače (cca. 20 kom) 4.200.000 RSD

  -----------------------

  154.200.000 RSD

  Proizvodni pogon

  - Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta 13.000.000 RSD - Rekonstrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlovima br.1 i br.2 (I faza) 1.500.000 RSD - Radovi na rekonstrukciji sistema automatskog upravljanja na toplotnim izvorima (I faza)1.500.000 RSD - Rekonstrukcija postolja ventilatora svežeg vazduha na kotlu VKLM50 1.500.000 RSD - Zamena utilizatora dimnih gasova na kotlu VKLM20 10.000.000 RSD

  -----------------------

  27.500.000 RSD

  Upravljački sistem

  - Centralni sistem daljinskog nadzora i upravljanja sistemom - II faza (prema programu KfW banke) 22.000.000 RSD

  -----------------------

  22.000.000 RSD

  Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata

  - Građevinsko uređenje objekata u krugu toplane 4.000.000 RSD - Građevinsko uređivanje toplotnih podstanica 1.000.000 RSD - Izgradnja ograde između JKP"Subotičke toplane" i Elektrovojvodine 2.500.000 RSD

  -----------------------

  7.500.000 RSD

  Nabavka merne opreme i instrumenata

  - Merni uređaji za pogon i podstanice 5.000.000 RSD - Ostala oprema 4.000.000 RSD

  -----------------------

  9.000.000 RSD

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  26

  Nabavka inventara 12.000.000 RSD

  Nabavka vozila 4.500.000 RSD

  Izrada tehničke dokumentacije 22.750.000 RSD

  Nabavka rezervnih delova za održavanje topl. podst. 12.300.000 RSD

  Nabavka rezervnih delova za održavanje pogons. postroj. 11.100.000 RSD =============

  Ukupno investiciona ulaganja u 2014 g.: 532.450.000 RSD

  Veličina sredstava po izvorima finansiranja:

  1. KfW IV program 442.750.000 RSD 2. Iznos sopstvenih sredstava 57.000.000 RSD 3. Iznos sredstava po deobnom bilansu 13.000.000 RSD 4. Iznos sredstava po ugovorima sa investitorima 8.000.000 RSD 5. Iznos sredstava od domaćih i stranih fondova 11.700.000 RSD =============

  Ukupno po izvorima finansiranja: 532.450.000 RSD

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  27

  8.- ZADUŽENOST

  6.1. Kreditna zaduženost - pregled sadašnjih kreditnih obaveza Obrazac u prilogu- PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2014. GODINI

  PO KREDITORIMA broj 8.1.

  6.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja Obrasci u prilogu- STANJE ZADUŽENOSTI NA DAN 31.12.2013. NENAPLAĆENA

  POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE broj 8.2.

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  28

  9.- PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA

  OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE

  NAMENE

  9.1. Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti Obrazac u prilogu - PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA

  I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

  U prilogu javno preduzeće može staviti i svoje tabele - PLAN TEKUĆEG I INVESTICIONOG

  ODRŽAVANJA, AKO IMA TAKAV TROŠAK

  9.2.Tabela sredstava za posebne namene

  Obrazac u prilogu - SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  29

  10.- CENE

  10.1 Cenovna strategija

  Cene za isporučenu toplotnu energiju su odobrene od strane Grada Subotica 01.02.2013. godine i primenjuju

  se od 01.02.2013. godine (broj Rešenja III-38-15/2013).

  Red.

  br. Kategorija potrošača

  Jedinica

  mere

  Cena bez

  PDV

  Cena sa PDV

  10%

  1. FIKSNI DEO

  1.1. Stambeni potrošači RSD/m2 27,32 30,05

  1.2. Poslovni potrošači RSD/kW 352,19 387,41

  1.3. Poslovni potrošači - vanprivreda RSD/kW 305,99 336,59

  2. VARIJABILNI DEO

  2.1. Stambeni potrošači RSD/kWh 4,79 5,27

  2.2. Poslovni potrošači RSD/kWh 7,28 8,01

  2.3. Poslovni potrošači - vanprivreda RSD/kWh 6,71 7,38

  JKP "Subotička toplana" Subotica primenjuje novi tarifni model za obračun cena grejanja od 01.01.2010.

  godine. Cena se sastoji iz dva dela, varijabilnog dela, koji pokriva troškove energenata i fiksnog dela koji pokriva

  fiksne troškove (održavanje, zarade zaposlenih, troškove amortizacije i ostale troškove).

  Na utvrđivanje cena toplotne energije utiču Zakon o energetici, i Uredba o načinu određivanja najviših i

  najnižih prosečnih cena toplotne energije u grejnoj sezoni 2013/2014. godini, Zakon o komunalnim delatnostima.

  Istim aktima je definisano da se cena za isporučenu toplotnu energiju utvrđuje kao zbir opravdanih fiksnih i

  opravdanih varijabilnih troškova.

  Cene proizvoda i usluga u čijem formiranju značajnije učestvuju energenti, i ako je to ekonomski opravdano,

  nadležni organi mogu odobriti povećanje cena u skladu sa članom 9. Uredbe , ali samo do nivoa cene koštanja datih

  proizvoda. U varijabilne troškove ulaze troškovi energenata, električne energije i hemijske pripreme vode, a u fiksne

  troškove svi opravdani troškovi koji se ne menjaju sa prometom obima proizvodnje.

  Planiranje i utvrđivanje cena za toplotnu energiju u prethodnom periodu od 2010. godine je rađeno posebno za

  fiksni deo i posebno za varijabilni deo cene.Varijabilni deo se plaća u grejnoj sezoni kada postoji isporuka toplotne

  energije, a fiksni deo se plaća mesečno tokom cele godine.

  Poslednje povećanje cena u 2013. godine za isporučenu toplotnu energiju izvršeno je na osnovu Rešenja

  Gradskog veća : broj Rešenja III-38-15/2013 od 01.02.2013. godine i primenjuju se od 01.02.2013. godine.

  Planom za 2014. godinu predviđeno je povećanje cena, za fiksni deo cene u iznosu od 5,5% za isporučenu

  toplotnu energiju u skladu sa projektovanom inflacijom za 2014. godinu,po isteku septembra 2014. godine.

  Povećanje varijabilnog dela cene za isporučenu toplotnu energiju za 2014. godinu, planira se u skladu sa

  porastom cena energenata tokom 2014 godine, koji značajno učestvuju u ceni toplotne energije, prvenstveno ako dodje

  do porasta cena prirodnog gasa i mazuta.

  Cene za isporučenu toplotnu energiju se povečavaju, od 01.01.2014. godine zbog promene poreza na dodatu

  vrednost sa 8% na 10% u skladu da članom. 1. Zakona o izmenama Zakona na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS

  br. 108 od 06.12.2013. godine)

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  30

  11.- UPRAVLJANJE RIZICIMA

  Iz odredbi navedenog Zakona o budžetu RS (čl. 81) proizilazi da je upravljanje rizicima obaveza i

  odgovornost svih lica u organizaciji i samim tim potrebno je uređivanje te funkcije.

  Strategija upravljanja rizicima predstavlja ciljeve i koristi od upravljanja rizicima, odgovornost za upravljanje

  rizicima, kao i pregled okvira koji je potrebno uspostaviti kako bi se uspešno upravljalo rizicima.

  Strategija upravljanja rizicima omogućuje sagledavanje nepovoljnih okolnosti i događaja čiji nastanak može

  nepovoljno uticati na ostvarenje ciljeva, odnosno na realizaciju mera i aktivnosti za njihovo ublažavanje na nivo koji

  je prihvatljiv.

  Svrha strategije je poboljšati sposobnost ostvarenja ciljeva JKP „Subotička toplana“ Subotica kroz upravljanje

  pretnjama i prilikama, te stvaranje okruženja koje pridonosi većem kvalitetu, delotvornosti i rezultatima u svim

  aktivnostima i na svim nivoima.

  Strategija ima za cilj:

  - poboljšanje efikasnosti upravljanja rizicima

  - integrisanje upravljanja rizicima u proces poslovanja JKP „Subotička toplana“Subotica

  - ugradnja upravljanja rizicima kao standarda prilikom realizacije procesa planiranja i donošenja odluka

  - osiguranje okvira za utvrđivanje i procenu, postupanje, praćenje i izveštavanje o rizicima s kojima su

  upoznati i koje primenjuju zaposleni

  - uspostavljanje koordinacije upravljanja rizicima

  - upravljanje rizicima na svim područjima rizika

  Kako bi upravljanje rizicima postalo sastavni deo procesa planiranja, prilikom izrade svih planskih dokumenata

  kojima se utvrđuju strateški i operativni ciljevi, razmatraju se rizici koji mogu uticati na njihovo sprovođenje. Ciljevi

  sadržani u strateškim, operativnim ili finansijskim planskim dokumentima su polazna osnova za utvrđivanje rizika na

  nivou JKP „Subotička toplana“Subotica i unutrašnjih službi.

  Proces upravljanja rizicima:

  Proces upravljanja rizicima koji uspostavlja JKP „Subotička toplana“Subotica obuhvata:

  - utvrđivanje rizika

  - procenu rizika

  - postupanje po rizicima

  - praćenje i izveštavanje o rizicima

  Utvrđivanje rizika:

  Podrazumeva identifikaciju događaja i određivanje ključnih rizika koji mogu nepovoljno uticati na ostvarenje ciljeva

  sadržanih u planskim dokumentima, odnosno predstavlja opasnost da događaji, postupci i neiskorišćeni potencijali

  imaju negativan uticaj na postizanje ciljeva preduzeća. Prilikom utvrđivanja rizika koristi se tipologija rizika kojim su

  rizici podeljeni na šest glavnih oblika.

  Oblici rizika se odnose na sledeća područja:

 • JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

  31

  Spoljni rizik:

  1. spoljno okruženje nad kojim organizacija nema kontrolu

  Interni rizik ili rizik same organizacije:

  2. strategija, planiranje, procesi i događaji ( rizik upravljanja, rizik ovlašćenja, finansijski rizik, rizik

  finansijskog izveštavanja, obaveze iz prošlosti, investiranje, odluke o kapitalnim troškovima, likvidnost i

  gotovinski tok, rizik vezan za ugovore, poslovni rizici, rizik dostupnosti kapitala, rizik od elementarnih

  nepogoda, rizik delatnosti, izloženost prevari, rizik ugleda preduzeća)

  3. zaposleni i organizacija ( kadrovski rizik, rizik odgovarajućih kvalifikacija, rizik po zdravlje i bezbednost na

  radu, rizik radnog okruženja, rizik ovlašćenja, rizik IT sistema-adekvatnost informacionog sistema prema

  zahtevima preduzeća)

  4. usaglašenost sa zakonskim propisima i procedurama ( struktura nadzornog odbora, kontrola nad okruženjem,

  rizik organizacione strukture )

  5. izveštavanje, komunikacija i informacije (komunikacija sa javnošću, komunikacija sa osnivačem)

  Metode za utvrđivanje rizika su:

  - podaci i informacije sadržane u izveštajima revizije, analiza rukovodilaca o razlozima odstupanja ili neizvršenjima

  ciljeva iz prethodnog perioda, realizacija investicija

  - upitnici ili intervjui za utvrđivanje rizika

  -direktni sastanci zaposlenih i rukovodilaca na kojima se utvrđuju rizici u odnosu na postavljene ciljeve.

  Procena rizika:

  Podrazumeva kvalitativnu analizu utvrđenih rizika s obzirom na njihov značaj za ostvarenje postavljenih ciljeva i služi

  za utvrđivanje rizika i mera za njihovo ublažavanje. Prilikom procene rizika procenjuje se uticaj na inherentni ( rizik

  iskazan verovatnošću nastanka gubitka iz okolnosti koje postoje u okruženju) i rezidualni ( preostali ) nivo rizika. Kod

  procene inherentnog nivoa rizika, rizici se procenjuju na način da se ne uzimaju u obzir postojeće mere za ublažavanje

  rizika. Prilikom procene rezidualnog rizika sagledava se da li su preduzete mere dale rezultat ili je potrebno

  preduzimanje dodatnih mera radi ublažavanja rizika.

  Verovatnoća nastanka ( A )

  Vrlo verovatno ( dnevno) ocena 5

  Verovatno ( mesečno/kvartalno) ocena 4

  Moguće ( godišnje) ocena 3

  Manje moguće (jednom u 5 godina ) ocena 2

  Skoro nemoguće ( jednom u 10 godina ) ocena 1

  Nije relevantno ( jednom u 15 godina) ocena 0

  Ukupna izloženost riziku dobije se množenjem bodova za štetnost sa bodovima za verovatnost događaja. Ista može biti

  niska ( ocene od 1 do 2), srednja ( ocene od 6 do 9), visoka ( ocene od 12 do 15). Prilikom rizika niske vrednosti ne

  preduzimaju se dodatne mere, kod rizika srednjeg nivoa primenjuju se dodatne mere, u slučaju visokog rizika odmah

  se preduzimaju mere za njihovo ublažavanje. Rezidualni rizik možemo vrednovati na osnovu metode koja se koristi

  kod ukupne izloženosti riziku.

  Postupanje s rizicima:

  Procena rizika čini osnovu za utvrđivanje načina upravljanja rizicima ili postupanja po rizicima.

  U zavisnosti od značaja i ukupne izloženosti riziku preduzimaju se mere izbegavanja, prenošenja, prihvatanja te

  smanjivanja ili ublažavanja rizika. Nave