of 15 /15
UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD Odsek/smer/usmerenje: Računarstvo i automatika/Računarske nauke i informatika SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA INFORMACIONI SISTEMI I MENADŽMENT Autori: Mentor: Spasoje Tomanid, 13056 dr Jelena Borocki Jelena Lazarevid, 13059 Nataša Lazarevid, 13052 Ivana Kovačevid, 13079

Analiza poslovanja preduzeća

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predmet ovog seminarskog rada je analiza poslovanja preduzeda, pri čemu se razmatraju - oblik organizovanja, veličina, struktura vlasništva, osnovni finansijski podaci, glavni proizvodi, tržišta i konkurenti. Do ovih podataka smo došli putem upitnika, podataka sa sajta kao i razgovorom sa zaposlenima u kompaniji. Na osnovu prikupljenih podataka izvršeno je uočavanje jakih i slabih strana preduzeda i potom SWOT analiza.

Citation preview

 • UNIVERZITET U NOVOM SADU

  FAKULTET TEHNIKIH NAUKA

  NOVI SAD

  Odsek/smer/usmerenje:

  Raunarstvo i automatika/Raunarske nauke i informatika

  SEMINARSKI RAD

  IZ PREDMETA

  INFORMACIONI SISTEMI I MENADMENT

  Autori: Mentor:

  Spasoje Tomanid, 13056 dr Jelena Borocki Jelena Lazarevid, 13059 Nataa Lazarevid, 13052 Ivana Kovaevid, 13079

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  2

  Sadraj

  Uvod .............................................................................................................................................................. 3

  Podaci o preduzedu ....................................................................................................................................... 3

  Glavni proizvodi [1]....................................................................................................................................... 4

  SWOT analiza ................................................................................................................................................ 5

  Proces izvoenja SWOT analize [2] ............................................................................................................... 6

  SWOT analiza za PREMIUM SOFTWARE DOO ........................................................................................... 7

  Pregled svih elemenata SWOT analize ...................................................................................................... 7

  Pregled kljunih elemenata SWOT analize ............................................................................................... 8

  Proizvod prosenih ocena intenziteta elemenata SWOT analize ............................................................ 8

  Grafik strategija SWOT analize ..................................................................................................................... 9

  Zakljuak SWOT analize .......................................................................................................................... 10

  Trite .......................................................................................................................................................... 11

  Finansije ...................................................................................................................................................... 12

  Konkurencija ............................................................................................................................................... 13

  Zakljuak ..................................................................................................................................................... 14

  Literatura .................................................................................................................................................... 15

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  3

  Uvod

  Predmet ovog seminarskog rada je analiza poslovanja preduzeda, pri emu se razmatraju

  - oblik organizovanja, veliina, struktura vlasnitva, osnovni finansijski podaci, glavni proizvodi,

  trita i konkurenti. Do ovih podataka smo doli putem upitnika, podataka sa sajta kao i

  razgovorom sa zaposlenima u kompaniji. Na osnovu prikupljenih podataka izvreno je

  uoavanje jakih i slabih strana preduzeda i potom SWOT analiza.

  Podaci o preduzeu

  Predmet nae analize je kompanija PREMIUM SOFTWARE DOO, koja se nalazi na

  Bulevaru Osloboenja 88, u Novom Sadu. Kompanija prua IT reenja za bankarske sisteme i

  osiguravajude kude. Sa preko 25 projekata, PREMIUM Software je jedan od glavnih konkurenata

  na tritu Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. PREMIUM Software je

  kompanija ambicioznih i mladih eksperata posvedenih ostvarivanju zajednikog cilja biti lider

  na tritu u oblasti svog delovanja. PREMIUM Software je u 2008. godini svrstan u pedeset

  najboljih kompanija u kategoriji malih i srednjih preduzeda Republike Srbije, od strane Agency

  for Foreign Investment and Export Promotion Agency (SIEPA), odbora Banke Intesa iz Beograda,

  Srpske komercijalne komore, Agencije za mala i srednja preduzeda, Sekretarijata za

  zapoljavanje Srbije, magazina Ekonomist i Blic-a.

  Kompaniju je osnovao Milenko Zorid, koji je 100% vlasnik kompanije. Pored njega ima 10

  zaposlenih, od toga su 9 visoko kvalifikovani inenjeri, sa velikim radnim iskustvom na polju

  razvoja i implementacije informacionih sistema za banke i osiguravajude kude, koji stvaraju

  kvalitetan i prepoznatljiv proizvod, koji obezbeuje velike projekte i ugledne klijente u zemlji i

  regionu; i jedan ekonomista koji je zaduen za administrativne poslove, kontakt sa klijentima,

  organizaciju poslovnih putovanja i ugovaranje sastanaka. Na osnovu broja zaposlenih, kapitala i

  prihoda kompanija spada u mala preduzeda.

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  4

  Glavni proizvodi [1]

  Kao glavni proizvodi ove firme izdvajaju se:

  1. ABACUS

  2. PREMIUM

  3. eClick

  4. PREMIUM General Ledger

  Softverski proizvod ABACUS predstavlja univerzalno reenje za bankarsko poslovanje. Dizajniran

  je na nain da obezbedi fleksibilnu podrku razvoju banke. Njegova fleksibilnost i skalabilnost

  omogudavaju bri razvoj novih proizvoda i usluga, kako za klijente tako i za zaposlene.

  PREMIUM kao softversko reenje podrava poslovne procese osiguravajudih drutava. Razvijen

  je na bazi identifikacije i modelovanja kljunih procesa osiguranja. PREMIUM nudi snimanje

  podataka koji su neophodni da se ispune zakonske obaveze drutva, posvedenost klijentima,

  kao i podatke koje pruaju precizne tehnike i statistike izvetaje za osiguravajuda drutva.

  eClick je proizvod namenjen pravnim i fizikim licima, klijentima banke. Dizajniran je tako da

  klijentima prua pristup njihovim raunima u banci, sa zatitom elektronskih informacija na

  najviem nivou. eClick moe da prua osnovne ili napredne usluge, u zavisnosti od potrebe

  klijenta.

  PREMIUM General Ledger predstavlja idealno reenje za novonastale i manje kompanije, kao i

  za rast malih i srednjih preduzeda koja se nalaze na vie lokacija i samim tim zahtevaju rad sa

  vie razliitih valuta. Ovaj paket moe da pomogne kompaniji da se pobrine za osnovne zadatke

  raunovodstva. Predstavlja najjednostavniji nain da kompanija bude u toku sa svojim

  finansijama.

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  5

  SWOT analiza

  Analiza okruenja ili okoline podrazumeva istraivanje svih vanijih karakteristika kako

  spoljanjeg tako i unutranjeg okruenja, sa svrhom identifikacije stratekih faktora koji de

  odrediti bududnost preduzeda. Analiza okruenja i identifikacija stratekih faktora moe se

  sagledati kao potpora odluivanju u procesu formulacije strategije.

  Najjednostavnija metoda za analizu okruenja je SWOT analiza. Sam naziv potie od engleskih

  rei: Strength (Snaga), Weaknesses (Slabosti), Opportunities (anse), Threats (Pretnje). Na

  osnovu faktora Snaga odreuju se jake take analiziranog preduzeda stvari koje preduzede

  radi dobro u odnosu na potrebe trita i konkurente. Svaka strategija preduzeda treba biti

  zasnovana na njenim istinskim jainama i izuzetno je bitno da ih kompanija identifikuje kako bi

  mogla da ih iskoristi to je mogude vie. Dalje, na osnovu faktora 'Slabosti' odreuju se slabe

  take, sa stanovita preduzeda i sa stanovita potroaa, to su one oblasti u kojima i zbog kojih

  kompanija nije na eljenom nivou poslovanja. Slabe strane nekad mogu mnogo da utiu na

  produktivnost i performance biznisa, utiu na proizvodnost ili nedostatak resursa, sposobnosti i

  mogudnosti. anse predstavljaju faktor na osnovu koga se odeuje kako analizirano preduzede

  moe poboljati svoju poziciju na tritu, to su akcije koje bi se potencijalno mogle preuzeti a

  koje bi mogle doprineti ispunjenju stratekih ciljeva. I, pod faktorom Pretnje se podrazumevaju

  spoljanji faktori koji su izvan kontrole preduzeda, opsnosti sa kojima preduzede treba da zna

  kako da se suoi i u turbulentnim situacijama. To su oblasti u kojima je preduzede naroito

  osetljivo sa konkurentske take gledita.

  Slika 1. ema SWOT analize

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  6

  Proces izvoenja SWOT analize [2]

  1. Identifikovati kljune inioce u preduzedu i njegovom okruenju, te ih razvrstati u osnovne elemente

  SWOT analize snage, slabosti, prilike i pretnje.

  2. Opisati po tri kljuna inioca za svaki element SWOT analize.

  3. Sve inioce i elemente staviti u meusobni odnos i razmotriti kako njihovo meusobno delovanje

  utie na preduzede.

  4. Analizirati mogudnosti pretvaranja identifikovanih snaga u slabosti i obrnuto, te prilika u pretnje i

  obrnuto.

  5. Oceniti intenzitet uticaja svakog pojedinanog inioca za sve elemente SWOT analize, ocenom u

  rasponu od 0 do 10.

  6. Izraunati proseni intenzitet za svaki element SWOT analize.

  7. Identifikovati kljunu priliku koja preduzedu otvara najvie prostora za nove poslovne mogudnosti.

  8. Identifikovati kljunu pretnju koja najvie ugroava poslovanje preduzeda.

  9. Detaljno analizirati kljunu priliku i pretnju u odnosu na svaki identifikovani inilac SWOT analize.

  10. Napraviti tabelu Tabelu1 na osnovu koraka 2. i 5. Napraviti tabelu Tabelu2 na osnovu koraka 6.

  11. Nacrtati Grafik1 grafik strategija SWOT analize.

  12. Na osnovu prethodne analize opisati strateke preporuke te izraditi SWOT matricu s kratkim

  naznakama o stratekim preporukama.

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  7

  SWOT analiza za PREMIUM SOFTWARE DOO

  Pregled svih elemenata SWOT analize

  Tabela1: Pregled svih elemenata SWOT analize

  SNAGE:

  1. Znanje i iskustvo u oblasti ICT 2. Formalizovani unutranji odnosi i pravila u firmi 3. Favorizacija timskog rada, stvaranje takmiarskog duha i povedanje radnog elana 4. Postojanje dugoronih izvora finansiranja 5. Iskoridenost kapaciteta u odnosu na konkurente 6. Kompetencija tima u odeljenju istraivanja i razvoja 7. Odravanje sistema ugovori 8. Funkcionalan i atraktivan radni prostor

  SLABOSTI:

  1. Nedosledno sprovoenje reorganizacije i konzervativnost u uspostavljanju nove rukovodede strukture 2. Neprofilisan stimulativan sistem nagraivanja 3. Nekompletan i nekompetentan menadment 4. Kadrovski deficit u odnosu na potencijal trita, posebno na polju menadmenta I marketinga 5. Slaba veza izmeu istraivako-razvojnog tima i funkcije marketinga

  ANSE: 1. Jedna od najkonkurentnijih kompanija u oblasti IT-a u Republici 2. Tehnoloka snaga i poslovni ugled preduzeda 3. Spremnost na promene 4. Fleksibilnost u reagovanju na trine promene 5. Sposobnost preduzeda da prihvati nove tehnologije 6. Sposobnost preduzeda da se zatiti od imitacije 7. Mogudnost povedanja trinog ueda na osnovu tehnologije 8. Uslovi zatite intelektualne svojine preduzeda u dravi

  PRETNJE:

  1. Jaanje konkurencije 2. Loe stanje u privredi, nedostatak investicija 3. Relativno napredna ponuda informacionih i komunikacionih tehnologija tritu u Republici 4. Nerazvijen globalni marketinki pristup i trine komunikacije 5. Opasnost od zamene postojede tehnologije preduzeda

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  8

  Pregled kljunih elemenata SWOT analize (Intenzitet uticaja svakog navedenog inioca je formiran na osnovu uvida u rad preduzeda

  intervjuisanjem zaposlenih, analize popunjenog upitnika, te analize konkurencije i samog trita)

  Br. Elementi SWOT analize Intenzitet uticaja

  SNAGE (S) 1. Znanje i iskustvo u oblasti ICT 10

  2. Iskoridenost kapaciteta u odnosu na konkurente 9

  3. Odravanje sistema ugovori 9

  Proseni intenzitet uticaja: 9.33

  SLABOSTI (W) 1. Nekompletan i nekompetentan menadment 9

  2. Kadrovski deficit u odnosu na potencijal trita, posebno na polju menadmenta i marketinga

  10

  3. Neprofilisan stimulativan sistem nagraivanja 7

  Proseni intenzitet uticaja: 8.66

  PRILIKE (O) 1. Jedna od najkonkurentnijih kompanija u oblasti IT-a u Republici 9

  2. Tehnoloka snaga i poslovni ugled preduzeda 8

  3. Fleksibilnost u reagovanju na trine promene 9

  Proseni intenzitet uticaja: 8.66

  PRETNJE (T) 1. Jaanje konkurencije 9

  2. Loe stanje u privredi, nedostatak investicija 9

  3. Opasnost od zamene postojede tehnologije preduzeda 9

  Proseni intenzitet uticaja: 9.00 Tabela2: Pregled kljunih elemenata SWOT analize

  Proizvod prosenih ocena intenziteta elemenata SWOT analize

  SNAGExPRILIKE

  SNAGExPRETNJE

  SLABOSTIxPRILIKE

  SLABOSTIxPRETNJE

  PROIZVOD:

  80.79

  83.97

  74.99

  77.94

  Tabela3: Proizvod prosenih ocena intenziteta elemenata SWOT analize

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  9

  Grafik strategija SWOT analize

  Grafik1: Grafik strategije SWOT analize

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  10

  Zakljuak SWOT analize

  Izvoenjem SWOT analize doli smo do zakljuka da se kao glavna prilika posmatranog

  preduzeda izdvaja Fleksibilnost u reagovanju na trine promene, to je jedan od glavnih faktora

  opstanka na tritu u sve jaoj konkurenciji, koju smo izdvojili kao glavnu pretnju ove kompanije

  (detaljnije u poglavlju Konkurencija).

  Na osnovu grafika Grafik1 se uoava da je za ovo preduzede najbolje primeniti MAXI-MINI strategiju pod

  kojom se podrazumeva sledede:

  Maxi-mini (ST) - preduzede raspolae s jakim snagama u nepovoljnom okruenju, preduzede

  treba razvijati snage u svrhu minimiziranja nepovoljnih uticaja iz okruenja; [2]

  Pregledom kljunih elemenata SWOT analize primetili smo da najvedi proseni intenzitet uticaja imaju

  snage preduzeda, te smatramo da upravo te snage mogu da neutraliu nepovoljne uticaje iz okruenja.

  Kompanija je dosadanjim radom pokazivala tendenciju za pojaanjem intenziteta uticaja snaga,

  ulaganjem u usavravanje zaposlenih kao i pradenjem trendova savremenih tehnologija, te je naa

  preporuka da i dalje nastave delovanje u tom smeru, jer na taj nain su u prednosti u odnosu na

  konkurenciju s mogudnodu proirivanja na povoljnija trita.

  Kompanija, iako spada u mala preduzeda, sa svega 10 zaposlenih, ostvaruje zavidne rezultate u oblasti

  svog delovanja, meutim usled elje za proirivanjem na nova trita preporuujemo povedanje broja

  zaposlenih, posebno mladih IT strunjaka, koji bi svojim duhom i novim idejama imali povoljan uticaj na

  radnu atmosferu u preduzedu i samim tim stimulisali sve radnike na to produktivniji rad.

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  11

  Trite

  Firma Premium Software na tritu Informacionih tehnologija se pojavljuje sa vie prozvoda ali

  akcenat je stavljen na pruanje usluga u finansijskim sistemima sa etiri glavna proizvoda (Abacus,

  Premium, eClick, Premium General Ledger). Ovi proizvodi su namenjeni bankarskim i poslovima vezanim

  za osiguravajude kompanije.

  Na tritu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije Premium Software predstavlja jednog od

  glavnih konkurenata. Ova firma se visoko kotira zahvaljujudi iskustvu ininjera koji su radili na velikom

  broju projekata iz ove oblasti, kao i savremenoj opremi koju zaposleni ove firme imaju na raspolaganju.

  Trenutno na tritu Ex-Yu zemalja glavnog konkurenta Premium Software-u predstavlja firma Asseco

  Beograd sa svojim bankarskim softverom. Reenje ove firme je trenutno bolje, jer je pristupanije i

  poseduje ga vedi broj firmi, dok je reenje Premium Softwera zastupljeno u manjoj meri. U periodu od

  naredne 3 godine Premium Software planira da unapredi svoje reenje i da bude ispred firme Asseco.

  U nameri da postanu vodedi u regionu de im od velike pomodi biti odeljenje za istraivanje, razvoj i

  pradenje tehnolokih promena. Koliko su ozbiljni u ovoj nameri govori podatak da su ved uzeli udede u

  projektima sa firmama iz EU, te de im iskustvo steeno u saradnji sa njima biti od velike pomodi za

  sopstveni razvoj. Osvajanje trita bide zasnovano i na dokolovavanju podstojedeg kadra u vidu

  seminara i kurseva, kao i povedanju broja zaposlenih i irenju firme.

  Jo jedna bitna karakteristika u osvajanju trita je i posedovanje adekvatne opreme za rad, te de se

  firma truditi da svojim zaposlenim ponudi najbolje uslove za rad. Oni de se ogledati u tome da zaposleni

  rade sa najmodernijom opremom i u moderno opremeljnim kancelarijama.

  Na tritu poslova vezanih za osiguravajude poslove firma Premium Software je trenutno vodeda u

  regionu i njeni proizvodi spadaju u red najboljih. U periodu od naredne 3. godine pokuade da zadre

  primat najboljih, unapreivanjem postojedeg i plasiranjem novih reenja.

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  12

  Finansije

  Kao to je ved istaknuto PREMIUM SOFTWARE jedna je od vodedih kompanija u oblasti svog

  delovanja, tako da je u mogudnosti da sve svoje potrebe finansira iz sopstvenih resursa, koji

  predstavljaju i jedini izvor finansiranja poslovanja ovog preduzeda.

  Prilikom procenjivanja aktuelnog finansijskog stanja preduzeda morali smo da obratimo panju kako na

  prihode, tako i na rashode.

  Prvenstveno, to se tie rashoda kompanija mnogo finansijskih sredstava ulae u usavravanje svojih

  radnika, kako bi ili u korak sa novim tehnologijama i imali adekvatna znanja za razvijanje novih

  proizvoda, kao i za unapreenje ved postojedih.

  Uzimajudi u obzir prirodu posla kojom se kompanija bavi, postoji konstantna potreba za ulaganjem u

  nove tehnologije, na koje se i ulae najvie finansija. Cilj kompanije je da uz pomod novih tehnologija

  pobolja i unapredi svoje proizvode i time zadri dosadanje i privue nove klijente. Ulaganjem u nove

  tehnologije, kompanija je u prednosti u odnosu na konkurenciju, te joj pored starih klijenata i sve vie

  novih ukazuje povjerenje, to joj opet donosi nove prihode. Ti prihodi su dovoljni da pokriju sve rashode

  kompanije, te joj nisu potrebna nikakva dodatna finansijska sredstva, zajmovi, krediti, niti koristi venture

  kapital fondova.

  Osim navedenih rashoda, kompanija manji dio finansijskih sredstava ulae i u marketing, a sve opet u

  cilju to bolje promocije proizvoda koji de joj doneti eventualne prihode.

  Kada se sravnaju svi prihodi i svi rashodi, aktuelno finansijsko stanje preduzeda se procenjuje kao vrlo

  dobro.

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  13

  Konkurencija

  Glavni konkurent na domadem tritu je kompanija ASSECO iz Beograda. Ona je direktan

  konkurent na polju bankarskog softvera. Kompanija ASSECO bavi se razvojom softvera za mnogo ira

  trita javni sektor, telekom, velika i mala preduzeda; pa s te strane PREMIUM Software ima vedu

  prednost jer je fokusiran samo na razvoj bankarskog softvera i sve svoje napore ulae na osvajanje

  upravo ovog trita. Meutim ASSECO ima za sobom daleko vedi broj projekata i partnera to ih ini

  ozbiljnim konkurentima i velikom opasnodu. Analizom klijenata ASSECO kompanije uoava se da na

  teritoriji Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine kompanija ima tek nekoliko projekata, a

  upravo ovo je trenutno trite koje osvaja PREMIUM Software. ASSECO pokriva najvie Rumuniju,

  Hrvatsku i Poljsku, to predstavlja izvesnu pretnju u bududnosti kada PREMIUM Software bude morao da

  proiri svoje trite.

  Izvesnu pretnju predstavlja i sve bri razvoj open source softvera, pa tako postoji Cyclos koji omogudava

  online banking, e-commerce. Ono to je ipak na strani komercijalnih reenja jeste pouzdanost, jer banke

  jo uvek nisu spremne da se upuste u besplatna reenja i pitanje je zapravo da li de ikada i biti, s obzirom

  na prirodu njihovog posla, gde je sigurnost na prvom mestu.

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  14

  Zakljuak

  Kompanija PREMIUM SOFTWARE se za osam godina svog postojanja pokazala kao ozbiljna

  kompanija koja svakodnevno radi na razvoju proizvoda, usavravanju strunog kadra i u pradenju

  trendova savremenih tehnologija. Ovakvim nainom delovanja su sebi postavili visoke ciljeve, te u tome

  ne smeju zaostati ni u bududnosti, kako bi mogli da proire oblast svog delovanja na nova trita i da

  nastave parirati sve ozbiljnijim konkurentima.

 • Analiza poslovanja preduzea 2013

  15

  Literatura

  [1] http://www.premiumsoft.co.rs/

  [2] http://sharepoint.zvu.hr/katedre/318/Nastavni%20matrijali/SWOT-analiza,vje%C5%BEba.pdf