Click here to load reader

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA

 • View
  104

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA. asistent Zenaida Varupa, dipl. ecc. e-mail: [email protected] PREDUZEĆE. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA

 • ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEAasistent Zenaida Varupa, dipl. ecc.e-mail: [email protected]

 • PREDUZEEPreduzee je samostalna ekonomska, tehnika, trino-finansijska i drutvena cjelina u privatnom i javnom vlasnitvu, koje proizvodi dobra ili usluge za potrebe trita, uz koritenje ljudskih i materijalnih resursa, snosei pritom poslovni rizik, a u cilju maksimiziranja dobiti i drugih ekonomskih i drutvenih ciljeva.

 • Preduzee moe bitiPrivatno vlasnitvo inokosno preduzeeortako preduzeeporodino preduzeed.o.o.d.d.Javno vlasnitvodravna preduzeadrutvena preduzeaMjeovito vlasnitvo

 • Osnivanje preduzeata ljude motivie da osnuju preduzee?Posjedovanje vlastitih idejaUklanjanje rizikaansa za zaposlenostKoritenje poreskih olakicaZbog osjeaja posjedovanja preduzeaIskoritavanje trinih ansiStvaranje imida kod javnostiMogunost ostvarivanja potrebne dobiti

 • Preduslovi koje je potrebno ispuniti da bi se osnovalo preduzee:LiniIzbor predmeta poslovanjaLokacioniEkonomskiPravniVeliina preduzea

 • Lini preduslovi obuhvataju:PoslovnostStruno znanje i sposobnostUmjenost i fleksibilnost u ispunjavanju zadatakaOdlunostSposobnost rasuivanjaOdvanostSpretnostPoznavanje ljudi i njihovih naravi

 • Na osnovu pripadnosti preduzea odreenoj brani razlikujemo:

  Industrijska preduzeaTrgovaka preduzeaBankarska preduzeaSaobraajna preduzeaOsiguravajua drutvaPosebna usluna preduzea

 • Lokacija preduzea orjentie se prema razliitim kriterijima kao to su:Ekonomski (trite, sirovine, energija, radna snaga, saobraaj)

  Prirodni (npr. vlana klima, dobra voda)

  Ekoloki (npr. industrijske zone za industrijsku proizvodnju)

 • Ekonomski preduslovi podrazumijevaju razmatranje razliitih ekonomskih izdataka za osnivanje preduzea:Principijelnost poreske politike draveVisina novanog kapitala koji je potreban za poetak radaNabavljanje sirovina, materijala i stalnih sredstavaPitanje kako najeftinije doi do radne snageOrganizaciona struktura novoosnovanog preduzea Definisanje prodajne politike

 • Pravni preduslovi osnivanja preduzea obuhvataju:

  Izbor pravnog oblika preduzeaPrijavljivanje preduzea kod nadlenih sudskih organaRegistracija preduzea

 • Privredna drutva u FBiHDrutvo sa neogranienom solidarnom odgovornou (d.n.o.) Komanditno druvo (k.d.) Dioniko drutvo (d.d.) Drutvo sa ogranienom odgovornou (d.o.o.)

 • Privredna drutva u FBiHDrutvo sa neogranienom solidarnom odgovornou (d.n.o.) se osniva ugovorom dvije ili vie osoba, koje odgovaraju za obaveze preduzea cjelokupnom svojom privatnom imovinom.

  Komanditno druvo (k.d.) je pravno lice u koje se udruuju dva ili vie lica radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajednikom firmom od kojih najmanje jedno odgovara za obaveze drutva neogranieno i solidarno cjelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedno lice za obaveze drutva samo do iznosa odreenog imovinskog uloga u drutvu (komanditor).

 • Privredna drutva u FBiHDioniko drutvo (d.d.) je drutvo kapitala u kojem lanovi dioniari sudjeluju u ulozima u osnovnom kapitalu podijeljenom na dionice.

  Drutvo sa ogranienom odgovornou (d.o.o.) je drutvo iji je osnovni kapital podijeljen na uloge, pri emu lanovi odgovaraju za obavezu drutva do visine udjela odnosno uloga.

 • Mjerila odreivanja veliine preduzea mogu biti:Broj zaposlenih Godinji prihod preduzeaGodinji bilans stanjaOstvarena dobit u jednoj godiniVisina uloenog kapitalaVrijednost sredstava za proizvodnju i sl.

 • Definicija MSP-a u Bosni i HercegoviniStrategija razvoja malih i srednjih preduzea u BiH 2009-2011 - Finalni nact-

  Republika SrpskaSrednja preduzea su pravna lica koja:- zapoljavaju prosjeno izmeu 50 i 249 osoba godinje,- ostvaruju ukupni godinji prihod manji od 50 miliona KM ili imaju ukupni godinji bilans stanja manji od 43 miliona KM.Mala preduzea sa definisana kao pravna lica koja:- zapoljavaju prosjeno izmeu 10 i 49 osoba godinje,- ostvaruju ukupni godinji prihod manji od 10 miliona KM ili imaju ukupni godinji bilans stanja manji od 10 miliona KM.Meu malim preduzeima, RS takoer razlikuje mikro preduzea koja u prosjeku godinje zapoljavaju do (ukljuujui) 9 osoba.Federacija Bosne i Hercegovine Srednja preduzea su pravna lica koja:- zapoljavaju do 250 zaposlenih,- imaju godinji promet do 40 miliona KM i/ili iji godinji bilans ne prelazi 30 miliona KMMala preduzea su pravna lica koja:- zapoljavaju do 50 zaposlenih,- imaju godinji promet i/ili iji godinji bilans stanja ne prelazi 4 miliona KMMikro preduzea su pravna lica koja: - zapoljavaju do 10 zaposlenih,- imaju godinji promet i/ili iji godinji bilans stanja ne prelazi do 400.000 KM

 • **************