of 22/22
UNIVERZITET U SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA (case study) SEMINARSKI RAD Predmet: Poslovne finansije Mentor: Prof. dr. Adnan Rovčanin; ass. Adem Abdić Studenti: 1. Faris Dizdar (71356) 2. Aiša Čorbo (72327) 3. Dubravka Petričević (72138) 4. Amela Hadžiahmetović (72115) Studij: Menadžment DL 1

Analiza Poslovanja Preduzeća (Dizdar Faris-71356)

  • View
    95

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pokazatelji uspješnosti preduzeća

Text of Analiza Poslovanja Preduzeća (Dizdar Faris-71356)

Analiza poslovanja preduzea

UNIVERZITET U SARAJEVUEKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEA(case study)

SEMINARSKI RAD

Predmet:Poslovne finansijeMentor:Prof. dr. Adnan Rovanin; ass. Adem AbdiStudenti:1. Faris Dizdar (71356)2. Aia orbo (72327)3. Dubravka Petrievi (72138)4. Amela Hadiahmetovi (72115)Studij: Menadment DL

Sarajevo, novembar 2014.

SADRAJ1.UVOD31.1Pojam analize poslovanja preduzea31.2Profil kompanija41.2.1.BH Telecom41.2.2.HT Eronet51.3Metode i pokazatelji analize poslovanja preduzea52.KOMPARACIJA POKAZATELJA FINANSIJSKIH IZVJETAJA82.1. Finansijski pokazatelji82.1.1. Pokazatelj likvidnosti82.1.2. Pokazatelj zaduenosti92.1.3. Pokazatelj aktivnosti102.1.4. Pokazatelj ekonominosti112.1.5. Pokazatelj profitabilnosti112.1.6. Pokazatelj investiranja122.2. Altman ZETA SCORE133.GODINJI IZVJETAJ O POSLOVANJU143.1. HT ERONET (01.01. 31.12.2013)143.1. BH TELECOM (01.01. 31.12.2013.)154.ZAKLJUAK165.LITERATURA17

1. UVOD

Case study, odnosno sluaj i problem kojim emo se mi baviti u okviru seminarskog rada Analiza poslovanja preduzea case study jeste da odaberemo dvije kompanije, odnosno dva srodna preduzea i izvrimo analizu finansijskih izvjetaja i uporedimo kvalitet poslovanja navedenih kompanija. Analiza poslovanja predstavlja jednu od sloenijih grana u okviru istraivanja poslovanja preduzea kao i ocjene njihovog cjelokupnog poslovanja. Da bi lake razumjeli sam pojam analize poslovanja kao i finansijske analize poslovanja ponudili smo odgovore na pitanja: ta predstavlja analiza poslovanja preduzea? Koji su glavni finansijski pokazatelji u analizi poslovanja preduzea? Kako vrimo komparaciju poslovanja dva ili vie preduzea? Takoer u naoj analizi i seminarskom radu izabrali smo dva preduzea na podruju Bosne i Hercegovine, a to su BH Telecom i HT Eronet. Preduzea se bave pruanjem telekomunikacijskih usluga na podruju Bosne i Hercegovine i sa sigurnou moemo rei da su jedne od profitabilnijih preduzea u naoj dravi. U naem case study-u analizirali smo poslovanje kako jednog tako i drugog preduzea i na osnovu izraunatih pokazatelja izvrili komparaciju kvalitete poslovanja.

1.1 Pojam analize poslovanja preduzea

Analiza poslovanja predstavlja jednu od najbitnijih aktivnosti preduzea.

Analiza poslovanja u sutini predstavlja nastavak procesa planiranja jer se njome utvruje stepen uspjenosti u ostvarivanju planskih zadataka, kao i faktori koji su uslovili veliinu rezultata i ulaganja. Cilj analize poslovanja je pripremanje podloge u vidu informacione osnove za donoenje odluka u vezi planiranja, organizovanja i kontrole poslovne aktivnosti. Analiza poslovanja je irok pojam koji obuhvata analizu kako finansijskih tako i materijalnih, pa i nematerijalnih pokazatelja obima i uspenosti poslovne aktivnosti, povezujui na taj nain sve funkcije u preduzeu i zahvatajui sve raspoloive resurse.

Finansijska analiza predstavlja deo kompleksne analize, jer ona rezultate poslovanja prezentuje u vidu seta brojanih, a samim tim i lahko razumljivih pokazatelja, ime pojednostavljuje proces komunikacije u organizaciji. Finansijska analiza za polaznu osnovu ima analizu finansijskih izvetaja - bilansa stanja, bilansa uspeha, bilansa tokova gotovine, izvetaja o promenama na kapitalu i napomena uz finansijske izvetaje. Ovi izvetaji predstavljaju predmet, odnosno komplementarne izvore podataka za finansijsku analizu koja se zbog toga esto naziva i analiza bilansa. Finansijska analiza predstavlja podvrgavanje finansijskih izvetaja analitikom ispitivanju, upotrebom odgovarajuih metoda i instrumenata, u cilju ispitivanja i ocene finansijske situacije i uspenosti poslovanja.

Osnovni cilj koji se analizom eli postii jeste pruanje informacija potrebnih za donoenje finansijskih odluka od strane korisnika informacija.

1.2 Profil kompanija

1.2.1. BH Telecom

BH telecom prua telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine koritenjem savremenih tehnologija, uz potivanje meunarodnih i domaih standarda, propisa i normi, a u cilju razvoja informatikog drutva.Poboljanjem procesa planiranja, tehnolokog razvoja, razvoja organizacije i upravljanja ljudskim resursima kompanija odgovora na izazove trita i sve izraeniju konkurenciju. BH Telecom d.d. znaajno unaprjeuje odnose sa korisnicima i kvalitet usluga, i na taj nain i dalje ostaje vodei telekom operator u Bosni i Hercegovini.Dinamini svijet telekomunikacija utie na stvaranje navika korisnika, koje su svakim danom sve raznovrsnije. One mijenjaju nain ivota i poslovanja, a u prednosti su oni koji se uspjeno i brzo adaptiraju, prihvate nove i odbace zastarjele tehnologije.Uzrok svega je razvoj tehnologija koji snano utie na unaprijeenja i ponude telekomunikacijskih usluga i servisa. Put informatizacije predstavlja izazov za svako moderno drutvo. Brojni faktori utiu na sve ovo i iz godine u godinu su drugaiji. Potrebno je predvidjeti ih i olakati transformaciju navika korisnika, kako bi se maksimalno iskoristile sve prednosti koje donosi novo doba.Prilagoavanje poslovne strategije BH Telecoma trinim uslovima predstavlja konstantno unapreenje ponude usluga, odnosa sa korisnicima, ali i zajednicom u kojoj djeluje kao drutveno odgovorna kompanija.Djelatnost BH Telecom primjetna je na tritu telekomunikacija u BiH sa trinim ueem od c.c. 50%. Kada se postavi pitanje u emu je tajna uspjeha? Odgovor je slogan BH Telecoma,1.2.2. HT Eronet

Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar poduzee je nastalo razdvajanjem Hrvatske pote i telekomunikacija na Hrvatsku potu (HP) i Hrvatske telekomunikacije (HT).Od 1. januara 2003. godine poinje samostalan rad Hrvatskih telekomunikacija d.o.o. Mostar (HT Mostar), koje tako postaju jedan od triju nacionalnih operatora u Bosni i Hercegovini. Na temelju reorganizacije preduzea 24. novembar 2006. godine. HT Mobilne d.o.o. pripajaju se HT-u Mostar i tako postaju sastavni dio Javnoga poduzea HT d.o.o. Mostar.Skuptina Poduzea donijela je 1. travnja 2009. godine odluku o preregistraciji Poduzea iz drutva ograniene odgovornosti u dioniko drutvo. Preregistracija je izvrena 8. maj 2009. godine, a dionice preduzea uvrtene su na Sarajevsku berzu.

1.3 Metode i pokazatelji analize poslovanja preduzea

U ovom poglavlju emo se osvrnuti na metode i pokazatelje koji se najee koriste kod analize poslovanja preduzea. U poglavlju 1.1 ponudili smo definicije i objasnili ta je zapravo analiza poslovanja preduzea. Prije nego to navedemo metode i pokazatelje poslovanja preduzea, iskoristiemo priliku da putem tabelarnog prikaza pokaemo ko su korisnici informacija analize poslovanja preduzea.

Analiza poslovanja preduzea ima dva osnovna cilja: interni i eksterni, pa u skladu s tim razlikujemo i dvije osnovne vrste analize. Interna analiza je ona analiza koja se vri unutar preduzea i vri je vlasnik ili rukovodstvo preduzea. Svaka druga analiza smatra se eksternom i vre je uglavnom povjerioci, banke, revizori i dr.Ve smo tabelarnim prikazom predstavili subjekte koji su zainteresovani za analizu poslovanja preduzea. Takoer postoje dva pristupa predmetu analize: iri i ui. Predmet ekonomske analize u uem smislu predstavlja bilans preduzea, i to bilans stanja, bilans uspjeha i bilans tokova novca. Analiza koja ima za predmet bilans, naziva se bilansna ili finansijska analiza, koja insistira na analizi finansijskog poloaja i rentabilnosti poslovanja preduzea. Bilans stanja izraava trnutnu sliku veliine i strukture sredstava i njihovoh izvora. Na osnovu podataka u bilnasu stanja mogue je vriti ne samo statiku nego i dinamiku analizu. Bilans uspjeha izraava veliinu i porijeklo ostvarenog poslovnog rezultata u obraunskom periodu.Osnovne metode kojima se slui analiza su: metode uporeivanja i metode ralanivanja. Ostale metode su uzronosti i ispitivanja, zatim metoda odnosnih vrijednosti, metoda indeksnih brojeva, metoda standardizacije. Postoje mnogi drugi oblici i vrste analiza kao to su kvalitativna i kvantitativna, statika i dinamika, kompleksna i parcijalna, interna i eksterna, zatim stalna i povremena kao i analiza vrijednosti.Mi smo se tokom naeg izuavanja i analize zadrali na racio analizi koja se zasniva na analizi odnosa elemenata bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa tokova novca. Znaaj racio brojeva lei u injenici da apsolutni brojevi najee sami za sebe ne govore puno, kao i da je meusobno teko ili nemogue uporeivati dva subjekta ukoliko ne postoji meusobno uporediva veliina.Takoe zadraemo panju na sljedeim pokazateljima finansijskih izvjetaja. Pokazatelji su odnosi izmeu dvije veliine izraen u prostoj matematikoj formuli. Klasifikacija pokazatelja: Pokazatelj likvidnosti Pokazatelji zaduenosti Pokazatelj poslovne aktivnosti Pokazatelji profitabilnosti Pokazatelji investiranja

2. KOMPARACIJA POKAZATELJA FINANSIJSKIH IZVJETAJA

2.1. Finansijski pokazatelji

2.1.1. Pokazatelj likvidnosti

Likvidnost je sposobnost preduzea da podmiri kratkorone obaveze i tekue aktivnosti. Ako preduzea nije likvidno ono posluje s potekoama, nema dovoljnosredstava za nabavu sirovina i materijala, robe, za isplatu plaa, poreza te drugih obaveza. Najznaajniji pokazatelji likvidnosti su:Koeficijent tekue likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkorone obavezeKoeficijent ubrzane likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkorone obavezeKoeficijent tekue likvidnosti bi trebao biti 2 ili vie, to znai da preduzee ima dvostruko vie gotovine, potraivanja i zaliha nego to su kratkorone obaveze koje dolaze na naplatu.Koeficijent ubrzane likvidnosti bi trebao biti minimalno 1, to znai da kratkorone obaveze ne bi smjele biti vee od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe.U naem primjeru izraunali smo tekuu i ubrzanu likvidnost za preduzea BH Telecom i HT Eronet.

TEKUA LIKVIDNOST

Preduzee\godina2009.2010.2011.2012.2013.

BH TELECOM3,312,822,953,013,11

HT ERONET3,12,752,682,892,95

UBRZANA LIKVIDNOST

Preduzee\godina2009.2010.2011.2012.2013.

BH TELECOM2,823,002,512,662,93

HT ERONET2,752,922,452,382,79

2.1.2. Pokazatelj zaduenosti

Pokazatelji zaduenosti mjere stepen zaduenosti preduzea. Oni mjere koliko se preduzee financira iz tuih sredstava, odnosno koliko je imovine finansirano iz vlastitog kapitala.Koeficijent zaduenosti = ukupne obaveze / ukupna imovinaOvaj pokazatelj nam daje podatak o veliini zaduenja po jednoj konvertibilnoj marki vlastitog kapitala. U pravilu bi treba biti preko 50%.

ZADUENOST

Preduzee\godina2009.2010.2011.2012.2013.

BH TELECOM0,150,160,140,130,12

HT ERONET0,170,180,170,160,15

2.1.3. Pokazatelj aktivnosti

Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost s kojom preduzee koristi vlastite resurse. Ralunaju se iz odnosa prihoda i prosjenih stanja imovine.Koeficijent obrta ukupne imovine = ukupni prihodi / ukupna imovinaKoeficijent obrta ukupne imovine prikazuje uinkovitost upotrebe kapitala u ostvarivanju prihoda. Poeljno je da bude to vei.

AKTIVNOST

Preduzee\godina2009.2010.2011.2012.2013.

BH TELECOM0,470,490,470,480,50

HT ERONET0,460,480,470,530,52

2.1.4. Pokazatelj ekonominosti

Pokazatelji ekonominosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Iz toga proizlazi da se ti pokazatelji raunaju na temelju podataka iz rauna dobiti i gubitka (izvjetaja o dobiti).Odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda rezultira pokazateljem ukupne ekonominosti ili ekonominou ukupnog poslovanja.

Ekonominost ukupnog poslovanja = ukupni prihodi / ukupni rashodiEKONOMINOST

Preduzee\godina2009.2010.2011.2012.2013.

BH TELECOM1,251,231,241,271,31

HT ERONET1,011,041,031,051,08

2.1.5. Pokazatelj profitabilnosti

Pokazatelj rentabilnosti (profitabilnosti) openito odraava stepen koritenja postojeih potencijala uspjeha i mjere se na temelju odnosa povrata ili rente s jedne strane i uloga s druge strane. Postoje mnogi oblici i forme prikazivanja profitabilnosti, ali mi emo se u analizi osvrnuti na neto profitnu maru ili odnos neto dobiti i ukupnih prihoda. Profitabilnost se moe izraziti i preko tzv. povrata na imovinu (ROA) tj. Odnos izmeu neto dobiti i ukupne imovine. Takoe i putem povrata na kapital (ROE) tj. Odnos izmeu neto dobiti i kapitala.

NETO PROFITNA MARA

Preduzee\godina2009.2010.2011.2012.2013.

BH TELECOM0,2450,2520,2410,2310,228

HT ERONET0,2660,2550,2600,2530,240

2.1.6. Pokazatelj investiranja

Pokazatelji investiranja jednostavno mjere uspjenost ulaganja u dionice, odnosno slue za mjerenje uspjenosti ulaganja u redovne (obine) dionice. Za izraunavanje ovih pokazatelja, osim podataka iz finansijskih izvjetaja, potrebni su podaci o dionicama, o broju i trinoj vrijednosti dionica. Najee koriteni pokazatelji investiranja su: dobit po dionici (EPS) i dividenda po dionici (DPS). Koriste se jo i ukupna rentabilnost dionice (P/E ratio) i dividendna rentabilnost dionice. EPS = neto dobit / broj dionicaDobit po dionici (EPS), kao pokazatelj investiranja, predstavlja zapravo atraktivnost ulaganja u preduzee, tj. izraava njegovu sposobnost da stvara dobit.

EPS DOBIT PO DIONICI

Preduzee\godina2009.2010.2011.2012.2013.

BH TELECOM1,731,751,801,771,87

HT ERONET0,450,500,5350,510,568

2.2. Altman ZETA SCORE

Finansijsko predvianje na temelju finansijskih koeficijenata i metodom eliminacije primijenio je Edward Altman, koji je razvio model koji moe da predvidi finansijski bankrot preduzea. To je jedan od najpoznatijih sintetikih pokazatelja koji se mogu koristiti i raunati iz finansijskih izvjetaja. Nastao je prouavanjem podataka 66 amerikih proizvodnih preduzea od kojih su formirane dvije grupe: zdrava preudzea i ona preduzea koja su bankrotirala u razdoblju od 1945 do 1965 godine. Z ili Zeta score sastoji se od pet pokazatelja koji se mnoe koeficijentima a nakon toga sabiraju: Z = 1,2 X1+ 1,4 X2 + 3,3 X3+ 0,6 X4 + 1,0 X5 GDJE JE X1 = NETO OBRTNA SREDSTVA / UKUPNA AKTIVA X2= ZADRANA DOBIT / UKUPNA AKTIVA X3= DOBIT PRIJE KAMATE I POREZA (EBIT) / UKUPNA AKTIVA X4= SOPSTVENI KAPITAL / UKUPNE OBAVEZE X5= PRIHODI OD PRODAJE / UKUPNA AKTIVA

Na temelju ponderisanog zbira prosuuje se finansijsko stanje preduzea. Vei zbir ukazuje na veu finansijsku stabilnost. Manji zbir ukazuje na mogue finansijske neprilike. Na temelju empirijskih analiza utvreno je da su preduzea kod kojih je taj zbir vei od 3 vrlo stabilna i kod njih nema opasnosti od bankrota. Zbir izmeu 1 i 3 predstavlja sivu zonu. A ako je taj broj manji od 1 onda preduzee ima velikih finansijskih potekoa i prijeti mu bankrot. Podrazumijeva se da ovaj pokazatelj ne moe biti negativan. U naim uslovima ovaj pokazatelj se naziva pokazatelj steaja.Tumaenje: ako je Z3 niska vjerovatnoa bankrota (bijela zona), 1