51
Procena vrednosti Procena vrednosti preduzeća preduzeća Tro Troškovne kovne metode metode vrednovanja vrednovanja predu preduzeća zeća predu preduzeća zeća -metoda metoda likvidacione likvidacione vrednosti vrednosti- -metoda viška dobiti metoda viška dobiti- -problemi u primeni troškovnih metoda problemi u primeni troškovnih metoda-

Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

  • Upload
    others

  • View
    64

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

Procena vrednosti Procena vrednosti preduzećapreduzeća

TroTrošškovnekovne metodemetode vrednovanjavrednovanjapredupreduzeća zeća predupreduzeća zeća

--metoda metoda likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti----metoda viška dobitimetoda viška dobiti--

--problemi u primeni troškovnih metodaproblemi u primeni troškovnih metoda--

Page 2: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

METODA LIKVIDACIONE VREDNOSTIMETODA LIKVIDACIONE VREDNOSTI

�� KaoKao drugadruga popo značajuznačaju troškovnatroškovna metoda,metoda, metodametodaLVLV podrazumevapodrazumeva dada sese vrednostvrednost preduzećapreduzećautvrđujeutvrđuje nana osnovuosnovu prodajneprodajne vrednostivrednosti imovineimovine(izlaznih(izlaznih vrednosti)vrednosti) nana dandan proceneprocene..

�� MetodaMetoda LVLV podrazumevapodrazumeva prestanakprestanak poslovanjaposlovanja�� MetodaMetoda LVLV podrazumevapodrazumeva prestanakprestanak poslovanjaposlovanjapreduzeća,preduzeća, prodajuprodaju imovineimovine ii isplatuisplatu obavezaobaveza..

�� ToTo značiznači dada preduzećepreduzeće viševiše vredivredi akoako sese likvidiralikvidiranegonego akoako nastavinastavi sasa poslovanjemposlovanjem..

�� UU takvomtakvom slučajuslučaju susu ii projektovaniprojektovani novčaninovčani tokovitokoviuu tojtoj merimeri niskiniski dada prinosnaprinosna vrednostvrednost opadaopada ispodispodlikvidacionelikvidacione vrednostivrednosti..

Page 3: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� TadaTada bibi nastavaknastavak poslovanjaposlovanja prouzrokovaoprouzrokovaododatnododatno smanjenjesmanjenje kapitalakapitala usledusled gubitaka,gubitaka, papa jejeLVLV maksimalnamaksimalna ii ujednoujedno jedinajedina mogućamoguća vrednostvrednost..

�� Dakle,Dakle, metodumetodu likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti imaima smislasmislaprimenitiprimeniti kadakada analizeanalize stanjastanja ii prinosnogprinosnogpotencijalapotencijala pokažupokažu dada jeje nerealnonerealno očekivatiočekivati dada ćećepreduzećepreduzeće nastavitinastaviti sasa poslovanjemposlovanjem uu budućnosti,budućnosti,potencijalapotencijala pokažupokažu dada jeje nerealnonerealno očekivatiočekivati dada ćećepreduzećepreduzeće nastavitinastaviti sasa poslovanjemposlovanjem uu budućnosti,budućnosti,odnosnoodnosno dada nene postojipostoji perspektivaperspektiva izlaskaizlaska iziz zonezonegubitkagubitka uu doglednodogledno vremevreme..

�� SaSa drugedruge strane,strane, metodumetodu LVLV nemanema smislasmislaprimenjivatiprimenjivati uu slučajuslučaju proceneprocene profitabilnihprofitabilnihpreduzećapreduzeća kojakoja nastavljajunastavljaju sasa poslovanjemposlovanjem..

Page 4: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� IIzuzzuzetaketak susu situacijsituacijee kadakada sese želiželi utvrditiutvrditi donjadonjagranicagranica intervalaintervala uu kojemkojem sese momožeže kretatikretati vrednostvrednostpreduzećapreduzeća..

�� TadaTada jeje LVLV dobradobra indikacijaindikacija najmanjenajmanje mogućemogućevrednostivrednosti i,i, kaokao kontrolnakontrolna veličina,veličina, pogodnapogodna jeje zazavrednostivrednosti i,i, kaokao kontrolnakontrolna veličina,veličina, pogodnapogodna jeje zazakombinovanjekombinovanje sasa drugimdrugim metodama,metodama, prilikomprilikomformiranjaformiranja konačnogkonačnog zaključkazaključka oo vrednostivrednostipreduzećapreduzeća..

Page 5: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� Takođe,Takođe, LVLV preduzećapreduzeća dobijadobija nana relevantnostirelevantnosti uusituacijamasituacijama kadakada preduzećepreduzeće nene poslujeposluje sasagubitkom,gubitkom, aliali susu prinosiprinosi veomaveoma niskiniski,, papa susuvrednostivrednosti kapitalakapitala dobijenedobijene prinosnimprinosnim metodamametodamapribližnopribližno jednakejednake LVLV..

�� TadaTada ćeće ii vlasnicivlasnici bitibiti uu velikojvelikoj dilemidilemi dada lili sese viševišeisplatiisplati likvidiratilikvidirati preduzećepreduzeće iliili nastavitinastaviti sasa radomradom..TadaTada ćeće ii vlasnicivlasnici bitibiti uu velikojvelikoj dilemidilemi dada lili sese viševišeisplatiisplati likvidiratilikvidirati preduzećepreduzeće iliili nastavitinastaviti sasa radomradom..

�� Takođe,Takođe, LVLV sese možemože koristitikoristiti ii uu slučajuslučaju složenihsloženihinteresainteresa kojikoji poslujuposluju profitabilno,profitabilno, aliali nekineki njihovinjihovidelovidelovi iliili zavisnazavisna preduzećapreduzeća praveprave gubitkegubitke..

Page 6: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� UkolikoUkoliko sese konsolidovanikonsolidovani rezultatrezultat holdingaholdinga koristikoristizaza vrednovanjevrednovanje doćidoći ćeće sese dodo niženiže vrednostivrednosti celinecelinenegonego štošto jeje toto realno,realno, upravoupravo zbogzbog gubitakagubitaka kojekojegenerišugenerišu nerentabilninerentabilni delovidelovi..

�� TadaTada sese preporučujepreporučuje dada sese zaza procenuprocenu vrednostivrednostidelovadelova kojikoji poslujuposluju sasa gubitkomgubitkom koristikoristi metodametodalikvidacionelikvidacione vrednosti,vrednosti, aa zaza procenuprocenu profitabilnihprofitabilnihdelovadelova kojikoji poslujuposluju sasa gubitkomgubitkom koristikoristi metodametodalikvidacionelikvidacione vrednosti,vrednosti, aa zaza procenuprocenu profitabilnihprofitabilnihpreduzećapreduzeća nekaneka odod prinosnihprinosnih metodametoda..

�� NaNa krajukraju ćeće vrednostvrednost holdingaholdinga predstavljatipredstavljati zbirzbirdobijenihdobijenih rezultatarezultata ii bićebiće realnijarealnija ii većaveća negonego kadakadabibi sese svasva zavisnazavisna preduzećapreduzeća vrednovalavrednovala prinosnimprinosnimmetodamametodama..

Page 7: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ZaZa domaćedomaće usloveuslove jeje specifičnaspecifična zakonskazakonskaobavezaobaveza istovremenogistovremenog korišćenjakorišćenja metodemetode LVLV iimetodemetode diskontovanihdiskontovanih novčanihnovčanih tokovatokova prilikomprilikomproceneprocene vrednostivrednosti preduzećapreduzeća sasa društvenimdruštvenim iliilidržavnimdržavnim kapitalomkapitalom kojakoja stupajustupaju uu statusnestatusnepromenepromene..

�� Takođe,Takođe, oveove dvedve metodemetode sese uu kombinacijikombinaciji svesvečešćečešće koristekoriste ii prilikomprilikom privatizacijeprivatizacije navedenihnavedenihčešćečešće koristekoriste ii prilikomprilikom privatizacijeprivatizacije navedenihnavedenihpreduzećapreduzeća..

�� TimeTime sese neopravdanoneopravdano širiširi primenaprimena metodemetode LVLV ii nanasituacijesituacije uu kojimakojima jeje onaona inačeinače irelevantnairelevantna..

�� IstaIsta konstatacijakonstatacija važivaži ii zaza DNTDNT metodu,metodu, papa sese uudomaćojdomaćoj praksipraksi kaokao posledicaposledica neretkoneretko javljajujavljajupogrešnepogrešne proceneprocene vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

Page 8: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� NaNa primer,primer, svrhasvrha proceneprocene vrednostivrednosti preduzećapreduzeća uustečajustečaju jeje informisanjeinformisanje poverilacapoverilaca oo tometome dada lili jejeisplativijeisplativije dada sese vršivrši parcijalnaparcijalna prodajaprodaja njegovenjegoveimovineimovine iliili dada sese onoono prodajeprodaje kaokao pravnopravno licelice..

�� TadaTada ćeće sese zaza prvuprvu opcijuopciju koristitikoristiti metodametoda LV,LV, aa zazadrugudrugu metodametoda DNT,DNT, iakoiako jeje kodkod preduzećapreduzeća uustečajustečaju teškoteško predvidetipredvideti nekeneke stabilnestabilne novčanenovčanetokovetokove uu budućnostibudućnosti..tokovetokove uu budućnostibudućnosti..

�� OpasnostOpasnost sese sastojisastoji uu tometome štošto sese fingiranjemfingiranjemnovčanihnovčanih tokovatokova možemože dobitidobiti nerealnonerealno visokavisokaprinosnaprinosna vrednostvrednost preduzećapreduzeća (viša(viša odod LV),LV), papapoveriocipoverioci mogumogu dada budubudu navedeninavedeni nana donošenjedonošenjepogrešnihpogrešnih odlukaodluka..

Page 9: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ManjkavostiManjkavosti uu UredbiUredbi oo metodologijimetodologiji zaza procenuprocenuvrednostivrednosti kapitalakapitala ii imovineimovine ii pratećegpratećeg UputstvaUputstva uudomaćojdomaćoj praksipraksi čestočesto rezultirajurezultiraju znatnoznatno višimvišimlikvidacionimlikvidacionim vrednostimavrednostima odod onihonih kojekoje bibi sese realnorealnomoglemogle dobitidobiti prodajomprodajom nana tržištutržištu..

�� OviOvi nedostacinedostaci sese tičutiču nedovoljnonedovoljno detaljnodetaljno uređeneuređenemetodologijemetodologije ii postupakapostupaka zaza procenuprocenu LVLV ii samihsamihOviOvi nedostacinedostaci sese tičutiču nedovoljnonedovoljno detaljnodetaljno uređeneuređenemetodologijemetodologije ii postupakapostupaka zaza procenuprocenu LVLV ii samihsamihtroškovatroškova likvidacije,likvidacije, kojikoji mogumogu dada budubudu veomaveomaznačajniznačajni (troškovi(troškovi održavanjaodržavanja imovineimovine dodo prodaje,prodaje,troškovitroškovi prodajeprodaje ii ostaliostali troškovi)troškovi)..

Page 10: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� LVLV preduzećapreduzeća ćeće bitibiti jednakajednaka razlicirazlici izmeđuizmeđu LVLVimovineimovine ii LVLV obaveza,obaveza, uvećaneuvećane zaza troškovetroškovepostupkapostupka (redovne)(redovne) likvidacijelikvidacije..

�� LVLV imovineimovine jeje novčaninovčani iznosiznos kojikoji bibi sese dobiodobiopojedinačnompojedinačnom prodajomprodajom delovadelova imovineimovine uupostupkupostupku (redovne)(redovne) likvidacije,likvidacije, kojikoji jeje dovoljnodovoljno dugdugdada sese imovinaimovina prodaproda popo (približnim)(približnim) tržišnimtržišnimpostupkupostupku (redovne)(redovne) likvidacije,likvidacije, kojikoji jeje dovoljnodovoljno dugdugdada sese imovinaimovina prodaproda popo (približnim)(približnim) tržišnimtržišnimcenamacenama..

�� PriPri tom,tom, postupakpostupak likvidacijelikvidacije možemože dada budebude iiubrzanubrzan (forsiran),(forsiran), štošto jeje manjemanje povoljnapovoljna varijantavarijantajerjer sese imovinaimovina tadatada prodajeprodaje znatnoznatno ispodispod tržišnihtržišnihvrednostivrednosti..

Page 11: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� TrebaTreba rećireći dada susu likvidacionelikvidacione cenecene ii uu postupkupostupkuredovneredovne likvidacijelikvidacije popo pravilupravilu niženiže odod tekućihtekućihtržišnihtržišnih cenacena iziz sledećihsledećih razlogarazloga::

11)) VlasniciVlasnici susu zainteresovanizainteresovani dada sese imovinaimovinarasprodarasproda uu štošto kraćemkraćem rokuroku zatozato štošto troškovitroškovilikvidacijelikvidacije rasturastu poporcionalnopoporcionalno vremenuvremenu trajanjatrajanjaovogovog procesaprocesa ii zatozato štošto jeje zaza toto vremevreme kapitalkapitallikvidacijelikvidacije rasturastu poporcionalnopoporcionalno vremenuvremenu trajanjatrajanjaovogovog procesaprocesa ii zatozato štošto jeje zaza toto vremevreme kapitalkapitalvlasnikavlasnika zarobljenzarobljen ii nene generišegeneriše nikakavnikakav prinosprinos..22)) PotencijalniPotencijalni kupcikupci znajuznaju dada sese imovinaimovina trebatrebaprodatiprodati uu štošto kraćemkraćem rokuroku papa nudenude cenecene kojekoje susuispodispod tekućihtekućih tržišnihtržišnih cenacena..

Page 12: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ProcenaProcena LVLV preduzećapreduzeća podrazumevapodrazumeva obuhvatanjeobuhvatanjesvihsvih stavkistavki imovineimovine ii obavezaobaveza iskazanihiskazanih uu bilansubilansustanjastanja kojikoji jeje sastavljensastavljen nana dandan proceneprocene..

�� PrilikomPrilikom utvrđivanjautvrđivanja likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti delovadelovaimovineimovine trebatreba imatiimati nana umuumu ii funkcionalnostfunkcionalnost teteimovine,imovine, kaokao ii mogućnostmogućnost promenepromene namenenamene..

�� NaNa primer,primer, poslovnaposlovna zgradazgrada nakonnakon prodajeprodaje možemože�� NaNa primer,primer, poslovnaposlovna zgradazgrada nakonnakon prodajeprodaje možemožedada budebude korišćenakorišćena kaokao poslovni,poslovni, stambenistambeni iliilihotelskihotelski prostorprostor..

�� PrilikomPrilikom procenjivanjaprocenjivanja likvidacionelikvidacione vrednostivrednostiobavezaobaveza ii troškovatroškova postupkapostupka likvidacijelikvidacije primenjujeprimenjujesese principprincip najvišenajviše vrednostivrednosti..

Page 13: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� DoDo likvidacionihlikvidacionih vrednostivrednosti sese dolazidolazi poređenjempoređenjem sasatekućimtekućim tržišnimtržišnim cenamacenama isteiste imovineimovine..

�� UkolikoUkoliko zaza pojedinepojedine stavkestavke imovineimovine nene postojepostojetržišnetržišne cene,cene, njihovanjihova vrednostvrednost sese utvrđujeutvrđujepoređenjempoređenjem sasa cenamacenama sličneslične imovine,imovine, uzuzuvažavanjeuvažavanje svihsvih specifičnihspecifičnih karakteristikakarakteristika kojekojeimajuimaju uticajauticaja nana vrednostvrednost..imajuimaju uticajauticaja nana vrednostvrednost..

�� TeTe karakteristikekarakteristike susu:: površina,površina, lokacija,lokacija, kapacitet,kapacitet,kategorija,kategorija, namena,namena, kvalitet,kvalitet, izvršeneizvršene adaptacije,adaptacije,stepenstepen amortizovanosti,amortizovanosti, stepenstepen naplativosti,naplativosti,mogućnostimogućnosti promenepromene namenenamene ii ograničenjaograničenja uuupotrebiupotrebi..

Page 14: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� LVLV građevinskihgrađevinskih objekataobjekata sese procenjujeprocenjuje nana osnovuosnovutržišnihtržišnih cenacena nana kojekoje ćeće uticatiuticati funkcionalnost,funkcionalnost,kvalitetkvalitet ii mogućnostmogućnost alternativnealternativne upotrebeupotrebe objektaobjekta..

�� LVLV opremeopreme ćeće poredpored tržišnihtržišnih cenacena zavisitizavisiti ii ododmogućnostimogućnosti korišćenjakorišćenja pojedinačnihpojedinačnih mašinamašina iičitavihčitavih proizvodnihproizvodnih linijalinija nana nekomnekom drugomdrugom mestumestu..

�� LVLV zemljištazemljišta sese formiraformira nana osnovuosnovu tržišnihtržišnih cenacena..LVLV zemljištazemljišta sese formiraformira nana osnovuosnovu tržišnihtržišnih cenacena..�� LVLV zalihazaliha sese formiraformira nana osnovuosnovu tržišnihtržišnih cena,cena, pripri

čemučemu trebatreba imatiimati uu viduvidu faktorefaktore kaokao štošto susu njihovonjihovostanjestanje ii stepenstepen zastarelosti,zastarelosti, mogućnostmogućnost završetkazavršetkaproizvodnjeproizvodnje itditd..

�� LVLV dugoročnihdugoročnih finansijskihfinansijskih plasmanaplasmana ii kratkoročnihkratkoročnihpotraživanjapotraživanja sese formiraformira nana osnovuosnovu realnerealnemogućnostimogućnosti njihovenjihove naplatenaplate..

Page 15: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� TroškoviTroškovi likvidacionoglikvidacionog postupkapostupka kojimakojima seseumanjujeumanjuje brutobruto likvidacionalikvidaciona vrednostvrednost imovineimovinemogumogu dada budubudu veomaveoma visokivisoki štošto zavisizavisi ii odod dužinedužinetrajanjatrajanja likvidacijelikvidacije..

�� MeđuMeđu ovimovim troškovimatroškovima sese izdvajajuizdvajaju:: troškovitroškovikomisijakomisija zaza prodajuprodaju imovine,imovine, troškovitroškovi pravnihpravnih ii svihsvihostalihostalih eksterniheksternih usluga,usluga, troškovitroškovi održavanjaodržavanjaostalihostalih eksterniheksternih usluga,usluga, troškovitroškovi održavanjaodržavanjaimovineimovine (troškovi(troškovi osiguranja,osiguranja, amortizacije,amortizacije,održavanja,održavanja, obezbeđenjaobezbeđenja itditd..))

�� TroškoviTroškovi likvidacionoglikvidacionog postupkapostupka sese mogumogu podelitipodelitinana indirektneindirektne ii direktnedirektne..

Page 16: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� KompleksnostKompleksnost samesame proceneprocene pojedinačnihpojedinačnih stavkistavkiaktiveaktive namećenameće potrebupotrebu dada proceniteljprocenitelj prilikomprilikomkorišćenjakorišćenja metodemetode LVLV angažujeangažuje eksperteeksperte zazaprocenuprocenu vrednostivrednosti zemljišta,zemljišta, građevinskihgrađevinskih objekataobjekataii opreme,opreme, štošto posebnoposebno dolazidolazi dodo izražajaizražaja uu slučajuslučajuvrednovanjavrednovanja velikihvelikih preduzećapreduzeća..

�� PojedinačniPojedinačni ekspertieksperti susu običnoobično članovičlanovi timatima zazaprocenuprocenu preduzeća,preduzeća, aliali mogumogu dada budubudu ii naknadnonaknadnoangažovaniangažovani..

Page 17: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� PostupakPostupak utvrđivanjautvrđivanja LVLV sese uu dobrojdobroj merimeri poklapapoklapasasa postupkompostupkom metodemetode netoneto imovineimovine ii sastojisastoji sese izizsledećihsledećih korakakoraka::-- pribavljanjepribavljanje bilansabilansa stanjastanja nana dandan vrednovanjavrednovanja-- sastavljanjesastavljanje bilansabilansa korigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvenevrednostivrednosti--procenaprocena likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti pojedinačnihpojedinačnih stavkistavki--procenaprocena likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti pojedinačnihpojedinačnih stavkistavkiimovineimovine ii utvrđivanjeutvrđivanje brutobruto likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti--korigovanjekorigovanje togtog iznosaiznosa rezultatomrezultatom kojikoji seseeventualnoeventualno ostvariostvari uu tokutoku likvidacionoglikvidacionog periodaperioda--umanjenjeumanjenje brutobruto likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti zazatroškovetroškove likvidacionoglikvidacionog postupkapostupka

Page 18: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

-- umanjenjeumanjenje brutobruto likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti zazalikvidacionulikvidacionu vrednostvrednost obavezaobaveza-- svođenjesvođenje pomenutihpomenutih iznosaiznosa nana sadašnjusadašnju vrednostvrednostuu zavisnostizavisnosti odod dužinedužine trajanjatrajanja postupkapostupka likvidacijelikvidacije--izračunavanjeizračunavanje likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti kapitalakapitala--sastavljanjesastavljanje likvidacionoglikvidacionog bilansabilansa stanjastanja nana dandanproceneproceneproceneprocene

Page 19: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

AKTIVAAKTIVA PASIVAPASIVA1. Osnovna sredstva 2.972 1. Sopstveni kapital 3.3621. Osnovna sredstva 2.972 1. Sopstveni kapital 3.3622. Dug. fin. ulaganja 780 2. Dugoročne obaveze 1.4502. Dug. fin. ulaganja 780 2. Dugoročne obaveze 1.4503. Zalihe3. Zalihe 1.330 3. Kratkoročne obaveze 1.330 3. Kratkoročne obaveze 1.0851.085

PRIMER: Korigovani bilans stanja preduzeća X na PRIMER: Korigovani bilans stanja preduzeća X na dan dan proceneprocene vrednostivrednosti

3. Zalihe3. Zalihe 1.330 3. Kratkoročne obaveze 1.330 3. Kratkoročne obaveze 1.0851.0854. Gotovina i krat.potraž. 4. Gotovina i krat.potraž. 815815UKUPNA AKTIVA:UKUPNA AKTIVA: 5.897 UKUPNA PASIVA:5.897 UKUPNA PASIVA: 5.8975.897

Page 20: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ProceniteljskiProceniteljski timtim jeje nakonnakon detaljnedetaljne analizeanalize došaodošaododo sledećihsledećih zaključakazaključaka oo likvidacionojlikvidacionoj vrednostivrednostipreduzećapreduzeća XX::11)) OvlašćeniOvlašćeni proceniteljprocenitelj jeje procenioprocenio dada LVLV zemljištazemljištaiznosiiznosi 11..880880 dinaradinara.. NaNa vrednostvrednost jeje posebnoposebno uticalauticalaatraktivnostatraktivnost lokacijelokacije ii uređenostuređenost infrastruktureinfrastrukture,, papasese očekujeočekuje velikiveliki brojbroj zainteresovanihzainteresovanih kupacakupacaprilikomprilikom licitacijelicitacije..prilikomprilikom licitacijelicitacije..22)) UzimajućiUzimajući uu obzirobzir stanjestanje,, lokacijlokacijuu,, pravnipravni statusstatus,,posedovanjeposedovanje gragrađđevinskeevinske ii urbanističkeurbanističke dozvoledozvole,,kvalitetkvalitet gradnjegradnje,, površinpovršinuu,, saobraćajnsaobraćajnuu ii ostaluostaluinfrastrukturinfrastrukturu,u, stepenstepen amortizovanostiamortizovanosti ii cenecenesličnihsličnih objekataobjekata nana tržištutržištu,, LVLV građevinskihgrađevinskihobjekataobjekata jeje procenjenaprocenjena nana iznosiznos odod 11..775775 dinaradinara..

Page 21: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

33)) ProcenjenaProcenjena LVLV opremeopreme jeje 500500 dinaradinara,, pripri čemučemujeje posebnoposebno uzetuzet uu obzirobzir stepenstepen utrošenostiutrošenosti iimogućnostmogućnost korišćenjakorišćenja zaza potencijalnepotencijalne kupcekupce..ObziromObzirom dada jeje rečreč oo relativnorelativno novojnovoj opremi,opremi, kojakoja jejeuniverzalnauniverzalna popo svomsvom karakteru,karakteru, proceniteljprocenitelj jejezaključiozaključio dada likvidacionalikvidaciona vrednostvrednost iznosiiznosi 9090%%reprodukcionereprodukcione vrednostivrednosti..44)) LikvidacionaLikvidaciona vrednostvrednost zalihazaliha iznosiiznosi 690690 dinaradinara..PriPri tomtom susu pojedinačnopojedinačno vrednovanevrednovane zalihezalihematerijalamaterijala (LV(LV iznosiiznosi 330330)) ii gotovihgotovih proizvodaproizvoda (LV(LVPriPri tomtom susu pojedinačnopojedinačno vrednovanevrednovane zalihezalihematerijalamaterijala (LV(LV iznosiiznosi 330330)) ii gotovihgotovih proizvodaproizvoda (LV(LViznosiiznosi 360360)) ii procenjenprocenjen efekatefekat zastarevanjazastarevanja tokomtokomtrajanjatrajanja likvidacionoglikvidacionog postupkapostupka..55)) LVLV dugoročnihdugoročnih finansijskihfinansijskih ulaganjaulaganja iznosiiznosi 00,, jerjersese očekujeočekuje pogoršanjepogoršanje finansijskefinansijske situacijesituacijepovezanogpovezanog preduzećapreduzeća uu kojemkojem preduzećepreduzeće XX imaimaučešćeučešće..

Page 22: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

66)) TokomTokom analizeanalize naplativostinaplativosti potraživanjapotraživanja ododkupacakupaca uzetuzet jeje uu obzirobzir ii rizikrizik zastarevanjazastarevanja jednogjednogdeladela potraživanja,potraživanja, papa jeje LVLV ovogovog deladela imovineimovineprocenjenaprocenjena nana iznosiznos odod 360360 dinaradinara.. LikvidacionaLikvidacionavrednostvrednost AVRAVR iznosiiznosi 00,, jerjer sese odnosiodnosi nana unapredunapredplaćeneplaćene troškovetroškove proizvodnihproizvodnih uslugausluga..

77)) NakonNakon analizeanalize njihovenjihove pravnepravne zasnovanostizasnovanosti ii77)) NakonNakon analizeanalize njihovenjihove pravnepravne zasnovanostizasnovanosti iirokovarokova zastarevanja,zastarevanja, LVLV obavezaobaveza jeje procenjenaprocenjena uupunompunom iznosuiznosu kojikoji jeje prikazanprikazan uu bilansubilansu korigovanekorigovaneknjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti..

Page 23: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

88)) ProcenjeniProcenjeni troškovitroškovi likvidacionoglikvidacionog postupkapostupkaiznoseiznose 11..150150 dinara,dinara, aa činečine ihih::

-- troškovitroškovi amortizacijeamortizacije OSOS 240240-- troškovitroškovi održavanjaodržavanja 7070-- troškovitroškovi 33 zaposlenazaposlena radnikaradnika 220220-- troškovitroškovi stečajnogstečajnog postupkapostupka 570570-- troškovitroškovi pravnihpravnih uslugausluga 5050-- troškovitroškovi pravnihpravnih uslugausluga 5050

�� NeNe očekujeočekuje sese dada preduzećepreduzeće tokomtokom procesaprocesalikvidacijelikvidacije možemože dada ostvariostvari dobitakdobitak popo bilobilo komkomosnovuosnovu..

Page 24: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

Likvidacioni bilans preduzeća X Likvidacioni bilans preduzeća X KorigovaniKorigovani KorekcijaKorekcija LikvidacionaLikvidaciona

AKTIVAAKTIVA bilansbilans vrednostivrednosti vrednostvrednost1. 1. ZemljišteZemljište 1.3051.305 575575 1.8801.8802. 2. GrađevinskiGrađevinski objektiobjekti 1.165 1.165 610 1.775610 1.7753. 3. OpremaOprema 502 502 (2)(2) 500500I. MATERIJALNA ULAGANJA (1I. MATERIJALNA ULAGANJA (1--3): 3): 2.972 1.183 2.972 1.183 4.1554.155II. DUGOROČNA FINANS. ULAGANJA: II. DUGOROČNA FINANS. ULAGANJA: 780 780 (780) (780) --A) STALNA SREDSTVA (I+II):A) STALNA SREDSTVA (I+II): 3.752 3.752 403 403 4.155 4.155 1. 1. MaterijalMaterijal, , rezrez. . delovidelovi ii sitansitan inventarinventar 840 840 (510)(510) 3303302. 2. GotoviGotovi proizvodiproizvodi 490 490 (130)(130) 360 360 2. 2. GotoviGotovi proizvodiproizvodi 490 490 (130)(130) 360 360 III. ZALIHE (1+2):III. ZALIHE (1+2): 1.3301.330 (640) (640) 6906901. 1. NovčanaNovčana sredstvasredstva 240240 -- 2402402. 2. KupciKupci 500 500 (140) (140) 3603603. 3. OstalaOstala potraživanjapotraživanja ii AVR 75 AVR 75 (75) (75) --IV.GOTOVINA I KRAT.POTRAŽIVANJA(1IV.GOTOVINA I KRAT.POTRAŽIVANJA(1--3) 3) 815 815 (215) (215) 600600B) OBRTNA SREDSTVA (III+IV) B) OBRTNA SREDSTVA (III+IV) 2.1452.145 ((855)855) 1.2901.290POSLOVNA AKTIVA (A+B):POSLOVNA AKTIVA (A+B): 5.897 (452) 5.897 (452) 5.4455.445

Page 25: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

KorigovaniKorigovani KorekcijaKorekcija LikvidacionaLikvidacionaPASIVAPASIVA bilansbilans vrednostivrednosti vrednostvrednost

A) KAPITALA) KAPITAL 3.3623.362 (1.602)(1.602) 1.7601.760I. DUGOROČNE OBAVEZE I. DUGOROČNE OBAVEZE 1.4501.450 -- 1.4501.450II. KRATKOROČNE OBAVEZE II. KRATKOROČNE OBAVEZE 1.0851.085 -- 1.0851.085III. OBAVEZE ZA TROŠK. LIKVIDACIJE III. OBAVEZE ZA TROŠK. LIKVIDACIJE -- 1.1501.150 1.1501.150B) OBAVEZE (I+II+III)B) OBAVEZE (I+II+III) 2.5352.535 1.1501.150 3.6853.685POSLOVNA PASIVA (A+B):POSLOVNA PASIVA (A+B): 5.897 5.897 (452)(452) 5.4455.445

K=AK=A--O O K = 5.445 K = 5.445 -- 3.685 = 3.685 = 1.7601.760

Page 26: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

METODA VIŠKA DOBITIMETODA VIŠKA DOBITI

�� MetodaMetoda viškaviška dobitidobiti predstavljapredstavlja kombinacijukombinacijutroškovnogtroškovnog ii prinosnogprinosnog pristupapristupa vrednovanjavrednovanjapreduzećapreduzeća..

�� OnaOna podrazumevapodrazumeva korišćenjekorišćenje metodemetode vrednostivrednostinetoneto imovineimovine zaza potrebepotrebe vrednovanjavrednovanja materijalnematerijalnenetoneto imovineimovine zaza potrebepotrebe vrednovanjavrednovanja materijalnematerijalneimovineimovine ii metodemetode kapitalizovanekapitalizovane dobitidobiti prilikomprilikomvrednovanjavrednovanja nematerijalnenematerijalne imovineimovine preduzećapreduzeća..

�� ZbirZbir dobijenihdobijenih vrednostivrednosti materijalnematerijalne ii nematerijalnenematerijalneimovineimovine ćeće nana krajukraju predstavljatipredstavljati konačnukonačnu vrednostvrednostpreduzećapreduzeća..

Page 27: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� MetodaMetoda viškaviška dobitidobiti sese koristikoristi prilikomprilikom vrednovanjavrednovanjaprofesionalnihprofesionalnih praksipraksi ii malihmalih preduzećapreduzeća kojakoja susunatprosečnonatprosečno profitabilnaprofitabilna..

�� RadiRadi sese oo advokatskimadvokatskim kancelarijama,kancelarijama, lekarskimlekarskimordinacijama,ordinacijama, manjimmanjim konsultantskimkonsultantskim kućamakućama itditd..

�� VišakVišak dobitidobiti uu takvimtakvim situacijamasituacijama predstavljapredstavljarazlikurazliku izmeđuizmeđu veveććegeg prinosaprinosa kojukoju ostvarujuostvarujupomenutapomenuta preduzećapreduzeća ii uobičajenog,uobičajenog, normalnognormalnograzlikurazliku izmeđuizmeđu veveććegeg prinosaprinosa kojukoju ostvarujuostvarujupomenutapomenuta preduzećapreduzeća ii uobičajenog,uobičajenog, normalnognormalnogprinosaprinosa nana njihovunjihovu materijalnumaterijalnu imovinuimovinu..

�� NakonNakon togatoga sese ostvareniostvareni višakvišak dobitidobiti kapitalizujekapitalizujestopomstopom kapitalizacijekapitalizacije zaza nematerijalnunematerijalnu imovinuimovinu iitakotako dobijadobija njenanjena vrednost,vrednost, kojakoja sese sabirasabira sasavrednošćuvrednošću materijalnematerijalne imovineimovine dobijenomdobijenommetodommetodom netoneto imovineimovine..

Page 28: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

PROBLEMI U PRIMENI TROŠKOVNIH METODAPROBLEMI U PRIMENI TROŠKOVNIH METODA

�� VrednovanjeVrednovanje materijalnematerijalne imovineimovine jeje jednajedna ododnajznačajnijihnajznačajnijih aktivnostiaktivnosti proceniteljaprocenitelja prilikomprilikomprimeneprimene troškovnihtroškovnih metodametoda..

�� VrednovanjeVrednovanje materijalnematerijalne imovineimovine podrazumevapodrazumevaprimenuprimenu specifičnespecifične metodologijemetodologije ii standardastandarda zazaprimenuprimenu specifičnespecifične metodologijemetodologije ii standardastandarda zazaprocenu,procenu, štošto jeje povezanopovezano ii sasa regulativomregulativom MRSMRS..

�� NajvećiNajveći problemiproblemi uu domaćojdomaćoj praksipraksi sese javljajujavljajuusledusled:: nedovoljnenedovoljne kompetentnostikompetentnosti procenitelja,procenitelja,nesređenihnesređenih evidencijaevidencija oo imoviniimovini ii nemogućnostinemogućnostipotpunepotpune primeneprimene metodologijemetodologije ii standardastandarda zazaprocenuprocenu..

Page 29: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

11)) MRSMRS kojikoji tretirajutretiraju problematikuproblematiku vrednovanjavrednovanjamaterijalnematerijalne imovineimovine--MSFIMSFI 55 -- StalnaStalna imovinaimovina kojakoja sese držidrži zaza prodajuprodaju ii

prestanakprestanak poslovanjaposlovanja

-- MRSMRS 22 -- ZaliheZalihe-- MRSMRS 1616 -- Nekretnine,Nekretnine, postrojenjapostrojenja ii opremaoprema-- MRSMRS 3636 -- UmanjenjeUmanjenje vrednostivrednosti imovineimovine

�� PremaPrema MRSMRS 1616,, osnovnaosnovna sredstvasredstva sese nakonnakoninicijalnoginicijalnog priznavanjapriznavanja uu visinivisini nabavnenabavne vrednostivrednosti(cene(cene koštanja)koštanja) daljedalje mogumogu vrednovativrednovati premapremamodelumodelu istorijskogistorijskog troškatroška iliili revalorizacijerevalorizacije..

�� UU drugomdrugom slučaju,slučaju, preduzećapreduzeća nana krajukraju izveštajnogizveštajnogperiodaperioda revalorizujurevalorizuju vrednostvrednost sredstva,sredstva, odnosnoodnosnoprocenjujuprocenjuju njihovunjihovu ferfer tržišnutržišnu vrednostvrednost..

Page 30: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� FerFer tržišnatržišna vrednostvrednost jeje iznosiznos zaza kojikoji sese nekanekaimovinaimovina možemože razmenitirazmeniti izmeđuizmeđu kupcakupca ii prodavcaprodavcakojikoji dobrovoljnodobrovoljno vrševrše razmenu,razmenu, upoznatiupoznati susu sasarelevantnimrelevantnim činjenicamačinjenicama oo uslovimauslovima ii predmetupredmeturazmenerazmene ii razmenurazmenu izvodeizvode podpod tržišnimtržišnim uslovimauslovima..

�� FerFer tržišnutržišnu vrednostvrednost određujeodređuje profesionalniprofesionalniprocenitelj,procenitelj, kaokao ekspertekspert zaza utvrđivanjeutvrđivanje vrednostivrednostiodređenihodređenih vrstavrsta imovine,imovine, uzuz korišćenjekorišćenje definisanedefinisaneodređenihodređenih vrstavrsta imovine,imovine, uzuz korišćenjekorišćenje definisanedefinisanemetodologijemetodologije ii standardastandarda zaza vrednovanjevrednovanje..

�� UkolikoUkoliko zaza određenuodređenu stavkustavku nekretnina,nekretnina,postrojenjapostrojenja ii opremeopreme nijenije mogućemoguće utvrditiutvrditi tržišnutržišnuvrednostvrednost isteiste iliili sličneslične imovineimovine zbogzbog nedostatkanedostatkaaktivnogaktivnog tržišta,tržišta, tadatada sese primenjujeprimenjuje prinosniprinosnipristuppristup iliili pristuppristup troškovatroškova zamenezamene..

Page 31: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� RevalorizacionaRevalorizaciona dobitdobit ćeće bitibiti iskazanaiskazana kaokaorevalorizacionarevalorizaciona rezerva,rezerva, aa revalorizacionirevalorizacioni gubitakgubitaksese tretiratretira uu skladuskladu sasa zahtevimazahtevima MRSMRS 3636..

�� PremaPrema MRSMRS 3636 knjigovodstvenaknjigovodstvena vrednostvrednost osnovnihosnovnihsredstavasredstava nene momožeže dada budebude većaveća odod iznosaiznosanaknadenaknade kojikoji bibi sese dobiodobio prodajomprodajom iliili korišćenjemkorišćenjemtete imovineimovine..GubitakGubitak popo osnovuosnovu obezvređenjaobezvređenja jeje uu tomtom slučajuslučaju�� GubitakGubitak popo osnovuosnovu obezvređenjaobezvređenja jeje uu tomtom slučajuslučajurazlikarazlika izmeđuizmeđu viševiše knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti iinižegnižeg iznosaiznosa naknadenaknade..

�� NaknadaNaknada jeje uu tomtom kontekstukontekstu aktuelnaaktuelna prodajnaprodajnacenacena iliili sadašnjasadašnja vrednostvrednost netoneto novčanognovčanog tokatoka kojikojisese možemože ostvaritiostvariti korišćenjemkorišćenjem datogdatog osnovnogosnovnogsredstvasredstva..

Page 32: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� PremaPrema MRSMRS 22 neophodnoneophodno jeje vršitivršiti poređenjepoređenjenabavnenabavne vrednostivrednosti iliili cenecene koštanjakoštanja zalihazaliha sasa netonetoprodajnimprodajnim vrednostimavrednostima ii primenitiprimeniti nižunižu vrednostvrednost..

�� OvajOvaj zahtevzahtev viševiše reflektujereflektuje načelonačelo opreznostiopreznosti negonegopotrebupotrebu zaza iskazivanjemiskazivanjem zalihazaliha popo ferfer vrednostimavrednostima..

�� OvoOvo timtim prepre štošto revalorizacijarevalorizacija zalihazaliha popo višimvišimvrednostimavrednostima odod nabavnenabavne premaprema MRSMRS 22 nijenijedozvoljenadozvoljena..vrednostimavrednostima odod nabavnenabavne premaprema MRSMRS 22 nijenijedozvoljenadozvoljena..

�� MSFIMSFI 55 sese primenjujeprimenjuje nana sredstvasredstva kojakoja susu nakonnakonodređenogodređenog rokaroka upotrebeupotrebe stavljenastavljena vanvan funkcijefunkcije iinamenjenanamenjena prodajiprodaji..

Page 33: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� KriterijumiKriterijumi zaza priznavanjepriznavanje takvihtakvih sredstavasredstava susu dadapostojipostoji velikavelika verovatnoćaverovatnoća prodaje,prodaje, dada jejepreduzećepreduzeće počelopočelo dada tražitraži kupca,kupca, dada postojipostojiaktivnoaktivno tržištetržište čiječije cenecene nene odstupajuodstupaju značajnijeznačajnije ododferfer tržišnihtržišnih vrednostivrednosti ii dada ćeće sese prodajaprodaja obavitiobaviti uurokuroku odod godinugodinu danadana..

�� StalnaStalna sredstvasredstva namenjenanamenjena prodajiprodaji vrednujuvrednuju sese popoknjigovodstvenojknjigovodstvenoj iliili ferfer vrednostivrednosti umanjenojumanjenoj zazaknjigovodstvenojknjigovodstvenoj iliili ferfer vrednostivrednosti umanjenojumanjenoj zazatroškovetroškove prodaje,prodaje, uu zavisnostizavisnosti odod togatoga kojakoja jeje nižaniža..

�� NakonNakon vrednovanjavrednovanja ii klasifikacijeklasifikacije uu obrtnaobrtnasredstva,sredstva, ovakvaovakva sredstvasredstva sese daljedalje nene amortizujuamortizujusvesve dodo njihovenjihove prodajeprodaje..

�� OstaliOstali standardistandardi susu MRSMRS--4040 InvesticioneInvesticione nekretninenekretnineii MSFIMSFI--1313 MerenjeMerenje ferfer vrednostivrednosti..

Page 34: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� PoredPored MRSMRS profesionalnuprofesionalnu regulativuregulativu zaza procenuprocenuvrednostivrednosti preduzećapreduzeća činečine ii MeđunarodniMeđunarodni standardistandardiproceneprocene..

�� VažnuVažnu uloguulogu zaza procesproces utvrđivanjautvrđivanja likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti preduzećapreduzeća imajuimaju ii NacionalniNacionalni standardistandardizaza upravljanjeupravljanje stečajnomstečajnom masommasom..

�� NaNa primer,primer, NacionalniNacionalni standardstandard brojbroj 22 sese odnosiodnosi nanapopispopis imovineimovine,, procenuprocenu vrednostivrednosti ii početnipočetni stečajnistečajniNaNa primer,primer, NacionalniNacionalni standardstandard brojbroj 22 sese odnosiodnosi nanapopispopis imovineimovine,, procenuprocenu vrednostivrednosti ii početnipočetni stečajnistečajnibilansbilans stečajnogstečajnog dužnikadužnika ..

�� OvajOvaj standardstandard propispropisujeuje dada stečajnistečajni upravnikupravnikprilikomprilikom popisapopisa vršivrši procenuprocenu likvidacionelikvidacione vrednostivrednostisvakogsvakog pojedinačnogpojedinačnog deladela imovineimovine stečajnogstečajnogdužnikadužnika..

Page 35: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

22)) OsnovniOsnovni problemiproblemi uu vrednovanjuvrednovanju materijalnematerijalneimovineimovine

�� PPeriodičnoeriodično svođenjesvođenje vrednostivrednosti materijalnematerijalne imovineimovinenana njenunjenu ferfer vrednostvrednost sese saglasnosaglasno MRSMRS moramora vršitivršitiuzuz primenuprimenu određeneodređene metodologijemetodologije zaza procenuprocenu ii uzuzpoštovanjepoštovanje međunarodnihmeđunarodnih standardastandarda proceneprocene..poštovanjepoštovanje međunarodnihmeđunarodnih standardastandarda proceneprocene..

�� DakleDakle,, iistasta propisanapropisana metodologijametodologija ii standardistandardi sesekoristikoristi ii zaza potrebepotrebe finansijskogfinansijskog izveštavanjaizveštavanja ii zazapotrebepotrebe proceneprocene vrednostivrednosti preduzećapreduzeća ((prilikomprilikomvrednovanjavrednovanja materijalnematerijalne imovineimovine))..

Page 36: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� OvakavOvakav načinnačin vrednovanjavrednovanja jeje praćenpraćen brojnimbrojnimproblemimaproblemima uu domaćojdomaćoj praksi,praksi, štošto nepovoljnonepovoljno utičeutičeii nana kvalitetkvalitet finansijskogfinansijskog izveštavanjaizveštavanja ii nana kvalitetkvalitetizvršenihizvršenih procenaprocena vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

NedostatakNedostatak kvalifikovanihkvalifikovanih ii kompetentnihkompetentnihproceniteljaprocenitelja

�� ProceniteljskomProceniteljskom profesijomprofesijom sese bavebave::-- profesionalniprofesionalni procenitelji,procenitelji, kojikoji vrednujuvrednujupreduzeće,preduzeće, odnosnoodnosno njegovnjegov kapitalkapital-- ekspertieksperti zaza procenuprocenu materijalnematerijalne imovineimovine-- ekspertieksperti zaza procenuprocenu nematerijalnenematerijalne imovineimovine

Page 37: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� VrednovanjeVrednovanje preduzećapreduzeća troškovnimtroškovnim metodamametodama seseuu praksipraksi nene možemože izvršitiizvršiti ukolikoukoliko profesionalniprofesionalniproceniteljprocenitelj prilikomprilikom vrednovanjavrednovanja preduzećapreduzeća neneangažujeangažuje pojedinačnepojedinačne eksperteeksperte zaza procenuprocenunekretnina,nekretnina, opreme,opreme, nematerijalnenematerijalne imovineimovine itditd..

�� OvoOvo jeje logičnologično jerjer profesionalniprofesionalni proceniteljiprocenitelji popoprirodiprirodi stvaristvari nene mogumogu dada budubudu osposobljeniosposobljeni zazaprocenuprocenu svihsvih raznovrsnihraznovrsnih kategorijakategorija imovine,imovine, čiječijeprocenuprocenu svihsvih raznovrsnihraznovrsnih kategorijakategorija imovine,imovine, čiječijespecifičnostespecifičnoste karakteristikekarakteristike dodatnododatno varirajuvariraju uuzavisnostizavisnosti odod granegrane ii delatnostidelatnosti preduzećapreduzeća..

�� UkolikoUkoliko sese samosamo vršivrši procenaprocena nekihnekih stavkistavkimaterijalnematerijalne imovineimovine (za(za potrebepotrebe osiguranjaosiguranja iliili uuslučajuslučaju sudskihsudskih sporova),sporova), tadatada procenuprocenu mogumogusamostalnosamostalno dada izvršeizvrše pomenutipomenuti ekspertieksperti..

Page 38: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ProceniteljskaProceniteljska profesijaprofesija uu našojnašoj zemljizemlji jošjoš uvekuvek nijenijedovoljnodovoljno dobrodobro definisanadefinisana ii razvijenarazvijena..

�� ProcenamaProcenama sese uglavnomuglavnom bavebave revizorskerevizorske iikonsultantskekonsultantske firme,firme, aa nivonivo kompetentnostikompetentnostiproceniteljaprocenitelja uu njimanjima značajnoznačajno variravarira..

�� NajznačajnijiNajznačajniji raloziralozi zaza nekvalitetannekvalitetan radradprofesionalnihprofesionalnih proceniteljaprocenitelja ii eksperataeksperata zazapojedinačnupojedinačnu procenuprocenu leželeže uu nedostatkunedostatku znanjaznanja iiprofesionalnihprofesionalnih proceniteljaprocenitelja ii eksperataeksperata zazapojedinačnupojedinačnu procenuprocenu leželeže uu nedostatkunedostatku znanjaznanja iineprofesionalnomneprofesionalnom odnosuodnosu premaprema posluposlu..

�� UU svetusvetu proceniteljskaproceniteljska profesijaprofesija imaima dugudugu tradicijutradicijuii njomnjom sese bavebave osobeosobe kojekoje susu edukovaneedukovane iisertifikovanesertifikovane zaza to,to, bezbez obziraobzira nana svojesvoje ranijeranijeobrazovanjeobrazovanje..

Page 39: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� OnaOna podrazumevapodrazumeva posedovanjeposedovanje specifičnihspecifičnih znanjaznanjaoo imoviniimovini kojakoja jeje predmetpredmet proceneprocene ii primenuprimenuspecifičnihspecifičnih metodologijametodologija zaza utvrđivanjeutvrđivanje vrednostivrednosti..

�� UU našimnašim uslovimauslovima jeje neophodnoneophodno povećatipovećati brojbrojkompetentnihkompetentnih proceniteljaprocenitelja ii omogućitiomogućiti njihovonjihovosertifikovanjesertifikovanje ii daljudalju kontinuiranukontinuiranu edukacijuedukaciju uuskladuskladu sasa međunarodnimmeđunarodnim standardimastandardima..InicijalnaInicijalna edukacijaedukacija trebatreba dada sese vršivrši tokomtokom�� InicijalnaInicijalna edukacijaedukacija trebatreba dada sese vršivrši tokomtokomuniverzitetskihuniverzitetskih studija,studija, aa specijalizovanaspecijalizovana edukacijaedukacijabibi trebalotrebalo dada budebude kontinuirana,kontinuirana, organizovanaorganizovana ododstranestrane profesijeprofesije ii uu funkcijifunkciji sticanjasticanja sertifikatasertifikata..

�� OvakavOvakav ambijentambijent trebatreba dada omogućiomogući dada sese proceneprocenevrševrše uu skladuskladu sasa pravilimapravilima strukestruke ii uzuz poštovanjepoštovanjeetičkogetičkog kodeksakodeksa..

Page 40: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� PrviPrvi korakkorak nana tomtom planuplanu jeje napravljennapravljen osnivanjemosnivanjemNacionalnogNacionalnog udruženjaudruženja proceniteljaprocenitelja SrbijeSrbije..

�� NUPSNUPS trebatreba dada imaima uu viduvidu ciljeveciljeve kojekoje profesijaprofesijatrebatreba dada ispuniispuni uu javnomjavnom interesuinteresu (povećanje(povećanjekvalitetakvaliteta obavljenihobavljenih procena),procena), prilagođavajućiprilagođavajući sesepripri tomtom promenjenimpromenjenim zahtevimazahtevima ii okolnostimaokolnostima..

�� ProceniteljiProcenitelji bibi uu krajnjojkrajnjoj linijiliniji trebalotrebalo dada steknusteknuprofesionalne,profesionalne, tehničketehničke ii industrijskeindustrijske kompetencijekompetencijeProceniteljiProcenitelji bibi uu krajnjojkrajnjoj linijiliniji trebalotrebalo dada steknusteknuprofesionalne,profesionalne, tehničketehničke ii industrijskeindustrijske kompetencijekompetencijekakokako bibi moglimogli dada dajudaju merodavnimerodavni profesionalniprofesionalni sudsud..

�� KrunaKruna svegasvega jeje veštinaveština dada sese nana bazibazi analizeanalizeraznovrsnihraznovrsnih podatakapodataka ii uzuz uvažavanjeuvažavanje relevantnihrelevantnihčinjenicačinjenica ii okolnostiokolnosti izvukuizvuku validnivalidni zaključcizaključci oovrednostivrednosti preduzećapreduzeća iliili delovadelova njegovenjegove imovineimovine..

Page 41: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

NesređeneNesređene evidencije o imovinievidencije o imovini

�� PosaoPosao proceneprocene vrednostivrednosti nijenije mogućemoguće obavitiobavitikvalitetnokvalitetno bezbez pouzdanepouzdane evidencijeevidencije oo imoviniimovini..

�� PriPri tom,tom, proceniteljimaproceniteljima nijenije dovoljnadovoljna samosamo aažžurnaurnaracunovodstvenaracunovodstvena evidencijaevidencija,, većveć iineknjigovodstveneneknjigovodstvene evidencijeevidencije oo karakteristikama,karakteristikama,neknjigovodstveneneknjigovodstvene evidencijeevidencije oo karakteristikama,karakteristikama,upotrebi,upotrebi, lokaciji,lokaciji, vlasništvuvlasništvu nadnad imovinomimovinom itditd..

�� ZbogZbog nedostatakanedostataka uu navedenimnavedenim evidencijama,evidencijama,proceniteljimaproceniteljima jeje znatnoznatno otezanotezan posao,posao, aa problemiproblemirasturastu kakokako rasteraste veličinaveličina preduzećapreduzeća..

�� PrviPrvi korakkorak uu proceniproceni jeje identifikacijaidentifikacija imovineimovinekojakoja jeje samosamo nana prviprvi pogledpogled jednostavanjednostavan posaoposao..

Page 42: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ProceniteljProcenitelj ćeće sese mnogomnogo lakšelakše uveritiuveriti uu postojanjepostojanjenekretnina,nekretnina, postrojenjapostrojenja ii krupnijihkrupnijih stavkistavki opreme,opreme,negonego uu slučajuslučaju opremeopreme manjihmanjih gabaritagabarita ii manjemanjepojedinačnepojedinačne vrednosti,vrednosti, kadakada jeje prinuđenprinuđen dada seseoslanjaoslanja nana postojećepostojeće evidencijeevidencije..

�� ČakČak sese ii kodkod krupnijihkrupnijih stavkistavki materijalnematerijalne imovineimovinedešavadešava dada nekeneke stavkestavke nene budubudu identifikovaneidentifikovane jerjerihih greškomgreškom nemanema uu evidenciji,evidenciji, nalazenalaze sese nana drugojdrugojihih greškomgreškom nemanema uu evidenciji,evidenciji, nalazenalaze sese nana drugojdrugojlokacijilokaciji itditd..

�� KodKod sitnijihsitnijih stavkistavki imovineimovine sasa manjommanjompojedinačnompojedinačnom vrednošćuvrednošću proceniteljprocenitelj ćeće izvršitiizvršitiidentifikacijuidentifikaciju nana osnovuosnovu popisapopisa imovineimovine ukolikoukoliko jejeonon urađenurađen korektnokorektno..

Page 43: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� Međutim,Međutim, uu našojnašoj praksipraksi sese nene poklanjapoklanja dovoljnadovoljnapažnjapažnja popisivanjupopisivanju ovakveovakve imovineimovine iakoiako ukupanukupanzbirzbir njenenjene vrednostvrednost možemože dada budebude veomaveoma značajanznačajan(sitna(sitna proizvodnaproizvodna oprema,oprema, uređaji,uređaji, alati)alati)..

�� ImovinaImovina sasa nerešenimnerešenim pravnimpravnim statusomstatusom nene bibitrebalotrebalo dada budebude vrednovanavrednovana nini bilansirana,bilansirana, papaproceniteljiprocenitelji prilikomprilikom identifikacijeidentifikacije gubegube punopunovremenavremena nana imovinskoimovinsko--pravnepravne analizeanalize..vremenavremena nana imovinskoimovinsko--pravnepravne analizeanalize..

�� VelikiVeliki problemproblem predstavljapredstavlja ii nedostataknedostatakdokumentacijedokumentacije oo tehničkimtehničkim ii funkcionalnimfunkcionalnimkarakteristikamakarakteristikama imovine,imovine, aa čestočesto sese dešavadešava dadaproceniteljprocenitelj nene možemože pouzdanopouzdano dada ocenioceni nini kolikokolikogodinagodina sese nekineki objekatobjekat iliili opremaoprema koristikoristi..

Page 44: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ToTo značajnoznačajno otežotežavaava ii procenuprocenu realnogrealnog stepenastepenautrošenostiutrošenosti osnovnihosnovnih sredstava,sredstava, štošto nijenijejednostavanjednostavan posaoposao nini kadakada postojepostoje podacipodaci..

�� StogaStoga susu proceniteljiprocenitelji prinuđeniprinuđeni dada vrševrše analizeanalizesličneslične imovineimovine iliili dada iziz nekihnekih drugihdrugih internihinternihevidencijaevidencija (o(o proizvodnjiproizvodnji iliili održavaju)održavaju) posrednoposrednodolazedolaze dodo vrednostivrednosti amortizacijeamortizacije..NaNa menadžmentumenadžmentu preduzećapreduzeća jeje dada unaprediunapredi sistemsistem�� NaNa menadžmentumenadžmentu preduzećapreduzeća jeje dada unaprediunapredi sistemsisteminternihinternih kontrolakontrola ii tokovetokove dokumentacijedokumentacije kakokako bibi sesestvorilastvorila pouzdanapouzdana osnovaosnova zaza kvalitetnokvalitetno finansijskofinansijskoizveštavanjeizveštavanje ii vrednovanjevrednovanje preduzećapreduzeća..

�� ToTo sese odnosiodnosi prepre svegasvega nana sređivanjesređivanje evidencijaevidencijakojekoje nisunisu obavezneobavezne premaprema zakonuzakonu oo računovodstvuračunovodstvuii drugimdrugim propisimapropisima..

Page 45: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

Teškoće u primeni metodologije i standarda za Teškoće u primeni metodologije i standarda za procenuprocenu

�� MetodologijaMetodologija ii standardistandardi zaza procenuprocenu sese nene mogumogu uupotpunostipotpunosti primenitiprimeniti uu domaćemdomaćem privrednomprivrednomambijentu,ambijentu, papa korišćenekorišćene metodemetode čestočesto morajumoraju bitibitimodifikovanemodifikovane iliili sese odustajeodustaje odod primeneprimenemodifikovanemodifikovane iliili sese odustajeodustaje odod primeneprimenenajadekvatnijenajadekvatnije metodemetode..

�� TRŽIŠNATRŽIŠNA METODAMETODA sese koristikoristi kadakada proceniteljproceniteljvrednujevrednuje imovinuimovinu (nekretnine,(nekretnine, transportnatransportnasredstva,sredstva, univerzalnauniverzalna oprema)oprema) zaza kojukoju postojipostojiaktivnoaktivno tržištetržište nana kojemkojem sese stalnostalno trgujetrguje istomistom iliilisličnomsličnom imovinomimovinom..

Page 46: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ŠtoŠto jeje većiveći brojbroj transakcijatransakcija nana datimdatim tržištima,tržištima, totoćeće tržišnetržišne cenecene bitibiti boljabolja osnovaosnova zaza utvrđivanjeutvrđivanje ferfertržišnetržišne vrednosti,vrednosti, aa akoako tržištetržište nijenije dovoljnodovoljnoaktivnoaktivno tržišnetržišne cenecene nećeneće bitibiti reprezentativnereprezentativne..

�� TržišnaTržišna metodametoda imaima ograničenuograničenu primenuprimenu jerjerpreduzećapreduzeća (posebno(posebno uu našimnašim uslovima)uslovima) nemajunemajupunopuno imovineimovine zaza kojukoju postojepostoje aktivnaaktivna tržišta,tržišta, papa seseonaona moramora kombinovatikombinovati sasa ostalimostalim metodamametodama..onaona moramora kombinovatikombinovati sasa ostalimostalim metodamametodama..

�� ČakČak ii kadakada sese ispuneispune svisvi preduslovipreduslovi zaza primenuprimenu oveovemetode,metode, retkoretko kadakada sese tržišnetržišne cenecene mogumogu preuzetipreuzetibezbez određenihodređenih korekcija,korekcija, obziromobzirom dada retkoretko postojipostojipotpunapotpuna identičnostidentičnost ii uporedivostuporedivost imovineimovine kojakoja seseprocenjujeprocenjuje sasa imovinomimovinom kojomkojom sese trgujetrguje..

Page 47: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� PrilikomPrilikom korekcijakorekcija tržišnihtržišnih cenacena trebatreba uzetiuzeti uu obzirobzirsledećesledeće faktorefaktore::-- efektivnaefektivna staroststarost imovineimovine-- stanjestanje imovineimovine kojakoja sese vrednujevrednuje uu odnosuodnosu nanauporedivuuporedivu imovinuimovinu-- kapacitetkapacitet-- lokacijalokacija nekretninanekretnina-- lokacijalokacija nekretninanekretnina-- proizvođačproizvođač-- uticajuticaj količinekoličine kojomkojom sese trgujetrguje nana tržišnutržišnu cenucenu

Page 48: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� TROŠKOVNATROŠKOVNA METODAMETODA sese koristikoristi uu situacijamasituacijamakadakada (proizvodna)(proizvodna) preduzećapreduzeća posedujuposeduju imovinuimovinu sasaposebnimposebnim karakteristikamakarakteristikama (nekretnine(nekretnine zaza posebneposebnenamene,namene, specijalizovanuspecijalizovanu opremu)opremu) kojakoja sese nabavljanabavljapopo porudžbiniporudžbini..

�� ZaZa takvutakvu imovinuimovinu nene postojipostoji aktivnoaktivno tržištetržište nitiniticenecene kojekoje bibi sese moglemogle upotrebitiupotrebiti kaokao osnovaosnova zaza ferfertržišnutržišnu vrednostvrednost..tržišnutržišnu vrednostvrednost..

�� StogaStoga proceniteljiprocenitelji koristekoriste troškovnutroškovnu metodu,metodu,odnosnoodnosno troškovetroškove (amortizovane)(amortizovane) zamene,zamene,polazećipolazeći odod pretpostavkepretpostavke dada kupackupac nećeneće platitiplatiti viševišeodod iznosaiznosa nabavnenabavne vrednostivrednosti novenove imovineimovineumanjeneumanjene zaza amortizacijuamortizaciju..

Page 49: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� ToTo značiznači dada sese troškovitroškovi zamenezamene koristekoriste kaokaoaproksimacijaaproksimacija ferfer tržišnetržišne vrednostivrednosti imovineimovine..

�� KaoKao ii kodkod vrednovanjavrednovanja celineceline preduzeća,preduzeća, troškovnatroškovnametodametoda kodkod vrednovanjavrednovanja pojedinačnihpojedinačnih stavkistavkiimovineimovine jeje zahtevnazahtevna ii skupa,skupa, posebnoposebno uu slučajuslučajuvelikihvelikih preduzećapreduzeća kojakoja posedujuposeduju punopuno pojedinačnihpojedinačnihstavkistavki osnovnihosnovnih sredstavasredstava..UU takvimtakvim uslovimauslovima posebnoposebno dolazedolaze dodo izražajaizražaja ii�� UU takvimtakvim uslovimauslovima posebnoposebno dolazedolaze dodo izražajaizražaja iiproblemiproblemi kompetentnostikompetentnosti procenitelja,procenitelja, nesređenihnesređenihevidencija,evidencija, identifikacijeidentifikacije imovineimovine itditd..

�� TadaTada sese posebnaposebna pažnjapažnja posvećujeposvećuje adekvatnomadekvatnomvrednovanjuvrednovanju manjegmanjeg brojabroja vrednijihvrednijih stavkistavkiimovine,imovine, štošto sese postižepostiže konsultovanjemkonsultovanjem relevantnihrelevantnihizvoraizvora oo nabavnimnabavnim cenamacenama sličneslične imovineimovine..

Page 50: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� RelevantniRelevantni izvoriizvori susu građevinskagrađevinska preduzećapreduzeća (kada(kadasese procenjujeprocenjuje vrednostvrednost nekretnina)nekretnina) iliili proizvođačiproizvođačiisteiste iliili sličneslične opremeopreme..

�� NakonNakon togatoga sese nabavnanabavna vrednostvrednost manjemanje vrednihvrednihstavkistavki aproksimiraaproksimira nana bazibazi manjemanje pouzdanihpouzdanihinformacijainformacija oo mogućimmogućim troškovimatroškovima zamenezamene..

�� OvakavOvakav pristuppristup možemože dada rezultirarezultira ii velikimvelikimgreškamagreškama uu proceniproceni ferfer vrednostivrednosti imovine,imovine,OvakavOvakav pristuppristup možemože dada rezultirarezultira ii velikimvelikimgreškamagreškama uu proceniproceni ferfer vrednostivrednosti imovine,imovine,posebnoposebno ondaonda kadakada manjemanje vrednevredne stavkestavke imovineimovineuu ukupnomukupnom zbiruzbiru imajuimaju značajnuznačajnu vrednostvrednost..

�� PoredPored nabavnenabavne vrednostivrednosti novenove imovine,imovine, nanaformiranjeformiranje ferfer vrednostivrednosti utičuutiču ii preostalipreostali ekonomskiekonomskivekvek trajanjatrajanja ii stepenstepen amortizovanostiamortizovanosti imovine,imovine, štoštoiziskujeiziskuje dostupnedostupne ii sređenesređene evidencijeevidencije oo sredstvimasredstvima

Page 51: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Trošškovnekovnemetodevrednovanja preduzeća --metoda metoda likvidacionelikvidacionevrednostivrednosti----metoda

�� PRINOSNAPRINOSNA METODAMETODA sese koristikoristi zaza vrednovanjevrednovanjevelikihvelikih postrojenja,postrojenja, zaokruženihzaokruženih proizvodnihproizvodnihpogona,pogona, posebnihposebnih nekretninanekretnina iliili krupnijekrupnije opreme,opreme,zatozato štošto postojipostoji mogućnostmogućnost merenjamerenja budućihbudućih koristikoristiodod korišćenjakorišćenja navedenenavedene imovineimovine..

�� StogaStoga ćeće ferfer vrednostvrednost imovineimovine predstavljatipredstavljatisadašnjusadašnju vrednostvrednost budućihbudućih novčanihnovčanih tokovatokova iliilidobitidobiti kojukoju generišugenerišu datadata sredstvasredstva..dobitidobiti kojukoju generišugenerišu datadata sredstvasredstva..

�� OvakavOvakav pristuppristup imaima veomaveoma ograničenuograničenu upotrebuupotrebu uunašimnašim uslovima,uslovima, jerjer iziskujeiziskuje kvalitetnukvalitetnu bazubazupodatakapodataka oo rezultatimarezultatima korišćenjakorišćenja imovineimovine uuprošlosti,prošlosti, kaokao ii planoveplanove zaza njenonjeno daljedalje korišćenjekorišćenje..