of 41 /41
PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1 DELATNOST: 68.20 Iznamljivanje vlastitih ili iznamljenih nekretnina i upravljanje njima 81.10 Usluge održavanje objekata 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti MATIČNI BROJ: 08711585 PIB: 100838380 JBBK:82364 OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: Subotica 236 Subotica, januar 2014.god.

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa...

 • PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU

  ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1 DELATNOST:

  68.20 Iznamljivanje vlastitih ili iznamljenih nekretnina i upravljanje njima 81.10 Usluge održavanje objekata 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

  MATIČNI BROJ: 08711585 PIB: 100838380 JBBK:82364 OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: Subotica 236

  Subotica, januar 2014.god.

 • 2

  S A D R Ž A J :

  1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

  2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

  3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

  4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU

  5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

  6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

  7. INVESTICIJE

  8. ZADUŽENOST

  9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

  10. CENE

  11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

 • 3

  Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća

  - Zakon o budžetskom sistemu - Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu - Zakon o javnim preduzećima - Zakon o komunalnim delatnostima - Zakon o javnim nabavkama - Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima - Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit

  pravnih lica AP, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta RS jedinici lokalne samouprave

  - Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovaja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće

  - Uputstvo za izradu Programa poslovanja za 2014. godinu sa sadržajem programa i obrascima dobijeno od Ministarstva finansija

  - Uputstvo za pripremu programa poslovanja za 2014. godinu dobijeno od Grada Subotica (broj: II-401/2014)

  - Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

  - Dopis Ministarstva privrede broj: 332-01-00005/2013-09 od 24. decembra 2013. godine - Odluka o budžetu grada Subotice za 2014. God. - Odluka o osnivanju javnog komunalnog preduzeća «Subotičke pijace»(Službeni list grada Subotice

  br.7/2009 prečišćeni tekst)

  - Odluka o pijačnom redu (Službeni list opštine Subotica br. 46/2000, 30/2001, 26/2008).

  1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

  Misija

  Poslovno okruženje preduzeća prvenstveno čini poljoprivreda, a naročito individualni poljoprivredni proizvođači. Poslovanje našeg preduzeća puno zavisi o vremenskim uslovima, pošto 32% prihoda je od pijačarine, što se naplaćuje od vrednosti izložene robe na pijačnoj tezgi, u godinama kada vremenski uslovi ne pogoduju dobrom rodu poljoprivrednih proizvoda, naši prihodi od pijačarine su niži. Primećeno je da pojava «megamarketa» u gradu u izvesnoj meri smanjuje promet roba na našim pijacama. Ovu negativnu pojavu pokušavamo prevazići zajedno sa našim zakupcima pomoću odgovarajućih marketinških nastupa u medijima i na pijacama. Potrebno je stanovništvu objasniti da pravu svežu robu mogu nabaviti samo od direktnih proizvođača, a oni su prisutni isključivo na našim pijacama. I pored sve izraženije konkurencije drugih oblika trgovine, interesovanje kupaca za pijace se nije bitno promenilo. To potvrđuje podatak da je ukupan promet roba na pijacama u Republici u prethodnom periodu zabeležio rast od 12,4%. Tradicija i specifičnost, uz uvođenje novih sadržaja kao što je na primer, organski vrednija hrana ili zdrava hrana, garantuju da pijace imaju budućnost. I kao deo komunalne infrastrukture gradova, opština i naseljenih mesta i kao tržišne institucije. Posebno treba naglasiti da su pijace jedine tržišne institucije koje omogućuju direktan kontakt proizvođača i krajnjeg potrošača. Samo pijace mogu da ponude proizvod koji u istom danu prelazi put „od njive do trpeze“. To je jedan od ključnih prednosti na kojoj treba graditi viziju razvoja ove delatnosti. Punu pažnju posvećujemo kvalitetu životnih namirnica na našim pijacama. Izgradili smo dobru saradnju sa Veterinarskom i sa Sanitarnom inspekcijom. Što se tiče konkurencije u profilu preduzeća, u Subotici pored našeg preduzeća sa pijačnom delatnošću se bavi i AD «Tržnica» na robnoj pijaci i na pijaci na Paliću i Aleksandrovo.

  JKP «Subotičke pijace» Subotica osnovano je kao javno komunalno preduzeće, Odlukom SO Subotica, 26.09.2000. godine, sa zadatkom da upravlja i organizuje rad i razvoj zelenih pijaca u gradu. Rad je počeo

 • 4

  01.01.2001. godine, sa oko 750 prodajnih jedinica. Tokom zadnjih godina broj prodajnih jedinica je povećan na preko 900 prodajnih jedinica. Preduzeće gazduje sa više od 800 tezgi i prodajnih mesta i sa 108 poslovnih prostora. Komunalna funkcija svrstava pijačnu delatnost u red delatnosti od posebnog značaja za normalno i nesmetano funkcionisanje grada. Pijace su organizovana mesta za snabdevanje stanovništva sa svežim životnim namirnicama i drugim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, te kao takva predstavljaju sastavni i neodvojivi deo komunalne infrastrukture.

  Vizija Preduzeće od novembra 2007. godine poseduje i sertifikat ISO 9001 za uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom od strane renomirane sertifikacione kuće Certop i u svom poslovanju rukovodi da uspostavljeni sistem stalno poboljšava i unapređuje. U toku 2012.godine izvršena je implementacija i sertifikacija standarda ISO 14001- Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, integrisano sa standardom ISO 9001. Liderstvo u pijačnoj delatnosti pokazuje i činjenica da je predsednik upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije već 3 uzastopna mandata iz redova poslovodstva preduzeća.

  Ciljevi Na osnovu odluke Gradskog veća, preduzeću od 2008.godine povereno je i organizacija «Međunarodnog i regionalnog sajma privrede», koji je održan već sedam puta u organizaciju preduzeća. U 2014. god. se planira održavanje sajma pod nazivom „VIII Međunarodni i regionalni sajam privrede – Subotica 2014“ u periodu od 6. do 9. juna. Od decembra 2011.godine organizovanje zimskog vašara na gradskom trgu pod nazivom „Winterfest“ povereno je našem preduzeću. Vašar se održava u tehničkoj organizaciji JKP „Subotičke pijace“. Cilj je da se navedene manifestacije i dalje održavaju u organizaciji JKP „Subotičke pijace“, uz naglasak da se iz godine u godinu poboljša kvalitet organizovanja i posećenost, u cilju kako bi građani doživljavali manifestacije kao tradicija grada. Među ciljeve preduzeća spada unapređenje i usklađivanje pijačne delatnosti prema novim zakonskim propisima, kao i učestvovanje u izradi zakona i propisa vezano za pijačnu delatnost kroz Odbor za zakonodavstvo Udruženja pijaca Srbije.

 • 5 2.

  OR

  GA

  NIZ

  AC

  ION

  A S

  TR

  UK

  TU

  RA

  - ŠE

  MA

  L

  EG

  EN

  DA

  :

  SA

  VE

  TN

  IK

  DIR

  EK

  TO

  RA

  DIR

  EK

  TO

  R

  PR

  ED

  ST

  AV

  N.

  RU

  KO

  VO

  DS

  T.

  KO

  NT

  RO

  LO

  R

  KA

  DR

  O.O

  PŠT

  I P

  OS

  LO

  VI

  MA

  RK

  ET

  ING

  SE

  KT

  OR

  ZA

  S

  AJM

  OV

  E

  RE

  FER

  EN

  T Z

  A

  KA

  D.O

  .PO

  S.

  KO

  M.F

  INA

  NS

  I.

  SEK

  TO

  R

  TE

  HN

  IČK

  I

  SE

  KT

  OR

  DIR

  EK

  TO

  R

  TE

  H.S

  EK

  TO

  R

  SL

  BA

  O

  DR

  ŽA

  VA

  NJA

  N

  AB

  AV

  KA

  N

  AP

  LA

  TN

  A

  SL

  BA

  K

  OM

  .FIN

  AN

  S.

  SL

  BA

  DIR

  EK

  TO

  R

  KO

  M.F

  IN.S

  EK

  .

  PO

  SL

  OV

  A

  SL

  BE

  NIK

  Z

  A J

  .N.

  KO

  OR

  DIN

  AT

  O

  RU

  KO

  VO

  DIL

  . S

  LU

  ŽB

  E

  BL

  AG

  AJN

  IK

  PO

  SL

  OV

  A

  PIJA

  CE

  RE

  FE

  RE

  NT

  N

  AP

  LA

  TE

  PO

  MO

  ĆN

  I R

  EF

  ER

  EN

  T

  RE

  FE

  RE

  NT

  K

  OM

  ER

  CIJ

  .SL

  .

  RE

  FE

  RE

  NT

  FI

  NA

  NS

  IJ.S

  L.1

  UN

  IVE

  .RA

  DN

  . Z

  A S

  LO

  Ž.P

  OS.

  UN

  IVE

  RZ

  AL

  . R

  AD

  NIK

  INFO

  RM

  AT

  IČ.

  INT

  ER

  .ČIS

  TA

  Č

  -HIG

  IJE

  NIČ

  AR

  RU

  KO

  VO

  DIL

  . SE

  KT

  OR

  A

  RE

  FE

  RE

  NT

  T

  EH

  N.S

  EK

  TO

  .

  SEK

  TO

  R

  SL

  BA

  OR

  GA

  NIZ

  AC

  ION

  A S

  TR

  UK

  TU

  RA

  FUN

  KC

  IJE

  VIŠ

  I R

  EFE

  RE

  NT

  1

  RE

  FE

  RE

  NT

  ZA

  P

  RA

  VN

  E P

  OS

  .

 • 6

  I MENADŽMENT: DIREKTOR

  -po funkciji vrši i marketinške poslove

  -po funkciji obavlja komunikacione odnose sa javnošću

  I. 2. Služba za opšte i kadrovske poslove:

  -referent za opšte i kadrovske poslove/poslovni sekretar

  II KOMERCIJALNO FINANSIJSKI SEKTOR

  -Direktor komerc. finansijskog sektora/Zamenik direktora

  II 1. KOMERC. FINANSIJSKA SLUŽBA:

  Planira, realizuje, prati i dokumentuje proces pružanja pijačne usluge, kao i vrši nadzor rada autsors isporučilaca

  usluga prema pisanim Procedurama i Radnim uputstvima.

  II 2. NAPLATNA SLUŽBA:

  Vrši naplatu pijačne usluge na terenu, rukovodi sa radom pijaca, izveštava o procesima na terenu i preuzima

  određene mere za nesmetano funkcionisanje pijaca prema pisanim Procedurama i Radnim uputstvima.

  II 3. NABAVNA SLUŽBA:

  Vrši dokumentovanje i nabavku roba i usluga prema pisanim Procedurama i Radnim uputstvima.

  II 4. KNJIGOVODSTVENA SLUŽBA – autsors

  II 5. PRAVNA SLUŽBA – autsors

  III TEHNIČKI SEKTOR:

  -Direktor tehničkog sektora/Predstavnik rukovodstva za IMS

  -Referent tehničkog sektora

  -Inženjer informatičar

  III 1. SLUŽBA ODRŽAVANJA

  Vrši investiciono, preventivno i tekuće održavanje pijačnih objekata i infrastrukture prema pisanim Procedurama i

  Radnim uputstvima. Pored toga vrši interventno čišćenje pijaca i spoljnih lokacija.

  III 2. SLUŽBA ČIŠĆENJA I HIGIJENE – autsors

  III 3. SLUŽBA FIZIČKOG OBEZBEĐENJA OBJEKATA – autsors

  IV SEKTOR ZA ORGANIZACIJU SAJMOVA I PRIREDBI:

  - Rukovodilac sektora

  -Vrši planiranje i organizovanje sajmova (Međunarodni sajam privrede) i raznih priredbi (Winterfest,itd.)

 • 7

  3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

  Način finansiranja preduzeća :

  Finansiranje celokupnog poslovanja preduzeća vrši se od sopstvenih prihoda. Osnovno opredeljenje menadžmenta preduzeća, da svake poslovne godine, na investicije i na investiciono održavanje pijačnih objekata izdvoji najmanje 15% od ukupnog godišnjeg prihoda. 3.1. Procena fizičkog obima aktivnostu u 2013 godini PLAN PROIZVODNJE -fizički obim proizvodnje - usluga (U jedinicama mere)

  Red Br.

  Naziv proizvoda usluge

  Jed. mere

  Ostvareno 2012

  Plan 2013

  Ostvare. 2013

  Plan 2014

  Indeks 5/4 6/4 7/6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Tezga kom 479 479 479 479 100,00 100,00 100,00

  2. Rashladna vitrina kom 32 32 32 32 100,00 100,00 100,00

  3. Poluzatv. posl. pros kom 3 3 3 3 100,00 100,00 100,00

  4. Prod. prostor kom 32 32 32 32 100,00 100,00 100,00

  5. Poslovni prostor kom 115 115 115 115 100,00 100,00 100,00

  6. Pijačno mesto1 kom 250 250 250 250 100,00 100,00 100,00

  Ukupno: 911 911 911 911 100,00 100,00 100,00 1pijačna mesta na Kvantaškoj pijaci i na spoljnim lokacijama su u sezonskoj eksploataciji 3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2013. godinu i tekstualno obrazloženje pozicija

  R.br.

  Vrsta prihoda Ostvareno

  2012. Plan 2013.

  Ostvareno 2013.

  procena Plan 2014

  Indeks 6/4

  1 2 3 4 5 6 7 1. Zakup pijačnog objekta 43.119.883,00 44.600.000,00 45.625.913,00 46.836.400,00 105 2. Pijačarina 18.474.018,00 18.500.000,00 18.562.506,00 19.000.000,00 103 3. Godišnja rezervacija 8.566.440,00 7.600.000,00 7.114.762,00 7.000.000,00 92 4. Ostali prihodi 527.410,00 1.200.000,00 1.285.425,00 1.000.000,00 83

  5 Rezervisana sredstva iz 2013

  1.000.000,00 -

  6. Ukupno pijačna delatnost 70.687.751,00 71.900.000,00 72.558.606,00 74.836.400,00 104

  7.

  Sajam: sufinansiranje od strane Grada Subotica i Pokrajinski sekretarijat za privredu, kao i prihodi sajma

  6.435.529,00 6.000.000,00 5.657.441,00 5.000.000,00 83

  8.

  Zimski vašar „Winterfest“: sufinansiranje i prihodi vašara

  2.480.000,00

  738.460,00 3.218.460,00

  1.500.000,00 835.983,00 1.550.000,00 103

  9. Ukupno 80.341.740,00 79.400.000,00 79.052.030,00 81.386.400,00 103

 • 8

  Izvori prihoda Prihodi od Sajma privrede:

  Rashodi Sajma privrede: R.br. Naziv rashoda Iznos

  1. Projektovanje, izgradnja i opremanje štandova (JNMV) 2.250.000,00 2. Zakup Sportske hale 200.000,00 3. Izgradnja elektroinstalacije za štandove 200.000,00 4. Troškovi transporta i rad viljuškara 50.000,00 5. Fizičko obezbeđenje manifestacije 150.000,00 6. Čišćenje i spremanje 150.000,00 7. Odnošenje smeća 50.000,00 8. Ishrana radnika 100.000,00 9. Štampani materijal (sajamski katalog, pozivnice ...) 380.000,00

  10. Reklama i reklamni materijal 250.000,00 11. Reprezentacija 200.000,00 12. Diplome, zahvalnice i pehari 120.000,00 13. Kancelarijski materijal 50.000,00 14. PTT usluge (pošta, telefon ...) 50.000,00 15. PDV 250.000,00 16. Gorivo 30.000,00 17. Ozvučenje 100.000,00 18. Usluge prevodioca 30.000,00 19. Ugovori o delu (hostese, KUD...) 40.000,00 20. Osiguranje manifestacije i eksponata 80.000,00 21. Nabavka razne opreme i materijala 200.000,00 22. Putni troškovi i dnevnice 30.000,00 23. Iznajmljivanje opreme ( LCD tv, plejer...) 40.000,00

  Ukupno: 5.000.000,00

  R.br. Naziv prihoda Iznos 1. Prihodi od kotizacije izlagača 1.500.000,00 2. Namenska sredstva Grada Subotica 2.000.000,00 3. Namenska sredstva APV - konkurs 1.500.000,00 Ukupno 5.000.000,00

 • 9

  Prihodi od zimskog vašara – Winterfest R.br. Naziv prihoda Iznos

  1. Prihodi od kotizacije izlagača 800.000,00 2. Namenska sredstva Grada Subotica 750.000,00 Ukupno 1.550.000,00

  Rashodi zimskog vašara - Winterfest: R.br. Naziv rashoda Iznos

  1. Transportni troškovi 100.000,00 2. Gorivo 50.000,00 3. Kancelarijski materijal 20.000,00 4. Troškovi održavanje inventara (popravka i farbanje drvenih

  kućica )

  500.000,00 5. Elektroinstalaterski radovi 100.000,00 6. Fizičko obezbeđenje 250.000,00 7. Čišćenje 50.000,00 8. Reklama i propaganda 50.000,00 9. Štamparske usluge 20.000,00

  10. PDV 250.000,00 11. Nabavka opreme (klupe i stolovi) 160.000,00

  Ukupno 1.550.000,00

 • 10

  3.2.

  1. B

  ilan

  s st

  anja

  na

  dan

  31.1

  2.20

  13. p

  lan

  i pro

  cena

  B

  ILA

  NS

  ST

  AN

  JA N

  A D

  AN

  31.

  12.2

  013

  u hi

  ljad

  ama

  dina

  ra

  Gru

  rаču

  nа,

  čun

  P O

  Z I

  C I

  J A

  AO

  P

  Izn

  os

  Plа

  n 3

  1.12

  .201

  3.

  Pro

  cen

  а 31

  .12.

  2013

  .

  1 2

  3 4

  5

  AK

  TIV

  A

  A. S

  TA

  LN

  A I

  MO

  VIN

  A (

  002+

  003+

  004+

  005+

  009)

  00

  1 18

  ,879

  .00

  18,8

  79.0

  0 00

  I.

  NE

  UP

  LA

  ĆE

  N U

  PIS

  AN

  I K

  AP

  ITA

  L

  002

  0.00

  0.

  00

  012

  II. G

  OO

  DW

  ILL

  00

  3 0.

  00

  0.00

  01

  bez

  012

  II

  I. N

  EM

  AT

  ER

  IJA

  LN

  A U

  LA

  GA

  NJA

  00

  4 0.

  00

  0.00

  IV

  . NE

  KR

  ET

  NIN

  E, P

  OS

  TR

  OJE

  NJA

  , OP

  RE

  MA

  I B

  IOL

  KA

  S

  RE

  DS

  TV

  A (

  006+

  007+

  008)

  00

  5 18

  ,862

  .00

  18,8

  62.0

  0

  020,

  022,

  023,

  026,

  027(

  deo)

  , …

  1. N

  ekre

  tnin

  e, p

  ostr

  ojen

  jа i

  opre

  006

  18,8

  62.0

  0 18

  ,862

  .00

  024,

  027(

  deo)

  ,028

  (deo

  ) 2.

  Inv

  esti

  cion

  e ne

  kret

  nine

  00

  7 0.

  00

  0.00

  021,

  025,

  027d

  eo,

  028d

  eo

  3. B

  iolo

  škа

  sred

  stvа

  00

  8 0.

  00

  0.00

  IV

  . DU

  GO

  RO

  ČN

  I FI

  NA

  NS

  IJS

  KI

  PL

  AS

  MA

  NI

  (010

  +01

  1)

  009

  17.0

  0 17

  .00

  030

  do 0

  32,

  039(

  deo)

  1.

  Uče

  šćа

  u kа

  pitа

  lu

  010

  17.0

  0 17

  .00

  033

  do 0

  38,0

  39

  (deo

  )-03

  7 2.

  Ost

  аli d

  ugor

  očni

  fin

  аnsi

  jski

  plа

  smаn

  i 01

  1 0.

  00

  0.00

  B

  . OB

  RT

  NA

  IM

  OV

  INA

  (01

  3+01

  4+01

  5)

  012

  2,75

  6.00

  4,

  376.

  00

  10 d

  o 13

  , 15

  I. Z

  AL

  IHE

  01

  3 14

  5.00

  14

  5.00

  14

  II. S

  TA

  LN

  A S

  RE

  DS

  TV

  A N

  AM

  EN

  JEN

  A P

  RO

  DA

  JI I

  S

  RE

  DS

  TV

  A P

  OS

  LO

  VA

  NJA

  KO

  JE S

  E O

  BU

  ST

  AV

  LJA

  01

  4 0.

  00

  0.00

  II

  I. K

  RA

  TK

  OR

  PO

  TR

  , PL

  AS

  MA

  NI

  I G

  OT

  OV

  INA

  (0

  16+

  017+

  018+

  019+

  020)

  01

  5 2,

  611.

  00

  4,23

  1.00

  20, 2

  1 i 2

  2 os

  im

  223

  1. P

  otrа

  živа

  njа

  016

  1,41

  7.00

  1,

  815.

  00

  223

  2. P

  otrа

  živа

  njа

  zа v

  iše

  plаć

  en p

  orez

  dobi

  tаk

  017

  127.

  00

  127.

  00

  23 m

  inus

  237

  3.

  Krа

  tkor

  očni

  fin

  аnsi

  jski

  plа

  smаn

  i 01

  8 0.

  00

  0.00

  24

  4.

  Got

  ovin

  ski e

  kviv

  аlen

  ti i

  goto

  vinа

  01

  9 1,

  000.

  00

  2,24

  0.00

 • 11

  27 i

  28 o

  sim

  288

  5.

  PD

  V i

  AV

  R

  020

  67.0

  0 49

  .00

  288

  IV. O

  DL

  EN

  A P

  OR

  ES

  KA

  SR

  ED

  ST

  VA

  02

  1 0.

  00

  0.00

  V. P

  OS

  LO

  VN

  A I

  MO

  VIN

  A (

  001+

  012+

  021)

  02

  2 21

  ,635

  .00

  23,2

  55.0

  0 29

  G

  . GU

  BIT

  AK

  IZ

  NA

  D V

  ISIN

  E K

  AP

  ITA

  LA

  02

  3 0.

  00

  0.00

  D. U

  KU

  PN

  A A

  KT

  IVA

  (02

  2+02

  3)

  024

  21,6

  35.0

  0 23

  ,255

  .00

  88

  Đ. V

  AN

  BIL

  AN

  SN

  A A

  KT

  IVA

  02

  5 0.

  00

  0.00

  PA

  SIV

  A

  A. K

  AP

  ITA

  L (

  102+

  103+

  104+

  105+

  106-

  107+

  108-

  109-

  110)

  10

  1 12

  ,086

  .00

  13,6

  66.0

  0 30

  I.

  OS

  NO

  VN

  I I

  OS

  TA

  LI

  KA

  PIT

  AL

  10

  2 0.

  00

  0.00

  31

  II

  . NE

  UP

  LA

  ĆE

  NI

  UP

  ISA

  NI

  KA

  PIT

  AL

  10

  3 0.

  00

  0.00

  32

  II

  I. R

  EZ

  ER

  VE

  10

  4 66

  .00

  66.0

  0 33

  0 i 3

  31

  IV. R

  EV

  AL

  OR

  IZA

  CIO

  NE

  RE

  ZE

  RV

  E

  105

  0.00

  0.

  00

  332

  V. N

  ER

  EA

  LIZ

  OV

  AN

  I D

  OB

  ICI

  PO O

  SN

  OV

  U H

  OV

  10

  6 0.

  00

  0.00

  33

  3 V

  I. N

  ER

  EA

  LIZ

  OV

  AN

  I G

  UB

  ICI

  PO

  OS

  NO

  VU

  HO

  V

  107

  0.00

  0.

  00

  34

  VII

  . NE

  RA

  SP

  OR

  EN

  I D

  OB

  ITA

  K

  108

  12,0

  20.0

  0 13

  ,600

  .00

  35

  VII

  I. G

  UB

  ITA

  K

  109

  0.

  00

  037

  i 237

  IX

  . OT

  KU

  PL

  JEN

  E S

  OP

  ST

  VE

  NE

  AK

  CIJ

  E

  110

  0.

  00

  B

  . DU

  GO

  RO

  ČN

  A R

  EZ

  ER

  VIS

  AN

  JA I

  OB

  AV

  EZ

  E

  (112

  +11

  3+11

  6)

  111

  9,54

  9.00

  9,

  589.

  00

  40

  I. D

  UG

  OR

  NA

  RE

  ZE

  RV

  ISA

  NJA

  11

  2 0.

  00

  2,50

  0.00

  41

  II

  . DU

  GO

  RO

  ČN

  E O

  BA

  VE

  ZE

  (11

  4+11

  5)

  113

  987.

  00

  987.

  00

  414,

  415

  1.

  Dug

  oroč

  ni k

  redi

  ti

  114

  0.00

  0.

  00

  41 b

  ez 4

  14 i

  415

  2. O

  stаl

  e du

  goro

  čne

  obаv

  eze

  115

  987.

  00

  987.

  00

  II

  I. K

  RA

  TK

  OR

  NE

  OB

  AV

  EZ

  E

  (117

  +11

  8+11

  9+12

  0+12

  1+12

  2)

  116

  8,56

  2.00

  6,

  102.

  00

  42, o

  sim

  427

  1.

  Krа

  tkor

  očne

  fin

  аnsi

  jske

  obа

  veze

  11

  7 2,

  000.

  00

  1,56

  3.00

  427

  2. O

  bаve

  ze p

  o os

  novu

  sre

  dstа

  vа n

  аmen

  jeni

  h pr

  odаj

  i i s

  reds

  tаvа

  po

  slov

  аnjа

  koj

  e se

  obu

  stаv

  ljа

  118

  0.00

  0.

  00

  43 i

  44

  3. O

  bаve

  ze iz

  pos

  lovа

  njа

  119

  4,30

  0.00

  2,

  457.

  00

  45, 4

  6

  4. O

  stаl

  e kr

  аtko

  ročn

  e ob

  аvez

  e 12

  0 80

  0.00

  14

  1.00

  47

  i 48

  , osi

  m 4

  81

  i 49

  osim

  498

  5.

  Obа

  veze

  po

  osno

  vu P

  DV

  i os

  tаli

  h jа

  vnih

  pri

  hodа

  i PV

  R

  121

  1,36

  0.00

  1,

  364.

  00

  481

  6. O

  bаve

  ze p

  o os

  novu

  por

  ezа

  nа d

  obit

  12

  2 10

  2.00

  57

  7.00

  49

  8 IV

  . OD

  LO

  ŽE

  NE

  PO

  RE

  SK

  E O

  BA

  VE

  ZE

  12

  3

  0.00

  V. U

  KU

  PN

  A P

  AS

  IVA

  (10

  1+11

  1+12

  3)

  124

  21,6

  35.0

  0 23

  ,255

  .00

  89

  G. V

  AN

  BIL

  AN

  SN

  A P

  AS

  IVA

  12

  5

 • 12

  3.

  2.2. B

  ilan

  s us

  peha

  BIL

  AN

  S U

  SP

  EH

  A

  U p

  erio

  du o

  d 01

  .01.

  2013

  . do

  31.1

  2. 2

  013.

  god

  ine

  u

  hilj

  adam

  a di

  nara

  G

  rup

  а rа

  čun

  а,

  rаču

  n

  P O

  Z I

  C I

  J A

  AO

  P

  Izn

  os

  Plа

  n 3

  1.12

  .201

  3.

  Pro

  cen

  а 31

  .12.

  2013

  .

  1 2

  3 4

  5

  A. P

  RIH

  OD

  I I

  RA

  SH

  OD

  I IZ

  RE

  DO

  VN

  OG

  PO

  SL

  OV

  AN

  JA

  I. P

  OS

  LO

  VN

  I P

  RIH

  OD

  I (2

  02+

  203+

  204-

  205+

  206)

  20

  1 66

  ,806

  .00

  70.5

  28,0

  0 60

  i 61

  1.

  Pri

  hodi

  od

  prod

  аje

  202

  15,4

  16.0

  0 17

  .704

  ,00

  62

  2. P

  riho

  di o

  d аk

  tivi

  rаnj

  а uč

  inаk

  а i r

  obe

  203

  - -

  630

  3. P

  oveć

  аnje

  vre

  dnos

  ti z

  аlih

  а uč

  inаk

  а 20

  4 -

  -

  631

  4. S

  mаn

  jenj

  e vr

  edno

  sti z

  аlih

  а uč

  inаk

  а 20

  5 -

  -

  64 i

  65

  Ost

  аli p

  oslo

  vni p

  riho

  di

  206

  53,

  400.

  00

  52.8

  24,0

  0

  II. P

  OS

  LO

  VN

  I R

  AS

  HO

  DI

  (208

  DO

  212

  ) 20

  7 65

  ,050

  .00

  67

  .388

  ,00

  50

  1. N

  аbаv

  nа v

  redn

  ost p

  rodа

  te r

  obe

  208

  - -

  51

  2. T

  rošk

  ovi m

  аter

  ijаl

  а 20

  9 5,

  720.

  00

  5.71

  7,00

  52

  3.

  Tro

  škov

  i zаr

  аdа,

  nаk

  nаdа

  zаr

  аdа

  i ost

  аli l

  ični

  rаs

  hodi

  21

  0 30

  ,565

  .00

  31.5

  50,0

  0 54

  4.

  Tro

  škov

  i аm

  orti

  zаci

  je i

  reze

  rvis

  аnjа

  21

  1 1,

  100.

  00

  3.00

  0,00

  53

  i 55

  5.

  Ost

  аli p

  oslo

  vni r

  аsho

  di

  212

  29,

  883.

  00

  27.6

  21,0

  0

  III.

  PO

  SL

  OV

  NI

  DO

  BIT

  AK

  (20

  1-20

  7)

  213

  1,75

  6.00

  2.

  640,

  00

  IV

  . PO

  SL

  OV

  NI

  GU

  BIT

  AK

  (20

  7-20

  1)

  214

  0.00

  0,

  00

  66

  V. F

  INA

  NS

  IJS

  KI

  PR

  IHO

  DI

  215

  228.

  00

  71,0

  0 56

  V

  I. F

  INA

  NS

  IJS

  KI

  RA

  SH

  OD

  I 21

  6 67

  9.00

  49

  0,00

  67

  , 68

  VII

  . OST

  AL

  I PR

  IHO

  DI

  217

  93.0

  0 28

  1,00

  57

  , 58

  VII

  I. O

  ST

  AL

  I R

  AS

  HO

  DI

  218

  714.

  00

  689,

  00

  IX

  . DO

  BIT

  AK

  IZ

  RE

  DO

  VN

  OG

  PO

  SL

  OV

  AN

  JA P

  RE

  O

  PO

  RE

  ZIV

  AN

  JA (

  2013

  -214

  +21

  5-21

  6+21

  7-21

  8)

  219

  684

  ,00

  1.81

  3,00

  69-5

  9 X

  . GU

  BIT

  AK

  IZ

  RE

  DO

  VN

  OG

  PO

  SL

  OV

  AN

  JA P

  RE

  O

  PO

  RE

  ZIV

  AN

  JA (

  214-

  213-

  215+

  216-

  217+

  218)

  22

  0 0.

  00

  0,00

  59

  -69

  XI.

  NE

  TO

  DO

  BIT

  AK

  PO

  SL

  OV

  AN

  JA K

  OJE

  SE

  OB

  US

  TA

  VL

  JA

  221

  X

  II. N

  ET

  O G

  UB

  ITA

  K P

  OS

  LO

  VA

  NJA

  KO

  JE S

  E

  OB

  US

  TA

  VL

  JA

  222

  B

  . DO

  BIT

  AK

  PR

  E O

  PO

  RE

  ZIV

  AN

  JA (

  219-

  220+

  221-

  222)

  22

  3 68

  4.00

  1.

  813,

  00

 • 13

  V

  . GU

  BIT

  AK

  PR

  E O

  POR

  EZ

  IVA

  NJA

  (22

  0-21

  9+22

  2-22

  1)

  224

  G

  . PO

  RE

  Z N

  A D

  OB

  ITA

  K

  72

  1 1.

  Por

  eski

  rаs

  hod

  peri

  odа

  225

  103.

  00

  347,

  00

  722

  2. O

  dlož

  eni p

  ores

  ki r

  аsho

  di p

  erio

  226

  722

  3. O

  dlož

  eni p

  ores

  ki p

  riho

  di p

  erio

  227

  723

  D. I

  SP

  LA

  ĆE

  NA

  LIČ

  NA

  PR

  IMA

  NJA

  PO

  SL

  OD

  AV

  CU

  22

  8

  Đ. N

  ET

  O D

  OB

  ITA

  K (

  223-

  224-

  225-

  226+

  227-

  228)

  22

  9 5

  81.0

  0 1.

  466,

  00

  E

  . NE

  TO

  GU

  BIT

  AK

  (22

  4-22

  3+22

  5+22

  6-22

  7+22

  8)

  230

  Ž

  . NE

  TO

  DO

  BIT

  AK

  KO

  JI P

  RIP

  AD

  A M

  AN

  JIN

  SK

  IM

  UL

  AG

  IMA

  23

  1

  Z

  . NE

  TO

  DO

  BIT

  AK

  KO

  JI P

  RIP

  AD

  A V

  LA

  SN

  ICIM

  A

  MA

  TIČ

  NO

  G P

  RA

  VN

  OG

  LIC

  A

  232

  I.

  ZA

  RA

  DA

  PO

  AK

  CIJ

  I

  1.

  Osn

  ovnа

  zаr

  аdа

  po а

  kcij

  i 23

  3

  3.2.

  3. Iz

  vešt

  aj o

  toko

  vim

  a go

  tovi

  ne

  IZ

  VE

  ŠT

  AJI

  O T

  OK

  OV

  IMA

  GO

  TO

  VIN

  E

  u p

  erio

  du

  od 0

  1.01

  . do

  31.1

  2. 2

  013.

  God

  ine

  u hi

  ljad

  ama

  dina

  ra

  P O

  Z I

  C I

  J A

  AO

  P

  Iz

  nos

  P

  lаn

  31.

  12.2

  013.

  P

  roce

  31.1

  2.20

  13.

  1 2

  3 4

  A. T

  OK

  OV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  PO

  SL

  OV

  NIH

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I

  PR

  ILIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  PO

  SL

  OV

  NIH

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I 30

  1 72

  ,585

  .00

  74,8

  98.0

  0 1.

  Pro

  dаjа

  i pr

  imlj

  eni а

  vаns

  i 30

  2 72

  ,585

  .00

  74,8

  98.0

  0 2.

  Pri

  mlj

  ene

  kаm

  аte

  iz p

  oslo

  vnih

  аkt

  ivno

  sti

  303

  0.

  00

  3. O

  stаl

  i pri

  livi i

  z re

  dovn

  og p

  oslo

  vаnj

  а 30

  4

  0.00

  O

  DL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z P

  OS

  LO

  VN

  IH A

  KT

  IVN

  OST

  I 30

  5 73

  ,385

  .00

  75,6

  49.0

  0 1.

  Isp

  lаte

  dob

  аvlj

  аčim

  а i d

  аti а

  vаns

  i 30

  6 33

  ,000

  .00

  35,9

  28.0

  0 2.

  Zаr

  аde,

  nаk

  nаde

  zаr

  аde

  i ost

  аli l

  ični

  rаs

  hodi

  30

  7 30

  ,565

  .00

  29,8

  66.0

  0 3.

  Plа

  ćene

  kаm

  аte

  308

  190.

  00

  194.

  00

  4. P

  orez

  dobi

  tаk

  309

  130.

  00

  127.

  00

  5. P

  lаćа

  njа

  po o

  snov

  u os

  tаli

  h jа

  vnih

  pri

  hodа

  31

  0 9,

  500.

  00

  9,53

  4.00

  N

  ET

  O P

  RIL

  IV G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  PO

  SL

  OV

  NIH

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I 31

  1

  0.00

  N

  ET

  O O

  DL

  IV G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  PO

  SL

  OV

  NIH

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I 31

  2 80

  0.00

  75

  1.00

  B

  . TO

  KO

  VI

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z A

  KT

  IVN

  OST

  I IN

  VE

  ST

  IRA

  NJA

 • 14

  PR

  ILIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I IN

  VE

  ST

  IRA

  NJA

  31

  3

  0.00

  1.

  Pro

  dаjа

  аkc

  ijа

  i ude

  lа (

  neto

  pri

  livi)

  31

  4

  0.00

  2.

  Pro

  dаjа

  nem

  аter

  ijаl

  nih

  ulаg

  аnjа

  , nek

  retn

  inа,

  pos

  troj

  enjа

  , opr

  eme

  i bi

  ološ

  kih

  sred

  stаv

  а 31

  5

  0.00

  3.

  Ost

  аli f

  inаn

  sijs

  ki p

  lаsm

  аni (

  neto

  pri

  livi

  ) 31

  6

  0.00

  4.

  Pri

  mlj

  ene

  kаm

  аte

  iz а

  ktiv

  nost

  i inv

  esti

  rаnj

  а 31

  7

  0.00

  5.

  Pri

  mlj

  ene

  divi

  dend

  e 31

  8

  0.00

  O

  DL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z A

  KT

  IVN

  OS

  TI

  INV

  ES

  TIR

  AN

  JA

  319

  340.

  00

  350.

  00

  1. K

  upov

  inа

  аkci

  jа i

  udel

  а (n

  eto

  odli

  vi)

  320

  0.

  00

  2. K

  upov

  inа

  nem

  аter

  ijаl

  nih

  ulаg

  аnjа

  , nek

  retn

  inа,

  pos

  troj

  enjа

  , op

  rem

  e i b

  iolo

  ških

  sre

  dstа

  321

  340.

  00

  350.

  00

  3. O

  stаl

  i fin

  аnsi

  jski

  plа

  smаn

  i (ne

  to o

  dliv

  i)

  322

  0.

  00

  NE

  TO

  PR

  ILIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z A

  KT

  IVN

  OS

  TI

  INV

  ES

  TIR

  AN

  JA

  323

  0.

  00

  NE

  TO

  OD

  LIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z A

  KT

  IVN

  OS

  TI

  INV

  ES

  TIR

  AN

  JA

  324

  340.

  00

  350.

  00

  V. T

  OK

  OV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I FI

  NA

  NS

  IRA

  NJA

  PR

  ILIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I FI

  NA

  NS

  IRA

  NJA

  32

  5 2,

  000.

  00

  2,00

  0.00

  1.

  Uve

  ćаnj

  e os

  novn

  og k

  аpit

  аlа

  326

  0.

  00

  2. D

  ugor

  očni

  i kr

  аtko

  ročn

  i kre

  diti

  (ne

  to p

  rili

  vi)

  327

  2,00

  0.00

  2,

  000.

  00

  3. O

  stаl

  e du

  goro

  čne

  i krа

  tkor

  očne

  obа

  veze

  32

  8

  0.00

  O

  DL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z A

  KT

  IVN

  OS

  TI

  FIN

  AN

  SIR

  AN

  JA

  329

  794.

  00

  794.

  00

  1. O

  tkup

  sop

  stve

  nih

  аkci

  jа i

  udel

  а 33

  0

  0.00

  2.

  Dug

  oroč

  ni i

  krаt

  koro

  čni k

  redi

  ti i

  ostа

  le o

  bаve

  ze (

  neto

  odl

  ivi)

  33

  1

  0.00

  3.

  Fin

  аnsi

  jski

  lizi

  ng

  332

  794.

  00

  794.

  00

  4. I

  splа

  ćene

  div

  iden

  de

  333

  0.

  00

  NE

  TO

  PR

  ILIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z A

  KT

  IVN

  OS

  TI

  FIN

  AN

  SIR

  AN

  JA

  334

  1,20

  6.00

  1,

  206.

  00

  NE

  TO

  OD

  LIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z A

  KT

  IVN

  OS

  TI

  FIN

  AN

  SIR

  AN

  JA

  335

  0.00

  0.

  00

  G. S

  VE

  GA

  PR

  ILIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  33

  6 74

  ,585

  .00

  76,8

  98.0

  0 D

  . SV

  EG

  A O

  DL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E

  337

  74,5

  19.0

  0 76

  ,793

  .00

  Đ. N

  ET

  O P

  RIL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E

  338

  66.0

  0 1.

  206.

  00

  E. N

  ET

  O O

  DL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E

  339

  0.00

  1

  .101

  ,00

  GO

  TO

  VIN

  A N

  A P

  ET

  KU

  OB

  RA

  ČU

  NS

  KO

  G P

  ER

  IOD

  A

  340

  2,12

  2.00

  2,

  122.

  00

  PO

  ZIT

  IVN

  E K

  UR

  SN

  E R

  AZ

  LIK

  E P

  O O

  SN

  OV

  U P

  RE

  RA

  ČU

  NA

  G

  OT

  OV

  INE

  34

  1 52

  .00

  58.0

  0 N

  EG

  AT

  IVN

  E K

  UR

  SN

  E R

  AZ

  LIK

  E P

  O O

  SN

  OV

  U P

  RE

  RA

  ČU

  NA

  G

  OT

  OV

  INE

  34

  2 0.

  00

  3.00

  G

  OT

  OV

  INA

  NA

  KR

  AJU

  OB

  RA

  ČU

  NS

  KO

  G P

  ER

  IOD

  A

  343

  2,24

  0.00

  2,

  282.

  00

 • 15

  4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

  Analiza poslovnog okruženja:

  Poslovno okruženje preduzeća prvenstveno čini poljoprivreda, a naročito individualni poljoprivredni proizvođači. Poslovanje našeg preduzeća puno zavisi o vremenskim uslovima, pošto 32% prihoda je od pijačarine, što se naplaćuje od vrednosti izložene robe na pijačnoj tezgi, u godinama kada vremenski uslovi ne pogoduju dobrom rodu poljoprivrednih proizvoda, naši prihodi od pijačarine su niži. Primećeno je da pojava «megamarketa» u gradu u izvesnoj meri smanjuje promet roba na našim pijacama. Ovu negativnu pojavu pokušavamo prevazići zajedno sa našim zakupcima pomoću odgovarajućih marketinških nastupa u medijima i na pijacama. Potrebno je stanovništvu objasniti da pravu svežu robu mogu nabaviti samo od direktnih proizvođača, a oni su prisutni isključivo na našim pijacama. I pored sve izraženije konkurencije drugih oblika trgovine, interesovanje kupaca za pijace se nije bitno promenilo. To potvrđuje podatak da je ukupan promet roba na pijacama u Republici u prethodnom periodu zabeležio rast od 12,4%. Tradicija i specifičnost, uz uvođenje novih sadržaja kao što je na primer, organski vrednija hrana ili zdrava hrana, garantuju da pijace imaju budućnost. I kao deo komunalne infrastrukture gradova, opština i naseljenih mesta i kao tržišne institucije. Posebno treba naglasiti da su pijace jedine tržišne institucije koje omogućuju direktan kontakt proizvođača i krajnjeg potrošača. Samo pijace mogu da ponude proizvod koji u istom danu prelazi put „od njive do trpeze“. To je jedan od ključnih prednosti na kojoj treba graditi viziju razvoja ove delatnosti. Što se tiče konkurencije u profilu preduzeća, u Subotici pored našeg preduzeća sa pijačnom delatnošću se bavi i AD «Tržnica» na robnoj pijaci i na pijaci na Paliću i Aleksandrovo.

  Procena resursa javnog preduzeća: Na osnovu sačinjene procene vrednosti preduzeća, vrednost preduzeća sačinjavaju sledeći resursi:

  R.br. Naziv Vrednost (din) 1. Infrastruktura 24.751.011,00 2. Objekti 52.837.979,26 3. Oprema 5.202.813,24 4. Inventar 3.142.936,59 5. Mot. vozila 1.826.006,33 Ukupno 87.760.746,42

  Što se tiče humanih resursa, preduzeće ima kvalifikovanu radnu snagu za obavljanje svojih zadataka, pored toga sa stalnim usavršavanjem rešavamo sve potrebe unutar preduzeća. Informacionu tehnologiju poboljšavamo i proširujemo svake godine prema finansijskoj mogućnosti preduzeća. Smatramo da postojeća informaciona tehnologija, što poseduje preduzeće sasvim solidna, a sa predviđenim razvojem moći ćemo da je održimo na ovom nivou. Od sredine 2011. godine preduzeće raspolaže i sa sertifikovanim službenikom za javne nabavke ( referent komercijale sa odgovarajućom školskom spremom, upućen je na polaganje ispita za službenika za javne nabavke). Na svim pijacama imamo zaposlenog sa položenim ispitom iz pružanja prve pomoći. Svi zaposleni redovno su obučeni iz predmeta protivpožarne zaštite i zaštite zdravlja na radu.

  Pozicioniranje na tržištu: Preduzeće JKP «Subotičke pijace» gledano u celosti nalazi se na samom vrhu pijačnih uprava u Republici Srbiji, što se tiče opremljenosti pijaca i kapaciteta, kao i sa strane pruženih usluga korisnicima naših pijačnih objekata. Po veličini (kapacitet) preduzeće se nalazi na četvrtom mestu, odmah iza Pijačne uprave iz Beograda, Novog Sada i Niša. Što se tiče opremljenosti, redosled je isti. Naglašava se da JKP «Subotičke pijace» nema monopol na tržištu, nego posluje u uslovima tržišne konkurencije.

 • 16

  5.

  PL

  AN

  IRA

  NI

  FIN

  AN

  SIJ

  SK

  I P

  OK

  AZ

  AT

  EL

  JI Z

  A 2

  014.

  GO

  DIN

  U

  5.

  1. B

  ilan

  s st

  anja

  na

  dan

  U h

  ilja

  dam

  a d

  inar

  a G

  rup

  а rа

  čun

  а,

  rаču

  n

  P O

  Z I

  C I

  J A

  AO

  P

  Izn

  os

  Pla

  n 31

  .03.

  2014

  . P

  lan

  30.0

  6.20

  14.

  Pla

  n 30

  .09.

  2014

  . P

  lan

  31.

  12.2

  014.

  1

  2 3

  5 6

  7 8

  A

  KT

  IVA

  A

  .ST

  AL

  NA

  IM

  OV

  INA

  (0

  02+

  003+

  004+

  005+

  009)

  00

  1 1

  7.48

  3 1

  7.48

  3 1

  7.48

  3 1

  7.48

  3

  00

  I. N

  EU

  PL

  EN

  UP

  ISA

  NI

  KA

  PIT

  AL

  00

  2

  01

  2 II

  . GO

  OD

  WIL

  L

  003

  01 b

  ez 0

  12

  III.

  NE

  MA

  TE

  RIJ

  AL

  NA

  UL

  AG

  AN

  JA

  004

  IV

  . NE

  KR

  ET

  NIN

  E, P

  OS

  TR

  OJE

  NJA

  , O

  PR

  EM

  A I

  BIO

  LO

  ŠK

  A S

  RE

  DS

  TV

  A

  (006

  +00

  7+00

  8)

  005

  17.

  466

  17.

  466

  17.

  466

  17.

  466

  020,

  022,

  023,

  026,

  027(

  deo)

  , 1.

  Nek

  retn

  ine,

  pos

  troj

  enjа

  i op

  rem

  а 00

  6 1

  7.46

  6

  17.

  466

  1

  7.46

  6

  17.

  466

  024,

  027(

  deo)

  ,028

  (deo

  ) 2.

  Inv

  esti

  cion

  e ne

  kret

  nine

  00

  7

  021,

  025,

  027

  deo,

  028

  deo

  3. B

  iolo

  škа

  sred

  stvа

  00

  8

  IV

  . DU

  GO

  RO

  ČN

  I FI

  NA

  NS

  IJS

  KI

  PL

  AS

  MA

  NI

  (010

  +01

  1)

  009

  17

  030

  do 0

  32,

  039(

  deo)

  1.

  Uče

  šćа

  u kа

  pitа

  lu

  010

  033d

  o038

  ,039

  (de

  o)-0

  37

  2. O

  stаl

  i dug

  oroč

  ni f

  inаn

  sijs

  ki p

  lаsm

  аni

  011

  1

  7

  B

  . OB

  RT

  NA

  IM

  OV

  INA

  (01

  3+01

  4+01

  5)

  012

  4.47

  6 4.

  476

  4.47

  6 4

  .476

  10

  do

  13, 1

  5 I.

  ZA

  LIH

  E

  013

  14

  II. S

  TA

  LN

  A S

  RE

  DS

  TV

  A N

  AM

  EN

  JEN

  A

  PR

  OD

  AJI

  I S

  RE

  DS

  TV

  A P

  OS

  LO

  VA

  NJA

  K

  OJE

  SE

  OB

  US

  TA

  VL

  JA

  014

  II

  I. K

  RA

  TK

  OR

  PO

  TR

  , PL

  AS

  MA

  NI

  I G

  OT

  OV

  INA

  (01

  6+01

  7+01

  8+01

  9+02

  0)

  015

  20, 2

  1 i 2

  2 os

  im 2

  23

  1. P

  otrа

  živа

  njа

  016

  450

  4

  50

  450

  1

  .800

 • 17

  223

  2. P

  otrа

  živа

  njа

  zа v

  iše

  plаć

  en p

  orez

  dobi

  tаk

  017

  1

  27

  23 m

  inus

  237

  3.

  Krа

  tkor

  očni

  fin

  аnsi

  jski

  plа

  smаn

  i 01

  8

  24

  4.

  Got

  ovin

  ski e

  kviv

  аlen

  ti i

  goto

  vinа

  01

  9 4

  00

  1.00

  0 1.

  000

  2

  .500

  27

  i 28

  osi

  m

  288

  5. P

  DV

  i A

  VR

  02

  0

  49

  288

  IV. O

  DL

  EN

  A P

  OR

  ES

  KA

  SR

  ED

  ST

  VA

  02

  1

  V. P

  OS

  LO

  VN

  A I

  MO

  VIN

  A (

  001+

  012+

  021)

  02

  2 2

  1.95

  9 2

  1.95

  9 2

  1.95

  9 2

  1.95

  9 29

  G

  . GU

  BIT

  AK

  IZ

  NA

  D V

  ISIN

  E K

  AP

  ITA

  LA

  02

  3

  D. U

  KU

  PN

  A A

  KT

  IVA

  (02

  2+02

  3)

  024

  21.

  959

  21.

  959

  21.

  959

  21.

  959

  88

  Đ. V

  AN

  BIL

  AN

  SN

  A A

  KT

  IVA

  02

  5

  PA

  SIV

  A

  A

  . KA

  PIT

  AL

  (10

  2+10

  3+10

  4+10

  5+10

  6-10

  7+10

  8-10

  9-11

  0)

  101

  12.

  691

  12.

  691

  12.

  691

  12.

  691

  30

  I. O

  SN

  OV

  NI

  I O

  ST

  AL

  I K

  AP

  ITA

  L

  102

  66

  66

  66

  66

  31

  II. N

  EU

  PL

  EN

  I U

  PIS

  AN

  I K

  AP

  ITA

  L

  103

  32

  III.

  RE

  ZE

  RV

  E

  104

  330

  i 331

  IV

  . RE

  VA

  LO

  RIZ

  AC

  ION

  E R

  EZ

  ER

  VE

  10

  5

  332

  V. N

  ER

  EA

  LIZ

  OV

  AN

  I D

  OB

  ICI

  PO

  OS

  NO

  VU

  H

  OV

  10

  6

  333

  VI.

  NE

  RE

  AL

  IZO

  VA

  NI

  GU

  BIC

  I P

  O

  OS

  NO

  VU

  HO

  V

  107

  34

  VII

  . NE

  RA

  SP

  OR

  EN

  I D

  OB

  ITA

  K

  108

  3.15

  6 3.

  156

  3.15

  6 1

  2.62

  5 35

  V

  III.

  GU

  BIT

  AK

  10

  9

  03

  7 i 2

  37

  IX. O

  TK

  UP

  LJE

  NE

  SO

  PST

  VE

  NE

  AK

  CIJ

  E

  110

  B

  . DU

  GO

  RO

  ČN

  A R

  EZ

  ER

  VIS

  AN

  JA I

  O

  BA

  VE

  ZE

  (11

  2+11

  3+11

  6)

  111

  2.31

  7 2.

  317

  2.31

  7 9

  .268

  40

  I. D

  UG

  OR

  NA

  RE

  ZE

  RV

  ISA

  NJA

  11

  2

  41

  II

  . DU

  GO

  RO

  ČN

  E O

  BA

  VE

  ZE

  (11

  4+11

  5)

  113

  398

  398

  398

  1.5

  92

  414,

  415

  1.

  Dug

  oroč

  ni k

  redi

  ti

  114

  41 b

  ez 4

  14 i

  415

  2. O

  stаl

  e du

  goro

  čne

  obаv

  eze

  115

  398

  398

  398

  1.5

  92

  II

  I. K

  RA

  TK

  OR

  NE

  OB

  AV

  EZ

  E

  (117

  +11

  8+11

  9+12

  0+12

  1+12

  2)

  116

  1.64

  6 1.

  646

  1.64

  6 7

  .676

  42, o

  sim

  427

  1.

  Krа

  tkor

  očne

  fin

  аnsi

  jske

  obа

  veze

  11

  7 24

  7 24

  7 24

  7 9

  88

  427

  2. O

  bаve

  ze p

  o os

  novu

  sre

  dstа

  vа n

  аmen

  jeni

  h pr

  odаj

  i i s

  reds

  tаvа

  pos

  lovа

  njа

  koje

  se

  obus

  tаvl

  118

  43 i

  44

  3. O

  bаve

  ze iz

  pos

  lovа

  njа

  119

  1.10

  0 1.

  100

  1.10

  0 4

  .400

 • 18

  45, 4

  6

  4. O

  stаl

  e kr

  аtko

  ročn

  e ob

  аvez

  e 12

  0 32

  1 32

  1 32

  1 1

  .286

  47

  i 48

  , osi

  m

  481

  i 49

  osim

  49

  8

  5. O

  bаve

  ze p

  o os

  novu

  PD

  V i

  ostа

  lih

  jаvn

  ih

  prih

  odа

  i PV

  R

  121

  225

  225

  225

  900

  481

  6. O

  bаve

  ze p

  o os

  novu

  por

  ezа

  nа d

  obit

  аk

  122

  1

  02

  498

  IV. O

  DL

  EN

  E P

  OR

  ES

  KE

  OB

  AV

  EZ

  E

  123

  V

  . UK

  UP

  NA

  PA

  SIV

  A (

  101+

  111+

  123)

  12

  4 15

  .000

  15

  .000

  15

  .000

  2

  1.95

  9 89

  G

  . VA

  NB

  ILA

  NS

  NA

  PA

  SIV

  A

  125

 • 19

  5.2. B

  ilan

  s u

  speh

  a u

  per

  iod

  u o

  d 0

  1.01

  . do

  31.1

  2. 2

  014.

  god

  ine

  u

  hil

  jad

  ama

  din

  ara

  Gru

  rаču

  nа,

  čun

  P O

  Z I

  C I

  J A

  A

  OP

  P

  lan

  01.0

  1-31

  .12.

  2014

  .

  Pla

  n 01

  .01-

  31.0

  3.20

  14.

  Pla

  n 01

  .04-

  30.0

  6.20

  14.

  Pla

  n 01

  .07-

  30.0

  9.20

  14.

  Pla

  n 01

  .10-

  31.1

  2.20

  14.

  2 3

  4 5

  6 7

  8 9

  A

  . PR

  IHO

  DI

  I R

  AS

  HO

  DI

  IZ R

  ED

  OV

  NO

  G

  PO

  SL

  OV

  AN

  JA

  I. P

  OS

  LO

  VN

  I P

  RIH

  OD

  I (2

  02+

  203+

  204-

  205+

  206)

  20

  1 66

  .114

  16

  .529

  16

  .529

  16

  .529

  16

  .529

  60 i

  61

  1. P

  riho

  di o

  d pr

  odаj

  e 20

  2 1

  6.00

  0 4.

  000

  4.00

  0 4.

  000

  4.00

  0 62

  2.

  Pri

  hodi

  od

  аkti

  virа

  njа

  učin

  аkа

  i rob

  e 20

  3

  0 0

  0 0

  630

  3. P

  oveć

  аnje

  vre

  dnos

  ti z

  аlih

  а uč

  inаk

  а 20

  4

  0 0

  0 0

  631

  4. S

  mаn

  jenj

  e vr

  edno

  sti z

  аlih

  а uč

  inаk

  а 20

  5

  0 0

  0 0

  64 i

  65

  Ost

  аli p

  oslo

  vni p

  riho

  di

  206

  50.

  114

  12.5

  29

  12.5

  29

  12.5

  29

  12.5

  29

  II

  . PO

  SL

  OV

  NI

  RA

  SH

  OD

  I (2

  08 D

  O 2

  12)

  207

  65.

  436

  16.3

  59

  16.3

  59

  16.3

  59

  16.3

  59

  50

  1. N

  аbаv

  nа v

  redn

  ost p

  rodа

  te r

  obe

  208

  0

  0 0

  0 51

  2.

  Tro

  škov

  i mаt

  erij

  аlа

  209

  5.9

  17

  1.47

  9 14

  79

  1479

  14

  79

  52

  3. T

  rošk

  ovi z

  аrаd

  а, n

  аknа

  dа z

  аrаd

  а i o

  stаl

  i lič

  ni

  rаsh

  odi

  210

  32.

  172

  8.04

  3 8.

  043

  8.04

  3 8.

  043

  54

  4. T

  rošk

  ovi а

  mor

  tizа

  cije

  i re

  zerv

  isаn

  211

  1.5

  00

  375

  375

  375

  375

  53 i

  55

  5. O

  stаl

  i pos

  lovn

  i rаs

  hodi

  21

  2 2

  5.84

  7 6.

  462

  6.46

  2 6.

  462

  6.46

  2

  III.

  PO

  SL

  OV

  NI

  DO

  BIT

  AK

  (20

  1-20

  7)

  213

  678

  17

  0 17

  0 17

  0 17

  0

  IV. P

  OS

  LO

  VN

  I G

  UB

  ITA

  K (

  207-

  201)

  21

  4

  0 0

  0 0

  66

  V. F

  INA

  NS

  IJS

  KI

  PR

  IHO

  DI

  215

  100

  25

  25

  25

  25

  56

  V

  I. F

  INA

  NS

  IJS

  KI

  RA

  SH

  OD

  I 21

  6 2

  50

  63

  63

  63

  63

  67, 6

  8 V

  II. O

  ST

  AL

  I P

  RIH

  OD

  I 21

  7 2

  00

  50

  50

  50

  50

  57, 5

  8 V

  III.

  OS

  TA

  LI

  RA

  SH

  OD

  I 21

  8 6

  00

  150

  150

  150

  150

  IX

  . DO

  BIT

  AK

  IZ

  RE

  DO

  VN

  OG

  PO

  SL

  OV

  AN

  JA

  PR

  E O

  PO

  RE

  ZIV

  AN

  JA (

  2013

  -214

  +21

  5-21

  6+21

  7-21

  8)

  219

  678

  17

  0 17

  0 17

  0 17

  0

  69-5

  9 X

  . GU

  BIT

  AK

  IZ

  RE

  DO

  VN

  OG

  PO

  SL

  OV

  AN

  JA

  PR

  E O

  PO

  RE

  ZIV

  AN

  JA (

  214-

  213-

  215+

  216-

  217+

  218)

  22

  0

  0 0

  0 0

  59-6

  9 X

  I. N

  ET

  O D

  OB

  ITA

  K P

  OS

  LO

  VA

  NJA

  KO

  JE S

  E

  221

  0

  0 0

  0

 • 20

  OB

  US

  TA

  VL

  JA

  X

  II. N

  ET

  O G

  UB

  ITA

  K P

  OS

  LO

  VA

  NJA

  KO

  JE S

  E

  OB

  US

  TA

  VL

  JA

  222

  0

  0 0

  0

  B

  . DO

  BIT

  AK

  PR

  E O

  PO

  RE

  ZIV

  AN

  JA (

  219-

  220+

  221-

  222)

  22

  3 6

  78

  170

  170

  170

  170

  V

  . GU

  BIT

  AK

  PR

  E O

  PO

  RE

  ZIV

  AN

  JA (

  220-

  219+

  222-

  221)

  22

  4

  0 0

  0 0

  G

  . PO

  RE

  Z N

  A D

  OB

  ITA

  K

  0 0

  0 0

  721

  1. P

  ores

  ki r

  аsho

  d pe

  riod

  а 22

  5 1

  01

  25

  25

  25

  25

  722

  2. O

  dlož

  eni p

  ores

  ki r

  аsho

  di p

  erio

  226

  0

  0 0

  0 72

  2 3.

  Odl

  ožen

  i por

  eski

  pri

  hodi

  per

  iodа

  22

  7

  0 0

  0 0

  723

  D. I

  SP

  LA

  ĆE

  NA

  LIČ

  NA

  PR

  IMA

  NJA

  P

  OS

  LO

  DA

  VC

  U

  228

  0

  0 0

  0

  Đ

  . NE

  TO

  DO

  BIT

  AK

  (22

  3-22

  4-22

  5-22

  6+22

  7-22

  8)

  229

  577

  14

  4 14

  4 14

  4 14

  4

  E. N

  ET

  O G

  UB

  ITA

  K (

  224-

  223+

  225+

  226-

  227+

  228)

  23

  0

  0 0

  0 0

  Ž

  . NE

  TO

  DO

  BIT

  AK

  KO

  JI P

  RIP

  AD

  A

  MA

  NJI

  NS

  KIM

  UL

  AG

  IMA

  23

  1

  0 0

  0 0

  Z

  . NE

  TO

  DO

  BIT

  AK

  KO

  JI P

  RIP

  AD

  A

  VL

  AS

  NIC

  IMA

  MA

  TIČ

  NO

  G P

  RA

  VN

  OG

  LIC

  A

  232

  0

  0 0

  0

  I.

  ZA

  RA

  DA

  PO

  AK

  CIJ

  I

  0

  0 0

  0

  1. O

  snov

  nа z

  аrаd

  а po

  аkc

  iji

  233

  0

  0 0

  0

  2. U

  mаn

  jenа

  (rа

  zvod

  njen

  а) z

  аrаd

  а po

  аkc

  iji

  234

  0

  0 0

  0 5.

  3.

  Pla

  n d

  obit

  i/gu

  bitk

  a za

  201

  4. G

  odin

  u

  Iz t

  abel

  e «U

  kupn

  i tr

  oško

  vi i

  ras

  hodi

  » vi

  di s

  e da

  pre

  ma

  proc

  eni

  prih

  oda

  i ra

  shod

  a u

  peri

  odu

  janu

  ar-n

  ovem

  bar

  i sa

  pro

  jekc

  ijom

  za

  mes

  ec d

  ecem

  bar

  2013

  . go

  dine

  , pr

  eduz

  eće

  će p

  oslo

  vnu

  godi

  nu z

  avrš

  iti

  sa p

  ozit

  ivni

  m r

  ezul

  tato

  m.

  Uku

  pna

  dobi

  t pr

  e op

  orez

  ivan

  ja ć

  e bi

  ti p

  rem

  a pr

  ogno

  zi 1

  ,464

  ,413

  .00

  dina

  ra.

  Kri

  teri

  jum

  za

  rasp

  odel

  u os

  tvar

  ene

  dobi

  ti z

  a 20

  13. g

  odin

  u, k

  oja

  se d

  eli u

  201

  4. g

  odin

  i pos

  le o

  pore

  ziva

  nja:

  50 %

  od

  ostv

  aren

  e do

  biti

  se

  usm

  erav

  a os

  niva

  ču

  50

  % s

  e ko

  rist

  i nam

  ensk

  i isk

  ljuč

  ivo

  za in

  vest

  icij

  e

 • 21

  5.4. Iz

  vešt

  aj o

  tok

  ovim

  a go

  tovi

  ne

  u

  per

  iod

  u o

  d 0

  1.01

  . do

  31.1

  2. 2

  014.

  god

  ine

  u

  hil

  jad

  ama

  din

  ara

  AO

  P

  PO

  ZIC

  IJA

  P

  lan

  01.0

  1-31

  .12.

  2014

  .

  Pla

  n 01

  .01-

  31.0

  3.20

  14.

  Pla

  n 01

  .04-

  30.0

  6.20

  14.

  Pla

  n 01

  .07-

  30.0

  9.20

  14.

  Pla

  n 01

  .10-

  31.1

  2.20

  14.

  1

  2

  3 4

  5

  6

  7

  A

  . TO

  KO

  VI

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z P

  OS

  LO

  VN

  IH

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I

  301

  PR

  ILIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  PO

  SL

  OV

  NIH

  A

  KT

  IVN

  OS

  TI

  78.9

  36

  19.7

  34

  19.7

  34

  19.7

  34

  19.7

  34

  302

  1. P

  rodа

  jа i

  prim

  ljen

  i аvа

  nsi

  76.3

  66

  19.0

  91

  19.0

  91

  19.0

  91

  19.0

  91

  303

  2. P

  rim

  ljen

  e kа

  mаt

  e iz

  pos

  lovn

  ih а

  ktiv

  nost

  i 10

  0 25

  25

  25

  25

  30

  4 3.

  Ost

  аli p

  rili

  vi iz

  red

  ovno

  g po

  slov

  аnjа

  25

  00

  625

  62

  5

  625

  62

  5

  305

  OD

  LIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  PO

  SL

  OV

  NIH

  A

  KT

  IVN

  OS

  TI

  70.6

  40

  17.6

  60

  17.6

  60

  17.6

  60

  17.6

  60

  306

  1. I

  splа

  te d

  obаv

  ljаč

  imа

  i dаt

  i аvа

  nsi

  38.1

  17

  9.52

  9

  9.52

  9

  9.52

  9

  9.52

  9

  307

  2. Z

  аrаd

  e, n

  аknа

  de z

  аrаd

  e i o

  stаl

  i lič

  ni

  rаsh

  odi

  32.1

  72

  8.04

  3

  8.04

  3

  8.04

  3

  8.04

  3

  308

  3. P

  lаće

  ne k

  аmаt

  e 25

  0 62

  62

  62

  62

  30

  9 4.

  Por

  ez n

  а do

  bitа

  k 10

  1 0

  0

  0

  10

  1 31

  0 5.

  Plа

  ćаnj

  а po

  osn

  ovu

  ostа

  lih

  jаvn

  ih p

  riho

  311

  NE

  TO

  PR

  ILIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z

  PO

  SL

  OV

  NIH

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I 8.

  296

  2.07

  4

  2.07

  4

  2.07

  4

  2.07

  4

  312

  NE

  TO

  OD

  LIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z

  PO

  SL

  OV

  NIH

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I

  B

  . TO

  KO

  VI

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I IN

  VE

  ST

  IRA

  NJA

  313

  PR

  ILIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  AK

  TIV

  NO

  STI

  INV

  ES

  TIR

  AN

  JA

  31

  4 1.

  Pro

  dаjа

  аkc

  ijа

  i ude

  lа (

  neto

  pri

  livi

  )

  315

  2. P

  rodа

  jа n

  emаt

  erij

  аlni

  h ul

  аgаn

  jа,

  nekr

  etni

  nа, p

  ostr

  ojen

  jа, o

  prem

  e i b

  iolo

  ških

  sr

  edst

  аvа

 • 22

  316

  3. O

  stаl

  i fin

  аnsi

  jski

  plа

  smаn

  i (ne

  to p

  rili

  vi)

  317

  4. P

  rim

  ljen

  e kа

  mаt

  e iz

  аkt

  ivno

  sti

  inve

  stir

  аnjа

  318

  5. P

  rim

  ljen

  e di

  vide

  nde

  319

  OD

  LIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I IN

  VE

  ST

  IRA

  NJA

  1.

  000

  250

  25

  0

  250

  25

  0

  320

  1. K

  upov

  inа

  аkci

  jа i

  udel

  а (n

  eto

  odli

  vi)

  321

  2. K

  upov

  inа

  nem

  аter

  ijаl

  nih

  ulаg

  аnjа

  , ne

  kret

  ninа

  , pos

  troj

  enjа

  , opr

  eme

  i bio

  lošk

  ih

  sred

  stаv

  а 1.

  000

  250

  25

  0

  250

  25

  0

  322

  3. O

  stаl

  i fin

  аnsi

  jski

  plа

  smаn

  i (ne

  to o

  dliv

  i)

  323

  NE

  TO

  PR

  ILIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I IN

  VE

  ST

  IRA

  NJA

  324

  NE

  TO

  OD

  LIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I IN

  VE

  ST

  IRA

  NJA

  1.

  000

  250

  25

  0

  250

  25

  0

  V

  . TO

  KO

  VI

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I FI

  NA

  NS

  IRA

  NJA

  325

  PR

  ILIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I F

  INA

  NS

  IRA

  NJA

  326

  1. U

  većа

  nje

  osno

  vnog

  kаp

  itаl

  а

  327

  2. D

  ugor

  očni

  i kr

  аtko

  ročn

  i kre

  diti

  (ne

  to

  pril

  ivi)

  328

  3. O

  stаl

  e du

  goro

  čne

  i krа

  tkor

  očne

  obа

  veze

  329

  OD

  LIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  IZ

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I F

  INA

  NS

  IRA

  NJA

  2.

  289

  572

  57

  2

  572

  57

  2 33

  0 1.

  Otk

  up s

  opst

  veni

  h аk

  cijа

  i ud

  elа

  331

  2. D

  ugor

  očni

  i kr

  аtko

  ročn

  i kre

  diti

  i os

  tаle

  ob

  аvez

  e (n

  eto

  odli

  vi)

  1.00

  0 25

  0

  250

  25

  0

  250

  332

  3. F

  inаn

  sijs

  ki li

  zing

  1.

  000

  250

  25

  0

  250

  25

  0 33

  3 4.

  Isp

  lаće

  ne d

  ivid

  ende

  28

  9

  289

  334

  NE

  TO

  PR

  ILIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I FI

  NA

  NS

  IRA

  NJA

  335

  NE

  TO

  OD

  LIV

  GO

  TO

  VIN

  E I

  Z

  AK

  TIV

  NO

  ST

  I FI

  NA

  NS

  IRA

  NJA

  2.

  289

  572

  57

  2

  572

  2.

  289

  336

  G. S

  VE

  GA

  PR

  ILIV

  I G

  OT

  OV

  INE

  78

  .936

  19

  .734

  19

  .734

  19

  .734

  78

  .936

  33

  7 D

  . SV

  EG

  A O

  DL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E

  76.3

  36

  19.0

  84

  19.0

  84

  19.0

  84

  76.3

  36

  338

  Đ. N

  ET

  O P

  RIL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E

  8.29

  6 2.

  074

  2.

  074

  2.

  074

  8.

  296

  339

  E. N

  ET

  O O

  DL

  IVI

  GO

  TO

  VIN

  E

  3.28

  9 82

  2

  822

  82

  2

  3.28

  9

 • 23

  340

  GO

  TO

  VIN

  A N

  A P

  ET

  KU

  O

  BR

  UN

  SK

  OG

  PE

  RIO

  DA

  2.

  507

  600

  1.

  000

  1.

  000

  2.

  507

  341

  PO

  ZIT

  IVN

  E K

  UR

  SN

  E R

  AZ

  LIK

  E P

  O

  OS

  NO

  VU

  PR

  ER

  UN

  A G

  OT

  OV

  INE

  342

  NE

  GA

  TIV

  NE

  KU

  RS

  NE

  RA

  ZL

  IKE

  PO

  O

  SN

  OV

  U P

  RE

  RA

  ČU

  NA

  GO

  TO

  VIN

  E

  343

  GO

  TO

  VIN

  A N

  A K

  RA

  JU

  OB

  RA

  ČU

  NS

  KO

  G P

  ER

  IOD

  A

  2.50

  0 4

  00

  1.00

  0

  1.00

  0

  2.50

  0

  5.5. S

  ub

  ven

  cije

  Red

  ni

  bro

  j

  01.0

  1-31

  .12.

  2013

  go

  din

  a

  01.0

  1-31

  .12.

  2014

  go

  din

  a

  01.0

  1-31

  .03.

  2014

  go

  din

  a 01

  .04-

  30.0

  6.20

  14

  god

  ina

  01.0

  7-30

  .09.

  2014

  go

  din

  a 01

  .10-

  31.1

  2.20

  14

  god

  ina

  1.

  Pla

  nira

  no

  5,00

  0,00

  0.00

  4.

  250.

  000,

  00

  0.00

  3.

  500.

  000,

  00

  0.00

  75

  0.00

  0,00

  2.

  Ugo

  vore

  no

  4.00

  0.00

  0,00

  3.

  Pov

  učen

  o 4.

  000.

  000,

  00

 • 24

  6.

  PO

  LIT

  IKA

  ZA

  RA

  DA

  I Z

  AP

  LJA

  VA

  NJA

  6.1. T

  rošk

  ovi z

  apos

  len

  ih

  R.

  br.

  T

  rošk

  ovi z

  аpos

  len

  ih

  P

  lan

  2013

  . god

  ine

  Pro

  cen

  a

  2013

  . god

  ine

  Pla

  n 01

  .01-

  31.1

  2.20

  14.

  Pla

  n 01

  .01-

  31.0

  3.20

  14.

  Pla

  n 01

  .04-

  30.0

  6.20

  14.

  Pla

  n 01

  .07-

  30.0

  9.20

  14.

  Pla

  n 01

  .10-

  31.1

  2.20

  14.

  1.

  Mаs

  а N

  ET

  O z

  аrаd

  а (z

  аrаd

  а po

  odb

  itku

  pr

  ipаd

  аjuć

  ih p

  orez

  а i d

  opri

  nosа

  tere

  t rа

  dnik

  а)

  16,7

  27,6

  78.0

  0 16

  .344

  .494

  ,00

  1

  7.50

  2.59

  7,00

  4

  .348

  .951

  ,00

  4.3

  70.2

  67,0

  0 4

  .370

  .267

  ,00

  4.4

  13.1

  12,0

  0

  2.

  Mаs

  а B

  RU

  TO

  1 z

  аrаd

  а (z

  аrаd

  а sа

  pr

  ipаd

  аjuć

  im p

  orez

  imа

  i dop

  rino

  sim

  а nа

  te

  ret r

  аdni

  kа)

  23,

  861,

  091.

  00

  22.8

  51.9

  31,0

  0

  24.4

  78.4

  55,0

  0

  6.08

  1.52

  8,00

  6

  .111

  .936

  ,00

  6.1

  11.9

  36,0

  0 6.

  173.

  055,

  00

  3.

  Mаs

  а B

  RU

  TO

  2 z

  аrаd

  а (z

  аrаd

  а sа

  pr

  ipаd

  аjuć

  im p

  orez

  imа

  i dop

  rino

  sim

  а nа

  te

  ret p

  oslo

  dаvc

  а)

  28,

  296,

  868.

  00

  26.9

  41.4

  28,0

  0

  29.0

  29.0

  00,0

  0 7

  .212

  .084

  ,00

  7.2

  48.1

  45,0

  0 7

  .248

  .145

  ,00

  7.3

  20.6

  26,0

  0 4.

  B

  roj z

  аpos

  leni

  h po

  kаd

  rovs

  koj e

  vide

  ncij

  i 2

  6 2

  6 2

  6 26

  26

  26

  26

  5.

  Bro

  j zаp

  osle

  nih

  po P

  P O

  D o

  brаs

  cim

  а (k

  oji s

  u pr

  imil

  i zаr

  аdu

  u pr

  etho

  dnoj

  go

  dini

  )

  26

  26

  26

  26

  26

  26

  26

  6.

  Pro

  sečn

  а ne

  to z

  аrаd

  а (1

  /4/b

  roj m

  esec

  i)

  zа p

  lаn,

  а (

  1/5/

  broj

  mes

  eci)

  reаl

  izаc

  iju

  5

  3.61

  4,35

  52

  .386

  ,20

  56.0

  98,0

  7 55

  .768

  ,60

  56.0

  29,0

  6 56

  .029

  ,06

  56.5

  78,3

  6

  7.

  Pro

  sečn

  а br

  uto

  1 zа

  rаdа

  (2/

  4/br

  oj

  mes

  eci)

  plаn

  , а (

  2/5/

  broj

  mes

  eci)

  reаl

  izаc

  iju

  7

  6.47

  7.86

  73

  .243

  ,37

  78

  .456

  ,59

  77.9

  68,3

  1 78

  .358

  ,15

  78.3

  58,1

  5 79

  .141

  ,73

  8.

  Pro

  sečn

  а br

  uto

  2 zа

  rаdа

  (3/

  4/br

  oj

  mes

  eci)

  plаn

  , а (

  3/5/

  broj

  mes

  eci)

  reаl

  izаc

  iju

  9

  0.69

  5,09

  86

  .350

  ,73

  93

  .041

  ,67

  92.4

  62,6

  2 92

  .924

  ,94

  92.9

  24,9

  4 93

  .854

  ,18

  9.

  Nаk

  nаde

  po

  ugov

  oru

  o de

  lu

  485

  ,633

  .00

  399.

  031,

  26

  300

  .000

  ,00

  75.

  000,

  00

  75.0

  00,0

  0

  75.0

  00,0

  0

  75.0

  00,0

  0

  10.

  Bro

  j pri

  mаl

  аcа

  nаkn

  аde

  po u

  govo

  ru o

  de

  lu

  8

  8

  1

  1 1

  1

  1

  11

  . P

  rose

  čаn

  izno

  s nа

  knаd

  e (9

  /10)

  6

  9.70

  4,13

  49

  .878

  ,91

  3

  00.0

  00,0

  0 7

  5.00

  0,00

  75

  .000

  ,00

  75

  .000

  ,00

  75

  .000

  ,00

  12

  . N

  аknа

  de p

  o аu

  tors

  kim

  ugo

  vori

  40,

  439.

  00

  40.4

  39,0

  0

  0,0

  0 0

  ,00

  0,0

  0 0

  ,00

  0,0

  0

  13.

  Bro

  j pri

  mаl

  аcа

  nаkn

  ade

  po а

  utor

  skim

  ug

  ovor

  imа

  2

  2

  -

  - -

  - -

  14.

  Pro

  sečа

  n iz

  nos

  nаkn

  аde

  (12/

  13)

  20.

  219,

  50

  20.2

  19,5

  0

  - -

  - -

  - 15

  . N

  аknа

  de p

  o ug

  ovor

  u o

  priv

  rem

  enim

  i 1

  18,4

  64.0

  0 1

  18,4

  64.0

  0 5

  0.00

  0,00

  1

  2.50

  0,00

  12

  .500

  ,00

  1

  2.50

  0,00

  1

  2.50

  0,00

 • 25

  povr

  emen

  im p

  oslo

  vim

  а

  16.

  Bro

  j pri

  mаl

  аcа

  nаkn

  аde

  po u

  govo

  ru o

  pr

  ivre

  men

  im i

  povr

  emen

  im p

  oslo

  vim

  а 2

  0 2

  0 1

  1

  1

  1

  1

  17

  . P

  rose

  čаn

  izno

  s nа

  knаd

  e (1

  5/16

  ) 5

  .923

  ,20

  5.92

  3,20

  5

  0.00

  0,00

  1

  2.50

  0,00

  12

  .500

  ,00

  1

  2.50

  0,00

  1

  2.50

  0,00

  18.

  Nаk

  nаde

  fiz

  ički

  m li

  cim

  а po

  osn

  ovu

  ostа

  lih

  ugov

  orа

  - -

  - -

  - -

  -

  19.

  Bro

  j pri

  mаl

  аcа

  nаkn

  ade

  po o

  snov

  u os

  tаli

  h ug

  ovor

  а

  - -

  - -

  - -

  - 20

  . P

  rose

  čаn

  izno

  s nа

  knаd

  e (1

  8/19

  ) -

  - -

  - -

  - -

  21.

  Nаk

  nаde

  člа

  novi

  uprа

  vnog

  odb

  orа

  651

  .600

  ,00

  497

  .838

  ,00

  54.

  300,

  00

  54.

  300,

  00

  -

  -

  -

  22.

  Bro

  j člа

  novа

  upr

  аvno

  g od

  borа

  7

  7

  7

  7

  -

  -

  -

  23

  . N

  аkna

  de č

  lаno

  vim

  а nа

  dzor

  nog

  odbo

  172

  .800

  ,00

  -

  1.6

  01.6

  00,0

  0 2

  91.2

  00,0

  0 4

  36.8

  00,0

  0 43

  6.80

  0,00

  43

  6.80

  0,00

  24

  . B

  roj č

  lаno

  vа n

  аdzo

  rnog

  odb

  orа

  3

  -

  3

  3

  3

  3

  3

  25.

  Pre

  voz

  zаpo

  slen

  ih n

  а po

  sаo

  i sа

  posl

  а 6

  87,5

  00.0

  0 6

  50.8

  02,7

  9 86

  0.00

  0,00

  21

  5.00

  0,00

  21

  5.00

  0,00

  21

  5.00

  0,00

  21

  5.00

  0,00

  26.

  Dne

  vnic

  e nа

  slu

  žben

  om p

  utu

  1

  00,0

  00.0

  0 5

  0.18

  1,00

  10

  0.00

  0,00

  25

  .000

  ,00

  25

  .000

  ,00

  25

  .000

  ,00

  25

  .000

  ,00

  27

  . N

  аknа

  de tr

  oško

  vа n

  а sl

  užbe

  nom

  put

  u 1

  12,5

  00.0

  0 5

  5.13

  6,00

  11

  2.50

  0,00

  28

  .125

  ,00

  28

  .125

  ,00

  28

  .125

  ,00

  28

  .125

  ,00

  28

  . O

  tpre

  mni

  nа z

  а od

  lаzа

  k u

  penz

  iju

  931

  ,133

  .00

  913

  .480

  ,00

  240.

  000,

  00

  240.

  000,

  00

  -

  -

  -

  29.

  Bro

  j pri

  mаl

  аcа

  3

  3

  1

  1

  -

  -

  -

  30.

  Jubi

  lаrn

  e nа

  grаd

  e 3

  99,4

  00.0

  0 3

  81.1

  41,0

  0 -

  -

  -

  -

  -

  31

  . B

  roj p

  rim

  аlаc

  а 7

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  32

  . S

  meš

  tаj i

  ishr

  аnа

  nа te

  renu

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  33

  . P

  omoć

  rаd

  nici

  i por

  odic

  i rаd

  nikа

  2

  00,0

  00.0

  0 7

  8.38

  5,00

  20

  0.00

  0,00

  5

  0.00

  0,00

  50

  .000

  ,00

  50.0

  00,0

  0 50

  .000

  ,00

  34.

  Sti

  pend

  ije

  -

  -

  35.

  Ost

  аle

  nаkn

  аde

  troš

  kovа

  zаp

  osle

  nim

  а i

  ostа

  lim

  fiz

  ički

  m li

  cim

  а -

  - 20

  0.00

  0,00

  10

  0.00

  0,00

  10

  0.00

  0,00

 • 26

  6.2. D

  inam

  ika

  zap

  ošlj

  avan

  ja

  R. b

  r.

  Osn

  ov o

  dli

  vа/p

  rije

  kаd

  rovа

  B

  roj

  zap

  osle

  nih

  R. b

  r.

  Osn

  ov o

  dli

  vа/p

  rije

  kаd

  rovа

  B

  roj

  zap

  osle

  nih

  Sta

  nje

  na

  dan

  31.

  12.2

  013.

  god

  ine

  26

  Sta

  nje

  na

  dan

  30.

  06.2

  014.

  god

  ine

  26

  1.

  Od

  liv

  kаd

  rovа

  u p

  erio

  du

  01.0

  1.-3

  1.03

  .201

  4.

  1

  1.

  Od

  liv

  kаdr

  ovа

  u p

  erio

  du

  01

  .07.

  -30.

  09.2

  014.

  0

  2.

  Osn

  ov: o

  dlaz

  ak u

  inva

  lids

  ku p

  enzi

  ju je

  dnog

  zap

  osle

  nog

  2.

  nave

  sti o

  snov

  3.

  3.

  4.

  4.

  5.

  5.

  6.

  Pri

  jem

  kаd

  rovа

  u p

  erio

  du

  01

  .01.

  -31.

  03.2

  014.

  1*

  6.

  Pri

  jem

  kаd

  rovа

  u p

  erio

  du

  01

  .07.

  -30.

  09.2

  014.

  0

  7.

  nave

  sti o

  snov

  7.

  na

  vest

  i osn

  ov

  8.

  8.

  S

  tanj

  e n

  a d

  an 3

  1.03

  .201

  4. g

  odin

  e 26

  S

  tan

  je n

  a d

  an 3

  0.09

  .201

  4. g

  odin

  e 26

  R. b

  r.

  Osn

  ov o

  dli

  vа/p

  rije

  kаd

  rovа

  B

  roj

  zap

  osle

  nih

  R

  . br.

  O

  snov

  od

  livа

  /pri

  jem

  а kа

  dro

  Bro

  j za

  pos

  len

  ih

  S

  tanj

  e n

  a d

  an 3

  1.03

  .201

  4. g

  odin

  e 26

  S

  tan

  je n

  a d

  an 3

  0.09

  .201

  4. g

  odin

  e 26

  1.

  Od

  liv

  kаd

  rovа

  u p

  erio

  du

  01.0

  4.-3

  0.06

  .201

  4.

  0

  1.

  Od

  liv

  kаdr

  ovа

  u p

  erio

  du

  01

  .10.

  -31.

  12.2

  014.

  0

  2.

  nave

  sti o

  snov

  2.

  na

  vest

  i osn

  ov

  3.

  3.

  4.

  4.

  5.

  5.

  6.

  Pri

  jem

  kаd

  rovа

  u p

  erio

  du

  01

  .04.

  -30.

  06.2

  014.

  0

  6.

  P

  rije

  m k

  аdro

  vа u

  per

  iod

  u

  01.1

  0.-3

  0.06

  .201

  4.

  0

  7.

  nave

  sti o

  snov

  7.

  na

  ve