41
PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1 DELATNOST: 68.20 Iznamljivanje vlastitih ili iznamljenih nekretnina i upravljanje njima 81.10 Usluge održavanje objekata 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti MATIČNI BROJ: 08711585 PIB: 100838380 JBBK:82364 OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: Subotica 236 Subotica, januar 2014.god.

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU

ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1 DELATNOST:

68.20 Iznamljivanje vlastitih ili iznamljenih nekretnina i upravljanje njima 81.10 Usluge održavanje objekata 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

MATIČNI BROJ: 08711585 PIB: 100838380 JBBK:82364 OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: Subotica 236

Subotica, januar 2014.god.

Page 2: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

2

S A D R Ž A J :

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU

5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

7. INVESTICIJE

8. ZADUŽENOST

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

10. CENE

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Page 3: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

3

Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća

- Zakon o budžetskom sistemu - Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu - Zakon o javnim preduzećima - Zakon o komunalnim delatnostima - Zakon o javnim nabavkama - Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima - Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit

pravnih lica AP, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta RS jedinici lokalne samouprave

- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovaja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće

- Uputstvo za izradu Programa poslovanja za 2014. godinu sa sadržajem programa i obrascima dobijeno od Ministarstva finansija

- Uputstvo za pripremu programa poslovanja za 2014. godinu dobijeno od Grada Subotica (broj: II-401/2014)

- Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

- Dopis Ministarstva privrede broj: 332-01-00005/2013-09 od 24. decembra 2013. godine - Odluka o budžetu grada Subotice za 2014. God. - Odluka o osnivanju javnog komunalnog preduzeća «Subotičke pijace»(Službeni list grada Subotice

br.7/2009 prečišćeni tekst)

- Odluka o pijačnom redu (Službeni list opštine Subotica br. 46/2000, 30/2001, 26/2008).

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

Misija

Poslovno okruženje preduzeća prvenstveno čini poljoprivreda, a naročito individualni poljoprivredni proizvođači. Poslovanje našeg preduzeća puno zavisi o vremenskim uslovima, pošto 32% prihoda je od pijačarine, što se naplaćuje od vrednosti izložene robe na pijačnoj tezgi, u godinama kada vremenski uslovi ne pogoduju dobrom rodu poljoprivrednih proizvoda, naši prihodi od pijačarine su niži. Primećeno je da pojava «megamarketa» u gradu u izvesnoj meri smanjuje promet roba na našim pijacama. Ovu negativnu pojavu pokušavamo prevazići zajedno sa našim zakupcima pomoću odgovarajućih marketinških nastupa u medijima i na pijacama. Potrebno je stanovništvu objasniti da pravu svežu robu mogu nabaviti samo od direktnih proizvođača, a oni su prisutni isključivo na našim pijacama. I pored sve izraženije konkurencije drugih oblika trgovine, interesovanje kupaca za pijace se nije bitno promenilo. To potvrđuje podatak da je ukupan promet roba na pijacama u Republici u prethodnom periodu zabeležio rast od 12,4%. Tradicija i specifičnost, uz uvođenje novih sadržaja kao što je na primer, organski vrednija hrana ili zdrava hrana, garantuju da pijace imaju budućnost. I kao deo komunalne infrastrukture gradova, opština i naseljenih mesta i kao tržišne institucije. Posebno treba naglasiti da su pijace jedine tržišne institucije koje omogućuju direktan kontakt proizvođača i krajnjeg potrošača. Samo pijace mogu da ponude proizvod koji u istom danu prelazi put „od njive do trpeze“. To je jedan od ključnih prednosti na kojoj treba graditi viziju razvoja ove delatnosti. Punu pažnju posvećujemo kvalitetu životnih namirnica na našim pijacama. Izgradili smo dobru saradnju sa Veterinarskom i sa Sanitarnom inspekcijom. Što se tiče konkurencije u profilu preduzeća, u Subotici pored našeg preduzeća sa pijačnom delatnošću se bavi i AD «Tržnica» na robnoj pijaci i na pijaci na Paliću i Aleksandrovo.

JKP «Subotičke pijace» Subotica osnovano je kao javno komunalno preduzeće, Odlukom SO Subotica, 26.09.2000. godine, sa zadatkom da upravlja i organizuje rad i razvoj zelenih pijaca u gradu. Rad je počeo

Page 4: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

4

01.01.2001. godine, sa oko 750 prodajnih jedinica. Tokom zadnjih godina broj prodajnih jedinica je povećan na preko 900 prodajnih jedinica. Preduzeće gazduje sa više od 800 tezgi i prodajnih mesta i sa 108 poslovnih prostora. Komunalna funkcija svrstava pijačnu delatnost u red delatnosti od posebnog značaja za normalno i nesmetano funkcionisanje grada. Pijace su organizovana mesta za snabdevanje stanovništva sa svežim životnim namirnicama i drugim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, te kao takva predstavljaju sastavni i neodvojivi deo komunalne infrastrukture.

Vizija Preduzeće od novembra 2007. godine poseduje i sertifikat ISO 9001 za uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom od strane renomirane sertifikacione kuće Certop i u svom poslovanju rukovodi da uspostavljeni sistem stalno poboljšava i unapređuje. U toku 2012.godine izvršena je implementacija i sertifikacija standarda ISO 14001- Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, integrisano sa standardom ISO 9001. Liderstvo u pijačnoj delatnosti pokazuje i činjenica da je predsednik upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije već 3 uzastopna mandata iz redova poslovodstva preduzeća.

Ciljevi Na osnovu odluke Gradskog veća, preduzeću od 2008.godine povereno je i organizacija «Međunarodnog i regionalnog sajma privrede», koji je održan već sedam puta u organizaciju preduzeća. U 2014. god. se planira održavanje sajma pod nazivom „VIII Međunarodni i regionalni sajam privrede – Subotica 2014“ u periodu od 6. do 9. juna. Od decembra 2011.godine organizovanje zimskog vašara na gradskom trgu pod nazivom „Winterfest“ povereno je našem preduzeću. Vašar se održava u tehničkoj organizaciji JKP „Subotičke pijace“. Cilj je da se navedene manifestacije i dalje održavaju u organizaciji JKP „Subotičke pijace“, uz naglasak da se iz godine u godinu poboljša kvalitet organizovanja i posećenost, u cilju kako bi građani doživljavali manifestacije kao tradicija grada. Među ciljeve preduzeća spada unapređenje i usklađivanje pijačne delatnosti prema novim zakonskim propisima, kao i učestvovanje u izradi zakona i propisa vezano za pijačnu delatnost kroz Odbor za zakonodavstvo Udruženja pijaca Srbije.

Page 5: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

5 2.

OR

GA

NIZ

AC

ION

A S

TR

UK

TU

RA

- ŠE

MA

L

EG

EN

DA

:

SA

VE

TN

IK

DIR

EK

TO

RA

DIR

EK

TO

R

PR

ED

ST

AV

N.

RU

KO

VO

DS

T.

KO

NT

RO

LO

R

KA

DR

O.O

PŠT

I P

OS

LO

VI

MA

RK

ET

ING

SE

KT

OR

ZA

S

AJM

OV

E

RE

FER

EN

T Z

A

KA

D.O

.PO

S.

KO

M.F

INA

NS

I.

SEK

TO

R

TE

HN

IČK

I

SE

KT

OR

DIR

EK

TO

R

TE

H.S

EK

TO

R

SL

BA

O

DR

ŽA

VA

NJA

N

AB

AV

KA

N

AP

LA

TN

A

SL

BA

K

OM

.FIN

AN

S.

SL

BA

DIR

EK

TO

R

KO

M.F

IN.S

EK

.

PO

SL

OV

A

SL

BE

NIK

Z

A J

.N.

KO

OR

DIN

AT

O

RU

KO

VO

DIL

. S

LU

ŽB

E

BL

AG

AJN

IK

PO

SL

OV

A

PIJA

CE

RE

FE

RE

NT

N

AP

LA

TE

PO

MO

ĆN

I R

EF

ER

EN

T

RE

FE

RE

NT

K

OM

ER

CIJ

.SL

.

RE

FE

RE

NT

FI

NA

NS

IJ.S

L.1

UN

IVE

.RA

DN

. Z

A S

LO

Ž.P

OS.

UN

IVE

RZ

AL

. R

AD

NIK

INFO

RM

AT

IČ.

INT

ER

.ČIS

TA

Č

-HIG

IJE

NIČ

AR

RU

KO

VO

DIL

. SE

KT

OR

A

RE

FE

RE

NT

T

EH

N.S

EK

TO

.

SEK

TO

R

SL

BA

OR

GA

NIZ

AC

ION

A S

TR

UK

TU

RA

FUN

KC

IJE

VIŠ

I R

EFE

RE

NT

1

RE

FE

RE

NT

ZA

P

RA

VN

E P

OS

.

Page 6: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

6

I MENADŽMENT: DIREKTOR

-po funkciji vrši i marketinške poslove

-po funkciji obavlja komunikacione odnose sa javnošću

I. 2. Služba za opšte i kadrovske poslove:

-referent za opšte i kadrovske poslove/poslovni sekretar

II KOMERCIJALNO FINANSIJSKI SEKTOR

-Direktor komerc. finansijskog sektora/Zamenik direktora

II 1. KOMERC. FINANSIJSKA SLUŽBA:

Planira, realizuje, prati i dokumentuje proces pružanja pijačne usluge, kao i vrši nadzor rada autsors isporučilaca

usluga prema pisanim Procedurama i Radnim uputstvima.

II 2. NAPLATNA SLUŽBA:

Vrši naplatu pijačne usluge na terenu, rukovodi sa radom pijaca, izveštava o procesima na terenu i preuzima

određene mere za nesmetano funkcionisanje pijaca prema pisanim Procedurama i Radnim uputstvima.

II 3. NABAVNA SLUŽBA:

Vrši dokumentovanje i nabavku roba i usluga prema pisanim Procedurama i Radnim uputstvima.

II 4. KNJIGOVODSTVENA SLUŽBA – autsors

II 5. PRAVNA SLUŽBA – autsors

III TEHNIČKI SEKTOR:

-Direktor tehničkog sektora/Predstavnik rukovodstva za IMS

-Referent tehničkog sektora

-Inženjer informatičar

III 1. SLUŽBA ODRŽAVANJA

Vrši investiciono, preventivno i tekuće održavanje pijačnih objekata i infrastrukture prema pisanim Procedurama i

Radnim uputstvima. Pored toga vrši interventno čišćenje pijaca i spoljnih lokacija.

III 2. SLUŽBA ČIŠĆENJA I HIGIJENE – autsors

III 3. SLUŽBA FIZIČKOG OBEZBEĐENJA OBJEKATA – autsors

IV SEKTOR ZA ORGANIZACIJU SAJMOVA I PRIREDBI:

- Rukovodilac sektora

-Vrši planiranje i organizovanje sajmova (Međunarodni sajam privrede) i raznih priredbi (Winterfest,itd.)

Page 7: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

7

3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

Način finansiranja preduzeća :

Finansiranje celokupnog poslovanja preduzeća vrši se od sopstvenih prihoda. Osnovno opredeljenje menadžmenta preduzeća, da svake poslovne godine, na investicije i na investiciono održavanje pijačnih objekata izdvoji najmanje 15% od ukupnog godišnjeg prihoda. 3.1. Procena fizičkog obima aktivnostu u 2013 godini PLAN PROIZVODNJE -fizički obim proizvodnje - usluga (U jedinicama mere)

Red Br.

Naziv proizvoda usluge

Jed. mere

Ostvareno 2012

Plan 2013

Ostvare. 2013

Plan 2014

Indeks 5/4 6/4 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Tezga kom 479 479 479 479 100,00 100,00 100,00

2. Rashladna vitrina kom 32 32 32 32 100,00 100,00 100,00

3. Poluzatv. posl. pros kom 3 3 3 3 100,00 100,00 100,00

4. Prod. prostor kom 32 32 32 32 100,00 100,00 100,00

5. Poslovni prostor kom 115 115 115 115 100,00 100,00 100,00

6. Pijačno mesto1 kom 250 250 250 250 100,00 100,00 100,00

Ukupno: 911 911 911 911 100,00 100,00 100,00 1pijačna mesta na Kvantaškoj pijaci i na spoljnim lokacijama su u sezonskoj eksploataciji 3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2013. godinu i tekstualno obrazloženje pozicija

R.br.

Vrsta prihoda Ostvareno

2012. Plan 2013.

Ostvareno 2013.

procena Plan 2014

Indeks 6/4

1 2 3 4 5 6 7 1. Zakup pijačnog objekta 43.119.883,00 44.600.000,00 45.625.913,00 46.836.400,00 105 2. Pijačarina 18.474.018,00 18.500.000,00 18.562.506,00 19.000.000,00 103 3. Godišnja rezervacija 8.566.440,00 7.600.000,00 7.114.762,00 7.000.000,00 92 4. Ostali prihodi 527.410,00 1.200.000,00 1.285.425,00 1.000.000,00 83

5 Rezervisana sredstva iz 2013

1.000.000,00 -

6. Ukupno pijačna delatnost 70.687.751,00 71.900.000,00 72.558.606,00 74.836.400,00 104

7.

Sajam: sufinansiranje od strane Grada Subotica i Pokrajinski sekretarijat za privredu, kao i prihodi sajma

6.435.529,00 6.000.000,00 5.657.441,00 5.000.000,00 83

8.

Zimski vašar „Winterfest“: sufinansiranje i prihodi vašara

2.480.000,00

738.460,00 3.218.460,00

1.500.000,00 835.983,00 1.550.000,00 103

9. Ukupno 80.341.740,00 79.400.000,00 79.052.030,00 81.386.400,00 103

Page 8: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

8

Izvori prihoda Prihodi od Sajma privrede:

Rashodi Sajma privrede: R.br. Naziv rashoda Iznos

1. Projektovanje, izgradnja i opremanje štandova (JNMV) 2.250.000,00 2. Zakup Sportske hale 200.000,00 3. Izgradnja elektroinstalacije za štandove 200.000,00 4. Troškovi transporta i rad viljuškara 50.000,00 5. Fizičko obezbeđenje manifestacije 150.000,00 6. Čišćenje i spremanje 150.000,00 7. Odnošenje smeća 50.000,00 8. Ishrana radnika 100.000,00 9. Štampani materijal (sajamski katalog, pozivnice ...) 380.000,00

10. Reklama i reklamni materijal 250.000,00 11. Reprezentacija 200.000,00 12. Diplome, zahvalnice i pehari 120.000,00 13. Kancelarijski materijal 50.000,00 14. PTT usluge (pošta, telefon ...) 50.000,00 15. PDV 250.000,00 16. Gorivo 30.000,00 17. Ozvučenje 100.000,00 18. Usluge prevodioca 30.000,00 19. Ugovori o delu (hostese, KUD...) 40.000,00 20. Osiguranje manifestacije i eksponata 80.000,00 21. Nabavka razne opreme i materijala 200.000,00 22. Putni troškovi i dnevnice 30.000,00 23. Iznajmljivanje opreme ( LCD tv, plejer...) 40.000,00

Ukupno: 5.000.000,00

R.br. Naziv prihoda Iznos 1. Prihodi od kotizacije izlagača 1.500.000,00 2. Namenska sredstva Grada Subotica 2.000.000,00 3. Namenska sredstva APV - konkurs 1.500.000,00 Ukupno 5.000.000,00

Page 9: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

9

Prihodi od zimskog vašara – Winterfest R.br. Naziv prihoda Iznos

1. Prihodi od kotizacije izlagača 800.000,00 2. Namenska sredstva Grada Subotica 750.000,00 Ukupno 1.550.000,00

Rashodi zimskog vašara - Winterfest: R.br. Naziv rashoda Iznos

1. Transportni troškovi 100.000,00 2. Gorivo 50.000,00 3. Kancelarijski materijal 20.000,00 4. Troškovi održavanje inventara (popravka i farbanje drvenih

kućica )

500.000,00 5. Elektroinstalaterski radovi 100.000,00 6. Fizičko obezbeđenje 250.000,00 7. Čišćenje 50.000,00 8. Reklama i propaganda 50.000,00 9. Štamparske usluge 20.000,00

10. PDV 250.000,00 11. Nabavka opreme (klupe i stolovi) 160.000,00

Ukupno 1.550.000,00

Page 10: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

10

3.2.

1. B

ilan

s st

anja

na

dan

31.1

2.20

13. p

lan

i pro

cena

B

ILA

NS

ST

AN

JA N

A D

AN

31.

12.2

013

u hi

ljad

ama

dina

ra

Gru

rаču

nа,

čun

P O

Z I

C I

J A

AO

P

Izn

os

Plа

n 3

1.12

.201

3.

Pro

cen

а 31

.12.

2013

.

1 2

3 4

5

AK

TIV

A

A. S

TA

LN

A I

MO

VIN

A (

002+

003+

004+

005+

009)

00

1 18

,879

.00

18,8

79.0

0 00

I.

NE

UP

LA

ĆE

N U

PIS

AN

I K

AP

ITA

L

002

0.00

0.

00

012

II. G

OO

DW

ILL

00

3 0.

00

0.00

01

bez

012

II

I. N

EM

AT

ER

IJA

LN

A U

LA

GA

NJA

00

4 0.

00

0.00

IV

. NE

KR

ET

NIN

E, P

OS

TR

OJE

NJA

, OP

RE

MA

I B

IOL

KA

S

RE

DS

TV

A (

006+

007+

008)

00

5 18

,862

.00

18,8

62.0

0

020,

022,

023,

026,

027(

deo)

, …

1. N

ekre

tnin

e, p

ostr

ojen

jа i

opre

006

18,8

62.0

0 18

,862

.00

024,

027(

deo)

,028

(deo

) 2.

Inv

esti

cion

e ne

kret

nine

00

7 0.

00

0.00

021,

025,

027d

eo,

028d

eo

3. B

iolo

škа

sred

stvа

00

8 0.

00

0.00

IV

. DU

GO

RO

ČN

I FI

NA

NS

IJS

KI

PL

AS

MA

NI

(010

+01

1)

009

17.0

0 17

.00

030

do 0

32,

039(

deo)

1.

Uče

šćа

u kа

pitа

lu

010

17.0

0 17

.00

033

do 0

38,0

39

(deo

)-03

7 2.

Ost

аli d

ugor

očni

fin

аnsi

jski

plа

smаn

i 01

1 0.

00

0.00

B

. OB

RT

NA

IM

OV

INA

(01

3+01

4+01

5)

012

2,75

6.00

4,

376.

00

10 d

o 13

, 15

I. Z

AL

IHE

01

3 14

5.00

14

5.00

14

II. S

TA

LN

A S

RE

DS

TV

A N

AM

EN

JEN

A P

RO

DA

JI I

S

RE

DS

TV

A P

OS

LO

VA

NJA

KO

JE S

E O

BU

ST

AV

LJA

01

4 0.

00

0.00

II

I. K

RA

TK

OR

PO

TR

, PL

AS

MA

NI

I G

OT

OV

INA

(0

16+

017+

018+

019+

020)

01

5 2,

611.

00

4,23

1.00

20, 2

1 i 2

2 os

im

223

1. P

otrа

živа

njа

016

1,41

7.00

1,

815.

00

223

2. P

otrа

živа

njа

zа v

iše

plаć

en p

orez

dobi

tаk

017

127.

00

127.

00

23 m

inus

237

3.

Krа

tkor

očni

fin

аnsi

jski

plа

smаn

i 01

8 0.

00

0.00

24

4.

Got

ovin

ski e

kviv

аlen

ti i

goto

vinа

01

9 1,

000.

00

2,24

0.00

Page 11: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

11

27 i

28 o

sim

288

5.

PD

V i

AV

R

020

67.0

0 49

.00

288

IV. O

DL

EN

A P

OR

ES

KA

SR

ED

ST

VA

02

1 0.

00

0.00

V. P

OS

LO

VN

A I

MO

VIN

A (

001+

012+

021)

02

2 21

,635

.00

23,2

55.0

0 29

G

. GU

BIT

AK

IZ

NA

D V

ISIN

E K

AP

ITA

LA

02

3 0.

00

0.00

D. U

KU

PN

A A

KT

IVA

(02

2+02

3)

024

21,6

35.0

0 23

,255

.00

88

Đ. V

AN

BIL

AN

SN

A A

KT

IVA

02

5 0.

00

0.00

PA

SIV

A

A. K

AP

ITA

L (

102+

103+

104+

105+

106-

107+

108-

109-

110)

10

1 12

,086

.00

13,6

66.0

0 30

I.

OS

NO

VN

I I

OS

TA

LI

KA

PIT

AL

10

2 0.

00

0.00

31

II

. NE

UP

LA

ĆE

NI

UP

ISA

NI

KA

PIT

AL

10

3 0.

00

0.00

32

II

I. R

EZ

ER

VE

10

4 66

.00

66.0

0 33

0 i 3

31

IV. R

EV

AL

OR

IZA

CIO

NE

RE

ZE

RV

E

105

0.00

0.

00

332

V. N

ER

EA

LIZ

OV

AN

I D

OB

ICI

PO O

SN

OV

U H

OV

10

6 0.

00

0.00

33

3 V

I. N

ER

EA

LIZ

OV

AN

I G

UB

ICI

PO

OS

NO

VU

HO

V

107

0.00

0.

00

34

VII

. NE

RA

SP

OR

EN

I D

OB

ITA

K

108

12,0

20.0

0 13

,600

.00

35

VII

I. G

UB

ITA

K

109

0.

00

037

i 237

IX

. OT

KU

PL

JEN

E S

OP

ST

VE

NE

AK

CIJ

E

110

0.

00

B

. DU

GO

RO

ČN

A R

EZ

ER

VIS

AN

JA I

OB

AV

EZ

E

(112

+11

3+11

6)

111

9,54

9.00

9,

589.

00

40

I. D

UG

OR

NA

RE

ZE

RV

ISA

NJA

11

2 0.

00

2,50

0.00

41

II

. DU

GO

RO

ČN

E O

BA

VE

ZE

(11

4+11

5)

113

987.

00

987.

00

414,

415

1.

Dug

oroč

ni k

redi

ti

114

0.00

0.

00

41 b

ez 4

14 i

415

2. O

stаl

e du

goro

čne

obаv

eze

115

987.

00

987.

00

II

I. K

RA

TK

OR

NE

OB

AV

EZ

E

(117

+11

8+11

9+12

0+12

1+12

2)

116

8,56

2.00

6,

102.

00

42, o

sim

427

1.

Krа

tkor

očne

fin

аnsi

jske

obа

veze

11

7 2,

000.

00

1,56

3.00

427

2. O

bаve

ze p

o os

novu

sre

dstа

vа n

аmen

jeni

h pr

odаj

i i s

reds

tаvа

po

slov

аnjа

koj

e se

obu

stаv

ljа

118

0.00

0.

00

43 i

44

3. O

bаve

ze iz

pos

lovа

njа

119

4,30

0.00

2,

457.

00

45, 4

6

4. O

stаl

e kr

аtko

ročn

e ob

аvez

e 12

0 80

0.00

14

1.00

47

i 48

, osi

m 4

81

i 49

osim

498

5.

Obа

veze

po

osno

vu P

DV

i os

tаli

h jа

vnih

pri

hodа

i PV

R

121

1,36

0.00

1,

364.

00

481

6. O

bаve

ze p

o os

novu

por

ezа

nа d

obit

12

2 10

2.00

57

7.00

49

8 IV

. OD

LO

ŽE

NE

PO

RE

SK

E O

BA

VE

ZE

12

3

0.00

V. U

KU

PN

A P

AS

IVA

(10

1+11

1+12

3)

124

21,6

35.0

0 23

,255

.00

89

G. V

AN

BIL

AN

SN

A P

AS

IVA

12

5

Page 12: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

12

3.

2.2. B

ilan

s us

peha

BIL

AN

S U

SP

EH

A

U p

erio

du o

d 01

.01.

2013

. do

31.1

2. 2

013.

god

ine

u

hilj

adam

a di

nara

G

rup

а rа

čun

а,

rаču

n

P O

Z I

C I

J A

AO

P

Izn

os

Plа

n 3

1.12

.201

3.

Pro

cen

а 31

.12.

2013

.

1 2

3 4

5

A. P

RIH

OD

I I

RA

SH

OD

I IZ

RE

DO

VN

OG

PO

SL

OV

AN

JA

I. P

OS

LO

VN

I P

RIH

OD

I (2

02+

203+

204-

205+

206)

20

1 66

,806

.00

70.5

28,0

0 60

i 61

1.

Pri

hodi

od

prod

аje

202

15,4

16.0

0 17

.704

,00

62

2. P

riho

di o

d аk

tivi

rаnj

а uč

inаk

а i r

obe

203

- -

630

3. P

oveć

аnje

vre

dnos

ti z

аlih

а uč

inаk

а 20

4 -

-

631

4. S

mаn

jenj

e vr

edno

sti z

аlih

а uč

inаk

а 20

5 -

-

64 i

65

Ost

аli p

oslo

vni p

riho

di

206

53,

400.

00

52.8

24,0

0

II. P

OS

LO

VN

I R

AS

HO

DI

(208

DO

212

) 20

7 65

,050

.00

67

.388

,00

50

1. N

аbаv

nа v

redn

ost p

rodа

te r

obe

208

- -

51

2. T

rošk

ovi m

аter

ijаl

а 20

9 5,

720.

00

5.71

7,00

52

3.

Tro

škov

i zаr

аdа,

nаk

nаdа

zаr

аdа

i ost

аli l

ični

rаs

hodi

21

0 30

,565

.00

31.5

50,0

0 54

4.

Tro

škov

i аm

orti

zаci

je i

reze

rvis

аnjа

21

1 1,

100.

00

3.00

0,00

53

i 55

5.

Ost

аli p

oslo

vni r

аsho

di

212

29,

883.

00

27.6

21,0

0

III.

PO

SL

OV

NI

DO

BIT

AK

(20

1-20

7)

213

1,75

6.00

2.

640,

00

IV

. PO

SL

OV

NI

GU

BIT

AK

(20

7-20

1)

214

0.00

0,

00

66

V. F

INA

NS

IJS

KI

PR

IHO

DI

215

228.

00

71,0

0 56

V

I. F

INA

NS

IJS

KI

RA

SH

OD

I 21

6 67

9.00

49

0,00

67

, 68

VII

. OST

AL

I PR

IHO

DI

217

93.0

0 28

1,00

57

, 58

VII

I. O

ST

AL

I R

AS

HO

DI

218

714.

00

689,

00

IX

. DO

BIT

AK

IZ

RE

DO

VN

OG

PO

SL

OV

AN

JA P

RE

O

PO

RE

ZIV

AN

JA (

2013

-214

+21

5-21

6+21

7-21

8)

219

684

,00

1.81

3,00

69-5

9 X

. GU

BIT

AK

IZ

RE

DO

VN

OG

PO

SL

OV

AN

JA P

RE

O

PO

RE

ZIV

AN

JA (

214-

213-

215+

216-

217+

218)

22

0 0.

00

0,00

59

-69

XI.

NE

TO

DO

BIT

AK

PO

SL

OV

AN

JA K

OJE

SE

OB

US

TA

VL

JA

221

X

II. N

ET

O G

UB

ITA

K P

OS

LO

VA

NJA

KO

JE S

E

OB

US

TA

VL

JA

222

B

. DO

BIT

AK

PR

E O

PO

RE

ZIV

AN

JA (

219-

220+

221-

222)

22

3 68

4.00

1.

813,

00

Page 13: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

13

V

. GU

BIT

AK

PR

E O

POR

EZ

IVA

NJA

(22

0-21

9+22

2-22

1)

224

G

. PO

RE

Z N

A D

OB

ITA

K

72

1 1.

Por

eski

rаs

hod

peri

odа

225

103.

00

347,

00

722

2. O

dlož

eni p

ores

ki r

аsho

di p

erio

226

722

3. O

dlož

eni p

ores

ki p

riho

di p

erio

227

723

D. I

SP

LA

ĆE

NA

LIČ

NA

PR

IMA

NJA

PO

SL

OD

AV

CU

22

8

Đ. N

ET

O D

OB

ITA

K (

223-

224-

225-

226+

227-

228)

22

9 5

81.0

0 1.

466,

00

E

. NE

TO

GU

BIT

AK

(22

4-22

3+22

5+22

6-22

7+22

8)

230

Ž

. NE

TO

DO

BIT

AK

KO

JI P

RIP

AD

A M

AN

JIN

SK

IM

UL

AG

IMA

23

1

Z

. NE

TO

DO

BIT

AK

KO

JI P

RIP

AD

A V

LA

SN

ICIM

A

MA

TIČ

NO

G P

RA

VN

OG

LIC

A

232

I.

ZA

RA

DA

PO

AK

CIJ

I

1.

Osn

ovnа

zаr

аdа

po а

kcij

i 23

3

3.2.

3. Iz

vešt

aj o

toko

vim

a go

tovi

ne

IZ

VE

ŠT

AJI

O T

OK

OV

IMA

GO

TO

VIN

E

u p

erio

du

od 0

1.01

. do

31.1

2. 2

013.

God

ine

u hi

ljad

ama

dina

ra

P O

Z I

C I

J A

AO

P

Iz

nos

P

lаn

31.

12.2

013.

P

roce

31.1

2.20

13.

1 2

3 4

A. T

OK

OV

I G

OT

OV

INE

IZ

PO

SL

OV

NIH

AK

TIV

NO

ST

I

PR

ILIV

I G

OT

OV

INE

IZ

PO

SL

OV

NIH

AK

TIV

NO

ST

I 30

1 72

,585

.00

74,8

98.0

0 1.

Pro

dаjа

i pr

imlj

eni а

vаns

i 30

2 72

,585

.00

74,8

98.0

0 2.

Pri

mlj

ene

kаm

аte

iz p

oslo

vnih

аkt

ivno

sti

303

0.

00

3. O

stаl

i pri

livi i

z re

dovn

og p

oslo

vаnj

а 30

4

0.00

O

DL

IVI

GO

TO

VIN

E I

Z P

OS

LO

VN

IH A

KT

IVN

OST

I 30

5 73

,385

.00

75,6

49.0

0 1.

Isp

lаte

dob

аvlj

аčim

а i d

аti а

vаns

i 30

6 33

,000

.00

35,9

28.0

0 2.

Zаr

аde,

nаk

nаde

zаr

аde

i ost

аli l

ični

rаs

hodi

30

7 30

,565

.00

29,8

66.0

0 3.

Plа

ćene

kаm

аte

308

190.

00

194.

00

4. P

orez

dobi

tаk

309

130.

00

127.

00

5. P

lаćа

njа

po o

snov

u os

tаli

h jа

vnih

pri

hodа

31

0 9,

500.

00

9,53

4.00

N

ET

O P

RIL

IV G

OT

OV

INE

IZ

PO

SL

OV

NIH

AK

TIV

NO

ST

I 31

1

0.00

N

ET

O O

DL

IV G

OT

OV

INE

IZ

PO

SL

OV

NIH

AK

TIV

NO

ST

I 31

2 80

0.00

75

1.00

B

. TO

KO

VI

GO

TO

VIN

E I

Z A

KT

IVN

OST

I IN

VE

ST

IRA

NJA

Page 14: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

14

PR

ILIV

I G

OT

OV

INE

IZ

AK

TIV

NO

ST

I IN

VE

ST

IRA

NJA

31

3

0.00

1.

Pro

dаjа

аkc

ijа

i ude

lа (

neto

pri

livi)

31

4

0.00

2.

Pro

dаjа

nem

аter

ijаl

nih

ulаg

аnjа

, nek

retn

inа,

pos

troj

enjа

, opr

eme

i bi

ološ

kih

sred

stаv

а 31

5

0.00

3.

Ost

аli f

inаn

sijs

ki p

lаsm

аni (

neto

pri

livi

) 31

6

0.00

4.

Pri

mlj

ene

kаm

аte

iz а

ktiv

nost

i inv

esti

rаnj

а 31

7

0.00

5.

Pri

mlj

ene

divi

dend

e 31

8

0.00

O

DL

IVI

GO

TO

VIN

E I

Z A

KT

IVN

OS

TI

INV

ES

TIR

AN

JA

319

340.

00

350.

00

1. K

upov

inа

аkci

jа i

udel

а (n

eto

odli

vi)

320

0.

00

2. K

upov

inа

nem

аter

ijаl

nih

ulаg

аnjа

, nek

retn

inа,

pos

troj

enjа

, op

rem

e i b

iolo

ških

sre

dstа

321

340.

00

350.

00

3. O

stаl

i fin

аnsi

jski

plа

smаn

i (ne

to o

dliv

i)

322

0.

00

NE

TO

PR

ILIV

GO

TO

VIN

E I

Z A

KT

IVN

OS

TI

INV

ES

TIR

AN

JA

323

0.

00

NE

TO

OD

LIV

GO

TO

VIN

E I

Z A

KT

IVN

OS

TI

INV

ES

TIR

AN

JA

324

340.

00

350.

00

V. T

OK

OV

I G

OT

OV

INE

IZ

AK

TIV

NO

ST

I FI

NA

NS

IRA

NJA

PR

ILIV

I G

OT

OV

INE

IZ

AK

TIV

NO

ST

I FI

NA

NS

IRA

NJA

32

5 2,

000.

00

2,00

0.00

1.

Uve

ćаnj

e os

novn

og k

аpit

аlа

326

0.

00

2. D

ugor

očni

i kr

аtko

ročn

i kre

diti

(ne

to p

rili

vi)

327

2,00

0.00

2,

000.

00

3. O

stаl

e du

goro

čne

i krа

tkor

očne

obа

veze

32

8

0.00

O

DL

IVI

GO

TO

VIN

E I

Z A

KT

IVN

OS

TI

FIN

AN

SIR

AN

JA

329

794.

00

794.

00

1. O

tkup

sop

stve

nih

аkci

jа i

udel

а 33

0

0.00

2.

Dug

oroč

ni i

krаt

koro

čni k

redi

ti i

ostа

le o

bаve

ze (

neto

odl

ivi)

33

1

0.00

3.

Fin

аnsi

jski

lizi

ng

332

794.

00

794.

00

4. I

splа

ćene

div

iden

de

333

0.

00

NE

TO

PR

ILIV

GO

TO

VIN

E I

Z A

KT

IVN

OS

TI

FIN

AN

SIR

AN

JA

334

1,20

6.00

1,

206.

00

NE

TO

OD

LIV

GO

TO

VIN

E I

Z A

KT

IVN

OS

TI

FIN

AN

SIR

AN

JA

335

0.00

0.

00

G. S

VE

GA

PR

ILIV

I G

OT

OV

INE

33

6 74

,585

.00

76,8

98.0

0 D

. SV

EG

A O

DL

IVI

GO

TO

VIN

E

337

74,5

19.0

0 76

,793

.00

Đ. N

ET

O P

RIL

IVI

GO

TO

VIN

E

338

66.0

0 1.

206.

00

E. N

ET

O O

DL

IVI

GO

TO

VIN

E

339

0.00

1

.101

,00

GO

TO

VIN

A N

A P

ET

KU

OB

RA

ČU

NS

KO

G P

ER

IOD

A

340

2,12

2.00

2,

122.

00

PO

ZIT

IVN

E K

UR

SN

E R

AZ

LIK

E P

O O

SN

OV

U P

RE

RA

ČU

NA

G

OT

OV

INE

34

1 52

.00

58.0

0 N

EG

AT

IVN

E K

UR

SN

E R

AZ

LIK

E P

O O

SN

OV

U P

RE

RA

ČU

NA

G

OT

OV

INE

34

2 0.

00

3.00

G

OT

OV

INA

NA

KR

AJU

OB

RA

ČU

NS

KO

G P

ER

IOD

A

343

2,24

0.00

2,

282.

00

Page 15: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

15

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

Analiza poslovnog okruženja:

Poslovno okruženje preduzeća prvenstveno čini poljoprivreda, a naročito individualni poljoprivredni proizvođači. Poslovanje našeg preduzeća puno zavisi o vremenskim uslovima, pošto 32% prihoda je od pijačarine, što se naplaćuje od vrednosti izložene robe na pijačnoj tezgi, u godinama kada vremenski uslovi ne pogoduju dobrom rodu poljoprivrednih proizvoda, naši prihodi od pijačarine su niži. Primećeno je da pojava «megamarketa» u gradu u izvesnoj meri smanjuje promet roba na našim pijacama. Ovu negativnu pojavu pokušavamo prevazići zajedno sa našim zakupcima pomoću odgovarajućih marketinških nastupa u medijima i na pijacama. Potrebno je stanovništvu objasniti da pravu svežu robu mogu nabaviti samo od direktnih proizvođača, a oni su prisutni isključivo na našim pijacama. I pored sve izraženije konkurencije drugih oblika trgovine, interesovanje kupaca za pijace se nije bitno promenilo. To potvrđuje podatak da je ukupan promet roba na pijacama u Republici u prethodnom periodu zabeležio rast od 12,4%. Tradicija i specifičnost, uz uvođenje novih sadržaja kao što je na primer, organski vrednija hrana ili zdrava hrana, garantuju da pijace imaju budućnost. I kao deo komunalne infrastrukture gradova, opština i naseljenih mesta i kao tržišne institucije. Posebno treba naglasiti da su pijace jedine tržišne institucije koje omogućuju direktan kontakt proizvođača i krajnjeg potrošača. Samo pijace mogu da ponude proizvod koji u istom danu prelazi put „od njive do trpeze“. To je jedan od ključnih prednosti na kojoj treba graditi viziju razvoja ove delatnosti. Što se tiče konkurencije u profilu preduzeća, u Subotici pored našeg preduzeća sa pijačnom delatnošću se bavi i AD «Tržnica» na robnoj pijaci i na pijaci na Paliću i Aleksandrovo.

Procena resursa javnog preduzeća: Na osnovu sačinjene procene vrednosti preduzeća, vrednost preduzeća sačinjavaju sledeći resursi:

R.br. Naziv Vrednost (din) 1. Infrastruktura 24.751.011,00 2. Objekti 52.837.979,26 3. Oprema 5.202.813,24 4. Inventar 3.142.936,59 5. Mot. vozila 1.826.006,33 Ukupno 87.760.746,42

Što se tiče humanih resursa, preduzeće ima kvalifikovanu radnu snagu za obavljanje svojih zadataka, pored toga sa stalnim usavršavanjem rešavamo sve potrebe unutar preduzeća. Informacionu tehnologiju poboljšavamo i proširujemo svake godine prema finansijskoj mogućnosti preduzeća. Smatramo da postojeća informaciona tehnologija, što poseduje preduzeće sasvim solidna, a sa predviđenim razvojem moći ćemo da je održimo na ovom nivou. Od sredine 2011. godine preduzeće raspolaže i sa sertifikovanim službenikom za javne nabavke ( referent komercijale sa odgovarajućom školskom spremom, upućen je na polaganje ispita za službenika za javne nabavke). Na svim pijacama imamo zaposlenog sa položenim ispitom iz pružanja prve pomoći. Svi zaposleni redovno su obučeni iz predmeta protivpožarne zaštite i zaštite zdravlja na radu.

Pozicioniranje na tržištu: Preduzeće JKP «Subotičke pijace» gledano u celosti nalazi se na samom vrhu pijačnih uprava u Republici Srbiji, što se tiče opremljenosti pijaca i kapaciteta, kao i sa strane pruženih usluga korisnicima naših pijačnih objekata. Po veličini (kapacitet) preduzeće se nalazi na četvrtom mestu, odmah iza Pijačne uprave iz Beograda, Novog Sada i Niša. Što se tiče opremljenosti, redosled je isti. Naglašava se da JKP «Subotičke pijace» nema monopol na tržištu, nego posluje u uslovima tržišne konkurencije.

Page 16: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

16

5.

PL

AN

IRA

NI

FIN

AN

SIJ

SK

I P

OK

AZ

AT

EL

JI Z

A 2

014.

GO

DIN

U

5.

1. B

ilan

s st

anja

na

dan

U h

ilja

dam

a d

inar

a G

rup

а rа

čun

а,

rаču

n

P O

Z I

C I

J A

AO

P

Izn

os

Pla

n 31

.03.

2014

. P

lan

30.0

6.20

14.

Pla

n 30

.09.

2014

. P

lan

31.

12.2

014.

1

2 3

5 6

7 8

A

KT

IVA

A

.ST

AL

NA

IM

OV

INA

(0

02+

003+

004+

005+

009)

00

1 1

7.48

3 1

7.48

3 1

7.48

3 1

7.48

3

00

I. N

EU

PL

EN

UP

ISA

NI

KA

PIT

AL

00

2

01

2 II

. GO

OD

WIL

L

003

01 b

ez 0

12

III.

NE

MA

TE

RIJ

AL

NA

UL

AG

AN

JA

004

IV

. NE

KR

ET

NIN

E, P

OS

TR

OJE

NJA

, O

PR

EM

A I

BIO

LO

ŠK

A S

RE

DS

TV

A

(006

+00

7+00

8)

005

17.

466

17.

466

17.

466

17.

466

020,

022,

023,

026,

027(

deo)

, 1.

Nek

retn

ine,

pos

troj

enjа

i op

rem

а 00

6 1

7.46

6

17.

466

1

7.46

6

17.

466

024,

027(

deo)

,028

(deo

) 2.

Inv

esti

cion

e ne

kret

nine

00

7

021,

025,

027

deo,

028

deo

3. B

iolo

škа

sred

stvа

00

8

IV

. DU

GO

RO

ČN

I FI

NA

NS

IJS

KI

PL

AS

MA

NI

(010

+01

1)

009

17

030

do 0

32,

039(

deo)

1.

Uče

šćа

u kа

pitа

lu

010

033d

o038

,039

(de

o)-0

37

2. O

stаl

i dug

oroč

ni f

inаn

sijs

ki p

lаsm

аni

011

1

7

B

. OB

RT

NA

IM

OV

INA

(01

3+01

4+01

5)

012

4.47

6 4.

476

4.47

6 4

.476

10

do

13, 1

5 I.

ZA

LIH

E

013

14

II. S

TA

LN

A S

RE

DS

TV

A N

AM

EN

JEN

A

PR

OD

AJI

I S

RE

DS

TV

A P

OS

LO

VA

NJA

K

OJE

SE

OB

US

TA

VL

JA

014

II

I. K

RA

TK

OR

PO

TR

, PL

AS

MA

NI

I G

OT

OV

INA

(01

6+01

7+01

8+01

9+02

0)

015

20, 2

1 i 2

2 os

im 2

23

1. P

otrа

živа

njа

016

450

4

50

450

1

.800

Page 17: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

17

223

2. P

otrа

živа

njа

zа v

iše

plаć

en p

orez

dobi

tаk

017

1

27

23 m

inus

237

3.

Krа

tkor

očni

fin

аnsi

jski

plа

smаn

i 01

8

24

4.

Got

ovin

ski e

kviv

аlen

ti i

goto

vinа

01

9 4

00

1.00

0 1.

000

2

.500

27

i 28

osi

m

288

5. P

DV

i A

VR

02

0

49

288

IV. O

DL

EN

A P

OR

ES

KA

SR

ED

ST

VA

02

1

V. P

OS

LO

VN

A I

MO

VIN

A (

001+

012+

021)

02

2 2

1.95

9 2

1.95

9 2

1.95

9 2

1.95

9 29

G

. GU

BIT

AK

IZ

NA

D V

ISIN

E K

AP

ITA

LA

02

3

D. U

KU

PN

A A

KT

IVA

(02

2+02

3)

024

21.

959

21.

959

21.

959

21.

959

88

Đ. V

AN

BIL

AN

SN

A A

KT

IVA

02

5

PA

SIV

A

A

. KA

PIT

AL

(10

2+10

3+10

4+10

5+10

6-10

7+10

8-10

9-11

0)

101

12.

691

12.

691

12.

691

12.

691

30

I. O

SN

OV

NI

I O

ST

AL

I K

AP

ITA

L

102

66

66

66

66

31

II. N

EU

PL

EN

I U

PIS

AN

I K

AP

ITA

L

103

32

III.

RE

ZE

RV

E

104

330

i 331

IV

. RE

VA

LO

RIZ

AC

ION

E R

EZ

ER

VE

10

5

332

V. N

ER

EA

LIZ

OV

AN

I D

OB

ICI

PO

OS

NO

VU

H

OV

10

6

333

VI.

NE

RE

AL

IZO

VA

NI

GU

BIC

I P

O

OS

NO

VU

HO

V

107

34

VII

. NE

RA

SP

OR

EN

I D

OB

ITA

K

108

3.15

6 3.

156

3.15

6 1

2.62

5 35

V

III.

GU

BIT

AK

10

9

03

7 i 2

37

IX. O

TK

UP

LJE

NE

SO

PST

VE

NE

AK

CIJ

E

110

B

. DU

GO

RO

ČN

A R

EZ

ER

VIS

AN

JA I

O

BA

VE

ZE

(11

2+11

3+11

6)

111

2.31

7 2.

317

2.31

7 9

.268

40

I. D

UG

OR

NA

RE

ZE

RV

ISA

NJA

11

2

41

II

. DU

GO

RO

ČN

E O

BA

VE

ZE

(11

4+11

5)

113

398

398

398

1.5

92

414,

415

1.

Dug

oroč

ni k

redi

ti

114

41 b

ez 4

14 i

415

2. O

stаl

e du

goro

čne

obаv

eze

115

398

398

398

1.5

92

II

I. K

RA

TK

OR

NE

OB

AV

EZ

E

(117

+11

8+11

9+12

0+12

1+12

2)

116

1.64

6 1.

646

1.64

6 7

.676

42, o

sim

427

1.

Krа

tkor

očne

fin

аnsi

jske

obа

veze

11

7 24

7 24

7 24

7 9

88

427

2. O

bаve

ze p

o os

novu

sre

dstа

vа n

аmen

jeni

h pr

odаj

i i s

reds

tаvа

pos

lovа

njа

koje

se

obus

tаvl

118

43 i

44

3. O

bаve

ze iz

pos

lovа

njа

119

1.10

0 1.

100

1.10

0 4

.400

Page 18: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

18

45, 4

6

4. O

stаl

e kr

аtko

ročn

e ob

аvez

e 12

0 32

1 32

1 32

1 1

.286

47

i 48

, osi

m

481

i 49

osim

49

8

5. O

bаve

ze p

o os

novu

PD

V i

ostа

lih

jаvn

ih

prih

odа

i PV

R

121

225

225

225

900

481

6. O

bаve

ze p

o os

novu

por

ezа

nа d

obit

аk

122

1

02

498

IV. O

DL

EN

E P

OR

ES

KE

OB

AV

EZ

E

123

V

. UK

UP

NA

PA

SIV

A (

101+

111+

123)

12

4 15

.000

15

.000

15

.000

2

1.95

9 89

G

. VA

NB

ILA

NS

NA

PA

SIV

A

125

Page 19: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

19

5.2. B

ilan

s u

speh

a u

per

iod

u o

d 0

1.01

. do

31.1

2. 2

014.

god

ine

u

hil

jad

ama

din

ara

Gru

rаču

nа,

čun

P O

Z I

C I

J A

A

OP

P

lan

01.0

1-31

.12.

2014

.

Pla

n 01

.01-

31.0

3.20

14.

Pla

n 01

.04-

30.0

6.20

14.

Pla

n 01

.07-

30.0

9.20

14.

Pla

n 01

.10-

31.1

2.20

14.

2 3

4 5

6 7

8 9

A

. PR

IHO

DI

I R

AS

HO

DI

IZ R

ED

OV

NO

G

PO

SL

OV

AN

JA

I. P

OS

LO

VN

I P

RIH

OD

I (2

02+

203+

204-

205+

206)

20

1 66

.114

16

.529

16

.529

16

.529

16

.529

60 i

61

1. P

riho

di o

d pr

odаj

e 20

2 1

6.00

0 4.

000

4.00

0 4.

000

4.00

0 62

2.

Pri

hodi

od

аkti

virа

njа

učin

аkа

i rob

e 20

3

0 0

0 0

630

3. P

oveć

аnje

vre

dnos

ti z

аlih

а uč

inаk

а 20

4

0 0

0 0

631

4. S

mаn

jenj

e vr

edno

sti z

аlih

а uč

inаk

а 20

5

0 0

0 0

64 i

65

Ost

аli p

oslo

vni p

riho

di

206

50.

114

12.5

29

12.5

29

12.5

29

12.5

29

II

. PO

SL

OV

NI

RA

SH

OD

I (2

08 D

O 2

12)

207

65.

436

16.3

59

16.3

59

16.3

59

16.3

59

50

1. N

аbаv

nа v

redn

ost p

rodа

te r

obe

208

0

0 0

0 51

2.

Tro

škov

i mаt

erij

аlа

209

5.9

17

1.47

9 14

79

1479

14

79

52

3. T

rošk

ovi z

аrаd

а, n

аknа

dа z

аrаd

а i o

stаl

i lič

ni

rаsh

odi

210

32.

172

8.04

3 8.

043

8.04

3 8.

043

54

4. T

rošk

ovi а

mor

tizа

cije

i re

zerv

isаn

211

1.5

00

375

375

375

375

53 i

55

5. O

stаl

i pos

lovn

i rаs

hodi

21

2 2

5.84

7 6.

462

6.46

2 6.

462

6.46

2

III.

PO

SL

OV

NI

DO

BIT

AK

(20

1-20

7)

213

678

17

0 17

0 17

0 17

0

IV. P

OS

LO

VN

I G

UB

ITA

K (

207-

201)

21

4

0 0

0 0

66

V. F

INA

NS

IJS

KI

PR

IHO

DI

215

100

25

25

25

25

56

V

I. F

INA

NS

IJS

KI

RA

SH

OD

I 21

6 2

50

63

63

63

63

67, 6

8 V

II. O

ST

AL

I P

RIH

OD

I 21

7 2

00

50

50

50

50

57, 5

8 V

III.

OS

TA

LI

RA

SH

OD

I 21

8 6

00

150

150

150

150

IX

. DO

BIT

AK

IZ

RE

DO

VN

OG

PO

SL

OV

AN

JA

PR

E O

PO

RE

ZIV

AN

JA (

2013

-214

+21

5-21

6+21

7-21

8)

219

678

17

0 17

0 17

0 17

0

69-5

9 X

. GU

BIT

AK

IZ

RE

DO

VN

OG

PO

SL

OV

AN

JA

PR

E O

PO

RE

ZIV

AN

JA (

214-

213-

215+

216-

217+

218)

22

0

0 0

0 0

59-6

9 X

I. N

ET

O D

OB

ITA

K P

OS

LO

VA

NJA

KO

JE S

E

221

0

0 0

0

Page 20: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

20

OB

US

TA

VL

JA

X

II. N

ET

O G

UB

ITA

K P

OS

LO

VA

NJA

KO

JE S

E

OB

US

TA

VL

JA

222

0

0 0

0

B

. DO

BIT

AK

PR

E O

PO

RE

ZIV

AN

JA (

219-

220+

221-

222)

22

3 6

78

170

170

170

170

V

. GU

BIT

AK

PR

E O

PO

RE

ZIV

AN

JA (

220-

219+

222-

221)

22

4

0 0

0 0

G

. PO

RE

Z N

A D

OB

ITA

K

0 0

0 0

721

1. P

ores

ki r

аsho

d pe

riod

а 22

5 1

01

25

25

25

25

722

2. O

dlož

eni p

ores

ki r

аsho

di p

erio

226

0

0 0

0 72

2 3.

Odl

ožen

i por

eski

pri

hodi

per

iodа

22

7

0 0

0 0

723

D. I

SP

LA

ĆE

NA

LIČ

NA

PR

IMA

NJA

P

OS

LO

DA

VC

U

228

0

0 0

0

Đ

. NE

TO

DO

BIT

AK

(22

3-22

4-22

5-22

6+22

7-22

8)

229

577

14

4 14

4 14

4 14

4

E. N

ET

O G

UB

ITA

K (

224-

223+

225+

226-

227+

228)

23

0

0 0

0 0

Ž

. NE

TO

DO

BIT

AK

KO

JI P

RIP

AD

A

MA

NJI

NS

KIM

UL

AG

IMA

23

1

0 0

0 0

Z

. NE

TO

DO

BIT

AK

KO

JI P

RIP

AD

A

VL

AS

NIC

IMA

MA

TIČ

NO

G P

RA

VN

OG

LIC

A

232

0

0 0

0

I.

ZA

RA

DA

PO

AK

CIJ

I

0

0 0

0

1. O

snov

nа z

аrаd

а po

аkc

iji

233

0

0 0

0

2. U

mаn

jenа

(rа

zvod

njen

а) z

аrаd

а po

аkc

iji

234

0

0 0

0 5.

3.

Pla

n d

obit

i/gu

bitk

a za

201

4. G

odin

u

Iz t

abel

e «U

kupn

i tr

oško

vi i

ras

hodi

» vi

di s

e da

pre

ma

proc

eni

prih

oda

i ra

shod

a u

peri

odu

janu

ar-n

ovem

bar

i sa

pro

jekc

ijom

za

mes

ec d

ecem

bar

2013

. go

dine

, pr

eduz

eće

će p

oslo

vnu

godi

nu z

avrš

iti

sa p

ozit

ivni

m r

ezul

tato

m.

Uku

pna

dobi

t pr

e op

orez

ivan

ja ć

e bi

ti p

rem

a pr

ogno

zi 1

,464

,413

.00

dina

ra.

Kri

teri

jum

za

rasp

odel

u os

tvar

ene

dobi

ti z

a 20

13. g

odin

u, k

oja

se d

eli u

201

4. g

odin

i pos

le o

pore

ziva

nja:

50 %

od

ostv

aren

e do

biti

se

usm

erav

a os

niva

ču

50

% s

e ko

rist

i nam

ensk

i isk

ljuč

ivo

za in

vest

icij

e

Page 21: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

21

5.4. Iz

vešt

aj o

tok

ovim

a go

tovi

ne

u

per

iod

u o

d 0

1.01

. do

31.1

2. 2

014.

god

ine

u

hil

jad

ama

din

ara

AO

P

PO

ZIC

IJA

P

lan

01.0

1-31

.12.

2014

.

Pla

n 01

.01-

31.0

3.20

14.

Pla

n 01

.04-

30.0

6.20

14.

Pla

n 01

.07-

30.0

9.20

14.

Pla

n 01

.10-

31.1

2.20

14.

1

2

3 4

5

6

7

A

. TO

KO

VI

GO

TO

VIN

E I

Z P

OS

LO

VN

IH

AK

TIV

NO

ST

I

301

PR

ILIV

I G

OT

OV

INE

IZ

PO

SL

OV

NIH

A

KT

IVN

OS

TI

78.9

36

19.7

34

19.7

34

19.7

34

19.7

34

302

1. P

rodа

jа i

prim

ljen

i аvа

nsi

76.3

66

19.0

91

19.0

91

19.0

91

19.0

91

303

2. P

rim

ljen

e kа

mаt

e iz

pos

lovn

ih а

ktiv

nost

i 10

0 25

25

25

25

30

4 3.

Ost

аli p

rili

vi iz

red

ovno

g po

slov

аnjа

25

00

625

62

5

625

62

5

305

OD

LIV

I G

OT

OV

INE

IZ

PO

SL

OV

NIH

A

KT

IVN

OS

TI

70.6

40

17.6

60

17.6

60

17.6

60

17.6

60

306

1. I

splа

te d

obаv

ljаč

imа

i dаt

i аvа

nsi

38.1

17

9.52

9

9.52

9

9.52

9

9.52

9

307

2. Z

аrаd

e, n

аknа

de z

аrаd

e i o

stаl

i lič

ni

rаsh

odi

32.1

72

8.04

3

8.04

3

8.04

3

8.04

3

308

3. P

lаće

ne k

аmаt

e 25

0 62

62

62

62

30

9 4.

Por

ez n

а do

bitа

k 10

1 0

0

0

10

1 31

0 5.

Plа

ćаnj

а po

osn

ovu

ostа

lih

jаvn

ih p

riho

311

NE

TO

PR

ILIV

GO

TO

VIN

E I

Z

PO

SL

OV

NIH

AK

TIV

NO

ST

I 8.

296

2.07

4

2.07

4

2.07

4

2.07

4

312

NE

TO

OD

LIV

GO

TO

VIN

E I

Z

PO

SL

OV

NIH

AK

TIV

NO

ST

I

B

. TO

KO

VI

GO

TO

VIN

E I

Z

AK

TIV

NO

ST

I IN

VE

ST

IRA

NJA

313

PR

ILIV

I G

OT

OV

INE

IZ

AK

TIV

NO

STI

INV

ES

TIR

AN

JA

31

4 1.

Pro

dаjа

аkc

ijа

i ude

lа (

neto

pri

livi

)

315

2. P

rodа

jа n

emаt

erij

аlni

h ul

аgаn

jа,

nekr

etni

nа, p

ostr

ojen

jа, o

prem

e i b

iolo

ških

sr

edst

аvа

Page 22: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

22

316

3. O

stаl

i fin

аnsi

jski

plа

smаn

i (ne

to p

rili

vi)

317

4. P

rim

ljen

e kа

mаt

e iz

аkt

ivno

sti

inve

stir

аnjа

318

5. P

rim

ljen

e di

vide

nde

319

OD

LIV

I G

OT

OV

INE

IZ

AK

TIV

NO

ST

I IN

VE

ST

IRA

NJA

1.

000

250

25

0

250

25

0

320

1. K

upov

inа

аkci

jа i

udel

а (n

eto

odli

vi)

321

2. K

upov

inа

nem

аter

ijаl

nih

ulаg

аnjа

, ne

kret

ninа

, pos

troj

enjа

, opr

eme

i bio

lošk

ih

sred

stаv

а 1.

000

250

25

0

250

25

0

322

3. O

stаl

i fin

аnsi

jski

plа

smаn

i (ne

to o

dliv

i)

323

NE

TO

PR

ILIV

GO

TO

VIN

E I

Z

AK

TIV

NO

ST

I IN

VE

ST

IRA

NJA

324

NE

TO

OD

LIV

GO

TO

VIN

E I

Z

AK

TIV

NO

ST

I IN

VE

ST

IRA

NJA

1.

000

250

25

0

250

25

0

V

. TO

KO

VI

GO

TO

VIN

E I

Z

AK

TIV

NO

ST

I FI

NA

NS

IRA

NJA

325

PR

ILIV

I G

OT

OV

INE

IZ

AK

TIV

NO

ST

I F

INA

NS

IRA

NJA

326

1. U

većа

nje

osno

vnog

kаp

itаl

а

327

2. D

ugor

očni

i kr

аtko

ročn

i kre

diti

(ne

to

pril

ivi)

328

3. O

stаl

e du

goro

čne

i krа

tkor

očne

obа

veze

329

OD

LIV

I G

OT

OV

INE

IZ

AK

TIV

NO

ST

I F

INA

NS

IRA

NJA

2.

289

572

57

2

572

57

2 33

0 1.

Otk

up s

opst

veni

h аk

cijа

i ud

elа

331

2. D

ugor

očni

i kr

аtko

ročn

i kre

diti

i os

tаle

ob

аvez

e (n

eto

odli

vi)

1.00

0 25

0

250

25

0

250

332

3. F

inаn

sijs

ki li

zing

1.

000

250

25

0

250

25

0 33

3 4.

Isp

lаće

ne d

ivid

ende

28

9

289

334

NE

TO

PR

ILIV

GO

TO

VIN

E I

Z

AK

TIV

NO

ST

I FI

NA

NS

IRA

NJA

335

NE

TO

OD

LIV

GO

TO

VIN

E I

Z

AK

TIV

NO

ST

I FI

NA

NS

IRA

NJA

2.

289

572

57

2

572

2.

289

336

G. S

VE

GA

PR

ILIV

I G

OT

OV

INE

78

.936

19

.734

19

.734

19

.734

78

.936

33

7 D

. SV

EG

A O

DL

IVI

GO

TO

VIN

E

76.3

36

19.0

84

19.0

84

19.0

84

76.3

36

338

Đ. N

ET

O P

RIL

IVI

GO

TO

VIN

E

8.29

6 2.

074

2.

074

2.

074

8.

296

339

E. N

ET

O O

DL

IVI

GO

TO

VIN

E

3.28

9 82

2

822

82

2

3.28

9

Page 23: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

23

340

GO

TO

VIN

A N

A P

ET

KU

O

BR

UN

SK

OG

PE

RIO

DA

2.

507

600

1.

000

1.

000

2.

507

341

PO

ZIT

IVN

E K

UR

SN

E R

AZ

LIK

E P

O

OS

NO

VU

PR

ER

UN

A G

OT

OV

INE

342

NE

GA

TIV

NE

KU

RS

NE

RA

ZL

IKE

PO

O

SN

OV

U P

RE

RA

ČU

NA

GO

TO

VIN

E

343

GO

TO

VIN

A N

A K

RA

JU

OB

RA

ČU

NS

KO

G P

ER

IOD

A

2.50

0 4

00

1.00

0

1.00

0

2.50

0

5.5. S

ub

ven

cije

Red

ni

bro

j

01.0

1-31

.12.

2013

go

din

a

01.0

1-31

.12.

2014

go

din

a

01.0

1-31

.03.

2014

go

din

a 01

.04-

30.0

6.20

14

god

ina

01.0

7-30

.09.

2014

go

din

a 01

.10-

31.1

2.20

14

god

ina

1.

Pla

nira

no

5,00

0,00

0.00

4.

250.

000,

00

0.00

3.

500.

000,

00

0.00

75

0.00

0,00

2.

Ugo

vore

no

4.00

0.00

0,00

3.

Pov

učen

o 4.

000.

000,

00

Page 24: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

24

6.

PO

LIT

IKA

ZA

RA

DA

I Z

AP

LJA

VA

NJA

6.1. T

rošk

ovi z

apos

len

ih

R.

br.

T

rošk

ovi z

аpos

len

ih

P

lan

2013

. god

ine

Pro

cen

a

2013

. god

ine

Pla

n 01

.01-

31.1

2.20

14.

Pla

n 01

.01-

31.0

3.20

14.

Pla

n 01

.04-

30.0

6.20

14.

Pla

n 01

.07-

30.0

9.20

14.

Pla

n 01

.10-

31.1

2.20

14.

1.

Mаs

а N

ET

O z

аrаd

а (z

аrаd

а po

odb

itku

pr

ipаd

аjuć

ih p

orez

а i d

opri

nosа

tere

t rа

dnik

а)

16,7

27,6

78.0

0 16

.344

.494

,00

1

7.50

2.59

7,00

4

.348

.951

,00

4.3

70.2

67,0

0 4

.370

.267

,00

4.4

13.1

12,0

0

2.

Mаs

а B

RU

TO

1 z

аrаd

а (z

аrаd

а sа

pr

ipаd

аjuć

im p

orez

imа

i dop

rino

sim

а nа

te

ret r

аdni

kа)

23,

861,

091.

00

22.8

51.9

31,0

0

24.4

78.4

55,0

0

6.08

1.52

8,00

6

.111

.936

,00

6.1

11.9

36,0

0 6.

173.

055,

00

3.

Mаs

а B

RU

TO

2 z

аrаd

а (z

аrаd

а sа

pr

ipаd

аjuć

im p

orez

imа

i dop

rino

sim

а nа

te

ret p

oslo

dаvc

а)

28,

296,

868.

00

26.9

41.4

28,0

0

29.0

29.0

00,0

0 7

.212

.084

,00

7.2

48.1

45,0

0 7

.248

.145

,00

7.3

20.6

26,0

0 4.

B

roj z

аpos

leni

h po

kаd

rovs

koj e

vide

ncij

i 2

6 2

6 2

6 26

26

26

26

5.

Bro

j zаp

osle

nih

po P

P O

D o

brаs

cim

а (k

oji s

u pr

imil

i zаr

аdu

u pr

etho

dnoj

go

dini

)

26

26

26

26

26

26

26

6.

Pro

sečn

а ne

to z

аrаd

а (1

/4/b

roj m

esec

i)

zа p

lаn,

а (

1/5/

broj

mes

eci)

reаl

izаc

iju

5

3.61

4,35

52

.386

,20

56.0

98,0

7 55

.768

,60

56.0

29,0

6 56

.029

,06

56.5

78,3

6

7.

Pro

sečn

а br

uto

1 zа

rаdа

(2/

4/br

oj

mes

eci)

plаn

, а (

2/5/

broj

mes

eci)

reаl

izаc

iju

7

6.47

7.86

73

.243

,37

78

.456

,59

77.9

68,3

1 78

.358

,15

78.3

58,1

5 79

.141

,73

8.

Pro

sečn

а br

uto

2 zа

rаdа

(3/

4/br

oj

mes

eci)

plаn

, а (

3/5/

broj

mes

eci)

reаl

izаc

iju

9

0.69

5,09

86

.350

,73

93

.041

,67

92.4

62,6

2 92

.924

,94

92.9

24,9

4 93

.854

,18

9.

Nаk

nаde

po

ugov

oru

o de

lu

485

,633

.00

399.

031,

26

300

.000

,00

75.

000,

00

75.0

00,0

0

75.0

00,0

0

75.0

00,0

0

10.

Bro

j pri

mаl

аcа

nаkn

аde

po u

govo

ru o

de

lu

8

8

1

1 1

1

1

11

. P

rose

čаn

izno

s nа

knаd

e (9

/10)

6

9.70

4,13

49

.878

,91

3

00.0

00,0

0 7

5.00

0,00

75

.000

,00

75

.000

,00

75

.000

,00

12

. N

аknа

de p

o аu

tors

kim

ugo

vori

40,

439.

00

40.4

39,0

0

0,0

0 0

,00

0,0

0 0

,00

0,0

0

13.

Bro

j pri

mаl

аcа

nаkn

ade

po а

utor

skim

ug

ovor

imа

2

2

-

- -

- -

14.

Pro

sečа

n iz

nos

nаkn

аde

(12/

13)

20.

219,

50

20.2

19,5

0

- -

- -

- 15

. N

аknа

de p

o ug

ovor

u o

priv

rem

enim

i 1

18,4

64.0

0 1

18,4

64.0

0 5

0.00

0,00

1

2.50

0,00

12

.500

,00

1

2.50

0,00

1

2.50

0,00

Page 25: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

25

povr

emen

im p

oslo

vim

а

16.

Bro

j pri

mаl

аcа

nаkn

аde

po u

govo

ru o

pr

ivre

men

im i

povr

emen

im p

oslo

vim

а 2

0 2

0 1

1

1

1

1

17

. P

rose

čаn

izno

s nа

knаd

e (1

5/16

) 5

.923

,20

5.92

3,20

5

0.00

0,00

1

2.50

0,00

12

.500

,00

1

2.50

0,00

1

2.50

0,00

18.

Nаk

nаde

fiz

ički

m li

cim

а po

osn

ovu

ostа

lih

ugov

orа

- -

- -

- -

-

19.

Bro

j pri

mаl

аcа

nаkn

ade

po o

snov

u os

tаli

h ug

ovor

а

- -

- -

- -

- 20

. P

rose

čаn

izno

s nа

knаd

e (1

8/19

) -

- -

- -

- -

21.

Nаk

nаde

člа

novi

uprа

vnog

odb

orа

651

.600

,00

497

.838

,00

54.

300,

00

54.

300,

00

-

-

-

22.

Bro

j člа

novа

upr

аvno

g od

borа

7

7

7

7

-

-

-

23

. N

аkna

de č

lаno

vim

а nа

dzor

nog

odbo

172

.800

,00

-

1.6

01.6

00,0

0 2

91.2

00,0

0 4

36.8

00,0

0 43

6.80

0,00

43

6.80

0,00

24

. B

roj č

lаno

vа n

аdzo

rnog

odb

orа

3

-

3

3

3

3

3

25.

Pre

voz

zаpo

slen

ih n

а po

sаo

i sа

posl

а 6

87,5

00.0

0 6

50.8

02,7

9 86

0.00

0,00

21

5.00

0,00

21

5.00

0,00

21

5.00

0,00

21

5.00

0,00

26.

Dne

vnic

e nа

slu

žben

om p

utu

1

00,0

00.0

0 5

0.18

1,00

10

0.00

0,00

25

.000

,00

25

.000

,00

25

.000

,00

25

.000

,00

27

. N

аknа

de tr

oško

vа n

а sl

užbe

nom

put

u 1

12,5

00.0

0 5

5.13

6,00

11

2.50

0,00

28

.125

,00

28

.125

,00

28

.125

,00

28

.125

,00

28

. O

tpre

mni

nа z

а od

lаzа

k u

penz

iju

931

,133

.00

913

.480

,00

240.

000,

00

240.

000,

00

-

-

-

29.

Bro

j pri

mаl

аcа

3

3

1

1

-

-

-

30.

Jubi

lаrn

e nа

grаd

e 3

99,4

00.0

0 3

81.1

41,0

0 -

-

-

-

-

31

. B

roj p

rim

аlаc

а 7

7

-

-

-

-

-

32

. S

meš

tаj i

ishr

аnа

nа te

renu

-

-

-

-

-

-

-

33

. P

omoć

rаd

nici

i por

odic

i rаd

nikа

2

00,0

00.0

0 7

8.38

5,00

20

0.00

0,00

5

0.00

0,00

50

.000

,00

50.0

00,0

0 50

.000

,00

34.

Sti

pend

ije

-

-

35.

Ost

аle

nаkn

аde

troš

kovа

zаp

osle

nim

а i

ostа

lim

fiz

ički

m li

cim

а -

- 20

0.00

0,00

10

0.00

0,00

10

0.00

0,00

Page 26: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

26

6.2. D

inam

ika

zap

ošlj

avan

ja

R. b

r.

Osn

ov o

dli

vа/p

rije

kаd

rovа

B

roj

zap

osle

nih

R. b

r.

Osn

ov o

dli

vа/p

rije

kаd

rovа

B

roj

zap

osle

nih

Sta

nje

na

dan

31.

12.2

013.

god

ine

26

Sta

nje

na

dan

30.

06.2

014.

god

ine

26

1.

Od

liv

kаd

rovа

u p

erio

du

01.0

1.-3

1.03

.201

4.

1

1.

Od

liv

kаdr

ovа

u p

erio

du

01

.07.

-30.

09.2

014.

0

2.

Osn

ov: o

dlaz

ak u

inva

lids

ku p

enzi

ju je

dnog

zap

osle

nog

2.

nave

sti o

snov

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

Pri

jem

kаd

rovа

u p

erio

du

01

.01.

-31.

03.2

014.

1*

6.

Pri

jem

kаd

rovа

u p

erio

du

01

.07.

-30.

09.2

014.

0

7.

nave

sti o

snov

7.

na

vest

i osn

ov

8.

8.

S

tanj

e n

a d

an 3

1.03

.201

4. g

odin

e 26

S

tan

je n

a d

an 3

0.09

.201

4. g

odin

e 26

R. b

r.

Osn

ov o

dli

vа/p

rije

kаd

rovа

B

roj

zap

osle

nih

R

. br.

O

snov

od

livа

/pri

jem

а kа

dro

Bro

j za

pos

len

ih

S

tanj

e n

a d

an 3

1.03

.201

4. g

odin

e 26

S

tan

je n

a d

an 3

0.09

.201

4. g

odin

e 26

1.

Od

liv

kаd

rovа

u p

erio

du

01.0

4.-3

0.06

.201

4.

0

1.

Od

liv

kаdr

ovа

u p

erio

du

01

.10.

-31.

12.2

014.

0

2.

nave

sti o

snov

2.

na

vest

i osn

ov

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

Pri

jem

kаd

rovа

u p

erio

du

01

.04.

-30.

06.2

014.

0

6.

P

rije

m k

аdro

vа u

per

iod

u

01.1

0.-3

0.06

.201

4.

0

7.

nave

sti o

snov

7.

na

vest

i osn

ov

8.

8.

S

tanj

e n

a d

an 3

0.06

.201

4. g

odin

e 26

S

tan

je n

a d

an 3

1.12

.201

4. g

odin

e 26

*P

lani

rano

pop

unja

vanj

e up

ražn

jeno

g ra

dnog

mes

ta je

neo

phod

no p

opun

iti,

kako

se

radi

nes

met

anog

fun

kcio

nisa

nja

pred

uzeć

a, a

pri

tom

vrš

iće

se u

z sa

glas

nost

nad

ležn

og

Min

ista

rstv

a (d

efin

isan

o Z

akon

om o

bud

žets

kom

sis

tem

u i U

redb

i o p

riba

vlja

nju

sagl

asno

sti z

a za

pošl

java

nje)

Page 27: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

27

6.3. Planirana struktura zaposlenih

Kvalifikaciona struktura

Redni broj opis Broj

zaposlenih 31.12.2013.

Broj zaposlenih 31.12.2014.

1 VSS 5 5 2 VS 2 2 3 VKV - - 4 SSS 7 7 5 KV 8 8 6 PK 1 1 7 NK 3 3 UKUPNO 26 26

Starosna struktura

Redni broj

opis Broj

zaposlenih 31.12.2013.

Broj zaposlenih 31.12.2014.

1 Do 30 godinа 5 5 2 30 do 40 godinа 8 8 3 40 do 50 4 4 4 50 do 60 9 9 5 Preko 60 - - UKUPNO 26 26 Prosečnа stаrost

Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj

opis Broj

zaposlenih 31.12.2013.

Broj zaposlenih 31.12.2014.

1 Do 5 godinа 6 6 2 5 do 10 2 2 3 10 do 15 3 3 4 15 do 20 5 5 5 20 do 25 2 2 6 25 do 30 1 1 7 30 do 35 7 7 8 Preko 35 - - UKUPNO 26 26

Page 28: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

28

6.

4. I

spla

ćen

e za

rad

e u

201

3. g

odin

i i p

lan

zar

ada

za 2

014.

God

inu

Isp

lаće

nа m

аsа

zа z

аrаd

e, b

roj

zаp

osle

nih

i p

rose

čnа

zаrа

po

mes

ecim

а zа

201

3. g

odin

u *

*

ISP

LA

TA

20

13.

UK

UP

NO

S

TA

RO

ZA

POS

LE

NI

NO

VO

ZA

PO

SL

EN

I P

OS

LO

VO

DS

TV

O

broj

za

posl

eni

h

mas

a za

rada

pr

oseč

na

zara

da

broj

za

pos

leni

h m

asa

zara

da

pros

ečna

za

rada

broj

za

posl

eni

h

mas

a za

rada

pr

oseč

na

zara

da

broj

za

posl

enih

m

asa

zara

da

pros

ečna

za

rada

I 2

5 1.

849.

051,

00

73.9

62,0

4 25

1.84

9.05

1,00

73.962,04

0 0.

00

0.00

1

198.

657,

00

198.

657,

00

II

25

1.84

9.05

1,00

73

.962

,04

25

1.84

9.05

1,00

73.962,04

0 0.

00

0.00

1

198.

657,

00

198.

657,

00

III

25

1.84

9.05

1,00

73

.962

,04

25

1.84

9.05

1,00

73.962,04

0 0.

00

0.00

1

198.

657,

00

198.

657,

00

IV

25

1.88

6.03

2,00

75

.441

,28

25

1.88

6.03

2,00

75.441,28

0 0.

00

0.00

1

202.

630,

00

202.

630,

00

V

25

1.88

6.02

3,48

75

.440

,94

25

1.88

6.02

3,48

75.440,94

0 0.

00

0.00

1

202.

630,

00

202.

630,

00

VI

25

1.88

6.02

3,82

75

.440

,94

25

1.88

6.02

3,82

75.440,94

0 0.

00

0.00

1

202.

630,

00

202.

630,

00

VII

2

5 1.

886.

023,

82

75.4

40,9

4 25

1.88

6.02

3,82

75.440,94

0 0.

00

0.00

1

202.

630,

00

202.

630,

00

VII

I 2

6 1.

864.

392,

00

71.7

07,3

8 25

1.80

6.72

9,70

72.269,17

1 57

.662

,30

57.6

62,3

0 1

202.

630,

00

202.

630,

00

IX

26

1.88

6.02

4,16

72

.539

,39

25

1.82

8.36

1,86

73.134,47

1 57

.662

,30

57.6

62,3

0 1

168.

468,

00

168.

468,

00

X

26

1.95

5.92

0,67

75

.227

,72

25

1.89

5.27

7,00

75.811,08

1 60

.643

,67

60.6

43,6

7 1

168.

468,

00

168.

468,

00

XI

26

2.02

7.17

1,26

77

.968

,13

25

1.89

5.27

2,26

75.810,89

1 13

1.89

9,00

13

1.89

9,00

1

168.

468,

00

168.

468,

00

XII

2

6 2.

027.

167,

02

77.9

67,9

6 25

1.89

5.26

8,02 75.810,72

1 13

1.89

9,00

13

1.89

9,00

1

168.

468,

00

168.

468,

00

UK

UP

NO

22.8

51.9

31,2

2

22.4

12.1

64,9

5

439.

766,

27

2.28

2.93

3,00

PR

OS

EK

1.90

4.32

7,60

1.867.680,38

36.647,19

19

0.24

9,42

* st

аroz

аpos

leni

u 2

013.

god

ini s

u on

i zаp

osle

ni k

oji s

u bi

li u

rаd

nom

odn

osu

u de

cem

bru

2012

. god

ine

** is

plаt

а sа

pro

ceno

m d

o kr

аjа

godi

ne

Page 29: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

29

Is

plа

ćen

а m

аsа

zа z

аrаd

e, b

roj

zаp

osle

nih

u 2

013.

god

ini i

pla

nir

ana

zаrа

zа 2

014.

god

inu

po

mes

ecim

а

ME

SE

C

UK

UP

NA

MA

SA

ZA

RA

DA

U

2013

GO

DIN

I

UK

UP

AN

BR

OJ

ZA

PO

SL

EN

IH U

201

3 G

OD

INI

PL

AN

IRA

NA

ZA

RA

DA

U

2014

GO

DIN

I

P

rogr

am

posl

ovan

ja

Rea

liza

cija

P

rogr

am

posl

ovan

ja

Rea

liza

cija

U

kupn

a m

asa

zara

da

Uku

pan

broj

za

posl

enih

I 1,

849,

051.

00

1,84

9,05

0.99

25

25

2.

027.

176,

00

26

II

1,84

9,05

1.00

1,

849,

051.

00

25

25

2.02

7.17

6,00

26

III

1,97

7,73

3.00

1,

849,

051.

00

26

25

2.02

7.17

6,00

26

IV

2,01

7,28

8.00

1,

886,

032.

00

26

25

2.03

7.31

2,00

26

V

2,01

7,28

8.00

1,

886,

023.

48

26

25

2.03

7.31

2,00

26

VI

2,01

7,28

8.00

1,

886,

023.

82

26

25

2.03

7.31

2,00

26

V

II

2,01

7,28

8.00

1,

886,

023.

82

26

25

2.03

7.31

2,00

26

VII

I 2,

017,

288.

00

1,86

4,39

2.00

26

26

2.

037.

312,

00

26

IX

2,01

7,28

8.00

1,

886,

024.

16

26

25

2.03

7.31

2,00

26

X

2,02

7,17

6.00

1,

955,

920.

67

26

26

2.05

7.68

5,00

26

XI

2,02

7,17

6.00

2,

027,

171.

26

26

26

2.05

7.68

5,00

26

XII

2,

027,

176.

00

2,02

7,16

7.02

26

26

2.

057.

685,

00

26

UK

UP

NO

23

,861

,091

.00

22,8

51,9

31.2

2 31

0 30

4 24

.478

.455

,00

312

U

upu

tstv

u za

pri

prem

u bu

džet

a za

201

4. g

odin

u ut

vrđe

no je

da

inde

ksac

ija

plat

a vr

ši n

a sl

edeć

i nač

in:

- od

ispl

ate

plat

e za

apr

il 2

014.

god

ine,

pla

te s

e po

veća

vaju

za

0,5%

-

od is

plat

e pl

ate

za o

ktob

ar 2

014.

god

ine

plat

e se

pov

ećav

aju

za 1

,0%

.

Page 30: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

30

Mаs

а zа

zаr

аde,

bro

j zа

pos

len

ih i

pro

sečn

а zа

rаd

а p

o m

esec

imа

zа 2

014.

god

inu

PL

AN

20

14.

UK

UP

NO

S

TA

RO

ZA

PO

SL

EN

I B

EZ

P

OS

LO

VO

DS

TV

A

NO

VO

ZA

PO

SL

EN

I P

OS

LO

VO

DS

TV

O

broj

za

posl

eni

h

mas

a za

rada

pr

oseč

na

zara

da

broj

za

pos

leni

h

mas

a za

rada

pr

oseč

na

zara

da

broj

za

posl

enih

m

asa

zara

da

pros

ečna

za

rada

broj

za

posl

eni

h

novo

za

posl

eni

mas

a za

rada

pr

oseč

na

zara

da

I 26

2.

027.

176,

00

77.9

68,0

0

26

1.84

8.82

0,00

73.952,80

0 -

- 1

-

178.

356,

00

178.

356,

00

II

26

2.02

7.17

6,00

77

.968

,00

26

1.

848.

820,

00 73.952,80

0 -

- 1

-

178.

356,

00

178.

356,

00

III

26

2.02

7.17

6,00

77

.968

,00

26

1.

848.

820,

00 73.952,80

0 -

- 1

-

178.

356,

00

178.

356,

00

IV

26

2.03

7.31

2,00

78

.358

,00

26

1.

858.

058,

00 74.322,32

0 -

- 1

-

179.

254,

00

179.

254,

00

V

26

2.03

7.31

2,00

78

.358

,00

26

1.

858.

058,

00 74.322,32

0 -

- 1

-

179.

254,

00

179.

254,

00

VI

26

2.03

7.31

2,00

78

.358

,00

26

1.

858.

058,

00 74.322,32

0 -

- 1

-

179.

254,

00

179.

254,

00

VII

26

2.

037.

312,

00

78.3

58,0

0

26

1.85

8.05

8,00

74.322,32

0 -

- 1

-

179.

254,

00

179.

254,

00

VII

I 26

2.

037.

312,

00

78.3

58,0

0

26

1.85

8.05

8,00

74.322,32

0 -

- 1

-

179.

254,

00

179.

254,

00

IX

26

2.03

7.31

2,00

78

.358

,00

26

1.

858.

058,

00 74.322,32

0 -

- 1

-

179.

254,

00

179.

254,

00

X

26

2.05

7.68

5,00

79

.142

,00

26

1.87

6.62

2,00

75.064,88

0 -

- 1

-

181.

063,

00

181.

063,

00

XI

26

2.05

7.68

5,00

79

.142

,00

26

1.87

6.62

2,00

75.064,88

0 -

- 1

-

181.

063,

00

181.

063,

00

XII

26

2.

057.

685,

00

79.1

42,0

0 26

1.

876.

622,

00 75.064,88

0 -

- 1

-

181.

063,

00

181.

063,

00

UK

UP

NO

24.

478.

455,

00

22.324.674,00

2.

153.

781,

00

P

RO

SE

K

2.

039.

871,

00

1.860.389,50

17

9.48

2,00

* st

аroz

аpos

leni

u 2

014.

god

ini s

u on

i zаp

osle

ni k

oji s

u bi

li u

rаdn

om o

dnos

u u

pred

uzeć

u u

dece

mbr

u 20

13. G

odin

e

Zak

onom

o b

udže

tsko

m s

iste

mu

(„S

lužb

eni g

lasn

ik R

S“

broj

54/

09, 7

3/20

10 i

101/

2010

,101

/201

1, 9

3/20

12, 6

2/20

13 i

63/2

013

ispr

avka

) u

delu

Fis

kaln

a pr

avil

a, u

čla

nu

27e

utvr

đena

su

prav

ila

za u

skla

điva

nje

plat

a u

javn

om s

ekto

ru u

201

4. g

odin

e.

U u

puts

tvu

za p

ripr

emu

budž

eta

za 2

014.

god

inu

utvr

đeno

je d

a in

deks

acij

a pl

ata

vrši

na

sled

eći n

ačin

: -

od is

plat

e pl

ate

za a

pril

201

4. g

odin

e, p

late

se

pove

ćava

ju z

a 0,

5%

- od

ispl

ate

plat

e za

okt

obar

201

4. g

odin

e pl

ate

se p

oveć

avaj

u za

1,0

%.

Ispl

ata

plan

iran

e m

ase

zavi

si,

pore

d go

re n

aved

enog

i o

d br

oja

zapo

slen

ih u

mes

ecu

u ko

me

se z

arad

a is

plać

uje.

Sm

anje

nje

broj

a za

posl

enih

u o

dnos

u na

pla

n u

toku

20

14. g

od. p

odra

zum

eva

i kor

ekci

ju m

ase

sred

stav

a za

zar

ade

za d

ati m

esec

. P

oslo

vods

tvo

čini

dir

ekto

r. Z

arad

a di

rekt

ora

se f

orm

ira

prem

a Z

aklj

učku

Gra

da S

ubot

ice

broj

III

-38-

21/2

013

u pr

epor

uci

da s

e za

rada

dir

ekto

ra J

KP

„S

ubot

ičke

pij

ace“

fo

rmir

a ta

ko š

to s

e za

rada

gra

dona

čeln

ika

u ne

to i

znos

u um

anji

za

15%

, i n

a ta

j iz

nos

obra

čuna

jed

ino

min

uli

rad

dire

ktor

a. K

ako

je z

arad

a gr

adon

ačel

nika

for

mir

ana

na

Page 31: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

31

osno

vu Z

akon

a o

budž

etsk

om s

iste

mu

(„S

lužb

eni

glas

nik

RS

“ br

oj 5

4/09

, 73/

2010

i 1

01/2

010,

101/

2011

, 93

/201

2, 6

2/20

13 i

63/

2013

isp

ravk

a) u

del

u Fi

skal

na p

ravi

la i

pr

ati t

ende

ncij

u ra

sta:

-

od is

plat

e pl

ate

za a

pril

201

4. g

odin

e, p

lata

se

pove

ćava

za

0,5%

-

od is

plat

e pl

ate

za o

ktob

ar 2

014.

god

ine

plat

a se

pov

ećav

a za

1,0

%.

Zak

ljuč

ak G

rada

Sub

otic

e je

Upr

avni

odb

or J

KP

„S

ubot

ičke

pij

ace“

pri

hvat

ilo,

i da

lje

na s

nazi

.

Page 32: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

32

6.5. P

lani

ran

e n

akn

ade

član

vim

a U

pra

vnog

od

bor

/Sku

pšt

ine

i Nad

zorn

og o

dbor

a N

аkn

аde

Up

rаvn

og o

db

orа,

Sku

pšt

ine

i Nаd

zorn

og o

db

orа

u n

eto

izn

osu

Plа

n 20

14

Upr

аvni

odb

or/S

kupš

tinа

N

аdzo

rni o

dbor

U

KU

PN

O

broj

čl

аno

mаs

а zа

knаd

e U

O

pros

ečnа

knаd

а čl

аnа

UO

Nаk

nаdа

pr

edse

dni

kа U

O

Nаk

nаd

а zа

me

nikа

U

O

UK

UP

NA

m

аsа

UO

broj

čl

аno

mаs

а zа

knаd

e

pros

ečnа

knаd

а čl

аnа

nаkn

аdа

pred

sed-

ni

Nа k nа dа

zа me ni kа

UK

UP

NA

m

аsа

UK

UP

NO

-br

oj

UO

i

NO

UK

UP

NO

-m

asa

za U

O

i NO

I

6

30.0

00,0

0

5.0

00,0

0 6

.200

,00

3

6.20

0,00

7

36.2

00,0

0 II

-

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 II

I -

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 IV

-

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 V

-

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 V

I -

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 V

II

- -

- -

- -

2 50

.000

,00

2

5.00

0,00

3

0.00

0,00

80.

000,

00

3 80

.000

,00

VII

I -

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 IX

-

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 X

-

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 X

I -

- -

- -

- 2

50.0

00,0

0

25.

000,

00

30.

000,

00

8

0.00

0,00

3

80.0

00,0

0 X

II

- -

- -

- -

2 50

.000

,00

2

5.00

0,00

3

0.00

0,00

80.

000,

00

3 80

.000

,00

UK

UP

NO

6

30.0

00,0

0 5.

000,

00

6.20

0,00

36.2

00,0

0 22

55

0.00

0,00

2

75.0

00,0

0 3

30.0

00,0

0

880

.000

,00

40

916.

200,

00

PR

OS

EK

6

30.0

00,0

0 5.

000,

00

6.20

0,00

36.2

00,0

0 2

50.0

00,0

0 2

5.00

0,00

3

0.00

0,00

80.

000,

00

3.33

76

.350

,66

Page 33: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

33

Nаk

nаd

e U

prа

vnog

od

bor

а, S

kup

štin

e i N

аdzo

rnog

od

bor

а u

bru

to iz

nos

u

Plа

n 20

14

Upr

аvni

odb

or/S

kupš

tinа

N

аdzo

rni o

dbor

U

KU

PN

O

broj

čl

а-no

mаs

а zа

knаd

e U

O

pros

ečnа

knаd

а čl

аnа

UO

Nаk

nаdа

pr

edse

d-ni

kа U

O

Nаk

nа-

zаm

e-

nikа

U

O

UK

UP

NA

m

аsа

UO

broj

čl

а-

nov а

mаs

а zа

knаd

e

pros

ečnа

knаd

а čl

аnа

nаkn

аdа

pred

sed-

ni

nаkn

а-d

а zа

me-

ni

UK

UP

NA

m

аsа

UK

UP

NO

-br

oj

UO

i

NO

UK

UP

NO

-m

asa

za U

O i

NO

I 6

45.0

00,0

0 7.

500,

00

9.30

0,00

54.3

00,0

0

7

5

4.30

0,00

II

-

2

91.0

00,0

0 45

.500

,00

54.6

00,0

0

145

.600

,00

3

145

.600

,00

III

-

2 91

.000

,00

45.5

00,0

0 54

.600

,00

14

5.60

0,00

3

14

5.60

0,00

IV

-

2

91.0

00,0

0 45

.500

,00

54.6

00,0

0

145.

600,

00

3

145.

600,

00

V

-

2 91

.000

,00

45.5

00,0

0 54

.600

,00

14

5.60

0,00

3

14

5.60

0,00

V

I -

2

91.0

00,0

0 45

.500

,00

54.6

00,0

0

145.

600,

00

3

145.

600,

00

VII

-

2

91.0

00,0

0 45

.500

,00

54.6

00,0

0

145.

600,

00

3

145.

600,

00

VII

I -

2

91.0

00,0

0 45

.500

,00

54.6

00,0

0

145.

600,

00

3

145.

600,

00

IX

-

2 91

.000

,00

45.5

00,0

0 54

.600

,00

14

5.60

0,00

3

14

5.60

0,00

X

-

2

91.0

00,0

0 45

.500

,00

54.6

00,0

0

145.

600,

00

3

145.

600,

00

XI

-

2 91

.000

,00

45.5

00,0

0 54

.600

,00

14

5.60

0,00

3

14

5.60

0,00

X

II

-

2 91

.000

,00

45.5

00,0

0 54

.600

,00

14

5.60

0,00

3

14

5.60

0,00

U

KU

PN

O

6 45

.000

,00

7.50

0,00

9.

300,

00

54

.300

,00

22

1.00

1.00

0,00

50

0.50

0,00

60

0.60

0,00

1.60

1.60

0,00

4

0 1

.655

.900

,00

PR

OS

EK

6

45.0

00,0

0 7.

500,

00

9.30

0,00

54.3

00,0

0 2

91.0

00,0

0 45

.500

,00

54.6

00,0

0

145.

600,

00

3,33

1

37.9

91,6

7

Kri

teri

jum

i za

odre

điva

nje

zara

da U

prav

nog

odbo

ra i

odre

điva

nje

nakn

ade

za r

ad p

reds

edni

ka N

adzo

rnog

odb

ora

i čla

nova

Upr

avno

g i N

adzo

rnog

odb

ora:

-nak

nada

se

ispl

aćuj

e sa

mo

za m

esec

u k

ome

se o

drža

va s

edni

ca b

ez o

bzir

a na

bro

j odr

žani

h se

dnic

a u

tom

mes

ecu.

-pla

nom

se

pred

viđa

odr

žava

nje

1 se

dnic

e U

prav

nog

i 11

sedn

ica

Nad

zorn

og o

dbor

a u

toku

201

4. g

odin

e.

Pla

nira

na m

asa

sred

stav

a za

nav

eden

e na

men

e će

se

real

izov

ati u

skl

adu

sa o

vim

pro

gram

om, a

utv

rđuj

e se

odl

ukom

Sku

pšti

ne G

rada

Sub

otic

e, k

ao i

imen

ovan

je č

lano

va

Nad

zorn

og o

dbor

a.

Page 34: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

34

7. INVESTICIJE Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti

Mlečna pijaca:

R.br. Naziv Iznos

Investicije Invest. održ Tek. održ. Ukupno 1. Zamena oluka na voćnom delu pijace 2x108 m 466.560,00 466.560,00

2. Zatvaranje bočnih strana prostora za prodaju jaja - postavljanje nosača bilborda

280.000,00 280.000,00

3. Popravka i delimična zamena asfalta na pijačnom platou 200 m2 240.000,00 240.000,00

4. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u prvoj bateriji poslovnih prostora na zanatskom delu

380.000,00 380.000,00

5. Nabavka pokrivača za rashladne vitrine kom. 25

100.000,00 100.000,00

6. Generalna popravka rashladnog pulta u kiosku NZP-54-400

120.000,00 120.000,00

7. Nabavka plastičnih poklopaca/kućišta za rashladne vitrine 5+5 kom

350.000,00 350.000,00

8. Nabavka polipropilenske ploče za rashladne vitrine kom 10

100.000,00 100.000,00

9. Nabavka prohronske umetke za rashladne vitrine kom. 5+5

340.000,00 340.000,00

10. Zamena podne konstrukcije u tipskim kioscima Šidal kom.1

160.000,00 160.000,00

11. Zamena krovne konstrukcije tipskog kioska Šidal kom.2

380.000,00 380.000,00

12.

Sanacija prve baterije poslovnih prostora –zamena spoljne obloge i postavljanje termoizolacije (samo materijal, sopstvena režija)

150.000,00 150.000,00

13. Antikorozivna zaštita metalnih tezgi – red 300 250.000,00 250.000,00

14. Delimična zamena keramičkih pločica na betonskim tezgama u redu 100 i 200, 30 m2 (samo materijal)

45.000,00 45.000,00

15. Popravka-obnova glazura na betonskim tezgama na voćnom delu pijace kom. 20 (samo materijal)

40.000,00 40.000,00

16. Rekonstrukcija kanalizacije na cvetnom trgu 320.000,00 320.000,00 17. Zamena agregata rashladnih uređaja kom. 5 125.000,00 125.000,00

18. Antikorozivna zaštita pijačne ograde 334 m ( materijal)

60.000,00 60.000,00

19. Tekuće održavanje infrastrukture, opreme i hitne intervencije (materijal)

200.000,00 200.000,00

Ukupno 380.000,00 2.741.560,00 985.000,00 4.106.560,00

Zelenac:

R.br. Naziv Iznos

Investicije Invest. održ Tek. održ. Ukupno

1. Plastična trakasta zavesa na ulaznim kapijama kom.2

184.730,00 184.730,00

2. Zamena kompresora-agregata u rashladnim uređajima kom. 5

125.000,00 125.000,00

3. Troškovi tekućeg održavanja ( popravka 269.050,00 269.050,00

Page 35: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

35

ograde i kapija, hitne intervencije na pijačnim objektima, popravka vodovoda, el. instalacije....)

4. Rekonstrukcija osvetljenja 124.200,00 124.200,00 5. Popravka metalnih tezgi kom. 15 (materijal) 75.150,00 75.150,00

6. Farbanje-antikorozivna zaštita čelične konstrukcije

600.000,00 600.000,00

7. Popravka podne obloge 30 m2 120.000,00 120.000,00 8. Nabavka venecijanera za prozore kom. 2 5000,00 5.000,00

9. Tekuće održavanje infrastrukture, opreme i hitne intervencije (materijal)

200.000,00 200.000,00

Ukupno 184.730,00 854.200,00 664.200,00 1.703.130,00

Zelena pijaca i Kvantaška

R.br. Naziv Iznos

Investicije Invest. održ Tek. održ. Ukupno

1.

Troškovi tekućeg održavanja ( popravka ograde i kapija, hitne intervencije na pijačnim objektima, popravka vodovoda, el. instalacije....)

200.000,00 200.000,00

2. Rekonstrukcija hidrantske mreže- parcijalno I etapa

420.000,00 420.000,00

3. Nabavka venecijanera za prozore kom. 2 5.000,00 5.000,00

4. Popravka i delimična zamena asfalta na pijačnom platou 100 m2

120.000,00 120.000,00

Ukupno 425.000,00 320.000,00 745.000,00

Teslina pijaca

R.br. Naziv Iznos

Investicije Invest. održ Tek. održ. Ukupno

1.

Troškovi tekućeg održavanja ( popravka ograde i kapija, hitne intervencije na pijačnim objektima, popravka vodovoda, el. instalacije....)

200.000,00 200.000,00

2. Rekonstrukcija osvetljenja i ventilacije 100.000,00 100.000,00

3. Plastična trakasta zavesa na ulaznim kapijama kom. 2

184.730,00 184.730,00

4. Farbanje ograde (samo materijal) 60.000,00 60.000,00 5. Farbanje metal. tezgi kom. 76 (samo materijal) 60.000,00 60.000,00 Ukupno 184.730,00 100.000,00 320.000,00 604.730,00

Lokalne pijace- sezonska prodaja:

R.br. Naziv Iznos

Investicije Invest. održ Tek. održ. Ukupno

1. Uređenje prodajnog prostora kod Opštine – Kelebijski put : betoniranje platoa, postavljanje ograde, nabavka i postavljanje tezgi kom. 4

428.696,00 428.696,00

2. Tekuće i interventno održavanje inventara na lokalnim prodajnim prostorima

160.000,00 160.000,00

Ukupno 428.696,00 160.000,00 588.696,00

Page 36: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

36

Direkcija:

R.br. Naziv Iznos

Investicije Invest. održ Tek. održ. Ukupno 1. Krečenje i farbanje kancelarija 486 m2 160.000,00 160.000,00 2. Nabavka pisaćeg stola kom. 1 25.000,00 25.000,00 3. Nabavka daktil. stolice kom. 1 12.000,00 12.000,00 4. Nabavka kancelarijskog nameštaja 20.000,00 20.000,00 5. Nabavka sitnog inventara 50.000,00 50.000,00

6. Nabavka službenog vozila srednje kategorije na lizing ( učešće + 12 rata lizinga)

520.000,00 520.000,00

Ukupno 627.000,00 - 160.000,00 787.000,00

Računarska oprema:

R.br. Naziv Iznos

Investicije Invest. održ Tek. održ. Ukupno

1. Laptop: Dell Inspiron 3521 15.6“, Core i3 3217U/4GB/500GB/AMD HD 7670M 1GB/DVDRW kom.1

45.990,00 45.990,00

2. Tablet Asus Nexus 7 2013 IPS 7“,QC Qualcomm 8046/16 GB/BT/GPS/Android 4.3 kom.1

28.490,00 28.490,00

3. Računar: Altos Hiperon, Intel DC/4GB/500 GB/DVD/Win 7 HB kom.1

28.799,00 28.799,00

4. Monitor 18,5“ ViewSonic VA 1911A-LED kom.1

7.490,00 7.490,00

5. Office paket: Office Home and Business 2013 English FPP kom.1

26.599,00 26.599,00

6. Antivirus Softver: avast! Pro Antivirus 8 ( 5 korisnika/1 god) kom.2

17.046,00 17.046,00

7. Rezervni delovi i razni potrošni materijali 30.000,00 30.000,00 Ukupno 154.414,00 - 30.000,00 184.414,00

Radionica:

R.br. Naziv Iznos

Investicije Invest. održ Tek. održ. Ukupno 1. Nabavka ručnog alata 100.000,00 100.000,00 2. Nabavka opreme za ličnu zaštitu radnika 60.000,00 60.000,00

3. Nabavka teretnog vozila Pikap na lizing (učešće + 12 rata lizinga)

520.000,00 520.000,00

4. Nabavka čistača/bacača snega 150.000,00 150.000,00

5. Materijal za održavanje sajamskog i vašarskog inventara

300.000,00 300.000,00

6. Troškovi održavanja opreme za rad 50.000,00 50.000,00

7. Nabavka autoprikolice sa opremom nosivosti do 500 kg

100.000,00 100.000,00

Ukupno 930.000,00 - 350.000,00 1.280.000,00

SVE UKUPNO: 2.889.570 4.120.760 2.989.200 9.999.530

Page 37: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

37

8.

ZA

DU

ŽE

NO

ST

8.

1. K

red

itn

a za

du

žen

ost

DO

MA

ĆI

KR

ED

ITO

RI

u

hilj

adam

a di

nara

ME

SE

C

OP

IS*

KO

LA

TE

RA

L –

S

RE

DS

TV

A

OB

EZ

BE

ĐE

NJA

PL

AN

DO

SP

A K

RE

DIT

NIH

O

BA

VE

ZA

U

201

4. G

OD

INI

RE

AL

IZA

CIJ

A K

RE

DIT

NIH

O

BA

VE

ZA

U 2

014.

GO

DIN

I

ot

plat

e ka

mat

e uk

upno

ot

plat

e ka

mat

e uk

upno

31.1

2.20

13.

Kra

tkor

očni

kre

dit z

a li

kvid

nost

od

Ban

ca I

ntes

a 2

men

ice

834

3

5 8

69

834

3

5 8

69

31.0

3.20

14.

Kra

tkor

očni

kre

dit z

a li

kvid

nost

od

Ban

ca I

ntes

a 2

men

ice

500

2

7 5

27

500

2

7 5

27

30.0

6.20

14.

Kra

tkor

očni

kre

dit z

a li

kvid

nost

od

Ban

ca I

ntes

a 2

men

ice

334

7

3

41

334

7

3

41

30.0

9.20

14.

31.1

2.20

14.

*une

ti n

aziv

kre

dito

ra i

osno

v za

duže

nja

Page 38: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

38

8.

2. N

eizm

iren

a d

ugo

vanj

a i n

enap

laće

na

pot

raži

van

ja

r.

b r.

ST

AN

JE N

A D

AN

31

.12.

201

3. G

OD

INE

S

TA

NJE

NA

DA

N

31.0

3. 2

014.

GO

DIN

E

ST

AN

JE N

A D

AN

30

.06.

201

4. G

OD

INE

S

TA

NJE

NA

DA

N

30.0

9. 2

014.

GO

DIN

E

ST

AN

JE N

A D

AN

31

.12.

201

4. G

OD

INE

Nen

apla

ćen

a p

otra

živa

nja

(k

onto

20

- 24

, 27)

Nei

zmir

ene

obav

eze

(k

onto

43-

46)

Nen

apla

ćen

a p

otra

živa

nja

(k

onto

20

- 24

, 27)

Nei

zmir

ene

obav

eze

(k

onto

43-

46)

Nen

apla

ćen

a p

otra

živa

nja

(k

onto

20

- 24

, 27)

Nei

zmir

e n

e ob

avez

e

(kon

to 4

3-46

)

Nen

apla

će

na

pot

raži

va

nja

(k

onto

20

- 24

, 27)

Nei

zmir

ene

obav

eze

(k

onto

43-

46)

Nen

apla

ćen

a po

traž

ivan

ja

(kon

to 2

0 -

24, 2

7)

Nei

zmir

ene

obav

eze

(k

onto

43-

46)

1.

Fizi

čkа

licа

75

.948

,00

18

.987

,00

11.3

20,0

0

7.

050,

00

20

.350

,00

2.

Pri

vred

ni

subj

ekti

1.

706.

478,

00

80

0.00

0,00

900.

000,

00

90

0.00

0,00

900.

000,

00

3.

Pri

vred

druš

tvа

veći

nski

m

držа

vnim

vl

аsni

štvo

m

47

8.75

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Drž

аvni

org

аni

i org

аni

lokа

lne

vlаs

ti

2.

134.

235,

00

60

0.00

0,00

600.

000,

00

60

0.00

0,00

600.

000,

00

5.

Ust

аnov

e (z

drаv

stvo

,obr

аzov

аnje

,kul

turа

...)

6.

Ost

аlo

U

KU

PN

O

1.78

2.42

6,00

2.

612.

991,

00

818.

987,

00

600.

000,

00

911.

320,

00

600.

000,

00

907.

050,

00

600.

000,

00

920.

350,

00

600.

000,

00

Page 39: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

39

9.

PL

AN

IRA

NA

FIN

AN

SIJ

SK

A S

RE

DS

TV

A Z

A N

AB

AV

KU

DO

BA

RA

, R

AD

OV

A I

US

LU

GA

ZA

OB

AV

LJA

NJE

DE

LA

TN

OS

TI,

I S

RE

DS

TV

A Z

A

PO

SE

BN

E N

AM

EN

E

9.1. T

abel

a p

lan

iran

ih f

inan

sijs

kih

sre

dst

ava

za n

abav

ku

dob

ara,

rad

ova

i usl

uga

za

obav

ljan

je d

elat

nos

ti

Red

ni b

roj

PO

ZIC

IJA

R

eali

zaci

ja u

20

13. g

odin

i P

lan

iran

o za

20

14. g

odin

u P

lan

za

prv

i kv

arta

l 201

4.

Pla

n z

a d

rugi

kv

arta

l 201

4.

Pla

n z

a tr

eći

kvar

tal 2

014.

P

lan

za

četv

rti

kvar

tal 2

014.

D

obra

1.

Nab

avka

tere

tnog

voz

ila

Pik

ap n

a li

zing

(uč

ešće

+ 1

2 ra

ta li

zing

a)

52

0.00

0,00

52

0.00

0,00

2.

Nab

avka

slu

žben

og v

ozil

a sr

ednj

e ka

tego

rije

na

lizi

ng (

uče

šće

+ 1

2 ra

ta li

zing

a)

52

0.00

0,00

52

0.00

0,00

U

slu

ge

4.

Usl

uga

fizi

čkog

obe

zbeđ

enja

lica

i im

ovin

e na

pij

acam

a JK

P

Sub

otič

ke p

ijac

e 4

.800

.480

,00

5.30

0.00

0,00

5.

300.

000,

00

5.

Usl

uga

održ

avan

ja p

ijac

a JK

P

Sub

otič

ke p

ijac

e

9.20

0.00

0,00

9.

200.

000,

00

6.

Usl

uga

štam

panj

a m

eseč

nog

list

a za

info

rmis

anje

kor

isni

ka i

stan

ovni

štva

"In

form

ator

" 4

20.4

80,0

0 60

0.00

0,00

60

0.00

0,00

7.

Usl

uga

raču

novo

dstv

a i v

ođen

ja

knji

ga

540.

000,

00

Rad

ovi

9.

Izr

ada

i opr

eman

je iz

laga

čkih

št

ando

va n

a M

eđun

arod

nom

i re

gion

alno

m s

ajm

u pr

ivre

de

Sub

otic

a 1.

506.

624,

00

2.00

0.00

0,00

2.

000.

000,

00

Page 40: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

40

9.

2. T

abel

a sr

edst

ava

za p

oseb

ne

nam

ene

R. b

r.

Poz

icij

a

Rea

liza

cija

u

2013

. god

ini

Pla

nir

ano

za

2014

. god

inu

Pla

n z

a p

rvi

kvar

tal 2

014.

P

lan

za

dru

gi

kvar

tal 2

014.

P

lan

za

treć

i kv

arta

l 201

4.

Pla

n z

a če

tvrt

i kv

arta

l 201

4.

1.

Spo

nzor

stvo

50

.000

,00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

2.

D

onаc

ije

367.

950,

00

500.

000,

00

125.

000,

00

125.

000,

00

125.

000,

00

125.

000,

00

3.

Hum

аnit

аrne

аkt

ivno

sti

50.0

00,0

0 15

0.00

0,00

37

.500

,00

37

.500

,00

37

.500

,00

37

.500

,00

4.

S

port

ske

аkti

vnos

ti

50.0

00,0

0 50

.000

,00

0,00

25

.000

,00

25

.000

,00

0,

00

5.

Rep

reze

ntаc

ijа

300.

000,

00

400.

000,

00

100.

000,

00

100.

000,

00

100.

000,

00

100.

000,

00

6.

Rek

lаm

а i p

ropа

gаnd

а 40

0.00

0,00

50

0.00

0,00

12

5.00

0,00

12

5.00

0,00

12

5.00

0,00

12

5.00

0,00

7.

O

stаl

o 50

.000

,00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

0,00

10

. C

EN

E

Ele

men

ti z

a ce

lovi

to s

agle

dav

anje

pol

itik

e ce

na

pro

izvo

da

i usl

uga

:

P

rili

kom

sač

inja

vanj

a C

enov

nika

pij

ačni

h us

luga

, os

novn

o op

rede

ljen

je p

redu

zeća

je

da s

vaka

pij

aca

pod

inge

renc

ijom

JK

P,

kao

i sv

aki

pija

čni

obje

kat

mor

a da

po

krij

e sv

oje

troš

kove

u t

oku

eksp

loat

acij

e. C

ena

pija

čnog

obj

ekta

pre

sve

ga z

avis

i od

opr

emlj

enos

ti s

amog

pij

ačno

g ob

jekt

a (r

ashl

adna

vit

rina

, st

ruja

, top

la-h

ladn

a vo

da

itd.

), k

ao i

od

loka

cije

pij

ačno

g ob

jekt

a. K

od f

orm

iran

ja c

ena

uzim

a se

u o

bzir

i c

ena

pija

čnih

usl

uga

na o

stal

im p

ijac

ama

u R

epub

lici

Srb

iji,

pošt

o je

naš

e pr

eduz

eće

član

U

druž

enja

Pij

ace

Srbi

je (

dire

ktor

pre

duze

ća j

e i

pred

sedn

ik U

prav

nog

odbo

ra U

PS

-a).

U f

orm

iran

ju j

edin

ačni

h ce

na p

ijač

nih

uslu

ga u

pun

oj m

eri

utič

e i

cena

ene

rgen

ata

(str

uja,

voda

,gor

ivo)

, kao

i ce

na u

slug

a či

šćen

ja i

održ

avan

je p

ijač

nih

obje

kata

.

Kor

ekci

ja C

enov

nika

pij

ačni

h us

luga

izvr

šena

je n

a os

novu

Odl

uke

Upr

avno

g od

bora

od

22. 1

0.20

12. g

odin

e za

3,5

%, a

uz

sagl

asno

st o

sniv

ača

reše

nje

broj

III

-38-

41/2

012

od 2

9.11

.201

2. g

odin

e (S

lužb

eni

list

Gra

da S

ubot

ice

br. 5

2/20

12),

a p

rim

enju

je s

e od

01.

12.2

012.

god

ine.

U o

ktob

ru 2

013.

god

ine

pred

uzeć

e je

pre

dalo

zah

tev

za

dava

nje

sagl

asno

sti

na o

dluk

u o

kore

kcij

i pi

jačn

ih u

slug

a, n

a št

a od

osn

ivač

a ni

je d

obij

ena

sagl

asno

st, t

ako

pred

uzeć

e i

dalj

e pr

imen

juje

cen

ovni

k va

žeći

iz

2012

. god

ine,

a

usle

d is

tog

pret

rplj

ena

je š

teta

u v

idu

neos

tvar

ivan

ja p

lani

rani

h pr

ihod

a u

2013

. god

ini.

P

redu

zeće

pla

nira

, u

skla

du s

a U

puts

tvom

osn

ivač

a d

a od

01.

10.2

014.

god

ine

izvr

ši k

orek

ciju

-pov

ećan

je c

ena

zaku

pa

pija

čnih

obj

ekat

a, l

inea

rno

za 5

,50%

za

svak

u ka

tego

riju

. O

va k

orek

cija

u u

kupn

om p

lani

rano

m p

riho

du p

redu

zeća

uče

stvu

je z

a 0,

45%

, tj

. iz

nosi

836

.400

,00

dina

ra u

bru

to i

znos

u, i

li 6

97.0

00,0

0 di

nara

u n

eto

izno

su u

201

4. g

od.

P

rili

ko

m p

red

lag

anja

ko

rek

cija

cen

a pi

jačn

ih u

slug

a JK

P "

Sub

otič

ke p

ijac

e" p

olaz

i se

iz

opre

delj

enja

da

cena

pij

ačni

h us

luga

tre

ba d

a pr

ati

rast

tro

škov

a od

ržav

anja

pij

ace,

sto

pu i

nfla

cije

, ka

o i

da t

reba

da

su c

ene

pija

čnih

usl

uga

usag

laše

ne s

a ce

nam

a na

dru

gim

pij

acam

a u

Rep

ubli

ci S

rbij

i. K

orek

ciju

cen

ovni

ka p

ijač

nih

uslu

ga,

neiz

osta

vno

mor

amo

spro

vest

i, da

bis

mo

mog

li r

ealn

o pl

anir

ati

inve

stic

ije

i in

vest

icio

no o

drža

vanj

e in

fras

truk

ture

u 2

014/

2015

. go

dini

. P

redl

ožen

a ko

rekc

ija

Cen

ovni

ka z

a re

aliz

acij

u go

rnje

g je

nei

zbež

na.

Bil

o ka

kvo

odst

upan

je o

d pr

edvi

đeno

g ob

ima

rado

va i

mal

a bi

za

sobo

m k

atas

trof

alne

pos

ledi

ce z

a da

lje

nesm

etan

o ob

avlj

anje

pij

ačne

del

atno

sti

i te

hnič

ke i

spra

vnos

ti n

aših

pij

aca,

poš

to p

riho

di o

d za

kupa

pij

ačni

h ob

jeka

ta č

ine

45%

od

ukup

nog

mes

ečno

g pr

ihod

a pr

eduz

eća,

pre

osta

lih

55%

pri

hoda

rea

lizu

je s

e od

pij

ačar

ine.

N

ova

kalk

ulac

ija

cena

usl

uga

nast

upil

a je

zbo

g pr

omen

e ce

na s

lede

ćih

elem

enat

a:

Page 41: PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · - Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu ... - Uredba o postupku privremene obustave prenosa

41

Pre

gle

d r

ast

a c

ena

usl

ug

a i

tro

ško

va

od

rža

va

nja

pij

aca

u t

ok

u 2

01

2/2

01

3.

g.:

Na

ziv

tro

ško

va

U

češć

e u

ra

sho

dim

a

Ind

eks

rast

a

Ob

ezb

eđen

je p

ijac

e 7.

5%

110

Tro

škov

i ost

alih

usl

uga

(kom

un. u

slug

e,

čišć

enje

, čis

toća

, gre

janj

e)

15%

10

4

Tro

ško.

gori

va i

ener

gij.

6%

137

Tek

uće

i inv

esti

cion

o od

ržav

anje

pij

aca,

na

knad

a up

rano

g i n

adzo

rnog

odb

ora

7%

138

Tro

škov

i nem

ater

.usl

ug. (

advo

kats

ke u

sl.

stru

čno

obra

z.za

posl

., ko

ntro

lni a

udit

IS

O

9001

, am

orti

zaci

ja, t

ehni

čki p

regl

ed, u

sl.

vođe

nja

posl

ovni

h kn

jiga

)

8,53

%

123

Zar

ade,

por

.i do

pr.n

a te

ret p

osl.

25.8

%

107

Ost

ali n

emat

erij

alni

troš

kovi

30

.17%

11

4 U

kupn

o :

100

Pij

ačar

ina

se n

apla

ćuje

u p

roce

ntua

lnom

izn

osu

od 3

% d

o 5%

od

vred

nost

i iz

lože

ne r

obe.

Na

ovaj

deo

pri

hoda

pre

duze

će n

ema

utic

aja,

poš

to r

eali

zaci

ja z

avis

i od

tr

enut

nih

cena

pol

jopr

ivre

dnih

pro

izvo

da,

kao

i od

kol

ičin

e iz

lože

ne r

obe

na p

ijač

nim

tez

gam

a. S

mat

ram

o da

ova

dug

ogod

išnj

a pr

aksa

nap

late

pij

ačar

ine

dale

ko j

e pr

aved

nija

pre

ma

naši

m Z

akup

cim

a, j

er n

a ov

aj n

ačin

i p

redu

zeće

u n

ekoj

m

eri

deli

sud

binu

sa

svoj

im Z

akup

cim

a-po

ljop

rivr

edni

m p

roiz

vođa

čim

a. N

aim

e ka

da s

u ce

ne

poje

dini

h ar

tika

la v

eće

ili i

maj

u tr

end

rast

a, i

pred

uzeć

e im

a ve

ći p

riho

d od

pij

ačar

ine,

a u

sup

rotn

om s

luča

ju k

a ce

ne p

adaj

u, p

ijač

arin

a je

man

ja.

11.

UP

RA

VL

JAN

JE R

IZIC

IMA

Pre

duze

će u

svo

m p

oslo

vanj

u te

ži d

a na

plat

i svo

ja p

otra

živa

nja

u št

o ve

ćem

pro

cent

u, i

to n

a na

čin

što

vrši

sva

kodn

evno

ažu

rira

nje

upla

ta p

reko

teku

ćih

raču

na, š

to

se e

vide

ntir

a u

kart

icam

a ku

paca

i v

rši

se d

nevn

o iz

vešt

avan

je n

ajvi

šeg

ruko

vods

tva.

Na

osno

vu i

zveš

taja

o d

užni

cim

a pr

eduz

imaj

u se

odg

ovar

ajuć

e m

ere

i to

na

nači

n da

se

nak

on 1

mes

eca

neiz

mir

enih

dug

ova

usm

eno

opom

inje

duž

nik.

Uko

liko

se

obav

eza

i da

lje

ne i

zmir

i, vr

ši s

e pi

smen

a op

omen

a, n

akon

čeg

a sl

edi

advo

kats

ka o

pom

enam

za

tri

mes

eca

neiz

mir

ivan

ja d

ugov

anja

. U p

raks

i se

pok

azal

o da

na

ovaj

nač

in u

spev

amo

da n

apla

tim

o sv

oja

potr

aživ

anja

u v

elik

om p

roce

ntu.

Por

ed n

aved

enog

pre

duze

če

ima

plan

kon

trol

e na

plat

e št

o vr

ši k

oord

inat

or p

ijač

nih

uslu

ga u

fun

kcij

i kon

trol

ora

- ko

ntro

liše

nap

latu

pij

ačar

ine.

Vrš

i se

inte

rna

kont

rola

zap

osle

nih

na p

oslo

vim

a na

plat

e pi

jača

rine

u c

ilju

zaš

tite

zak

upac

a sa

jed

ne s

tran

e ka

ko n

e bi

doš

lo d

o pr

ekom

erne

nep

late

, a

sa d

ruge

str

ane

da s

e na

plat

i pi

jača

rina

u p

roce

ntu

defi

nisa

no C

enov

niko

m

pred

uzeć

a ka

ko p

redu

zeće

ne

bi b

ilo

ošte

ćeno

. P

redu

zeće

se

trud

i os

tvar

ivan

ju p

riho

da k

roz

što

veću

nap

latu

zak

upa

i to

na

nači

n da

daj

e po

pust

od

100,

00 d

inar

a na

pr

odaj

nu je

dini

cu o

soba

ma

prek

o 65

god

ina,

kak

o bi

i na

taj n

ačin

zad

ržao

svo

je z

akup

ce.

P

ored

gor

e na

vede

nih,

pre

duze

će u

prav

lja

svoj

im f

inan

sija

ma

na n

ačin

da

ne p

lani

ra z

aduž

ivan

je p

reko

ban

aka

kako

ne

bi s

tvar

alo

rizi

k pr

ekom

erno

g za

duži

vanj

a i

rizi

k po

vrat

a ev

entu

alne

poz

ajm

ice.

vd

dir

ekto

ra J

KP

„S

ubot

ičke

pij

ace“

S

ubot

ica,

22.

01.2

014.

____

____

____

____

____

____

____

Ilin

ka V

ukoj

a