of 506 /506
1 REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU ZAGREB, STUDENI 2014. SADRŽAJ

ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU · Zagrebačke županije za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu, definirane su kroz Upute za izradu Proračuna Zagrebačke

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU · Zagrebačke županije za 2015. godinu i...

 • 1

  REPUBLIKA HRVATSKA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

  PRORAČUN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

  ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA

  2016. I 2017. GODINU

  ZAGREB, STUDENI 2014.

  SADRŽAJ

 • 2

  1. UVOD………………………………………………………………………………. 5

  1.1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Zagrebačke

  županije.............................................………………..................................... 5

  2. OPĆI DIO PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ………………………. 11

  2.1. A. Račun prihoda i rashoda………………………………………………….. 14

  2.2. B. Račun financiranja/zaduživanja………….…..……………………………. 18

  2.3. C. Višak prihoda i rezerviranja……..………………………………………… 19

  2.4. Ukupan Plan za 2015. god. i Projekcije za 2016. i 2017. god.……................. 20

  3. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA……………………………………………………. 21

  3.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana……………………………………………. 21

  3.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine…………………………………………... 22

  3.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i

  šumarstvo…………………………………………………………………….. 23

  3.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku

  kulturu……………………………………………………………………….. 24

  3.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb………………………. 26

  3.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo……………………………………. 28

  3.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………... 29

  3.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša......... 30

  3.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije…………………………………………. 31

  3.10. Razdjel 10. Ured župana…………………………………………………….. 32

  3.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, međuregionalnu i

  međunarodnu suradnju...................................................................................... 33

  3.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju.......................................................... 34

  4. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA………………………………………………... 35

  4.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana……………………………………………. 36

  4.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine…………………………………………. 40

 • 3

  4.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo……... 44

  4.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku

  kulturu………………………………………………………………………... 54

  4.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb……………………….. 89

  4.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo…………………………………….. 107

  4.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………… 117

  4.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša........ 121

  4.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije…………………………………………. 130

  4.10. Razdjel 10. Ured župana……………………………………………………. 131

  4.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, međuregionalnu i.....

  međunarodnu suradnju..................................................................................... 133

  4.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju........................................................ 137

  5. OBRAZLOŽENJA PO RAZDJELIMA………………………………………… 138

  5.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana………………………………..................... 138

  5.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine…………………………………………....158

  5.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i

  šumarstvo……………………………………………………………………… 162

  5.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku

  kulturu…………………………………………………………………………. 202

  5.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb……………………… 268

  5.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo…………………………………… 325

  5.7.Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………….. 365

  5.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.......... 375

  5.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije…………………………………………. 414

  5.10. Razdjel 10. Ured župana…………………………………………………….. 417

  5.11. Upravni odjel za fondove Europske unije, međuregionalnu i

 • 4

  međunarodnu suradnju..................................................................................... 422

  5.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju........................................................ 436

  6. IZVORI FINANCIRANJA……………………………..…………………………… 441

  7. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA…………………………………………………. 442

  8. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA............................................................................ 445

  9. ZAVRŠNE ODREDBE…………………………………………………………….... 506

 • 5

  1. UVOD

  1.1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA

  ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

  Uvod i pravni osnov

  Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12-u

  daljnjem tekstu Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za slijedeću godinu i projekcija za

  iduće dvije godine te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje.

  Člankom 39. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini

  podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini

  skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine

  i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi

  proračun.

  Visina Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu predlaže se u iznosu od

  305.824.000,00 kuna, Projekcija za 2016. u iznosu od 306.404.000,00 kuna te Projekcija za

  2017. godinu u iznosu od 305.883.000,00 kuna.

  Makroekonomski okvir

  Makroekonomske projekcije koje su bile podloga za odrednice prihoda i rashoda Proračuna

  Zagrebačke županije za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu, definirane su kroz

  Upute za izradu Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017.

  godinu, a temeljile su dosadašnjoj realizaciji Proračuna te najavljenim zakonskim izmjenama.

  Tablica1. Struktura Proračuna za 2015. god. i Projekcija za 2016. i 2017. god.

  NAZIV

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  Prihodi poslovanja 288.794.000,00 305.374.000,00 304.853.000,00 105,7 99,8

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 420.000,00 420.000,00 420.00,00 100,0 100,0

  Primici 610.000,00 610.000,00 610.000,00 100,0 100,0

  Raspoloživa sredstva iz prethodne godine 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  PRIHODI I PRIMICI 305.824.000,00 306.404.000,00 305.883.000,00 100,2 99,8

 • 6

  NAZIV

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  Rashodi poslovanja 264.755.878,00 263.459.378,00 265.105.378,00 99,5 100,6

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.068.122,00 38.944.622,00 38.777.622,00 105,1 99,6

  Izdaci 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,0 50,0

  RASHODI I IZDACI 305.824.000,00 306.404.000,00 305.883.000,00 100,2 99,8

  Prihodi i primici

  Prihodi i primici planirani su na temelju dosadašnje realizacije Proračuna, procjeni učinka

  najavljenih izmjena Zakona o porezu na dohodak te najavama pojednih ministarstava o

  pomoćima za financiranje određenih programa kao i decentraliziranih funkcija školstva,

  zdravstva i socijalne skrbi.

  Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji

  BROJ KONTA

  VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  6 Prihodi poslovanja 288.794.000,00 305.374.000,00 304.853.000,00 105,7

  99,8

  61 Prihodi od poreza 212.000.000,00 227.600.000,00 230.300.000,00 107,4

  101,2

  63

  Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 48.008.810,00 40.435.644,00 40.460.722,00 84,2

  100,1

  64 Prihodi od imovine 23.432.190,00 29.915.356,00 25.004.278,00 127,7

  83,6

  65

  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.353.000,00 7.423.000,00 9.088.000,00 138,7

  122,4

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 420.000,00 420.000,00 420.000,00 100,0

  100,0

  71

  Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0

  100,0

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0

  100,0

  8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 610.000,00 610.000,00 610.000,00 100,0

  100,0

 • 7

  BROJ KONTA

  VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0

  100,0

  83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0

  100,0

  9 Vlastiti izvori 16.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

  92 Rezultat poslovanja 16.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

  UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 305.824.000,00 306.404.000,00 305.883.000,00 100,2

  99,8

  Prihodi od poreza

  Ukupni porezni prihodi planirani su u Proračunu za 2015. godinu na razini 212,0 miljuna

  kuna. Porez i prirez na dohodak koji se sastoji od prihoda od ustupljene stope poreza na

  dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija i prihoda od poreza na dohodak za

  ostale namjene, planiran je u ukupnom iznosu od 194,5 miljuna kuna, što u strukturi Prihoda

  od poreza na dohodak čini 91,75%. Zbog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

  o porezu na dohodak kojeg je Vlada RH usvojila na 189. sjednici od 30. listopada 2014.

  godine te uputila u daljnju saborsku proceduru s očekivanom primjenom od 01. siječnja 2015.

  godine, predviđa se pad Prihoda od poreza na dohodak u odnosu na Plan 2014. godine.

  Porezi na imovinu i Porezi na robu i usluge, čine županijske poreze i sastoje se od Poreza na

  nasljedstva i darove, koji je planiran u iznosu od 300.000,00 kuna, Poreza na automate i

  zabavne igre koji je planiran u iznosu od 700.000,00 kuna te Poreza na cestovna motorna

  vozila, koji je planiran u iznosu od 16,5 miljuna kuna. Navedni porezi planirani su na razini

  17,5 miljuna kuna i u ukupnoj strukturi Prihod od poreza sudjeluju sa 8,3%.

  Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna

  Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u Proračunu za

  2015. godinu na razini 48,0 miljuna kuna. U sklopu navednih pomoći planirane su Pomoći

  izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 15,5 miljuna kuna, što u strukturi ukupnih

  Pomoći čini 32,4%. Prihod od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

  planirane su u iznosu od 3,8 miljuna kuna, što u strukturi ukupnih pomoći čini 8,0%. Pomoći

  iz proračuna (prihodi iz državnog i proračuna JLS) planirani su u iznosu od 25,5 miljuna

  kuna, gdje se najveći dio navednog iznosa odnosi na prijevoz učenika srednjih škola i to u

  iznosu od 12,6 miljuna kuna.

  Prihodi od imovine

  Prihodi od imovine planirani su u Proračunu za 2015. godinu na razini 23,4 miljuna kuna.

  Prihodi od nefinacijske imovine planirani su u iznosu od 22,7 miljuna kuna, što u strukturi

  ukupnih Prihoda od imovine čini 97,2%. U sklopu Prihoda od nefinancijske imovine u

  najvećem dijelu planiran je prihod od Naknada za korištenje nefinacijske imovine

  (eksploatacija mineralnih sirovina, Lovozakupnina i druge naknade) u iznosu od 10,1 miljun

 • 8

  kuna, te prihod od Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu

  od 6,2 miljuna kuna. U sklopu Prihoda od imovine, planirani su i Prihodi od financijske

  imovine u iznosu od 600.000,00 kuna, te Prihodi od kamata na dane zajmove u iznosu od

  50.000,00 kuna.

  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  planirani su u Proračunu za 2015. godinu na razini 5,3 milljuna kuna. Prihod od Upravnih i

  administrativnih pristojbi planiran je u iznosu od 4,2 miljuna kuna, što u strukturi ukupnih

  Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  čini 79,0%. U sklopu navedenih prihoda planirani su i Prihodi po posebnim propisima u

  iznosu od 1,1 miljun kuna.

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u Proračunu za 2015. godinu na razini

  420.000,00 kuna. U sklopu navednog prihoda u najvećem dijelu planiran je Prihod od prodaje

  materijalne imovine-prirodnih bogatstava u iznosu od 400.000,00 kuna, što u strukturi čini

  95,2%.

  Primici od financijske imovine i zaduživanja

  Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u Proračunu za 2015. godinu na

  razini 610.000,00 kuna. U sklopu navednog prihoda u najvećem dijelu planiran je prihod od

  Primitaka (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama

  izvan jvanog sektora u iznosu od 500.000,00 kuna, što u strukturi čini 82,0%.

  Rashodi i izdaci

  Prijedlog plana rashoda i izdataka u Proračunu Zagrebačke županije za 2015. godinu temelji

  se na iskazanim potrebama pojedinih nositelja planiranja kao i raspoloživim sredstvima

  planiranim za 2015. godinu. Iskazani zahtjevi su zasnovani na zakonskim obvezama,

  odlukama Županijske skupštine te programskim potrebama pojedinih korisnika

  Ukupni rashodi/izdaci u Proračunu za 2015. godinu planirani su na razini 305,8 miljuna kuna.

  Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 264,7 miljuna kuna i u strukturi ukupnih rashoda

  i izdatak čine 86,6% , rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 37,0 miljuna kuna

  te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 4,0 miljuna kuna.

 • 9

  Tablica 3. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

  BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN

  2015. PROJEKCIJA

  2016. PROJEKCIJA

  2017. 2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 264.755.878,00 263.459.378,00 265.105.378,00 99,5 100,6

  31 Rashodi za zaposlene 50.717.687,00 51.148.652,00 47.392.059,00 100,8 92,7

  32 Materijalni rashodi 83.842.336,00 79.553.371,00 86.319.964,00 94,9 108,5

  34 Financijski rashodi 754.612,00 669.612,00 618.612,00 88,7 92,4

  35 Subvencije 16.795.000,00 18.120.000,00 18.535.000,00 107,9 102,3

  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 29.321.200,00 28.959.200,00 26.326.200,00 98,8

  90,9

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 39.097.735,00 39.197.735,00 39.247.735,00 100,3

  100,1

  38 Ostali rashodi 44.227.308,00 45.810.808,00 46.665.808,00 103,6 101,9

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.068.122,00 38.944.622,00 38.777.622,00 105,1

  99,6

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0

  100,0

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.104.122,00 36.080.622,00 26.745.622,00 119,9

  74,1

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.950.000,00 2.850.000,00 12.018.000,00 41,0

  421,7

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,0

  50,0

  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,0

  0,0

  UKUPNO RASHODI / IZDACI 305.824.000,00 306.404.000,00 305.883.000,00 100,2

  99,8

  Rashodi za zaposlene

  Rashodi za zaposlene u Proračunu za 2015. godinu planirani su na razini 50,7 miljuna kuna, i

  čini 19,1% Rashoda poslovanja. U sklopu ukupnih Rashoda za zaposlene na djelatnike

  Zagrebačke županije odnosi se 33,8 miljuna kuna, na djelatnike zaposlene zbog potrebe

  „legalizacije“ 5,1 miljuna kuna te na rashode za proračunske korisnike 11,6 miljuna kuna.

  Materijalni rashodi

  Ukupni materijalni rashodi u Proračunu za 2015. godinu planirani su na razini 83,8 miljuna

  kuna i čini ukupne materijalne rashode Zagrebačke županije i njezinih proračunskih korisnika.

  U sklopu navednih rashoda, Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 20,7

  miljuna kuna.

 • 10

  Financijski rashodi

  Financijski rashodi u Proračunu za 2015. godinu planirani su na razini 754.612,00 kuna, što

  čini 0,3% u strukturi Rashoda poslovanja. U sklopu ukupnih Financijskih rashoda na Kamate

  za primljene kredite i zajmove odnosi se 160.000,00 kuna.

  Subvencije

  Subvencije u Proračunu za 2015. godinu planirane su na razini 16,7 miljuna kuna, što čini

  6,3% u strukturi rashoda poslovanja. U sklopu ukupnih Subvencija, Subvencije trgovačkim

  društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima planirane su u iznosu od 16,5 miljuna kuna.

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u Proračunu za 2015. godinu planirane

  su na razini 29,3 miljuna kuna, što čini 11,1% u strukturi Rashoda poslovanja.U sklopu

  ukupnih Pomoći, na Pomoći unutar općeg proračuna planirano je 20,9 miljuna kuna, te na

  Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 8,3 miljuna kuna.

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u Proračunu za

  2015. godinu planirane su na razini 39,0 miljuna kuna.

  Ostali rashodi

  Ostali rashodi u Proračunu za 2015. godinu planirani su na razini 44,2 miljuna kuna, od čega

  se na Kapitalne pomoći odnosi 13,4 miljuna kuna.

  Rashodi za nabavu nefinancijske nefinancijske imovine

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2015. godinu planirani su na razini

  37,0 miljuna kuna. U sklopu navednog navjeveći dio odnosi se na rashode za građevinske

  objekte u iznoso od 13,5 miljuna kuna, postrojenja i opremu u iznosu od 3,4 miljuna kuna te

  dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 6,9 miljuna kuna. Najveći dio

  planiranog iznosa odnosi se na kapitalna ulaganja u školstvu i to 20,7 miljuna kuna te

  ulaganja u zdravstvu u iznosu od 12,7 miljuna kuna.

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Proračunu za 2015. godinu planirani su na

  razini 4,0 miljuna kuna, od čega 2,0 miljuna kuna na otplatu glavnice za kredit te 2,0 miljuna

  kuna za povećanje udjela u Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o.

 • 11

  Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

  Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji

  UPRAVNA TIJELA

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017.

  2015./

  2016.

  2017./

  2016.

  Stručna služba Župana 20.081.000,00 20.496.000,00 21.019.000,00 102,1

  102,6

  Stručna služba Skupštine 16.809.000,00 12.519.000,00 15.629.000,00 74,5

  124,8

  Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 20.261.000,00 21.446.000,00 21.756.000,00 105,8

  101,4

  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu 111.330.000,00 111.820.000,00 110.340.000,00 100,4

  98,7

  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 41.245.000,00 41.970.000,00 42.610.000,00 101,8

  101,5

  Upravni odjel za gospodarstvo 27.848.000,00 27.922.000,00 28.253.000,00 100,3

  101,2

  Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu 17.720.000,00 18.100.000,00 18.500.000,00 102,1

  102,2

  Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 26.604.000,00 27.726.000,00 22.861.000,00 104,2

  82,5

  Upravni odjel za financije 4.255.000,00 4.320.000,00 4.400.000,00 101,5

  101,9

  Ured župana 9.349.000,00 9.559.000,00 9.769.000,00 102,2 102,2

  Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju 9.466.000,00 9.656.000,00 9.866.000,00 102,0

  102,2

  Služba za unutarnju reviziju 856.000,00 870.000,00 880.000,00 101,6 101,1

  UKUPNO 305.824.000,00 306.404.000,00 305.883.000,00 100,2 99,8

  2. OPĆI DIO PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 • 12

  Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

  („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,

  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 39. Zakona o proračunu („Narodne

  novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke

  županije“ broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske

  skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13-

  pročišćeni tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 9.

  sjednici, održanoj dana 4. prosinca 2014. godine, donijela je

  PRORAČUN

  ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

  I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU

  I. OPĆI DIO

  Članak 1.

  Proračun Zagrebačke županije za 2015. god. i projekcije za 2016. i 2017. god. sastoje se od:

  A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

  PLAN

  2014.

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017.

  2015./

  2014.

  2016./

  2015.

  2017./

  2016.

  PRIHODI POSLOVANJA 300.019.275,69 288.794.000,00 305.374.000,00 304.853.000,00 96,3 105,7 99,8

  PRIHODI OD PRODAJE

  NEFINANCIJSKE IMOVINE

  330.000,00

  420.000,00

  420.000,00

  420.000,00

  127,3

  100,0

  100,0

  RASHODI POSLOVANJA 269.557.051,68 264.755.878,00 263.459.378,00 265.105.378,00 98,2 99,5 100,6

  RASHODI ZA NABAVU

  NEFINANCIJSKE IMOVINE

  40.535.477,00

  37.068.122,00

  38.944.622,00

  38.777.622,00

  91,4

  105,1

  99,6

  RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK -9.743.252,99 -12.610.000,00 3.390.000,00 1.390.000,00 129,4 -26,9 41,0

  B. RAČUNA FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE

  IMOVINE I ZADUŽIVANJA

  1.209.750,02

  610.000,00

  610.00,00

  610.000,00

  50,4

  100,0

  100,0

  IZDACI ZA FINANCIJSKU

  IMOVINU I OTPLATE

  ZAJMOVA

  4.005.000,00

  4.000.000,00

  4.000.000,00

  2.000.000,00

  99,9

  100,0

  50,0

  NETO FINANCIRANJE -2.795.249,98 -3.390.000,00 -3.390.000,00 -1.390.000,00 121,3 100,0 41,0

  C. RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

  PRETHODNIH GODINA

  12.538.502,97

  16.000.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,0

  0,0

  VIŠAK/MANJAK +

  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

  PRETHODNIH GODINA + NETO

  FINANCIRANJE

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

 • 13

  Članak 2.

  Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu

  prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu proračuna za 2015. i projekcijama za

  2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

 • 14

  2.1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  PRIHODI

  BROJ KONTA VRSTA PRIHODA

  PLAN

  2014.

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017. 2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  6 Prihodi poslovanja 300.019.275,69 288.794.000,00 305.374.000,00 304.853.000,00 96,3 105,7 99,8

  61 Prihodi od poreza 221.300.000,00 212.000.000,00 227.600.000,00 230.300.000,00 95,8 107,4 101,2

  611 Porez i prirez na dohodak 202.700.000,00 194.500.000,00

  613 Porezi na imovinu 300.000,00 300.000,00

  614 Porezi na robu i usluge 18.300.000,00 17.200.000,00

  63

  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 47.557.274,08 48.008.810,00 40.435.644,00 40.460.722,00 100,9 84,2 100,1

  632

  Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 153.218,99 3.854.088,00

  633 Pomoći iz proračuna 26.517.463,09 25.535.000,00

  634

  Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 5.315.870,00 3.049.000,00

  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 15.570.722,00 15.570.722,00

  64 Prihodi od imovine 22.791.962,36 23.432.190,00 29.915.356,00 25.004.278,00 102,8 127,7 83,6

  641 Prihodi od financijske imovine 1.000.000,00 600.000,00

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 21.691.962,36 22.782.190,00

  643 Prihodi od kamata na dane zajmove 100.000,00 50.000,00

  65

  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.370.039,25 5.353.000,00 7.423.000,00 9.088.000,00 64,0 138,7 122,4

  651 Upravne i administrativne pristojbe 5.550.000,00 4.230.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 2.820.039,25 1.123.000,00

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 330.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 127,3 100,0 100,0

  71

  Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 133,3 100,0 100,0

  711

  Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 300.000,00 400.000,00

 • 15

  BROJ KONTA VRSTA PRIHODA

  PLAN

  2014.

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017. 2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  72

  Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 100,0 100,0

  723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 30.000,00 20.000,00

  UKUPNO PRIHODI 300.349.275,69 289.214.000,00 305.794.000,00 305.273.000,00 96,3 105,7 99,8

 • 16

  RASHODI

  BROJ

  KONTA VRSTA RASHODA

  PLAN

  2014.

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017. 2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 269.557.051,68 264.755.878,00 263.459.378,00 265.105.378,00 98,2 99,5 100,6

  31 Rashodi za zaposlene 50.231.429,68 50.717.687,00 51.148.652,00 47.392.059,00 101,0 100,8 92,7

  311 Plaće (Bruto) 41.411.911,00 41.616.560,36

  312 Ostali rashodi za zaposlene 1.463.967,00 1.510.072,00

  313 Doprinosi na plaće 7.355.551,68 7.591.054,64 32 Materijalni rashodi 84.348.715,00 83.842.336,00 79.553.371,00 86.319.964,00 99,4 94,9 108,5

  321 Naknade troškova zaposlenima 7.632.453,00 7.237.037,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 27.763.610,00 20.701.064,00

  323 Rashodi za usluge 32.427.395,00 42.387.715,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 443.000,00 493.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.082.257,00 13.023.520,00

  34 Financijski rashodi 735.659,00 754.612,00 669.612,00 618.612,00 102,6 88,7 92,4

  342 Kamate za primljene kredite i zajmove 250.000,00 160.000,00

  343 Ostali financijski rashodi 485.659,00 594.612,00 35 Subvencije 19.354.000,00 16.795.000,00 18.120.000,00 18.535.000,00 86,8 107,9 102,3

  351

  Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 250.000,00

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 19.054.000,00 16.545.000,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 26.730.490,00 29.321.200,00 28.959.200,00 26.326.200,00 109,7 98,8 90,9

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 26.730.490,00 20.985.700,00

  366

  Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 8.335.500,00

  37

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.915.100,00 39.097.735,00 39.197.735,00 39.247.735,00 95,6 100,3 100,1

  372

  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.915.100,00 39.097.735,00

  38 Ostali rashodi 47.241.658,00 44.227.308,00 45.810.808,00 46.665.808,00 93,6 103,6 101,9

  381 Tekuće donacije 31.214.408,00 27.695.808,00 382 Kapitalne donacije 1.740.000,00 1.685.000,00

  383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 60.000,00

  384 Rashodi iz proteklih godina 0,00 16.500,00

 • 17

  BROJ

  KONTA VRSTA RASHODA

  PLAN

  2014.

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017. 2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  385 Izvanredni rashodi 1.350.000,00 1.300.000,00 386 Kapitalne pomoći 12.937.250,00 13.470.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.535.477,00 37.068.122,00 38.944.622,00 38.777.622,00 91,4 105,1 99,6

  41

  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 68.823,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 20,3 100,0 100,0

  412 Nematerijalna imovina 68.823,00 14.000,00

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.636.654,00 30.104.122,00 36.080.622,00 26.745.622,00 101,6 119,9 74,1

  421 Građevinski objekti 16.290.000,00 13.570.000,00 422 Postrojenja i oprema 8.418.404,00 11.159.122,00 423 Prijevozna sredstva 3.137.000,00 3.440.000,00

  424

  Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 0,00 0,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.791.250,00 1.935.000,00

  45

  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.830.000,00 6.950.000,00 2.850.000,00 12.018.000,00 64,2 41,0 421,7

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.415.000,00 6.950.000,00

  452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.415.000,00 0,00

  UKUPNO RASHODI 310.092.528,68 301.824.000,00 302.404.000,00 303.883.000,00 97,3 100,2 100,5

 • 18

  2.2. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

  BROJ KONTA

  VRSTA PRIMITAKA/

  IZDATKA

  PLAN

  2014.

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017. 2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016

  8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.209.750,02 610.000,00 610.000,00 610.000,00 50,4 100,0 100,0

  81

  Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 1.159.750,02 600.000,00 600.000,00 600.000,00 51,7 100,0 100,0

  815

  Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sekto 1.100.000,00 500.000,00

  816

  Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 59.750,02 100.000,00

  83

  Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20,0 100,0 100,0

  832

  Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 10.000,00

  5

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.005.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 99,9 100,0 50,0

  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.005.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99,8 100,0 100,0

  532

  Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5.000,00 0,00

  534

  Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.000.000,00 2.000.000,00

  54

  Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,0 100,0 0,0

  544

  Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.000.000,00 2.000.000,00

  NETO FINANCIRANJE/ ZADUŽIVANJE +/- -2.795.249,98 -3.390.000,00 -3.390.000,00 -1.390.000,00 121,3 100,0 41,0

 • 19

  C. VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA

  BROJ KONTA VRSTA

  PLAN

  2014.

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017. 2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  9 Vlastiti izvori 12.538.502,97 16.000.000,00 0,00 0,00 127,6 0,0 0,0

  92 Rezultat poslovanja 12.538.502,97 16.000.000,00 0,00 0,00 127,6 0,0 0,0

  922 Višak/manjak prihoda 12.538.502,97 16.000.000,00

  UKUPNO 12.538.502,97 16.000.000,00 0,00 0,00 127,6 0,00 0,00

 • 20

  2.4. UKUPNAN PLAN ZA 2015. GODINU I

  PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

  NAZIV

  PLAN

  2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017.

  2016./

  2015.

  2017./

  2016.

  PRIHODI I PRIMICI

  305.824.000,00

  306.404.000,00

  305.883.000,00

  100,2

  99,8

  RASHODI I IZDACI

  305.824.000,00

  306.404.000,00

  305.883.000,00

  100,2

  99,8

  RAZLIKA

  -

  -

  -

  -

  -

 • 21

  3. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA

  3.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 18.391.400,00 18.231.000,00 18.646.000,00 19.169.000,00 99,1 102,3 102,8

  31 Rashodi za zaposlene 4.554.400,00 4.374.000,00 4.384.000,00 4.494.000,00 96,0 100,2 102,5

  311 Plaće (Bruto) 3.700.000,00 3.550.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 163.300,00 163.300,00

  313 Doprinosi na plaće 691.100,00 660.700,00

  32 Materijalni rashodi 10.887.000,00 10.957.000,00 11.362.000,00 11.775.000,00 100,6 103,7 103,6

  321 Naknade troškova zaposlenima 662.000,00 532.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 2.005.000,00 2.055.000,00

  323 Rashodi za usluge 7.330.000,00 7.670.000,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 875.000,00 685.000,00

  38 Ostali rashodi 2.950.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 98,3 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 2.350.000,00 2.400.000,00

  382 Kapitalne donacije 600.000,00 500.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 100,0 100,0 100,0

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 100,0 100,0 100,0

  422 Postrojenja i oprema 1.050.000,00 1.050.000,00

  423 Prijevozna sredstva 200.000,00 200.000,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000,00 600.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 1. 20.241.400,00 20.081.000,00 20.496.000,00 21.019.000,00 99,2 102,1 102,6

 • 22

  3.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 21.283.428,00 16.809.000,00 12.519.000,00 15.629.000,00 79,0 74,5 124,8

  31 Rashodi za zaposlene 1.653.520,00 1.603.617,00 1.613.617,00 1.623.617,00 97,0 100,6 100,6

  311 Plaće (Bruto) 1.373.000,00 1.323.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 60.900,00 60.900,00

  313 Doprinosi na plaće 219.620,00 219.717,00

  32 Materijalni rashodi 10.192.600,00 9.318.075,00 5.018.075,00 8.118.075,00 91,4 53,9 161,8

  321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 84.275,00

  323 Rashodi za usluge 1.416.500,00 1.326.500,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.000,00 35.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.679.100,00 7.872.300,00

  38 Ostali rashodi 9.437.308,00 5.887.308,00 5.887.308,00 5.887.308,00 62,4 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 9.437.308,00 5.887.308,00

  UKUPNO RAZDJEL 2. 21.283.428,00 16.809.000,00 12.519.000,00 15.629.000,00 79,0 74,5 124,8

 • 23

  3.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 20.561.055,00 18.261.000,00 19.446.000,00 19.756.000,00 88,8 106,5 101,6

  31 Rashodi za zaposlene 1.300.355,00 1.521.500,00 1.531.500,00 1.541.500,00 117,0 100,7 100,7

  311 Plaće (Bruto) 1.064.000,00 1.226.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 57.300,00 63.300,00

  313 Doprinosi na plaće 179.055,00 232.200,00 32 Materijalni rashodi 1.851.950,00 1.635.500,00 1.660.500,00 1.660.500,00 88,3 101,5 100,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 45.700,00 53.000,00

  323 Rashodi za usluge 1.554.250,00 1.350.000,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 237.000,00 217.500,00

  34 Financijski rashodi 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20,0 100,0 100,0

  343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 10.000,00

  35 Subvencije 7.024.000,00 3.970.000,00 4.470.000,00 4.470.000,00 56,5 112,6 100,0

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 7.024.000,00 3.970.000,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.900.000,00 6.269.000,00 6.419.000,00 6.419.000,00 127,9 102,4 100,0

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.900.000,00 6.269.000,00

  38 Ostali rashodi 5.434.750,00 4.855.000,00 5.355.000,00 5.655.000,00 89,3 110,3 105,6

  381 Tekuće donacije 1.435.000,00 1.305.000,00 382 Kapitalne donacije 600.000,00 600.000,00 386 Kapitalne pomoći 3.399.750,00 2.950.000,00

  5

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0 100,0

  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0 100,0

  534

  Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.000.000,00 2.000.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 3. 22.561.055,00 20.261.000,00 21.446.000,00 21.756.000,00 89,8 105,8 101,4

 • 24

  3.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 87.458.811,68 88.580.000,00 85.870.000,00 86.622.000,00 101,3 96,9 100,9

  31 Rashodi za zaposlene 2.784.172,68 3.014.870,00 3.027.110,00 3.037.995,00 108,3 100,4 100,4

  311 Plaće (Bruto) 2.316.250,00 2.510.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 79.870,00

  313 Doprinosi na plaće 387.922,68 425.000,00 32 Materijalni rashodi 32.241.539,00 30.349.778,00 30.249.538,00 34.478.653,00 94,1 99,7 114,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 5.489.000,00 4.948.852,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 23.037.178,00 15.638.977,00

  323 Rashodi za usluge 2.427.500,00 7.995.610,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.000,00 23.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.264.861,00 1.743.339,00

  34 Financijski rashodi 250.000,00 344.617,00 254.617,00 184.617,00 137,8 73,9 72,5

  342 Kamate za primljene kredite i zajmove 250.000,00 160.000,00

  343 Ostali financijski rashodi 0,00 184.617,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.332.000,00 8.437.200,00 5.905.200,00 2.487.200,00 194,8 70,0 42,1

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.332.000,00 1.001.700,00

  366

  Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 7.435.500,00

  37

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38.529.400,00 36.662.035,00 36.662.035,00 36.662.035,00 95,2 100,0 100,0

  372

  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38.529.400,00 36.662.035,00

  38 Ostali rashodi 9.321.700,00 9.771.500,00 9.771.500,00 9.771.500,00 104,8 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 8.781.700,00 9.126.500,00 382 Kapitalne donacije 540.000,00 585.000,00

  383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 60.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.275.000,00 20.750.000,00 23.950.000,00 23.718.000,00 85,5 115,4 99,0

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.860.000,00 15.400.000,00 22.700.000,00 13.300.000,00 97,1 147,4 58,6

  421 Građevinski objekti 14.435.000,00 10.600.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.425.000,00 4.800.000,00

 • 25

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  45

  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.415.000,00 5.350.000,00 1.250.000,00 10.418.000,00 63,6 23,4 833,4

  451

  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.415.000,00 5.350.000,00

  5

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,0 100,0 0,0

  54

  Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,0 100,0 0,0

  544

  Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.000.000,00 2.000.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 4. 113.733.811,68 111.330.000,00 111.820.000,00 110.340.000,00 97,9 100,4 98,7

 • 26

  3.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJLANU SKRB

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 31.704.951,00 28.535.378,00 29.290.378,00 29.800.378,00 90,0 102,6 101,7

  31 Rashodi za zaposlene 8.832.075,00 8.832.177,00 8.841.177,00 8.851.177,00 100,0 100,1 100,1

  311 Plaće (Bruto) 7.431.306,00 7.433.306,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 105.500,00 105.602,00

  313 Doprinosi na plaće 1.295.269,00 1.293.269,00 32 Materijalni rashodi 16.331.127,00 12.800.506,00 13.126.506,00 13.256.506,00 78,4 102,5 101,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 395.678,00 447.433,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 2.467.832,00 2.649.987,00

  323 Rashodi za usluge 10.475.821,00 9.195.005,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 25.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.976.796,00 483.081,00

  34 Financijski rashodi 187.659,00 146.995,00 146.995,00 146.995,00 78,3 100,0 100,0

  343 Ostali financijski rashodi 187.659,00 146.995,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 419.990,00 680.000,00 880.000,00 1.080.000,00 161,9 129,4 122,7

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 419.990,00 340.000,00

  366

  Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 340.000,00

  37

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.385.700,00 2.435.700,00 2.535.700,00 2.585.700,00 102,1 104,1 102,0

  372

  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.385.700,00 2.435.700,00

  38 Ostali rashodi 3.548.400,00 3.640.000,00 3.760.000,00 3.880.000,00 102,6 103,3 103,2

  381 Tekuće donacije 3.548.400,00 3.640.000,00

  4

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.128.427,00 12.709.622,00 12.679.622,00 12.809.622,00 104,8 99,8 101,0

  41

  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 68.823,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 20,3 100,0 100,0

  412 Nematerijalna imovina 68.823,00 14.000,00

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.644.604,00 11.095.622,00 11.065.622,00 11.195.622,00 115,0 99,7 101,2

  421 Građevinski objekti 1.755.000,00 2.870.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

 • 27

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  422 Postrojenja i oprema 5.104.604,00 5.014.622,00 423 Prijevozna sredstva 2.785.000,00 3.090.000,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 121.000,00

  45

  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.415.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 66,3 100,0 100,0

  451

  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 1.600.000,00

  452

  Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.415.000,00 0,00

  UKUPNO RAZDJEL 5. 43.833.378,00 41.245.000,00 41.970.000,00 42.610.000,00 94,1 101,8 101,5

 • 28

  3.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 24.509.625,00 27.355.500,00 27.922.000,00 28.253.000,00 111,6 102,1 101,2

  31 Rashodi za zaposlene 1.538.000,00 1.723.023,00 1.724.448,00 1.673.000,00 112,0 100,1 97,0

  311 Plaće (Bruto) 1.230.925,00 1.351.254,36

  312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 56.000,00

  313 Doprinosi na plaće 257.075,00 315.768,64 32 Materijalni rashodi 2.074.125,00 5.729.977,00 5.336.552,00 5.320.000,00 276,3 93,1 99,7

  321 Naknade troškova zaposlenima 49.275,00 62.477,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00

  323 Rashodi za usluge 1.975.850,00 5.591.200,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.000,00 24.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 51.300,00

  34 Financijski rashodi 30.000,00 31.000,00 31.000,00 30.000,00 103,3 100,0 96,8

  343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 31.000,00 35 Subvencije 10.380.000,00 10.425.000,00 10.900.000,00 11.200.000,00 100,4 104,6 102,8

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 10.380.000,00 10.425.000,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.660.000,00 4.285.000,00 4.685.000,00 4.685.000,00 92,0 109,3 100,0

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.660.000,00 3.725.000,00

  366

  Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 560.000,00

  38 Ostali rashodi 5.827.500,00 5.161.500,00 5.245.000,00 5.345.000,00 88,6 101,6 101,9

  381 Tekuće donacije 3.370.000,00 2.745.000,00

  384 Rashodi iz proteklih godina 0,00 16.500,00

  386 Kapitalne pomoći 2.457.500,00 2.400.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 852.500,00 492.500,00 0,00 0,00 57,8 0,0 0,0

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 852.500,00 492.500,00 0,00 0,00 57,8 0,0 0,0

  421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 420.000,00 8.500,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 332.500,00 384.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 6. 25.362.125,00 27.848.000,00 27.922.000,00 28.253.000,00 109,8 100,3 101,2

 • 29

  3.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA

  2017. 2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 18.679.300,00 17.720.000,00 18.100.000,00 18.500.000,00 94,9 102,1 102,2

  31 Rashodi za zaposlene 1.671.300,00 1.671.000,00 1.677.000,00 1.687.000,00 100,0 100,4 100,6

  311 Plaće (Bruto) 1.351.000,00 1.351.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 60.400,00 60.100,00

  313 Doprinosi na plaće 259.900,00 259.900,00 32 Materijalni rashodi 1.653.000,00 1.629.000,00 713.000,00 713.000,00 98,5 43,8 100,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 73.000,00 73.000,00

  323 Rashodi za usluge 1.490.000,00 1.460.000,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 81.000,00

  35 Subvencije 300.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 83,3 120,0 116,7

  351

  Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 250.000,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.975.000,00 6.050.000,00 6.680.000,00 6.800.000,00 75,9 110,4 101,8

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.975.000,00 6.050.000,00

  38 Ostali rashodi 7.080.000,00 8.120.000,00 8.730.000,00 8.950.000,00 114,7 107,5 102,5

  386 Kapitalne pomoći 7.080.000,00 8.120.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

  422 Postrojenja i oprema 45.000,00 0,00

  5

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

  532

  Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5.000,00 0,00

  UKUPNO RAZDJEL 7. 18.729.300,00 17.720.000,00 18.100.000,00 18.500.000,00 94,6 102,1 102,2

 • 30

  3.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJECKIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 26.238.591,00 26.088.000,00 27.261.000,00 22.461.000,00 99,4 104,5 82,4

  31 Rashodi za zaposlene 20.881.217,00 20.765.500,00 21.093.800,00 17.187.770,00 99,4 101,6 81,5

  311 Plaće (Bruto) 17.219.680,00 16.997.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 640.667,00 662.000,00

  313 Doprinosi na plaće 3.020.870,00 3.106.500,00 32 Materijalni rashodi 4.053.374,00 4.814.500,00 5.259.200,00 3.965.230,00 118,8 109,2 75,4

  321 Naknade troškova zaposlenima 686.300,00 847.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 253.600,00 356.100,00

  323 Rashodi za usluge 2.503.474,00 2.844.400,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 248.000,00 260.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 362.000,00 507.000,00

  34 Financijski rashodi 12.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 133,3 100,0 100,0

  343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 16.000,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000.000,00 200.000,00 600.000,00 1.000.000,00 20,0 300,0 166,7

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 200.000,00

  38 Ostali rashodi 292.000,00 292.000,00 292.000,00 292.000,00 100,0 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 292.000,00 292.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 605.800,00 516.000,00 465.000,00 400.000,00 85,2 90,1 86,0

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 605.800,00 516.000,00 465.000,00 400.000,00 85,2 90,1 86,0

  422 Postrojenja i oprema 373.800,00 286.000,00 423 Prijevozna sredstva 152.000,00 150.000,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 80.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 8. 26.844.391,00 26.604.000,00 27.726.000,00 22.861.000,00 99,1 104,2 82,5

 • 31

  3.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 4.255.400,00 4.255.000,00 4.320.000,00 4.400.000,00 100,0 101,5 101,9

  31 Rashodi za zaposlene 1.954.400,00 1.954.000,00 1.964.000,00 1.974.000,00 100,0 100,5 100,5

  311 Plaće (Bruto) 1.571.000,00 1.571.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 74.400,00 74.000,00

  313 Doprinosi na plaće 309.000,00 309.000,00 32 Materijalni rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,0 100,0 100,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00

  34 Financijski rashodi 206.000,00 206.000,00 211.000,00 231.000,00 100,0 102,4 109,5

  343 Ostali financijski rashodi 206.000,00 206.000,00 38 Ostali rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 2.100.000,00 100,0 102,5 102,4

  381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 9. 4.255.400,00 4.255.000,00 4.320.000,00 4.400.000,00 100,0 101,5 101,9

 • 32

  3.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA

  2016.

  PROJEKCIJA

  2017. 2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 9.691.000,00 9.349.000,00 9.559.000,00 9.769.000,00 96,5 102,2 102,2

  31 Rashodi za zaposlene 2.821.000,00 2.814.000,00 2.824.000,00 2.834.000,00 99,8 100,4 100,4

  311 Plaće (Bruto) 2.301.000,00 2.301.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 100.000,00

  313 Doprinosi na plaće 420.000,00 413.000,00 32 Materijalni rashodi 3.870.000,00 3.585.000,00 3.785.000,00 3.985.000,00 92,6 105,6 105,3

  321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 39.000,00

  323 Rashodi za usluge 2.300.000,00 2.200.000,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.000,00 36.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.510.000,00 1.310.000,00

  35 Subvencije 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,0 100,0 100,0

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.650.000,00 1.650.000,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00

  38 Ostali rashodi 1.350.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 96,3 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 0,00 0,00 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00

  383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00

  385 Izvanredni rashodi 1.350.000,00 1.300.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

  424

  Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00

  UKUPNO RAZDJEL 10. 9.691.000,00 9.349.000,00 9.559.000,00 9.769.000,00 96,5 102,2 102,2

 • 33

  3.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I

  MEĐUNARODNU SURADNJU

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 5.927.870,00 8.716.000,00 9.656.000,00 9.866.000,00 147,0 110,8 102,2

  31 Rashodi za zaposlene 1.430.370,00 1.633.000,00 1.643.000,00 1.653.000,00 114,2 100,6 100,6

  311 Plaće (Bruto) 1.183.750,00 1.333.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 46.500,00 60.000,00

  313 Doprinosi na plaće 200.120,00 240.000,00 32 Materijalni rashodi 1.054.000,00 2.883.000,00 2.903.000,00 2.908.000,00 273,5 100,7 100,2

  321 Naknade troškova zaposlenima 22.500,00 40.000,00

  323 Rashodi za usluge 954.000,00 2.755.000,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 15.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.500,00 73.000,00

  35 Subvencije 0,00 500.000,00 800.000,00 865.000,00 0,0 160,0 108,1

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 500.000,00

  36

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.443.500,00 3.400.000,00 3.790.000,00 3.855.000,00 98,7 111,5 101,7

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.443.500,00 3.400.000,00

  38 Ostali rashodi 0,00 300.000,00 520.000,00 585.000,00 0,0 173,3 112,5

  381 Tekuće donacije 0,00 300.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 778.750,00 750.000,00 0,00 0,00 96,3 0,0 0,0

  42

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 778.750,00 750.000,00 0,00 0,00 96,3 0,0 0,0

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 778.750,00 750.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 11. 6.706.620,00 9.466.000,00 9.656.000,00 9.866.000,00 141,1 102,0 102,2

 • 34

  3.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

  BROJ KONTA

  VRSTA RASHODA /

  IZDATAKA PLAN 2014.

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2015./ 2014.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 855.620,00 856.000,00 870.000,00 880.000,00 100,0 101,6 101,1

  31 Rashodi za zaposlene 810.620,00 811.000,00 825.000,00 835.000,00 100,0 101,7 101,2

  311 Plaće (Bruto) 670.000,00 670.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 25.000,00

  313 Doprinosi na plaće 115.620,00 116.000,00 32 Materijalni rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0 100,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 12. 855.620,00 856.000,00 870.000,00 880.000,00 100,0 101,6 101,1

 • 35

  4. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA

  II. POSEBNI DIO

  Članak 3.

  Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od

  301.824.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.000.000,00 kuna

  raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 • 36

  4.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

  BROJ

  KONTA

  VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA 20.081.000,00 20.496.000,00 21.019.000,00 102,1 102,6

  GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA 16.556.000,00 16.971.000,00 17.494.000,00 102,5 103,1

  Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 4.621.000,00 4.631.000,00 4.741.000,00 100,2 102,4

  Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 4.621.000,00 4.631.000,00 4.741.000,00 100,2 102,4

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.606.000,00 4.616.000,00 4.726.000,00 100,2 102,4

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.606.000,00 4.616.000,00 4.726.000,00 100,2 102,4

  3 Rashodi poslovanja 4.606.000,00 4.616.000,00 4.726.000,00 100,2 102,4

  31 Rashodi za zaposlene 4.374.000,00 4.384.000,00 4.494.000,00 100,2 102,5

  311 Plaće (Bruto) 3.550.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 163.300,00 313 Doprinosi na plaće 660.700,00 32 Materijalni rashodi 232.000,00 232.000,00 232.000,00 100,0 100,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 232.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00

  Program 1002 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 11.935.000,00 12.340.000,00 12.753.000,00 103,4 103,3

  Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 10.585.000,00 10.990.000,00 11.403.000,00 103,8 103,8

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.585.000,00 10.990.000,00 11.403.000,00 103,8 103,8

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.585.000,00 10.990.000,00 11.403.000,00 103,8 103,8

  3 Rashodi poslovanja 10.585.000,00 10.990.000,00 11.403.000,00 103,8 103,8

  32 Materijalni rashodi 10.585.000,00 10.990.000,00 11.403.000,00 103,8 103,8

  321 Naknade troškova zaposlenima 300.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.055.000,00 323 Rashodi za usluge 7.640.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 590.000,00

  Tekući projekt T100001 OPREMANJE ODJELA I SLUŽBI 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 100,0 100,0

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 100,0 100,0

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 100,0 100,0

  422 Postrojenja i oprema 550.000,00

 • 37

  BROJ

  KONTA

  VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  423 Prijevozna sredstva 180.000,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000,00

  Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  423 Prijevozna sredstva 20.000,00 GLAVA 002 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100,0 100,0

  Program 1001 ZAŠTITA OD POŽARA 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 100,0 100,0

  Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 1.500.000,00 Tekući projekt T100001 NABAVA

  VATROGASNIH VOZILA I OPREME 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0

  382 Kapitalne donacije 500.000,00 Tekući projekt T100002 CENTAR 112-

  VATROGASNI KOORDINATORI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 650.000,00 Tekući projekt T100003 INTERVENCIJA PO

  NALOGU ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVIJEDNIKA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

 • 38

  BROJ

  KONTA

  VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  381 Tekuće donacije 50.000,00 Tekući projekt T100004 POKAZNA VJEŽBA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 50.000,00 GLAVA 003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,0 100,0

  Program 1001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,0 100,0

  Tekući projekt T100001 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 50.000,00 Tekući projekt T100002 MJERE ZAŠTITE I

  SPAŠAVANJA 530.000,00 530.000,00 530.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 530.000,00 530.000,00 530.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 530.000,00 530.000,00 530.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0

  323 Rashodi za usluge 30.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0

  422 Postrojenja i oprema 500.000,00 Tekući projekt T100003 HRVATSKI CRVENI

  KRIŽ 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 80.000,00 Tekući projekt T100004 HRVATSKA

  UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 20.000,00

 • 39

  BROJ

  KONTA

  VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  GLAVA 004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Program 1003 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Aktivnost A100001 RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

  GLAVA 005 SLUŽBENIČKI SUD 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0

  Program 1004 SLUŽBENIČKI SUD 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0

  Aktivnost A100001 SLUŽBENIČKI SUD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00

  UKUPNO RAZDJEL 1. 20.081.000,00 20.496.000,00 21.019.000,00 102,1 102,6

 • 40

  4.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

  BROJ

  KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJECKIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  RAZDJEL 002 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 16.809.000,00 12.519.000,00 15.629.000,00 74,5 124,8

  GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 14.987.492,00 10.697.492,00 13.807.492,00 71,4 129,1

  Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.702.892,00 1.712.892,00 1.722.892,00 100,6 100,6

  Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.702.892,00 1.712.892,00 1.722.892,00 100,6 100,6

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.687.892,00 1.697.892,00 1.707.892,00 100,6 100,6

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.687.892,00 1.697.892,00 1.707.892,00 100,6 100,6

  3 Rashodi poslovanja 1.687.892,00 1.697.892,00 1.707.892,00 100,6 100,6

  31 Rashodi za zaposlene 1.603.617,00 1.613.617,00 1.623.617,00 100,6 100,6

  311 Plaće (Bruto) 1.323.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.900,00 313 Doprinosi na plaće 219.717,00 32 Materijalni rashodi 84.275,00 84.275,00 84.275,00 100,0 100,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 84.275,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00

  Program 1002 RASHODI POSLOVANJA 13.284.600,00 8.984.600,00 12.084.600,00 67,6 134,5

  Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 13.134.600,00 8.834.600,00 11.934.600,00 67,3 135,1

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.034.600,00 8.834.600,00 11.934.600,00 88,0 135,1

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.034.600,00 8.834.600,00 11.934.600,00 88,0 135,1

  3 Rashodi poslovanja 10.034.600,00 8.834.600,00 11.934.600,00 88,0 135,1

  32 Materijalni rashodi 5.954.600,00 4.754.600,00 7.854.600,00 79,8 165,2

  323 Rashodi za usluge 1.240.000,00

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.694.600,00

  38 Ostali rashodi 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 4.080.000,00 Izvor 5. POMOĆI 3.100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

  Izvor 5.I. DIP 3.100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

  3 Rashodi poslovanja 3.100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

  32 Materijalni rashodi 3.100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

 • 41

  BROJ

  KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJECKIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.100.000,00

  Aktivnost A100008 KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

  38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 100.000,00

  GLAVA 002 NACIONALNE MANJINE 1.707.308,00 1.707.308,00 1.707.308,00 100,0 100,0

  Program 1001 NACIONALNE MANJINE 1.707.308,00 1.707.308,00 1.707.308,00 100,0 100,0

  Aktivnost A100001 NACIONALNE MANJINE 1.287.088,00 1.287.088,00 1.287.088,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 423.812,00 423.812,00 423.812,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 423.812,00 423.812,00 423.812,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 423.812,00 423.812,00 423.812,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 423.812,00 423.812,00 423.812,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 423.812,00 Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE

  MANJINE (44604) 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 235.000,00 Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE

  MANJINE (44612) 307.000,00 307.000,00 307.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 307.000,00 307.000,00 307.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 307.000,00 307.000,00 307.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 307.000,00 307.000,00 307.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 307.000,00 307.000,00 307.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 307.000,00 Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE

  MANJINE (44590) 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 321.276,00

 • 42

  BROJ

  KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJECKIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  Aktivnost A100002 PREDSTAVNIK CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 93.236,00 Aktivnost A100003 PREDSTAVNIK ČEŠKE

  NACIONALNE MANJINE 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 52.000,00 Aktivnost A100004 PREDSTAVNIK

  MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 93.236,00 Aktivnost A100005 PREDSTAVNICA

  MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 90.520,00 90.520,00 90.520,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.520,00 90.520,00 90.520,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.520,00 90.520,00 90.520,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 90.520,00 90.520,00 90.520,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 90.520,00 90.520,00 90.520,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 90.520,00 Aktivnost A100006 PREDSTAVNICA

  ROMSKE NACIONALNE MANJINE 91.228,00 91.228,00 91.228,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.228,00 91.228,00 91.228,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.228,00 91.228,00 91.228,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 91.228,00 91.228,00 91.228,00 100,0 100,0

  38 Ostali rashodi 91.228,00 91.228,00 91.228,00 100,0 100,0

  381 Tekuće donacije 91.228,00 GLAVA 003 SAVJET MLADIH 114.200,00 114.200,00 114.200,00 100,0 100,0

  Program 1001 PROGRAMI ZA MLADE 114.200,00 114.200,00 114.200,00 100,0 100,0

  Tekući projekt T100001 MEĐUREGIONALNA SURADNJA 37.700,00 37.700,00 37.700,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.700,00 37.700,00 37.700,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.700,00 37.700,00 37.700,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 37.700,00 37.700,00 37.700,00 100,0 100,0

 • 43

  BROJ

  KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJECKIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  32 Materijalni rashodi 37.700,00 37.700,00 37.700,00 100,0 100,0

  323 Rashodi za usluge 10.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.700,00

  Tekući projekt T100002 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0

  323 Rashodi za usluge 76.500,00

  UKUPNO RAZDJEL 2. 16.809.000,00 12.519.000,00 15.629.000,00 74,5 124,8

 • 44

  4.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

  BROJ

  KONTA

  VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 20.261.000,00 21.446.000,00 21.756.000,00 105,8 101,4

  GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 1.805.000,00 1.815.000,00 1.825.000,00 100,6 100,6

  Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.589.500,00 1.599.500,00 1.609.500,00 100,6 100,6

  Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.589.500,00 1.599.500,00 1.609.500,00 100,6 100,6

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.574.500,00 1.584.500,00 1.594.500,00 100,6 100,6

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.574.500,00 1.584.500,00 1.594.500,00 100,6 100,6

  3 Rashodi poslovanja 1.574.500,00 1.584.500,00 1.594.500,00 100,6 100,6

  31 Rashodi za zaposlene 1.521.500,00 1.531.500,00 1.541.500,00 100,7 100,7

  311 Plaće (Bruto) 1.226.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 63.300,00 313 Doprinosi na plaće 232.200,00 32 Materijalni rashodi 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 100,0

  321 Naknade troškova zaposlenima 53.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00

  Program 1001 RASHODI POSLOVANJA 215.500,00 215.500,00 215.500,00 100,0 100,0

  Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 215.500,00 215.500,00 215.500,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 215.500,00 215.500,00 215.500,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 215.500,00 215.500,00 215.500,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 215.500,00 215.500,00 215.500,00 100,0 100,0

  32 Materijalni rashodi 215.500,00 215.500,00 215.500,00 100,0 100,0

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215.500,00

  GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 6.939.000,00 7.789.000,00 8.089.000,00 112,2 103,9

  Program 1001 POTICANJE PROIZVODNJE 4.400.000,00 5.250.000,00 5.550.000,00 119,3 105,7

  Tekući projekt T100001 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI POVRĆARSKE I CVJEĆARSKE PROIZVODNJE 600.000,00 700.000,00 750.000,00 116,7 107,1

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 700.000,00 750.000,00 116,7 107,1

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 700.000,00 750.000,00 116,7 107,1

 • 45

  BROJ

  KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJECKIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  3 Rashodi poslovanja 600.000,00 700.000,00 750.000,00 116,7 107,1

  38 Ostali rashodi 600.000,00 700.000,00 750.000,00 116,7 107,1

  386 Kapitalne pomoći 600.000,00 Tekući projekt T100002 RAZVOJ I

  UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI VOĆARSKE PROIZVODNJE 300.000,00 400.000,00 500.000,00 133,3 125,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 400.000,00 500.000,00 133,3 125,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 400.000,00 500.000,00 133,3 125,0

  3 Rashodi poslovanja 300.000,00 400.000,00 500.000,00 133,3 125,0

  38 Ostali rashodi 300.000,00 400.000,00 500.000,00 133,3 125,0

  386 Kapitalne pomoći 300.000,00 Tekući projekt T100003 RAZVOJ I

  UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI VINOGRADARSKO-VINARSKE PROIZVODNJE 650.000,00 700.000,00 800.000,00 107,7 114,3

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 700.000,00 800.000,00 107,7 114,3

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 700.000,00 800.000,00 107,7 114,3

  3 Rashodi poslovanja 650.000,00 700.000,00 800.000,00 107,7 114,3

  38 Ostali rashodi 650.000,00 700.000,00 800.000,00 107,7 114,3

  386 Kapitalne pomoći 650.000,00 Tekući projekt T100004 RAZVOJ I

  UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI EKOLOŠKE I INTEGRIRANE PROIZVODNJE 300.000,00 400.000,00 450.000,00 133,3 112,5

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 400.000,00 450.000,00 133,3 112,5

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 400.000,00 450.000,00 133,3 112,5

  3 Rashodi poslovanja 300.000,00 400.000,00 450.000,00 133,3 112,5

  38 Ostali rashodi 300.000,00 400.000,00 450.000,00 133,3 112,5

  386 Kapitalne pomoći 300.000,00 Tekući projekt T100005 RAZVOJ I

  UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI STOČARSKE PROIZVODNJE 700.000,00 850.000,00 850.000,00 121,4 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 850.000,00 850.000,00 121,4 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 850.000,00 850.000,00 121,4 100,0

  3 Rashodi poslovanja 700.000,00 850.000,00 850.000,00 121,4 100,0

  38 Ostali rashodi 700.000,00 850.000,00 850.000,00 121,4 100,0

  386 Kapitalne pomoći 700.000,00 Tekući projekt T100006 SUBVENCIJA ZA

  UNAPREĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU 200.000,00 150.000,00 150.000,00 75,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 150.000,00 150.000,00 75,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 150.000,00 150.000,00 75,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 200.000,00 150.000,00 150.000,00 75,0 100,0

  35 Subvencije 200.000,00 150.000,00 150.000,00 75,0 100,0

 • 46

  BROJ

  KONTA

  VRSTA RASHODA / IZDATAKA

  PLAN 2015.

  PROJEKCIJA 2016.

  PROJEKCIJA 2017.

  2016./ 2015.

  2017./ 2016.

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00

  Tekući projekt T100007 SUBVENCIJA ZA LEGALIZACIJU FARMI 200.000,00 300.000,00 300.000,00 150,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 300.000,00 300.000,00 150,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 300.000,00 300.000,00 150,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 200.000,00 300.000,00 300.000,00 150,0 100,0

  35 Subvencije 200.000,00 300.000,00 300.000,00 150,0 100,0

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00

  Tekući projekt T100008 SUBVENCIJA ZA RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE 150.000,00 250.000,00 250.000,00 166,7 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 250.000,00 250.000,00 166,7 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 250.000,00 250.000,00 166,7 100,0

  3 Rashodi poslovanja 150.000,00 250.000,00 250.000,00 166,7 100,0

  35 Subvencije 150.000,00 250.000,00 250.000,00 166,7 100,0

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00

  Tekući projekt T100009 SUBVENCIJA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠT. PASIMINA DOM. ŽIVOT. I IZVORNIH I ZAŠT. VRSTA I KUL. POLJ. BIL 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0

  35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00

  Tekući projekt T100010 SUBVENCIJA ZA PREMIJU OSIGURANJA 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0

  Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0

  3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0