of 29 /29
REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za opće i zajedničke poslove KLASA: 214-02/12-01/03 URBROJ: 2140/01-11-12-7 Krapina, 17. svibnja 2012. OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA ZAMJENICA ŽUPANA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije - Izvješća za 2011. godinu i Planovi za 2012. godinu PRAVNI TEMELJ: Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. pročišćeni tekst i 14/09.) NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove obnašateljici dužnosti župana – zamjenici župana, obnašateljica dužnosti župana – zamjenica župana Županijskoj skupštini IZVJESTITELJ: Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije OBRAZLOŽENJE: Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti i potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županija u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Izvješća za 2011. godinu i Planovi za 2012. godinu

 • Author
  phamnga

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Izvješća za 2011. godinu i Planovi za 2012. godinu

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  KRAPINSKO-ZAGORSKA UPANIJA

  Upravni odjel za ope i zajednike poslove

  KLASA: 214-02/12-01/03

  URBROJ: 2140/01-11-12-7

  Krapina, 17. svibnja 2012.

  OBNAATELJICA DUNOSTI UPANA

  ZAMJENICA UPANA

  UPANIJSKA SKUPTINA

  PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske upanije

  - Izvjea za 2011. godinu i Planovi za 2012. godinu

  PRAVNI TEMELJ: lanak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj:

  106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i lanak 17. stavak 1. alineja 21.

  Statuta Krapinsko-zagorske upanije (Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije, broj

  4/02., 5/06., 11/06. proieni tekst i 14/09.)

  NADLENOST ZA DONOENJE: upanijska skuptina

  PREDLAGATELJ: Upravni odjel za ope i zajednike poslove obnaateljici dunosti

  upana zamjenici upana,

  obnaateljica dunosti upana zamjenica upana upanijskoj

  skuptini

  IZVJESTITELJ: Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske

  upanije

  OBRAZLOENJE: Zakonom o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 106/99., 117/01.,

  36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) propisano je da je vatrogasna djelatnost struna i

  humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne

  postrojbe, dobrovoljna vatrogasna drutva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano

  i da upan ima pravo i obvezu skrbiti i potrebama i interesima graana na svom podruju za

  organiziranjem uinkovite vatrogasne slube. Zakon odreuje da se javne vatrogasne

  postrojbe, dobrovoljna vatrogasna drutva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne

  postrojbe u vatrogastvu udruuju u vatrogasnu zajednicu opine odnosno grada koje se pak

  udruuju u vatrogasnu zajednicu upanije, a ukoliko na podruju opine ili grada nije

  osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana podruna vatrogasna zajednica, spomenute se

  postrojbe i drutva izravno udruuju u vatrogasnu zajednicu upanije, a vatrogasne zajednice

  upanija u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

 • lankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih

  zajednica osiguravaju upanije iz vlastitih prorauna, a koje vlastite proraune ine prihodi

  prorauna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoi

  izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke.

  Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska upanija izdvojena sredstva

  uplauje na raun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije.

  lankom 45. stavkom 7. Zakona o vatrogastvu propisano je da su vatrogasne zajednice

  upanija dune dati na potvrdu svoje godinje financijske proraune i izvjea nadlenim

  tijelima jedinica podrune (regionalne) samouprave.

  U skladu s navedenim, dana 17. svibnja 2012. godine, Krapinsko-zagorskoj upaniji, uz

  zapisnik sa redovne godinje skuptine Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije

  koja je odrana 26. travnja 2012. godine, dostavljeno je Izvjee o radu, Godinje financijsko

  izvjee i Izvjee Nadzornog odbora za 2011. godinu te Program rada i Financijski plan

  Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije za 2012. godinu.

  U skladu s navedenim, predlae se obnaateljici dunosti upana zamjenici upana da

  donese Prijedlog zakljuka kojime se potvruju Izvjee o radu, Godinje financijsko izvjee

  za 2011. godinu i Izvjee Nadzornog odbora za 2011. godinu te Program rada i Financijski

  plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije za 2012. godinu, u tekstu kao u

  prilogu i istog proslijedi upanijskoj skuptini na razmatranje i usvajanje.

  PROELNICA Petra Vrani Le

  Prilog:

  1. Izvjee o radu za 2011. godinu, 2. Godinje financijsko izvjee za 2011. godinu, 3. Izvjee Nadzornog odbora za 2011. godinu, 4. Program rada za 2012. godinu, 5. Financijski plan za 2012. godinu, 6. Prijedlog zakljuka obnaateljice dunosti upana zamjenice upana, 7. Prijedlog zakljuka upanijske skuptine.

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  KRAPINSKO-ZAGORSKA UPANIJA

  U P A N

  KLASA: 214-02/12-01/03

  URBROJ: 2140/01-02-12-8

  Krapina, 21. svibnja 2012.

  UPANIJSKA SKUPTINA

  PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske upanije - Izvjea za 2011. godinu i Planovi za 2012. godinu,

  Na temelju l. 32. Statuta Krapinsko-zagorske upanije (Slubeni glasnik

  Krapinsko-zagorske upanije broj 13/01., 5/06., 11/06. - proieni tekst i 14/09.)

  obnaateljica dunosti upana zamjenica upana Krapinsko-zagorske upanije dana

  21. svibnja 2012. godine d o n o s i

  Z A K LJ U A K

  1. Utvruje se Prijedlog zakljuka kojime se potvruju sljedei akti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije:

  Izvjee o radu za 2011. godinu,

  Godinje financijsko izvjee za 2011. godinu,

  Izvjee Nadzornog odbora za 2011. godinu,

  Program rada za 2012. godinu i

  Financijski plan za 2012. godinu.

  2. Prijedlog zakljuka i akti iz toke 1. ovog Zakljuka nalaze se u privitku i ine

  sastavni dio ovog Zakljuka, te se upuuju upanijskoj skuptini na razmatranje i usvajanje.

  3. Za izvjestitelja se zaduuje Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice

  Krapinsko-zagorske upanije.

  OBNAATELJICA DUNOSTI UPANA

  ZAMJENICA UPANA Sonja Borovak

  Dostaviti:

  1. upanijska skuptina, 2. Za Zbirku isprava, 3. Pismohrana.

 • I Z V J E E

  O RADU

  VATROGASNE ZAJEDNICE

  KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE

  ZA 2011. GODINU

  Podnosi se na 20. redovnoj

  Izvjetajno-izbornoj godinjoj Skuptini

  26. travnja 2012. godine.

  Predsjednik:

  Ivica Glas

  I. USTROJSTVO ZAJEDNICE

 • 2

  2

  Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske upanije (u daljnjem tekstu VZKZ) osnovana je 03.

  srpnja 1993. godine.

  Krapinsko-zagorska upanija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.234 km2

  i broji 142.000

  stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 opina.

  Na podruju Krapinsko-zagorske upanije ustrojeno je i operativno djeluje 82 dobrovoljna

  vatrogasna drutva, od ega su etiri u gospodarstvu. Trenutno 51 dobrovoljno vatrogasno drutvo

  udrueno je u 12 vatrogasnih zajednica gradova i opina, a 31 dobrovoljno vatrogasno drutvo djeluje

  samostalno i udruena su direktno u VZKZ-e, s obzirom da na podruju njihove opine grada postoji

  samo jedno drutvo ili se pak njihova zajednica nije preregistrirala po odredbama Zakona o udrugama.

  Sve vatrogasne zajednice gradova i opina udruene su u VZKZ-e.

  VZKZ-e udruena je u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

  Sve 32 jedinice lokalne uprave i samouprave izradile su Procjene ugroenosti od poara i

  tehnolokih eksplozija, te donijele Planove zatite od poara.

  Donesen je i upanijski Plan zatite od poara i tehnolokih eksplozija i Procjena ugroenosti.

  Prema tim dokumentima 32 DVD-a utvrena su kao sredinja drutva, a druga su odreena kao ostala

  drutva.

  Predsjednik, tajnik, knjigovoa i raunopolaga svoje poslove u toku 2011. godine obavljali su

  volonterski.

  Zapovjednik VZ KZ je u toku 2011. bio zaposlenik VZ KZ 3 sata dnevno, radni odnos

  reguliran je posebnim sporazumom sa JVP Krapina

  VZKZ-e ima slubene prostorije u unajmljenim prostorima Poglavarstva grada Krapine.

  Radni prostor je primjeren statusu sjedita VZKZ-e i omoguuje normalan rad djelatnika, smjetaj

  namjetaja i ureaja.

  Od 7 gradova i 25 opina na podruju Krapinsko-zagorske upanije u svakoj opini gradu

  ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno drutvo.

  U gradu Krapini smjetena je javna vatrogasna postrojba sa 21 djelatnika,

  U gradu Zaboku smjetena je Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 53 djelatnika od kojih je u

  Mariju Bistricu i Klanjec dislocirano po 9 djelatnika.

  Zagorska JVP i JVP Grada Krapina vatrogasne intervencije obavljaju na cijelom podruju

  upanije.

  Zagorska JVP i JVP Grada Krapine udruene su u VZKZ-e.

  Prema sadanjoj evidenciji VZKZ-e imamo:

  - Ukupno oko 6.000 lanova, od toga 80 u gospodarstvu. Od ukupnog broja lanova ima oko 350 ena. - Operativnih lanova imamo oko 3.000 od toga 60 u gospodarstvu.

  - Prema naim evidencijama vatrogasne mladei imamo oko;

  * 650 djece od 6 12 godina ivota,

  * 600 lana mladei od 12 16 godina ivota i

  * 200 lanova od 16 -18 godina starosti.

  U evidencijama vatrogasnih zvanja i specijalnosti imamo;

  - 200 pripadnika vatrogasne mladei, - 2.490 vatrogasaca - 940 vatrogasac I. klase, - 790 vatrogasna doasnika,

 • 3

  3

  - 416 Vatrogasna doasnika I. klase, - 463 vatrogasna asnika, - 211 vatrogasna asnika I. klase, - 60 via vatrogasna asnika, - 10 via vatrogasna asnika I. klase, - 60 poasni vii vatrogasni asnik, - 402 specijalnost vatrogasni strojar, - 122 specijalnost - zatita dinih organa - 14 specijalnost - ronioc

  Za dodjelu zvanja vatrogasni asnik na osnovi steene strune spreme prevedena su 2 kandidata.

  Dodjeljeno je 20 zvanja poasni vatrogasni asnik

  II. SJEDNICE RADNIH TIJELA

  Rad i aktivnost ove Zajednice u izvjetajnom razdoblju odvijao se na provoenju:

  -Programa rada VZKZ-e za 2011. godinu,

  -Operativnog programa aktivnosti Zapovjednitva VZKZ-e za 2011. godinu,

  -Programske orijentacije HVZ-e za razdoblje 2009. 2013. godine,

  -Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zatite od poara od interesa za Republiku

  Hrvatsku u 2011. godini.

  Rad i aktivnosti Zajednice usmjerene su na;

  -organiziranje ustrojstva vatrogasnih postrojbi,

  -opremanje propisanim minimumom vatrogasne opreme, vozilima i sredstvima za gaenje

  poara,

  -provjeru spremnosti vatrogasnih postrojbi,

  -organiziranjem izvoenja pojedinanih i skupnih taktikih vjebi u DVD-ima,

  -ureenje vatrogasnih vozila, spremita i okolia,

  -odravanje teorijske i praktine nastave za osposobljavanje vatrogasaca za pojedina

  zvanja , specijalnosti i klase

  -osposobljavanje puanstva za provoenje preventivnih mjera zatite od poara iz

  vatrogasnog minimuma,

  -organiziranje i poticanje preventivnih pregleda stambenih i gospodarskih objekata od

  strane ovlatenih komisija za preventivne preglede,

  -kontrolu spaljivanja biljnog otpada i korova,

  -provoenje programa informativno-promidbenih aktivnosti u cilju upoznavanja

  puanstva o opasnostima od nastanka poara i zatite od poara.

  Za potrebe uvjebanosti , kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne opreme i vatrogasnih

  vozila odrana su i raznovrsna natjecanja i taktiko pokazne vjebe.

  U izvjetajnom razdoblju odrano je 7 sjednica Predsjednitva, 3 sjednice Zapovjednitva, 1

  sjednice Nadzornog odbora, 1 sjednica Inventurne komisije, 1.sjednica Odbora za vatrogasnu mlade, 1

  sjednica Odbora vatrogasnih sudaca, 1 sjednica Odbora za vatrogasna natjecanja po potrebi sjednice

  Povjerenstva za vatrogasna odlikovanja i druga priznanja. Odrana je redovna izvjetajna godinja

  Skuptina VZKZ-e.

  Na sjednicama Predsjednitva, Zapovjednitva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o

  provoenju tekuih poslova, donosile odluke, zakljuci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka

 • 4

  4

  ove Zajednice, a naroito : Razmatranje Financijskog izvjea VZ KZ za 2010; Razmatranje

  izvjea o radu VZ KZ za 2010.g.; Donoenje financijskog plana VZ KZ za 2011.; Donoenje

  odluka: o datumu, vremenu i mjestu odravanja Skuptine VZ KZ.; o raspisivanju postupka

  kandiranja za predsjednika VZ KZ i zamjenika zapovjednika VZ KZ; o autentinom

  tumaenju Statuta VZ KZ; o pravu iz ugovora o radu Zapovjednika VZ KZ; Prijedlog za

  dodjelu povelje i Plakete te Odluka o dodjeli i poasnik zvanja; Donoenje Odluke o radnjanja

  vezanim uz izvrenje primopredaje dunosti izmeu vd predsjednika VZ KZ i predsjednika VZ

  KZ; Ostvarenje prihoda i rashoda te donoenje I izmjene i dopune Financijskog plana VZ

  KZ za 2011. godinu; Donoenje potrebnih odluka u skladu sa izmjenama i dopunama

  Financijskog planaVZ KZ za 2011.g.; Informacije o: kampu vatrogasne mladei Faana;

  dislokacijskim aktivnostima; vatrogasnoj olimpijadi; Donoenje II izmjene Financijskog plana

  VZ KZ za 2011.g.; Donoenje Plana rada i Financijskog plana VZ KZ za 2012.godinu;

  Izvjee o intervencijama za period 01.01.do30.09.2011.g.;Izvjee o provedenim dislokacijskim

  aktivnostima; Izvjee s vatrogasne olimpijade; Izvjee o radu Kampa vatrogasne mladei u

  Faani 2011.g.; Informacija o provedbi teaja za zvanje vatrogasni asnik I klase; Odravanje

  upanijskog i dravnog vatrogasnog natjecanja prijedlog za raspravu; Donoenje Odluke o

  odravanju zajednikog susreta sa predstavnicima GZ marje pri Jelah; Rjeavanje statusa

  zamjenika zapovjednika VZ KZ; Odravanje upanijskog vatrogasnog natjecanja u 2012.

  godini.; Donoenje Odluka vezanih uz radno pravni status administrativno-raunovodstvenog

  referenta; Rasprava o izmjenama Statuta VZ KZ i imenovanje radne grupe za izradu izmjena i

  dopuna Statuta; Informacija o provedenim aktivnostima u toku i slijedeim zadacima;

  Imenovanje inventurne komisije; Donoenje Odluke o odravanju redovnih godinjih skuptina

  DVD-a, VZG, VZO, VZKZ; Izvjee o intervencijama za 2010. godinu; Prijedlog odluke o

  sufinanciranju vatrogasnih vozila; Obavijesti iz koordinacije sjeverozapadne Hrvatske; Analiza

  poara u Regeneraciji Zabok; Izvjee o poarima za razdoblje sijeanj-kolovoz 2011. godinu; ,

  Usvajanje Operativnog programa aktivnosti Zapovjednitva VZ KZ za 2012.g.; Odravanje

  upanjskog vatrogasnog natjecanja u 2012. godini; obiljeavanja obljetnica u vatrogastvu nae

  upanije; ,Struni ispiti za zapovjednike sredinjih drutava; Informacija sa sjednice OTS-a;

  Izvjee Odbora za vatrogasnu mlade; Odravanje osposobljavanja za zvanje vatrogasni asnik;

  Zadnja godinja izvjetajna sjednica Skuptine VZKZ-e odrana je 28.travnja 2011. godine u

  Sveti Kri Zaretje

  .Izvjea:

  - o radu Vatrogasne zajednice KZ-e za 2010. godinu, - Financijsko izvjee za razdoblje 01.01. do 31.12.2010. godine, - Nadzornog odbora

  .Rasprava po izvjeima i donoenje odluke o prihvaanju izvjea.

  . Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2011. godinu.

  .Rasprava po Programu rada i Financijskom planu, te usvajanje istih..

  Izmjena i dopuna Statuta VZ KZ

  Odrana je izvanredna sjednica Skuptine VZ KZ dana 03. oujka 2011. godine

  u vatrogasnom domu DVD-a Bedekovina. Na izvanrednoj sjednici Skuptine VZ KZ razmatrana je ostavka predsjednika VZ KZ i

  donijeta Odluka o neprihvaanju iste.

 • 5

  5

  Nadzorni odbor VZKZ-e odrao je sjednicu na kojoj je obavljen pregled materijalno-

  financijskog poslovanja Zajednice za 2011. godinu, a o nalazu i utvrenom stanju podnijeto je izvijee

  Predsjednitvu i Skuptini Zajednice. U izvijeu se predlae prihvaanje prihoda i rashoda (Zavrni

  raun) za 2011. godinu.

  Predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik bili su pozivani na sve sjednice Predsjednitva

  Zajednice, tako da su bili o svemu na vrijeme informirani.

  Inventurna komisija je dana 10.sijenja 2012. godine obavila je pregled materijalno-tehnikih

  sredstava koja su u vlasnitvu VZKZ-e, te utvrdila da se ista uredno vode u Knjizi osnovnih sredstava

  (Inventar) VZKZ-e. Dana 10. sijenja 2012. godine Inventurna komisija je izvrila popis financijske

  imovine, potraivanja i obveza. Utvrena je knjiena vrijednost imovine u vlasnitvu VZKZ-e prema

  inventurnoj listi na dan 31.12.2011. godine, dok je jednim dijelom knjina vrijednost 0, ali se i dalje

  vodi jer ima uporabnu vrijednost.

  III. OSPOSOBLJAVANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA

  U izvjetajnom razdoblju odravano je 20 teajeva za osposobljavanje kroz teorijsku nastavu i

  praktine vjebe za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca u sjeditima vatrogasnih zajednica opina i

  gradova u koje su bili ukljueni i DVD-i koji su udrueni u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a.

  Ukupno je osposobljeno 497 kandidata za pojedina zvanja i to:

  - 86 kandidata za zvanje vatrogasni asnik I klase

  - 60 kandidata za zvanje vatrogasni asnik

  - 49 kandidata za zvanje vatrogasni doasnik,

  - 16 kandidat za zvanje vatrogasni doasnik I. klase, - 214 kandidata za zvanje vatrogasac I. klase, - 44 kandidata za zvanje vatrogasac,

  - 28 kandidata za specijalnost dini aparati

  Za svaki teaj po prijavi organizatora-domaina za odravanje teorijske nastave i praktinih vjebi

  za osposobljavanje za pojedino zvanje Vatrogasna zajednica upanije izdala je rjeenje pod kojim se

  uvjetima moe odrati nastava, odredila voditelja teaja, strune predavae, imenovala lanove ispitne

  komisije za provoenje ispita.

  Svim kandidatima koji su uspjeno poloili ispit Vatrogasna zajednica upanije izdala je uvjerenje

  o osposobljenosti za pojedino zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu.

  Radi poboljanja osposobljavanja i kvalitetnije nastave djeluje Odbor za osposobljavanje

  dobrovoljnih vatrogasaca sa zadatkom:

  - organizacija odravanja teorijske i praktine nastave za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca do zakljuno vatrogasnog asnika I. klase,

  - edukacija nastavnika-predavaa, pedagokih i psiholokih zakonitosti odgojno obrazovnog procesa, te oblicima provjere znanja uz maksimalnu objektivnost i strunost.

  Vatrogasna zajednica krapinsko-zagorske upanije provela je osposobljavanje puanstva iz tzv..

  vatrogasnog minimuma u trajanju od 8 sati. Osposobljavanje je izvreno za zaposlenike : Ope bolnice

  Braak, Specijalne bolnice Stubike Toplice, Specijalne bolnice Krapinske Toplice, i zaposlenike strunih

  slubi upanije krapinsko-zagorske. Ukupno je osposobljeno 166 zaposlenika.

  IV. VATROGASNA NATJECANJA,

 • 6

  6

  U toku 2011. godine odrano je vie lokalnih natjecanja djece, mladei, mukih i enskih ekipa,kao

  i ekipa veterana.

  Posebno treba istai muku ekipu vatrogasne mladei DVD- a Bedekovina koja je pobjednik II

  Kupa HVZ za 2011. g.u svojoj kategoriji. U istoj kategoriji DVD Krapinske Toplice usvojile su etvrto

  mjesto. U 2011. godini za II Kup HVZ odreeno je 5 natjecanja, a ukupni pobjednik je ekipa koja je

  ostvarila najbolji rezultat na etiri natjecanja.

  U vatrogasnim organizacijama na podruju VZ KZ dobro se radi, a da je to tako dokaz je i

  sudjelovanje 16 ekipa iz nae VZ na IX memorijalu bana Josipa Jelaia u Zapreiu, na kojemu su nae

  ekipe zauzela solidna mjesta.

  Natjecanja odrana u toku 2011. godine posluila su kao priprema za odravanje opinskih-

  gradskih natjecanja i upanijskog vatrogasnog natjecanja u svim kategorijama koje e se odrati ove 2012.

  godine u Kumrovcu.

  Kao dravni prvaci iz 2010.g. u kategoriji vatrogasne mladei muke, ekipa DVD

  Bedekovina stekla je pravo sudjelovanja na vatrogasnoj olimpijadi vatrogasne mladei koja je

  odrana od 17.07. do 24.07.2011. u Koevju Slovenija.

  Unato brojnim problemima na samoj olimpijadi, naa ekipa postigla je odlian rezultat.

  Ovom prilikom jo jednom estitamo ekipi DVD-a Bedekovina, sve estitke i voditelju i treneru

  ekipe g. eljku Odaku.

  Treba napomenuti da naa ekipa nije bila sama na natjecanju, VZ KZ organizirala je

  autobus navijaa lanova Predsjednitva. Zapovjednitva, Nadzornog odbora, Suda asti,

  Odbora i Komisija VZ KZ. Organizirani posjet vatrogasnoj olimpijati organizirala je i VZO

  Bedekovina sa jo jednim autobusom.

  V. KAMP VATROGASNE MLADEI

  Odbor za vatrogasnu mlade VZ KZ organizirao je dana 13.lipnja 2011. godine u Zaboku seminar za

  voditelje vatrogasne mladei koja e ljetovati u Kampu vatrogasne mladei u Faani u 2011.godini

  Ove godine boravak u kampu Faana bio je slijedei

  Broj smjene

  NAZIVI DVD-a koji sudjeluju u Kampu

  broj pripadnika mladei

  Broj voditelja

  1.

  2.

  STUBIKA SLATINA

  10 3

  3.

  ZABOK

  12 2

  4.

  BUDININA

  18

  3

  5.

  KRAPINA

  15 3

 • 7

  7

  6.

  KRAPINSKE TOPLICE

  21 4

  7.

  ZLATAR 13 4

  8.

  BEDEKOVINA 17 4

  9.

  DONJA STUBICA 16 4

  10.

  ZLATAR BISTRICA 11 2

  11.

  TUHELJ 15

  3

  148 32

  Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladei u Faanu upueno je u 2011. godini 148 naih

  pripadnika uz 32 voditelja u 10 smjena

  Ocjena rada s mladei poslije kampa je bolja, te emo nastojati i dalje slati maksimalan broj

  mladei u kamp, uz napomenu da e prioritet imati oni DVD-i koji do sada nisu koristili usluge kampa.

  Predsjednik Odbora za vatrogasnu mlade VZ KZ, g. Darko Brli bio je u dvije smjene

  Zapovjednik Kampa u Faani, to je priznanje ne samo g. Brliu ve i VZ KZ.

  VI. ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

  Komisija za vatrogasna odlikovanja i druga priznanja VZKZ-e odrala je sjednice prema potrebi

  u toku cijele godine.

  U izvjetajnom razdoblju 2011. godine na temelju prijedloga DVD-a i ovjere vatrogasne zajednice

  opine i gradova i Vatrogasne zajednice upanije, predloeno je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

  dodjeljivanje odlikovanja u njihovoj nadlenosti i dodijelila odlikovanja u svojoj nadlenosti zaslunim

  vatrogascima. Velika veina zahtjeva je potvrena i realizirana bez ikakvih problema.

  VII. AKTIVNOSTI POVODOM MJESECA ZATITE OD POARA I DANA VATROGASTVA

  Tijekom Mjeseca zatite od poara svibanj 2011., obiljeavanja Dana vatrogastva 04. svibnja i

  tovanja lika Sv. Florijana zatitnika vatrogasaca, provodile su se aktivnosti prema posebnom programu u

  veini DVD-a, vatrogasnih zajednica gradova i opina i VZKZ-e, a koje su se oitovale u slijedeim

  aktivnostima:

  - odravanje sveanih sjednica vatrogasnih organizacija - uestvovanje vatrogasaca i vatrogasne mladei u prigodnim povorkama i svetim misama, - na tradicionalnom hodoau hrvatskih vatrogasaca u Mariju Bistricu 09.svibnja 2011.g. u

  organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, uestvovalo je oko 600 naih vatrogasaca,

 • 8

  8

  - organizirana je kontrola ispravnosti vatrogasne opreme, vozila i sredstva za gaenje poara, - provjeravana je spremnost vatrogasnih postrojbi, - organizirano je izvoenje pojedinanih i skupnih taktikih vjebi u DVD-ima i javne zdruene

  taktike vjebe na nivou vatrogasnih zajednica i regija.

  - ureivanje vatrogasnih domova i okolia, - aktiviranje komisija za preventivne preglede stambenih i gospodarskih objekata, - posebna panja posveena je kontroli spaljivanja biljnog otpada i korova, - distribucija programa informativno-promidbenih aktivnosti HVZ-e i PUKZ-e u cilju

  upoznavanja puanstva s opasnostima od nastanka poara, distribucije letaka i plakata s

  porukom zatite od poara.

  VIII. OBILJEAVANJE OBLJETNICA I DRUGIH MANIFESTACIJA

  Obiljeavanje obljetnica osnutka dobrovoljnih vatrogasnih drutava tradicionalno je i odrava se

  svake godine. U nastojanju da se obiljeavanje godinjica organizira na to kvalitetniji nain VZ KZ

  odrala je dana 02.oujka 2011. godine sastanak sa predstavnicima svih DVD-a koj su u toku 2011.

  obiljeile godinjice rada i djelovanja. Na sastanku je dogovoren i utvren protokol obiljeavanja

  godinjica

  U toku 2011. obiljeili smo:

  - DVD Gornja Stubica 120 godinjica

  - DVD Donja Stubica 120 godinjica

  - DVD Tuhelj 105 godinjica

  - DVD Drukovec 60 godinjica

  - DVD Desini 80 godinjica

  - DVD Gornja emnica 60 godinjica

  - DVD karievo 30 godinjica

  - DVD Sloga Plavi 60 godinjica

  - DVD Kumrovec 60 godinjica

  - DVD Donja emnica 30 godinjica

  - DVD Gornja Konjina 50 godinjica

  - DVD Radakovo 60 godinjica Obljetnice su obiljeene na dostojanstven i svean nain, pa jo jednom estitamo slavljenicima.

  .

  IX. DISKOLACIJA U TOKU 2011. GODINE

  Dislokacije u toku 2011. godine odraene su kvalitetno i bez ikakvih problema.

  Dislokacije su bile na Dugom otoku gdje je u svakoj smjeni bilo angairano 6

  vatrogasaca ( 4 profesionalna iz JVP Krapina i 2 dobrovoljna vatrogasca) i 3 vatrogasna

  vozila (JVP Krapina, DVD Gornja emnica, DVD Krapina)

  Na otoku Ugljanu bilo je u svakoj smjeni angairano 4 vatrogasca ( 3 profesionalna iz

  ZJVP Zabok i 1 dobrovoljan vatrogasac iz VGZ Zabok ). Na toj dislokaciji bila su i dva

  vozila iz ZJVP: umsko vozilo Unimog i zapovjedno vozilo Golf. Prijevoz na dislokaciju

  organizirala je ZJVP.

 • 9

  9

  U 1. smjeni imali smo angairanog 1 vatrogasca na poluotoku Prevlaka. Vatrogasac je

  bio iz ZJVP, a zbog lakeg organiziranja prijevoza taj je angaman otpao od 2. smjene.

  Veih problema oko dislokacija nije bilo. Zapovijedi za dislokacije dolazile su na

  vrijeme . Isto tako u 2011. godini nije se u cijelosti potivala ranija odluka o provoenju

  dislokacije i takve situacije treba izbjegavati.

  Svi trokovi za dislokaciju na Dugom otoku koji je vodila VZ KZ nisu plaeni u cijelosti. Ostalo

  je nerefundiran raun za trokove servisa na umskom vozilu Unimog koje je bilo na Dugom otoku.

  U toku 2011. godine bile su i dvije izvanredne diskolacije i to otok Bra i Podgora pored

  Makarske.

  Izvanredna dislokacija na otok Bra bila je u vremenu od 16.07. do 20.07.2011 sa autocisternama iz DVD

  Bedekovina i DVD Krapina te sa po dva vatrogasca.

  Izvanredna dislokacija u Podgori bila je ZJVP sa dva vozila i 10 vatrogasaca i JVP Krapina s

  vozilom i tri vatrogasca i 1 vatrogasac iz DVD Krapina.

  X. OSTALI POSLOVI I AKTIVNOSTI

  -U Narodnim novinama broj 80/2010 od 28.lipnja 2010.g. objavljen je Zakon o

  izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu koji je stupio na snagu.

  Zapovjednitvo VZ KZ obratilo se Dravnoj upravi za zatitu i spaavanje, Podruni

  ured u Krapini sa zamolbom da se primjena odredbi izmjena Zakona o vatrogastvu odgodi do

  godine dana,u kojem roku bi se vatrogasnim organizacijama, zapovjednicima i zamjenicima

  zapovjednika, na koje se ta odredba odnosi, omoguila kvalitetna priprema i polaganje strunog

  ispita za vatrogasce sa posebnim ovlastima i odgovornostima.

  VZ KZ je u toku 2011. godine organizirala dva pripremna predavanja za polaganje

  strunog ispita i pruila kandidatima potrebnu strunu pomo kroz izradu prigodne skripte i na

  druge naine. Ukupno su 44 kandidata uspjeno poloila struni ispit za vatrogasce sa posebnim

  ovlastima i odgovornostima

  -prikupljeni su i aurirani podaci o dunosnicima po vatrogasnim zajednicama i DVD-ima za potrebe VZ

  KZ i potrebe HVZ-e radi objavljivanja u Vatrogasnom godinjaku za 2012. godinu,

  -obavljena je rasprava i dano miljenje o pod zakonskim aktima Zakona o vatrogastvu,

  -VZKZ-e pretplatila se na 24 primjeraka Vatrogasnog vjesnika za potrebe Predsjednitva, Zapovjednitva

  i Odbora .

  - Na seminaru za voditelje vatrogasne mladei koji je odran od 08. od 10.travnja 2011. godione

  u Faani sudjelovala su naa 4 voditelja mladei

  -Za potrebe DUZS izraeni su podaci o lokacijama svih vatrogasnih domova i vatrogasnih

  spremita u upaniji. Podaci su izraeni u Arkodu.

  - Vatrogasni suci iz VZ KZ sudjelovali su na vatrogasnim natjecanjim i van nae upanije, tako

  su sudjelovali na vatrogasnim natjecanjima u Vatrogasnoj zajednici Varadinske upanije i

  Vatrogasnoj zajednici koprivniko-krievake upanije ukupno 13 sudaca

  Delegacija VZ KZ bila je nazona obiljeavanju 4. godinjice tragedije na Kornatima

  30.kolovoza 2011. godine.

  XI. MEUNARODNA SURADNJA

  Zajedniki sastanak Predsjednitva i Zapovjednitva ove Zajednice i Predsedstva in Poveljstva

  Gasilske zveze marje pri Jelah, odran je 26.studenog 2011. godine u Krapini.

 • 10

  10

  Na sastanku su izmijenjena dosadanja iskustva i analizirana suradnja na polju vatrozatite s obje

  strane granice u toku 2011. godine . Usvojeni su zakljuci za budui rad i suradnju i to po slijedeem:

  1. Posjeti godinjim skuptinama GZ marje pri Jelah i VZ KZ te lanicama koje surauju,

  2. Zajedniki posjet na mjesto stradavanja hrvatskih vatrogasaca na otoku Kornatu, 3. Sudjelovanje u zajednikim pokaznim vjebama lanica, 4. Sudjelovanje na hodoau u Mariji Bistrici, 5. Uee na gasilskom tekmovanju GZ marje pri Jelah u Kozjem, 6. Odravanje zajednikog 14. natjecanja Dolinom Sutle u Prilinu, 16.10.2011, 7. Odrana zajednika pokazna taktika vatrogasna vjeba GZ marje pri Jelah i VZ KZ u

  Rogatcu, 22.10.2011,

  8. Na proslavi 140. obljetnice PGD Rogatec sudjelovao ealon vatrogasaca iz VZ KZ,

  Na sjednici su usvojeni zakljuci za budui rad i suradnju i to po slijedeem:

  1. Jedanput godinje odrati zajedniku sjednicu predsjednitva i zapovjednitva VZ KZ i GZ /J

  2. Svake godine izvesti jednu taktiku pokaznu vatrogasnu vjebu 3. Potpisivanje povelje o meusobnoj suradnju Gasilske Zveze marje pri Jelah i Vatrogasne

  zajednice krapinsko-zagorske upanije.

  4. Sudjelovanje ekipa mladei i djece na natjecanju Gasilske zveze marje pri Jelah i Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije

  5. Uvrivanje suradnje meu pobratimljenim drutvima posebno u strukovnom dijelu te pomo pri suradnji vatrogasnih drutava koja uspostavljaju meusobne odnose

  6. Pomo pri gaenju poara i u drugim intervencijama na obje strane granice u sluajevima kada je to potrebno

  7. Koordiniranje predstavnika obje vatrogasne organizacije u primjeni propisa koji se tiu vatrogastva, a prilikom usklaivanja sa propisima Europske unije

  8. Prigodno odati poast na posljednjim poivalitima zaslunih vatrogasaca za ostvarivanje zajednike suradnje.

  9. Sudjelovanje na drugim zajednikim aktivnostima

  Ukupna suradnja vatrogasaca VZKZ i GZ marje pri Jelah iz godine u godinu sve je bolja, i na

  djelu se potvruje konstatacija da Sutla spaja i povezuje vatrogasce sa svoje obje strane.

  U sklopu meunarodne suradnje sa Republikom Slovenijom, na tradicionalnim 13. Susretima

  vatrogasne mladei Republike Hrvatske i Republike Slovenije odranim u 21.svibnja 2011.g. Kladarima,

  najzapadnijem selu Virovitiko-podravske upanije sudjelovala je muka ekipa DVD Bedekovina i

  enska ekipa DVD-a Zlatar .Susret se odvijao pod pokroviteljstvom HVZ, upanije Virovitiko-Podravske

  i Opine Pitomaa.

  U organizaciji Drutva Francusko-hrvatskog prijateljstva na elu kojega je dugodinji upanijski

  djelatnik Nikola Capar, realizirano je od 21. do 26.06.2011. godine putovanje u Francusku na

  poziv vodstva Departmana l'Aisne u povodu proslave 100 godina njihova vatrogastva. Tom

  prigodom potpisana je i Povelja (prisega) o bratimljenu zagorskih i francuskih vatrogasaca, koja

  je nastavak suradnje na tragu Sporazuma o suradnju Krapinsko-zagorske upanije i Departmana

  l'Aisne, potpisane 2008. godine.

 • 11

  11

  U Francusku su putovali i predstavnici VZ gradova Lipik i Dugo Selo, koji su takoer bratimljeni

  sa francuskim gradovima te predstavnici naih vatrogasaca, koji su bili smjeteni u gradu Marle

  koji je bratimljen s Opinom Veliko Trgovie.

  Nai su vatrogasci primljeni u Francuskoj na najvioj razini vlasti u Depatmanu l'Aisne i

  Francuske vatrogasne zajednice. Dobrodolicu nam je poelio u sveanoj dvorani Grada Coucy le

  Chteau gradonaelnik Jean-Claude Dumont, koji obnaa dunost dopredsjednika Glavne

  skuptine Departmana l'Aisne, predsjednik je Drutva prijateljstva i pokreta svekolike suradnje s

  Hrvatskom. Uz njega je bio i 1. potpredsjednik Glavne skuptine DA Jean-Jacques Thomas, koji

  je administrativni predsjednik Slube spaavanja i vatrogastva departmana (SDIS) te pukovnik

  Gilles Ragot, regionalni direktor SDIS.

  Sljedeega dana, nakon posjete vatrogasnim centrima, vatrogasci su primljeni u Glavnoj skuptini

  DA. Na prijmu kod predsjednika Yvesa Daudignyja u sveanoj dvorani bili su i veleposlanik RH

  u RF, Njegova ekselencija Mirko Gali, prefekt departmana Pierre Bayle, kao i ostali visoki dunosnici D i SDIS. Na sveanosti je govorio i potpredsjednik Majdak.

  U subotu, 25. lipnja obiljeena je 100. godinjica vatrogastva u DA. U sveanom mimohodu

  sudjelovali su i hrvatski vatrogasci u ealonu zastava i vatrogasnih asnika. Na posebnoj

  sveanosti potpredsjednici Thomas i Majdak potpisali su Prisegu o bratimljenu vatrogasaca DA i

  KZ. Sveanost je vodio regionalni zapovjednik, kapetan Roger Michaux, a bili su nazoni i

  gradonaelnici veine gradova departmana, kao i predstavnici svih vatrogasnih zajednica.

  Slijedee godine 11. kolovoza primamo u uzvratni posjet grupu od 45 osoba, sastavljenu od

  lanova obitelji francuskih vatrogasaca, Drutva prijateljstva i Odbora za bratimljenje

  Ovo je prlika za zahvalu g. Nikoli Caparu, predsjedniku Drutva Francusko-Hrvatskog

  prijateljstva koji je organizirao posjet i Jean Claude Dumontu koji je organizirao na boravak u

  Francuskoj. Zanimljivo je da on ima kuu u Tuheljskim Toplicama.

  xxxxx

  Zahvaljujem svim lanovima Skuptine VZ KZ, lanovima Zapovjednitva, Predsjednitva i

  lanovima svih Odbora, to su svojim radom i zalaganjem doprinjeli ostvarenju navedenih

  rezultata iz Izvjea o radu za 2011. godinu, i pozivam sve nazone da svojom raspravom dopune

  ovo izvjee

  Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:

  VATRU GASI BRATA SPASI - POMOZ BOG

  Klasa:025-01/12-03/01

  Urbroj:2140-21-12-3

  Krapina, 28. oujak 2012.

  Predsjednik;

  Ivica Glas

 • Na osnovi lanka 29.stavka 2.Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije broj 29/08 od 12.prosinca 2008.godine, izmjene i dopune broj 60/09-1 od 21.svibnja 2009.godine ibroj 01/1-1-2011 od 28.travnja 2011.godine, Predsjednitvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije na osnovi utvrenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije za 2011.godinu, na sjednici odranoj dana 28. oujka 2012.godine utvrdilo je:

  GODINJE FINANCIJSKO IZVJEE VATROGASNE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE za 2011.godinu

 • I PRIHODI

  1. REDOVNA SREDSTVANaziv Plan 2011./KN Ostvarenje Indeks %

  Prijenos vika prihoda iz 2010.godine 43.914,61 43.914,61 100,00

  Prihodi iz prorauna upanije 585.000,00 555.000,00 94,87

  Prihodi od kamata 200,00 159,41 79,71

  Ostali prihodi 15.000,00 10.992,60 73,28

  Prihodi iz prorauna upanije-transfer 20.000,00 50.000,00 250,00

  Prihodi iz prorauna-dislokacija 104.743,00 139.757,01 133,43

  Ukupno prihodi: 768.857,61 799.823,63 104,03

  2. POSEBNA SREDSTVANaziv Plan 2011./KN Ostvarenje Indeks %

  Prijenos vika prihoda iz 2010.godine 3.684,23 3.684,23 100,00

  Prihodi od osiguravajuh drutva

  /premija osiguranja lanak 46. Zakona o

  vatrogastvu/ 140.000,00 132.556,64 94,68

  Prihodi iz prorauna HVZ za opremu i

  akcidente i osposobljavanje 40.000,00 63.778,00 159,45

  Prihodi iz prorauna HVZ-a za posebnu

  dravnu skrb 5.000,00 3.200,00 64,00

  Prihodi od kamata 100,00 34,52 34,52

  Ukupno prihodi: 188.784,23 203.253,39 107,66

  Sveukupno prihodi 1+2: 957.641,84 1.003.077,02 104,74

  II RASHODI

  1. REDOVNA SREDSTVANaziv Plan 2011./KN Ostvarenje Indeks %

  UPRAVNI I OPI POSLOVI

  Utroeni materijal za ienje i odravanje 200,00 71,89 35,95

  Utroeni uredski materijal 7.000,00 6.104,31 87,20

  Utroena elektrina energija 1.500,00 1.129,79 75,32

  Utroeni plin 3.300,00 2.971,67 90,05

  Potarina /pisma, tiskanice, paketi i sl./ 3.000,00 2.468,75 82,29

  Telefonski izdaci, telefaks 33.000,00 34.179,31 103,57

  Usluge najma za graevinske objekte

  /poslovni prostor/ 25.776,00 25.776,00 100,00

  Izdaci za vodu 250,00 166,37 66,55

  Odvoz smea 500,00 403,72 80,74

 • Usluge ienja poslovnog prostora 10.000,00 8.481,49 84,81

  Izdaci za reprezentaciju 16.000,00 17.564,88 109,78

  Bankovne usluge i izdaci platnog prometa 3.000,00 3.081,41 102,71

  Izdaci za strunu literaturu,novine,asopise

  i prirunike 5.000,00 2.226,00 44,52

  Izdaci za nabavu materijalne imovine

  (amortizacja) 5.000,00 5.854,58 117,09

  Izdaci sitnog inventara za redovnu djelatnost 8.500,00 8.533,39 100,39

  Raunalna usluge (izrada raunalnih programa) 10.000,00 6.353,42 63,53

  Grafike i tiskarske usluge 7.000,00 6.876,28 98,23

  Ostali nespomenuti izdaci 3.035,61 2.723,01 89,70

  IZDACI ZA ZAPOSLENE I RAD STRUNOG TIMA

  Naknade za rad strunog tima-bruto 130.700,00 120.486,13 92,19

  Naknada za rad-bruto plaa 75.900,00 75.919,28 100,03

  Dnevnice za slubeno putovanje u Hrvatskoj 5.000,00 4.854,00 97,08

  Naknade trokova noenja na slubenom putu

  u Hrvatskoj 2.000,00 1.958,98 97,95

  Struno usavravanje (seminar) 500,00 750,00 150,00

  Ostale usluge /cestarina, tunelarina/ 1.000,00 604,55 60,46

  Naknade lanovima za prisustvovanje sjednicama

  Skuptine, Predsjednitva, Zapovjednitva,

  Nadzornog odbora, Komisija i Odbora 26.950,00 27.450,00 101,86

  Naknade lanovima za sudjelovanje na skuptinama

  i obljetnicama VZG,VZO i DVD-a udruenih u

  VZ KZ te ostalih VZ udruenih u HVZ 23.100,00 23.100,00 100,00

  ODRAVANJE OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

  Usluge tekueg odravanja uredske opreme 1.500,00 647,16 43,14

  Odravanje slubenih vozila

  Maziva i ulja 300,00 0,00 0,00

  Motorni benzin i diesel gorivo 40.000,00 40.335,80 100,84

  Rezervni dijelovi 1.500,00 565,46 37,70

  Tehniki pregled i registracija 2.000,00 2.797,25 139,86

  Premija osiguranja 12.000,00 10.906,76 90,89

  Usluge tekueg odravanja 20.000,00 18.888,45 94,44

  OSTALE AKTIVNOSTI

  Trokovi organizacije godinje izvjetajne skuptine 11.500,00 11.500,00 100,00

  Nabava vatrogasnih odlikovanja i priznanja 20.000,00 19.467,74 97,34

  Nabava vatrogasnih odijela i opreme 12.000,00 10.810,47 90,09

  Trokovi aktivnosti Odbora za mlade VZ KZ 2.000,00 1.360,00 68,00

  Sufinanciranje trokova kampa vatrogasne

  mladei u Faani 20.000,00 15.248,15 76,24

  Sufinanciranje natjecanja mladei na Olimpijadi 20.000,00 10.000,00 50,00

  Trokovi organizacije vatrogasnog hodoaa

  u Mariju Bistricu 7.000,00 7.000,00 100,00

  Trokovi odravanja suradnje sa vatrogasnim

  organizacijama iz inozemstva prema programu rada 11.000,00 11.650,00 105,91

  Pomo za odravanje jubilarnih obljetnica DVD-a 42.000,00 42.000,00 100,00

  Financiranje ostalih aktivnosti VZ KZ 13.000,00 15.657,35 120,44

  Trokovi dislokacije 105.846,00 140.860,26 133,08

  Pomo DVD-ima-transfer upanije 20.000,00 50.000,00 250,00

  Ukupno rashodi: 768.857,61 799.784,06 104,02

 • 2.POSEBNA SREDSTVANaziv Plan 2011./KN Ostvarenje Indeks%

  Transfer sredstava na podrujima posebne dravne skrbi 5.000,00 3.200,00 64,00

  Pomo DVD-ima za ureenje spremita 25.000,00 12.000,00 48,00

  Pomo za nabavku vatrogasnih vozila postrojbama DVD-a 36.000,00 36.000,00 100,00

  Sufinanciranje nabavke opreme od upanijskog

  interesa prema upanijskom Planu zatite od poara 45.580,00 44.780,00 98,24

  Financiranje ostalih aktivnosti prema programu rada

  Zapovjednitva VZ KZ 10.704,23 6.000,00 56,05

  Osposobljavanje i usavravanje vatrogasnih kadrova 50.000,00 50.663,09 101,33

  Nabava vatrogasnih odijela i opreme 15.000,00 11.488,20 76,59

  Bankarske usluge 1.500,00 1.127,27 75,15

  Ukupno rashodi: 188.784,23 165.258,56 87,54

  Sveukupno rashodi 1+2 957.641,84 965.042,62 100,77

  Viak prihoda: 38.034,40

  Klasa:400-05/12-01/01Urbroj:2140-21-12-2Krapina, 28.oujak 2012.

  PREDSJEDNIKIvica Glas

 • VATROGASNA ZAJEDNICA

  KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE

  KRAPINA

  NADZORNI ODBOR

  Temeljem lanka 41. i 42. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije,

  dana 01.oujka 2012.godine Nadzorni odbor Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske

  upanije ( u daljnjem tekstu VZ KZ) u prostorijama Zajednice, Trg Ljudevita Gaja 12/2,

  Krapina s poetkom u 11.sati, izvrio je nadzor materijalno-financijskog i administrativnog

  poslovanja za 2011.godinu, te podnosi slijedee

  I Z V J E E

  Nadzorni odbor radio je u sastavu:

  1. Vladimir Huzak, predsjednik 2. Ivica Hrbud, lan 3. Miljenko otari, lan 4. Sjepan Kovai,lan i 5. Josip Hendija, lan.

  Pored naprijed navedenih u radu su prisustvovali:

  1. Ivica Glas, predsjednik Zajednice 2. Marijan Lovreni, zapovjenik Zajednice 3. Rajko Jutria, tajnik Zajednice i 4. Branka Gregurovi, raunovodstveno-administrativni referent Zajednice.

  U nadzoru se obuhvatilo financijsko-materijalno poslovanje i uredsko poslovanje

  Zajednice.

  Analizom stanja utvreno je slijedee:

  I Financijsko-materijalno poslovanje

  Financijsko-materijalno poslovanje Vatrogasne zajednice KZ vodilo se temeljem

  Uredbe o raunovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08 i 07/09). Vatrogasna

  zajednica posjeduje otvorena dva iro rauna i to iro raun kod Zagrebake banke

  Zagreb za redovnog poslovanje sukladno lanku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu i iro

  raun otvoren kod Privredne banke Zagreb za posebne namjene i to za sredstva

  uplaenih premija osiguranja od osiguravajuih drutva a sukladno lanku 46. Zakona

  o vatrogastvu koja se koriste za nabavu opreme,vatrogasne intervencije i

  osposobljavanja u vatrogastvu. U Zajednici zaposlen je jedan djelatnik i to upanijski

  vatrogasni zapovjednik (3 sata dnevno,odnosno 15 sati tjedno) a sukladno Odluci

  Predsjednitva VZKZ , Zakona o vatrogastvu i Zakona o radu.

 • U 2011.godini vodile su se slijedee poslovne knjige: dnevnik,glavna knjiga, knjiga

  blagajni (kunska),knjiga ulaznih rauna, knjiga izlaznih rauna, knjiga evidencije

  slubenih putovanja, knjiga evidencije koritenja slubenih vozila, knjiga potronog

  materijala i knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara te ostala dokumentacija

  vezana za zaposlenika a sukladno Zakonskim propisima (obraun plaa,evidencija o

  isplaenoj plai, podaci o zaposleniku). Poslovne knjige zakljuene su s danom

  31.prosinca 2011.godine te ovjerene od strane nadlenih osoba i to raunovodstvenog

  referenta i predsjednika Zajednice.Knjienje i evidentiranje poslovnih dogaaja u

  poslovnim knjigama vreno je temeljem uredne i vjerodostojne dokumentacije

  ovjerene od nadlene osobe i sukladno Odlukama i zakljucima Predsjednitva

  VZKZ. Takoer, uvidom u dokumentaciju utvreno je da je inventurna komisija u

  mjesecu sijenju 2012.godine izvrila popis imovine (osnovnih sredstava i sitnog

  inventara),potraivanja i obveza sa stanjem na dan 31.prosinca 2011.godine o emu je

  sastavljeno izvjee iz kojeg je vidljivo da se materijalno - financijsko knjigovodstvo

  vodilo sukladno Zakonskim propisima, te popisano stanje novanih sredstava.obveza,

  potraivanja i imovine odgovara iskazanim stanjima na financijskim kartica.

  Godinji obraun za 2011.godinu ine Izvjetaj o prihodima i rashodima neprofitnih

  organizacija (obrazac PR-RAS-NPF), Bilanca neprofitne organizacije (obrazac BIL-

  NPF) i Biljeke uz financijsko izvjee te je sukladno lanku 70.Uredbe o

  raunovodstvu neprofitnih organizacija izraen i predan u zakonskom roku

  Dravnom uredu za reviziju i Financijskoj agenciji, to je vidljivo iz potvrda o

  preuzetim izvjetajima nadlenih institucija.

  Pregledom financijskog poslovanja VZKZ za poslovnu 2011.godinu a vezano za

  ostvarenje prihoda i rashoda utvreno je slijedee:

  - za redovno poslovanje ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 799,823,63 kn to ini ostvaren prihod u iznosu od 755.909,02 kn i viak prihoda iz

  2010.godine u iznosu od 43.914,61 kn te rashodi u iznosu od 799.784,06 kn

  te ukupni viak prihoda iznosi 39,57 kn;

  - za posebne namjene ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 203.253,39 kn to ine ostvareni prihodi u iznosu od 199.569,16 kn i viak prihoda iz

  2010.godine u iznosu od 3.684,23 kn te rashodi u iznosu od 165.258,56 kn

  te ukupni viak prihoda u iznosu od 37.994,83 kn.

  Tijekom 2011.godine nije bilo nabave dugotrajne nefinancijske imovine i takoer

  Zajednica nije imala potrebe za podizanjem dugoronih i kratkoronih kredita kao ni

  dugih ugovornih odnosa (krediti,hipoteke i sl.).

  Stanje financijske imovine na dan 31.prosinca 2011.godine iznosi 46.417,15 kn (

  stanje novanih sredstava na iro raunima, blagajni i potraivanja za kamate) i stanje

  obveza iznosi 21.087,56 kn (obveze prema dobavljaima a koje su podmirene u

  mjesecu sijenju 2012.godine) te stanje vrijednosti imovine (osnovna sredstva i sitni

  inventar) u iznosu od 86.668,00 kn.

 • II Administrativno poslovanje

  Administrativno poslovanje tijekom 2011.godine vodilo se uredno sa upisanom

  dolaznom i odaslanom potom sortirano po predmetima u omote spisa neupravnog

  postupka. Zapisnici sa Skuptine,Predsjednitva,Odbora i Komisija uredno su odloeni

  u zasebne registratore a isti su potpisani i ovjereni od strane zapisniara,ovjerovitelja

  zapisnika i predsjednika VZKZ.

  ZAKLJUAK:

  Nadzorni odbor VZKZ sudjelovao je u radu Predsjednitva, Zapovjednitva

  VZKZ tijekom 2011.godine, tako da je u potpunosti upoznat sa svim odlukama i

  zakljucima koji su doneseni na navedenim sjednicama.

  Nakon izvrenog uvida u dokumentaciju na osnovu kojih je vreno knjienje

  nastalih promjena tijekom 2011.godine nisu utvrene nepravilnosti, pa Nadzorni odbor

  na voenje administrativnog, financijskog i materijalnog poslovanja nema nikakvih

  primjedbi. Nadzorni odbor predlae Skuptini VZKZ da prihvati izvjee o

  Godinjem poslovanju za 2011. godinu.

  Klasa: 003-08/12-04/01

  Urbroj: 2140-21-12-2

  Krapina, 01.oujka 2012.

  lanovi Nadzornog odbora: Predsjednik Nadzornog odbora:

  1. Ivica Hrbud Vladimir Huzak

  2. Miljenko otari

  3. Stjepan Kovai

  4. Josip Hendija

 • Na osnovi lanka 29. stavka 2. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije, broj: 29/08. od 12.12.2008.. godine i izmjena i dopuna broj 60/09-1 od 21.05.2009. godine i 01/1-1 od 28.travnja 2011, Predsjednitvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije na svojoj 15. sjednici odranoj 26. listopada 2011. godine donosi

  PROGRAM RADA

  VATROGASNE ZAJEDNICE

  KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE

  ZA 2012. GODINU

  Krapina,listopad 2011. godine

 • 2

  I. UVOD

  Djelatnost Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije (u daljnjem tekstu

  Zajednica) regulirana je Zakonom o zatiti od poara (NN br. 58/93), Zakonom o vatrogastvu

  (NN br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 i 80/2010), Pravilnicima donoenim od strane

  ministara Unutarnjih poslova Republike Hrvatske na osnovi ovlatenja iz spomenutih Zakona

  i normativnim aktima Hrvatske vatrogasne zajednice.

  Primjenom utvrene stope izdvajanja prema Zakonu o vatrogastvu, a za redovnu

  djelatnost Zajednice, upanija bi trebala izdvojiti 670.000,00 kn.

  Planiramo ostvariti prihod od 120.000,00 kn od osiguravajuih drutava prema istom

  Zakonu, te 40.000,00 kn od HVZ-a s osnova posebnih mjerila za raspodjelu sredstava za

  opremanje i edukaciju.

  Na osnovi navedenog je izraen Program rada i Financijski plan Zajednice za 2012.

  godinu.

  Osnovni je zadatak Zajednice da koordinira i pomae u provoenju vatrogasne

  djelatnosti vatrogasnih zajednica gradova i opina i dobrovoljnih vatrogasnih drutava s

  podruja upanije prema postojeim Zakonima i pod zakonskim aktima.

  U Zajednicu je udrueno 12 vatrogasnih zajednica gradova i opina sa 50 pripadajuih

  dobrovoljnih vatrogasnih drutava i 32 drutva koja su direktno udruena u Zajednicu prema

  lanku 16. stavku 4, Zakona o vatrogastvu.

  Trenutano na podruju upanije djeluju 82. dobrovoljna vatrogasna drutva sa

  oko5.900 lanova (operativnih, priuvnih, podupirajuih, mladei i djece).

  Te snage direktno ili indirektno sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti u

  sluajevima poara, tehnikih intervencija, elementarnih nepogoda i inih akcidenata na

  podruju upanije i ire.

  Na podruju upanije djeluju dvije javne vatrogasne postrojbe ustrojene u Zaboku s

  53 lana i Krapini s 21 lanova.

  II. PLANIRANE AKTIVNOSTI

  U tijeku 2012. godine Zajednica je duna provesti slijedee aktivnosti:

  1. Odrati 4 sjednice Predsjednitva, 4 sjednice Zapovjednitva, zajedniku sjednicu sa Predsedstvom i Poveljstvom Gasilske zveze marje pri Jelah, 4 sjednice Komisije

  za vatrogasna priznanja i odlikovanja, sjednicu Nadzornog odbora, 3 sjednice Odbora

  za vatrogasnu mlade.

  2. Odrati redovnu izvjetajnu Skuptinu VZ KZ.

  3. Predlae, se u skladu sa mogunostima i prema odluci VZG, VZO i DVD-a odravanje opinskih meduopinskih vatrogasnih natjecanja u svim kategorijama

  djece, mladei i odraslih

 • 3

  4. Organizirati i odrati upanijsko natjecanje u svim kategorijama djece, mladei, odrasli.

  5.Sudjelovanje na dravnom natjecanju vatrogasne mladei u rujnu 2012 i odraslih u

  listopadu 2012. godine.

  6.Uestvovati u aktivnom izvrenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u

  provedbi posebnih mjera zatite od poara od interesa za RH u 2012. godini, a

  posebnu panju dati dislokaciji vatrogasnih postrojbi i tehnike na priobalje po

  zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika uz suradnju sa HVZ-om.

  7.Provoditi obuavanje puanstva za provedbu preventivnih mjera zatite od poara i

  spaavanje ljudi i imovine ugroenih poarom prema postojeem Pravilniku, a u

  sredinama gdje se to zatrai i postoji interes lokalne vlasti. Prema naim

  mogunostima za 2012. godinu moemo vlastitim snagama obuhvatiti do 400

  polaznika.

  8.Provoditi osposobljavanje lanova dobrovoljnih vatrogasnih drutava za zvanja i

  specijalnosti prema potrebama koje e se ukazati na terenu, tj. potrebama na lokalnim

  razinama. Zajednica planira izvriti jedno osposobljavanje za zvanje vatrogasni asnik

  i planira organizirati vie osposobljavanja specijalnosti, a prema prijedlogu

  Zapovjednitva.

  9.Organizirati jednodnevne seminare: zapovjednika, tajnika i mentora za mlade

  VZO/VZG i DVD-a vezano uz voenje operativnih,obrazovnih i administrativnih

  poslova.

  Organizirati edukaciju voditelja lanova komisija za preventivne preglede

  domainstava i inicirati provoenje preventivnih pregleda na teritoriju upanije.

  10.Pruati strunu pomo kod provoenja planova procjena ugroenosti od poara i

  tehnolokih eksplozija i planova zatite od poara na nivou upanije, kao i na nivoima

  lokalne uprave i samouprave nae upanije.

  11.U toku svibnja, Mjeseca zatite od poara i 04. svibnja Dana vatrogastva,

  organizirati i poticati aktivnosti koje su obvezne ( utvrivanje intervencijske

  spremnosti, kontrola ispravnosti vatrogasnih sprava i opreme, odravanje zdruenih i

  pojedinanih vatrogasnih pokaznih vjebi i sl.) i aktivnosti koje su prikladne za

  promociju vatrogastva uope ( prigodna natjecanja, mimohodi, koncerti, edukativna

  druenja s puanstvom, prigodni informativni sastanci s funkcionarima lokalne vlasti,

  novinarima, djecom i mladei i dr.).

  12.Uestvovati na hodoau vatrogasaca Hrvatske u marijansko svetite Marija

  Bistrica.

  13.Prigodno sudjelovati u komemoraciji Kornatske tragedije

  14..Odravati suradnju i susrete s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva s kojima

  tradicionalno odravamo strune i prijateljske kontakte s posebnim osvrtom na

  uklapanje vatrogastva u Europsku Uniju.

 • 4

  15.Sudjelovati s traenim brojem odjeljenja djece i mladei na tradicionalnom susretu

  vatrogasne mladei Hrvatske i Slovenije.

  16.Sudjelovati s po dva odjeljenja djece i mladei kod GZ marje pri Jelah.

  17.Odboru za vatrogasnu mlade pruati pomo kod realizacije programa obuavanja

  mentora, nabave literature, organizacije natjecanja, osposobljavanja mladei,

  odravanja susreta i natjecanja. Omoguiti boravak mladei U Kampu HVZ-a po

  osnovi dogovora i prioriteta odlaska mladei na edukaciju.

  18.U 2012. godini pratiti redoslijed jubilarnih obljetnica, te ih financijski pratiti i

  pomagati prema odlukama Predsjednitva.

  19.Provoditi aktivnu suradnju sa tijelima vlasti, jedinicama lokalne uprave i

  samouprave na podruju upanije, sredstvima javnog informiranja i svim drugim

  subjektima kojima je u interesu unapreenje i provoenje zatite od poara i

  vatrogastva ukupno.

  18.Prikupljati povijesne eksponate za stalnu postavu vatrogasnog muzeja u Kumrovcu,

  te djelatnicima muzeja i kustosima pruati stalnu strunu pomo.

  III ZAKLJUAK

  Kako se Program rada moe ostvarivati prema prispijeu sredstava, a koje ne

  moemo potpunosti kontrolirati, ostvarivanje ovog Programa i njegova nadogradnja

  prema stvarnim potrebama, ovisiti e o stvarnom ostvarivanju prihoda.

  Financijski plan Zajednice je sastavni dio ovog Programa rada.

  O realizaciji sredstava iz Plana prihoda svakako e ovisiti i realizacija gore naznaenih

  aktivnosti, financiranje poticajnih programa rada naih lanica, te sufinanciranje svih

  ostalih aktivnosti prema krajnjim korisnicima VZ KZ.

  Broj: 02/02-5-11

  Krapina, 26. listopad 2011.

  Predsjednik:

  Ivica Glas

 • Na osnovi lanka 29.stavka 2.Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanijebroj 29/08.od 12.prosinca 2008.godine i izmjena i dopuna broj 60/09-1 od 02.svibnja 2009.godine,broj 01/1-1-2011 od 28.travnja 2011.godine, Predsjednitvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije a na osnovi utvrenog Programa rada Vatrogasne zajedniceKrapinsko zagorske upanije za 2012.godinu, na sjednici odranoj dana 26.listopada 2011.godineutvrdilo je:

  FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.GODINU

 • I PRIHODIOpis Plan 2012./KN

  I REDOVNA DJELATNOSTPrihodi po posebnim propisima iz proraunaPrihodi iz prorauna upanije 670.000,00

  Prihodi od financijske imovineKamate na oroena sredstva i depozite po vienju 200,00

  Ostali prihodiOstali nespomenuti prihodi 20.000,00

  Ukupno prihodi: 690.200,00II POSEBNE NAMJENEPrihodi po posebnim propisima iz proraunaPrihodi iz prorauna HVZ za opremu,osposobljavanje i akcidente 40.000,00

  Prihodi iz prorauna HVZ za posebnu dravnu skrb 5.000,00

  Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvoraPrihodi od osiguravajuih drutva /premija osiguranja

  lanak 46.Zakona o vatrogastvu/ 120.000,00

  Ukupno prihodi: 165.000,00Ukupno prihodi I+II 855.200,00

  II RASHODIOpis Plan 2012./KN

  I REDOVNA DJELATNOSTRahodi za zaposlenikePlae za redovni rad 122.400,00

  Doprinosi na plae 33.600,00

  Dnevnice za slubena putovanja 2.200,00

  Smjetaj na slubenom putu 600,00

  Putni izdaci na slubenom putu /cestarina,tunelarina,parkiranje/ 200,00

  Struno usavravanje zaposlenika-seminar 500,00

  Naknade lanovima u predstavniim,izvrnim tijelima,odborima,povjerenstvima i slinoNaknade za rad strunog tima- bruto 79.500,00

  Naknade lanovima za prisustvovanje sjednicama Skuptine, Skuptina

  DVD i VZ ,Predsjednitva,Zapovjednitva,Nadzornog odbora, Komisija, Odbora 20.000,00

  Dnevnice za slubena putovanja 6.630,00

  Smjetaj na slubenom putu 1.800,00

  Putni izdaci na slubenom putu /cestarina,tunelarina,parkiranje/ 300,00

  Koritenje privatnog automobila u slubene svrhe 1.000,00

  Struno usavravanje lanova-seminar 1.000,00

  Rashodi za uslugeUsluge telefona,telefaksa 25.000,00

  Pota /pisma,tiskanice,paketi/ 3.000,00

  Usluge tekueg i investicijskog odravanja uredske opreme 2.000,00

  Usluge tekueg i investicijskog odravanja slubenih vozila 20.000,00

  Usluge promidbe i informiranja 1.500,00

  Opskrba vodom 250,00

 • Odvoz smea 500,00

  Usluge ienja poslovnog prostora 10.000,00

  Najam poslovnog prostora 25.776,00

  Intelektualne usluge 5.000,00

  Grafike,tiskarske usluge,usluge fotokopiranja i umnoavanja 5.000,00

  Tehniki pregled i registracija slubenih vozila 2.000,00

  Ostale usluge 1.500,00

  Rashodi za materijal i energijuUredski materijal 7.000,00

  Nabava vatrogasnih odlikovanja i priznanja 10.000,00

  Nabava vatrogasnih odijela i opreme 10.000,00

  Rezervni dijelovi za uredsku opremu 500,00

  Rezervni dijelovi za slubena vozila 1.500,00

  Materijal za odravanje istoe 1.000,00

  Literatura 3.000,00

  Elektrina energija 2.000,00

  Plin 3.300,00

  Motorni benzin i diesel gorivo 40.000,00

  Sitan inventar za redovnu djelatnost 5.000,00

  Auto gume 8.000,00

  Ostali materijalni rashodiPremije osiguranja slubenih vozila 12.000,00

  Reprezentacija 15.000,00

  Rashodi amortizacije 5.000,00

  Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00

  Ostali nespomenuti rashodi 2.144,00

  Donacije DVD-imaOdravanje jubilarnih obljetnica 24.000,00

  Ostale aktivnostiOrganizacija godinje izvjetajne skuptine 10.000,00

  Trokovi aktivnosti Odbora za mlade 5.000,00

  Sufinanciranje u odravanju Kampa vatrogasne mladei u Faani 20.000,00

  Sufinanciranje upanijskog natjecanja u svim kategorijama 50.000,00

  Sufinanciranje dravnog natjecanja u svim kategorijama 66.500,00

  Sufinanciranje vatrogasnog hodoaa u Mariju Bistricu 5.000,00

  Suradnja s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva prema programu rada 5.000,00

  Financiranje ostalih aktivnosti VZ KZ 5.000,00

  Ukupno rashodi: 690.200,00II POSEBNE NAMJENEDonacije DVD,VZG i VZONabava vatrogasnih vozila 50.000,00

  Posebna dravna skrb /transfer HVZ/ 5.000,00

  Nabava vatrogasne opreme 50.000,00

  Ostale aktivnostiOsposobljavanje i usavravanje vatrogasnih kadrova 60.000,00

  Ukupno rashodi: 165.000,00Ukupno rashodi I+II 855.200,00

  Broj: 06/1-4-11Krapina, 26.listopada 2011.

  PREDSJEDNIK Ivica Glas

 • KLASA: 214-02/12-01/03

  URBROJ: 2140/01-01-12-9

  Krapina, 31. svibnja 2012.

  Na temelju lanka 17. Statuta Krapinsko - zagorske upanije (Slubeni glasnik

  Krapinsko-zagorske upanije broj 13/01., 5/06., 11/06. - proieni tekst i 14/09.),

  upanijska skuptina Krapinsko - zagorske upanije na 16. sjednici odranoj dana 31. svibnja

  2012. godine donijela je

  Z A K L J U A K

  I. Potvruju se sljedei akti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske upanije:

  Izvjee o radu za 2011. godinu,

  Godinje financijsko izvjee za 2011. godinu,

  Izvjee Nadzornog odbora za 2011. godinu,

  Program rada za 2012. godinu i

  Financijski plan za 2012. godinu.

  II. Financijski plan za 2012. godinu potvruje se s napomenom da je u Proraunu Krapinsko-zagorske upanije za 2012. godinu (Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske

  upanije broj 27/11.) za financiranje vatrogastva kroz uplatu sredstava na raun Vatrogasne

  zajednice Krapinsko-zagorske upanije predvieno 630.000,00 kuna te je istog potrebno

  izmijeniti u dijelu koji se odnosi na prihode iz Prorauna upanije.

  III. Akti iz toke I. ovog Zakljuka nalaze se u privitku i ine sastavni dio ovog

  Zakljuka.

  PREDSJEDNIK

  UPANIJSKE SKUPTINE

  Vieslav uk, dr. med.

  Dostaviti:

  1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske upanije,

  n/p predsjednika Ivice Glasa,

  2. Upravni odjel za ope i zajednike poslove, ovdje,

  3.Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije, za objavu,

  4. za prilog zapisniku,

  5. za Zbirku isprava,

  6. Pismohrana.