of 72 /72
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb KLASA:550-01/15-01/36 URBROJ:2196/1-17-15-1 Vinkovci, 27. travnja 2015. godine Ž U P A N ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA o v d j e PREDMET: Plan rada Županijske skupštine - Izvješće o radu Domova za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Vukovar i Ilok, te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar za 2014. godinu - dostavlja se, Sukladno Planu rada Županijske skupštine u privitku dopisa dostavljamo Izvješće o radu Domova za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Vukovar i Ilok, te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar za 2014.godinu. Molimo da navedena izvješća uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. S poštovanjem. Pročelnik Mato Golubičić, prof. Privitak: Kao u tekstu

Dopis skupštini - Izvješća o radu Domova za 2014. godinu · Sukladno Planu rada Županijske skupštine u privitku dopisa dostavljamo Izvješće o radu Domova za starije i nemoćne

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dopis skupštini - Izvješća o radu Domova za 2014. godinu · Sukladno Planu rada Županijske...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

  KLASA:550-01/15-01/36 URBROJ:2196/1-17-15-1 Vinkovci, 27. travnja 2015. godine

  Ž U P A N ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA o v d j e

  PREDMET: Plan rada Županijske skupštine

  - Izvješće o radu Domova za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Vukovar i Ilok, te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar za 2014. godinu

  - dostavlja se, Sukladno Planu rada Županijske skupštine u privitku dopisa dostavljamo Izvješće o radu Domova za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Vukovar i Ilok, te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar za 2014.godinu. Molimo da navedena izvješća uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. S poštovanjem.

  Pročelnik Mato Golubičić, prof.

  Privitak: Kao u tekstu

 • DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE V I N K O V C I I Z V J E Š Ć E o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci u 2014. godini

  Vinkovci, siječanj 2015. godine

 • 2

  SADRŽAJ

  1. PODACI O OSNIVANJU DJELATNOSTI I REGISTRACIJI................................................3

  2. KAPACITET, BROJ SMJEŠTENIH I BROJ ZAHTJEVA ZA SMJEŠTAJ.............................3

  3. STRUKTURA KORISNIKA PREMA SPOLU I POKRETNOSTI.........................................6

  4. STRUKTURA KORISNIKA PREMA DOMINANTNIM VRSTAMA OŠTEĆENJA I

  DOBI..........................................................................................................................................7

  5. BROJ KORISNIKA PREMA GLAVNOM RAZLOGU SMJEŠTAJA U DOM......................8

  6. BROJ KORISNIKA PREMA RAZLOZIMA PRESTANKA SMJEŠTAJA............................8

  7. BROJ SMJEŠTENIH KORISNIKA PREMA PRAVNOM TEMELJU SMJEŠTAJA I

  IZVORA PLAĆANJA CIJENE USLUGA................................................................................9

  7.1. Pravni temelji.......................................................................................................................9

  7.2. Cijena uslugesmještaja.........................................................................................................9

  8. BROJ I STRUKTURA STALNO ZAPOSLENIH RADNIKA PREMA ZANIMANJU I

  STRUČNOJ SPREMI...................................................................................................................10

  9. VRSTA I NAČIN PRUŽANJA USLUGA...............................................................................11

  9.1. Usluge socijalnog rada.......................................................................................................11

  9.2. Usluge njege i brige o zdravlju i pojačane njege...............................................................11

  9.3.Usluge njege........................................................................................................................13

  9.4. Usluge fizikalne terapije....................................................................................................14

  9.5. Usluge radne terapije.........................................................................................................14

  9.6. Usluge stanovanja..............................................................................................................16

  9.7. Usluge prehrane.................................................................................................................16

  10. GODIŠNJI RAD DUHOVNIKA...........................................................................................16

  11. OSTVARENO FINANCIJSKO POSLOVANJE...................................................................17

  12. ODNOSI S JAVNOŠĆU.........................................................................................................17

  13. PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPRJEĐENJE DJELATNOSTI.............................................18

  14. ZAKLJUČAK..........................................................................................................................19

 • 3

  1. PODACI O OSNIVANJU, REGISTRACIJI I DJELATNOSTI

  Dom umirovljenika Vinkovci osnovan je Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština SIZ-a mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske dana 29.05.1990. godine. Registracijom kod Trgovačkog suda u Osijeku broj Tt-01/1062-10 MBS 030019073 od 27.11.2001. godine izvršena je promjena naziva tvrtke Dom umirovljenika Vinkovci u Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj Tt-03/120-4 MBS 030019073 od 04.02.2003. godine izvršena je promjena osnivača ustanove. Spomenutim aktom osnivač postaje Vukovarsko – srijemska županija. Osnovna djelatnost ustanove po Statutu je pružanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza, te savjetodavnog rada, ovisno o utvrđenim potrebama korisnika. Sukladno obvezama temeljem članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13) Upravno vijeće Doma donijelo je 27. 11. 2014. godine novi Statut. U Ministarstvu socijalne politike i mladih Uvjerenjem KLASA:550-06/15-03/38, URBROJ: 519-06-2/7-15-2 od 13. veljače 2015. godine izvršena je promjena u Upisnik ustanova socijalne skrbi, promjena ovlaštene osobe za zastupanje, promjena odredaba Statuta pod matičnim brojem MBU:0221-0043.

  2. KAPACITET, BROJ SMJEŠTENIH I BROJ ZAHTJEVA ZA SMJEŠTAJ NA DAN

  31.12.2014.g. Kapacitet Doma te ukupan broj smještenih korisnika i zahtjeva za smještaj na dan 31.12.2014. godine prikazani su u Tablici 1. i Tablici 2. Tablica 1. Prikaz broja smještenih korisnika i zahtjeva za stambeni smještaj KAPACITET Broj smještenih Broj zahtjeva Trenutno SMJEŠTAJ Broj soba Broj ležaja korisnika za smještaj zainteresiranih STAMBENI (pokretni) Jednokrevetne sobe 51 51 51 195 20 Jednokrevetni apartman 9 9 9 - - Dvokrevetne sobe 16 32 29 20 - Ukupno 76 92 89 215 20

  Tablica 2. Prikaz broja smještenih korisnika i zahtjeva za jedinicu pojačane njege KAPACITET Broj smještenih Broj zahtjeva Trenutno SMJEŠTAJ Broj soba Broj ležaja korisnika za smještaj zainteresiranih JED. POJAČANE NJEGE (nepokretni i teže pokretni) Jednokrevetne sobe 52 52 52 45 30 Dvokrevetne sobe 36 72 71 39 20 Dvokrevetni apartman 2 4 2 -

  Ukupno 90 128 125 84 70

 • 4

  U tijeku 2014. godine prosječan broj korisnika u Domu bio je 215 korisnika. Broj

  korisnika prema mjesecima vidljiv je iz Grafičkog prikaza 1. Grafički prikaz 1. Prikaz broja korisnika prema mjesecima

  Iz tabličnog prikaza je možemo vidjeti da je ukupni kapacitet Doma 220 ležaja, od kojih 92 ležaja u stambenom dijelu za smještaj pokretnih osoba i 128 ležaja u stacionarnom (bolničkom) dijelu za smještaj nepokretnih i polupokretnih osoba. Na dan 31.12.2014. godine ukupno je bilo smješteno 214 korisnika, a tri korisnika su bila u postupku smještaja. Oko 300 zahtjeva je na tzv. «čekanju» na smještaj. Prosječno se svaki mjesec zaprimi 10-tak novih zahtjeva, u tijeku 2014. zaprimljeno je 90 novih zahtjeva, a dio korisnika je na listi čekanja više godina, iz razloga ne donošenja stvarne odluke o smještaju. Prilikom pozivanja kandidata za smještaj dio osoba po nekoliko puta odbije ponuđeni smještaj navodeći da se još ne osjećaju spremni za smještaj ili imaju specifične ciljane zahtjeve (najčešće žele jednokrevetne sobe), ali ne žele da ih se ukloni sa liste čekanja. Sve više se korisnika u tijeku 2014. zbog zdravstvenih poteškoća iako su bili kandidati za stambeni dio moralo prekategorizirati u 3 ili 4 stupanj koji zahtijeva stacionarni oblik skrbi. Glavna indikacija za smještaj korisnika na odjel njege i brige o zdravlju je primarno funkcionalna nesposobnost i prisutnost multimorbiditeta što ujedno i određuje stupanj zdravstvene njege (od prvog minimalnog do četvrtog maksimalnog stupnja). Svi zahtjevi prosljeđuju se Komisiji za prijam i otpust korisnika koja određuje da li je potencijalni korisnik za našu ustanovu i vrstu smještaja. Ukoliko je pokretan i mentalno zdrav Komisija će najvjerojatnije odlučiti da je potreban stambeni smještaj. Ako je osoba nepokretna ili polupokretna Komisija će najvjerojatnije odlučiti da je potreban stacionarni (bolnički) smještaj. Ukoliko je osoba alkoholičar ili boluje od težih psihičkih oboljenja Komisija će odbiti prijam i preporučiti smještaj u drugoj ustanovi. Unatoč trijaži prilikom smještaja sve se češće događa da se korisnik u tijeku boravka intenzivnije razboli i ima i psihičke smetnje stoga je za 2015. godinu u planu rada predviđeno i anagažiranje psihijatra kao vanjskog suradnika. U Komisiji je domski liječnik, socijalna radnica, glavna sestra, radni terapeut, te po jedan predstavnik korisnika i socijalne skrbi. Razvidno je, da su najtraženije jednokrevetne sobe i jednokrevetni apartmani.

 • 5

  Iako skuplje, spomenute sobe su najtraženije iz razloga, što većina korisnika želi zadržati pravo na privatnost i izbjeći moguće konflikte s drugom osobom. Stresnost odlaska iz vlastitog doma djelomično se ublažava osiguravanjem intime vlastite sobe, stoga je razumljiva težnja korisnika za ovakvim oblikom smještaja. Korisnici najčešće iskazuju osjećaje nespremnosti prilagođavanja na drugu stariju osobu, a dio njih već duže vrijeme živi samo i ima svoje ukorjenjene stavove i navike. U dvokrevetnim sobama najbolje funkcioniraju bračni partneri, koji se zajedno i prijavljuju za smještaj, ali vrlo često uslijed smrti smještaj je nužan samo jednom partneru. U posljednje vrijeme čak i prilikom podnošenja zahtjeva za smještaj neki bračni partneri iskazuju svoju želju za odvojenim jednokrevetnim sobama. Zbog konfliktnih situacija u dvokrevetnim sobama u 2012. godini smo adaptirali 9 dvokrevetnih soba u 9 jednokrevetnih apartmana. Razlika između jednokrevetnih soba i jednokrevetnih apartmana je u tome što apartmani imaju priručnu kuhinju tzv. «nišu» i nešto veći stambeni prostor. Za ovakvim oblikom smještaja najviše je zainteresiranih korisnika koji se radije i odriču nekih potreba da bi mogli osigurati pravo na privatnost. U tijeku 2014. godine 89 korisnka je smješteno u stambenom dijelu, a 125 u tzv. Stacionaru. Tijekom godine smješteno je 63 korisnika, 29 u stambenom dijelu, a 34 u jedinici pojačane njege. 51 korisnik je umro, a 18 je napustilo ustanovu vrativši se u svoje domove. Kao najčešći razlog naveli su ograničavajuće materijalne prilike, nemogućnost da sami iz svoje mirovine plate smještaj ili nemogućnost njihove djece ili skrbnika da sufinanciraju smještaj. Teška materijalna situacija na našoj županiji uzrok je velikoj nezaposlenosti svih tako da na žalost najstariji članovi obitelji moraju izdržavati svoju odraslu nezaposlenu djecu ili unuke, pa se iako većinom nerado, vraćaju u svoje obitelji. Zbog neslaganja naravi, verbalnog vrijeđanja ili različitih životnih navika u 2014. godini je premješteno 18 korisnika, a zbog promjena u zdravstvenom stanju iz stambenog dijela u stacionar je premješteno 18 korisnika.

 • 6

  3. STRUKTURA KORISNIKA PREMA SPOLU I POKRETNOSTI NA DAN 31.12.2014.

  Struktura korisnika prema dobi, spolu i pokretnosti vidljiva je iz Tablice 3.,a ukupna struktrura korisnika prema stupnju usluge prikazana je u Grafičkom prikazu 2. Tablica 3. Prikaz strukture korisnika prema dobi spolu i pokretnosti

  Dob II. stupanj usluge pokretni M Ž U

  II. stupanj usluge teže pokretni

  M Ž U

  III. stupanj usluge nepokretni

  M Ž U

  IV. stupanj usluge Alz.demencija

  M Ž U

  UK M Ž U

  55-59 - - - - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 2 60-64 - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 65-69 1 2 3 1 - 1 1 1 2 - 1 1 3 4 7 70-79 2 4 6 5 7 12 1 4 5 1 4 5 9 19 28 75-79 6 14 20 3 11 14 3 6 9 1 1 2 13 32 45 85-89 3 5 8 7 5 12 2 10 12 2 10 12 12 32 44 90-94 - 1 1 4 3 7 1 3 4 - 6 6 5 13 18

  95-99 - - - - - - 2 1 3 1 1 2 3 2 5 Ukupno 19 34 55 21 43 64 15 41 56 6 35 41 61 153 214

  - stanje 31.12.2014. Grafički prikaz 2. Ukupna struktura korisnika prema stupnju usluge

  Najveći broj smještenih korisnika je u dobi od 75 do 79 i 85 do 89 godina, što ukazuje na sve stariju kronološku dob korisnika i njihovu ovisnost o gerijatrijskoj zdravstvenoj njezi (vezano za osobnu higijenu, oblačenje, hranjenje, eliminaciju i dr.) U strukturi korisnika prema spolu 153 osobe su ženskog spola, a 61 muškog spola, ali se gotovo svakodnevno stanje mijenja. Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga na temelju

 • 7

  članka 184. Stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ broj 157/13) korisnike smo kategorizirali prema stupnjevnima usluge koja im je potrebna:

  Prvi stupanj usluge – 54 korisnika Drugi stupanj usluge- 51 korisnik Treći stupanj usluge- 68 korisnika Četvrti stupanj usluge-47 korisnika

  4. STRUKTURA KORISNIKA PREMA DOMINANTNIM VRSTAMA OŠTEĆENJA I

  DOBI NA DAN 31.12.2014. Struktura korisnika prema dominantnim vrstama oštećenja vidljiva je iz Tablice 5. Tablica 5. Prikaz korisnika prema vrsti oštećenja

  DOB KORISNIKA VRSTA OŠTEĆENJA do 65 godina više od 65 godina Ukupno Oštećenje vida 3 54 57 Oštećenje sluha 1 28 29 Tjelesna invalidnost 1 1 2 Psihička bolest - 25 25 Kronična bolest - 95 95 Ovisnost o alkoholu - 5 5 Ukupno 5 209 214

  - stanje 31.12.2014. Primjereno starosnoj dobi najveći broj korisnika u dobi više od 65 godina boluje od neke kronične bolesti (90 osoba), što ukazuje na važnost i nužnost zdravstvene skrbi. Slijedi oštećenje vida kod 57 korisnika. Ovisnost o alkoholu primijećena je kod 5 korisnika. Psihičke smetnje od kojih je najintenzivnija depresivnost ima 30 korisnika. Stukturu korisnika prema dominantnim vrstama oštećenja možemo vidjeti u Grafičkom prikazu Grafički prikaz . Prikaz strukture korisnika prema dominantnim vrstama oštećenja

 • 8

  5. BROJ KORISNIKA PREMA GLAVNOM RAZLOGU SMJEŠTAJA U DOM NA DAN 31.12.2014. g

  Bolest i nemoć starijih osoba s jedne i sigurnost da im medicinsko osoblje s domskim

  liječnikom u svakom trenutku jamči kvalitetnu njegu i zdravstvenu skrb s druge strane, glavni su razlog smještaja većine korisnika. Osamljenost koju osjeća korisnik poslije gubitka bračnog druga i teško podnošenje samačkog života drugi je razlog odluke dolaska u Dom. Poremećeni odnosi u obitelji između ostarjelih roditelja i djece, a najčešće zbog neslaganja u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa treći su razlog smještaja roditelja u Dom. Glavni razlozi dolaska u ustanovu koje su korisnici naveli kod prijema vidljivi su u Tablici 6. Tablica 6. Prikaz razloga smještaja korisnika u Dom

  GLAVNI RAZLOZI DOB KORISNIKA SMJEŠTAJA do 65 godina više od 65 godina Ukupno Bolest i nemoć 2 170 172 Invalidnost 1 3 4 Poremećeni odnosi u obitelji - 15 15 Osamljenost - 5 5 Neprimjereni uvjeti stanovanja - 18 18 Drugo - - Ukupno 3 211 214

  - stanje 31.12.2014.

  6. BROJ KORISNIKA PREMA RAZLOZIMA PRESTANKA SMJEŠTAJA U 2014. GODINI

  Smrt od starosti ili bolesti osnovni je razlog prestanka smještaja. U 2013. godini umrlo je ukupno 24 korisnika, a 2014. godine 51 korisnik. Drugi razlog je povratak u vlastitu obitelj najčešće zbog financijske pomoći djeci koja su ostala bez posla, pa ne mogu egzistirati bez financijske pomoći roditelja odnosno njihove mirovine, što daje jednu tužnu sliku današnjeg društva u kome stare osobe moraju osigurati minimun egzistencije svojoj djeci. U tijeku 2014. godine samo je jedna osoba iz naše ustanove otišla na smještaj u drugi Dom. Osnovni razlozi prestanka smještaja u Domu u protekloj godini vidljivi su iz tabličnog prikaza. Tablica 7. Prikaz razloga prestanka smještaja korisnika

  DUŽINA BORAVKA PRESTANAK SMJEŠTAJA do 12 mj 12-36 mj više od 36 mj. Ukupno

  Odlazak u drugi dom - - - -

  Povratak u obitelj 14 3 1 18

  Smrt 8 18 25 51

  Suicid - - - -

  Ukupno 22 21 26 69

  - stanje 31.12.2014.

 • 9

  7. BROJ SMJEŠTENIH KORISNIKA PREMA PRAVNOM TEMELJU SMJEŠTAJA I IZVORA PLAĆANJA CIJENE USLUGA NA DAN 31.12.2014.

  7.1. Pravni temelji Pravni temelj za smještaj i plaćanje troškova smještaja za većinu korisnika je ugovor o smještaju.Ugovor o smještaju ima 2014 korisnika od kojih 111 korisnika troškove smještaja podmiruju u cijelosti iz svojih mirovina, 52 korisnika troškove smještaja plaća također iz mirovine ali nije dostatna pa razliku plaća rodbina ili drugi skrbnici, a za 32 korisnika obvezu podmirivanja troškova smještaja po ugovoru u cijelosti su preuzeli drugi skrbnici. Za 29 korisnika troškove usluge smještaja podmiruje u cijelosti (10 osoba) ili djelomično (19 osoba) nadležni Centar za socijalnu skrb svojim rješenjem. Ovu strukturu prezentira možemo vidjeti u Tablici 8. Tablica 8. Prikaz broja smještenih korisnika prema pravnom temelju Pravni temelji Plaća državni Plaćaju sami + Plaćaju sami Plaćaju drugi Ukupno rješenja proračun državni proračun Rješenje CZSS 10 19 - - 29

  Ugovor - - 111 32 143

  Ukupno 10 19 111 32 214

  - stanje 31.12.2014. 7.2. Cijena usluga smještaja Cijene usluga smještaja ovisno o vrsti sobe su kako slijedi:

  A) DOM – STAMBENI DIO: (pokretne osobe) - Jednokrevetna bez balkona 2.070,00 kuna - Jednokrevetna s balkonom 2.260,00 kuna - Jednokrevetni apartman s balkonom 2.450,00 kuna - Dvokrevetna s balkonom 2.060,00 kuna

  B) STACIONARNI DIO:

  (za nepokretne i polupokretne) - Jednokrevetna (pojačana njega) 2.800,00 kuna

  - Dvokrevetna (pojačana njega) 2.600,00 kuna - Jednokrevetna (minimalna njega) 2.550,00 kuna - Dvokrevetni apartman (min.njega) 5.400,00 kuna

  C) DODACI - serviranje hrane u sobu po obroku 3,00 kune - 2 dodatna obroka za dijabetičare po danu 9,00 kuna - ručak za vanjske korisnike po danu 20,00 kuna

  Iz cjenika je vidljivo da je najskuplji smještaj u stacionaru u dvokrevetnom apartmanu gdje se smještaj za dvije osobe mjesečno plaća 5.400,00 kuna. Iza toga slijedi jednokrevetna soba u stacionaru s 2.800,00 kuna te smještaj u dvokrevetnoj sobi u iznosu 2.600,00 kuna.

 • 10

  Važno je naglasiti da spomenute cijene nisu ekonomske, obzirom da Županija kao osnivač ustanove sufinancira razliku do pokrića cjelokupnih rashoda iz decentraliziranih sredstava. Prateći poslovanje u svrhu postizanja financijske stabilnosti, racionalizacije poslovanja, jačanja odgovornosti u upravljanju te povećanje kvalitete i efikasnosti u pružanju javnih usluga nastoje se cijene smještaja odražati na postojećoj razini, jer veliki dio korisnika ima male mirovine, jedva dostatne za pokrivanje sadašnjih cijena usluga. 8. BROJ I STRUKTURA STALNO ZAPOSLENIH RADNIKA PREMA ZANIMANJU,

  STRUČNOJ SPREMI - stanje na dan 31.12.2014.

  SPOL red. broj.

  Z A N I M A NJ E

  STRUČNA SPREMA M Ž

  UKUPNO

  I RAVNATELJ VSS - 1 1 II

  Stručni radnici i radnici za njegu

  SOCIJALNI RADNIK GLAVNA MEDICINSKA SESTRA MEDICINSKA SESTRA FIZIOTERAPEUT RADNI TERAPEUT NJEGOVATELJ

  VŠS VŠS SSS SSS VŠS NSS

  - - - 1 - 1

  1 1 15 - 1 17

  1 1 15 1 1 18

  1 2 3 4 5 6

  UKUPNO: 2 35 37 III

  Računovodstveno-administr. radnici

  VODITELJ RAČUNOVODSTVA BLAGAJNIK –ADMINISTRATOR

  SSS SSS

  - -

  1 1

  1 1

  1 2

  UKUPNO: - 2 2 IV

  Tehničko i pomoćno osoblje

  VOZAČ – SKLADIŠTAR KUĆNI MAJSTOR KUHAR – VODITELJ KUHAR POMOĆNI KUHAR SERVIRKA PRALJA – GLAČARA ČISTAČICA

  SSS SSS SSS SSS NSS NSS NSS NSS

  1 2 - - - - - 1

  - - 1 4 2 1 4 6

  1 2 1 4 2 1 4 7

  1 2 3 4 5 6 7 8

  UKUPNO: 4 18 22 SVEUKUPNO: 6 56 62 Postojeći broj zaposlenih na neodređeno vrijeme nije dostatan za kvalitetno pružanje usluga za kapacitet od 220 korisnika.) Prema novom Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova donešenom u siječnju 2015. godine utvrđeni su minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga, unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta, minimalni broj stručnih i drugih radnika za pojedinu uslugu koja se neposredno pruža korisnku prema prilogu I Kataloga socijalnih usluga ( šifra 5. 1) U njemu su utvrđena mjerila potrebnog broja radnika u odnosu na broj korisnika na bazi punog kapaciteta 220 korisnika, ovisno o stupnju njege prema kome bi bilo potrebno zaposliti još 38 osoba različitog profila, ukupno 100 djelatnika. Za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme suglasnost daje Ministarstvo socijalne politike i mladih, međutim na snazi je zabrana zapošljavanja (Odluka Vlade RH o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama). Da bi se osigurala

 • 11

  kvalitetna skrb za naše korisnike obzirom da radimo punim kapacitetom zapošljavanje potrebnog kadra vršimo na određeno vrijeme sukladno Financijskom planu uz suglasnost Vukovarsko-srijemske županije.

  9. VRSTE I NAČIN PRUŽANJA USLUGA 9.1. Usluge socijalnog rada Socijalni radnik prati korisnika od dolaska u ustanovu pa do prestanka boravka. Započinje davanjem informacije o smještaju, slijedi realizacija smještaja, upoznavanje s drugim korisnicima, adaptacija na novu sredinu, upoznavanje sa svim oblicima rada i života u Domu, rješavanje konfliktnih situacija između korisnika pa do pomoći u ostvarenju različitih prava korisnika. U 2014. godini socijalna radnica rješavala je preko 100 raznih zahtjeva korisnika u ostvarivanju prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, te pomagala kod ishođenja osobnih dokumenata korisnika u MUP-u, mjesnim uredima, sudovima i drugim institucijama. Socijalni rad bio je osobito naglašen i u radu Stručnog vijeća na kojem se zajedno s ostalim stručnim radnicima raspravljala problematika poboljšanja stručnog rada s korisnicima. Kako je u tijeku 2014. Formiran tim za Standarde kvalitete u sustavu socijalne skrbi u našoj ustanovi, voditeljica Tima, socijalna radnica je zadnje tromjesečje 2014. godine svakoga tjedna vodila sastanke s ciljem samoprocjene kvalitete usluga. Socijalni radnik aktivno sudjeluje u radu Komisije za sastavljanje jelovnika na kojoj prezentira mišljenje i primjedbe korisnika s ciljem poboljšanja kvalitete prehrane. Također, s ciljem poboljšanja kvalitete svih usluga i odnosa zaposlenika prema korisnicima značajne su rasprave na Zboru korisnika. Socijalni radnik i ovdje potiče korisnike da iznose svoje primjedbe i sugestije kako bi organizacija života i rada korisnika u Domu bila što bolja.

  Uz spomenute aktivnosti svakodnevna su obilaženja korisnika i po sobama kao i

  razgovori u sobi socijalne radnice s korisnicima, članovima njihove obitelji i skrbnika o svim životnim pitanjima i problemima koji zanimaju korisnike. Osim spomenutih poslova u radu s korisnicima socijalna radnica vodi sve zakonom propisane evidencije i izrađuje izviješća prema Ministarstvu, Županiji i dr. Kod dokumentacije osobito je važna izrada individualnog plana za svakog korisnika, a ove godine je formiran interdisciplinarni tim kojeg čine uz socijalnu radnicu radni terapeut i fizioterapeut koji suradno vrše procjenu i izrađuju plan, kao i provode evaluaciju istoga nakon adaptacije na ustanovu. 9.2. Usluge njege i brige o zdravlju i pojačane njege

  Rad zdravstvenih djelatnika prilagođen je prema potrebi korisnika tijekom 24 sata. Osoblje je educirano prepoznati deformacije koje nastaju kod starijih osob kao posljedica bolesti i starenja, stoga uz visoko profesionalni odnos reagira se žurno i strogo individualizirano svakom korisniku. Skrb o korisnicima odvija se na dvije lokacije, objekta Doma, koje su međusobno povezane hodnikom.

  Prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga na temelju članka 184. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( „NN“ broj 157/13) provedna je

 • 12

  kategorizacija smještenih korisnika u Domu. Kategorije gerijatrijskog osiguranika određuju četiri stupnja gerijatrijske njege koji su sukladni gerijatrijskim europskim normama u stacionarnom i stambenom dijelu domova za starije. Program primjene 4 stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije osobe, primjenom specifične primarne zdravstvene zaštite za gerijatrijske korisnike izradio je Centar za gerontologiju ZJZ „Dr. Andrija Štampar“ Referentni centar MZISS RH za zaštitu zdravlja starijih osoba u suradnji sa HKMS te Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Katedrom za obiteljsku medicinu.

  Prema stupnjevima njege trenutno skrbimo o korisnicima kategoriziranim: - 54- prvi stupanj njege - 51-drugi stupanj njege - 68-treći stupanj njege - 47-četvrti stupanj njege

  Prema ovim podacima trenutno nam je 25% smještenih korisnika u stambenom dijelu, a 75% u stacionarnom dijelu Doma. Podaci su gotovo svakodnevno promjenjivi ( obzirom na funkcionalne sposobnosti i zdravstveno stanje smještenih korisnika), stoga se stalno treba raditi na procjenama i svaku promjenu evidentirati. U tijeku 2015. godine planirana je informatizacija ustanove s ciljem uvođenja programa koji bi omogućio bolje praćenje i uvid u skrb o korisnicima, a djelatnike učinio učinkovitijima. O korisnicima skrbi 15 medicinskih sestara –SSS, 1 medicinska sestra-bacc.med. techn., 2 fizioterapeuta i 18 njegovatelja. U stambenom dijelu Doma osim usluga stanovanja pružaju se i usluge njege i brige o zdravlju prema potrebi (redoviti obilasci u sobama, organizacija zdravstvene skrbi, organiziranje kontrolnih specijalističkih pregelda uz pratnju osoblja i obitelji gdje je to potrebno i moguće, pregledi liječnika opće medicine, specijalista, stomatologa, uzimanje materijala za razne labaratorijske pretrage, nabavka lijekova, podjela per-os terapije, redovite kontrole GUK-a, tlaka, previjanje rana, nabavke ortopedskih pomagala, pomoć pri obavljanju higijene, pomoć pri kupanju). Krajem 2013. godine u funkciju je stavljena nova ambulanta u Domu, stacionar II depadanse, izabrani liječnik obiteljske medicine dolazi u Dom 2x tjedno, radi u ambulanti 3 sata, pokretne korisnike pregledava u ambulanti, a vizita nepokretnih vrši se po odjelima. Gerontološko javnozdravstvena analiza (Referentnog centra Ministarstva zdravlja RH, za zaštitu zdravlja starijih osoba) ukazuje na potrebu stalnog tima liječnika obiteljske medicine u Domovima za starije i nemoćne osobe. Temeljem potreba procijenili smo da je ovakav oblik skrbi nedostatan za potrebe naših korisnika i tražili povećanje broja dolazaka liječnika na 3 puta tjedno što do sada nije prihvaćeno. Nabavku lijekova, kontrolne specijalističke preglede u OB Vinkovci, KBC Osijek, rehabilitacijskim centrima, organiziramo svim smještenim korisnicima, u 2014. godini obavljeno je 1079 specijalističkih pregleda, a 97 korisnika bilo je na bolničkom liječenju. Liječnica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije dolazila je u Dom jedanputa mjesečno u tijeku 2013., a krajem 2014. godine ponovno smo uspostavili suradnju, što je kako funkcionalne sposobnosti korisnika postaju sve manje, nužno, jer skrbimo o korisnicima visoke kronološke dobi, sve teže pokretnim i nepokretnim koje je teško prevoziti i transportirati. U neradno vrijeme našeg liječnika za hitne slučajeve po pozivu dežurne medicinske sestre u Dom dolazi ekipa Hitne medicinske pomoći. Stomatološku skrb organiziramo sukladno mogućnostima, najveći problema predstavlja skrb o oralnom zdravlju nepokretnih bolesnika, na što kontinuirano ukazujemo. Kod izabranog stomatologa u OB Vinkovci korisnici koji mogu idu sami, prema potrebi prevencije,

 • 13

  popravaka i izrade zubnih proteza. Problem je kod nepokretnih korisnika kada ih boli zub, jer na ovakve intervencije u Dom više ne dolazi stomatolog. Skrbimo o 48 dijabetičara, 12 korisnika je na terapiji inzulinom, kao i kontinuiranoj dijetalnoj prehrani. Za sve njih vodi se računa o dijetalnoj prehrani, nabavci i podjeli ordinirane terapije, redovitim kontrolama GUK-a, kontrolnim pregledima dijabetologa, educiramo ih o važnosti i pridržavanju dobivenih liječničkih uputa. Svake se godine redovito provodi cijepljenje protiv sezonske gripe, a ove godine cijepljeno je ukupno 100 korisnika. U tijeku 2013. Osnovano je Povjerenstvo i tim za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, a dvije medicinske sestre su uključene u edukaciju „Osnove sprječavanja i suzbijanja infekcija višestrukootpornim mikroorganizmima povezanih sa zdravstvenom zaštitom u Ustanovama za starije i nemoćne osobe, u organizaciji Ministarstva zdravlja RH-Nacionalni program za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom. Edukacija je predviđena u trajanju od 5 godina, godišnje izvješće dostavlja se Referentnom centru za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja RH. Za vrijeme svibanjske poplave i stanja katastrofe u našoj Županiji bili smo Prihvatni centar za stradalnike poplave starije dobi, kojima je bio potreban bolnički smještaj. U kratkom vremenu formiran je Krizni tim Doma, angažiranje zaposlenih održavano je svo vrijeme na visokoj ljudskoj i profesionalnoj razini pružajući 24-satnu skrb za 32 osobe. Obzirom na specifičnu populaciju o kojoj skrbimo kao i specifičnu nastalu situaciju mjere dezinfekcije i antisepse podigli smo na na najveću moguću razinu. Polovina korisnika se nakon nekog vremena vratila u svoje obitelji, a druga polovina je ostala kod nas na smještaju i većinom preminula. Na smještaju nam je još ostalo 5 osoba koje su nepokretne ili teško bolesne. Ustanova temeljem potpisanih ugovora o suradnji osigurava praksu učenika Zdravstvene i veterinarske škole „Dr. A. Štampar“ Vinkovci tijekom cijele godine, smjer sestrinstvo i fizioterapija, a tijekom godine omogućavamo praksu osobama koje se školuju u Tehničkom učilištu Vinkovci, Vukovar, smjer njegovatelji. Sa Ministarstvom pravosuđa, Uprava za kazneno pravo i probaciju, Probacijski ured Osijek, aktivno surađujemo u probaciji (5 osoba u tijeku 2014. godine). Suradnja je izvrsna i puno nam pomaže u podizanju kvalitete skrbi, jer se mlade osobe osim poučavanja poslu druže i komuniciraju sa korisnicima. 9.3. Usluge njege

  Glavna indikacija za smještaj korisnika na odjel njege i brige o zdravlju je primarno funkcionalna nesposobnost i prisustvo morbiditeta što ujedno određuje stupanj zdravstvene njege. Usluge njege pružaju u timskom radu medicinske sestre, njegovatelji, fizioterapeuti i radni terapeut, uz aktivno sudjelovanje korisnika, ali i članova obitelji koji uz realne stavove doprinose uspješnosti tretmana. Usluge njege pružaju se 4 puta dnevno, prema potrebi i više puta. Velika pomoć u radu je adekvatne oprema u kupaonama doma (lifter, pokretna kada, specijalne stolice za kupanje). Rad cjelokupne službe usmjeren je na efikasniji i human pristup korisnicima, uz uvažavanje etičkih načela struke i očuvanja dostojanstva korisnika. Kao i u 2014. godini očekujemo i u narednom razdoblju sve više korisnika kojima je nužna ovakva vrsta skrbi i usluga, jer je sve veći broj korisnika ograničene pokretljivosti, slabije životne energije i mogućnosti da skrbi o svojim potrebama, na što ukazuje i provedena kategorizacija koja nakon svake procjene ukazuje na povećanje broja korisnika 3 i 4 stupnja njege.

 • 14

  9.4. Usluge fizikalne terapije

  Korisnici Doma u sve većem broju koriste usluge fizioterapeuta i dvorane za fizikalnu terapiju koja se kontinuirano oprema. Razlozi tretmana su brojne bolesti mišićno koštanog sustava, reumatske bolesti-degenerativni i upalni reumatizam, bol, ukočenost, dijabetes, artroze i artritis. U protekloj godini usluge fizioterapeuta i fizikalne terapije koristilo je 147 korisnika, od čega je skupina grupnih vježbi imala oko 30 korisnika (jutarnje vježbe), a sa 119 korisnika se radilo na individualnoj razini. Korisnici intenzivno koriste parafinske obloge koji smanjuju bol, poglavito kod reumatoidnih bolesti. Koristi se aparat za stimulaciju mišića i ublažavanje boli, kao i solux lampa za reumatske promjene. U okviru dvorane nalazi se traka za hodanje koju korisnici koriste u hladnijim danima, kada nerado izlaze van Doma. Zidne suspenzije također pomažu pri povećanju opsega pokreta i uklanjanju boli u većim zglobovima. Svakodnevno se upražnjavanju vježbe za osteoporozu i i individualni rad. Na području stacionara cilj rada je prvenstveno sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja, što bolja rehabilitacija u vidu osamostaljenja u ASŽ, što veća samostalnost u kretanju, smanjenje boli u suradnji s ostalim zdravstvenim djelatnicima. U sobama korisnika provode se vježbe za jačanje muskulature, sprečavanje kontraktura, održava se mobilnost uz stručnu pomoć fizioterapeuta. Rad fizioterapeuta usmjeren je sa teže pokretnim i nepokretnim bolesnicma na vježbe disanja, aktivne vježbe razgibavanja, kao i potpomognute pasivne vježbe. Obzirom na sve slabiju pokretljivost korisnika, ovakav oblik tremana sve više dobiva na važnosti i izdvaja našu instituciju kvalitetom usluga koje nudimo ciljanoj populaciji. U tijeku 2015. godine pokušati ćemo obogatiti kvalitetu rada novim medicinskim aparatima koje planiramo nabaviti (elektroterapijska oprema i oprema za provođenje magnetoterapije). Planira se uvođenje napredne skupine vježbača kroz program relaksacijskih i funkcionalnih vježbi, fizikalnih procedura ( glavanizacija, TENS, solux, termoterapijske procedure, parafin), a krajem 2014. godine uspostavljen je odlazak na bazene za naše korisnike s čime planiramo nastaviti i u tijeku 2015. godine.

  9.5. Usluge radne terapije

  Radna terapija je zdravstvena struka koja se bavi rehabilitacijom i reintegracijom osoba u svakodnevni život. Cilj rehabilitacije je najviša moguća razina samostalnog funkcioniranja. Djelatnosti radne terapije u 2014. godini obuhvaćale su radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života koji obuhvaćaju područje: - Samozbrinjavanja - Produktivnosti - Slobodnog vremena

  U 2014. godini usluge radne terapije bazirale su se na što većem broju uključivanja korisnika u radno-terapijski proces ( individualni i grupni rad), kao i poticanje novih korisnika na uključivanje u radnoterapijske aktivnosti kroz individualni i motivacijski razgovor koji se provodi nakon adaptacije korisnika na ustanovu ( najčešće tjedan dana nakon dolaska). Interdisciplinarni pristup korisniku od strane stručnog tima uvelike pridonosi boljoj prilagodbi, inicira porast intrinzične motivacije s ciljem uključivanja u razne grupe, te pruža osjećaj sigrnosti korisnika.

  Od organiziranih aktivnosti korisnici su bili uključeni u slijedeće radne grupe: - dramska grupa - pjevačka grupa - likovno – kreativna grupa

 • 15

  - grupa za ručni rad - novinarsko – informativna grupa- izdavanje časopisa „Naš Dom“ - grupa za društvene igre - grupa za održavanje zelenila - sportsko – rekreativna grupa - grupa za organiziranje izleta - grupa za pomoć korisnicima - molitvena grupa - grupa za prigodne aktivnosti - filmska grupa Od prigodnih aktivnosti održanih u Domu navodimo: 24. siječnja-posjeta djece OŠ „Ivana Mažuranića“ Vinkovci i Lutkarske grupe 27. veljače-nastup muške pjevačke grupe „Paorija“ Tordinci 07. ožujka-posjeta udruge „Vrijedne ruke“-Radionica izrade cvjetova od šuške 21. ožujka-posjeta maturantica Industrijko-obrtničke škole i besplatno šišanje korisnika 22. ožujka – Lutkarska grupa, radionica „Bakine bebe“-izrada krpenih lutaka sa djecom 27. ožujka- Radionica „Tulipani od papira“ 04. travnja- Lutkarska grupa, radionica povodom Uskrsa, izrada zeka 09. travnja- posjeta stranke „Savez za Hrvatsku“, podjela prigodnih darova 17. travnja- posjeta Udruge braniteljica Domovinskog rata, podjela prigodnih darova 25. travnja- sudjelovanje na „Sajmu zdravlja, 3. Mjesto najbolje uređeni štand 30. travnja- posjeta „Hrvatske žene“, prigodno druženje, podjela darova 02. travnja-radionica „Moja majka i ja“, Majčin dan 09. svibnja-likovno kreativna radionica „Zrnca kave, zrnca mudrosti“ 18. svibnja- Prihvat osoba sa poplavljenog područja, dostava humanitarne pomoći i oprema stradalnika 23. svibnja-radionica izrade lutaka 12. lipnja- obilježavanje blagdana Sv. Ante 14. srpnja- filmska projekcija „Od zrna do slike“ Matica hrvatska 01. listopad-priredba povodom Međunarodnog dana starijih osoba 16. listopad-posjeta ženskog voklanog ansambal „Nene“ 22. listopad-radionica izrade predmeta od vune 07. studenog-filmska projekcija „Charlie Chaplin-moderna vremena“ 25. studenog- obilježavanje blagdana Sv. Kate 22. prosinca-„Božićna priredba“ Uz navedene aktivnosti koje raduju naše korisnike naglašavamo važnost dobre suradnje sa svim dionicima lokalne zajednice, brojnu formalnu i neformalnu podršku i senzibilitet koji nam pružaju u skrbi za najstarije korisnike naše zajednice. Veliku radost čine obilježavanja Adventa i Božićnih blagdana uz tradicionalno blagdansko darivanje. U okviru Čitaonice Doma korisnicima su na raspolaganju brojni naslovi, fond knjižnice se obogaćuje donacijama, a svakodnevno su im omogućeni dnevni i tjedni listovi. Njihov angažman u društvenom životu nastoji se oplemeniti sukladno mogućnostima, uvažavajući građanska prava, organizirano je glasovanje korisnika u Domu uz veliki odaziv naših korisnika.

 • 16

  9.6. Usluge stanovanja

  Usluge stanovanja u protekloj godini koristilo je 217 korisnika smještenih u 106 jednokrevetnih soba, 9 jednokrevetnih apartmana, 49 dvokrevetnih soba i 2 dvokrevetna apartmana. Krajem 2012. godine adaptirano je 9 dvokrevetnih soba u 9 jednokrevetnih apartmana čime je poboljšana kategorija i kvaliteta smještaja. Prilikom podnošenja zahtjeva za smještaj u Dom budući korisnici iskazuju većinom želju da budu smješteni u jednokrevetne sobe. Dolazak u Dom jeste jedno stresno razdoblje u životu, stoga je važno situaciju sagledati i iz korisničke perspektive, sačuvati njihov dignitet i u komunikaciji iskazati poštovanje. Usluge stanovanja pružaju radnici iz Odjela pomoćno – tehničkih poslova. U prvom redu su to čistačice koje održavaju čistoću i higijenu soba, a ujedno mijenjaju posteljinu. Rublje korisnika se pere svakodnevno u praoni rublja u dvije smjene. Sitne popravke vrše kućni majstori dok se za veće kvarove zovu majstori iz ovlaštenih servisa. Vozač – skladištar prevozi domskim vozilom korisnike na specijalističke preglede i dr. potrebe. Uz zapošljavanje osoblja na određeno vrijeme uspijevamo zadržati visoku razinu higijene u Domu. 9.7. Usluge prehrane

  Ove usluge pruža Odjel prehrane sa zaposlenicima u dvije smjene. U 2014. godini pripremljeno je preko 230.000 obroka ili u prosijeku cca 630 obroka dnevno. Za 50 – tak korisnika se svakodnevno kuhaju dijetalni obroci. Jelovnik za tekući mjesec sastavlja posebna Komisija za sastavljanje jelovnika koju čine 3 predstavnika korisnika, glavna sestra, socijalna radnica i voditelj kuhinje i ravnateljica. Jelovnici se sastavljaju prema normativima i vrstama namirnica predviđenim za starije osobe. Kod sastavljanja jelovnika osobita pozornost vodi se, da u istom bude zastupljeno sezonsko povrće i voće, mlijeko i mliječni proizvodi, veća zastupljenost pilećeg i junećeg mesa a relativno manja zastupljenost svinjskog mesa, kao i da obroci budu raznoliki i začinjeni sa začinima uz što manje soli. Pokretni korisnici objeduju u domskoj blagavaonici, a korisnicima u bolničkom smještaju obroci se nose u sobe. U domskoj kuhinji uveden je HACCP program, a priprema hrane je pod stalnim nadzorom inspekcijskih službi. Osim kontrole namirnica obavlja se i redovita kontrola zdravlja zaposlenih u kuhinji. Isto tako u tromjesečnim intervalima vrši se deratizacija i dezinsekcija svih prostora u Domu.

  10. GODIŠNJI RAD DUHOVNIKA

  Rad duhovnika u ustanovi ovog karaktera, sastoji se u pružanju duhovne pomoći korisnicima na njihov osobni zahtjev. Većina korisnika je rimokatoličke vjeroispovijesti i imaju potrebu za uslugama koje im pruža duhovnik-svećenik. Rad duhovnika sastoji se u slijedećem: služenje mise nedjeljom i blagdanima, dijeljenje svetih sakramenata (ispovijed, pričest, bolesničko pomazanje). Svakodnevno korisnici koriste prigodu da individualno razgovaraju sa svećenikom. Navode kao svoj osnovni problem osjećaj napuštenosti i beskorisnosti, nemogućnost da netko od članova obitelji odvoji „dovoljno“ vremena za njih. Korisnici koji ne mogu dolaziti u kapelu obilaze se po sobama, gdje im svećenik dijeli pričest, a za vrijeme uskrsnog i božićnog razdoblja korisnici se ispovijedaju u kapeli i nepokretni po sobama.Činjenica da je u okviru Doma organiziran duhovni život znači puno našim korisnicima koji intenzivno sudjeluju u ovom segmentu i oplemenjuju njihov život.

 • 17

  11. OSTVARENO FINANCIJSKO POSLOVANJE U 2014. g. OSTVARENO FINANCIJSKO POSLOVANJE U 2014. GODINI

  Planirani prihodi i rashodi Doma utvrđeni su Odlukom o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje doma za starije i nemoćne osobe Vukovarsko-srijemske županije u 2014. Godini. Planirani prihodi i rashodi u 2014. Godini po Odluci Županije i ostvarenje istih po završnom računu Doma za 2014. Godinu prezentira sljedeća tablica:

  Iz tablice je vidljivo da je za pokriće svih rashoda Doma u 2014. godini bilo potrebno

  ostvariti prihode u visini od cca 12,0 milijuna kuna iako su planirani prihodi veći od ostvarenih po ZR-u. Naime, planirani rashodi za 2014. godinu temeljili su se na najavljenom porastu cijena energenata (plina, grijanja) komunalija (vode i kanalizacija) i povećanju drugih troškova održavanja ustanove. Za planirane rashode trebalo je osigurati i prihode. Odlukom Županije decentralizirana sredstva su utvrđena u visini od 4.740.000,00 koja su u cijelosti ostvarena.

  Planirana sredstva za nefinancijsku imovinu u iznosu od 604.876,00 kn ostvarena su u 2014. godini u iznosu od 619.801,00 kn ili 102,46 %, a razloga istoga je javni natječaj gdje se ne može ugovoriti puni iznos s obzirom da se odabire najniža cijena ponude. Ostvareni iznos je uvećan za financijska sredstva od 20.000,00 kn koje smo povukli iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu Energetskog certifikata zgrada. Ostvareni vlastiti prihodi (opskrbnina) veći su od planiranih prihoda za 1,98 %, a razlog tomu je kontinuirano maksimalna popunjenost kapacitete ustanove zbog stalnih povećanih potreba za ovakvim oblikom kvalitete skrbi starijih osoba, te smještenih osoba sa poplavljenih područja.

  R. bR

  ELEMENTI FINANCIJSKI PLAN 2014.

  OSTVARENJE po ZR ZA

  2014

  INDEKS OSTVARENjA

  0 1 2 3 4(3/2*100) 1 UKUPNI PRIHODI 11.694.876,00 11.831.693,00 101,00 ‐ Vlastiti prihodi

  (opskrbnina) 6.200.000,00 6.322.823,00 101,98

  ‐ Prihodi od županije (materijalni rashodi)

  4.740.000,00 4.740.000,00 100,00

  ‐ Prihodi od županije ( nefinancijska imovina)

  604.876,00 619.801,00 102,46

  ‐ Prihodi od županije (hitne intervencije)

  150.000,00 149.069,00 99,37

  2 UKUPNI RASHODI 11.694.876,00 11.336.991,00 96,93 ‐ Rashodi za zaposlene 6.150.000,00 6.016.492,00 97,82 ‐ Materijalni rashodi 4.790.000,00 4.551.629,00 95,02 ‐ Rashodi za nabavu

  nefinancijske imovine 604.876,00 619.801,00 102,46

  ‐ Hitne intervencije 150.000,00 149.069,00 99,37 VIŠAK PRIHODA - 494.702,00

 • 18

  12. ODNOSI S JAVNOŠĆU Tijekom cijele godine rad ustanove prezentira se kroz medije najčešće na radiopostaji Vinkovci, «Vinkovačkom listu», Vinkovačkoj televiziji, na web stranicama Doma kroz katalog informacija, kroz izdavanje domskog lista «Moj dom» i kroz dnevni tisak («Večernji list», «Glas Slavonije» i dr.). Svake godine podnosi se Izviješće o radu Doma za proteklu godinu na Županijskoj skupštini, koja je osnivač ustanove. Također, za bolje informiranje služi i godišnje obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada, kao i Dana ustanove 30. svibnja svake godine što ove godine nismo obilježili zbog skrbi o osobama žrtvama poplave koji su boravili u našem Domu. Kroz različita predavanja nastoji se promovirati starost kao prihvatljivi dio života i podići socijalnu aktivaciju korisnika uključujući ih u život zajednice na način da Dom postaje mjesto susreta i događanja.

  13. PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE DJELATNOSTI

  Opći ciljevi rada temelje se na dosadašnjem uspješnom radu u interesu korisnika naše ustanove:

  -unapređenje kvalitete stručnog rada -usmjerenost ka korisniku -stvaranje obiteljskog okruženja -promicanje socijalnog uključivanja u zajednicu -rad na jačanju identiteta same ustanove sukladno misiji i viziji našega Doma

  Specifični ciljevi su razvijanje kvalitetnog i individualiziranog pristupa sukladno Pravilniku o standardima kvalitete socijalnih usluga i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, kompenziranje mogućih slabosti zbog slabih ili nepostojećih veza sa obitelji kroz jačanje kapaciteta djelatnika i volontera, sukladno mogućnostima uspostava pisane procedure i protokola za aktivnosti i procese koji nisu mapirani. Potrebno je osnaživanje djelatnika kako bi žurno i pravodobno kao i fleksibilno reagirali i prilagodili se promjenjivim potrebama korisnika. Predviđen je rad na razvoju ljudskih resursa s ciljem osiguravanja sigurnosti i dostojanstva korisnika kao i osiguranje bezuvjetne skrbi putem edukacija i predavanja na temu komunikacije i stručnog rada. Želimo osigurati pristupačan, topao i dobro opremljen prostor prilagođen populaciji starijih i nemoćnih osoba i osoba sa invaliditetom. Planiramo osigurati poboljšano upravljanje i gospodarenje resursima-procjenjivanje mogućnosti reorganizacije kapaciteta ustanove s ciljem maksimalne iskorištenosti raspoloživih kapaciteta. Ukazuje se potrebnim prenamjeniti prostor sukladno mogućnostima s ciljem osiguranja kvalitetne palijativne skrbi za naše korisnike. Standardi i normativi za rad s palijativnim bolesnicima trebaju biti drugačiji odnosu na skrb za ostale pacijente, a zahtijevaju i nabavu dodatne opreme i pomagala. Želimo za naše korisnike humanizirati tretman umirućih i očuvati dignitet umiruće osobe, a u tijeku 2014. godine opremljena je jedna soba s ciljem narečenoga. I na taj način bismo stvorili trajnu održivu konkurentsku prednost među sličnim institucijama, što već i sada imamo u velikom dijelu. I dalje ćemo podržavati i afirmirati volonterstvo kao oblik rada sa ciljanom populacijom. Planirana informatizacija sustava u Domu usmjerena je ka praćenju kvalitete rada (zdravstvena i socijalna skrb), uvođenje aplikacije E-dom.

 • 19

  14. ZAKLJUČAK

  Specifične potrebe starijih i nemoćnih osoba smještenih u instituciju socijalne skrbi zahtijevaju pojačanu senzibilizaciju društva, uz naglašenu važnost stručnih osoba, specijaliziranih kompetencija i prirodne empatije za skrb o ovoj populaciji.

  Stresno stanje koje uvjetuje dolazak u Dom neovisno o motivaciji, da li je dolazak u Dom

  izbor pojedinca ili nemogućnost obitelji da zadovolji potrebe stare osobe u obiteljskom okruženju važno je prepoznati i korisniku omogućiti dobru prilagodbu što izuzetno ovisi i o unapređenju usluga institucije. Stoga je nužno kontinuirano ulaganje u ljudske resurse i adekvatnu fizičku infrastrukturu za ciljanu skupinu korisnika.

  Ograničena pokretljivost, sužavanje njihovog svijeta, tuga, neraspoloženost, utučenost,

  depresivnost kao jedan od najprisutnijih problema mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi, gubitak značajnih osoba, usamljenost uzrokuju negativnu samoprocjenu. Socijalni poticaji mogu biti reducirani smrću partnera, ljudi postaju manje motivirani za osnovne životne akitvnosti. Ponekada stvarna, a ponekada samo percipirana smanjena potpora obitelji je realnost života, odrasla djeca imaju svoje egzistencijalne i osobne probleme i sve teže balansiraju između potreba primarne obitelji i ostarjelih, sve nemoćnijih i ovisnijih roditelja. Visoka stopa nezaposlenosti koja svakodnevno raste na području naše Županije uvjetuje i nemogućnsot djece da pomognu svojim roditeljima, jer i sami ili ne rade ili su opterećeni kreditima i niskim dohotcima ili izdržavaju svoju odraslu nezaposlenu djecu, a nerijetko i njihove obitelji.

  Život u instituciji, kao u našem Domu osigurava vrlo dobru skrb o svim potrebama starije populacije, dane proživljavaju u jednoj zaštićenoj sredini u uvjetima gdje su usluge na visokoj razini. Nekada je starost predstavljala mali dio ljudskog postojanja, a sada čini 1/3 života i važno je da omogućimo kvalitetu toga dijela života.

  U ovakvim situacijama važnost dobrih zaštitnih čimbenika je neupitna, potrebno je razviti

  dobru socijalnu podršku u okviru samoga Doma smanjujući socijalnu isključenost, doprinijeti osjećaju sudjelovanja u životnim aktivnostima, ugode, intenzivirajući i stalno obogaćujući život u Domu kroz aktivnosti i potporu zajednice što ćemo nastojati i dalje oplemenjivati u 2015. godini. Smanjenje funkcionalnih sposobnosti naših korisnika, obzirom da visoku kronološku dob zahtijeva kreativan i dobro organiziran pristup pri čemu je pomoć i potpora svih udruga, organizacija, škola, pojedinaca nemjerljiva i vjerujemo da ćemo uz primjere dobre prakse koji postoje kao dio kontinuiteta obogatiti život naših korisnika i osnažiti ih da lakše sukladno potencijalima proživljavaju zlatne godine.

  Naš je cilj osiguranje podupiruće okoline na profesionalni način, da bismo korisnicima osigurali dobro proživljene zadnje godine života.

  KLASA: 550-01/5-01/ 14-A Ravnateljica: URBROJ: 2188-45-15-03/1 U Vinkovcima, 21. siječnja 2015. god. Gordana Trifunović, dipl. soc. ped.

 •  

  IZVJEŠĆE  O RADU DOMA  ZA  STARIJE  I  NEMOĆNE  OSOBE 

  VUKOVAR ZA   2014. god. 

   

   

   

     

   

                                                   siječanj , 2015. 

 •   

  IZVJEŠĆE     O     RADU                DOMA  ZA  STARIJE  I  NEMOĆNE  OSOBE  VUKOVAR  ZA  2014.  GODINU       Dostavljamo  Vam  Izvješće  o  radu  za  2014. godinu  sa  potrebnim  podacima  o  Domu  kako  slijedi:     

  1.   PODACI  O  DOMU 2.   KAPACITET  I  BROJ  SMJEŠTENIH  KORISNIKA 

  a) prema  smještajnim kapacitetima 3.   STRUKTURA  KORISNIKA        a) prema dobi i spolu i stupnju  usluga         b) prema broju korisnika, broju usluga i broju zahtjeva       c) prema  razlogu  smještaja       d) prema pravnom temelju smještaja i  izvorima  plaćanja  cijene  usluge 

                     e) prema prednosti pri smještaju           4.   BROJ,  KVLALIFIKACIJA  I  STRUKTURA  ZAPOSLENIKA   5.   SOCIJALNI  RAD  I  RADNA  TERAPIJA   6.   USLUGE  ODJELA  NJEGE  I  BRIGE  O  ZDRAVLJU   7.   USLUGE  ODJELA  PREHRANE I  POMOĆNO – TEHNIČKI  POSLOVI   8.   FINANCIJSKO  POSLOVANJE  U  2014. GODINI   9.   PRIJEDLOG  MJERA  ZA  UNAPREĐENJE  DJELATNOSTI  I  DECENTRALIZIRANE                       FUNKCIJE  

   

   

   

   

   

   

   

   

              ‐ 1 – 

 •  

  1.   PODACI  O  DOMU  

  Dom  umirovljenika  Vukovar  osnovan  je  rješenjem  Narodnog  odbora  gradske  općine  Vukovar 04.01.1954. godine. Temeljem  Zakona  o  socijalnoj  skrbi (NN 73/97) Dom  mijenja  naziv  u  Dom  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar, Šibenska 14. 

  Republika  Hrvatska  je  01.01.2002. god. osnivačka  prava  prenijela  na  Vukovarsko‐srijemsku županiju. 

   U  prvim  počecima  djelovanja  Dom  je  bio  smješten  u  Županijskoj  ulici  u  kući  

  koju  je  grof  Eltz  ustupio  za  brigu  o  starijoj  i  bolesnoj  populaciji. Vrlo  brzo  se  shvatilo  da  je  to  mali  prostor  koji  je   neadekvatan  za  brigu  o starijim  ljudima.   

  Tada  je  1985. god. započela  gradnja  montažnog  Doma  na  Mitnici, a 1987. god.  nadograđena  još  jedna  čvrsta  depadansa.  Kapacitet  je  bio  za  120  korisnika. 

   U  Domovinskom  ratu  Dom  je  u  potpunosti  srušen,  a  preživjeli  korisnici  

  smješteni  su  u  druge  domove  socijalne  skrbi  RH. Početkom  mirne  reintegracije  01.08.1997. god.  nadležno  Ministarstvo  preuzelo  je  

  brigu  o  Domu  koji   je  tada  boravio  u  Samostanu  sestara  karmeličanki  i  integriralo  ga  u   sustav  RH.  Dom  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  2001. god. preselio  je  u  Dom  za  psihički  bolesne  odrasle  osobe  Nuštar,  a  nakon  izgradnje  novog  Doma  u  Vukovaru  u  prosincu 2007. god.  svi  korisnici  su  preseljeni  u  Vukovar  u Šibensku  14. 

   Dom  pruža  slijedeće  usluge: ‐ stanovanje  i  prehranu ‐ njega  i  briga  o  zdravlju ‐ socijalnog  rada  i  psihosocijalne  rehabilitacije ‐ fizikalne  terapije, radne  terapije, radnih  aktivnosti, aktivnog  provođenja  vremena ‐ organiziran  prijevoz  i  pratnja.  Dom  predstavlja  i  zastupa  ravnatelj. Domom  upravlja  Upravno  vijeće  koje  se  sastoji  od  pet  članova,  od  kojih  tri  

  člana  imenuje  osnivač,  jedan  predstavnik  zaposlenika  i  jedan  predstavnik   korisnika. Unutarnje  ustrojstvo  Doma  uređuje  se  Statutom  Doma  i  Pravilnikom  o  radu, 

  Pravilnikom o  sistematizaciji  i  Pravilnikom  o  organizaciji  i sistematizaciji  poslova.  Ustrojbene  jedinice  Doma  su: 1.   Odjel  njege  i  brige  o  zdravlju 2.   Odjel  prehrane  i  pomoćno‐tehničkih poslova Poslovi  socijalnog  rada,  radne  terapije,  financijsko‐računovodstveni  i  

  administrativni  poslovi  obavljaju  se  pod  neposrednim  rukovođenjem  ravnatelja.                  ‐ 2 ‐ 

 • 2. KAPACITET  I  BROJ  SMJEŠTENIH  KORISNIKA  Kapacitet  Doma  je  108  korisnika,  od  toga  je  66 mjesta  predviđeno  za  smještaj  

  nepokretnih  ili  teže pokretnih  korisnika, a za stambeni dio predviđeno je 42 mjesta. Kako  je  velika  potreba  za  smještajem,  trenutno  je  smješteno  110 korisnika,  tako  

  da  polupokretnih – nepokretnih ( u jedinici pojačane njege)  imamo  81 korisnika,  a  pokretnih ( u stambenom djelu) 29  korisnika  što  je  vidljivo  u  tablici  1. 

  Povećali  smo  broj  polupokretnih i nepokretnih korisnika jer  su  veće  potreba  za  takvim  smještajem,  a  smanjili  broj  pokretnih. 

   Tablica   1.    

  Smještaj  Kapacitet  Trenutni  broj korisnika   

  Broj zahtjeva za smještaj 

  Stambeni  dio  

              42            29             90 

  Jedinica za pojačanu njegu 

              66            81                    83 

  Ukupno  

             108          110          173     

   

  Iz  tablice je  vidljivo  da  je  zaprimljeno  173 zahtjeva  za  smještaj.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         ‐ 3 – 

 • 3.   STRUKTURA KORISNIKA   

  a)  prema  dobi,  spolu  i  stupnju  usluga  Tablica 2.   Dob  I stupanj 

  usluge ‐ pokretni 

  II stupanj usluge ‐ teže pokretni 

  III stupanj usluge ‐ nepokretni 

  IV stupanj usluge ‐ alz. demencija  i druge demencije 

   Ukupno 

    M  Ž  Svega  M  Ž  Svega M Ž  Svega M  Ž  Sveg  M  Ž  SvegOd 30 Do 34 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

  Od 35 Do 39 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

  Od 40 Do 44 

                               

  Od 45 Do 49 

                               

  Od 50 Do 54 

                1  1  1    1  1  1  2 

  Od 55 Do 59 

        1    1  1    1        2    2 

  Od 60 Do 64 

                      2  2    2  2 

  Od 65 Do 69 

        1    1  1    1    1  1  2  1  3 

  Od 70 Do 74 

  1  3  4  1  1  2    1  1  1  2  3  3  7  10 

  Od 75 Do 79 

  2  4  6    3  3  3  2  5  1  3  4  6  12  18 

  Od 80 Do 84 

  3  8  11  1  7  8  1  5  6  2  6  8  7  26  33 

  Od 85 Do 89 

  3  5  8  4  4  8  1  6  7    7  7  8  22  30 

  Od 90 Do 94 

                4  4    4  4    8  8 

  Od 95 Do 99 

                1  1          1  1 

  Od 100 g 

                      1  1    1  1 

  Ukupno  9  20  29  8  15 23  7  20 27  5  26 31  29  81  110              ‐ 4 ‐ 

 • Iz  tablice  je  vidljivo  da  je  vrlo  malo  korisnika  u  prvom  stupnju  što  znači  da  su  potpuno  samostalni  ili  naše  usluge  vrlo  malo  koriste. Najviše  korisnika  je  u  drugom, trećem i četvrtom  najtežem  stupnju. To  su  osobe  koje  su  ovisne  o   našoj   pomoći,  neki  u  većoj,   a  neki  u  manjoj  mjeri.    b) prema  broju korisnika, broju usluga i broju zahtjeva za  smještaj    Tablica 3.  Oblik  skrbi  Kapacitet (utvrđeni

  broj mjesta) Broj korisnika  Broj zahtjeva 

  za smještaj Dugotrajni smještaj             108            107            173 Privremeni smještaj                  3   Cjelodnevni boravak       Poludnevni boravak       Organizirano stanovanje       Pomoć u kući       Ukupno             108            110            173    Iz  tablice  je  vidljivo  da  su  u  Domu  privremeno  smještene  tri  osobe,  to  su  osobe  sa  poplavljenih  područja, svi ostali korisnici ( 107 ) na dugotrajnom su  smještaju  u  Domu.   

  c) prema  razlogu  smještaja  

  Tablica  4.  

                              Dob  korisnika            Do navršenih  

  40 godina Više od 40  Do 65 

  Više  od  65      Ukupno 

  Bolest i nemoć    2  85  87 Invalidnost    2  2  4 Poreme. odnosi u obi.      2  2 Osamljenost    1  9  10 Neprimje. uvjeti stan.    1  6  7 Drugo         Ukupno    6  104  110                   

   Najviše  korisnika ( 87)  u  Domu  je  smješteno  zbog  bolesti  i  to  većinom  u 

  starosnoj  dobi  više  od  65 godina.  U  dobi  od  40‐65 god.  smješteno  je  šest  osoba  uglavnom  zbog  bolesti. Iz  tablice  je  vidljivo  da  je  deset  korisnika  u  Domu  kao  razlog  smještaja  navelo  osamljenost. 

              ‐ 5 ‐      

 •    d) prema  pravnom  temelju  smještaja  i  izvoru  plaćanja  cijene  usluga 

     Tablica  5. 

   Pravni temelj smještaja 

  Plaća  Državni proračun 

  Plaćaju  Sami + Drž.pror. 

  Plaćaju Drugi+ Drž.pror. 

  Plaćaju   Sami 

  Plaćaju Sami + drugi 

  Plaćaju Drugi 

  ukupno 

  Rj. CZSS       7        13         1       5        4        1      31 Ugovor       ‐          ‐         ‐     36      42        1      79 Ukupno       7        13         1     41      46        2    110    Najveći  broj  korisnika  je  onih koji  plaćaju  sami ( 36 )  ili  plaćaju  sami, a  razliku  snosi  obitelj ( 46 ). Najviše  korisnika ( 79 )  smješteno  je  Ugovorom  o  smještaju, a  rješenjem  CZSS  smješten  je  31  korisnik.     e) prema  prednosti  prilikom  smještaja    Tablica  6.                            OPIS  Broj 

  korisnika 31.12.2014. 

               Od  toga  smještenih 

      1.1.‐.31.12.14  1.7.‐31.12.2014. Roditelj, udovica, udovac HBDR             4                ‐                 4 Poginulog branitelja             4                ‐                 4 Umrlog branitelja       Zatočenog branitelja       Nestalog branitelja       HRVI             2                1                1 Ukupno ( 1+2)             6                1                5    Prema  Zakonu  o  pravima  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova  njihovih  obitelji  prednost  za  smještaj  imaju  roditelji  poginulog  ili  nestalih  hrvatskih  branitelja  kojih  je u  Domu  smješteno  četvero  korisnika, a  HRVI  jedan  korisnik.  

                  ‐ 6 ‐  

 • 4.    BROJ,  KVALIFIKACIJA  I  STRUKTURA  ZAPOSLENIKA  

  Iz  tablice  je  vidljivo  da  je  sa  31.12.2014. god.  u  Domu  za  starije  i  nemoćne  uposleno 39  radnika  na  neodređeni i  3  radnika na  određeno vrijeme (Javni  radovi  HZZZ). 

   Red. Broj 

  ZAPOSLENICI  NEODREĐENO ODREĐENO  UKUPNO   STRUČNA SPREMA 

  1.  Ravnatelj, mag. soc. rada            1            1  VSS 2.  Socijalni  radnik            1            1  VŠS 3.  Viša med. sestra            1            1  VŠS 4.  Medicinska sestra            7            7  SSS 5.  Njegovateljica          10           2         12  PKV 6.  Šef računovodstva            1            1  VSS 7.  Blagajnik            1            1  SSS 8.  Mat. knjigovođa ekonom             1            1  SSS 9.  Kućni majstor             2            2  SSS 10.  Kuhar             3            3  SSS 11.  Pomoćni kuhar             2            2  PKV ili SSS 12.  Servirka             1            1  NKV 13.  Pralje             2            2   NKV 14.  Spremačice             6            1          7  NKV   UKUPNO           39            3        42        U  Domu  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  na  neodređeno  vrijeme  zaposleno  je  39  osoba,  te  tri  osobe  u  poslovima  javnih  radova.    

  5.  SOCIJALNI  RAD  I  RADNA  TERAPIJA  

  Tijekom  2014. godine  poslovi  socijalnog  rada odvijali  su se u skladu  sa  usvojenim  planom  rada ,ali su se i dopunjavali  ovisno o potrebama  i  zahtjevima  korisnika, te  drugim  okolnostima.   S  tim  u  vezi  u  2014. god. obavljani  su slijedeći  poslovi:      ‐U  protekloj  godini  zaprimljena  su 74  zahtjeva  za  smještaj.    Na  dan  31.12.2014.god. u  Domu  je smješteno 110  korisnika. 

  Komisija  za  prijem  i  otpust  korisnika  sastajala  se  jednom  mjesečno  sukladno  Pravilniku o  prijemu i otpustu korisnima. Tijekom  2014.god.  održano  je  11  sjednica  Komisije  o  kojima  su  uredno  sastavljeni  zapisnici.    Nakon  komisijskog  pregleda  zahtjeva  napisane  su  odluke  o  prijemu,te  svi podnositelji  zahtjeva  koji  zadovoljavaju  uvjete  stavljeni   na  listu  čekanja. Moram naglasiti da je najveći  broj  zahtjeva  za  smještaj  bio  za odjel  stacionara  gdje je  smještaj  hitno  potreban, a  određen  broj  korisnika  si kao i do  sada  želi  osigurati  mjesto  na  listi  čekanja  u slučaju  pogoršanja  zdravstvenog  stanja. Navodim  da  imamo  i  znatan  broj  (10) zahtjeva  bračnih  parova   koji  žele  smještaj  u  dvokrevetnoj  sobi. Na  dan  31.12.2014. godine  na  listi  čekanja  nalazi  se  173  zahtjeva  za  smještaj.                ‐ 7 ‐ 

 •   ‐Tijekom  godine  na  smještaj  su primljena  32  korisnika  od  kojih  je  10  muških  i  22  žene. Od  ukupnog  broja  smještenih, 16 korisnika  je  smješteno  na  stambenom  odjelu,a  16  korisnika  na odjelu  stacionara.  

  ‐ Temeljem  Rješenja Centra  za soc  skrb  smješteno  je  5  korisnika,a ostali su smješteni temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama. Obavljeni  su  svi  administrativni  poslovi  oko  prijema  ( popunjeni  osobni  listovi  korisnika, podaci  za  socijalnu  anamnezu, sklopljeni   ugovori  o  smještaju,  obaviješteni  CZSS  o  realizaciji  smještaja,napravljeni  individualni  planovi  rada,obavljene prijave boravišta i dr.). Nakon  prijema korisnike  se redovito  obilazilo i  pratila adaptacija  na  novu  sredinu,upoznavalo  ih se s kućnim  redom,drugim korisnicima, djelatnicima, prostorijama Doma i  sl.     ‐Umro  je 31  korisnik  ‐ obavljeni  svi  poslovi  nakon  smrti  korisnika  ( regulirani  smrtni  listovi,predani  službi  računovodstva, obavljene  odjave  u HZZO i HZMO , obaviješteni  CZSS  i dr.) , te  pružana  pomoć  obitelji  u  organizaciji  sahrane. Korisnicima  koji  nemaju  nikoga  od članova  obitelji  kao  i  onima  koji  su  bili  duže  vrijeme  u Domu  odlazilo  se na  sprovod.   ‐Smještaj u  Domu  je  napustilo 3  korisnika od kojih je jedna korisnica otišla u Dom bliže kćerki, jedna je prešla u drugi dom,a jedan korisnik se nakon kratkog vremena  vratio kući  jer smatra da još  može samostalno živjeti.      ‐Obavljena  su  26  premještaja  korisnika ‐ kod 11 korisnika  je došlo  do  pogoršanja ili  poboljšanja  zdravstvenog stanja ,te je Komisija za prijem  i  otpust  korisnika donijela  odluku o premještaju. Ostali  premještaji  su obavljeni  zbog  poremećenih  odnosa  u  sobi,lakše  organizacije posla  i  sl.   ‐Tijekom svibnja ( od 19.05.2014.god.)zbog elementarne nepogode‐poplave na području općine Županja  obavljan je prihvat osoba u Dom. U početku je u  Domu je bilo zbrinuto  11 osoba. Za iste je bilo nužno osigurati smještaj, zdravstvenu zaštitu, prehranu,garderobu,higijenske potrepštine isplate novčanih naknada i dr. 

  Osim navedenog uspostavljan je kontakt sa članovima obitelji,te Centrom za socijalnu skrb Županja. Osam osoba se vratilo kući nakon  stvorenih uvjeta za povratak, a još tri osobe se nalaze na smještaju za koje je CZSS Županja donio rješenje o privremenom smještaju u kriznoj situaciji.    ‐Kroz  individualni  i  grupni  rad  u  suradnji  sa  glavnom  sestrom  rješavali  su  se  razni  problemi  novoprimljenih  korisnika (snalaženje  u  novom  prostoru,kome  se  obratiti  za  neki  nastali  problem,nostalgija  za  kućom  i  obitelji   i  sl). Osim  navedenog  kroz  rad  u  manjim  grupama  rješavali  su  se  problemi  vezani  za  poremećene  odnose  u  sobi, održavanje  osobne  higijene, konzumiranje  alkohola  i  dr. Kroz  ovakav  rad  uspjeli  smo  doznati  njihove   interese,ranija zanimanja  i  navike,te  ih  u  skladu   sa  preostalim  sposobnostima nastojali  uključiti u razne  radno‐okupacijske  aktivnosti  koje  doprinose  poboljšanju  njihovog  općeg  stanja. Tijekom  godine  održano  je  9 grupnih  sastanaka  o  kojima  su  uredno  sastavljeni  zapisnici.   ‐Redovito su održavani  kontakti  sa obiteljima korisnika  vezano  za  njihovo opće  stanje.   ‐Kupovane  su  razne  potrepštine  onim  korisnicima  koji  to  nisu  u  mogućnosti  sami  obaviti  ili  nemaju  članova  obitelji.   ‐Redovito  podizane  mirovine  korisnika  na  čije  štedne  knjižice  imam   punomoć, te uplaćivala  iste  u  blagajnu  Doma.                ‐ 8 ‐ 

 • ‐Rješavano  ostvarivanje  raznih  prava  korisnika: „Potvrde o životu“ za korisnike  INO  mirovina, istekle osobne iskaznice, zdravstvene  iskaznice  kao  i  dopunska  zdravstvena  osiguranja , smrtne  listove i  dr. Vrlo  dobro  je  surađivano  sa  vanjskim  službama u  rješavanju  navedenih  prava  korisnika (HZMO, HZZO, Županijski  uredi, i dr.).   ‐Suradnja  sa  Centrima  za  soc. skrb  vezano  za  prijeme  korisnika  čiji  smještaj  je hitan i prioritetan.   ‐Vođene  su  sve  potrebne  dokumentacije  i  evidencije o  korisnicima: od prijema do odlaska iz Doma, kao i  dnevni  dnevnik  rada.   ‐Komisijski  je  proveden  unutarnji  nadzor  nad  radom  Odjela njege i brige o zdravlju za  razdoblje od  01.01.2014.‐30.05.2014. te  01.06.2014.‐30.11.2014.godine.   ‐Sa  korisnicima  je  jednom  mjesečno  održan  Zbor  korisnika  gdje  su  isti  mogli  iznijeti  svoje  probleme, potrebe , prijedloge  i  primjedbe, te postaviti  razna  pitanja. Održano  je  12  ovakvih   sastanaka  na  kojima  su osim  korisnika sudjelovali: Ravnateljica, soc. radnica,gl.med.sestra,predstavnik   kuhinje ,te  predstavnici  ostalih  zaposlenika kada  se  ukazala  potreba. Uredno su  vođeni  zapisnici  sa  navedenih  sastanaka.   ‐Održano  je  7  sjednica  Stručnog  vijeća u  skladu  s  Poslovnikom  o  radu  Stručnog  vijeća.   ‐Tijekom  godine  obavljene  su  sve  radnje  vezane  za  sudjelovanje  korisnika  na  izborima  za članove u Europski parlament (25.052.014.god.) te predsjedničkim izborima (28.12.2014.godine). Za  navedene  izbore  bilo  je  nužno  od  korisnika  koji  žele glasati  uzeti  izjavu  i sa njihovim  osobnih  podacima  dostaviti  u nadležni  ured  državne  uprave.   ‐U skladu sa odredbom Zakona o socijalnoj skrbi obavljani  poslovi  oko uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi (timski rad na izradi  plana provedbe  samoprocjene).   ‐U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  prebivalištu  za sve nove  korisnike  koji  su se smjestili u Dom  obavljena  je prijava  boravišta.    ‐Sa  Ravnateljicom  sudjelovala  na  VI  Konferenciji  socijalnih radnika u trajanju od 3 dana (15.‐17.10.2014.god.) u Zagrebu. Tema Konferencije je bila „Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize“.   ‐Sudjelovala  u drugim  Domovima za starije i nemoćne osobe na sastancima stručnih radnika  uz  razmjenu  iskustava  u stručnom radu.   ‐Na zahtjev Filozofskog fakulteta omogućeno  je  provođenje terenske  praksa  za  dva  studenta  soc.rada, te  pružena  pomoć  u  provođenju  iste.   ‐Unos  podataka  o  korisnicima  u  program „Dogma“.   ‐Redovito  vođenje  dnevnog  dnevnik  rada.    Posao  socijalnog  rada  ujedno  obuhvaća  i radno  okupacijske  aktivnosti,  te aktivno  korištenje  slobodnog  vremena  korisnika,a  što  predstavlja  vrlo  važan  aspekt   života  u  Domu.  Sudjelovanje   korisnika  u  aktivnostima  koje  se   pružaju  u  Domu  uvjetovano  je  njihovim  slobodnim  izborom,sposobnostima  i  interesima. 

  Aktivnosti  su  organizirane  radi  održavanja  postojećeg  zdravstvenog  stanja,a  usmjerene  su uglavnom na  zabavu, rekreaciju  i  druženje .   Korisnicima  je tijekom  godine  organizacija slobodnog  vremena  omogućena  kroz  razne  grupne  aktivnosti . 

  ‐Grupa  za  jutarnju  tjelovježbu  u  koju  je  uključena  soc. radnica i gl. med sestra ‐ svakodnevno. Nekoliko mjeseci su u tjelovježbu bili uključeni studenti fizioterapije Vuk. Veleučilišta.           ‐ 9 – 

 •    

        ‐Grupa  za  rad  u  kreativnoj  radionici  u okviru koje se izrađuju razni ukrasi  od  

  različitih materijala. Suradnju i  pomoć u ovoj  radionici  pružao je  djelatnik gradske knjižnice,profesor likovnog odgoja,članovi Udruge odgajatelja i dr. Radionica  je  bila  aktivnija  tijekom  raznih  blagdana. Radovi koji su izrađeni uz pomoć profesora likovnog odgoja bili su izloženi na gradskom trgu dana 14.06.2014.god. povodom sajma knjige  gdje su prisustvovali i korisnici. 

     ‐Molitvena  grupa  u  kojoj  su  bili  uključeni  članovi  molitvene  zajednice  Župe 

  Kraljice  mučenika 1 x tjedno. Duhovnu  potporu  koja  je  vrlo  bitna  za  osobe  starije  životne  dobi  pružaju časne  sestre  iz Vinkovaca. Sv. Misu  u  Kapelici  Doma  održavaju   1 x mjesečno  svećenici  Župe Sv. Filipa i Jakova.  Povodom velikih blagdana  organizirana je  velika  ispovijed svih korisnika koji  to žele. Na svaki naš poziv  svećenici  su dolazili  posjetiti  teško  bolesne korisnike .    

                 ‐ 10 ‐ 

 •     ‐Grupa  za  održavanje  i  sadnju  cvijeća  radila  je  na  održavanju  istog  kao  i  na  

  oplemenjivanju  i  uređenju  prostora. Korisnici  su  sami  kupovali  sjeme  i popunjavali  žardinjere  po balkonima. 

  ‐ Korisnici  su za  vrijeme  godišnjih  odmora  kao i  za vrijeme  ljetnih   vrućina  slobodno  vrijeme  provodili  izrađujući  ručne  radove u    sobama za koje im nabavljamo materijal, igraju  društvene  igre u   dnevnim boravcima  koji su za ljetnih vrućina klimatizirani, gledaju  TV  koji  imaju  gotovo  u  svim  sobama  i  dnevnim  boravcima. 

   ‐Korisnicima  su svakodnevno  dostupne  knjige  uz voditelja  knjižnice ,  a gdje  im  se  i  svakodnevno  dostavlja  dnevni  tisak ( Večernji  i  Jutarnji list, Glas Slavonije,  Vukovarske novine i dr.).   ‐Svaka  dva  mjeseca  rođendanskom  tortom  uz glazbu i druženje    počašćeni  su svi  korisnici  koji su  imali  rođendan. 

  Tijekom  godine na  prigodan  način obilježeni  su  svi  vjerski  i  državni  blagdani  i  praznici:     ‐Valentinovo  je već  tradicionalno  obilježeno  u organizaciji  Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“‐ pod nazivom  „Valentinovo pod maskama“.   ‐ Maskenbal  je obilježen i u  Domu uz glazbu i maskirane korisnike i djelatnike, te krafne  koje smo maskirani podijelili korisnicima na stacionaru.   ‐ U Uskrsnom doručku  su sudjelovali  predstavnici Crkve  i Udruga  Sv.Bono.   ‐  Majčin  dan je  obilježen  prigodnim programom  djece  iz  OŠ  „Siniša  Glavašević“,               ‐ 11 ‐ 

 •   ‐  Međunarodni  dan  tjelesne aktivnosti obilježen je laganom tjelovježbom i druženjem  korisnika u dvorištu Doma  gdje su studenti fizioterapije spustili veći broj korisnika sa stacionara.    ‐ Tijekom šestog mjeseca  korisnici  su  posjetili  gradski  muzej  u Vukovaru. Razgledali su postavu sa kronologijom domovinskog rata kao i  etnografsku postavu nošnji po županijama RH.   ‐Korisnici su sudjelovali u sadnji  ruža u atriju Doma koje su nam  darivali  članovi  LIONS  CLUBA.    ‐Nakon  ljetnih  vrućina  organiziran  je  odlazak  korisnika na  jednodnevni  izlet u Vinkovce. Posjetili su crkvu Sv. Euzebija i Poloijona  gdje nas je dočekao svećenik. Zatim su posjetili muzej gdje su razgledali  bogatu etnološku zbirku predmeta i nošnji. Posjetili su arheološko  nalazište Sopot sa rekonstruiranim kućama u kojima se živjelo prije  sedam tisuća godina. Izlet je završio zajedničkim ručkom u restoranu.      

       ‐  Međunarodni dan starih osoba  obilježen je  prigodnim  programom  koji  su izveli članovi  KUD‐a „KOLO“ iz Vukovara. 

  Također je izdan  novi  broj  domskog  glasila „Hrast“ koji  je  podijeljen  korisnicima.   ‐ Organizirano je  pečenje  kestena uz  glazbu koju su izveli  članovi KUD‐a „DUNAV“ iz Vukovara  kao i druženju  sa  korisnicima  iz  Doma  Ilok.              ‐ 12 ‐ 

 •   ‐ Povodom blagdana Sv. Nikole  upriličen  je program  koji su izveli članovi  udruge  Nijemaca i Austrijanaca ,a zatim obilazak  korisnika  sa    podjelom  prigodnih  poklona.   ‐ Prigodnim programom obilježen je blagdan  Božića. U programu su sudjelovali korisnici i djelatnici  Doma,te  učenici‐volonteri  gimnazije.    

     

  Prigodne  programe  izveli  su i članovi  udruge „Bijela golubica“, djeca dječjeg vrtića „Mitnica“, članovi  Udruge za osobe s  intelektualnim oštećenjem „Golubica“.   ‐ Organiziran je  doček  Nove  godine  za korisnike . 

  Osim  navedenih  događanja  korisnici su u suradnji  sa nevladinom udrugom Evropskog doma bili uključeni u jedan Međunarodni projekt  čiji je cilj da poveže stanovnike Podunavskih zemalja. Projekt  je imao naziv „Vuneni Dunav“za koji su korisnici sudjelovali u motanju vune od koje se izrađivala maketa rijeke Dunav. Maketa je bila postavljena na najvećem trgu u Ulmu u povodu Dunavskog festivala, a korisnici su nakon završetka radova  sudjelovali na prigodnom programu koji je bio organiziran na gradskom trgu. 

  Kao  i prošle  godine  u  posjet  korisnicima  dolazila  je  profesorica  gimnazije  gđa.  Kata  Lenđel  u  skladu  sa  svojim  slobodnim  vremenom  koja  im  je  čitala  zanimljive  tekstove, družila  se  s  njima. Isto  tako  organizirala  je  i  dolazak  učenika  volontera  koji  su  dolazili  u  posjet  korisnicima  u  skladu  sa  obvezama  u  školi, te aktivno  sudjelovali u Božićnoj priredbi. 

  Tijekom  2014. godine  u  Domu  se nastavilo sa provođenjem  Projekta  Gradske knjižnice Vukovar  pod  nazivom „ Ususret trećoj životnoj dobi“.  

             ‐ 13 ‐   

 • Djelatnik  knjižnice  je i  dalje dva  puta  mjesečno  dostavljao  knjige  prema  unaprijed  iskazanim  željama korisnika, te  donosio razne  časopise. 

  U radu  kreativnih radionica  stručnu pomoć  je  pružala  djelatnica  Gradske knjižnice. U okviru projekta organizirana  su dva  predavanja  za korisnike  na teme: 

  ‐ „govorimo o zdravlju“‐ predavanje održao  specijalist interne medicine, ‐ „kako riješiti problem bolnih nogu kod starijih osoba“‐ predavanje održao specijalist 

  vaskularni kirurg Sva  događanja u  Domu  su  zabilježena  kamerom  i  fotoaparatom a, fotografije  su  

  izlagane na oglasnim pločama Doma kako bi bile dostupne  korisnicima.   

  6.     USLUGE  ODJELA  NJEGE  I  BRIGE  O  ZDRAVLJU  ‐ Njega i zdravstvena skrb pokretnih , polupokretnih i nepokretnih korisnika. ‐ Redovito praćenje stolica i evidencija istih , kod korisnika koji nose pelene. ‐ Evidencija potrošnje pelena i uložaka kod korisnika koji iste koriste u dnevnu evidenciju. ‐ Redovito presvlačenje osobnog i posteljnog rublja i evidencija. ‐ Kupanje korisnika po rasporedu , prije svakog specijalističkog pregleda i evidencija istoga. ‐ Hranjenje korisnika 3× dnevno, koji ne mogu sami i evidencija istog. 

  Brijanje korisnika koji ne mogu sami 2× tjedno i evidencija istog .     

               ‐ 14 ‐ 

 • ‐ Redovito davanje tekućine korisnicima koji ne mogu sami i pomoć pri uzimanju tekućine kod korisnika koji mogu djelomično sami. ‐ Redovita evidencija šišanja i pedikiranja korisnika. ‐ Evidencija praćenja unosa tekućine i hrane kod korisnika u terminalnoj fazi. ‐ Provođenje propisanih dijeta. ‐ Priprema korisnika za određene dijagnostičke pretrage. ‐ Prevencija komplikacija dugotrajnog mirovanja (izmjena položaja svaka 2h i češće kod totalno nepokretnih korisnika i evidencija istog). ‐ Zbrinjavanje rana korisnika po pravilima struke i evidencija previjanja. ‐ Ispis lijekova koji nedostaju i slanje spiska našoj liječnici, te evidencija donesenih recepata i slanje istih u ljekarnu. ‐ Slaganje lijekova u tjedni dozer korisnika.  ‐ Evidencija svakodnevne podjele peroralne th. određene od strane specijaliste i obiteljskog liječnika. ‐ Slaganje donesenih lijekova u kutije korisnika (svaki korisnik ima kutiju sa ispisanim  imenom na njoj ). ‐ Skupljanje novaca od korisnika za lijekove koji se nadoplaćuju i spremanje računa u evidenciju za iste , rješavanje sa obitelji način nadoplate lijekova za  korisnike koji sami snose troškove. ‐ Pravilan postupak sa umrlim korisnikom (cjelovito pranje i oblačenje ). ‐ Redovito mjerenje i evidencija RR‐a 1×tjedno (pp i češće). ‐ Redovito mjerenje i evidencija GUK‐a dijabetičarima 2×mjesečno (pp i češće). ‐ Novoprimljenim korisnicima RR i GUK  mjere se 1× i evidentiraju se. ‐ Vođenje temperaturnih lista po potrebi. ‐ Redovita evidencija potrošnje lijekova koje kupuje Dom , razvrstana po načinu plaćanja Doma (korisnici koji su smješteni rješenjem centra za socijalni rad i korisnici koji sami