625
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU (Nacrt) Sarajevo, novembar 2019. godine

BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU (Nacrt) · 2019-11-26 · Sarajevo za 2019. godinu Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

 • Upload
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO

  BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU (Nacrt)

  Sarajevo, novembar 2019. godine

 • 1

  Na osnovu člana 18. tačka h) i člana 38. (3) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 19.11.2019. godine donijela je:

  BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU (Nacrt)

  I OPĆI DIO

  Član 1.

  Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu iznosi 971.375.034 KM i sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih primitaka i izdataka i Računa finansiranja:

  1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.) 909.212.8571.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.7.) 710000 761.535.1081.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 711000 113.615.2721.1.2. Porez na plaću i radnu snagu 713000 410.0001.1.3. Porez na imovinu 714000 12.500.0001.1.4. Domaći porez na dobra i usluge ( zaostali porezi) 715000 138.2001.1.5. Prihodi od poreza na dohodak 716000 160.044.1111.1.6. Prihodi od indirektnih poreza 717000 474.756.4251.1.7. Ostali porezi (zaostali) 719000 71.1001.2. NEPOREZNI PRIHODI 720000 114.665.4661.3. TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 730000 26.163.7781.4. KAPITALNI TRANSFERI 740000 5.227.8961.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 770000 248.1001.6. PRIHODI OD INTERNIH TRANSAKCIJA 789000 1.372.509

  2. RASHODI (2.1.+2.2.+2.3.) 873.850.5332.1. RASHODI 611000 do 614000 i 600000 778.229.3282.2. KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI 615000 87.664.8922.3. IZDACI ZA KAMATE 616000 7.956.313

  3. TEKUĆI BILANS (1.-2.) 35.362.3244. PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 811000 300.0005. IZDACI OD NABAVKE NEFINANSIJSKE IMOVINE 821000 63.797.7276. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.) -63.497.7277. UKUPAN SUFICIT (3.+6.) -28.135.4038. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.+8.5.) 61.862.177

  8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE 813000 3.407.1778.2. PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA ZA KAPITALNE PROJEKTE 814000 58.455.000

  9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA (9.1.+9.2.) 30.626.7749.1. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 822000 1.420.0009.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 823000 29.206.774

  10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.) 31.235.40311. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7.+10.) 3.100.00012. SREDSTVA IZ TAČKE 11. KORISTIT ĆE SE ZA POKRIĆE DIJELA AKUMULIRANOG DEFICITA

  NASTALOG SA 31.12.2019. GODINE 3.100.000

  971.375.034971.375.034

  OpisNacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1.+4.+8.)SVEUKUPNI RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2.+5.+9.+12.)

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 4

  1 PRIHODI1.1 PRIHODI OD POREZA (1.1.1 do 1.1.7) 757.387.053 761.535.108 789.051.203 830.002.280

  711000 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 129.805.649 113.615.272 117.237.760 121.445.080

  711100 Porez na dobit pojedinca 148.000 100.000 90.000 80.000

  711110 Porez na dobit građana 148.000 100.000 90.000 80.000

  711111 Porez na dobit od gospodarskih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza) 85.800 57.970 52.173 46.376

  711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate poreza) 500 340 306 272

  711113 Porez na temelju autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza) 1.800 1.220 1.098 976

  711114 Porez na ukupan prihod fizičkih osoba (zaostale uplate poreza) 500 340 306 272

  711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 59.400 40.130 36.117 32.104

  711200 Porez na dobit preduzeća 129.657.649 113.515.272 117.147.760 121.365.080

  711210 Porez na dobit preduzeća 129.657.649 113.515.272 117.147.760 121.365.080

  711211 Porez na dobit 108.842.719 91.935.247 94.747.695 98.068.172

  711212 Porez po odbitku 20.814.930 21.580.025 22.400.065 23.296.908

  713000 Porez na plaću i radnu snagu 365.000 410.000 410.000 410.000

  713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 365.000 410.000 410.000 410.000

  713110 Porez na plaće 365.000 410.000 410.000 410.000

  713111 Porezi na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate poreza) 160.600 180.400 180.400 180.400

  713113 Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza) 204.400 229.600 229.600 229.600

  714000 Porez na imovinu 12.326.000 12.500.000 12.200.000 12.200.000

  714100 Porez na imovinu 12.326.000 12.500.000 12.200.000 12.200.000

  714110 Stalni porezi na imovinu 12.326.000 12.500.000 12.200.000 12.200.000

  714111 Porez na imovinu od fizičkih osoba 1.915.940 1.996.355 1.896.355 1.896.355

  714112 Porez na imovinu od pravnih osoba 5.455.633 5.499.864 5.399.864 5.399.864

  714113 Porez na imovinu za motorna vozila 4.954.427 5.003.781 4.903.781 4.903.781

  715000 Domaći porezi na dobra i usluge 303.000 138.200 138.200 138.200

  715100 Domaći porezi na dobra i usluge 203.000 92.594 92.594 92.594

  715130 Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima 103.000 46.982 46.982 46.982

  715131 Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20% koja je propisana člankom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podliježu obvezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama

  9.000 4.105 4.105 4.105

  715132 Porez na promet proizvoda iz članka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi. Osim proizvoda iz članka 12. stavak 1. toč 1.,2.,4.,12.,13. i 16.

  4.000 1.825 1.825 1.825

  715137 Kaznena kamata 90.000 41.052 41.052 41.052

  715140 Porez na promet usluga 100.000 45.612 45.612 45.612

  715141 Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu 100.000 45.612 45.612 45.612

  Član 2.

  RAČUN PRIHODA, KAPITALNIH PRIMITAKA I RAČUN FINANSIRANJA (Primici) utvrđuje se, kako slijedi:

  2

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 4715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (Zaostale obveze) 100.000 45.606 45.606 45.606

  715910 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 100.000 45.606 45.606 45.606

  715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz članka 12.. stavak 1. toč. 1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

  50.000 22.803 22.803 22.803

  715915 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz članka 12. stavak 1. točka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz članka 18. točka 5. Zakona

  50.000 22.803 22.803 22.803

  716000 Prihodi od poreza na dohodak 150.798.810 160.044.111 167.118.061 175.206.575

  716100 Porez na dohodak 150.798.810 160.044.111 167.118.061 175.206.575

  716110 Prihodi od poreza na dohodak 150.798.810 160.044.111 167.118.061 175.206.575

  716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti 112.028.487 119.849.410 125.146.840 131.203.110

  716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti 6.214.796 6.441.158 6.725.843 7.051.508

  716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava 3.922.257 4.064.808 4.244.464 4.449.981

  716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala 230.901 234.508 244.873 256.730

  716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 3.559.436 3.689.595 3.852.668 4.039.213

  716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz članka 12. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak 15.286.989 15.852.753 16.553.410 17.354.925

  716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 9.555.944 9.911.879 10.349.963 10.851.108

  717000 Prihodi od indirektnih poreza 463.724.294 474.756.425 491.876.082 520.531.325

  717100 Prihodi od Indirektnih poreza koji pripadaju kantonima 463.724.294 474.756.425 491.876.082 520.531.325

  717110 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji 13.281.838 4.008.394 4.088.830 4.174.054

  717114 Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta i drugih cesta u F BiH 13.281.838 4.008.394 4.088.830 4.174.054

  14020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve

  717120 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima 435.039.078 460.362.857 477.026.176 504.965.911

  717121 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima 435.039.078 460.362.857 477.026.176 504.965.911

  717130 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 15.403.378 10.385.174 10.761.076 11.391.360

  717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta 15.403.378 10.385.174 10.761.076 11.391.360

  14020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve

  719000 Ostali porezi 64.300 71.100 71.100 71.100

  719100 Ostali porezi 64.300 71.100 71.100 71.100

  719110 Ostali porezi 64.300 71.100 71.100 71.100

  719111 Ostali porezi 13.100 30.000 30.000 30.000

  719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 45.000 34.500 34.500 34.500

  29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo

  719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 5.200 5.500 5.500 5.500

  29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo

  719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba 1.000 1.100 1.100 1.100

  3

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 41.2 NEPOREZNI PRIHODI 189.596.010 114.665.466 110.130.309 110.019.655

  721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 3.076.520 2.506.558 2.056.129 2.023.769

  721100 Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija 2.322.920 1.826.322 1.409.493 1.409.493

  721110 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 1.507.700 1.511.605 1.094.776 1.094.776

  721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava 1.492.400 1.500.000 1.083.171 1.083.171

  721119 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 500 500 500

  21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik

  721119 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 15.300 11.105 11.105 11.105

  721120 Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 815.220 314.717 314.717 314.717

  721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 6.500 4.717 4.717 4.717

  721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 96.421 50.000 50.000 50.000

  18010001 Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

  721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 712.299 260.000 260.000 260.000

  33010001 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  721200 Ostali prihodi od imovine 120.100 82.596 82.596 82.596

  721220 Prihodi od zakupa 20.100 10.100 10.100 10.100

  721227 Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta 20.000 10.000 10.000 10.000

  18010001 Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

  721229 Ostali prihodi od zakupa 100 100 100 100

  721230 Ostali prihodi od imovine 100.000 72.496 72.496 72.496

  721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 100.000 72.496 72.496 72.496

  721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 633.500 597.640 564.040 531.680

  721320 Kamate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnih organizacija 633.500 597.640 564.040 531.680

  721321 Kamate primljene od pozajmica pojedincima 110.000 100.000 100.000 100.000

  721322 Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama 523.500 497.640 464.040 431.680

  722000 Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate 178.169.490 103.504.537 99.598.980 99.520.686

  722100 Administrativne takse 4.700.000 4.900.000 4.400.000 4.400.000

  722120 Kantonalne takse 4.700.000 4.900.000 4.400.000 4.400.000

  722121 Kantonalne administrativne takse 4.700.000 4.900.000 4.400.000 4.400.000

  722200 Sudske takse 7.895.000 7.950.000 7.780.000 7.780.000

  722220 Kantonalne sudske takse 7.895.000 7.950.000 7.780.000 7.780.000

  722221 Kantonalne sudske takse 7.895.000 7.950.000 7.780.000 7.780.000

  722400 Ostale budžetske naknade i takse 82.429.780 35.660.443 35.660.443 35.660.443

  722420 Kantonalne naknade 72.555.114 35.311.543 35.311.543 35.311.543

  722421 Kantonalne naknade 100.000 51.090 51.090 51.090

  722422 Naknada za korištenje poljoprivrednog zamljišta u nepoljoprivredne svrhe 142.921 50.000 50.000 50.000

  18010001 Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

  722424 Naknada za obavljeni tehnički pregled vozila koja pripada kantonu 120.000 66.810 66.810 66.810

  722425 Prihodi dječja nedjelja 68.822 50.000 50.000 50.000

  4

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 423010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

  722426 Naknade za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite 4.700.000 2.546.643 2.546.643 2.546.643

  722427 Naknada za parkirališta 4.179.505 1.300.000 1.300.000 1.300.000

  14010001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo

  722429 Ostale kantonalne naknade 63.243.866 31.247.000 31.247.000 31.247.000

  12010001 Ministarstvo pravde i uprave (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 20.000 25.000 25.000 25.000

  12020004 Općinski sud u Sarajevu (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 141.000

  12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 22.000 30.000 30.000 30.000

  13010001 Ministarstvo za boračka pitanja (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.000

  14010001 Naknada za korištenje taksi stajališta - namjenski prihod Ministarstva saobraćaja 418.000 200.000 200.000 200.000

  14010001 Naknada za saobraćaj u zonama ograničenog kretanja 359.291 235.000 235.000 235.000

  14020001 Ministarstvo saobraćaja - Direkcijaza puteve (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.200 2.200 2.200 2.200

  17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 3.204.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

  17020001 Uprava policije (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.000.000 500.000 500.000 500.000

  20010001 Ministarstvo zdravstva (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 140.000 110.000 110.000 110.000

  21010001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.305.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

  21020001 OŠ "6 Mart" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.000 1.000 1.000 1.000

  21020007 OŠ "Isak Samokovlija" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.000

  21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.000 1.000 1.000 1.000

  21020027 Osnovna muzička škola Ilidža (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 5.500 5.000 5.000 5.000

  21020031 OŠ "Grbavica I" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.200 1.200 1.200 1.200

  21020032 OŠ Grbavica II (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.300

  21020035 OŠ Kovačići (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.000

  21020036 Osnovna muzička škola Novo Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.000 2.000 2.000

  21020051 OŠ "Aleksa Šantić" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.500

  21020053 OŠ Ćamil Sijerić (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.000

  21020063 OŠ Mladen Pozajić (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.500 2.500 2.500 2.500

  21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 276.900 210.000 210.000 210.000

  21030001 Prva gimnazija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.500 1.500 1.500 1.500

  21030003 Treća gimnazija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 500

  21030005 Peta gimnazija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 24.000 24.000 24.000 24.000

  21030012 Srednja medicinska škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 35.000 38.000 38.000 38.000

  21030013 Srednja zubotehnička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 5.000

  21030013 Srednja medicinska škola - Jezero (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 5.000 5.500 5.500 5.500

  21030014 Srednja zubotehnička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 5.500 5.500 5.500 5.500

  21030016 Srednja ekonomska škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 5.000 8.000 8.000 8.000

  21030017 Elektrotehnička škola za energetiku (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 10.000 20.000 20.000 20.000

  21030018 Srednja elektrotehnička škola Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.000 1.000 1.000 1.000

  21030019 Srednja mašinska tehnička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.200 1.200 1.200 1.200

  5

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421030020 Srednja škola za saobraćaj i komunikacije (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 33.000 50.000 50.000 50.000

  21030021 Srednja škola metalskih zanimanja (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 25.000 25.000 25.000 25.000

  21030022 Željeznički školski centar (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 28.000 28.000 28.000 28.000

  21030023 Srednja građevinsko - tehnička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 3.200 3.000 3.000 3.000

  21030024 Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 5.800 5.800 5.800 5.800

  21030025 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 6.000 8.600 8.600 8.600

  21030026 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužne djelatnosti (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 30.000 30.000 30.000 30.000

  21030027 Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.000 5.000 5.000 5.000

  21030028 Srednja ugostiteljsko turistička škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 8.000 9.000 9.000 9.000

  21030029 Srednja poslovno - komercijalna i trgovačka škola (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 5.500 12.000 12.000 12.000

  21030030 Mješovita srednja škola Vogošća (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 10.000 10.000 10.000 10.000

  21030031 Srednjoškolski centar Hadžići (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 25.000 35.500 35.500 35.500

  21030032 Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 10.000 10.000 10.000 10.000

  21060001 JU "Djeca Sarajeva" (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 4.211.800 4.300.000 4.300.000 4.300.000

  UNIVERZITET U SARAJEVU 30.086.987 19.163.200 19.163.200 19.163.200

  21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.854.619 342.000 342.000 342.000

  21040002 Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 70.000 89.800 89.800 89.800

  21040003 Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 100.000 42.850 42.850 42.850

  21040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 663.970 552.800 552.800 552.800

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.364.332 1.598.500 1.598.500 1.598.500

  21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.664.635 1.670.500 1.670.500 1.670.500

  21040008 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 621.907 114.100 114.100 114.100

  21040009 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 880.580 551.340 551.340 551.340

  21040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.000.000 623.200 623.200 623.200

  21040011 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.425.000 591.000 591.000 591.000

  21040012 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.197.020 1.076.200 1.076.200 1.076.200

  21040013 Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.760.438 1.881.183 1.881.183 1.881.183

  21040014 Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.032.000 983.500 983.500 983.500

  21040015 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.842.082 220.000 220.000 220.000

  21040016 Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 16.000 0 0 0

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 729.310 612.600 612.600 612.600

  21040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 3.419.828 2.520.400 2.520.400 2.520.400

  21040019 Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 160.000 284.900 284.900 284.900

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 312.207 265.600 265.600 265.600

  21040021 Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.724.609 1.023.421 1.023.421 1.023.421

  21040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.119.000 1.034.850 1.034.850 1.034.850

  21040023 Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 347.527 493.065 493.065 493.065

  21040024 Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa klinikama (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.836.031 2.030.775 2.030.775 2.030.775

  6

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.479.372 166.826 166.826 166.826

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 440.020 393.790 393.790 393.790

  21040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 3.000 0 0 0

  21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 20.500 0 0 0

  21040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 3.000 0 0 0

  22010001 Ministarstvo kulture i sporta (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 2.200 0 0 0

  22020001 Narodno pozorište (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 255.000 250.000 250.000 250.000

  22020002 Sarajevska filharmonija (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 80.000 80.000 80.000 80.000

  22020003 Pozorište mladih (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 70.000 70.000 70.000 70.000

  22020004 Kamerni teatar 55 (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 150.000 100.000 100.000 100.000

  22020005 Sarajevski ratni teatar (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 40.000 10.000 10.000 10.000

  22020006 MESS (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 30.000 10.000 10.000 10.000

  22020007 Muzej Sarajeva (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 100.000 100.000 100.000 100.000

  22020009 Historijski arhiv (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 30.000 35.000 35.000 35.000

  22020011 JU Biblioteka Sarajeva (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 100.000 100.000 100.000 100.000

  22020014 Muzej Alije Izetbegovića (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 8.000 6.000 6.000 6.000

  22020015 Centar za kulturu Kantona Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 50.000 30.000 30.000 30.000

  23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 18.000 1.500 1.500 1.500

  23030001 KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 700 1.000 1.000 1.000

  26010001 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 19.817.588 1.078.800 1.078.800 1.078.800

  29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite (prihodi koji se ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti) 1.000.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

  722450 Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma (zaostale obaveze) Namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo 189.300 267.700 267.700 267.700

  722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 179.000 257.400 257.400 257.400

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 10.300 10.300 10.300 10.300

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722470 Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene po kantonalnim propisima Namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo 9.685.366 81.200 81.200 81.200

  722471 Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima 9.604.166 0 0 0

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722474 Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima 1.100 1.100 1.100 1.100

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722475 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim propisima 35.000 35.000 35.000 35.000

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722476 Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima 100 100 100 100

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722479 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima 45.000 45.000 45.000 45.000

  18020001 Uprava za šumarstvo

  7

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 4722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 23.700.826 16.829.721 16.826.471 16.826.471

  722510 Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede 934.108 621.100 621.100 621.100

  722511 Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko - zdravstvenom stanju životinja iz uvoza 100 100 100 100

  722514 Federalna naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede 144.687 0 0 0

  11090001 Kanton Sarajevo - Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

  722514 Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji 668.321 500.000 500.000 500.000

  18010001 Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

  722515 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 120.000 120.000 120.000 120.000

  722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 1.000 1.000 1.000 1.000

  722520 Naknada za korištenje voda-namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ministarstva komunalne privrede i Ministarstva privrede

  7.450.086 6.769.970 6.769.970 6.769.970

  722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) 658.000 658.000 658.000 658.000

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu 445.000 445.000 445.000 445.000

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722524 Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda, za flaširanje vode i min. vode za uzgoj ribe u ribnjacima za navod.i dr. namjene 27.000 27.000 27.000 27.000

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722525 Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane 21.600 21.600 21.600 21.600

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama 500 500 500 500

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722527 Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka 200 200 200 200

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 1.700 1.700 1.700 1.700

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722529 Opća vodna naknada 2.768.216 2.088.100 2.088.100 2.088.100

  18010001 Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

  722529 Opća vodna naknada 2.177.870 2.177.870 2.177.870 2.177.870

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

  722530 Cestovne naknade - namjenski prihodi Direkcije za puteve 4.617.641 4.616.641 4.616.641 4.616.641

  722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

  14020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve

  722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 2.455.641 2.455.641 2.455.641 2.455.641

  14020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve

  722536 Naknada za vanredni prevoz 2.000 1.000 1.000 1.000

  14020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve

  722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 400.000 400.000 400.000 400.000

  8

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 414020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve

  722539 Naknade za postavljanje reklamnih panoa 460.000 460.000 460.000 460.000

  14020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve

  722540 Naknada za korištenje šuma - namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo (zaostale obaveze) 87.100 51.100 51.100 51.100

  722541 Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) 81.000 45.000 45.000 45.000

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722542 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) 100 100 100 100

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722544 Naknada za ograničenje korištenja šuma (zaostale obaveze) 6.000 6.000 6.000 6.000

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722545 Naknada za jednostavnu reprodukciju šuma 0 0 0 0

  18020001 Uprava za šumarstvo

  722550 Naknada za zaštitu okoliša - namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 2.780.603 2.414.910 2.411.660 2.411.660

  722551 Naknada zagađivača okoliša od pravnih lica 100.000 100.000 100.000 100.000

  33010001 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  722552 Naknada zagađivača okoliša od fizičkih lica 0 1.000 1.000 1.000

  33010001 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  722553 Naknada korisnika okoline pravnih lica 500 500 500 500

  33010001 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  722555 Posebne naknade za okolinu koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila 941.000 940.000 940.000 940.000

  33010001 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  722556 Posebne naknade za okolinu koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila 26.000 3.250 0 0

  21040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

  722556 Posebne naknade za okolinu koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila 2.002 0 0 0

  22020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo"

  722556 Posebne naknade za okolinu koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila 1.711.101 1.370.160 1.370.160 1.370.160

  33010001 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  722580 Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 7.831.288 2.356.000 2.356.000 2.356.000

  722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu 7.358.077 2.000.000 2.000.000 2.000.000

  29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo

  722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

  200.000 207.000 207.000 207.000

  29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo

  722585 Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila 228.211 100.000 100.000 100.000

  29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo

  722586 Naknada za zaj. prof. vatr. jedinice iz funkc. premije osiguranja motornih vozila 45.000 49.000 49.000 49.000

  29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo

  9

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 4722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) 58.393.884 36.523.573 33.791.266 33.712.972

  722630 Prihodi od pružanja usluga ostalima - prihodi budžetskih korisnika 58.393.884 36.523.573 33.791.266 33.712.972

  12020001 Kantonalni sud u Sarajevu 10.000 5.000 5.000 5.000

  12020004 Općinski Sud Sarajevo 14.000 8.352 8.352 8.352

  13020001 Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" 895.000 925.000 945.000 950.000

  14010001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo 10.000 10.000 10.000 10.000

  14020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve 20.000 20.000 20.000 20.000

  17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 5.000 5.000 5.000 0

  18030001 JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu 400.000 400.000 400.000 400.000

  21020001 JU OŠ "6 mart" 6.000 6.000 6.000 6.000

  21020002 JU OŠ "9 maj" 1.557 400 400 400

  21020004 JU OŠ "Hašim Spahić" 8.000 8.000 8.000 8.000

  21020005 JU OŠ "Podlugovi" 700 3.000 0 0

  21020007 JU OŠ "Isak Samokovlija" 234.300 238.000 238.000 238.000

  21020008 JU OŠ "Vladislav Skarić" 49.550 49.985 49.985 49.985

  21020009 JU OŠ "Hasan Kikić" 83.600 89.700 89.700 89.700

  21020010 JU OŠ "Alija Nametak" 5.000 3.000 3.000 3.000

  21020011 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" 29.500 29.500 29.500 29.500

  21020012 JU OŠ "Safvet beg Bašagić" 143.800 141.000 166.000 171.000

  21020013 JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" 69.500 71.500 71.500 71.500

  21020014 JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" 48.100 89.500 89.500 89.500

  21020015 JU OŠ "Nafija Sarajlić" 25.000 25.700 25.700 25.700

  21020016 JU OŠ "Hasan Kaimija" 4.000 4.000 4.000 4.000

  21020018 JU "Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju" 16.000 21.550 21.550 21.550

  21020019 JU "Prva osnovna škola" 73.000 73.760 73.760 73.760

  21020020 JU "Druga osnovna škola" 89.170 89.170 89.170 89.170

  21020021 JU "Treća osnovna škola" 11.000 13.000 13.000 13.000

  21020022 JU "Četvrta osnovna škola" 2.000 2.000 2.000 2.000

  21020023 JU "Peta osnovna škola" 48.700 17.500 17.500 17.500

  21020024 JU "Šesta osnovna škola" 44.000 48.000 48.000 48.000

  21020025 JU "Sedma osnovna škola" 11.600 12.600 12.600 12.600

  21020026 JU "Osma osnovna škola - Amer Ćenanović" 11.000 12.000 12.000 12.000

  21020027 JU "Osnovna muzička škola" 35.500 21.500 21.500 21.500

  21020028 JU OŠ "Čengić Vila I" 210.200 210.200 210.200 210.200

  21020029 JU OŠ "Malta" 166.700 213.600 196.600 196.600

  21020030 JU OŠ "Hrasno" 132.800 149.200 116.400 116.400

  21020031 JU OŠ "Grbavica I" 171.100 215.150 215.150 215.150

  21020032 JU OŠ "Grbavica II" 201.200 244.300 244.300 244.300

  21020033 JU OŠ "Pofalići" 16.400 16.400 16.400 16.400

  10

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421020034 JU OŠ "Velešički heroji" 57.000 73.000 70.000 70.000

  21020035 JU OŠ "Kovačići" 118.000 222.500 222.500 222.500

  21020036 JU Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" 37.600 37.600 37.600 37.600

  21020037 JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" 33.805 41.000 41.000 41.000

  21020039 JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" 10.500 13.000 13.000 13.000

  21020040 JU OŠ "Zahid Baručija" 9.000 9.000 9.000 9.000

  21020041 JU OŠ "Zajko Delić" 61.750 49.750 49.750 49.750

  21020042 JU OŠ "Izet Šabić" 13.500 13.500 13.500 13.500

  21020043 JU OŠ "Porodice ef. Ramić" 16.940 16.325 16.325 16.325

  21020044 JU OŠ "Zaim Kolar" 95.500 9.000 8.500 8.500

  21020045 JU OŠ "Osman Nakaš" 77.000 166.000 166.000 166.000

  21020046 JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" 46.290 69.020 69.020 69.020

  21020047 JU OŠ "Behaudin Selimanović" 21.000 18.500 18.500 18.500

  21020048 JU OŠ "Džemaludin Čaušević" 54.200 68.750 68.750 68.750

  21020049 JU OŠ "Meša Selimović" 79.200 124.600 124.600 124.600

  21020050 JU OŠ "Fatima Gunić" 113.700 147.900 147.900 147.900

  21020051 JU OŠ "Aleksa Šantić" 220.500 229.800 229.800 229.800

  21020052 JU OŠ "Skender Kulenović" 28.500 29.000 28.500 28.500

  21020053 JU OŠ "Ćamil Sijarić" 164.100 185.200 185.200 185.200

  21020054 JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" 152.200 172.800 172.800 172.800

  21020055 JU OŠ "Umihana Čuvidina" 9.400 6.700 6.700 6.700

  21020056 JU OŠ "Avdo Smailović" 19.000 15.000 15.000 15.000

  21020057 JU OŠ "Edhem Mulabdić" 37.350 43.000 43.000 43.000

  21020058 JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" 67.400 66.000 66.000 66.000

  21020059 JU OŠ "Saburina" 33.000 36.500 36.500 36.500

  21020060 JU OŠ "Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković" 26.000 27.000 27.000 27.000

  21020061 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" 19.000 8.000 8.000 8.000

  21020062 JU OŠ "Vrhbosna" 4.500 3.000 0 0

  21020063 JU Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" 4.000 2.000 2.000 2.000

  21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" 37.130 16.000 16.000 16.000

  21020065 JU "Deveta osnovna škola" 11.500 11.500 11.500 11.500

  21020066 JU OŠ "Mustafa Busuladžić" 15.000 15.000 15.000 15.000

  21020067 JU OŠ "Sokolje" 15.500 15.500 15.500 15.500

  21020068 JU "Deseta osnovna škola" 10.000 11.300 11.300 11.300

  21020069 JU OŠ "Stari Ilijaš" 48.000 48.800 48.800 48.800

  21020070 JU OŠ "Hadžići" 6.000 6.000 6.000 6.000

  21020071 JU OŠ "Aneks" 5.000 55.600 55.600 55.600

  21030001 JU "Prva gimnazija" 19.200 19.200 19.200 19.200

  21030002 JU "Druga gimnazija" 520.000 553.348 553.348 553.348

  11

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421030003 JU "Treća gimnazija" 44.000 44.000 44.000 44.000

  21030004 JU "Četvrta gimnazija 57.750 60.476 60.476 60.476

  21030005 JU "Peta gimnazija" 116.000 78.500 78.500 78.500

  21030006 JU "Gimnazija Dobrinja" 51.000 51.000 51.000 51.000

  21030007 JU "Prva bošnjačka gimnazija" 606.900 540.000 540.000 540.000

  21030009 JU "Gimnazija Obala" 114.500 114.500 114.500 114.500

  21030010 JU "Srednja muzička škola" 17.000 17.000 17.000 17.000

  21030011 JU "Srednja škola primjenjenih umjetnosti" 4.040 7.200 7.200 7.200

  21030012 JU "Srednja medicinska škola Sarajevo" 107.300 107.300 107.300 107.300

  21030013 JU "Srednja medicinska škola -Jezero" 92.000 72.000 72.000 72.000

  21030014 JU "Srednja zubotehnička škola" 94.500 96.500 96.500 96.500

  21030016 JU "Srednja ekonomska škola" 60.000 60.000 60.000 60.000

  21030017 JU "Elektrotehnička škola za energetiku" 115.000 109.500 114.500 114.500

  21030018 JU "Srednja elektrotehnička škola" 85.000 85.000 85.000 85.000

  21030019 JU "Srednja mašinska tehnička škola" 43.100 45.200 45.200 45.200

  21030020 JU "Srednja škola za saobraćaj i komunikacije" 138.500 138.500 138.500 138.500

  21030021 JU "Srednja škola metalskih zanimanja" 33.000 50.000 50.000 50.000

  21030022 JU "Željeznički školski centar" 110.300 70.000 70.000 70.000

  21030023 JU "Srednja građevinsko-geodetska škola" 20.000 18.000 18.000 18.000

  21030024 JU "Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije 19.300 16.000 16.000 16.000

  21030025 JU "Srednja škola za okoliš i drvni dizajn" 52.000 50.000 50.000 50.000

  21030026 JU "Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti" 178.400 180.150 180.150 180.150

  21030027 JU "Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn" 59.700 59.700 59.700 59.700

  21030028 JU "Srednja ugostiteljsko-turistička škola" 101.400 83.200 83.200 83.200

  21030029 JU "Srednja poslovno - komercijalna i trgovačka škola" 42.800 39.900 39.900 39.900

  21030030 JU "Srednjoškolski centar Vogošća" 25.000 25.000 25.000 25.000

  21030031 JU "Srednjoškolski centar Hadžići" 60.000 77.600 77.600 77.600

  21030032 JU "Srednjoškolski centar Nedžad Ibrišimović Ilijaš" 26.000 25.100 25.100 25.100

  21030033 JU "Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje" 50.000 50.000 50.000 50.000

  21030034 JU "Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu" 227.700 154.900 154.900 154.900

  21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta 2.424.100 1.685.284 1.685.284 1.685.284

  21040002 Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti 69.000 50.000 50.000 50.000

  21040003 Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti 309.430 13.500 13.500 13.500

  21040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 1.470.754 227.300 227.300 227.300

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 2.049.344 2.020.608 2.020.608 1.862.050

  21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 1.660.230 915.175 915.175 915.175

  21040008 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 762.824 167.500 172.200 175.000

  21040009 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 693.164 758.732 758.732 758.732

  21040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka 784.017 559.300 559.300 559.300

  12

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421040011 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije 1.386.728 150.000 150.000 150.000

  21040012 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija 2.830.283 77.752 77.752 77.752

  21040013 Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet 1.786.193 1.786.193 1.786.193 1.786.193

  21040014 Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet 2.894.420 2.291.856 2.291.856 2.291.856

  21040015 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet 1.114.966 794.500 794.500 794.500

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 3.069.846 517.111 517.111 517.111

  21040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet 5.588.845 1.315.902 1.315.902 1.315.902

  21040019 Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija 322.200 59.400 59.400 59.400

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 2.953.052 1.373.200 1.414.396 1.441.860

  21040021 Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet 519.200 204.000 204.000 204.000

  21040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet 698.892 443.100 443.100 443.100

  21040023 Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet 316.204 33.000 33.000 33.000

  21040024 Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa klinikama 9.346.778 7.227.335 4.577.335 4.577.335

  21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 1.922.807 818.301 680.600 680.600

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 2.348.447 2.173.488 2.188.136 2.233.136

  21040027 Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 392.776 220.000 220.000 220.000

  21040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju 3.500 3.000 3.000 3.000

  21040029 Univerzitet u Sarajevu - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava 314.662 0 0 0

  21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik 27.627 8.000 8.000 8.000

  21040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut 3.163 3.500 3.500 3.500

  21060001 JU "Djeca Sarajeva" 600.000 550.000 550.000 550.000

  22020001 JU "Narodno pozorište" 80.000 70.000 70.000 70.000

  22020002 JU "Sarajevska filharmonija" 5.400 0 0 0

  22020003 JU "Pozorište mladih" 33.000 35.000 35.000 35.000

  22020004 JU "Kamerni teatar 55" 77.500 117.500 117.500 117.500

  22020005 JU "Sarajevski ratni teatar" 41.500 70.000 70.000 70.000

  22020006 JU "MES-Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 40.000 23.000 40.000 40.000

  22020007 JU "Muzej Sarajeva" 12.000 15.000 15.000 15.000

  22020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" 18.400 12.350 0 0

  22020010 JU "Collegium artisticum" 26.000 26.000 26.000 26.000

  22020014 JU "Muzej Alija Izetbegović" 20.000 20.000 20.000 20.000

  22020015 JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 127.000 136.000 136.000 136.000

  33010003 Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja 597.200 597.200 597.200 597.200

  34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 280.000 280.000 280.000 280.000

  722700 Neplanirane uplate-prihodi 1.050.000 1.640.800 1.140.800 1.140.800

  722710 Povrati iz ranijih godina 700.000 1.260.533 760.533 760.533

  722719 Ostali povrati 700.000 1.260.533 760.533 760.533

  722790 Ostale neplanirane uplate 350.000 380.267 380.267 380.267

  722791 Ostale neplanirane uplate 350.000 380.267 380.267 380.267

  13

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 4723000 Novčane kazne 8.350.000 8.654.371 8.475.200 8.475.200

  723100 Novčane kazne 8.350.000 8.654.371 8.475.200 8.475.200

  723120 Novčane kazne po kantonalnim propisima 8.350.000 8.654.371 8.475.200 8.475.200

  723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 234.800 238.321 238.321 238.321

  723122 Ostale kazne 1.100 1.116 1.116 1.116

  723123 Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka 8.101.100 8.401.739 8.222.568 8.222.568

  723129 Ostali prihodi 13.000 13.195 13.195 13.195

  1.3 TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 34.408.745 26.163.778 25.711.118 25.795.334

  731000 Primljeni tekućei transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 8.868.593 5.123.330 5.046.844 5.137.438

  731100 Primljeni tekućei transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 8.868.593 5.123.330 5.046.844 5.137.438

  731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 2.607.551 252.980 116.600 141.600

  21020007 JU OŠ "Isak Samokovlija" 18.000 0 0 0

  21020028 JU OŠ "Čengić Vila I" 5.000 5.000 5.000 5.000

  21020051 JU OŠ "Aleksa Šantić" 50.933 28.000 28.000 28.000

  21020059 JU OŠ "Saburina" 0 0 0 0

  21030025 JU "Srednja škola za okoliš i drvni dizajn" 1.000 0 0 0

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040008 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 2.073.800 101.880 65.000 90.000

  21040014 Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet 171.600 0 0 0

  21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 3.913 0 0 0

  22020006 JU "MES-Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 273.959 118.000 18.500 18.500

  22020011 JU "Biblioteka Sarajeva" 9.246 0 0 0

  731120 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 6.261.042 4.870.350 4.930.244 4.995.838

  21010001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 12.149 0 0 0

  21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta 3.000.000 2.455.056 2.455.056 2.455.056

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 297.200 139.402 139.402 193.700

  21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 328.957 248.146 248.146 248.146

  21040009 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 396.370 420.486 420.486 420.486

  21040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka 267.000 267.000 267.000 267.000

  21040011 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije 327.500 138.389 138.389 138.389

  21040013 Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet 366.700 366.700 366.700 366.700

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 173.467 15.000 15.000 15.000

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 844.240 564.800 581.744 593.040

  21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 1.956 5.821 5.821 5.821

  21040027 Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 9.500 90.000 90.000 90.000

  22020001 JU "Narodno pozorište" 50.000 40.000 40.000 40.000

  22020002 JU "Sarajevska filharmonija" 43.929 8.000 0 0

  22020004 JU "Kamerni teatar 55" 80.000 80.000 80.000 80.000

  22020006 JU "MES-Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 16.534 25.500 82.500 82.500

  14

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 422020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" 8.870 6.050 0 0

  22020011 JU "Biblioteka Sarajeva" 1.197 0 0 0

  33010003 Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja 35.473 0 0 0

  732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 24.187.139 20.150.948 19.782.271 19.773.111

  732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova 24.187.139 20.150.948 19.782.271 19.773.111

  732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 18.626.863 16.392.847 16.004.170 15.972.810

  12020001 Kantonalni sud u Sarajevu 190.451 188.100 0 0

  12030001 Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo 187.342 176.000 0 0

  14010001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo 372.678 0 0 0

  21040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 15.000 5.000 5.000 5.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 0 60.000 10.000 10.000

  21040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet 124.605 0 0 0

  21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 15.508 15.382 15.382 15.382

  21040027 Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 6.600 6.600 6.600 6.600

  21040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju 58.077 2.943 2.943 2.943

  22020001 JU "Narodno pozorište" 15.000 10.000 10.000 10.000

  22020003 JU "Pozorište mladih" 15.000 0 0 0

  22020006 JU "MES-Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 15.000 15.000 20.000 20.000

  22020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" 283 0 0 0

  22020014 JU "Muzej Alija Izetbegović" 10.000 10.000 10.000 10.000

  33010003 Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja 30.000 30.000 30.000 30.000

  13020001 Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" 24.900 10.000 10.000 10.000

  21010001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 211.990 0 0 0

  21020006 JU OŠ "Srednje" 1.300 1.500 1.500 1.500

  21020009 JU OŠ "Hasan Kikić" 6.000 6.000 6.000 6.000

  21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" 6.859 0 0 0

  21020068 JU "Deseta osnovna škola" 4.500 8.500 8.500 8.500

  21030006 JU "Gimnazija Dobrinja" 44 0 0 0

  21030025 JU "Srednja škola za okoliš i drvni dizajn" 10.000 0 0 0

  21040003 Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti 15.000 15.000 15.000 15.000

  21040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 10.000 5.000 5.000 5.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 0 100.000 100.000 100.000

  21040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka 5.000 5.000 5.000 5.000

  21040015 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet 45.000 40.000 40.000 40.000

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 153.751 15.000 15.000 15.000

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 0 70.000 72.100 73.500

  21040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet 151.807 32.500 32.500 32.500

  15

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421040023 Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet 20.392 30.000 30.000 30.000

  21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 25.000 24.797 24.797 24.797

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 160.000 120.000 130.000 140.000

  21040027 Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 52.000 113.400 113.400 113.400

  21040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju 20.510 7.943 7.943 7.943

  21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik 20.000 3.500 3.500 3.500

  21040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut 29.304 20.000 20.000 20.000

  22020001 JU "Narodno pozorište" 28.000 15.000 15.000 15.000

  22020003 JU "Pozorište mladih" 5.000 5.000 5.000 5.000

  22020006 JU "MES-Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 135.000 114.000 143.500 143.500

  22020007 JU "Muzej Sarajeva" 24.800 20.000 20.000 20.000

  22020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" 9.194 0 0 0

  22020011 JU "Biblioteka Sarajeva" 820 0 0 0

  22020014 JU "Muzej Alija Izetbegović" 15.000 10.000 10.000 10.000

  22020015 JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 10.000 10.000 10.000 10.000

  23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000

  33010003 Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja 196.269 68.761 68.761 68.761

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" 0 3.000 3.000 3.000

  21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta 1.071.305 800.000 800.000 800.000

  21040003 Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti 50.000 50.000 50.000 50.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 0 350.000 400.000 400.000

  21040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka 100.000 100.000 100.000 100.000

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 78.525 28.000 28.000 28.000

  21040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet 249.600 249.600 249.600 249.600

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 93.000 40.000 41.200 42.000

  21040023 Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet 2.325 0 0 0

  21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 34.400 34.121 34.121 34.121

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 100.000 158.000 135.000 97.000

  21040027 Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 26.555 150.000 100.000 100.000

  21040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju 19.063 20.200 20.200 20.200

  21040029 Univerzitet u Sarajevu - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava 63.993 42.000 42.000 42.000

  21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik 8.640 2.000 2.000 2.000

  21040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut 24.475 20.000 20.000 20.000

  21060001 JU "Djeca Sarajeva" 465.399 264.000 264.000 264.000

  22020003 JU "Pozorište mladih" 10.000 10.000 10.000 10.000

  13020001 Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" 10.000 10.000 10.000 10.000

  21020057 JU OŠ "Edhem Mulabdić" 3.000 0 0 0

  16

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421030002 JU "Druga gimnazija" 62.186 30.842 30.842 30.842

  21030005 JU "Peta gimnazija" 2.000 0 0 0

  21030014 JU "Srednja zubotehnička škola" 700 700 700 700

  21030020 JU "Srednja škola za saobraćaj i komunikacije" 5.000 5.000 5.000 5.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut 10.000 10.000 10.000 10.000

  22020006 JU "MES-Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 12.000 12.000 20.000 20.000

  22020007 JU "Muzej Sarajeva" 2.000 5.000 5.000 5.000

  22020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" 11.245 2.000 0 0

  22020014 JU "Muzej Alija Izetbegović" 14.850 10.000 10.000 10.000

  12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo 24.000 24.000 24.000 24.000

  13020001 Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" 86.750 85.000 85.000 85.000

  14020001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve 96.554 0 0 0

  17020001 Uprava policije 100.000 0 0 0

  21020004 JU OŠ "Hašim Spahić" 7.978 0 0 0

  21020005 JU OŠ "Podlugovi" 3.000 0 0 0

  21020008 JU OŠ "Vladislav Skarić" 8.000 0 0 0

  21020009 JU OŠ "Hasan Kikić" 17.577 14.000 14.000 14.000

  21020010 JU OŠ "Alija Nametak" 91.759 0 0 0

  21020011 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" 24.000 4.000 4.000 4.000

  21020012 JU OŠ "Safvet beg Bašagić" 121.580 0 0 0

  21020013 JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" 0 0 0 0

  21020014 JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" 43.318 8.000 8.000 8.000

  21020015 JU OŠ "Nafija Sarajlić" 11.134 6.000 6.000 6.000

  21020017 JU "Katolički školski centar" - osnovna škola 7.000 7.000 7.000 7.000

  21020018 JU "Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju" 3.000 2.000 2.000 2.000

  21020019 JU "Prva osnovna škola" 13.000 11.000 11.000 11.000

  21020020 JU "Druga osnovna škola" 10.000 10.800 10.800 10.800

  21020021 JU "Treća osnovna škola" 10.216 10.300 10.300 10.300

  21020022 JU "Četvrta osnovna škola" 3.500 6.500 6.500 6.500

  21020023 JU "Peta osnovna škola" 5.285 4.000 4.000 4.000

  21020024 JU "Šesta osnovna škola" 2.857 2.000 2.000 2.000

  21020025 JU "Sedma osnovna škola" 7.585 6.300 6.300 6.300

  21020026 JU "Osma osnovna škola - Amer Ćenanović" 4.000 4.000 4.000 4.000

  21020029 JU OŠ "Malta" 5.000 5.000 5.000 5.000

  21020030 JU OŠ "Hrasno" 5.500 3.500 3.500 3.500

  21020031 JU OŠ "Grbavica I" 5.000 5.000 5.000 5.000

  21020032 JU OŠ "Grbavica II" 9.330 5.000 5.000 5.000

  21020033 JU OŠ "Pofalići" 5.171 5.000 5.000 5.000

  17

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421020034 JU OŠ "Velešički heroji" 5.000 5.000 5.000 5.000

  21020035 JU OŠ "Kovačići" 7.800 5.000 5.000 5.000

  21020036 JU Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" 2.500 0 0 0

  21020037 JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" 70.636 20.400 20.400 20.400

  21020039 JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" 2.340 0 0 0

  21020040 JU OŠ "Zahid Baručija" 34.650 2.650 2.650 2.650

  21020041 JU OŠ "Zajko Delić" 705 0 0 0

  21020042 JU OŠ "Izet Šabić" 800 800 800 800

  21020043 JU OŠ "Porodice ef. Ramić" 20.615 615 615 615

  21020045 JU OŠ "Osman Nakaš" 6.340 0 0 0

  21020046 JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" 1.324 0 0 0

  21020047 JU OŠ "Behaudin Selimanović" 14.444 0 0 0

  21020048 JU OŠ "Džemaludin Čaušević" 6.192 0 0 0

  21020049 JU OŠ "Meša Selimović" 4.167 0 0 0

  21020050 JU OŠ "Fatima Gunić" 14.070 0 0 0

  21020052 JU OŠ "Skender Kulenović" 10.512 0 0 0

  21020053 JU OŠ "Ćamil Sijarić" 4.929 0 0 0

  21020054 JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" 9.285 0 0 0

  21020055 JU OŠ "Umihana Čuvidina" 9.288 0 0 0

  21020056 JU OŠ "Avdo Smailović" 6.860 0 0 0

  21020057 JU OŠ "Edhem Mulabdić" 10.762 6.000 6.000 6.000

  21020058 JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" 10.576 8.200 8.200 8.200

  21020059 JU OŠ "Saburina" 6.440 4.500 4.500 4.500

  21020060 JU OŠ "Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković" 6.812 6.200 6.200 6.200

  21020061 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" 9.500 6.000 6.000 6.000

  21020062 JU OŠ "Vrhbosna" 10.001 4.700 0 0

  21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" 10.465 4.900 4.900 4.900

  21020065 JU "Deveta osnovna škola" 3.857 3.000 3.000 3.000

  21020066 JU OŠ "Mustafa Busuladžić" 5.545 0 0 0

  21020067 JU OŠ "Sokolje" 9.658 5.000 5.000 5.000

  21020069 JU OŠ "Stari Ilijaš" 700 0 0 0

  21020071 JU OŠ "Aneks" 6.711 0 0 0

  21030001 JU "Prva gimnazija" 12.930 0 0 0

  21030004 JU "Četvrta gimnazija 4.000 4.000 4.000 4.000

  21030005 JU "Peta gimnazija" 1.500 0 0 0

  21030007 JU "Prva bošnjačka gimnazija" 20.186 18.000 18.000 18.000

  21030008 JU "Katolički školski centar-Opća realna gimnazija" 2.500 2.500 2.500 2.500

  21030009 JU "Gimnazija Obala" 10.000 0 0 0

  21030010 JU "Srednja muzička škola" 1.500 0 0 0

  18

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421030011 JU "Srednja škola primjenjenih umjetnosti" 6.500 5.000 5.000 5.000

  21030012 JU "Srednja medicinska škola Sarajevo" 5.000 5.000 5.000 5.000

  21030013 JU "Srednja medicinska škola -Jezero" 11.000 0 0 0

  21030014 JU "Srednja zubotehnička škola" 1.500 1.500 1.500 1.500

  21030015 JU "Katolički školski centar-Srednja medicinska škola" 2.500 2.500 2.500 2.500

  21030024 JU "Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije 4.000 1.500 1.500 1.500

  21030025 JU "Srednja škola za okoliš i drvni dizajn" 6.268 0 0 0

  21030026 JU "Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti" 1.300 0 0 0

  21030032 JU "Srednjoškolski centar Nedžad Ibrišimović Ilijaš" 28.000 12.900 12.900 12.900

  21030033 JU "Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje" 872 0 0 0

  21040002 Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti 2.000 0 0 0

  21040003 Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti 20.000 20.000 20.000 20.000

  21040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 62.322 5.000 5.000 5.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 6.000 5.000 5.000 5.000

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 120.000 22.000 22.660 23.100

  21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 15.000 14.879 14.879 14.879

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 23.338 20.014 20.677 14.677

  21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik 2.000 2.000 2.000 2.000

  22020001 JU "Narodno pozorište" 10.000 15.000 15.000 15.000

  22020003 JU "Pozorište mladih" 5.000 5.000 5.000 5.000

  22020004 JU "Kamerni teatar 55" 20.000 20.000 20.000 20.000

  22020006 JU "MES-Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 7.000 7.000 7.000 7.000

  22020007 JU "Muzej Sarajeva" 24.000 25.000 25.000 25.000

  22020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" 6.000 2.000 0 0

  22020011 JU "Biblioteka Sarajeva" 524 0 0 0

  22020014 JU "Muzej Alija Izetbegović" 20.000 20.000 20.000 20.000

  23020001 Javna ustanova-Kantonalni centar za socijalni rad 5.000 0 0 0

  23060001 Kantonalna javna ustanova-Odgojni centar Kantona Sarajevo 5.000 0 0 0

  27010001 Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 914.700 848.700 848.700 848.700

  732120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti 10.000 0 0 0

  732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu 10.000 0 0 0

  22020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo"

  732130 Transferi od vanbudžetskih fondova 5.550.276 3.758.101 3.778.101 3.800.301

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 62.400 62.400 62.400 60.600

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 15.600 9.100 9.100 9.100

  21040021 Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet 289.500 2.400 2.400 2.400

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 86.000 26.000 46.000 70.000

  21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik 31.200 0 0 0

  19

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 422020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" 4.000 0 0 0

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 1.200 0 0 0

  21020018 JU "Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju" 167.658 152.000 152.000 152.000

  21040024 Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa klinikama 4.814.552 3.506.101 3.506.101 3.506.101

  23030001 Kantonalna javna ustanova-Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba 78.066 0 0 0

  733000 Donacije 1.353.013 889.500 882.003 884.785

  733100 Donacije 1.353.013 889.500 882.003 884.785

  733110 Domaće donacije 1.235.582 748.500 741.003 744.005

  13020001 Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" 5.000 5.000 5.000 5.000

  21030010 JU "Srednja muzička škola" 450 0 0 0

  21030013 JU "Srednja medicinska škola -Jezero" 299 0 0 0

  21030025 JU "Srednja škola za okoliš i drvni dizajn" 200 0 0 0

  21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta 77.396 35.000 35.000 35.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040009 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 50.358 5.000 5.000 5.000

  21040013 Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet 8.500 8.500 8.500 8.500

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 15.106 500 500 500

  21040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet 5.000 5.000 5.000 5.000

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 100 100 103 105

  22020001 JU "Narodno pozorište" 25.000 20.000 20.000 20.000

  23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 40.000 40.000 40.000 40.000

  23050001 Kantonalna javna ustanova-Dom za djecu bez roditeljskog staranja 71.315 47.000 47.000 47.000

  21020002 JU OŠ "9 maj" 3.000 0 0 0

  21020005 JU OŠ "Podlugovi" 3.000 0 0 0

  21020006 JU OŠ "Srednje" 3.000 0 0 0

  21020009 JU OŠ "Hasan Kikić" 3.000 0 0 0

  21020010 JU OŠ "Alija Nametak" 4.000 0 0 0

  21020012 JU OŠ "Safvet beg Bašagić" 4.000 0 0 0

  21020014 JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" 4.000 0 0 0

  21020016 JU OŠ "Hasan Kaimija" 3.000 0 0 0

  21020017 JU "Katolički školski centar" - osnovna škola 7.000 0 0 0

  21020018 JU "Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju" 2.000 0 0 0

  21020019 JU "Prva osnovna škola" 5.000 0 0 0

  21020020 JU "Druga osnovna škola" 4.000 4.000 4.000 4.000

  21020022 JU "Četvrta osnovna škola" 3.000 0 0 0

  21020027 JU "Osnovna muzička škola" 500 0 0 0

  21020028 JU OŠ "Čengić Vila I" 4.000 0 0 0

  21020030 JU OŠ "Hrasno" 4.000 0 0 0

  20

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421020032 JU OŠ "Grbavica II" 4.000 0 0 0

  21020033 JU OŠ "Pofalići" 4.000 0 0 0

  21020035 JU OŠ "Kovačići" 3.000 0 0 0

  21020037 JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" 500 0 0 0

  21020039 JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" 5.700 0 0 0

  21020040 JU OŠ "Zahid Baručija" 5.500 1.500 1.500 1.500

  21020041 JU OŠ "Zajko Delić" 240 0 0 0

  21020043 JU OŠ "Porodice ef. Ramić" 3.000 0 0 0

  21020044 JU OŠ "Zaim Kolar" 3.000 0 0 0

  21020046 JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" 3.000 0 0 0

  21020048 JU OŠ "Džemaludin Čaušević" 3.000 0 0 0

  21020051 JU OŠ "Aleksa Šantić" 15.377 0 0 0

  21020054 JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" 4.000 0 0 0

  21020058 JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" 6.601 0 0 0

  21020059 JU OŠ "Saburina" 3.000 0 0 0

  21020060 JU OŠ "Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković" 4.583 100 100 100

  21020061 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" 3.000 0 0 0

  21020062 JU OŠ "Vrhbosna" 3.000 0 0 0

  21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" 8.000 3.000 3.000 3.000

  21020068 JU "Deseta osnovna škola" 4.000 0 0 0

  21020069 JU OŠ "Stari Ilijaš" 3.000 0 0 0

  21020071 JU OŠ "Aneks" 3.000 0 0 0

  21030001 JU "Prva gimnazija" 1.000 0 0 0

  21030003 JU "Treća gimnazija" 4.000 0 0 0

  21030004 JU "Četvrta gimnazija 4.500 5.000 5.000 5.000

  21030005 JU "Peta gimnazija" 4.500 0 0 0

  21030007 JU "Prva bošnjačka gimnazija" 25.000 32.000 32.000 32.000

  21030009 JU "Gimnazija Obala" 3.000 0 0 0

  21030010 JU "Srednja muzička škola" 3.500 0 0 0

  21030017 JU "Elektrotehnička škola za energetiku" 5.000 0 0 0

  21030018 JU "Srednja elektrotehnička škola" 282 0 0 0

  21030023 JU "Srednja građevinsko-geodetska škola" 3.300 0 0 0

  21030024 JU "Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije 2.000 1.000 1.000 1.000

  21030025 JU "Srednja škola za okoliš i drvni dizajn" 22.300 0 0 0

  21030027 JU "Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn" 3.000 0 0 0

  21030031 JU "Srednjoškolski centar Hadžići" 7.387 0 0 0

  21030032 JU "Srednjoškolski centar Nedžad Ibrišimović Ilijaš" 3.000 0 0 0

  21030033 JU "Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje" 15.848 0 0 0

  21040002 Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti 40.550 50.000 50.000 50.000

  21

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 20.000 10.000 10.000 10.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 90.158 146.100 146.100 146.100

  21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 0 50.000 50.000 50.000

  21040008 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 0 5.000 5.000 8.000

  21040012 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija 4.000 0 0 0

  21040013 Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet 8.500 8.500 8.500 8.500

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 11.570 1.000 1.000 1.000

  21040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet 0 0 0 0

  21040019 Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija 60.100 88.300 88.300 88.300

  21040021 Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet 26.100 30.000 30.000 30.000

  21040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet 71.923 10.000 0 0

  21040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 40.000 20.000 21.000 21.000

  21040027 Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 30.150 20.000 20.000 20.000

  21040029 Univerzitet u Sarajevu - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava 11.400 11.000 11.000 11.000

  21040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik 7.000 4.000 4.000 4.000

  21040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut 7.000 7.000 7.000 7.000

  21060001 JU "Djeca Sarajeva" 4.200 0 0 0

  22020004 JU "Kamerni teatar 55" 20.000 20.000 20.000 20.000

  22020005 JU "Sarajevski ratni teatar" 4.500 0 0 0

  22020006 JU "MES-Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 40.500 23.500 25.000 25.000

  22020007 JU "Muzej Sarajeva" 26.000 25.000 25.000 25.000

  22020008 JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" 10.000 0 0 0

  22020015 JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 1.200 0 0 0

  23050001 Kantonalna javna ustanova-Dom za djecu bez roditeljskog staranja 20.000 6.000 6.000 6.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 0 0 0

  29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo 124.989 0 0 0

  733120 Donacije iz inostranstva 117.431 141.000 141.000 140.780

  21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" 3.360 0 0 0

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040029 Univerzitet u Sarajevu - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava 10.000 10.000 10.000 10.000

  23050001 Kantonalna javna ustanova-Dom za djecu bez roditeljskog staranja 2.000 2.000 2.000 2.000

  21030012 JU "Srednja medicinska škola Sarajevo" 5.000 5.000 5.000 5.000

  21030025 JU "Srednja škola za okoliš i drvni dizajn" 3.891 0 0 0

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 39.000 63.500 63.500 63.280

  21040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 0 50.000 50.000 50.000

  21040027 Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 46.500 10.000 10.000 10.000

  22

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 422020014 JU "Muzej Alija Izetbegović" 7.180 0 0 0

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 100 100 100 100

  1.4 KAPITALNI TRANSFERI 10.660.677 5.227.896 5.228.496 5.228.896

  741000 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 1.363.948 142.000 142.000 142.000

  741100 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 1.363.948 142.000 142.000 142.000

  741110 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada 1.021.972 100 100 100

  21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta 1.021.972 0 0 0

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  741120 Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija 341.976 141.900 141.900 141.900

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  21040015 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet 61.800 61.800 61.800 61.800

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 180.301 0 0 0

  22020015 JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 19.875 0 0 0

  33010003 Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja 80.000 80.000 80.000 80.000

  742000 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti 9.296.729 5.085.896 5.086.496 5.086.896

  742100 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti 9.296.729 5.085.696 5.086.296 5.086.696

  742110 Kapitani transferi od ostalih nivoa vlasti 9.296.729 5.085.696 5.086.296 5.086.696

  21040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 0 10.000 10.000 10.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  18030001 JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

  21040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 0 5.000 5.000 5.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 37.000 0 0 0

  21040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet 10.896 896 896 896

  21040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet 33.700 15.000 15.000 15.000

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 50.000 50.000 50.000 50.000

  21040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju 21.500 6.000 6.000 6.000

  21040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut 21.854 20.000 20.000 20.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  21040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka 30.000 30.000 30.000 30.000

  21040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 41.904 0 0 0

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 40.000 40.000 40.000 40.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  21040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet 117.000 0 0 0

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 0 20.000 20.600 21.000

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  23

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 421040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 598.568 0 0 0

  21040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 20.000 0 0 0

  21040023 Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet 1.500 0 0 0

  21040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 10.000 10.000 10.000 10.000

  26010001 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 7.262.807 3.878.300 3.878.300 3.878.300

  742200 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 0 200 200 200

  742210 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 0 200 200 200

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  21040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 0 100 100 100

  1.5 PRIHODI NO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 248.100 248.100 248.100 248.100

  777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 248.100 248.100 248.100 248.100

  777700 Prihodi po osnovi zaostalih obveza 248.100 248.100 248.100 248.100

  777770 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 248.100 248.100 248.100 248.100

  777776 Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada 100 100 100 100

  777778 Uplate zaostalih obveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda 248.000 248.000 248.000 248.000

  1.6 PRIHODI OD INTERNIH TRANSAKCIJA 1.372.509 1.372.509 1.372.509 1.372.509

  789000 Prihodi od internih transakcija 1.372.509 1.372.509 1.372.509 1.372.509

  789100 Prihodi od internih transakcija 1.372.509 1.372.509 1.372.509 1.372.509

  789110 Prihodi od internih transakcija 1.372.509 1.372.509 1.372.509 1.372.509

  789111 Prihodi od internih transakcija 1.372.509 1.372.509 1.372.509 1.372.509

  UKUPNO: PRIHODI 993.673.094 909.212.857 931.741.735 972.666.774

  4 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE811000 Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava 368.260 300.000 300.000 300.000

  811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 200.000 200.000 200.000 200.000

  811110 Primici od prodaje stalnih sredstava 200.000 200.000 200.000 200.000

  811111 Primici od prodaje zemljišta 200.000 200.000 200.000 200.000

  26010001 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

  811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 168.260 100.000 100.000 100.000

  811210 Primici od prodaje robnih rezervi 168.260 100.000 100.000 100.000

  811211 Primici od prodaje robnih rezervi 168.260 100.000 100.000 100.000

  31010001 Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

  UKUPNO: PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 368.260 300.000 300.000 300.000

  24

 • Eko kod OPIS

  Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.

  godinu

  Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2021. godinu

  Projekcija Budžeta Kantona Sarajevo za

  2022. godinu

  1 2 3 4

  8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA8.1 PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE 4.150.789 3.407.177 3.407.177 3.407.177

  813000 Primici od finansijske imovine 4.150.789 3.407.177 3.407.177 3.407.177

  813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama 2.077.085 1.310.000 1.310.000 1.310.000

  813210 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima 2.077.085 1.310.000 1.310.000 1.310.000

  813211 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima 1.632.454 1.100.000 1.100.000 1.100.000

  13010001 Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

  813211 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima 100.000 100.000 100.000 100.000

  18010001 Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

  813211 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima 344.631 110.000 110.000 110.000

  33010001 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  813600 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 2.073.704 2.097.177 2.097.177 2.097.177

  813610 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 2.073.704 2.097.177 2.097.177 2.097.177

  813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja 300.000 300.000 300.000 3