Click here to load reader

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014.GODINU o preciscavanju_files/Program... · 2017-11-01 · JP “Jedinstvo” Kladovo SADRŽAJ 1.PROFIL-Istorijat Preduzeća-Zakonski okvir-Organizaciona

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014.GODINU o preciscavanju_files/Program... · 2017-11-01 · JP...

 • JAVNO PREDUZEĆE “JEDINSTVO” K L A D O V O

  PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014.GODINU

  OSNIVAČ: Opština KladovoDelatnost: 3530Matični broj: 07213573Sedište: Kladovo, Dunavska 15

  Kladovo, septembar 2013.god.

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  SADRŽAJ

  1.PROFIL

  -Istorijat Preduzeća-Zakonski okvir-Organizaciona struktura

  2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2014.GODINE

  -Procena rezultata za 2013.godinu-Analiza poslovnog okruženja-Procena resursa javnog preduzeća

  3.MARKETING STRATEGIJA

  -Cenovna strategija-Pozicioniranje-Plan promotivnih aktivnosti

  4.PLAN PROIZVODNJE

  5.KADROVI

  6.FINANSIJSKI PLAN

  7. PRILOZI

  2

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  1.PROFIL

  Javno Preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode i toplote „Jedinstvo”Kladovo formirano je 01.04.1970. godine kod Okružnog privrednog suda u Zaječaru rešenjem br. FI 152/70 . Upisano je formiranje radne organizacije za vršenje poslova I zadataka u oblasti stambeno komunalne privrede na području opštine Kladovo pod nazivom Stambeno komunalno preduzeće Kladovo. Predmet poslovanja preduzeća je oblast stambene privrede I oblast komunalnih delatnosti, i do danas je pretrpelo niz transformacija. Prvobitni naziv preduzeća bio je „22 septembar”, a zatim još i „Elin”, „Opeka” i JKP”Jedinstvo”.

  Današnji naziv Javno Preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode i toplote „Jedinstvo” Kladovo datira iz 2001. godine kada se upisuje kod trgovinskog suda u Zaječaru po rešenju br. FI-209/02 od 08.04.2002.godine , a upisano u registar Privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre Beograd br. BD 26726/2005. Od 27.06.2005. godine.

  Sve transformacije preduzeća nastale su izmenama zakonskih propisa , odlukama SO Kladovo , a radi rešavanja stambenih i komunalnih potreba građana opštine Kladovo.

  Do 1989. godine Preduzeće je obavljalo poslove u oblasti : čistoće grada , gradskog zelenila , pijace ,organizacije vašara , pogrebnih usluga , snabdevanje vodom i toplotnom energijom , prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda . Danas JP,,Jedinstvo,, Kladovo pored osnovne delatnosti proizvodnje i distribucije vode i toplote obavlja i delatnosti vezane za mašinsku obradu,viklovanje motora i održavanje kućnih instalacija vode,kanalizacije i grejanja.

  U svom sastavu JP”Jedinstvo” Kladovo ima sledeće radne jedinice :

  1. RJ „Toplana”2. RJ „Vodovod i kanalizacija”3. RJ „Tekuće i investiciono održavanje” i 4. Službu zajedničkih poslova.

  Sedište preduzeća je u Kladovu ,u ulici Dunavskoj br. 15. Šifra delatnosti je 3530,matični broj 07213573 , registarski br. 6137005625 , PIB 100696048.

  3

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2014. GODINE

  JP“Jedinstvo“ Kladovo postoji i funkcioniše na teritoriji opštine Kladovo,koja se protežena gradsko područje i većinu seoskih područja .Raspolaže sa oko 433 aktivnih pravnih lica priključenih na vodu,grejanje i kanalizaciju, 10647 fizičkih lica priključenih na vodovodnu mrežu i oko 1/3 priključenih na kanalizacionu mrežu, kao i 1795 fizičkih lica priključenih na grejanje kroz vid zajedničkog stanovanja. Konkurenciju na ovom tržištu nemamo.

  U resurse JP“Jedinstvo“ Kladovo ubrajamo nekretnine - objekte toplana u Kladovu (dve) i Brzoj Palanci(jedna) .Takođe raspolaže objektima i opremom za pružanje usluga za proizvodnji i distribuciji vode i kanalizacije (9 vodosistema koja nisu međusobno povezana u jednu celinu) .

  3.MARKETING STRATEGIJA

  Kod izrade kalkulacija cena vode i grejanja, cena koštanja proizvoda i usluga nije u funkciji sticanja profita, već pokriva najnužnije troškove za normalno funkcionisanje.

  JP "Jedinstvo" Kladovo planira povećanje cena od 01.01.2014.god. i to za vodu i kanalizaciju 5 % (bez cena poslovnog prostora), kao i za grejanje 5 % u odnosu na postojeće cene ,za korisnike sa ugrađenim mernim uređajima . Kod korisnika koji usluge isporuke toplotne energije plaćaju po kvadraturi ,taj procent je 3,97 % za poslovni prostor i 3,12 % za stambeni prostor.

  4

 • JP “Jedinstvo” KladovoKALKULACIJA CENE VODE

  NAZIV TROŠKOVAMaterij.I tek.održ.opreme 11.104.300Kancel.materijal 350.000Štamparske usluge 500.000Utrošena drva 43.000Gorivo za vozila 4.000.000El.energija 10.217.000PTT troškovi 580.000Bakt. pregled vode 3.000.000Nabavka hlora 350.000Izvoženje smeća 175.000HTZ oprema 300.000Amortizacija 2.743.300Zarade radnika 43.514.071Doprin.na ter.poslod. 8.017.477Dnevnice 250.000Prevoz radnika 1.676.000Reprez.I hrana za radnike 450.000Premije osig.imovine 550.000Jub.nagrad.,solid.pom.,otpr. 2.120.000Naknade član. nadzornog odbora 360.000Bankarske usluge 200.000Kamata po kratk.kreditu 1.360.000SVEGA TROŠKOVI : 91.860.148UKUPNI PRIHODI 79.365.880NEGATIVNA RAZLIKA 12.494.268

  VODA I KANALIZACIJA PRIHODI PO VAŽEĆIM CENAMA

  VODA – stambeni prostor 1. 177 . 609 m ³ x 34,55 din/ m ³ = 4 0 . 686 . 391 51,27 % KANALIZACIJA – stambeni prostor 628.278 m³ x 24,96 din/ m³ = 15. 681 . 819 19, 76 %VODA - poslovni prostor 200.356 m³ x 85,34 din/ m³ = 17.098.381 21,54 %KANALIZACIJA – poslovni prostor 115.198 m³ x 51,21 din/ m³ = 5. 899 . 289 7, 43 % UKUPNO : 79 . 365 , 880 100 %

  NEGATIVNE RAZLIKEVODA – stambeni prostor 12 . 494 . 268 X 5 1 , 27 % = 6 . 405 . 811 KANALIZACIJA – stambeni prostor 12. 494 .268 X 19, 76 % = 2 . 468 . 867 VODA - poslovni prostor 12. 494 .268 X 21,54 % = 2 . 691 . 265 KANALIZACIJA – poslovni prostor 12. 494 .268 X 7, 43 % = 9 28 . 3 25

  PROJEKICIJA PRIHODAVODA – stambeni prostor 40.686.391 + 6. 405 . 811 = 47. 092 . 202 KANALIZACIJA – stambeni prostor 15. 681 . 819 + 2. 468 . 867 = 1 8 . 150 . 686 VODA - poslovni prostor 1 7 . 098 . 381 + 2. 691 . 265 = 19. 789 . 646 KANALIZACIJA – poslovni prostor 5.899.289 + 9 28 .3 25 = 6. 8 27 . 614 UKUPNO : 9 1 . 860 . 148

  PROSEČNA CENAVODA – stambeni prostor 47. 092 . 202 : 1. 177 . 609 = 39 , 99 din/ m³KANALIZACIJA – stambeni prostor 18. 150 . 686 : 6 28 . 278 = 28, 89 din/ m³VODA - poslovni prostor 19. 789 . 646 : 200.356 = 98,77 din/ m³KANALIZACIJA – poslovni prostor 6.8 27 . 614 : 115.198 = 59, 27 din/ m³

  5

 • JP “Jedinstvo” KladovoKALKULACIJA CENE GREJANJA

  PARAMETRI :Potrošnja (kg) Cena (din/kg) Toplotna moć (Hd=KJ/kg)

  mazut 1.800.000 69,32 40.739ugalj 900.000 11,65 16.513

  Specifična potrošnja g=140 kWh/m²Troškovi el.energije 6.783.000 din/god

  Troškovi pripreme i vode 300.000 din/godFiksni troškovi godišnje 53.257.700 din/god

  m² / godišnje 385,33 din/m² godišnjem² / mesečno 385,33 / 12 = 32,11 din/m² mesečno

  Grejna površina (m²)Stambeni prostor 91.238,03Poslovni prostor 46.974,34

  Ukupno : 138.212,37

  mazut 15.024.204 kWhugalj 2.885.400 kWh

  Ukupno proizvedena energija (ugalj i mazut) 17.909.604 kWh

  CENA PO kWh -VARIJABILNI TROŠKOVI

  Tv = 3600 x Cgor. / (Hd x ƞi x ƞm) din/kWh

  Tv mazut = 3.600 x 69,32 / 40.739 KJ/kg x 0,82 x 0,9 = 8,30 din/kWhTv ugalj = 3.600 x 11,65 / 16.513 KJ/kg x 0,7 x 0,9 = 4,03 din/kWh Tv maz./ug. = 7,62 din/kWh

  Tv voda = 300.000 din. / 17.909.604 kWh = 0,02 din/kWhTv struja= 6.783.000 din. / 17.909.604 kWh = 0,38 din/kWh

  X – stambeni prostor(66%) Y– poslovni prostor (34%)

  X : Y = 1 : 1,50,66 X + 0,34 Y = 7,62 Y = 1,5 X =>X =6,52cena stambenog prostora = X + Tv voda + Tv struja = 6,52 + 0,02 +0,38 = 6,92 din/kWhcena poslovnog prostora = cena stambenog prostora x 1,5 = 10,38 din/kWh

  stambeni prostor = 6,92 din/kWh poslovni prostor = 10,38 din/kWh

  CENA PO OPRAVDANIM FIKSNIM TROŠKOVIMA

  Tf = 53.257.700 din. / 138.212,37 m² = 385,33 din/ m²

  NAJVIŠA PROSEČNA CENA

  PARAMETRI : g = 140 kW/m²n = 12 meseci

  Cg max = (Tf + Tv x g ) / n

  sa stvarnim troškovimaCg max = (385 din/m² + 8,02 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 125,65 din/m² (prosečno)Cg max = (385 din/m² + 6,92 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 112,82 din/m² stambeniCg max = (385 din/m² +10,38 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 153,18 din/m² poslovni

  po uredbiCg max = (360 din/m² + 8,02 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 123,57 din/m² (prosečno)Cg max = (360 din/m² + 6,92 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 110,73 din/m² stambeniCg max = (360 din/m² +10,38 din/kWh x 140 kW/m²) / 12 = 151,10 din/m² poslovni

  6

 • JP “Jedinstvo” Kladovo Plan korekcije cena za 2014.god.

  Cena vode (din/m³)-Planirani rast 5% od 01.01.2014.god.Datum primene Stambeni prostor Poslovni prostor

  01/03/12 29,87 85,3401/08/12 32,59 85,3401/08/13 34,55 85,3401/01/14 36,28 85,34

  Cena kanalizacije (din/m³)- Planirani rast 5% od 01.01.2014.god.Datum primene Stambeni prostor Poslovni prostor

  01/03/12 21,78 51,2101/08/12 23,55 51,2101/08/13 24,96 51,2101/01/14 26,21 51,21

  Cena grejanja (din/m²)- Planirani rast 3,12% (stambeni prostor) i 3,97% (poslovni prostor ) od 01.01.2014.god.

  Datum primene Stambeni prostor Poslovni prostor01/03/12 81,90 148,5201/08/12 90,00 148,5201/11/12 101,30 137,1001/08/13 107,38 145,3301/01/14 110,73 151,10

  Cena grejanja sa mernim uređajem(din/kwh)- Planirani rast 5 % od 01.01.2014.god.

  Datum primene Stambeni prostor Poslovni prostor01/03/12 4,00 11,2801/08/12 5,00 11,2801/11/12 6,12 9,1801/08/13 6,49 9,7301/01/14 6,82 10,22

  7

 • JP “Jedinstvo” KladovoKriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, rekreaciju radnika,

  propagandu i prezenataciju1. Pomoć radnicima 2. Rekreacija radnika3. Propaganda i prezentacijaKriterijumi su usvojeni na sednici Upravnog odbora od 14.02.2005.god. odlukom broj

  301.

  POMOĆ RADNICIMARadnici JP “Jedinstvo”Kladovo ostvaruju prava na pomoć na teret poslovanja u

  slučajevima kada je ugrožena njihova egzistencija, ili egzistencija njihove porodice, a u sledećim slučajevima: bolest, povreda, smrt, šteta na objektu za stanovanje izazvana elementarnom nepogodom, požarom, ratnim razaranjem ili drugom stihijom ili većom havarijom, izuzetno teška socijalna situacija.

  U pojedinačnim slučajevima, po zahtevima radnika odlučuje Nadzorni odborpreduzeća. U 2014 godini za ove namene može se utrošiti najviše do 800.000 din.

  REKREACIJA RADNIKARadnici preduzeća mogu organizovati rekreativne aktivnosti na teret poslovanja

  preduzeća.O utrošku sredstava za ove namene odlučuje Nadzorni odbor preduzeća u posebnom

  programu rekreativnih aktivnosti koji predlaže komisija koju obrazuje sindikat, odnosnosindikati na paritetnom principu.

  Za ove namene može se utrošiti najviše do 0,2 % fakturisane realizacije na godišnjemnivou. Za plansku 2014. godinu planira se iznos od 250.000 dinara.

  PROPAGANDA U planskoj 2014.godini za potrebe propagande nisu planirana sredstva , ali se ovi

  poslovi obavljaju u okviru svakodnevnih aktivnosti radnika i poslovodstva neposrednimkontaktom sa korisnicima što predstavlja i preduslov uspešnog obavljanja poverenih poslova.

  REPREZENTACIJA U skladu sa poslovnim običajima i domaćinskim poslovanjem može se utrošiti do 0,4 %naplaćene realizacije za troškove reprezentacije. U 2014. god. predviđena su sredstva od 900.000 din. i to :

  1. u prostorijama preduzeća za osveženje poslovnih partnera, topli i hladninapici do 200.000

  2. u ugostiteljskim objektima, ishrana i osveženje poslovnih partnera koji dođusa područja izvan teritorije opštine Kladovo 450.000

  3. hrana za produženi rad radnika angazovanih na intervencijama do 250.000O ovim troškovima za potrebe reprezentacije odlučuje direktor preduzeća kao i za

  svečano obeležavanje državnih praznika i dana osnivanja preduzeća (1.april)

  8

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  POSLOVODSTVO PREDUZEĆA

  Direktor preduzeća: predstavlja i zastupa preduzeće organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje preduzeća u skladu sa

  Zakonom, aktima preduzeća i odlukama Nadzornog odbora predlaže akta koje donosi Nadzorni odbor donosi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta odlučuje o pojedinačnim pravima i odgovornostima radnika preduzeća u skladu sa

  Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu imenuje i razrešava lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u preduzeću sprovodi odluke Nadzornog odbora obavlja i druge poslove utvrdjene Statutom i aktima preduzeća, kao i druge poslove

  koji Republičkim zakonom, Statutom nisu stavljeni u delokrug drugih organa.Direktora preduzeća imenuje osnivač, na predlog Nadzornog

  odbora.Direktor samostalno donosi Odluke iz svoje nadležnosti i odgovoran je za rezultate

  poslovanja i zakonitost rada preduzeća.

  9

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  4.PLAN PROIZVODNJE

  Fizički obim proizvodnje - usluga(u jedinicama mere)

  Red.br.

  Nazivproizvoda

  usluge

  Jed.mere

  Ostvareno2012

  Plan2013

  Procena 2013

  Plan2014

  indeks

  5/4 6/4 7/61 2 3 4 5 6 7 8 9 102 Grejanje m² 1.500.000 1.510.000 1.550.000 1.550.000 1,01 1,03 1,003 Voda i kanaliz. m³ 2.275.600 2.500.000 2.250.000 2.300.000 1,10 0,99 1,024 Razne usluge čas 29.000 26.000 28.000 36.000 0,90 0,97 1,00

  Ukupan prihod

  Red.br.

  Nazivproizvoda

  usluge

  Ostvareno2012

  Plan2013

  Procena 2013

  Plan2014

  indeks

  4/3 5/3 6/51 2 3 4 5 6 7 8 92 Grejanje 142.848.775 172.272.972 158.052.336 170.811.580 1,21 1,11 1,083 Voda i kanal. 80.491.479 89.048.639 82.705.011 85.988.483 1,11 1,03 1,044 Raz.usluge 28.956.389 26.350.000 28.907.503 36.034.785 0,91 1,00 1,255 Subvencija - - - - - - -6 Državna davanja - - - - - - -7 Ukupno 252.296.643 287.671.611 269.664.850 292.834.848 1,14 1,07 1,09

  Ukupni troškovi i rashodi(u dinarima)

  Red.br.

  Vrste troškausluge

  Ostvareno2012

  Plan2013

  Procena 2013

  Plan2014

  indeks

  4/3 5/3 6/51 2 3 4 5 6 7 8 92 Grejanje 174.846.094 196.438.719 159.851.613 196.766.700 1,12 0,91 1,233 Voda i kanalizacija 80.625.727 87.432.892 102.740.884 91.860.148 1,08 1,27 0,894 Razne usluge 5.961.200 3.800.000 4.300.000 4.208.000 0,64 0,72 0,985 Subvencija - - - - - - -6 Državna davanja - - - - - - -7 Ukupno 261.433.021 287.671.611 266.892.497 292.834.848 1,10 1,02 1,10

  10

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  5.KADROVIR.br. Kvalifikacija

  NK PK KV SSS VKV VŠS VSS PLAN2013

  PLAN2014

  Indeks2013/2014

  Osnovna delatnost

  17 4 41 15 15 2 1 95 95 1,00

  Administracija 1 / / 7 1 5 5 19 19 1.00Menadžment / / / / / / 1 1 1 1.00Ukupno 18 4 41 22 16 7 7 115 115 1.00

  Red.br.

  Kvalifikacionastruktura

  Plan 2013

  Procena2013

  Plan 2014

  Indeks4/3

  Indeks 5/4

  1 2 3 4 5 6 7

  2 NK 18 18 18 1,00 1,003 PK 4 4 4 1,00 1,004 KV 40 40 40 1,00 1,005 SSS 27 27 27 1,00 1,006 VKV 12 12 12 1,00 1,007 VŠ 7 7 7 1,00 1,008 VSS 7 7 7 1,00 1,009 UKUPNO 115 115 115 1,00 1,00

  Tabela po godinama starostiStarosnastruktura

  K V A L I F I K A C I J A

  Godina NK PK KV SSS VKV VŠS VSS Ukupnoradnika

  Od 20 do 30God. / / 5 4 1 2 / 12Od 30 do 40God. 3 1 14 6 1 1 1 27Od 40 do 50God. 8 1 8 10 2 1 3 33Od 50 do 60God. 3 2 10 7 7 3 3 35Preko 60God. 4 / 3 / 1 / / 8UKUPNO 18 4 40 27 12 7 7 115

  Red.br.

  Starosnastruktura

  Plan 2013

  Procena2013

  Plan 2014

  Indeks4/3

  Indeks 5/4

  1 Godina 3 4 5 6 72 Od 20 do 30

  God.12 12 12 1,00 1,00

  3 Od 30 do 40God.

  28 28 28 1,00 1,00

  4 Od 40 do 50God.

  25 25 27 1,00 1,08

  5 Od 50 do 60God.

  45 45 44 1,00 0,97

  6 Preko 60God.

  5 5 4 1,00 0,80

  7 UKUPNO 115 115 115 1,00 1,00

  11

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  Red.br.

  Godineradnog staža

  Plan 2013

  Procena2013

  Plan 2014

  Indeks4/3

  Indeks 5/4

  1 Godina 3 4 5 6 72 1-5 18 13 16 0,72 1,233 6-10 12 11 13 0,92 1,184 11-15 18 13 15 0,72 1,155 16-20 9 13 14 1,44 1,086 21-25 20 21 10 1,05 0,487 26-30 12 18 14 1,5 0,788 31-35 19 20 21 1,05 1,059 36-40 7 6 10 0,86 1,67

  10 preko 40 0 0 2 - - UKUPNO 115 115 115 1,00 1.00

  U 2014.god. planirana su ukupno 115 radnika odnosno na nivou planiranih u 2013.god.

  12

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  6. FINANSIJSKI PLAN

  I PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA 247.300.0631. Prihod od grejanja 165.111.580 - poslovni prostor 62.846.529

  - stambeni prostor 102.265.051 2. Prihod od vode i kanalizacije 82.188.483 - poslovni prostor 22.997.669 - stambeni prostor 59.190.814

  3. Razne usluge 36.034.785 - usluge opravke i održavanja 25.000.000 - usluge vodene cisterne 9.000.000 - usluge fekalne cisterne i Volvo 1.834.785 - usluge rada rovokopača 200.000

  4. Prihodi od kamata 9.500.000

  II UKUPNI PLANIRANI PRIHODI ZA 2014.g.(1+2+3+4) 292.834.848

  13

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  PLANIRANI POSLOVNI RASHODI PROJEKCIJA 201 4 .

  I TROŠKOVI ROBE I USLUGA 202.038.300

  troškovi energenata 136.551.000I. mazut 1.800.000kg x 69,32 124.776.000II. ugalj 1.000t x 11.650 11.650.000III. drva 125.000

  Troškovi el.energije 17.000.000 materijal i usluge za tek.održ. 16.087.300 gorivo i maziva za vozila i reg. voz. 6.000.000 amort.objekta i opreme 7.000.000 troš. bakt.pregl.vode i hem.anal. 3.000.000 nabavka hlora 350.000 izvoženje smeća 350.000 kanc.mater.časop.sl.gl.publ.i semi. 700.000 štamparske usluge 1.000.000 zaštita na radu i HTZ oprema 600.000 premije osiguranja imovine i lica 1.000.000 PTT usluge i usluge transporta 900.000 bankarske usluge 700.000 reprezentacija 900.000

  - topli i hladni napici u prost.preduz. 200.000- hrana za produženi rad radnika 250.000- repr.poslov.part.van opšt. Kladovo 450.000

  kamate po kratk.kred. i zatezne 6.000.000 ostali rashodi 3.000.000 naknade za koriscenje voda 900.000

  II RASHODI ZA ZAPOSLENE 90.796.548

  ● zarade zaposlenih 70.919.071 ● doprinosi na teret poslod. 13.077.477● troškovi prevoza radn. 2.450.000● Dnevnice 500.000 ● jubilarne nagrade(8 radnika) 500.000● solidarna pomoć za slučaj bolesti 500.000● solidarna pomoć za slučaj smrti 300.000 ● učešće radnika na sportskim igrama 280.000● davanja poklon paketića deci zaposl. 200.000● otpremnine pr.odl.u penz. (5 radnika) 1.100.000● prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika 250.000● isplata članovima Nadzornog odbora 720.000

  III UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2014.g. (I+II) 292.834.848

  14

 • JP “Jedinstvo” KladovoUkupan prihod

  Red.br.

  Naziv proizvodausluge

  Plan2013

  Procena 2013

  Plan2014

  indeks4/3 5/3 5/4

  1 2 3 4 5 6 7 81 grejanje 172.272.972 158.052.336 170.811.580 0,92 0,99 1,082 voda i kanalizacija 89.048.639 82.705.011 85.988.483 0,93 0,97 1,043 Raz.usluge 26.350.000 28.907.503 36.034.785 1,10 1,37 1,254 subvencija - - - - - -5 ukupno 287.671.611 269.664.850 292.834.848 0,94 1,02 1,09

  Iz prikazane tabele poslovnih prihoda procenjeni prihodi za 2013.godinu su manji u odnosu na planirane za 18.006.761 din. ,planirani za 2014.god. u odnosu na planirane za 2013.god. su veći za 5.163.237 din., a planirani za 2014.god. u odnosu na procenjene za 2013.god. su veći za 23.169.998 din.

  Ukupni troškovi i rashodi (u dinarima)

  Poslovni rashodi za 2014. su povećani u odnosu na procenu realizacije za 2013.godinu za 25.942.351 din .

  15

  Plan Plan index2012 2013 2013 2014 4/3 5/3 6/5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 121.301.009 130.625.000 116.700.000 136.551.000 1,08 0,96 1,172 14.198.466 19.000.000 17.000.000 17.000.000 1,34 1,20 1,003 12.131.661 22.609.899 22.000.000 16.087.300 1,86 1,81 0,734 5.022.732 4.500.000 4.500.000 6.000.000 0,90 0,90 1,335 6.521.002 6.500.000 6.500.000 7.000.000 1,00 1,00 1,086 1.903.173 3.000.000 2.850.000 3.000.000 1,58 1,50 1,057 206.710 250.000 250.000 350.000 1,21 1,21 1,408 301.650 300.000 300.000 350.000 0,99 0,99 1,179 872.112 600.000 600.000 700.000 0,69 0,69 1,1710 994.480 1.000.000 950.000 1.000.000 1,01 0,96 1,0511 46.406 800.000 800.000 600.000 17,24 17,24 0,7512 1.186.472 1.200.000 900.000 1.000.000 1,01 0,76 1,1113 876.772 800.000 800.000 900.000 0,91 0,91 1,1314 362.300 500.000 500.000 700.000 1,38 1,38 1,4015 251.722 200.000 200.000 200.000 0,79 0,79 1,0016 251.183 250.000 250.000 250.000 1,00 1,00 1,0017 433.557 450.000 450.000 450.000 1,04 1,04 1,0018 6.823.111 6.300.000 4.000.000 5.800.000 0,92 0,59 1,4519 343.886 300.000 150.000 200.000 0,87 0,44 1,3320 394.300 1.000.000 800.000 900.000 2,54 2,03 1,1321 6.638.326 2.000.000 2.000.000 3.000.000 0,30 0,30 1,5022 64.339.107 67.541.972 67.541.972 70.919.071 1,05 1,05 1,0523 11.547.339 12.454.740 12.454.740 13.077.477 1,08 1,08 1,0524 2.077.090 2.200.000 2.250.000 2.450.000 1,06 1,08 1,0925 441.098 500.000 450.000 500.000 1,13 1,02 1,1126 337.091 450.000 431.028 500.000 1,33 1,28 1,1627 185.901 500.000 199.981 500.000 2,69 1,08 2,5028 295.438 300.000 150.000 300.000 1,02 0,51 2,0029 232.118 250.000 229.390 280.000 1,08 0,99 1,2230 190.210 150.000 150.000 200.000 0,79 0,79 1,3331 655.878 540.000 182.688 1.100.000 0,82 0,28 6,0232 - 200.000 - 250.000 - - -33 - 400.000 340.650 720.000 - - 2,1134 70.721 - 12.048 - - 0,17 -

  261.433.021 287.671.611 266.892.497 292.834.848 1,10 1,02 1,10

  red.br. vrsta troška usluge Ostvarenje Procena

  Troš.energ.(maz.,ug.,drv.)Troš.el.energijeMater.i usl.tek.i inv.odr.opr.Goriv.i maz.za voz. i reg. voz.Amort.objek. i opremeTroš.bak.pregl. vod.i hem.an.Nabavka hloraIzvoženje smećaKanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.Štamparske uslugeZašt.na radu i HTZ opremaPremije osig. imovine PTT uslugeBankarske uslugeTopl.i hlad.napici u prost.preduz.Hrana za produzeni rad radnikaRepr.- posl. part.van ops.klad.Kamate na kratk.krediteZatezne kamateNaknad.za utroš. voduOstali rashodiZarade zaposlenihDopr.na ter.poslod.Prevoz radnikadnevniceJubilarne nagradeSol.pomoć za sl. bolestiSol. pomoć za sl.smrtiUčešće radn.na sport.igramaDavanja pokl.pak.deci zaposl.Otpremn.pril.odl. u penz.Preve. radne inv. i rek.odm.radn.Ispl. člana nadz. odboraIspl.po ugovoru o deluUkupno

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  BILANS STANJA

  IZNOS U 000 DINARA

  Gruparačuna

  POZICIJA AOP Plan2013REALIZACIJA

  2013PLAN 2014

  INDEKSRealizacija 201 3

  Plan2013Plan201 4Plan 2013

  AKTIVA

  A.STALNA IMOVINA(002+003+004+007)

  001 73.400 54.925 58.100 0,75 0,79

  00 I.NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 002 - - - - -01 II.NEMATERIJALNA ULAGANJA 003 - - - - -

  III.NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLO.SREDSTVA(005+006)

  004 73.400 54.925 58.100 0,75 0,79

  020,022,023,024,026,027(deo) i 028

  (deo)

  1.Nekretnine ,postrojenja,oprema 005 73.400 54.925 58.100 0,75 0,79

  021,025,027(deo)i028(deo)2.biološka sredstva 006 - - - - -

  IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI(008 + 009)

  007 - - - - -

  030 do 0321.Učešća u kapitalu 008 - - - - -

  033 do 039-0372.ostali dugoročni finansijski plasmani 009 - - - - -

  B.OBRTNA IMOVINA(011+012+017)

  010 72.267 93.091 91.700 1,29 1,27

  10 do15 I.ZALIHE 011 13.500 24.100 17.000 1,79 1,26II.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,PLASMANI I GOTOVINA(013+014+015+016)

  012 58.767 68.991 74.700 1,17 1,27

  20,21,22 1.potraživanja 013 53.700 65.000 70.000 1,21 1,3023-237 2.kratkoročni finansijski plasmani 014 - - - - -

  24 3.gotovinski ekvivalenti i gotovina 015 1.467 1.500 1.800 1,02 1,2327 i 28 osim 288 4.porez na dodatu vrednost i AVR 016 3.600 2.491 2.900 0,69 0,81

  288 III.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 017 - - - - -

  C.POSLOVNAIMOVINA(001+010)

  018 145.667 148.016 149.800 1,02 1,03

  29 D.GUBITAK IZNAD VISINEKAPITALA

  019 - - - - -

  E.UKUPNAAKTIVA(018+019)

  020 145.667 148.016 149.800 1,02 1,03

  88 F.VANBILANSNA AKTIVA 021 - - - - -

  16

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  Gruparačuna

  POZICIJA AOP Plan2013REALIZACIJA

  2013PLAN 2014

  INDEKSRealizacija 201 3

  Plan2013Plan201 4Plan 2013

  PASIVA

  A.KAPITAL(102+103+104+105+106-

  107-108)101 40.032 33.952 33.952 0,85 0,85

  30 I.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102 25.041 25.041 25.041 1,00 1,0031 II NEUPLAĆENI UPISAN KAPITAL 103 - - - - -32 III REZERVE 104 962 962 962 1,00 1,0033 IV REVALORIZACIONE REZERVE 105 - - - - -34 V NERASPOREĐENA DOBIT 106 14.029 7.949 7.949 0,57 0,57

  VI GUBITAK 107 - - - - -

  037 i 237 VII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 108 - - - - -

  B. DUGOROČNAREZERVISANJAI OBAVEZE

  (110+111+114+119)109 105.635 114.064 115.848 1,08 1,10

  40 I DUGOROČNA REZERVISANJA 110 - - - - -

  41 II DUGOROČNE OBAVEZE (112+113) 111 - - - - -

  1. DUGOROČNI KREDITI 112 - - - - -2. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 113 - - - - -III KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118) 114 105.635 114.064 115.848 1,08 1,10

  42 1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 115 48.800 67.700 70.196 1,39 1,4443 i 44 2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 116 4.721 8.400 9.200 1,78 1,95

  47 i 483. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OST. JAV. PRIHODA

  117 - - - - -

  45,46 i 49osim 498

  4. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR 118 52.114 37.964 36.452 0,73 0,70

  498 IV ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 119 - - - - -C. UKUPNA PASIVA

  (101+109)120 145.667 148.016 149.800 1,02 1,03

  89 D. VANBILASNA PASIVA 121 - - - - -

  17

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  BILANS USPEHAIZNOS U 000 DINARA

  Gruparačuna POZICIJA AOP PLAN 2013

  REALIZACIJA 2013

  PLAN 2014

  INDEKSRealiz. 2013

  Plan2013Plan2014Plan 2013

  A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJAI.POSLOVNI PRIHODI(202+203+204-205+206) 201 279.672 260.046 283.335 0,93 1,01

  60 i 61 1.prihodi od prodaje 202 279.672 260.046 283.335 0,93 1,01

  622.prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 - - - - -

  630 3.povećanje vrednosti zaliha učinaka 204 - - - - -

  631 4.smanjenje vred. zaliha učinaka 205 - - - - -64 i 65 5.ostali poslovni prihodi 206 - - - - -

  II.POSLOVNI RASHODI (208 do 212) 207 280.672 262.743 286.835 0,94 1,0250 1.nabavna vred.prodate robe 208 - - - - -51 2.troškovi materijala 209 176.735 142.200 175.638 0,80 0,99

  52 3.troš. zar.,nakn.zarada i ostali ličnirashodi 210 85.087 84.053 90.797 0,99 1,07

  544.troškovi amortizacije i rezervisanja 211 6.500 6.500 7.000 1,00 1,08

  53 i 55 5.ostali poslovni rashodi 212 12.350 29.990 13.400 2,43 1,09III.POSLOVNA DOBIT (201-207) 213 - - - - -IV.POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 1.000 2.697 3.500 2,70 3,50

  66 V.FINANSIJSKI PRIHOD 215 8.000 9.619 9.500 1,20 1,1956 VI.FINANSIJSKI RASHOD 216 7.000 4.150 6.000 0,59 0,86

  67 i 68 VII.OSTALI PRIHODI 217 - - - - -57 i 58 VIII.OSTALI RASHODI 218 - - - - -

  IX.DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA(213-214+215-216+217-218) 219 - 2.762 - - -X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA(214-213-215+216-217+218)

  220 - - - - -

  B. VANREDNE STAVKE - - - - -69 osim

  699 I. vanredni prihodi 221 - - - - -59 osim

  599 II. vanredni rashodi 222 - - - - -

  III.dobit po osnovu vanrednih stavki(221-222) 223

  - - - - -

  IV.gubitak po osnovu vanrednih stavki(222-221) 224

  - - - - -

  C. DOBIT PRE OPOREZIVANJA(219+223-220-224)

  225 - 2.762 - - -

  D.GUBITAK PRE OPOREZIVANJA(220+224-219-223)

  226 - - - - -

  E.POREZ NA DOBIT 227 - - - - -F.NETO DOBIT(225-227) 228

  - 2.762 - - -

  G.NETO GUBITAK(227-225)ili(226+227)

  229 - - - - -

  18

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  Investiciona ulaganja (u dinarima)R.br.

  Naziv objekta Ostvareno2012

  Plan2013

  Procena2013

  Plan2014

  Indeks5/4 6/4 6/5

  1 2 3 4 5 6 7 8 91 crpne stanice i

  podstanice(oprema)

  5.332.010 13.900.000 1.000.000 1.000.000 0,07 0,07 1,00

  2 Vozila - 6.000.000 2.500.000 8.500.000 0,42 1,42 3,403 baždarnica - - - - - - -4 Zgrada

  uprave i toplane

  592.457 4.500.000 600.000 5.000.000 0,13 1,11 8,33

  5 Toplovod 4.333.786 5.000.000 3.000.000 13.000.000 0,60 2,60 4,336 Radionice

  ek.krug- - - - - - -

  7 Toplana - - - 4.000.000 - - -8 Vodovodna

  mreža- - - 1.500.000 - - -

  9 Video nadzor objek.

  324.100 - - 400.000 - - -

  10 Poslovno inf.sistem

  375.246 - - 1.500.000 - - -

  11 Svega: 10.957.599 29.400.000 7.100.000 34.900.000 0,24 1,19 4,92*u 2013. god.planirana sredstva su iskorištena za:

  – rekonstrukciju zgrade uprave– izgradnju i rekonstrukciju dela toplovoda u Kladovu i Brzoj Palanci,– investiciono održavanje opreme,– opremanje podstanica automatskom regulacijom– video nadzor– računarska oprema

  *u 2014.god. planirana sredstva biće iskorištena za :- nabavku opreme podstanica,- rekonstrukciju zgrade uprave,- rekonstrukciju krova toplane i radionice ,- nabavku pumpi (cirkulacionih ,mazutnih ,utopnih , fekalnih i ...)- nabavku 2 vozila ( vodena cisterna i vozilo za intervencije).

  19

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  Tehnička struktura investicija – ukupno (u dinarima)R.br

  .Naziv

  objektaOstvareno 2012

  Plan2013

  Procena2013

  Plan2014

  Indeks5/4 6/4 6/5

  1 2 3 4 5 6 7 8 91 Građevinski

  objekti4.926.243 3.500.000 3.600.000 18.000.000 1,03 5,14 5,00

  2 Oprema 5.707.256 19.900.000 1.000.000 4.500.000 0,05 0,23 4,503 Ostalo 324.100 6.000.000 2.500.000 12.400.000 0,42 2,07 4,964 Svega: 10.957.599 29.400.000 7.100.000 34.900.000 0,24 1,19 4,92

  Izvori finansiranja – ukupno (u dinarima)R.br. izvori-

  sredstvaOstvareno

  2012Plan2013

  Procena2013

  Plan2014

  Indeks5/4 6/4 6/5

  1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sopstvena

  sredstva7.957.599 10.000.000 7.100.000 5.000.000 0,71 0,50 0,70

  2 Budžet grada

  3.000.000 4.000.000 - 15.000.000 - 3,75 -

  3 Bankarski krediti

  - 9.900.000 - 9.900.000 - 1,00 -

  4 Donacije - 5.500.000 - 5.000.000 - 0,91 -5 Svega: 10.957.599 29.400.000 7.100.000 34.900.000 0,24 1,19 4,92

  20

 • JP “Jedinstvo” KladovoPLANIRANA MASA ZARADA ZA 201 4 . god.

  1.Isplaćena bruto zarada za 2013.god.................................... 67.541.972 din.

  procenat povećanja 5 % ( 67.541.972 x 1,05 ) .................. 70.919.071 din.

  Zarade u 2014.god. - Plana)za radnikeMESEC(2014) BRUTO BROJ RADNIKAjanuar 5.807.025 114februar 5.780.985 114mart 5.736.041 114april 5.736.041 114maj 5.806.525 114jun 5.756.422 114jul 5.758.522 114avgust 5.757.922 114septembar 5.758.446 114oktobar 5.758.446 114novembar 5.758.446 114decembar 5.758.450 114ukupno 69.173.271 114

  b)za organe poslovodstva-direktor preduzećaMESEC(2014) BRUTO BROJ RADNIKAjanuar 144.900 1februar 144.900 1mart 144.900 1april 144.900 1maj 145.400 1jun 145.400 1jul 145.400 1avgust 146.000 1septembar 146.000 1oktobar 146.000 1novembar 146.000 1decembar 146.000 1ukupno 1.745.800 1

  Ukupno a+bMESEC(2014) BRUTO BROJ RADNIKAjanuar 5.951.925 115februar 5.925.885 115mart 5.880.941 115april 5.880.941 115maj 5.951.925 115jun 5.901.822 115jul 5.903.922 115avgust 5.903.922 115septembar 5.904.446 115oktobar 5.904.446 115novembar 5.904.446 115decembar 5.904.450 115ukupno 70.919.071 115

  21

 • JP “Jedinstvo” Kladovo

  7. PRILOZIZarade i izdaci u 2013.god. - Plan

  PRI LOG 1.PLAN(novčani iznosi u dinarima)

  MESEC ZARADA(iz programaposlovanja

  za2011god.)*

  Isplate po ugovorima

  Druga primanja(jubilarne

  nagrade,solid.pomoć,otpremnine)

  Naknada troškova (zaslužbena putovanja,za

  dolazak i odlazak sarada i za rad na terenu)

  Zarada izdobiti

  (dividenda)

  Brojzaposlenih

  Broj licaangažovanihpo ugovoru

  1 2 3 4 5 6 7 8januar 5.668.500 0 60.000 220.000 - 115 -februar 5.643.700 0 60.000 220.000 - 115 -mart 5.600.896 0 60.000 225.000 - 115 -april 5.600.896 0 510.000 225.000 - 115 -maj 5.668.500 0 65.000 225.000 - 115 -jun 5.620.783 0 65.000 225.000 - 115 -jul 5.622.783 65.000 250.000 225.000 - 115 3avgust 5.622.783 65.000 70.000 225.000 - 115 3septembar 5.623.282 65.000 250.000 225.000 - 115 3oktobar 5.623.282 65.000 70.000 225.000 - 115 3novembar 5.623.282 70.000 70.000 225.000 - 115 3decembar 5.623.285 70.000 260.000 235.000 - 115 3ukupno 67.541.972 400.000 1.790.000 2.700.000 - 115 3*bez poreza i doprinosa poslodavca*u 2013.god. planirana su sredstva za bruto zarade u iznosu od 67.541.972 din.

  – za otpremninu za odlazak u penziju ( 3 radnika) u iznosu od 540.000 din.– za jubilarne nagrade ( 5 radnika ) u iznosu od 450.000 din.

  Zarade i izdaci u 2013.god. - Procena

  PRILOG 2.(novčani iznosi u dinarima)

  MESEC ZARADA(iz PP OD i ZIP

  obrazaca)*

  Isplate po ugovorima

  Druga primanja(jubilarne

  nagrade,solid.pomoć,otpremnine)

  Naknada troškova (zaslužbena putovanja,za

  dolazak i odlazaksarada i za rad na

  terenu)

  Zarada izdobiti

  (dividenda)

  Brojzaposlenih

  Broj licaangažovanihpo ugovoru

  1 2 3 4 5 6 7 8januar 5.668.497 - - 214.282 - 115 -februar 5.643.698 - - 212.558 - 115 -mart 5.600.893 - 18.000 219.922 - 115 -april 5.600.894 - 447.028 274.724 - 115 -maj 5.668.498 - 39.497 236.608 - 115 -jun 5.620.781 - - 249.932 - 115 -jul 5.622.782 - 76.484 251.542 - 115 -avgust 5.622.783 56.775 182.688 206.359 - 115 3septembar 5.623.282 56.775 50.000 208.500 - 115 3oktobar 5.623.282 56.775 50.000 208.500 - 115 3novembar 5.623.282 56.775 50.000 208.530 - 115 3decembar 5.623.300 113.550 50.000 208.543 - 115 3ukupno 67.541.972 340.650 963.697 2.700.000 - 115 3

  22

 • JP “Jedinstvo” KladovoZarade i izdaci - Plan 2014.god. - Starozaposleni

  PRILOG 3.(novčani iznosi u dinarima)

  MESEC ZARADA(iz PP OD i ZIP

  obrazaca)*

  Isplate po ugovorima

  Druga primanja(jubilarne

  nagrade,solid.pomoć,otpremnine)

  Naknada troškova (zaslužbena putovanja,za

  dolazak i odlazaksarada i za rad na

  terenu)

  Zarada izdobiti

  (dividenda)

  Brojzaposlenih

  Broj licaangažovanihpo ugovoru

  1 2 3 4 5 6 7 8januar 5.951.925 60.000 286.600 240.000 - 115 3februar 5.925.885 60.000 286.600 240.000 - 115 3mart 5.880.941 60.000 66.600 240.000 - 115 3april 5.880.941 60.000 567.000 250.000 - 115 3maj 5.951.925 60.000 65.000 250.000 - 115 3jun 5.901.822 60.000 65.000 250.000 - 115 3jul 5.903.922 60.000 280.000 246.000 - 115 3avgust 5.903.922 60.000 70.000 246.000 - 115 3septembar 5.904.446 60.000 66.200 247.000 - 115 3oktobar 5.904.446 60.000 287.000 247.000 - 115 3novembar 5.904.446 60.000 70.000 247.000 - 115 3decembar 5.904.450 60.000 290.000 247.000 - 115 3ukupno 70.919.071 720.000 2.400.000 2.950.000 - 115 3*bez poreza i doprinosa poslodavca*planirana masa zarada za zaposlene u 2014.god. Formirana u skladu sa fiskalnim pravilima.Polazni osnov – isplaćena bruto zarada za 2013.g. uvećana za 5% .*sredstva za jubilarne nagrade planirana su za 8 (osam) radnika,sredstva za otpremnine planirana su za 5 (pet) radnika.PRILOG 4.

  RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima) br. Prethodna godina (Plan)

  Tekuća godina

  %tekuća/prethodna

  Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima

  1 - - -

  Ugovori o delu 2 - - -Autorski ugovori 3 - - -Troškovi naknada članovima nadzornog odbora

  4 400.000 720.000 -

  Ukupno(1+2+3+4) 5 400.000 720.000 -Za rad članova nadzornog odbora (3 člana) je predviđena isplata naknade počev od

  VII/2013 .PRI LOG 5.

  DRUGA PRIMANJA(u dinarima) br. Prethodna godina (Plan)

  Tekuća godina

  %tekuća/prethodna

  Otpremnine 1 540.000 1.100.000 2,04Solidarna pomoć 2 800.000 800.000 1,0000Ukupno(1+2) 3 1.340.000 1.900.000 1,42Jubilarne nagrade 4 450.000 500.000 1,11Ukupno(3+4) 5 1.790.000 2.400.000 1,34

  U toku 2013. godine predviđena su davanja po osnovu otpremnine za odlazak u penziju 3(tri) radnika a u 2014.god. to pravo stiču 5(pet) radnika .

  23

 • JP “Jedinstvo” KladovoPRI LOG 6.

  NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima) br. Prethodna godina (Plan)

  Tekuća godina

  %tekuća/prethodna

  Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu

  1 500.000 500.000 1,00

  Naknada troškova prevoza na službenom putu

  2 - - -

  Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta

  3 2.200.000 2.450.000 1,11

  Naknade troškova za smeštaj i ishranu na terenu

  4 - - -

  Ostale naknade troškova zaposlenima 5 - - -Ukupno(1+2+3+4) 6 2.700.000 2.950.000 1,09*sredstva za dolazak i odlazak sa posla isplaćuju se za sve radnike-putnike u iznosu od 100%vrednosti prevozne karte.

  PRI LOG 7.ZARADA IZ DOBITI (u dinarima) Prethodna

  godina (Plan)

  Prethodna godina

  (Realizacija)

  Tekuća godina

  %(3/1)*100

  %(3/2)*100

  1 2 3 4 5Zarade iz dobiti - - - - -

  PRI LOG 8.MESEC Jubilarne

  nagrade(Plan2013)

  Jubilarnenagrade

  (Realizacija2013)

  Jubilarnenagrade

  (Plan2012)

  Broj Primalaca

  (Plan2013)

  Broj Primalaca

  (Realizacija2013)

  Broj Primalaca

  (Plan2014)

  Prosek(1/4)

  Prosek(2/5)

  Prosek(3/6)

  %(3/1*100)

  %(7/9)*100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11januar - - - - - - - - - - -februar - - - - - - - - - - -mart - - - - - - - - - - -april 450.000 431.028 500.000 5 5 8 90.000 86.206 62.500 111 144maj - - - - - - - - - - -jun - - - - - - - - - - -jul - - - - - - - - - - -avgust - - - - - - - - - - -septembar - - - - - - - - - - -oktobar - - - - - - - - - - -novembar - - - - - - - - - - -decembar - - - - - - - - - - -

  ukupno 450.000 431.028 500.000 5 5 8 90.000 86.206 62.500 111 144

  Pojedinačnim Kolektivnim ugovorom JP”Jedinstvo”Kladovo predviđena su davanja na ime jubilarnih nagrada za navršenih 40,30,20 i 10 godina radnog staža provedenih u preduzeću .U toku 2014god. to pravo stiče 8 radnika i to : 30 godina staža - 1 radnik 20 godina staža - 1 radnik 10 godina staža – 6 radnika

  24

 • JP “Jedinstvo” KladovoPRI LOG 9. Otpremnine (u dinarima).

  MESEC Otpremnine(Plan2013)

  Otpremnine(Realizacija

  2013)

  Otpremnine

  (Plan2014)

  Broj primalaca

  (Plan2013)

  Broj primalaca

  (Realizacija2013)

  Broj primalaca

  (Plan2014)

  Prosek(1/4)

  Prosek(2/5)

  Prosek(3/6)

  %(3/1*100)

  %(7/9)*100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11januar - - 220.000 - - 1 - - 220.000 - -februar - - 220.000 - - 1 - - 220.000 - -mart - - - - - - - - - - -april - - - - - - - - - - -maj - - - - - - - - - - -jun - - - - - - - - - - -jul 180.000 - 220.000 1 - 1 180.000 - 220.000 122 82avgust - 182.688 - - 1 - - 182.688 - - -septembar 180000 - - 1 - - - - - - -oktobar - - 220.000 - - 1 - - 220.000 - -novembar - - - - - - - - - - -decembar 180.000 - 220,000 1 - 1 - - 220.000 122 -ukupno 540.000 182.688 1.100.000 3 1 5 180.000 182.688 220.000 204 82*planirana sredstva zbog potencijalnog odlaska radnika u penziju za 5 (pet) radnika.Radnici ispunjavaju jedan od zakonskih uslova za penziju.

  DIREKTOR ZORAN PETROVIĆ

  25