Presentasi askep diare

Embed Size (px)

Text of Presentasi askep diare

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  1/23

  ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAKDENGAN GANGGUAN SISTEM

  PENCERNAAN DIARE

  Kelompok IV

  Asep supriaiI!"a! pur!ama

  sari

  Is!a se"io#a"i

  $ulia s%ari&a'li!a#a"i

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  2/23

  Pe!(er"ia!

  Diare aala' )ua!( air )esar*e&ekasi+ e!(a! "i!,a )er)e!"uk-aira! a"au se"e!(a' -aira!. e!(a!emikia! ka!u!(a! air paa "i!,ale)i' )a!%ak ari keaaa! !ormal%ak!i /001200 ml sekali e&ekasi

  *He!ar#a!"o. /333+4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  3/23

  E"iolo(i

  1. Faktor infeksi

  -.Infeksi enteral

  -.Infeksi parenteral

  2. Faktor Malabsorbsi

  -.Faktor Makanan-.Faktor psikologis

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  4/23

  Ma!i&es"asi kli!is

  Mula1mula a!ak -e!(e!(. (elisa'.su'u "u)u' me!i!(ka". !apsu maka!)erkura!( kemuia! "im)ul iare4 Ti!,a

  mu!(ki! iser"ai le!ir a! a"auara'4 War!a "i!,a maki! lama)eru)a' ke'i,aua! kare!a )er-ampur

  e!(a! empeu4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  5/23

  Pa"o5siolo(i

  Gangguan osmoticAdanya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan

  tekanan osmotik dalam lumen usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air

  dan elektroloit ke dalam lumen usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan

  merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbul diare.

  Gangguan sekresiAkibat rangsangan tertentu misalnya toksin! pada dinding usus akan terjadi

  peningklatan sekresi" air dan elektrolit ke dalam lumen usus dan selanjutnya

  timbul diare kerena peningkatan isi lumen usus.

  Gangguan motilitas usus

  #iperperistaltik akan menyebabkan berkurangnya kesempatan usus untukmenyerap makanan sehingga timbul diare. $ebaliknya bila peristaltik usus

  menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan" selanjutnya

  dapat timbul diare pula.

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  6/23

  Pemeriksaa! pe!u!,a!(

  Pemeriksaa! "i!,a

  Makroskopis

  PH a! kaar (ula alam "i!,a

  6ila perlu i aaka! u,i )ak"eri Pemeriksaa! (a!((ua! keseim)a!(a!asam )asa alam

  ara'. e!(a! me!e!"uka! PH a! -aa!(a! alkali a!a!alisa (as ara'

  Pemeriksaa! kaar ureum a! krea"i!i! u!"uk me!(e"a'ui

  &aal (i!,al

  Pemeriksaa! elek"roli" "eru"ama kaar NA. K. Kalsium a!pos&a"4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  7/23

  Pe!a"alaksa!aa! meik Rehidrasi sebagai terapi (pemberian cairan)

  Dietetik (pemberian makanan)U!"uk a!ak i)a#a' / "a'u! a! a!ak ia"as / "a'u!e!(a! 66 kura!( ari 8 k( )erika! maka!a! ari

  ,e!is ASI . maka!a! 9 paa" a"au maka!a! paa"

  *!asi "im+ )ila a!ak "iak "er)iasa mi!um susu4U!"uk a!ak ia"as / "a'u! e!(a! 66 :8 k( )erika!maka!a! ,e!is maka!a! paa" a"au maka!a!-air;susu sesuai e!(a! ke)iasaa! maka! i ruma'4

  Obat-obatan

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  8/23

  Pe!a"alaksa!aa! kep4

  %antau &olume dan frekuensi terapi cairan intra&ena. %eriksa kecepatanaliran dan jumlah yang diabsorbsi setiap jam dan secara total. Ikuti &olume

  yang ditentukan dengan hati'hati bila pemberian makan per oral diberikan

  dalam hubungannya dengan cairan intra&ena. (bser&asi terhadap tanda

  kelebihan beban cairan ) edema" peningkatan tekanan darah" nadi kuat"

  pernafasan labored" dan krekels pada area paru.

  *imbang berat badan bayi setiap hari untuk membimbing kebutuhan cairan

  dan status klien.

  %antau haluaran urine dan pertahankan catatan masukan dan haluaran yang

  akurat termasuk muntah dan feses cair.

  +ntuk mencegah penularan infeksi" jamin terhadap ketaatan terhadap

  pencucian tangan yang baik dan protokol teknik schort untuk semua orang

  yang kontak dengan sekresi enterik.

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  9/23

  Pem)ua"a! laru"a! orali"

  Larutan garam gula Larutan garam tajin

  6a'a! "eriri ari 2se!ok "e' (ula pasir. =

  se!ok "e' (aram apura! / (elas *200 ml+ airma"a!(4Se"ela' iauk ra"a paa

  se)ua' (elas iperole'laru"a! (aram1(ula %a!(siap i(u!aka!4

  6a'a! "eriri ari >se!ok maka! mu!,u!(

  */00 (ram+ "epu!()eras. / se!ok "e' *?(ram+ (aram apur. 2li"er air4 Se"ela' imasak

  'i!((a me!ii' aka!iperole' laru"a! (aram1"a,i! %a!( siapi(u!aka!4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  10/23

  Takaran pemberian oralit

  U!"uk a!ak i )a#a' / "a'u! . @ ,am per"ama i)erika!/.? (elas 0rali"4 Sela!,u"!%a 0.? (elas se"iap kaliselesai )a);me!-re"

  U!"uk a!ak i)a#a' ? "a'u! *)ali"a+. @ ,am per"ama

  i)erika! @ (elas orali"4 Sela!,u"!%a / (elas se"iap kaliselesai )a);me!-re"

  U!"uk a!ak i a"as ? "a'u!. @ ,am per"ama i)erika! >(elas orali"4 Sela!,u"!%a /.? (elas se"iap kali selesai)a);me!-re"

  U!"uk a!ak ia"as /2 "a'u! a! e#asa. @ ,amper"ama i)erika! /2 (elas orali"4 Sela!,u"!%a 2 (elasse"iap kali selesai )a);me!-re"4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  11/23

  Pe!-e(a'a! Pe!%iapa! maka!a! %a!( 'i(ie!is

  Pe!%eiaa! air mi!um %a!( )ersi'

  Cu-i "a!(a! se)elum maka! Pem)eria! ASI eksklusi&

  6ua!( air )esar paa "empa"!%a *WC. "oile"+

  Tempa" )ua!( sampa' %a!( memaai

  6era!"as lala" a(ar "iak me!('i!((api maka!a!

  i!(ku!(a! 'iup %a!( se'a" Per'a"ika! ke)ersi'a! a! (iBi %a!( seim)a!( u!"uk pem)eria!

  maka!a! pe!ampi!( ASI se"ela' )a%i )erusia )ula!4

  Kare!a pe!ulara! ko!"ak la!(su!( ari "i!,a melalui "a!(a! ;sera!((a . maka me!,a(a ke)ersi'a! e!(a! me!,aika!

  ke)iasaa! me!-u-i "a!(a! u!"uk seluru' a!((o"a keluar(a4Cu-ila' "a!(a! se)elum maka! a"au me!%eiaka! maka!a!u!"uk sike-il4

  I!(a" u!"uk me!,a(a ke)ersi'a! ari maka!a! a"au mi!uma!%a!( ki"a maka!4 $u(a ke)ersi'a! pera)o"a! maka! a"aupu! ala")ermai! si ke-il4

  Teruska! Pem)eria! Air Susu I)u *ASI+

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  12/23

  Pe!(ka,ia! keaaa! umum

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  13/23

  Sistem Neurologi

  Subyekti! klie! "iak saar. kaa!(1kaa!(iser"ai ke,a!(

  #nspeksi! Keaaa! umum klie! %a!( iama"i mulaiper"ama kali )er"emu e!(a! klie!4 Keaaa! saki"iama"i apaka' )era". sea!(. ri!(a! a"au "iak"ampak saki"4 KeSaara! iama"i komposme!"is.

  apa"is. sam!ole!. elirium. s"upor a! koma4

  $alpasi! aaka' parese. a!es"esia.

  $erkusi! reeks 5siolo(is a! reeks pa"olo(is4

  Sistem $enginderaan

  Subyekti. klie! merasa 'aus. ma"a )erku!a!(1ku!a!(.

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  14/23

  Sistem #ntegumen

  Subyekti! kuli" keri!(

  inspeksi ! kuli" keri!(. sekresi seiki". selapu" mokosa keri!(

  $alpasi!"iak )erkeri!(a". "ur(or kuli" *keke!%ala! kuli" kem)ali alam /e"ik e'irasi ri!(a!. /12 e"ik e'irasi sea!( a! : 2 e"ik e'irasi )era" *a) IKA KUI. /3+4

  Sistem %ardio&askuler

  Subyekti! )aa! "erasa pa!as "e"api )a(ia! "a!(a! a! kaki "erasa

  i!(i!#nspeksi! pu-a". "eka!a! e!a ,u(ularis me!uru!. pulasisi i-"us -oris*1+. aaka' pem)esara! ,a!"u!(. su'u "u)u' me!i!(ka"4

  $alpasi! su'u akral i!(i! kare!a per&usi ,ari!(a! me!uru!. Ka,i&rekue!si. irama a! kekua"a! !ai4

  $erkusi! !ormal reup. ukura! a! )e!"uk ,a!"u!( se-ara kasar paa

  kausus iare aku" masi' alam )a"as !ormal *)a"as kiri umum!%a "iakle)i' ari 18 a! /0 -m ke ara' kiri ari (aris mis"er!al paa rua!(i!"erkos"alis ke .? a! 4

  'uskultasi! paa e'irasi )era" apa" "er,ai (a!((ua! sirkulasi.auskula"asi )u!%i ,a!"u!( S/. S2. murmur a"au )u!%i "am)a'a! lai!!%a4Ka,i "eka!a! ara'4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  15/23

  Sistem $ernaasan

  Subyekti! sesak a"au "iak

  #nspeksi! )e!"uk sime"ris. ekspa!si . re"raksi i!"erkos"al a"au su)-os"al4Ka,i &rekue!si. irama a! "i!(ka" kealama! per!a&asa!. aaka'pe!umpuka! sekresi. s"rior per!a&as i!spirasi a"au ekspirasi4

  $alpasi! ka,ik aa!%a massa. !%eri "eka! . kesemi"risa! ekspa!si. "a-"iremi"us *1+4

  'uskultasi! e!(a! me!((u!aka! s"e"oskop ka,i suara !a&as esikuler.i!"e!si"as. !aa a! urasi4 Aaka' ro!-'i. #'eeBi!( u!"uk me!e"eksiaa!%a pe!%aki" pe!%er"a seper"i )ro!-'o p!emo!ia a"au i!&eksi lai!!%a4

  Sistem $encernaan

  Subyekti! Kelapara!. 'aus

  #nspeksi! 6A6. ko!sis"e!si *-air. paa". lem)ek+. &rekue!sile)i' ari @kali alam se'ari. aaka' )au. iser"ai le!i a"au ara'4 Ko!"urpermukaa! kuli" me!uru!. re"raksi *1+ a!kesemi"risa! a)ome!4

  'uskultasi! 6isi!( usus *e!(a! me!((u!aka! ia&ra(ma s"e"oskope+.peris"al"ik usus me!i!(ka" *(ur(li!(+ : ?120 e"ik e!(a! urasi / e"ik4

  $erkusi! me!e!(ar aa!%a (as. -aira! a"au massa *1+. 'epar a! lie!"iak mem)esar suara "%mp'a!i4

  $alpasi! aaka'!%ueri "eka!. super5sial pemulu' ara'. massa *1+4Hepar a! lie! "iak "era)a4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  16/23

  Sistem $erkemihan

  Subyekti! ke!-i!( seiki" lai! ari )iasa!%a

  #nspeksi! "es"is posi"i& paa ,e!is kelami! laki1laki.apak la)io ma%or me!u"upi la)io mi!or. pem)esara!s-ro"um *1+. ram)u"*1+4 6AK &rekue!si. #ar!a a! )auser"a -ara pe!(eluara! ke!-i!( spo!"a! a"aume!(u!aka! ala"4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  17/23

  Dia(!osa Kepera#a"a!

  Kekura!(a! olume -aira! ); ke'ila!(a!)erle)i'a! melalui &eses a! mu!"a' ser"a

  i!"ake "er)a"as *mual+4 Peru)a'a! !u"risi kura!( ari ke)u"u'a! "u)u'

  ); (a!((ua! a)sor)si !u"rie! a!pe!i!(ka"a! peris"al"ik usus4

  N%eri *aku"+ ); 'iperperis"al"ik. iri"asi 5suraperirek"al4

  Ke-emasa! keluar(a ); peru)a'a! s"a"uskese'a"a! a!ak!%a

  Kura!( pe!(e"a'ua! keluar(a "e!"a!( ko!isi.pro(!osis a! ke)u"u'a! "erapi ); pemapara!i!&ormasi "er)a"as. sala' i!"erpre"asi i!&ormasia! a"au ke"er)a"asa! ko(!i"i&4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  18/23

  %ekurangan &olume cairan bd kehilangan berlebihan melalui eses dan mual muntah*

  Tu,ua! F Keseim)a!(a! -aira! a! elek"roli" apa" iper"a'a!ka! se-ara op"imal

  Kri"eria 'asil F

  Ta!a1"a!a i"al alam )a"as !ormal

  Ta!a1"a!a e'irasi *1+. "ur(or kuli" elas"is. mem)ra! mukosa )asa'. 'aluara! uri!e"erko!"rol. ma"a "iak -o#o!( a! u)u!1u)u! )esar "iak -eku!(4

  Ko!sis"e!si 6A6 lia";lem)ek a! &rekue!si / kali alam se'ari

  #nter&ensi Rasional

  Pa!"au "a!a a! (e,alakekura!(a! -aira! *e'irasi+

  Tim)a!( 66 se"iap 'ari4

  A!,urka! keluar(a )ersama klie!u!"uk mei!um %a!( )a!%ak *GG.orali" a"au pe%ali" /0 --;k(66;me!-re"4

  Pem)eria! -aira! pare!"eral *IVli!e+ sesuai e!(a! umur a!pe!%uli" *pe!%aki" pe!%er"a+

  Kola)orasi Pemeriksaa! serum elek"roli" *Na.

  K a! Ca ser"a 6UN+

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  19/23

  $erubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh bd gangguanabsorbsi nutrien dan peningkatan peristaltik usus*

  Tu,ua! F Ke)u"u'a! !u"risi "erpe!u'i

  Kri"eria 'asil F

  Na&su maka! )aik66 ieal sesuai e!(a! umur a! ko!isi "u)u'

  #nter&ensi Rasional

  Diskusika! a! ,elaska! "e!"a!(pem)a"asa! ie" *maka!a! %a!(

  )ersera" "i!((i. )erlemak a! air pa!asa"au i!(i!+

  Tim)a!( 66 se"iap 'ari Cip"aka! li!(ku!(a! %a!(

  me!%e!a(ka! selama #ak"u maka! a!)a!"u sesuai e!(a! ke)u"u'a!4

  Diskusika! a! ,elaska! "e!"a!(pe!"i!(!%a maka!a! %a!( sesuaie!(a! kese'a"a! a! pe!i!(ka"a!a%a "a'a! "u)u'4

  Kola)orasi Die"e"ik F a!ak . / "a'u!;: / "a'u!

  e!(a! 66 J 8 k( i)eri susu *ASI a"au

  &ormula re!a' lak"osa+. maka!se"e!(a' paa";maka!a! paa"4

  Maka!a! i!i apa" mera!(sa!( a"aume!(iri"asi salura! usus4

  Peru)a'a! )era" )aa! %a!(me!uru! me!((am)arka!pe!i!(ka"a! ke)u"u'a! kalori.pro"ei! a! i"ami!4

  Na&su maka! apa" ira!(sa!( paasi"uasi releks a! me!%e!a!(ka!4

  Maka!a! se)a(ai )a'a! %a!(i)u"u'ka! "u)u' u!"uk prosesme"a)olisme a! ka"a)olisme ser"ape!i!(ka"a! a%a "a'a! "u)u'"eru"ama alam keaaa! saki"4

  Maka!a! -ukup (iBi a! isesuaika!e!(a! ko!isi kese'a"a!4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  20/23

  N%eri *aku"+ ); 'iperperis"al"ik. iri"asi 5sura perirek"al4

  Tu,ua! F !%eri "era"asi

  Kri"eria 'asil F N%eri 'ila!(

  #nter&ensi Rasional Ka,i kelu'a! !%eri *skala /1

  /0+. peru)a'a! karak"eris"ik!%eri. pe"u!,uk er)al a!!o! er)al4

  A"ur posisi %a!( !%ama!)a(i klie!. misal!%a e!(a!lu"u" eksi4

  akuka! ak"ii"as pe!(ali'a!u!"uk mem)erika! rasa!%ama! seper"i masasepu!((u!( a! kompres'a!(a" a)ome!4

  6ersi'ka! area a!orek"ale!(a! sa)u! ri!(a! a!airse"ela' e&ekasi a!

  )erika! pera#a"a! kuli" Kola)orasi em)eria! o)a"

  Me!(ealuasi perkem)a!(a!!%eri u!"uk me!e"apka!i!"ere!si sela!,u"!%a4

  Me!uru!ka! "e(a!(a!

  permukaa! a)ome! a!me!(ura!(i !%eri4 Me!i!(ka"ka! relaksasi.

  me!(ali'ka! &okus per'a"ia!klie!a! me!i!(ka"ka!kemampua! kopi!(4

  Meli!u!(i kuli" ari keasama!&eses. me!-e(a' iri"asi4

  A!al(e"ik se)a(ai a(e! a!"i!%eri a! a!"ikoli!er(ik u!"ukme!uru!ka! spasme "rak"us GI

  apa" i)erika! sesuai i!ikasikli!is4

  A i " k l ); ) ' " " k ' " k

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  21/23

  A!sie"as keluar(a ); peru)a'a! s"a"us kese'a"a! a!ak!%a

  Tu,ua! F ke-emasa! )erkura!(

  Kri"eria 'asil F keluar(a "iak -emas "e!"a!( ko!isi a!ak!%a

  #nter&ensi Rasional

  Doro!( keluar(a klie!u!"uk mem)i-araka!ke-emasa! a! )erika!umpa! )alik "e!"a!(

  meka!isme kopi!( %a!("epa"4 Teka!ka! )a'#a

  ke-emasa! aala'masala' %a!( umum

  "er,ai paa ora!( "uaklie! %a!( a!ak!%ame!(alami masala' %a!(sama4

  Cip"aka! li!(ku!(a! %a!("e!a! . "u! ukka! sika

  Mem)a!"ume!(ie!"i5kasipe!%e)a) ke-emasa!a! al"er!a"i&

  peme-a'a! masala'4 Mem)a!"u me!uru!ka!

  s"res e!(a!me!(e"a'ui )a'#a klie!)uka! sa"u1sa"u!%a

  ora!( %a!( me!(alamimasala' %a!( emikia!4

  Me!(ura!(i ra!(sa!(eks"er!al %a!( apa"

  memi-u pe!i!(ka"a!ke-amasa!4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  22/23

  Kura!( pe!(e"a'ua! keluar(a "e!"a!( ko!isi. pro(!osis a! ke)u"u'a!"erapi ); pemapara! i!&ormasi "er)a"as. sala' i!"erpre"asi i!&ormasi a!a"au ke"er)a"asa! ko(!i"i&4

  Tu,ua! F Keluar(a aka! me!(er"i "e!"a!( pe!%aki" a! pe!(o)a"a!a!ak!%a. ser"a mampu me!emo!s"rasika! pera#a"a! a!ak i ruma'4

  Kri"eria 'asil F keluar(a apa" mema'ami "e!"a!( ko!isi a!ak!%a

  #nter&ensi Rasional

  Ka,i kesiapa! keluar(a klie!me!(iku"i pem)ela,ara!."ermasuk pe!(e"a'ua! "e!"a!(

  pe!%aki" a! pera#a"a!a!ak!%a4

  $elaska! "e!"a!( prosespe!%aki" a!ak!%a. pe!%e)a)a! aki)a"!%a "er'aap(a!((ua! peme!u'a!

  ke)u"u'a! se'ari1'ari ak"ii"asse'ari1'ari4

  $elaska! "e!"a!( "u,ua!pem)eria! o)a". osis. &rekue!sia! -ara pem)eria! ser"a e&eksampi!( %a!( mu!(ki! "im)ul4

  $elaska! a! "u!,ukka! -arapera#a"a! peri!eal se"ela'

  E&ek"ii"as pem)ela,ara!ipe!(aru'i ole' kesiapa! 5sik a!me!"al ser"a la"ar )elaka!(

  pe!(e"a'ua! se)elum!%a4 Pema'ama! "e!"a!( masala' i!i

  pe!"i!( u!"uk me!i!(ka"ka!par"isipasi keluar(a klie! a!keluar(a alam proses pera#a"a!klie!4

  Me!i!(ka"ka! pema'ama! a!par"isipasi keluar(a klie! alampe!(o)a"a!4

  Me!i!(ka"ka! kema!iria! a!ko!"rol keluar(a klie! "er'aapke)u"u'a! pera#a"a! iri a!ak!%a4

 • 7/26/2019 Presentasi askep diare

  23/23

  TERIMAKASIH