KASUS askep diare

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  1/26

  KASUS

    Pada tanggal 22 Juni 2010, pukul 11.30 WIB Ny. S datang ke UGD dengan keluan dia!e

  "ela#a 2 a!i. Klien $e!u#u! %0 t dan #engatakan "uda dia!e "ela#a 2 a!i. BAB en&e!

   $e!lendi! dengan '!ekuen"i ()% kali "etiap a!inya. *enu!ut a"il +$"e!a"i pe!a-at $adan klien

   pana", -a!na dan $au 'e"e" ka". Setela ditanya ke#$ali klien #engatakan "e$elu#nya #akan

  #akanan peda".Be!da"a!kan pe#e!ik"aan 'i"ik didapatkan tanda)tanda ital

  /en"i 1100 ##g

   Nadi 4#enit

  55 204#enit

  Suu 3,% 6

  Keadaan u#u# 7e#a

    *uk+"a $i$i! ke!ing

   

  P8NGKAJIAN DA/A K8P85AWA/AN

   N+. 5egi"te! 2012

  5uang angg!ek 1/gl 9a# *5S 22 9uni 2010, 9a# 11.30 WIB

  /gl pengka9ian 23 9uni 2010

  Dign+"a #edi" Ga"t!+ente!iti"

  I. ID8N/I/AS

  a. Bi+data Klien

   Na#a Ny.S

  Jeni" kela#in Pe!e#puan

  U#u! %0 taun

  Aga#a I"la#

  SukuBang"a Ja-aInd+ne"ia

  Pendidikan S7/A

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  2/26

  Peke!9aan I$u !u#a tangga

  Ala#at Gadung 1

   $. Penanggung Ja-a$

   Na#a /n.A

  Jeni" kela#in 7aki)laki

  U#u! 2% taun

  Aga#a I"la#

  SukuBang"a Ja-aInd+ne"ia

  Pendidikan S*A

  Peke!9aan S-a"ta

  u$ungan dengan klien Anak klien

  ala#at Gadung 1

  II. 5IWA:A/ K8S8A/AN

  a.  Keluan Uta#a

  Klien #enyatakan dia!e 2 a!i.

   $.  5i-ayat Penyakit Seka!ang

  Klien #enyatakan "uda dia!e ; 2 a!i yang lalu "e9ak tanggal 20 9uni 2010. Klien BAB

  en&e!,dengan '!ekuen"i ()%4 "etiap a!inya < ; %00&&=,-a!na dan $au ka" 'e"e". Klien

  #enyatakan "e$elu#nya #engk+n"u#"i #akanan peda". Klien 9uga #engatakan $adannya

   pana".

  &.  5i-ayat Penyakit daulu

  Klien #engatakan "e$elu#nya Klien tidak pe!na "akit "epe!ti ini. Klien 9uga tidak pe!na *5S

  "e$elu#nya.

  d.  5i-ayat Penyakit Kelua!ga

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  3/26

  Klien #engatakan tidak ada angg+ta kelua!ga yang #engala#i D*, ipe!ten"i, dan penyakit

  #enu!un lainnya.

  III. P>7A AK/I?I/AS S8A5I @ A5I

   N+ P+la Aktiita" Di 5u#a Di 5S

  1.

  2.

  3.

   Nut!i"i

    *akan

  *inu#

  P+la 8li#ina"i

    BAB

    BAK 

  Aktiita" i"ik

  34 a!i dengan p+!"i

  "edang

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  4/26

  (.

  %.

  I"ti!aat /idu! 

  Pe!"+nal ygiene

    *andi

   

  Ke!a#a"  G+"+k Gigi

    Ganti Pakaian

    Klien tidu! ; 10 9a#

  a!i #enggunakan ka"u!,

   $antal, guling, dengan

   pene!angan te!ang

    24 a!i

    34 #inggu

    24 a!i

    24 a!i

  ) Klien tidu! ; 12 9a# a!i

  #enggunakan ka"u! dengan

   pene!anga te!ang

    1 4 a!i

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  5/26

  $.  K+n"ep Di!i

  )  B+dy i#age

    Klien #ene!i#a penyakitnya dengan ikla" dan #enganggapnya "e$agai &+$aan da!i /uan

  )  Sel' Ideal

    Klien #engatakan ingin &epat "e#$u dan pulang aga! dapat $e!aktiita" "epe!ti $ia"a dan dapat

   $e!ku#pul dengan kelua!ganya ke#$ali.

  )  Sel' 8"tee#

    Klien #engatakan dipe!lakukan dengan $aik +le d+kte! dan pe!a-at

  )  5+le Pe!'+!#an&e

    Klien di !u#anya $e!pe!an "e$agai i$u !u#a tangga

  )  Sel' Identi'y

    Klien adalag "e+!ang i$u dengan tiga +!ang anak dan "e+!ang i"t!i da!i "e+!ang "ua#i

  .  Inte!ak"i S+"ial

    Klien "angat k++pe!ati' "aat dilakukan pengka9ian.

  d.  Spi!itual

    Klien $e!aga#a I"la#.

  ?. P8*85IKSAAN ISIK

  a. Keadaan U#u# 7e#a

   $. Ke"ada!an 6+#p+"#enti"

  &. //? ) /D 1100 ##g ) N 4 #enit

  ) 55 204 #enit ) Suu 3,% C 6

  d. Kepala

  ) 8k"p!e"i Wa9a /enang

  ) 5a#$ut 5a#$ut $e!u$an, pe!"e$a!an #e!ata, $e!#inyak.

  ) Wa9a Si#et!i", tidak ada luka

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  6/26

  Skle!a puti, K+n9ungtia #e!a #uda, dapat #e#$uka #ata "e&a!a "p+ntan

  ) idung /idak ada pe!napa"an &uping idung, tidak ada Se&!et.

  ) *ulut /idak ada "a!ia-an, "i#et!i", #uk+"a ke!ing

  ) /elinga Si#et!i", tidak ada "e!u#en, 'ung"i pendenga!an $aik 

  /idak ada pe#$e"a!an kelen9a! ti!+id, tidak ada pe#$engkakan ena 9ugula!i"

  .  /+!a4

  ) In"pek"i Si#et!i", tidak ada $en9+lan dan luka

  ) Palpa"i /idak ada nye!i tekan pada dada

  ) Pe!ku"i Sua!a pa!u "+n+!, "ua!a 9antung dullne"

  ) Au"kulta"i /idak ada $unyi ta#$aan, i!a#a 9antung te!atu! 

  '.  A$d+#en

  ) In"pek"i Bentuk pe!ut data! 

  ) Au"kulta"i Bi"ing u"u" 1(4 #enit

  ) Pe!ku"i Sua!a ipe!ti#pani

  ) Palpa"i /idak ada pe#$e"a!an epa! 

  g.  8k"te!#ita"

  ) Ata" Ja!i lengkap, te!pa"ang in'u" 5A D% pada tangan kanan, t+nu" +t+t % I %

  ) Ba-a Ja!i lengkap, t+nu" +t+t %I%

  .  Genetalia /idak dika9i

  DA/A P8NUNJANG

  )  B 11,%

  )  7euk+"it 100

  )  /!+#$+"it 1%(.000

  )  P6U 3

  )  Widal /> )

    / )

  /85API

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  7/26

  )  In'u" 5A D% 30 /*P

  )  In9ek"i 6e'+ta4i#e 3 4 1

  )  San#+l 3 4 1

  )  Planta"it "y!up 3 4 1

  )  7u#inal 241 2

   DA/A S8NJANG

  DS ) klien #engatakan dia!e 2 a!i

  )  klien #engatakan BAB klien en&e! dengan '!ekuen"i ( @ % 4 a!i

  )  klien #engatakan 'e"e" $e!$au da$ $e!-a!na ka" 'e"e"

  )  klien #engatakan "e$elu#nya #engk+n"u#"i #akanan peda"

  )  klien #engatakan $adannya pana"

  D> ) Keluan uta#a 7e#a

    ) Suu 3,% C 6 ) /D 1100 ##g

    ) Nadi 4 #enit ) 55 20 4 #enit

    ) K+n"i"ten"i 'e"e" &ai! 

    ) *uk+"a $i$i! ke!ing

    ) Sua!a pe!ut ipe!ti#pani

  ANA7ISA DA/A

   Na#a Ny.S

  D4. *edi" Ga"t!+ente!iti"

   N> DA/A P8N:8BAB *ASA7A

   1.D" ) Klien #engatakan dia!e 2

  a!i

  )  Klien #engatakan "aat BAB

  Keilangan &ai!an "ekunde!

  aki$at dia!e.

  Ketidak "ei#$angan

  &ai!an dan elekt!+lit.

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  8/26

  2.

  'e"e" klien en&e! dan $e!lendi!.

  )  Klien #engatakan BAB ()%

  dala# "ea!i.

  )  Klien #engatakan

  #eng+n"u#"i #akanan peda""e$elu#nya.

  D+ ) Keluan uta#a le#a

  )  K+n"i"ten"i 'a"e" &ai! dan

   $e!lendi! 

  )  *uk+"a $i$i! ke!ing

  )  Sua!a pe!ut ipe!ti#pani)  /ug+! kulit #enu!un

  D" ) Klien #engatakan $adan pana"

  D+ ) Keluan uta#a le#a

  )  S 3,% >6

  )  N #enit)  /D 1100 ##g

  )  55 20 #enit

  P!+"e" in'ek"i penyakit Peningkatan "uu

  tu$u

  DIAGN>SA K8P85AWA/AN

   Na#a Ny.S

  D4. *edi" Ga"t!+inte!iti"

   N+ DIAGN>SA *8DIS

  1. Ketidak"ei#$angan &ai!an dan elekt!+lit $e!u$ungan dengan keilangan &ai!an

  "ekunde!.

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  9/26

  2. ipe!te!#i $!e!u$ungan dengan p!+"e" in'ek"i penyakit.

  58N6ANA ASUAN K8P85AWA/AN

   Na#a Ny.S

  D4.*edi" Ga"t!+ente!iti"

   N+ DIAGN>SA /UJUAN IN/85?8NSI 5ASI>NA7

  1. Ketidak"ei#$angan&ai!an dan

  elekt!+lit

   $e!u$ungan

  dengan keilangan

  &ai!an "ekunde!.

  Seteladilakukan

  tindakan

  kepe!a-atan

  dala# -aktu

  12( 9a#

  1. 

  Pantau tanda dange9ala deid!a"i.

  2.  Pantau input dan

  +utput.

  1.Penu!unan +lu#e&ai!an dan elekt!+lit

  #enye$a$kan deid!a"i

   9a!ingan.

  2.Deid!a"i dapat

  #eningkatkan la9u

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  10/26

  2. ipe!te!#i

   $!e!u$ungan

  dengan p!+"e"

  in'ek"i penyakit.

  dia!apkan

  )  //? dala#

   $ata" n+!#al

  )  /idak ada

  tanda)tanda

  deid!a"i)  !ekuen"i BAB

  1 a!i

  Seteladi$e!ikan

  tindakan

  kepe!a-atan

  dala# -aktu

  12( 9a#

  dia!apkan

  )  Suu tu$u

  n+!#al

  )  Keluan uta#a

  ke#$ali n+!#al)  De#a# klien

  tu!un

  3.  Bina u$ungan "aling

   pe!&aya.

  (.  Pe#$e!ian &ai!an

   pa!ente!al "e"uaidengan u#u!.

  %.  K+la$+!a"i dengan

  d+kte! dala#

   pe#$e!ian +$at.

  1.Bina u$ungan "alin

   pe!&aya.

  2. Be!ikan k+#p!e" pada

  klien.

  3.An9u!kan klien untuk

  #e#akai $a9u tipi" dan

  dapat #enye!apke!ingat.

  (.An9u!kan klien #inu#

  "edikit tapi "e!ing.

  %.K+la$+!a"i dengan

  d+kte! dala#

   pe#$e!ian +$at.

  'ilta"i gl+#e!ulu".

  3.*e#pe!#uda

  #elakukan inte!en"i

  "elan9utnya.

  (.Pe#$e!ian &ai!an

  "e&a!a &epat dapat

  "e$agai penganti &ai!an

  yang ilang.

  %.*enentukan pe#$e!ian

  +$at "e&a!a tepat.

  1.*e#pe!#uda

  #elakukan inte!en"i

  "elan9utnya.

  2.*e#$antu #enu!unkan

  "uu tu$u klien.

  3.*e#$antu #engu!angi

   penguapan pada tu$u.

  (.*enganti &ai!an yang

  ilang.

  %.*enentukan pe#$e!ian

  +$at "e&a!a tepat.

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  11/26

  I*P78*8N/ASI DAN 6A/A/AN P85K8*BANGAN

   N+

  d4

  /gl9a# I#ple#enta"i /gl9a# 8alua"i ttd

  1. 22010

  0E.00

  1. *e#antau //?

  2. *e#antau intake dan +utput

  dengan #e#pe!atikan tete"an

  in'u" dan BAB, BAK klien

  3. *e#$ina u$ungan "aling

   pe!&aya dengan klien

  (. *e#$e!ikan &ai!an pa!ente!a

  dengan #e#a"ang in'u" pada

  klien.

  %. *engk+la$+!a"ikan dengan

  d+kte!.

  23010

  0.00

  S Klien #engatakan dia!e

  dan pana"

  > Keluan uta#a ilang,

  dia!e $e!ku!ang 3)(4a!i,

   pana", / F 1200 ##g,

  S F 3 6

  A *a"ala te!ata"i "e$agian

  P lan9utkan inte!en"i 1)%

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  12/26

  2. 22010

  11.00

  1. *e#$ina u$ungan

  "aling pe!&aya anta!a

   pe!a-at dengan klien.

  2. *e#$e!ikan k+#p!e"

   pada klien.

  3. *e#$antu #enggati

   pakaian klien

  (. *e#$e!i klien #inu#

  %. *engk+la$+!a"ikan

  dengan d+kte! 

  2(010

  0.00

  S Klien #engatakan dia!e

  "uda 9a!ang dan klien

  "uda tidak pana"

  > keluan uta#a ilang,

  dia!e &ai! tapi $e!a#pa",

  '!ekuen"i 1)2 4a!i, pana"

  ilang, /F1200 ##g,

  SF3,% 6

  A *a"ala te!ata"i

  P Inte!en"i dientikan

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  13/26

  DA/A5 PUS/AKA

  )  7ynda Juall 6a!penit+ 5.N., *.S.N., 5en&ana A"uan D+ku#enta"i Kepe!a-atan, Buku

  Ked+kte!an 8G6, Jaka!ta, 1EEE

  )  *i Ja Ki#, Ge!t!ude K. *&a!land, Aud!ey *. *&7ane, Diagn+"a Kepe!a-atan, Buku

  Ked+kte!an 8G6, Jaka!ta, 1EE(

  )  *a!ilynn 8 D+eng+e", 5en&ana A"uan Kepe!a-atan,8di"i 3, Buku Ked+kte!an 8G6, Jaka!ta,

  1EEE

  )  P+tte! Pe!!y, unda#ental Kepe!a-atan, 8di"i (, Buku Ked+kte!an 8G6, Jaka!ta, 200%

  KASUS

    Pada tanggal 22 Juni 2010, pukul 11.30 WIB Ny. S datang ke UGD dengan keluan dia!e

  "ela#a 2 a!i. Klien $e!u#u! %0 t dan #engatakan "uda dia!e "ela#a 2 a!i. BAB en&e!

   $e!lendi! dengan '!ekuen"i ()% kali "etiap a!inya. *enu!ut a"il +$"e!a"i pe!a-at $adan klien

   pana", -a!na dan $au 'e"e" ka". Setela ditanya ke#$ali klien #engatakan "e$elu#nya #akan

  #akanan peda".Be!da"a!kan pe#e!ik"aan 'i"ik didapatkan tanda)tanda ital

  /en"i 1100 ##g

   Nadi 4#enit

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  14/26

  55 204#enit

  Suu 3,% 6

  Keadaan u#u# 7e#a

    *uk+"a $i$i! ke!ing

   

  P8NGKAJIAN DA/A K8P85AWA/AN

   N+. 5egi"te! 2012

  5uang angg!ek 1

  /gl 9a# *5S 22 9uni 2010, 9a# 11.30 WIB

  /gl pengka9ian 23 9uni 2010

  Dign+"a #edi" Ga"t!+ente!iti"

  I. ID8N/I/AS

  a. Bi+data Klien

   Na#a Ny.S

  Jeni" kela#in Pe!e#puan

  U#u! %0 taun

  Aga#a I"la#

  SukuBang"a Ja-aInd+ne"ia

  Pendidikan S7/A

  Peke!9aan I$u !u#a tangga

  Ala#at Gadung 1

   $. Penanggung Ja-a$

   Na#a /n.A

  Jeni" kela#in 7aki)laki

  U#u! 2% taun

  Aga#a I"la#

  SukuBang"a Ja-aInd+ne"ia

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  15/26

  Pendidikan S*A

  Peke!9aan S-a"ta

  u$ungan dengan klien Anak klien

  ala#at Gadung 1

  II. 5IWA:A/ K8S8A/AN

  a.  Keluan Uta#a

  Klien #enyatakan dia!e 2 a!i.

   $.  5i-ayat Penyakit Seka!ang

  Klien #enyatakan "uda dia!e ; 2 a!i yang lalu "e9ak tanggal 20 9uni 2010. Klien BAB

  en&e!,dengan '!ekuen"i ()%4 "etiap a!inya < ; %00&&=,-a!na dan $au ka" 'e"e". Klien

  #enyatakan "e$elu#nya #engk+n"u#"i #akanan peda". Klien 9uga #engatakan $adannya

   pana".

  &.  5i-ayat Penyakit daulu

  Klien #engatakan "e$elu#nya Klien tidak pe!na "akit "epe!ti ini. Klien 9uga tidak pe!na *5S

  "e$elu#nya.

  d.  5i-ayat Penyakit Kelua!ga

  Klien #engatakan tidak ada angg+ta kelua!ga yang #engala#i D*, ipe!ten"i, dan penyakit

  #enu!un lainnya.

  III. P>7A AK/I?I/AS S8A5I @ A5I

   N+ P+la Aktiita" Di 5u#a Di 5S

  1. Nut!i"i

    *akan 34 a!i dengan p+!"i

  "edang

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  16/26

  2.

  3.

  (.

    *inu#

  P+la 8li#ina"i

    BAB

    BAK 

  Aktiita" i"ik

  I"ti!aat /idu! 

  #akan= Na"i, lauk, "ayu! 

    Ai! puti ; gela" a!i

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  17/26

  %. Pe!"+nal ygiene

    *andi

    Ke!a#a"

    G+"+k Gigi

    Ganti Pakaian

    24 a!i

    24 a!i

    1 4 a!i

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  18/26

    Klien di !u#anya $e!pe!an "e$agai i$u !u#a tangga

  )  Sel' Identi'y

    Klien adalag "e+!ang i$u dengan tiga +!ang anak dan "e+!ang i"t!i da!i "e+!ang "ua#i

  .  Inte!ak"i S+"ial

    Klien "angat k++pe!ati' "aat dilakukan pengka9ian.

  d.  Spi!itual

    Klien $e!aga#a I"la#.

  ?. P8*85IKSAAN ISIK

  a. Keadaan U#u# 7e#a

   $. Ke"ada!an 6+#p+"#enti"

  &. //? ) /D 1100 ##g ) N 4 #enit

  ) 55 204 #enit ) Suu 3,% C 6

  d. Kepala

  ) 8k"p!e"i Wa9a /enang

  ) 5a#$ut 5a#$ut $e!u$an, pe!"e$a!an #e!ata, $e!#inyak.

  ) Wa9a Si#et!i", tidak ada luka

  Skle!a puti, K+n9ungtia #e!a #uda, dapat #e#$uka #ata "e&a!a "p+ntan

  ) idung /idak ada pe!napa"an &uping idung, tidak ada Se&!et.

  ) *ulut /idak ada "a!ia-an, "i#et!i", #uk+"a ke!ing

  ) /elinga Si#et!i", tidak ada "e!u#en, 'ung"i pendenga!an $aik 

  /idak ada pe#$e"a!an kelen9a! ti!+id, tidak ada pe#$engkakan ena 9ugula!i"

  .  /+!a4

  ) In"pek"i Si#et!i", tidak ada $en9+lan dan luka

  ) Palpa"i /idak ada nye!i tekan pada dada

  ) Pe!ku"i Sua!a pa!u "+n+!, "ua!a 9antung dullne"

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  19/26

  ) Au"kulta"i /idak ada $unyi ta#$aan, i!a#a 9antung te!atu! 

  '.  A$d+#en

  ) In"pek"i Bentuk pe!ut data! 

  ) Au"kulta"i Bi"ing u"u" 1(4 #enit

  ) Pe!ku"i Sua!a ipe!ti#pani

  ) Palpa"i /idak ada pe#$e"a!an epa! 

  g.  8k"te!#ita"

  ) Ata" Ja!i lengkap, te!pa"ang in'u" 5A D% pada tangan kanan, t+nu" +t+t % I %

  ) Ba-a Ja!i lengkap, t+nu" +t+t %I%

  .  Genetalia /idak dika9i

  DA/A P8NUNJANG

  )  B 11,%

  )  7euk+"it 100

  )  /!+#$+"it 1%(.000

  )  P6U 3

  )  Widal /> )

    / )

  /85API

  )  In'u" 5A D% 30 /*P

  )  In9ek"i 6e'+ta4i#e 3 4 1

  )  San#+l 3 4 1

  )  Planta"it "y!up 3 4 1

  )  7u#inal 241 2

   DA/A S8NJANG

  DS ) klien #engatakan dia!e 2 a!i

  )  klien #engatakan BAB klien en&e! dengan '!ekuen"i ( @ % 4 a!i

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  20/26

  )  klien #engatakan 'e"e" $e!$au da$ $e!-a!na ka" 'e"e"

  )  klien #engatakan "e$elu#nya #engk+n"u#"i #akanan peda"

  )  klien #engatakan $adannya pana"

  D> ) Keluan uta#a 7e#a

    ) Suu 3,% C 6 ) /D 1100 ##g

    ) Nadi 4 #enit ) 55 20 4 #enit

    ) K+n"i"ten"i 'e"e" &ai! 

    ) *uk+"a $i$i! ke!ing

    ) Sua!a pe!ut ipe!ti#pani

  ANA7ISA DA/A

   Na#a Ny.S

  D4. *edi" Ga"t!+ente!iti"

   N> DA/A P8N:8BAB *ASA7A 1.D" ) Klien #engatakan dia!e 2

  a!i

  )  Klien #engatakan "aat BAB

  'e"e" klien en&e! dan $e!lendi!.)  Klien #engatakan BAB ()%

  dala# "ea!i.

  )  Klien #engatakan

  #eng+n"u#"i #akanan peda"

  "e$elu#nya.

  D+ ) Keluan uta#a le#a

  )  K+n"i"ten"i 'a"e" &ai! dan

   $e!lendi! 

  )  *uk+"a $i$i! ke!ing

  Keilangan &ai!an "ekunde!

  aki$at dia!e.

  Ketidak "ei#$angan

  &ai!an dan elekt!+lit.

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  21/26

  2.

  )  Sua!a pe!ut ipe!ti#pani

  )  /ug+! kulit #enu!un

  D" ) Klien #engatakan $adan pana"

  D+ ) Keluan uta#a le#a

  )  S 3,%>

  6)  N #enit

  )  /D 1100 ##g)  55 20 #enit

  P!+"e" in'ek"i penyakit Peningkatan "uu

  tu$u

  DIAGN>SA K8P85AWA/AN

   Na#a Ny.S

  D4. *edi" Ga"t!+inte!iti"

   N+ DIAGN>SA *8DIS

  1.

  2.

  Ketidak"ei#$angan &ai!an dan elekt!+lit $e!u$ungan dengan keilangan &ai!an

  "ekunde!.

  ipe!te!#i $!e!u$ungan dengan p!+"e" in'ek"i penyakit.

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  22/26

  58N6ANA ASUAN K8P85AWA/AN

   Na#a Ny.S

  D4.*edi" Ga"t!+ente!iti"

   N+ DIAGN>SA /UJUAN IN/85?8NSI 5ASI>NA7

  1. Ketidak"ei#$angan

  &ai!an dan

  elekt!+lit

   $e!u$ungan

  dengan keilangan

  &ai!an "ekunde!.

  Setela

  dilakukan

  tindakan

  kepe!a-atan

  dala# -aktu

  12( 9a#

  dia!apkan

  )  //? dala#

   $ata" n+!#al

  )  /idak ada

  tanda)tanda

  deid!a"i

  )  !ekuen"i BAB

  1 a!i

  1.  Pantau tanda dan

  ge9ala deid!a"i.

  2.  Pantau input dan

  +utput.

  3.  Bina u$ungan "aling

   pe!&aya.

  (.  Pe#$e!ian &ai!an

   pa!ente!al "e"uai

  dengan u#u!.

  %.  K+la$+!a"i dengan

  d+kte! dala#

   pe#$e!ian +$at.

  1.Penu!unan +lu#e

  &ai!an dan elekt!+lit

  #enye$a$kan deid!a"i

   9a!ingan.

  2.Deid!a"i dapat

  #eningkatkan la9u

  'ilta"i gl+#e!ulu".

  3.*e#pe!#uda

  #elakukan inte!en"i

  "elan9utnya.

  (.Pe#$e!ian &ai!an

  "e&a!a &epat dapat

  "e$agai penganti &ai!an

  yang ilang.

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  23/26

  2. ipe!te!#i

   $!e!u$ungan

  dengan p!+"e"

  in'ek"i penyakit.

  Setela

  di$e!ikantindakan

  kepe!a-atan

  dala# -aktu

  12( 9a#

  dia!apkan

  )  Suu tu$u

  n+!#al

  )  Keluan uta#a

  ke#$ali n+!#al

  )  De#a# klien

  tu!un

  1.Bina u$ungan "alin

   pe!&aya.

  2. Be!ikan k+#p!e" pada

  klien.

  3.An9u!kan klien untuk

  #e#akai $a9u tipi" dan

  dapat #enye!ap

  ke!ingat.

  (.An9u!kan klien #inu#

  "edikit tapi "e!ing.

  %.K+la$+!a"i dengan

  d+kte! dala#

   pe#$e!ian +$at.

  %.*enentukan pe#$e!ian

  +$at "e&a!a tepat.

  1.*e#pe!#uda

  #elakukan inte!en"i

  "elan9utnya.

  2.*e#$antu #enu!unkan

  "uu tu$u klien.

  3.*e#$antu #engu!angi

   penguapan pada tu$u.

  (.*enganti &ai!an yang

  ilang.

  %.*enentukan pe#$e!ian

  +$at "e&a!a tepat.

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  24/26

  I*P78*8N/ASI DAN 6A/A/AN P85K8*BANGAN

   N+

  d4

  /gl9a# I#ple#enta"i /gl9a# 8alua"i ttd

  1.

  2.

  22010

  0E.00

  22010

  11.00

  1. *e#antau //?

  2. *e#antau intake dan +utputdengan #e#pe!atikan tete"an

  in'u" dan BAB, BAK klien

  3. *e#$ina u$ungan "aling

   pe!&aya dengan klien

  (. *e#$e!ikan &ai!an pa!ente!a

  dengan #e#a"ang in'u" pada

  klien.

  %. *engk+la$+!a"ikan dengan

  d+kte!.

  1. *e#$ina u$ungan

  "aling pe!&aya anta!a

   pe!a-at dengan klien.

  2. *e#$e!ikan k+#p!e"

   pada klien.

  3. *e#$antu #enggati

   pakaian klien

  23010

  0.00

  2(010

  0.00

  S Klien #engatakan dia!e

  dan pana"> Keluan uta#a ilang,

  dia!e $e!ku!ang 3)(4a!i,

   pana", / F 1200 ##g,

  S F 3 6

  A *a"ala te!ata"i "e$agian

  P lan9utkan inte!en"i 1)%

  S Klien #engatakan dia!e

  "uda 9a!ang dan klien

  "uda tidak pana"

  > keluan uta#a ilang,

  dia!e &ai! tapi $e!a#pa",

  '!ekuen"i 1)2 4a!i, pana"

  ilang, /F1200 ##g,

  SF3,% 6

  A *a"ala te!ata"i

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  25/26

  (. *e#$e!i klien #inu#

  %. *engk+la$+!a"ikandengan d+kte! 

  P Inte!en"i dientikan

 • 8/19/2019 KASUS askep diare

  26/26

  DA/A5 PUS/AKA

  )  7ynda Juall 6a!penit+ 5.N., *.S.N., 5en&ana A"uan D+ku#enta"i Kepe!a-atan, Buku

  Ked+kte!an 8G6, Jaka!ta, 1EEE

  )  *i Ja Ki#, Ge!t!ude K. *&a!land, Aud!ey *. *&7ane, Diagn+"a Kepe!a-atan, Buku

  Ked+kte!an 8G6, Jaka!ta, 1EE(

  )  *a!ilynn 8 D+eng+e", 5en&ana A"uan Kepe!a-atan,8di"i 3, Buku Ked+kte!an 8G6, Jaka!ta,

  1EEE

  )  P+tte! Pe!!y, unda#ental Kepe!a-atan, 8di"i (, Buku Ked+kte!an 8G6, Jaka!ta, 200%